leden 2013 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2013 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl hodně pozitivních zpráv z oblasti ekonomiky. Přestože většina společností nyní řeší, jak bude implementovat institut nespolehlivého plátce a solidární daň z příjmů do svých systémů, doporučujeme neztrácet ostražitost v daňové oblasti totiž bohužel zatím pokračuje trend zvyšování daňového břemene. Věnujte rovněž pozornost informaci, že v prosinci 2012 zveřejnilo ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věci k veřejnému připomínkovému řízení. Nová právní úprava akcentuje přijetí nových zákonů občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Důležitá je změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, a zejména pak nový předmět daně. Tím jsou případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitost. Marika Konečná

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Návrh zákona o nabytí nemovitých věcí Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Nespolehlivý plátce DPH Informace o skutečnosti, zda konkrétní plátce náleží do kategorie nespolehlivý plátce, bude dle sdělení Generálního finančního ředitelství součástí aplikace Registr plátců DPH přístupné na webových stránkách české daňové správy. Postavení statutárních orgánů po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 Nové předpisy neumožňují výkon obchodního vedení v pracovněprávním vztahu: Lze z toho dovozovat, že od roku 2014 nebude možný souběh funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem, jako je tomu dle současné úpravy. Novinky z oblasti mezinárodního zdanění Od 1. ledna 2013 se začínají uplatňovat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bahrajnem, Barbadosem, Hongkongem, nově sjednané smlouvy s Dánskem a Polskem a protokoly ke smlouvám s Chorvatskem, Rakouskem a Uzbekistánem. JUDIKATURA Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Proti provádění postupu k odstranění pochybností ze strany správce daně se obecně nelze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Určité možnosti obrany však poplatníkovi k dispozici jsou. SLOVENSKO Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 23 %. U daně z příjmů fyzických osob se zavádí druhé pásmo ve výši 25 % pro základ daně nad 176,8násobek sumy platného životního minima ročně (34 401,74 eur pro rok 2013).

3 Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí LEGISLATIVNÍ NOVINKY V prosinci 2012 zveřejnilo ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento návrh byl předložen k připomínkování odborné veřejnosti v rámci vnějšího připomínkového řízení. Zákon by měl být účinný od 1. ledna Ministerstvo financí poukazuje na nezbytnost nové právní úpravy zejména v souvislosti s přijetím nových zákonů občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí ( transferová daň ) přináší řadu zásadních změn oproti současné úpravě daně z převodu nemovitostí. Mezi ty nejvýznamnější se řadí: Změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, přičemž současně bude zrušen institut ručitele daně. Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Dle navrhované právní úpravy bude předmětem transferové daně změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Předmětem transferové daně přitom není pouze změna ovládající osoby u obchodních korporací, které samy vlastní nemovitou věc, nýbrž i změna ovládající osoby, která prostřednictvím ovládané osoby nemovitou věc vlastní. Ministerstvo se v důvodové zprávě k návrhu tohoto zákona odkazuje na definici ovládající osoby dle zákona o obchodních korporacích účinného od 1. ledna Předmětem transferové daně budou výlučně nemovitosti nacházející se na území České republiky, přičemž státní občanství, pobyt nebo sídlo poplatníka nebudou rozhodnou skutečností pro výběr daně. Zrušení některých případů osvobození od transferové daně. Za pozornost stojí zejména návrh, podle něhož by vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev již neměly být osvobozeny od daně. Základem daně dle návrhu zákona je nabývací hodnota nemovitosti snížená o uznatelné výdaje, přičemž nabývací hodnotou je: Cena sjednaná, je-li vyšší nebo rovna ceně srovnávací nebo je-li nabývací hodnotou výlučně cena sjednaná dle tohoto zákona. Cena srovnávací, je-li vyšší než cena sjednaná, přičemž cena srovnávací je částka odpovídající 75 % ceny administrativní či zjištěné. Cenou zjištěnou je cena stanovená dle zákona o oceňování majetku a cenou administrativní je cena vycházející z cen obdobných nemovitých věcí. Postup určení administrativní ceny bude stanoven vyhláškou ministerstva financí. Cena zjištěná, není-li nabývací hodnotou cena sjednaná nebo srovnávací či stanoví-li zákon, že nabývací hodnotou je výlučně cena zjištěná. Aleš Krempa, tel.: Jan Kiss, tel.:

4 Nespolehlivý plátce DPH Prvního ledna 2013 nabyla účinností novela zákona o DPH, která mimo jiné zavádí nový institut nespolehlivého plátce. Informace o skutečnosti, zda konkrétní plátce náleží do této kategorie, bude dle sdělení Generálního finančního ředitelství součástí aplikace Registr plátců DPH. Tato aplikace je dostupná na stránkách české daňové správy pod následujícím odkazem: U každého plátce bude zveřejněna informace, zda se jedná o nespolehlivého plátce či nikoliv. S ohledem na procesní postup nebyl dosud žádnému plátci status nespolehlivého plátce udělen. Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na daňovém portálu nejdříve v průběhu února. Do té doby nebude u žádného plátce uvedena informace o jeho nespolehlivosti a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat. Petr Toman, tel.: Postavení statutárních orgánů po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 Rekodifikace občanského práva a změna souvisejících předpisů s sebou přináší změny v postavení statutárních orgánů, z nichž vybíráme následující. Nový občanský zákoník, stejně jako ten současný, zakotvuje povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře je však nově definována přímo v novém občanském zákoníku a nebude muset být dovozována judikaturou. Funkce člena statutárního orgánu by měla být vykonávána s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, přičemž pečlivě a s potřebnými znalostmi podle zákona o obchodních korporacích jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Novinkou je zavedení pravidla tzv. podnikatelského úsudku, které by mělo více chránit statutární orgány při činění podnikatelských rozhodnutí a podstupování podnikatelského rizika, pakliže jsou rozhodnutí činěna s nezbytnou loajalitou. Negativem pro statutární orgán však zůstává důkazní břemeno prokazování, že jednal s péčí řádného hospodáře. Zákon o obchodních korporacích pak přináší výrazný posun v oblasti ručení statutárních orgánů v případě úpadku společnosti. Poruší-li totiž statutární orgán péči řádného hospodáře tím, že neučiní potřebné kroky k odvrácení úpadku, může soud rozhodnout o ručení statutárního orgánu za splnění povinností předmětné společnosti. Další významnou novinkou pro ty statutární orgány, které mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce nebo její uzavření plánují, je, že nebudou od takové smlouvy moci odstoupit v době, která bude pro společnost nevhodná. Pakliže statutární orgán smlouvu o výkonu funkce již uzavřel, měl by její text přizpůsobit zákonu o obchodních korporacích do šesti měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, jinak bude platit, že funkci vykonává bezplatně.

5 Závěrem je třeba upozornit, že vzhledem k absenci možnosti výkonu obchodního vedení v pracovněprávním vztahu v nových předpisech lze dovozovat, že nově nebude možný souběh funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem, jako je tomu dle současné úpravy. Novinky z oblasti mezinárodního zdanění Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Martin Kofroň, tel.: Martin Hrdlík, tel.: V průběhu roku 2012 vstoupila v platnost řada smluv o zamezení dvojího zdanění či novely některých smluv (tzv. protokoly). Níže uvedená tabulka obsahuje přehled všech smluv, které česká strana ratifikovala v průběhu roku 2012, přičemž u některých již víme, že se začnou uplatňovat od 1. ledna 2013 (s výjimkou Dánska již byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv). Pokud se dodatečně nedozvíme, že u některé z nich proběhla do konce roku výměna ratifikačních listin, začnou se uplatňovat až v roce V tabulce uvádíme informace o vzniku stálé provozovny, o srážkových daních z dividend, úroků a licenčních poplatků, případně další užitečné údaje. Stát Bahrajn (59/2012 Sb. m. sml.) Barbados (69/2012 Sb. m. sml.) Belgie protokol měnící současnou smlouvu Účinnost od Dánsko Stálá provozovna staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv dividendy úroky licenční poplatky 5 % 0 % 10 % 5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 %. 5 % platby za autorská práva 5 %, průmyslové licenční poplatky 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny rozšíření o službovou stálou provozovnu 6 měsíců ve 0 % při držbě alespoň 10 %; 0 % pro výplaty penzijním fondům, v ostatním případech 15 % 0 % u autorských práv zůstává osvobození, průmyslové licenční poplatky zvýšení z 5 % na 10 % Jiné zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností, zdanění penzí ze státních systémů v zemi zdroje

6 Stát Účinnost od Stálá provozovna dividendy úroky licenční poplatky Jiné Hongkong (49/2012 Sb. m. sml.) Chorvatsko protokol měnící současnou smlouvu (82/2012 Sb. m. sml.) Kolumbie Nizozemí protokol měnící současnou smlouvu Panama Polsko (102/2012 Sb. m. sml.) Rakousko protokol měnící současnou smlouvu (100/2012 Sb. m. sml.) v ČR , v HK staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 5 % 0 % 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 % 10 % 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv rozšíření o službovou stálou provozovnu 6 měsíců ve 10 % 5 % (současná smlouva 5 % v případě držby podílu alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %) 5 % banky, 10 % ostatní případy snížení z 10 % na 5 % 10 % zvýšení z 5 % na 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

7 Stát Účinnost od Stálá provozovna dividendy úroky licenční poplatky Jiné Saudská Arábie Švýcarsko protokol měnící současnou smlouvu Uzbekistán protokol (92/2012 Sb. m. sml.) staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv upřesnění stálé provozovny jako staveniště beze změny 5 % 0 % 10 % snižuje se z 5 % při držbě 25 % podílů na 0 %, při držbě 10 % podílů; osvobození dividend u penzijních fondů ze současných 10 % obecně se mění na 5 % při držbě 25 %, v ostatních případech 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje Smlouvy o výměně daňových informací V průběhu let 2011 a 2012 sjednala Česká republika několik smluv o výměně informací v oblasti daní se státy s nízkým či nulovým zdaněním (tzv. daňovými ráji). Tyto dohody poskytují tuzemským správcům nástroj, s jehož pomocí mohou prověřit, zda byl příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí řádně zdaněn. Součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech. Z následující tabulky je patrné, se kterými státy je smlouva sjednána a u které daně se uplatní. Stát Daně v ČR Daně ve druhém státě Účinnost od Bermudy (48/2012 Sb. m. sml.) Britské Panenské ostrovy daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí, spotřební daně daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí přímé daně všeho druhu daň z příjmů, daň ze mzdy, daň z majetku ratifikováno na české straně, dosud není platná/účinná Guernsey (2/2013 Sb. m. sml.) daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí daň z příjmů, DPH použije se na zdaňovací počínající Jersey (51/2012 Sb. m. sml.) daně všeho druhu daně všeho druhu Kajmanské ostrovy daně všeho druhu daně všeho druhu podepsána v listopadu Ostrov Man (3/2013 Sb. m. sml.) daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí daň z příjmů a ze zisku, DPH San Marino (4/2013 Sb. m. sml.) daně všeho druhu daně všeho druhu

8 Výměna informací v rámci EU Směrnice EU 77/799/EHS o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti bude transponována do českého práva zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní (sněmovní tisk 768). Termín implementace byl stanoven na 1. leden Tento termín Česká republika nesplnila, neboť návrh zákona je dosud ve Sněmovně po prvním čtení a bude dále projednáván nejdříve na lednové schůzi. Nový zákon nahradí v současnosti platný zákon č. 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní. Při srovnání se současnou úpravou lze konstatovat, že koncepce zákona č. 253/2000 Sb. zůstává zachována. Proces upravující mezinárodní spolupráci při správě daní jde však v řadě aspektů do větší hloubky a detailu. Mezinárodní spolupráce správců daně již nemá pouze povahu pomoci, ale stává se oboustranně přínosnou spoluprací, při níž si správci daně vzájemně poskytují informace, u nichž lze předpokládat význam pro správu daní (např. souběžné daňové kontroly, automatická výměna informací apod.). Poskytnutí informace žádajícímu státu bude možné odmítnout pouze ve velmi omezeném počtu případů. Získanou informaci bude také možné přeposlat třetím státům za předpokladu, že s tím stát poskytující danou informaci souhlasí. Daňové správy budou povinny reagovat během sjednaných lhůt: potvrdit přijetí žádosti o informaci do sedmi pracovních dnů a poskytnout informaci bezodkladně, nejdéle do dvou měsíců. Pokud nebude požadovaná informace k dispozici, bude možné prodloužit lhůtu do šesti měsíců s uvědoměním žadatele o situaci. Jazyk výměny informací bude na dohodě mezi zeměmi, překlad z češtiny do úředního jazyka konkrétní země bude poskytnut ve zvlášť odůvodněných případech. Srážková daň ve výši 35 % z plateb do zahraničí Od 1. ledna 2013 se na příjmy zahraničních daňových rezidentů začne uplatňovat místo 15% srážkové daně srážka ve výši 35 %. Uvedená změna se nebude týkat poplatníků ze zemí EU a EHP a dále poplatníků z jurisdikcí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu umožňující výměnu informací o daňových poplatnících. Může se jednat o smlouvu o zamezení dvojího zdanění (ta obsahuje čl. 26 Výměna informací) či o smlouvu o výměně informací sui generis (tzv. TIEA) nebo o úmluvu Rady Evropy o vzájemné pomoci v daňových záležitostech. K této úmluvě přistoupila Česká republika teprve nedávno podepsala ji 26. října Států účastnících se této úmluvy se nová úprava bude tedy týkat teprve po ratifikaci úmluvy českou stranou a jejím vydání ve Sbírce mezinárodních smluv. S většinou účastnických států této úmluvy máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, případně smlouvu o výměně informací. Mezi státy, u nichž se srážková daň ve výši 35 % v budoucnu neuplatní z důvodu účasti na této dohodě, patří Argentina, Kostarika a Ghana. Tabulku znázorňující aktuální status přistupujících členů naleznete na stránkách Rady Evropy. Úmluva pokrývá všechny druhy daní kromě cel a také platby na sociální pojištění. Umožňuje všechny typy výměny informací (na vyžádání, spontánní a automatickou), přičemž u automatické musí být vždy uzavřena ještě dvoustranná dohoda příslušných smluvních stran. Pokud byste si při platbách do zahraničí nevěděli rady, u kterých států uplatnit 35% srážkovou daň, rádi Vám poradíme. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Řada plátců se pravidelně setkává s prověřováním údajů, které uvádějí v přiznání k dani z přidané hodnoty, a to zejména v případě vykázání nadměrného odpočtu. Právě v situaci, kdy plátce nárokuje vrácení přeplatku dosahujícího mnohdy milionů i desítek milionů korun, je pro něj rychlé dokončení řízení a vyměření nadměrného odpočtu z ekonomického hlediska klíčové. Údaje uvedené v daňovém přiznání správce daně prověřuje v rámci tzv. postupu k odstranění pochybností ( 89 a 90 daňového řádu). Tento institut je oproti dřívější úpravě v zákoně o správě daní a poplatků (vytýkací řízení) propracovanější a stanoví určitou posloupnost kroků, které je správce daně povinen činit, včetně případného zahájení daňové kontroly k detailnímu prověření určitých sporných položek v daňovém přiznání. Avšak ani tato legislativní úprava není s to efektivně zabránit možnému neodůvodněnému protahování postupu ze strany správce daně a s tím spojeným zadržováním nadměrných odpočtů. K 1. lednu 2011 byl navíc také zrušen pokyn ministerstva financí D-144, který ukládal finančním úřadům poměrně striktní lhůty k uzavření vytýkacího řízení. Po necelých dvou letech uplatňování institutu postupu k odstranění pochybností se Nejvyšší správní soud v několika svých nedávných rozhodnutích vyjádřil k možnostem právní obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů. V těchto rozhodnutích (například rozsudek 1 Ans 10/2012 ze dne 10. října 2012 a rozsudek 1 Ans 11/2012 ze dne 7. listopadu 2012) revidoval Nejvyšší správní soud s ohledem na novou právní úpravu (nahrazení institutu vytýkacího řízení institutem postupu k odstranění pochybností) závěry své předchozí judikatury. V podmínkách nového institutu postupu k odstranění pochybností nelze podle názoru soudu využít žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Proti provádění postupu k odstranění pochybností se obecně nelze bránit ani žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Jedinou možností soudní obrany tak zůstává žaloba proti rozhodnutí o stanovení daně, které po postupu k odstranění pochybností a po případné navazující dílčí daňové kontrole následuje. Tato žaloba však připadá v úvahu pouze tehdy, napadne-li plátce nezákonnost tohoto rozhodnutí. Je-li však výsledkem postupu platební výměr, který zcela reflektuje údaje uvedené plátcem v daňovém přiznání a plátce se tak pouze cítí poškozen délkou trvání tohoto postupu, nelze ani institut žaloby proti rozhodnutí použít. Dosavadní soudní praxe zatím nepodpořila ani žaloby, na jejichž základě plátci po daňové správě nárokovali úrok z prodlení za dobu zadržovaní nadměrných odpočtů. I přes výše uvedené jsou však k dispozici určité právní kroky, které lze k obraně před zdlouhavým postupem k odstranění pochybností využít. Vedle aktivní účasti plátce na řízení a průběžné komunikace se správcem daně je ve stanovených případech možno využít institut podnětu na ochranu před nečinností podle 38 daňového řádu. Takový podnět může alespoň částečně pomoci motivovat správce daně k urychlenému ukončení řízení. Pokud je celkový nadměrný odpočet vysoký, avšak mezi plátcem a správcem daně jsou sporné jen některé méně významné položky, lze ve snaze o urychlení vyměření daně a vrácení nadměrného odpočtu rovněž zvážit upuštění od dokazování v rámci postupu k odstranění pochybností. Správci daně se tak ponechá prostor k vyměření nižšího nadměrného odpočtu s tím, že zohlednění sporných položek bude plátce požadovat až následně v rámci odvolání proti platebnímu výměru.

10 V případě, že i Vaše společnost čelí vleklým postupům k odstranění pochybností a dlouhodobému zadržování přeplatků z titulu nadměrných odpočtů, rádi s Vámi konkrétní situaci Vaší společnosti prodiskutujeme a poskytneme Vám v této věci efektivní podporu. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.: Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnické osoby SLOVENSKO Sadzba dane z príjmov právnickej osoby sa zvyšuje z 19% na 23%. Daňovníci s hospodárskym rokom použijú sadzbu dane 19% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok 2012 a sadzbu dane 23% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok Zvýšenie sadzby dane z príjmov bude potrebné zohľadniť pri výpočte preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roka Zavedenie druhej sadzby dane z príjmov fyzické osoby Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb sa ponecháva sadzba 19%, no tá sa bude uplatňovať len na časť základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima ročne (34 401,74 eur pre rok 2013). Časť základu dane presahujúca túto hranicu bude zdanená sadzbou 25%. Sadzby pre zrážkovú daň a zabezpečenie dane Sadzba zrážkovej dane zostáva vo výške 19%, pričom toto zdanenie príjmov je pre väčšinu daňovníkov konečné. Lehota na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane si budú môcť na základe oznámenia len tí daňovníci, ktorí dosiahli príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Lehotu bude možné predĺžiť na základe oznámenia najviac o 3 kalendárne mesiace. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane. Zmeny v zdaňovaní dividend S cieľom motivovať obchodné spoločnosti a družstvá k vyplácaniu podielov na zisku (dividend) za obdobia pred rokom 2004 a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu sa zavádza osobitná sadzba dane z príjmov vo výške 15%. Ide v zásade o príjmy, ktoré by boli inak zdanené základnou sadzbou dane. Príjmy daňových rezidentov aj daňových nerezidentov z dividend za vyššie uvedené obdobia, o ktorých vyplatení bolo rozhodnuté po 31. decembri 2012 budú zdaňované prostredníctvom zrážkovej dane, t.j. pri zdroji. Pri výplate dividend daňovým nerezidentom by sa mala zohľadniť maximálna sadzba dane pre tieto príjmy dohodnutá v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená medzi Slovenskou republikou a krajinou rezidencie prijímateľa dividend. Dividendy vyplácané zahraničnými obchodnými spoločnosťami a družstvami slovenským daňovým rezidentom budú týmito zdaňované

11 ako súčasť tzv. samostatného základu dane prostredníctvom podaného daňového priznania. Nový spôsob zdaňovania dividend sa nebude týkať niektorých výplat dividend medzi daňovníkmi členských štátov Európskej únie. Táto výnimka vyplýva z transpozície Smernice Rady 2011/96/EÚ do slovenského zákona o dani z príjmov. Asignácia dane právnickými osobami Možnosť poukázať 2% zaplatenej dane právnickej osoby oprávneným prijímateľom na základe vyhlásenia v daňovom priznaní sa podľa prechodného ustanovenia novely predĺži na zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra Táto možnosť je podmienená darovaním finančných prostriedkov vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, a to najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, v iných prípadoch je možné poukázať 1,5% dane. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov u fyzických osôb Pre rok 2013 dôjde k obmedzeniu možnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, a to kvôli doplneniu sprísnených podmienok, ktoré manžel/manželka musí spĺňať (napr. starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. splnenie niektorej z ďalších podmienok). Daňový bonus Možnosť nárokovať si daňový bonus sa takisto upravuje, a to najmä pokiaľ daňovník dosahuje príjmy iba z prenájmu od roku 2013 si už v takom prípade nebude možné daňový bonus nárokovať. Upustilo sa však od pôvodne navrhovaného vekového obmedzenia dieťaťa na uplatnenie si daňového bonusu hranicou 19 rokov. Ohraničenie výšky paušálnych výdavkov a úplná nemožnosť uplatniť ich pri príjmoch z prenájmu Pre daňovníkov uplatňujúcich paušálne výdavky (40% resp. 25%) sa počnúc zdaňovacím m 2013 obmedzí ich maximálna výška sumou eur ročne. Pri príjmoch z prenájmu sa od roku 2013 nebudú môcť paušálne výdavky uplatniť vôbec, t.j. daňovník bude môcť uplatniť iba skutočne vynaložené výdavky. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) Michaela Stachová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce zákonů byly publikovány o novela zákona o DPH (tzv. technická novela), a to pod č. 502/2012 Sb. a o zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, a to pod č. 500/2012 Sb. Na stránkách české daňové správy vyšly tyto informace: o informace o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2013 o celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. lednu 2013.

12 o adresy Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť platné od 1. ledna 2013 (NOVÁ ID datových schránek) o dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví (č. j / ) o sdělení ke zveřejňování informace o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce daně z přidané hodnoty a Informace GFŘ - k aplikaci 106a zákona o dani z přidané hodnoty. o pokyn GFŘ-D-14 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací 2012 podle 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. o pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně o informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí uvádí, že nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí, do , použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3%. Ke změně vlastnictví dochází např. ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí; ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí; nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, v případech výše neuvedených. o seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od o pokyn č. MF-l o stanovení lhůt při správě daní, kterým nahradilo dřívější pokyn D-348; věcně nedochází k zásadním změnám. Ministerstvo financí publikovalo na svých stránkách Manuál k důchodové reformě. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu Březen 2011 Vítám Vás v březnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Judikát Nejvyššího

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem 25.2.2015 Ostrava Japonský systém zdanění DPPO Celková

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek... 13

Obsah. Úvod Seznam zkratek... 13 5 Obsah Úvod... 11 Seznam zkratek... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Daňová kontrola...... Л.... 15 Daňová ztráta... 22 Daňový ručitel (výzva)... 24 Doméřovací

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 335 9. funkční období 335 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více