leden 2013 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2013 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl hodně pozitivních zpráv z oblasti ekonomiky. Přestože většina společností nyní řeší, jak bude implementovat institut nespolehlivého plátce a solidární daň z příjmů do svých systémů, doporučujeme neztrácet ostražitost v daňové oblasti totiž bohužel zatím pokračuje trend zvyšování daňového břemene. Věnujte rovněž pozornost informaci, že v prosinci 2012 zveřejnilo ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věci k veřejnému připomínkovému řízení. Nová právní úprava akcentuje přijetí nových zákonů občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Důležitá je změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, a zejména pak nový předmět daně. Tím jsou případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitost. Marika Konečná

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Návrh zákona o nabytí nemovitých věcí Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Nespolehlivý plátce DPH Informace o skutečnosti, zda konkrétní plátce náleží do kategorie nespolehlivý plátce, bude dle sdělení Generálního finančního ředitelství součástí aplikace Registr plátců DPH přístupné na webových stránkách české daňové správy. Postavení statutárních orgánů po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 Nové předpisy neumožňují výkon obchodního vedení v pracovněprávním vztahu: Lze z toho dovozovat, že od roku 2014 nebude možný souběh funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem, jako je tomu dle současné úpravy. Novinky z oblasti mezinárodního zdanění Od 1. ledna 2013 se začínají uplatňovat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bahrajnem, Barbadosem, Hongkongem, nově sjednané smlouvy s Dánskem a Polskem a protokoly ke smlouvám s Chorvatskem, Rakouskem a Uzbekistánem. JUDIKATURA Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Proti provádění postupu k odstranění pochybností ze strany správce daně se obecně nelze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Určité možnosti obrany však poplatníkovi k dispozici jsou. SLOVENSKO Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 23 %. U daně z příjmů fyzických osob se zavádí druhé pásmo ve výši 25 % pro základ daně nad 176,8násobek sumy platného životního minima ročně (34 401,74 eur pro rok 2013).

3 Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí LEGISLATIVNÍ NOVINKY V prosinci 2012 zveřejnilo ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento návrh byl předložen k připomínkování odborné veřejnosti v rámci vnějšího připomínkového řízení. Zákon by měl být účinný od 1. ledna Ministerstvo financí poukazuje na nezbytnost nové právní úpravy zejména v souvislosti s přijetím nových zákonů občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí ( transferová daň ) přináší řadu zásadních změn oproti současné úpravě daně z převodu nemovitostí. Mezi ty nejvýznamnější se řadí: Změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, přičemž současně bude zrušen institut ručitele daně. Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Dle navrhované právní úpravy bude předmětem transferové daně změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Předmětem transferové daně přitom není pouze změna ovládající osoby u obchodních korporací, které samy vlastní nemovitou věc, nýbrž i změna ovládající osoby, která prostřednictvím ovládané osoby nemovitou věc vlastní. Ministerstvo se v důvodové zprávě k návrhu tohoto zákona odkazuje na definici ovládající osoby dle zákona o obchodních korporacích účinného od 1. ledna Předmětem transferové daně budou výlučně nemovitosti nacházející se na území České republiky, přičemž státní občanství, pobyt nebo sídlo poplatníka nebudou rozhodnou skutečností pro výběr daně. Zrušení některých případů osvobození od transferové daně. Za pozornost stojí zejména návrh, podle něhož by vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev již neměly být osvobozeny od daně. Základem daně dle návrhu zákona je nabývací hodnota nemovitosti snížená o uznatelné výdaje, přičemž nabývací hodnotou je: Cena sjednaná, je-li vyšší nebo rovna ceně srovnávací nebo je-li nabývací hodnotou výlučně cena sjednaná dle tohoto zákona. Cena srovnávací, je-li vyšší než cena sjednaná, přičemž cena srovnávací je částka odpovídající 75 % ceny administrativní či zjištěné. Cenou zjištěnou je cena stanovená dle zákona o oceňování majetku a cenou administrativní je cena vycházející z cen obdobných nemovitých věcí. Postup určení administrativní ceny bude stanoven vyhláškou ministerstva financí. Cena zjištěná, není-li nabývací hodnotou cena sjednaná nebo srovnávací či stanoví-li zákon, že nabývací hodnotou je výlučně cena zjištěná. Aleš Krempa, tel.: Jan Kiss, tel.:

4 Nespolehlivý plátce DPH Prvního ledna 2013 nabyla účinností novela zákona o DPH, která mimo jiné zavádí nový institut nespolehlivého plátce. Informace o skutečnosti, zda konkrétní plátce náleží do této kategorie, bude dle sdělení Generálního finančního ředitelství součástí aplikace Registr plátců DPH. Tato aplikace je dostupná na stránkách české daňové správy pod následujícím odkazem: U každého plátce bude zveřejněna informace, zda se jedná o nespolehlivého plátce či nikoliv. S ohledem na procesní postup nebyl dosud žádnému plátci status nespolehlivého plátce udělen. Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na daňovém portálu nejdříve v průběhu února. Do té doby nebude u žádného plátce uvedena informace o jeho nespolehlivosti a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat. Petr Toman, tel.: Postavení statutárních orgánů po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 Rekodifikace občanského práva a změna souvisejících předpisů s sebou přináší změny v postavení statutárních orgánů, z nichž vybíráme následující. Nový občanský zákoník, stejně jako ten současný, zakotvuje povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře je však nově definována přímo v novém občanském zákoníku a nebude muset být dovozována judikaturou. Funkce člena statutárního orgánu by měla být vykonávána s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, přičemž pečlivě a s potřebnými znalostmi podle zákona o obchodních korporacích jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Novinkou je zavedení pravidla tzv. podnikatelského úsudku, které by mělo více chránit statutární orgány při činění podnikatelských rozhodnutí a podstupování podnikatelského rizika, pakliže jsou rozhodnutí činěna s nezbytnou loajalitou. Negativem pro statutární orgán však zůstává důkazní břemeno prokazování, že jednal s péčí řádného hospodáře. Zákon o obchodních korporacích pak přináší výrazný posun v oblasti ručení statutárních orgánů v případě úpadku společnosti. Poruší-li totiž statutární orgán péči řádného hospodáře tím, že neučiní potřebné kroky k odvrácení úpadku, může soud rozhodnout o ručení statutárního orgánu za splnění povinností předmětné společnosti. Další významnou novinkou pro ty statutární orgány, které mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce nebo její uzavření plánují, je, že nebudou od takové smlouvy moci odstoupit v době, která bude pro společnost nevhodná. Pakliže statutární orgán smlouvu o výkonu funkce již uzavřel, měl by její text přizpůsobit zákonu o obchodních korporacích do šesti měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, jinak bude platit, že funkci vykonává bezplatně.

5 Závěrem je třeba upozornit, že vzhledem k absenci možnosti výkonu obchodního vedení v pracovněprávním vztahu v nových předpisech lze dovozovat, že nově nebude možný souběh funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem, jako je tomu dle současné úpravy. Novinky z oblasti mezinárodního zdanění Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Martin Kofroň, tel.: Martin Hrdlík, tel.: V průběhu roku 2012 vstoupila v platnost řada smluv o zamezení dvojího zdanění či novely některých smluv (tzv. protokoly). Níže uvedená tabulka obsahuje přehled všech smluv, které česká strana ratifikovala v průběhu roku 2012, přičemž u některých již víme, že se začnou uplatňovat od 1. ledna 2013 (s výjimkou Dánska již byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv). Pokud se dodatečně nedozvíme, že u některé z nich proběhla do konce roku výměna ratifikačních listin, začnou se uplatňovat až v roce V tabulce uvádíme informace o vzniku stálé provozovny, o srážkových daních z dividend, úroků a licenčních poplatků, případně další užitečné údaje. Stát Bahrajn (59/2012 Sb. m. sml.) Barbados (69/2012 Sb. m. sml.) Belgie protokol měnící současnou smlouvu Účinnost od Dánsko Stálá provozovna staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv dividendy úroky licenční poplatky 5 % 0 % 10 % 5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 %. 5 % platby za autorská práva 5 %, průmyslové licenční poplatky 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny rozšíření o službovou stálou provozovnu 6 měsíců ve 0 % při držbě alespoň 10 %; 0 % pro výplaty penzijním fondům, v ostatním případech 15 % 0 % u autorských práv zůstává osvobození, průmyslové licenční poplatky zvýšení z 5 % na 10 % Jiné zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností, zdanění penzí ze státních systémů v zemi zdroje

6 Stát Účinnost od Stálá provozovna dividendy úroky licenční poplatky Jiné Hongkong (49/2012 Sb. m. sml.) Chorvatsko protokol měnící současnou smlouvu (82/2012 Sb. m. sml.) Kolumbie Nizozemí protokol měnící současnou smlouvu Panama Polsko (102/2012 Sb. m. sml.) Rakousko protokol měnící současnou smlouvu (100/2012 Sb. m. sml.) v ČR , v HK staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 5 % 0 % 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 % 10 % 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv rozšíření o službovou stálou provozovnu 6 měsíců ve 10 % 5 % (současná smlouva 5 % v případě držby podílu alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %) 5 % banky, 10 % ostatní případy snížení z 10 % na 5 % 10 % zvýšení z 5 % na 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

7 Stát Účinnost od Stálá provozovna dividendy úroky licenční poplatky Jiné Saudská Arábie Švýcarsko protokol měnící současnou smlouvu Uzbekistán protokol (92/2012 Sb. m. sml.) staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv upřesnění stálé provozovny jako staveniště beze změny 5 % 0 % 10 % snižuje se z 5 % při držbě 25 % podílů na 0 %, při držbě 10 % podílů; osvobození dividend u penzijních fondů ze současných 10 % obecně se mění na 5 % při držbě 25 %, v ostatních případech 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje Smlouvy o výměně daňových informací V průběhu let 2011 a 2012 sjednala Česká republika několik smluv o výměně informací v oblasti daní se státy s nízkým či nulovým zdaněním (tzv. daňovými ráji). Tyto dohody poskytují tuzemským správcům nástroj, s jehož pomocí mohou prověřit, zda byl příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí řádně zdaněn. Součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech. Z následující tabulky je patrné, se kterými státy je smlouva sjednána a u které daně se uplatní. Stát Daně v ČR Daně ve druhém státě Účinnost od Bermudy (48/2012 Sb. m. sml.) Britské Panenské ostrovy daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí, spotřební daně daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí přímé daně všeho druhu daň z příjmů, daň ze mzdy, daň z majetku ratifikováno na české straně, dosud není platná/účinná Guernsey (2/2013 Sb. m. sml.) daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí daň z příjmů, DPH použije se na zdaňovací počínající Jersey (51/2012 Sb. m. sml.) daně všeho druhu daně všeho druhu Kajmanské ostrovy daně všeho druhu daně všeho druhu podepsána v listopadu Ostrov Man (3/2013 Sb. m. sml.) daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí daň z příjmů a ze zisku, DPH San Marino (4/2013 Sb. m. sml.) daně všeho druhu daně všeho druhu

8 Výměna informací v rámci EU Směrnice EU 77/799/EHS o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti bude transponována do českého práva zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní (sněmovní tisk 768). Termín implementace byl stanoven na 1. leden Tento termín Česká republika nesplnila, neboť návrh zákona je dosud ve Sněmovně po prvním čtení a bude dále projednáván nejdříve na lednové schůzi. Nový zákon nahradí v současnosti platný zákon č. 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní. Při srovnání se současnou úpravou lze konstatovat, že koncepce zákona č. 253/2000 Sb. zůstává zachována. Proces upravující mezinárodní spolupráci při správě daní jde však v řadě aspektů do větší hloubky a detailu. Mezinárodní spolupráce správců daně již nemá pouze povahu pomoci, ale stává se oboustranně přínosnou spoluprací, při níž si správci daně vzájemně poskytují informace, u nichž lze předpokládat význam pro správu daní (např. souběžné daňové kontroly, automatická výměna informací apod.). Poskytnutí informace žádajícímu státu bude možné odmítnout pouze ve velmi omezeném počtu případů. Získanou informaci bude také možné přeposlat třetím státům za předpokladu, že s tím stát poskytující danou informaci souhlasí. Daňové správy budou povinny reagovat během sjednaných lhůt: potvrdit přijetí žádosti o informaci do sedmi pracovních dnů a poskytnout informaci bezodkladně, nejdéle do dvou měsíců. Pokud nebude požadovaná informace k dispozici, bude možné prodloužit lhůtu do šesti měsíců s uvědoměním žadatele o situaci. Jazyk výměny informací bude na dohodě mezi zeměmi, překlad z češtiny do úředního jazyka konkrétní země bude poskytnut ve zvlášť odůvodněných případech. Srážková daň ve výši 35 % z plateb do zahraničí Od 1. ledna 2013 se na příjmy zahraničních daňových rezidentů začne uplatňovat místo 15% srážkové daně srážka ve výši 35 %. Uvedená změna se nebude týkat poplatníků ze zemí EU a EHP a dále poplatníků z jurisdikcí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu umožňující výměnu informací o daňových poplatnících. Může se jednat o smlouvu o zamezení dvojího zdanění (ta obsahuje čl. 26 Výměna informací) či o smlouvu o výměně informací sui generis (tzv. TIEA) nebo o úmluvu Rady Evropy o vzájemné pomoci v daňových záležitostech. K této úmluvě přistoupila Česká republika teprve nedávno podepsala ji 26. října Států účastnících se této úmluvy se nová úprava bude tedy týkat teprve po ratifikaci úmluvy českou stranou a jejím vydání ve Sbírce mezinárodních smluv. S většinou účastnických států této úmluvy máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, případně smlouvu o výměně informací. Mezi státy, u nichž se srážková daň ve výši 35 % v budoucnu neuplatní z důvodu účasti na této dohodě, patří Argentina, Kostarika a Ghana. Tabulku znázorňující aktuální status přistupujících členů naleznete na stránkách Rady Evropy. Úmluva pokrývá všechny druhy daní kromě cel a také platby na sociální pojištění. Umožňuje všechny typy výměny informací (na vyžádání, spontánní a automatickou), přičemž u automatické musí být vždy uzavřena ještě dvoustranná dohoda příslušných smluvních stran. Pokud byste si při platbách do zahraničí nevěděli rady, u kterých států uplatnit 35% srážkovou daň, rádi Vám poradíme. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Řada plátců se pravidelně setkává s prověřováním údajů, které uvádějí v přiznání k dani z přidané hodnoty, a to zejména v případě vykázání nadměrného odpočtu. Právě v situaci, kdy plátce nárokuje vrácení přeplatku dosahujícího mnohdy milionů i desítek milionů korun, je pro něj rychlé dokončení řízení a vyměření nadměrného odpočtu z ekonomického hlediska klíčové. Údaje uvedené v daňovém přiznání správce daně prověřuje v rámci tzv. postupu k odstranění pochybností ( 89 a 90 daňového řádu). Tento institut je oproti dřívější úpravě v zákoně o správě daní a poplatků (vytýkací řízení) propracovanější a stanoví určitou posloupnost kroků, které je správce daně povinen činit, včetně případného zahájení daňové kontroly k detailnímu prověření určitých sporných položek v daňovém přiznání. Avšak ani tato legislativní úprava není s to efektivně zabránit možnému neodůvodněnému protahování postupu ze strany správce daně a s tím spojeným zadržováním nadměrných odpočtů. K 1. lednu 2011 byl navíc také zrušen pokyn ministerstva financí D-144, který ukládal finančním úřadům poměrně striktní lhůty k uzavření vytýkacího řízení. Po necelých dvou letech uplatňování institutu postupu k odstranění pochybností se Nejvyšší správní soud v několika svých nedávných rozhodnutích vyjádřil k možnostem právní obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů. V těchto rozhodnutích (například rozsudek 1 Ans 10/2012 ze dne 10. října 2012 a rozsudek 1 Ans 11/2012 ze dne 7. listopadu 2012) revidoval Nejvyšší správní soud s ohledem na novou právní úpravu (nahrazení institutu vytýkacího řízení institutem postupu k odstranění pochybností) závěry své předchozí judikatury. V podmínkách nového institutu postupu k odstranění pochybností nelze podle názoru soudu využít žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Proti provádění postupu k odstranění pochybností se obecně nelze bránit ani žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Jedinou možností soudní obrany tak zůstává žaloba proti rozhodnutí o stanovení daně, které po postupu k odstranění pochybností a po případné navazující dílčí daňové kontrole následuje. Tato žaloba však připadá v úvahu pouze tehdy, napadne-li plátce nezákonnost tohoto rozhodnutí. Je-li však výsledkem postupu platební výměr, který zcela reflektuje údaje uvedené plátcem v daňovém přiznání a plátce se tak pouze cítí poškozen délkou trvání tohoto postupu, nelze ani institut žaloby proti rozhodnutí použít. Dosavadní soudní praxe zatím nepodpořila ani žaloby, na jejichž základě plátci po daňové správě nárokovali úrok z prodlení za dobu zadržovaní nadměrných odpočtů. I přes výše uvedené jsou však k dispozici určité právní kroky, které lze k obraně před zdlouhavým postupem k odstranění pochybností využít. Vedle aktivní účasti plátce na řízení a průběžné komunikace se správcem daně je ve stanovených případech možno využít institut podnětu na ochranu před nečinností podle 38 daňového řádu. Takový podnět může alespoň částečně pomoci motivovat správce daně k urychlenému ukončení řízení. Pokud je celkový nadměrný odpočet vysoký, avšak mezi plátcem a správcem daně jsou sporné jen některé méně významné položky, lze ve snaze o urychlení vyměření daně a vrácení nadměrného odpočtu rovněž zvážit upuštění od dokazování v rámci postupu k odstranění pochybností. Správci daně se tak ponechá prostor k vyměření nižšího nadměrného odpočtu s tím, že zohlednění sporných položek bude plátce požadovat až následně v rámci odvolání proti platebnímu výměru.

10 V případě, že i Vaše společnost čelí vleklým postupům k odstranění pochybností a dlouhodobému zadržování přeplatků z titulu nadměrných odpočtů, rádi s Vámi konkrétní situaci Vaší společnosti prodiskutujeme a poskytneme Vám v této věci efektivní podporu. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.: Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnické osoby SLOVENSKO Sadzba dane z príjmov právnickej osoby sa zvyšuje z 19% na 23%. Daňovníci s hospodárskym rokom použijú sadzbu dane 19% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok 2012 a sadzbu dane 23% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok Zvýšenie sadzby dane z príjmov bude potrebné zohľadniť pri výpočte preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roka Zavedenie druhej sadzby dane z príjmov fyzické osoby Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb sa ponecháva sadzba 19%, no tá sa bude uplatňovať len na časť základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima ročne (34 401,74 eur pre rok 2013). Časť základu dane presahujúca túto hranicu bude zdanená sadzbou 25%. Sadzby pre zrážkovú daň a zabezpečenie dane Sadzba zrážkovej dane zostáva vo výške 19%, pričom toto zdanenie príjmov je pre väčšinu daňovníkov konečné. Lehota na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane si budú môcť na základe oznámenia len tí daňovníci, ktorí dosiahli príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Lehotu bude možné predĺžiť na základe oznámenia najviac o 3 kalendárne mesiace. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane. Zmeny v zdaňovaní dividend S cieľom motivovať obchodné spoločnosti a družstvá k vyplácaniu podielov na zisku (dividend) za obdobia pred rokom 2004 a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu sa zavádza osobitná sadzba dane z príjmov vo výške 15%. Ide v zásade o príjmy, ktoré by boli inak zdanené základnou sadzbou dane. Príjmy daňových rezidentov aj daňových nerezidentov z dividend za vyššie uvedené obdobia, o ktorých vyplatení bolo rozhodnuté po 31. decembri 2012 budú zdaňované prostredníctvom zrážkovej dane, t.j. pri zdroji. Pri výplate dividend daňovým nerezidentom by sa mala zohľadniť maximálna sadzba dane pre tieto príjmy dohodnutá v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená medzi Slovenskou republikou a krajinou rezidencie prijímateľa dividend. Dividendy vyplácané zahraničnými obchodnými spoločnosťami a družstvami slovenským daňovým rezidentom budú týmito zdaňované

11 ako súčasť tzv. samostatného základu dane prostredníctvom podaného daňového priznania. Nový spôsob zdaňovania dividend sa nebude týkať niektorých výplat dividend medzi daňovníkmi členských štátov Európskej únie. Táto výnimka vyplýva z transpozície Smernice Rady 2011/96/EÚ do slovenského zákona o dani z príjmov. Asignácia dane právnickými osobami Možnosť poukázať 2% zaplatenej dane právnickej osoby oprávneným prijímateľom na základe vyhlásenia v daňovom priznaní sa podľa prechodného ustanovenia novely predĺži na zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra Táto možnosť je podmienená darovaním finančných prostriedkov vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, a to najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, v iných prípadoch je možné poukázať 1,5% dane. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov u fyzických osôb Pre rok 2013 dôjde k obmedzeniu možnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, a to kvôli doplneniu sprísnených podmienok, ktoré manžel/manželka musí spĺňať (napr. starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. splnenie niektorej z ďalších podmienok). Daňový bonus Možnosť nárokovať si daňový bonus sa takisto upravuje, a to najmä pokiaľ daňovník dosahuje príjmy iba z prenájmu od roku 2013 si už v takom prípade nebude možné daňový bonus nárokovať. Upustilo sa však od pôvodne navrhovaného vekového obmedzenia dieťaťa na uplatnenie si daňového bonusu hranicou 19 rokov. Ohraničenie výšky paušálnych výdavkov a úplná nemožnosť uplatniť ich pri príjmoch z prenájmu Pre daňovníkov uplatňujúcich paušálne výdavky (40% resp. 25%) sa počnúc zdaňovacím m 2013 obmedzí ich maximálna výška sumou eur ročne. Pri príjmoch z prenájmu sa od roku 2013 nebudú môcť paušálne výdavky uplatniť vôbec, t.j. daňovník bude môcť uplatniť iba skutočne vynaložené výdavky. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) Michaela Stachová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce zákonů byly publikovány o novela zákona o DPH (tzv. technická novela), a to pod č. 502/2012 Sb. a o zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, a to pod č. 500/2012 Sb. Na stránkách české daňové správy vyšly tyto informace: o informace o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2013 o celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. lednu 2013.

12 o adresy Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť platné od 1. ledna 2013 (NOVÁ ID datových schránek) o dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví (č. j / ) o sdělení ke zveřejňování informace o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce daně z přidané hodnoty a Informace GFŘ - k aplikaci 106a zákona o dani z přidané hodnoty. o pokyn GFŘ-D-14 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací 2012 podle 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. o pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně o informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí uvádí, že nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí, do , použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3%. Ke změně vlastnictví dochází např. ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí; ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí; nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, v případech výše neuvedených. o seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od o pokyn č. MF-l o stanovení lhůt při správě daní, kterým nahradilo dřívější pokyn D-348; věcně nedochází k zásadním změnám. Ministerstvo financí publikovalo na svých stránkách Manuál k důchodové reformě. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více