leden 2013 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2013 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl hodně pozitivních zpráv z oblasti ekonomiky. Přestože většina společností nyní řeší, jak bude implementovat institut nespolehlivého plátce a solidární daň z příjmů do svých systémů, doporučujeme neztrácet ostražitost v daňové oblasti totiž bohužel zatím pokračuje trend zvyšování daňového břemene. Věnujte rovněž pozornost informaci, že v prosinci 2012 zveřejnilo ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věci k veřejnému připomínkovému řízení. Nová právní úprava akcentuje přijetí nových zákonů občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Důležitá je změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, a zejména pak nový předmět daně. Tím jsou případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitost. Marika Konečná

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Návrh zákona o nabytí nemovitých věcí Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Nespolehlivý plátce DPH Informace o skutečnosti, zda konkrétní plátce náleží do kategorie nespolehlivý plátce, bude dle sdělení Generálního finančního ředitelství součástí aplikace Registr plátců DPH přístupné na webových stránkách české daňové správy. Postavení statutárních orgánů po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 Nové předpisy neumožňují výkon obchodního vedení v pracovněprávním vztahu: Lze z toho dovozovat, že od roku 2014 nebude možný souběh funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem, jako je tomu dle současné úpravy. Novinky z oblasti mezinárodního zdanění Od 1. ledna 2013 se začínají uplatňovat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bahrajnem, Barbadosem, Hongkongem, nově sjednané smlouvy s Dánskem a Polskem a protokoly ke smlouvám s Chorvatskem, Rakouskem a Uzbekistánem. JUDIKATURA Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Proti provádění postupu k odstranění pochybností ze strany správce daně se obecně nelze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Určité možnosti obrany však poplatníkovi k dispozici jsou. SLOVENSKO Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 23 %. U daně z příjmů fyzických osob se zavádí druhé pásmo ve výši 25 % pro základ daně nad 176,8násobek sumy platného životního minima ročně (34 401,74 eur pro rok 2013).

3 Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí LEGISLATIVNÍ NOVINKY V prosinci 2012 zveřejnilo ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento návrh byl předložen k připomínkování odborné veřejnosti v rámci vnějšího připomínkového řízení. Zákon by měl být účinný od 1. ledna Ministerstvo financí poukazuje na nezbytnost nové právní úpravy zejména v souvislosti s přijetím nových zákonů občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí ( transferová daň ) přináší řadu zásadních změn oproti současné úpravě daně z převodu nemovitostí. Mezi ty nejvýznamnější se řadí: Změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, přičemž současně bude zrušen institut ručitele daně. Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Dle navrhované právní úpravy bude předmětem transferové daně změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Předmětem transferové daně přitom není pouze změna ovládající osoby u obchodních korporací, které samy vlastní nemovitou věc, nýbrž i změna ovládající osoby, která prostřednictvím ovládané osoby nemovitou věc vlastní. Ministerstvo se v důvodové zprávě k návrhu tohoto zákona odkazuje na definici ovládající osoby dle zákona o obchodních korporacích účinného od 1. ledna Předmětem transferové daně budou výlučně nemovitosti nacházející se na území České republiky, přičemž státní občanství, pobyt nebo sídlo poplatníka nebudou rozhodnou skutečností pro výběr daně. Zrušení některých případů osvobození od transferové daně. Za pozornost stojí zejména návrh, podle něhož by vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev již neměly být osvobozeny od daně. Základem daně dle návrhu zákona je nabývací hodnota nemovitosti snížená o uznatelné výdaje, přičemž nabývací hodnotou je: Cena sjednaná, je-li vyšší nebo rovna ceně srovnávací nebo je-li nabývací hodnotou výlučně cena sjednaná dle tohoto zákona. Cena srovnávací, je-li vyšší než cena sjednaná, přičemž cena srovnávací je částka odpovídající 75 % ceny administrativní či zjištěné. Cenou zjištěnou je cena stanovená dle zákona o oceňování majetku a cenou administrativní je cena vycházející z cen obdobných nemovitých věcí. Postup určení administrativní ceny bude stanoven vyhláškou ministerstva financí. Cena zjištěná, není-li nabývací hodnotou cena sjednaná nebo srovnávací či stanoví-li zákon, že nabývací hodnotou je výlučně cena zjištěná. Aleš Krempa, tel.: Jan Kiss, tel.:

4 Nespolehlivý plátce DPH Prvního ledna 2013 nabyla účinností novela zákona o DPH, která mimo jiné zavádí nový institut nespolehlivého plátce. Informace o skutečnosti, zda konkrétní plátce náleží do této kategorie, bude dle sdělení Generálního finančního ředitelství součástí aplikace Registr plátců DPH. Tato aplikace je dostupná na stránkách české daňové správy pod následujícím odkazem: U každého plátce bude zveřejněna informace, zda se jedná o nespolehlivého plátce či nikoliv. S ohledem na procesní postup nebyl dosud žádnému plátci status nespolehlivého plátce udělen. Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na daňovém portálu nejdříve v průběhu února. Do té doby nebude u žádného plátce uvedena informace o jeho nespolehlivosti a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat. Petr Toman, tel.: Postavení statutárních orgánů po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 Rekodifikace občanského práva a změna souvisejících předpisů s sebou přináší změny v postavení statutárních orgánů, z nichž vybíráme následující. Nový občanský zákoník, stejně jako ten současný, zakotvuje povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře je však nově definována přímo v novém občanském zákoníku a nebude muset být dovozována judikaturou. Funkce člena statutárního orgánu by měla být vykonávána s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, přičemž pečlivě a s potřebnými znalostmi podle zákona o obchodních korporacích jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Novinkou je zavedení pravidla tzv. podnikatelského úsudku, které by mělo více chránit statutární orgány při činění podnikatelských rozhodnutí a podstupování podnikatelského rizika, pakliže jsou rozhodnutí činěna s nezbytnou loajalitou. Negativem pro statutární orgán však zůstává důkazní břemeno prokazování, že jednal s péčí řádného hospodáře. Zákon o obchodních korporacích pak přináší výrazný posun v oblasti ručení statutárních orgánů v případě úpadku společnosti. Poruší-li totiž statutární orgán péči řádného hospodáře tím, že neučiní potřebné kroky k odvrácení úpadku, může soud rozhodnout o ručení statutárního orgánu za splnění povinností předmětné společnosti. Další významnou novinkou pro ty statutární orgány, které mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce nebo její uzavření plánují, je, že nebudou od takové smlouvy moci odstoupit v době, která bude pro společnost nevhodná. Pakliže statutární orgán smlouvu o výkonu funkce již uzavřel, měl by její text přizpůsobit zákonu o obchodních korporacích do šesti měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, jinak bude platit, že funkci vykonává bezplatně.

5 Závěrem je třeba upozornit, že vzhledem k absenci možnosti výkonu obchodního vedení v pracovněprávním vztahu v nových předpisech lze dovozovat, že nově nebude možný souběh funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem, jako je tomu dle současné úpravy. Novinky z oblasti mezinárodního zdanění Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Martin Kofroň, tel.: Martin Hrdlík, tel.: V průběhu roku 2012 vstoupila v platnost řada smluv o zamezení dvojího zdanění či novely některých smluv (tzv. protokoly). Níže uvedená tabulka obsahuje přehled všech smluv, které česká strana ratifikovala v průběhu roku 2012, přičemž u některých již víme, že se začnou uplatňovat od 1. ledna 2013 (s výjimkou Dánska již byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv). Pokud se dodatečně nedozvíme, že u některé z nich proběhla do konce roku výměna ratifikačních listin, začnou se uplatňovat až v roce V tabulce uvádíme informace o vzniku stálé provozovny, o srážkových daních z dividend, úroků a licenčních poplatků, případně další užitečné údaje. Stát Bahrajn (59/2012 Sb. m. sml.) Barbados (69/2012 Sb. m. sml.) Belgie protokol měnící současnou smlouvu Účinnost od Dánsko Stálá provozovna staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv dividendy úroky licenční poplatky 5 % 0 % 10 % 5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 %. 5 % platby za autorská práva 5 %, průmyslové licenční poplatky 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny rozšíření o službovou stálou provozovnu 6 měsíců ve 0 % při držbě alespoň 10 %; 0 % pro výplaty penzijním fondům, v ostatním případech 15 % 0 % u autorských práv zůstává osvobození, průmyslové licenční poplatky zvýšení z 5 % na 10 % Jiné zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností, zdanění penzí ze státních systémů v zemi zdroje

6 Stát Účinnost od Stálá provozovna dividendy úroky licenční poplatky Jiné Hongkong (49/2012 Sb. m. sml.) Chorvatsko protokol měnící současnou smlouvu (82/2012 Sb. m. sml.) Kolumbie Nizozemí protokol měnící současnou smlouvu Panama Polsko (102/2012 Sb. m. sml.) Rakousko protokol měnící současnou smlouvu (100/2012 Sb. m. sml.) v ČR , v HK staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 5 % 0 % 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 % 10 % 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv rozšíření o službovou stálou provozovnu 6 měsíců ve 10 % 5 % (současná smlouva 5 % v případě držby podílu alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %) 5 % banky, 10 % ostatní případy snížení z 10 % na 5 % 10 % zvýšení z 5 % na 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

7 Stát Účinnost od Stálá provozovna dividendy úroky licenční poplatky Jiné Saudská Arábie Švýcarsko protokol měnící současnou smlouvu Uzbekistán protokol (92/2012 Sb. m. sml.) staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv upřesnění stálé provozovny jako staveniště beze změny 5 % 0 % 10 % snižuje se z 5 % při držbě 25 % podílů na 0 %, při držbě 10 % podílů; osvobození dividend u penzijních fondů ze současných 10 % obecně se mění na 5 % při držbě 25 %, v ostatních případech 10 % beze změny beze změny beze změny beze změny zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje Smlouvy o výměně daňových informací V průběhu let 2011 a 2012 sjednala Česká republika několik smluv o výměně informací v oblasti daní se státy s nízkým či nulovým zdaněním (tzv. daňovými ráji). Tyto dohody poskytují tuzemským správcům nástroj, s jehož pomocí mohou prověřit, zda byl příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí řádně zdaněn. Součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech. Z následující tabulky je patrné, se kterými státy je smlouva sjednána a u které daně se uplatní. Stát Daně v ČR Daně ve druhém státě Účinnost od Bermudy (48/2012 Sb. m. sml.) Britské Panenské ostrovy daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí, spotřební daně daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí přímé daně všeho druhu daň z příjmů, daň ze mzdy, daň z majetku ratifikováno na české straně, dosud není platná/účinná Guernsey (2/2013 Sb. m. sml.) daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí daň z příjmů, DPH použije se na zdaňovací počínající Jersey (51/2012 Sb. m. sml.) daně všeho druhu daně všeho druhu Kajmanské ostrovy daně všeho druhu daně všeho druhu podepsána v listopadu Ostrov Man (3/2013 Sb. m. sml.) daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí daň z příjmů a ze zisku, DPH San Marino (4/2013 Sb. m. sml.) daně všeho druhu daně všeho druhu

8 Výměna informací v rámci EU Směrnice EU 77/799/EHS o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti bude transponována do českého práva zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní (sněmovní tisk 768). Termín implementace byl stanoven na 1. leden Tento termín Česká republika nesplnila, neboť návrh zákona je dosud ve Sněmovně po prvním čtení a bude dále projednáván nejdříve na lednové schůzi. Nový zákon nahradí v současnosti platný zákon č. 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní. Při srovnání se současnou úpravou lze konstatovat, že koncepce zákona č. 253/2000 Sb. zůstává zachována. Proces upravující mezinárodní spolupráci při správě daní jde však v řadě aspektů do větší hloubky a detailu. Mezinárodní spolupráce správců daně již nemá pouze povahu pomoci, ale stává se oboustranně přínosnou spoluprací, při níž si správci daně vzájemně poskytují informace, u nichž lze předpokládat význam pro správu daní (např. souběžné daňové kontroly, automatická výměna informací apod.). Poskytnutí informace žádajícímu státu bude možné odmítnout pouze ve velmi omezeném počtu případů. Získanou informaci bude také možné přeposlat třetím státům za předpokladu, že s tím stát poskytující danou informaci souhlasí. Daňové správy budou povinny reagovat během sjednaných lhůt: potvrdit přijetí žádosti o informaci do sedmi pracovních dnů a poskytnout informaci bezodkladně, nejdéle do dvou měsíců. Pokud nebude požadovaná informace k dispozici, bude možné prodloužit lhůtu do šesti měsíců s uvědoměním žadatele o situaci. Jazyk výměny informací bude na dohodě mezi zeměmi, překlad z češtiny do úředního jazyka konkrétní země bude poskytnut ve zvlášť odůvodněných případech. Srážková daň ve výši 35 % z plateb do zahraničí Od 1. ledna 2013 se na příjmy zahraničních daňových rezidentů začne uplatňovat místo 15% srážkové daně srážka ve výši 35 %. Uvedená změna se nebude týkat poplatníků ze zemí EU a EHP a dále poplatníků z jurisdikcí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu umožňující výměnu informací o daňových poplatnících. Může se jednat o smlouvu o zamezení dvojího zdanění (ta obsahuje čl. 26 Výměna informací) či o smlouvu o výměně informací sui generis (tzv. TIEA) nebo o úmluvu Rady Evropy o vzájemné pomoci v daňových záležitostech. K této úmluvě přistoupila Česká republika teprve nedávno podepsala ji 26. října Států účastnících se této úmluvy se nová úprava bude tedy týkat teprve po ratifikaci úmluvy českou stranou a jejím vydání ve Sbírce mezinárodních smluv. S většinou účastnických států této úmluvy máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, případně smlouvu o výměně informací. Mezi státy, u nichž se srážková daň ve výši 35 % v budoucnu neuplatní z důvodu účasti na této dohodě, patří Argentina, Kostarika a Ghana. Tabulku znázorňující aktuální status přistupujících členů naleznete na stránkách Rady Evropy. Úmluva pokrývá všechny druhy daní kromě cel a také platby na sociální pojištění. Umožňuje všechny typy výměny informací (na vyžádání, spontánní a automatickou), přičemž u automatické musí být vždy uzavřena ještě dvoustranná dohoda příslušných smluvních stran. Pokud byste si při platbách do zahraničí nevěděli rady, u kterých států uplatnit 35% srážkovou daň, rádi Vám poradíme. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Řada plátců se pravidelně setkává s prověřováním údajů, které uvádějí v přiznání k dani z přidané hodnoty, a to zejména v případě vykázání nadměrného odpočtu. Právě v situaci, kdy plátce nárokuje vrácení přeplatku dosahujícího mnohdy milionů i desítek milionů korun, je pro něj rychlé dokončení řízení a vyměření nadměrného odpočtu z ekonomického hlediska klíčové. Údaje uvedené v daňovém přiznání správce daně prověřuje v rámci tzv. postupu k odstranění pochybností ( 89 a 90 daňového řádu). Tento institut je oproti dřívější úpravě v zákoně o správě daní a poplatků (vytýkací řízení) propracovanější a stanoví určitou posloupnost kroků, které je správce daně povinen činit, včetně případného zahájení daňové kontroly k detailnímu prověření určitých sporných položek v daňovém přiznání. Avšak ani tato legislativní úprava není s to efektivně zabránit možnému neodůvodněnému protahování postupu ze strany správce daně a s tím spojeným zadržováním nadměrných odpočtů. K 1. lednu 2011 byl navíc také zrušen pokyn ministerstva financí D-144, který ukládal finančním úřadům poměrně striktní lhůty k uzavření vytýkacího řízení. Po necelých dvou letech uplatňování institutu postupu k odstranění pochybností se Nejvyšší správní soud v několika svých nedávných rozhodnutích vyjádřil k možnostem právní obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů. V těchto rozhodnutích (například rozsudek 1 Ans 10/2012 ze dne 10. října 2012 a rozsudek 1 Ans 11/2012 ze dne 7. listopadu 2012) revidoval Nejvyšší správní soud s ohledem na novou právní úpravu (nahrazení institutu vytýkacího řízení institutem postupu k odstranění pochybností) závěry své předchozí judikatury. V podmínkách nového institutu postupu k odstranění pochybností nelze podle názoru soudu využít žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Proti provádění postupu k odstranění pochybností se obecně nelze bránit ani žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Jedinou možností soudní obrany tak zůstává žaloba proti rozhodnutí o stanovení daně, které po postupu k odstranění pochybností a po případné navazující dílčí daňové kontrole následuje. Tato žaloba však připadá v úvahu pouze tehdy, napadne-li plátce nezákonnost tohoto rozhodnutí. Je-li však výsledkem postupu platební výměr, který zcela reflektuje údaje uvedené plátcem v daňovém přiznání a plátce se tak pouze cítí poškozen délkou trvání tohoto postupu, nelze ani institut žaloby proti rozhodnutí použít. Dosavadní soudní praxe zatím nepodpořila ani žaloby, na jejichž základě plátci po daňové správě nárokovali úrok z prodlení za dobu zadržovaní nadměrných odpočtů. I přes výše uvedené jsou však k dispozici určité právní kroky, které lze k obraně před zdlouhavým postupem k odstranění pochybností využít. Vedle aktivní účasti plátce na řízení a průběžné komunikace se správcem daně je ve stanovených případech možno využít institut podnětu na ochranu před nečinností podle 38 daňového řádu. Takový podnět může alespoň částečně pomoci motivovat správce daně k urychlenému ukončení řízení. Pokud je celkový nadměrný odpočet vysoký, avšak mezi plátcem a správcem daně jsou sporné jen některé méně významné položky, lze ve snaze o urychlení vyměření daně a vrácení nadměrného odpočtu rovněž zvážit upuštění od dokazování v rámci postupu k odstranění pochybností. Správci daně se tak ponechá prostor k vyměření nižšího nadměrného odpočtu s tím, že zohlednění sporných položek bude plátce požadovat až následně v rámci odvolání proti platebnímu výměru.

10 V případě, že i Vaše společnost čelí vleklým postupům k odstranění pochybností a dlouhodobému zadržování přeplatků z titulu nadměrných odpočtů, rádi s Vámi konkrétní situaci Vaší společnosti prodiskutujeme a poskytneme Vám v této věci efektivní podporu. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.: Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnické osoby SLOVENSKO Sadzba dane z príjmov právnickej osoby sa zvyšuje z 19% na 23%. Daňovníci s hospodárskym rokom použijú sadzbu dane 19% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok 2012 a sadzbu dane 23% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok Zvýšenie sadzby dane z príjmov bude potrebné zohľadniť pri výpočte preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roka Zavedenie druhej sadzby dane z príjmov fyzické osoby Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb sa ponecháva sadzba 19%, no tá sa bude uplatňovať len na časť základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima ročne (34 401,74 eur pre rok 2013). Časť základu dane presahujúca túto hranicu bude zdanená sadzbou 25%. Sadzby pre zrážkovú daň a zabezpečenie dane Sadzba zrážkovej dane zostáva vo výške 19%, pričom toto zdanenie príjmov je pre väčšinu daňovníkov konečné. Lehota na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane si budú môcť na základe oznámenia len tí daňovníci, ktorí dosiahli príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Lehotu bude možné predĺžiť na základe oznámenia najviac o 3 kalendárne mesiace. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane. Zmeny v zdaňovaní dividend S cieľom motivovať obchodné spoločnosti a družstvá k vyplácaniu podielov na zisku (dividend) za obdobia pred rokom 2004 a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu sa zavádza osobitná sadzba dane z príjmov vo výške 15%. Ide v zásade o príjmy, ktoré by boli inak zdanené základnou sadzbou dane. Príjmy daňových rezidentov aj daňových nerezidentov z dividend za vyššie uvedené obdobia, o ktorých vyplatení bolo rozhodnuté po 31. decembri 2012 budú zdaňované prostredníctvom zrážkovej dane, t.j. pri zdroji. Pri výplate dividend daňovým nerezidentom by sa mala zohľadniť maximálna sadzba dane pre tieto príjmy dohodnutá v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená medzi Slovenskou republikou a krajinou rezidencie prijímateľa dividend. Dividendy vyplácané zahraničnými obchodnými spoločnosťami a družstvami slovenským daňovým rezidentom budú týmito zdaňované

11 ako súčasť tzv. samostatného základu dane prostredníctvom podaného daňového priznania. Nový spôsob zdaňovania dividend sa nebude týkať niektorých výplat dividend medzi daňovníkmi členských štátov Európskej únie. Táto výnimka vyplýva z transpozície Smernice Rady 2011/96/EÚ do slovenského zákona o dani z príjmov. Asignácia dane právnickými osobami Možnosť poukázať 2% zaplatenej dane právnickej osoby oprávneným prijímateľom na základe vyhlásenia v daňovom priznaní sa podľa prechodného ustanovenia novely predĺži na zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra Táto možnosť je podmienená darovaním finančných prostriedkov vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, a to najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, v iných prípadoch je možné poukázať 1,5% dane. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov u fyzických osôb Pre rok 2013 dôjde k obmedzeniu možnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, a to kvôli doplneniu sprísnených podmienok, ktoré manžel/manželka musí spĺňať (napr. starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. splnenie niektorej z ďalších podmienok). Daňový bonus Možnosť nárokovať si daňový bonus sa takisto upravuje, a to najmä pokiaľ daňovník dosahuje príjmy iba z prenájmu od roku 2013 si už v takom prípade nebude možné daňový bonus nárokovať. Upustilo sa však od pôvodne navrhovaného vekového obmedzenia dieťaťa na uplatnenie si daňového bonusu hranicou 19 rokov. Ohraničenie výšky paušálnych výdavkov a úplná nemožnosť uplatniť ich pri príjmoch z prenájmu Pre daňovníkov uplatňujúcich paušálne výdavky (40% resp. 25%) sa počnúc zdaňovacím m 2013 obmedzí ich maximálna výška sumou eur ročne. Pri príjmoch z prenájmu sa od roku 2013 nebudú môcť paušálne výdavky uplatniť vôbec, t.j. daňovník bude môcť uplatniť iba skutočne vynaložené výdavky. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) Michaela Stachová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce zákonů byly publikovány o novela zákona o DPH (tzv. technická novela), a to pod č. 502/2012 Sb. a o zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, a to pod č. 500/2012 Sb. Na stránkách české daňové správy vyšly tyto informace: o informace o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2013 o celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. lednu 2013.

12 o adresy Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť platné od 1. ledna 2013 (NOVÁ ID datových schránek) o dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví (č. j / ) o sdělení ke zveřejňování informace o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce daně z přidané hodnoty a Informace GFŘ - k aplikaci 106a zákona o dani z přidané hodnoty. o pokyn GFŘ-D-14 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací 2012 podle 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. o pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně o informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí uvádí, že nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí, do , použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3%. Ke změně vlastnictví dochází např. ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí; ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí; nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, v případech výše neuvedených. o seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od o pokyn č. MF-l o stanovení lhůt při správě daní, kterým nahradilo dřívější pokyn D-348; věcně nedochází k zásadním změnám. Ministerstvo financí publikovalo na svých stránkách Manuál k důchodové reformě. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

červen 2012 Vážení čtenáři,

červen 2012 Vážení čtenáři, červen 2012 Vážení čtenáři, změny navržené vládou v rámci úsporného balíčku v dubnu tohoto roku byly vládou schváleny a míří do Parlamentu. Je pochopitelné, že se vláda snaží nalézt další zdroje příjmů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

prosinec 2012 Vážení čtenáři,

prosinec 2012 Vážení čtenáři, prosinec 2012 Vážení čtenáři, přichází znovu čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jakoby nám nestačil tradiční předvánoční shon, přidávají nám v letošním roce naši zákonodárci k tomu všemu pořádnou

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

červenec 2013 Vážení čtenáři,

červenec 2013 Vážení čtenáři, červenec 2013 Vážení čtenáři, Ačkoliv se již v myšlenkách pravděpodobně chystáte na prázdniny a dovolené, abyste si na nějakou dobu odpočinuli od přetrvávajících diskuzí o očekávaném vývoji ekonomiky a

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

prosinec 2013 Vážení čtenáři,

prosinec 2013 Vážení čtenáři, prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna 2014. O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

únor 2012 Vážení čtenáři,

únor 2012 Vážení čtenáři, únor 2012 Vážení čtenáři, jako každý rok pro nás zákonodárci připravili k 1. lednu řadu novinek. Čas ukazuje, že praktická aplikace některých z nich vůbec není snadná: Jak v praxi poznat, že odběratel

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

květen 2012 Vážení čtenáři,

květen 2012 Vážení čtenáři, květen 2012 Vážení čtenáři, ministerstvo financí připravilo další návrh daňových opatření, která by měla vést ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Ta se vesměs projeví zvýšením přímého i nepřímého zdanění

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Daň z nabytí nemovitých věcí byla přijata ZDNNV. Jedná se o daň, která nahradila daň z převodu nemovitostí upravenou do konce roku 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více