VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ZMĚNY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI MN 2.1. VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŃKOVÉ ČINNOSTI 2.2. AKREDITACE, DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 2.3. SCHÉMA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ 2.4. KAPACITNÍ VYUŽITÍ a) LŮŽKOVÝ FOND b) AMULANTNÍ KOMPLEMENT 3. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST 3.1. POČTY, PROFESNÍ A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 3.2. ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ, VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU 4. EKONOMICKÁ OBLAST 4.1. ZPŮSOB VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 4.2. HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVATELE 4.3. VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, VÝNOSY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN, ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ 4.4. ČERPÁNÍ VÝNOSŮ K ROZPOČTU 2013 DLE POLOŽEK V TIS. KČ 4.5. VÝNOSY TVORBA, ČLENĚNÍ DLE ČINNOSTÍ, PRACOVIŠŤ, STRUKTURA, MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ, VÝVOJ , resp ČERPÁNÍ NÁKLADŮ K ROZPOČTU 2013 DLE POLOŽEK V TIS. KČ 4.7. NÁKLADY TVORBA, ČLENĚNÍ DLE ČINNOSTÍ, PRACOVIŠŤ, STRUKTURA, MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ, VÝVOJ , RESP POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY (V TIS. KČ) K ZÁSOBY ( V TIS. KČ) K ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ K MAJETEK A INVESTIČNÍ ČINNOST KONTROLY, OPATŘENÍ (VLASTNÍ, JINÝMI SUBJEKTY) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ, VÝVOJ VH PŘÍLOHY: VÝKAZ ZISKU A ZTÁT 2013 ROZVAHA PŘÍLOHA - 1 -

2 1. ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, spolupracovníci a partneři, dovolte mi společně se ohlédnout za úspěchy i neúspěchy, které nám přinesl uplynulý rok. Rok 2013 byl stejně jako léta předchozí ve znamení naplňování probíhajících transformačních procesů ze strany zdravotních pojišťoven. Ve srovnání s minulým obdobím byl tento rok ovšem klíčový, protože na jeho počátku byly na základě téměř dvouletých opakovaných jednání především s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, (dále jen VZP), která je dominátorem a rozhodujícím článkem na smluvním trhu, uzavřeny základní smlouvy, a to následovně: akutní lůžková péče na dobu 2 let s účinností od do následná lůžková péče na dobu 5 let s účinností od do ambulantní komplement -tj.odborné ambulance a doprava na dobu 5 let s účinností. od do Ostatní, tzv. zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (dále jen ZP) pak následně kopírovaly délku smluvního vztahu s výsadní pojišťovnou, tedy VZP. Předmětem jednání, kterých se kromě mne, popřípadě členů vedení zúčastňoval starosta Města Oder Ing. Matůšů, nebyla pouze délka smluvního vztahu, ale návrh Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven (zejména VZP) na restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnic ČR. Resume z jednání mezi vedením MS kraje a ZP pro MS kraj zaslané nám nám v dopise bylo následující: Garantem procesu restrukturalizace lůžkového fondu v MS kraji za plátce zdravotní péče v ČR byla pověřena VZP. VZP společně s MZd při stratifikaci zdravotních služeb došli k závěru, že ČR disponuje nadměrným počtem akutních lůžek a je nutná restrukturalizace lůžkového fondu. Výsledkem by mělo být nejen zlepšení alokace finančních prostředků, ale také lepší organizace a struktura služeb ve zdravotnictví. Rovněž bylo avizováno, že rozhodnutí o restrukturalizaci musí být učiněno po pečlivé analýze a koordinovaně ve všech spádových oblastech nemocnic. Dále uvádějí, že současné trendy v akutní medicíně vedou ke snižování průměrné doby hospitalizace, do popředí se dostává péče v ambulantním či jednodenním režimu. Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že společným úsilím lze dosáhnout redukce počtu akutních lůžek, aniž by došlo ke snížení dostupnosti a kvality péče o pojištěnce. Dalším cílem těchto změn má být soustředění akutní lůžkové péče do komplexně vybavených center a v neposlední řadě se očekává snížení potřeby přesčasové práce lékařů v českých nemocnicích. Představou bylo rovněž uzavření malých zdravotnických zařízení, tzv jednooborových čili monoprimariátů. Mezi takováto zařízení patří i Městská nemocnice v Odrách,p.o.,která disponuje jen jedním akutním lůžkovým oddělením, a to interním, které má 4 lůžka JIP + 34 lůžek standartního interního oddělení. Dále nám VZP s odkazem na řadu svých intenzivních jednání s KÚ MSK i řediteli lůžkových zařízení sděluje, že v souvislosti s dosaženými výsledky a s přihlédnutím k aktuálním trendům v akutní medicíně je zřejmé,že lůžkové kapacity krajských lůžkových zařízení a také Fakultní nemocnice v Ostravě budou plně postačovat k zajištění akutní péče pro pojištěnce. V tomto dopise pak VZP uvádí: dovolujeme si Vám navrhnout, aby restrukturalizace lůžkového fondu ve Vašem zařízení byla provedena ve smyslu transformace akutní lůžkové péče na péči následnou. Zároveň jsme připraveni projednat potřebné navýšení kapacity a rozšíření spektra ambulantní péče. Na uvedený dopis jsme reagovali obsáhlou analýzou posledních let z hlediska objemu, spektra a obložnosti v poskytované zdravotní péči. Argumentovali jsme i spádovostí, geografickou členitostí oblasti a dojezdovými vzdálenostmi do krajských zdravotnických zařízeních. Opětovně jsme zdůraznili skutečnost, že restrukturalizace navrhovaná VZP jednoznačně zhorší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro pacienty oderské,ale i přilehlé vítkovské oblasti. Rovněž jsme upozorňovali na to, že v důsledku případné realizace navrhovaného nebudeme schopni zabránit odchodu i některých lékařů, což by podstatně zhoršilo i dostupnost ambulantní péče.naše návrhy byly pro vedení ÚP VZP v Ostravě akceptabilní, ale neměli mandát pro její - 2 -

3 garanci. Definitivní rozhodnutí mělo padnout až na ústředí VZP v Praze s ohledem na výsledky jednání o restrukturalizaci v rámci celého MS kraje. Současně do konce roku 2011 obdržela všechna lůžková zařízení v ČR dopis o ukončení smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ke dni (u všech byla výpovědní lhůta 1 rok). Dne všechna lůžková zařízení v MS kraji obdržela dopis od VZP,ve kterém je pak na základě komplexní analýzy lůžkové péče v ČR, uskutečněné Národním referenčním centrem, provedena modelace optimálního lůžkového fondu pro jednotlivé kraje s ohledem na stávající produkci lůžkových ZZ a s ohledem na populaci příslušného kraje včetně zohlednění migrace pacientů. Součástí tohoto dopisu byl i konkrétní návrh restrukturalizace a optimalizace krajských nemocnic. Pro naše zdravotnické zařízení. bylo navrženo snížení počtu akutních interních lůžek z původních 34+4 na 20+4, tedy redukce 14 lůžek ke dni se smlouvou na dva roky tj. do Lůžková kapacita LDN beze změny, tedy 75 lůžek a na 5 let do a stejně tak ambulantní komplement (odborné ambulance, pracoviště rtg, laboratoře apod.) na 5 let do I přes další jednání se ZP bylo jejich stanovisko striktní a neměnné. Dle vyjádření zástupců pojišťoven má toto období sloužit k dalším společným jednáním o tom, zda naše nemocnice má v tomto regionu své místo, smysl a nezbytnost. V průběhu roku 2013 iniciovalo vedení MN opakovaná jednání s majoritními ZP (VZP,RBP,ZP MV,ČPZP), žádná z pojišťoven o další restrukturalizaci lůžkových kapacit ovšem ani jednotlivě či společně nejednala a žádné relevantní výstupy nevydala. Poukazovali jsme na ubíhající čas smlouvy, ale jiných informací se nám nedostalo. V průběhu celého 1,5 roku nejednoduchých jednání bylo vedení města průběžně informováno o situaci, výsledcích jednání a návrzích dalšího možného řešení. Počátkem roku 2014 jsme spolu se starostou města Ing.Matůšů při osobní návštěvě u ředitele VZP pro zdravotní péči pro Moravskoslezský,Olomoucký a Zlínský kraj ing.vojáčka opětovně požadovali aktuální informace ke stávající smlouvě a výhledu po roce Dostalo se nám informace a příslibu, že jednání na toto téma by mělo proběhnout do konce l. čtvrtletí Stejné informace jsme obdrželi od ředitele pro zdravotní péči Revírní bratrské pokladny MUDr.Havrlanta s tím,že tzv. zaměstnanecké pojišťovny budou jednat společně a vydají společné stanovisko, popřípadě i se stanoviskem VZP. Následně pak jsme pak spolu se starostou jednali na KÚ MSK v Ostravě s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví ing.martínkem o restrukturalizaci akutního lůžkového fondu v MS kraji a postavení oderské nemocnice v tomto systému. Stejně tak bylo jednáno s některými členy zastupitelstva MSK a zdravotního výboru. Naše informace a interpelace se rovněž dostaly na půdu Ministerstva zdravotnictví a poslanecké sněmovny. Další kontaktní jednání s předpokládanou účastí starosty města jsou plánovány na počátek dubna, a to nejprve se zástupci ZP. Vedení města pak bude stejně jako doposud o jejich průběhu a výsledcích informováno. Přes všechny výše uvedené problémy je nutno zmínit, že se v uplynulém roce podařilo přes postupnou redukci interního lůžkového fondu zkrátit dobu hospitalizace a zvýšit obložnost v interní akutní péči. V konečném důsledku nemusela nemocnice přistoupit k propouštění zaměstnanců a dokázala udržet výkonnost i stav personálu. A nyní alespoň stručně také k některým pozitivům r. 2013: - úspěšně jsme absolvovali akreditaci NASKL II, kterou udělilo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře České lékařské komory Jana Evangelisty Purkyně naší biochemické a hematologické laboratoři, - v celostátním hodnocení nemocnic dle finančního zdraví za rok 2013 se Městská nemocnice v Odrách umístila na 3. místě z příspěvkových organizací, - za jeden z největších úspěchů loňského roku považujeme zahájení rekonstrukce a zateplení budov zdravotního střediska a nemocnice, v obou případech je investorem zřizovatel, ukončení zateplení zdravotního střediska předpokládáme do konce června roku 2014,co se týče rekonstrukce hlavní budovy nemocnice, byly zahájeny přípravné projektové práce, stavební úpravy budou zahájeny v jarních měsících roku 2014 a dokončeny v září Investiční projekt technického zhodnocení včetně zateplení budov je realizován z Operačního programu Životní prostředí (kombinované prostředky fondů EU a zdrojů státního rozpočtu) a financován za výrazné finanční spoluúčasti zřizovatele

4 Tato zpráva je kromě ohlédnutí za událostmi loňského roku zaměřena především na ekonomickou činnost Městské nemocnice v Odrách, p.o., (dále jen MN) v roce Zobrazuje základní ukazatele hospodaření MN ve vazbě na rozpočet zřizovatele, přičemž vykázané údaje porovnává s předchozím obdobím. Uvádí, jak je nakládáno s majetkem zřizovatele, který byl MN svěřen k hospodaření, vypůjčen či pronajat a poskytuje přehled o přijatých a vynaložených finančních zdrojích a dosaženém hospodářském výsledku za rok Našim cílem do dalšího období je soustředění se na soustavné zvyšování kvality poskytované péče při udržení ekonomické stability zařízení. Vím, že to bude úkol velmi náročný, ale pouze důraz na kvalitu nám může do budoucna zajistit spokojenost našich pacientů. Byli bychom rádi, aby naše zařízení bylo vnímáno nejen svými uživateli, ale také širokou veřejností jako organizace, které patří nezastupitelné místo v oblasti zdravotních i sociálních služeb v našem kraji. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval za obětavou a náročnou práci zaměstnancům, zřizovateli, kterým je Město Odry a sponzorům za vstřícný přístup. Zdeněk Skařupa, ředitel nemocnice - 4 -

5 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN Název organizace: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace Adresa: Nadační 375/1, PSČ Odry IČ: DIČ: CZ Ředitel: MUDr. Zdeněk Skařupa Kontakty: tel www: Bankovní spojení: ČS a.s. Odry Č.účtu: / CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZMĚNY Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace (dále jen MN ) je právnická osoba, příspěvková organizace, která vznikla dne jako nástupnická organizace Nemocnice se zdravotnickými středisky zřízené Okresním úřadem v Novém Jičíně a sídlí v Odrách, Nadační 375/1, Zřizovatelem je Město Odry. Poslední organizační změnou bylo sloučení 2 samostatných nemocnic, které s účinností od schválilo Zastupitelstvo města Oder pod jeden právní subjekt s názvem Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace (dále jen MN), který ke stejnému datu převzal veškerý majetek, pohledávky, závazky, práva i povinnosti do té doby samostatně působící organizace MN-LDN. SLOŽENÍ VEDENÍ NEMOCNICE: - MUDr. Zdeněk Skařupa, ředitel, statutární orgán - Ing. Martin Šmaus, vedoucí technického úseku a zástupce statutárního orgánu - MUDr. Ludmila Mildnerová, primářka - Ing. Jana Pavelková, vedoucí ekonomického a personálního úseku - Šárka Holasová, vrchní sestra ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: VIZ PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍ ŘÁD V ROCE 2013 NEBYLY V MN REALIZOVÁNY ŽÁDNÉ VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI MN 2.1. VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V souladu se zřizovací listinou, vydanou na základě usnesení zastupitelstva města č. B/5/19/ dne ve znění pozdějších dodatků je hlavním účelem MN ve vazbě na registraci nestátního zdravotnického zařízení poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče v oboru interní lékařství včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území v souladu s platnou legislativou. V souladu s vydanou registrací k sociálním službám je rovněž poskytovatelem sociální péče. MN se především nově řídí zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který nabyl účinnosti , potažmo zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Mimo hlavní činnost, spočívající v poskytování zdravotních a sociálních služeb provozuje MN na základě zřizovací listiny i živnostenského oprávnění tyto doplňkové činnosti: a) hostinská činnost - vydáno živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou - hostinská činnost koncesovaná. V souladu s tímto oprávněním je v MN realizován prodej obědů externím strávníkům

6 b) pronájem nebytových prostor MN provozuje dlouhodobé pronájmy volných nebytových prostor zejména zdravotnickým subjektům ve všech třech budovách, které užívá, a to buď na základě smlouvy o nájmu nebo výpůjčce AKREDITACE, DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MN má akreditaci pro obory vnitřní lékařství, gastroenterologie a diabetologie. V MN jsou přijímáni pacienti, kterým je poskytována výše uvedená zdravotní péče, ošetřovatelská péče a ambulantní služby v oboru vnitřního lékařství a jejich podoborů a následná lůžková péče V léčebně dlouhodobě nemocných, (dále jen LDN). Specializovaná a superspecializovaná péče je zajištěna ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními vyššího typu, tj. především nemocnicí v Novém Jičíně a fakultními nemocnicemi v Ostravě a Olomouci. MN také umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších odborných škol, stáže studentů LF a odborné stáže lékařů v akreditovaných oborech. Lůžková část MN se rozkládá na čtyřech podlažích, z toho dvě podlaží jsou určena pro lůžkovou interní péči s kapacitou 24 lůžek *) včetně čtyř lůžek JIP. Pro tato oddělení je v MN zajištěna návaznost s odbornými ambulancemi, umístěnými v hlavní budově. Lůžková oddělení léčebny dlouhodobě nemocných (dále jen LDN) s celkovou kapacitou 75 lůžek jsou rozmístěna ve třech podlažích. Na základě registrace Krajského úřadu MSK v Ostravě a uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami jsou od roku 2007 poskytovány v rámci volné kapacity LDN služby sociální péče, cílovou skupinou jsou v podmínkách našeho zařízení dospělé osoby od 65 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, k tomuto účelu bylo vyhrazeno v roce 2013 maximálně 15 lůžek SCHÉMA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ interní lůžková oddělení II a IV s kapacitou 24 lůžek vč. 4 lůžek JIP lůžková oddělení LDN I a III, IV s kapacitou 75 lůžek včetně 15 lůžek sociální péče ODBORNÉ AMBULANCE interní diabetologická gastroenterologická ODBORNÉ PORADNY cévní revmatologická kardiologická ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ biochemická hematologická laboratoř RDG+USG léčebná rehabilitace echo spirometrie ergometrie dopler, duplex endoskopie - 6 -

7 2.4. KAPACITNÍ VYUŽITÍ MN a) LŮŽKOVÝ FOND Na základě komplexní analýzy lůžkové péče v ČR a prováděné optimalizace lůžkového fondu došlo dle rozhodnutí VZP k významné kapacitní změně, *) spočívající ve snížení počtu akutních interních lůžek z původních 38 lůžek včetně 4 lůžek JIP na celkem 24 lůžek včetně 4 lůžek JIP. Počet lůžek LDN, tj. 75 lůžek, rozsah odborné péče a personální zabezpečení byly beze změn. Spádová oblast MN je kolem obyvatel, přičemž se jedná se o oderskou, vítkovskou a fulneckosuchdolskou lokalitu. V roce 2013 bylo hospitalizováno 1548 interních pacientů, 566 pacientů LDN a 27 uživatelů sociálních služeb. Průměrná doba hospitalizace na akutním lůžku činila 5,98 dne a na lůžku následné péče 39,6 dnů, což představuje ošetřovacích dnů a dnů na lůžkách sociální péče. Využití akutní lůžkové kapacity bylo při 24 lůžkách 105,7 %, kapacita LDN včetně lůžek sociálních na celkem 75 lůžkách byla využita na 93,9%, sociální lůžka se podílela 13 % na celkové kapacitě LDN. Porovnatelné statistické informace za období , resp tabulky viz níže: a) Využití kapacit MN v Odrách, p.o. interní lůžková péče Rok/ Počet pacientů Ošetřovací Průměrná délka Údaje přijato propuštěno úmrtí dny Obložnost % hospitalizace ,1 8, ,4 8, , ,2 8, ,3 7, ,1 7, ,1 7, ,2 7, ,5 7, ,7 5,98 b) Využití kapacit MN v Odrách, p.o. následná péče Rok/ Počet pacientů Ošetřovací Průměrná délka Údaje přijato propuštěno úmrtí dny Obložnost % hospitalizace ,7 49, , , , , ,4 42, ,3 46, ,5 43, ,6 41, ,7 39,6 c) Využití kapacit MN v Odrách, p.o. sociální péče (+obložnost vč. LDN) Počet pacientů Ošetřovací LDN včetně SL Podíl SL Rok/ dny SL Ošetřovací Obložnost Údaje přijato propuštěno úmrtí dny v % ,3 1, ,0 6, ,3 7, ,8 8, ,3 6, ,4 7, ,9 13,0-7 -

8 b) AMBULANTNÍ KOMPLEMENT je tvořen odbornými ambulancemi a poradnami včetně odborných pracovišt (viz schéma zdr. pracovišť). Komplementem prošlo v roce 2013 cca pacientů, v tom vlastní interní ambulancí téměř pacientů, zbytek připadl ostatním odborným ambulancím či poradnám: diabetologická ambulance dispenzarizováno 1587 pacientů, z toho jich 350 aplikuje inzulín, na tabletové formě 1200 pacientů, zbylí jsou na dietě gastro ambulance počet vyšetření 788 (gastroskopie, kolonoskopie) pracoviště RTG - provedeno vyšetření pracoviště biochemie a hematologie - provedeno vyšetření revmatologická poradna dispenzarizováno 790 pacientů počty vyšetření: ECHO 1226, ERGO 302, Doppler 400, Duplex PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST 3.1. POČTY, PROFESNÍ A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MN v roce 2013 zaměstnávala: v přepočtených počtech: 135,65 zaměstnanců, z toho 99,65 zdravotnických pracovníků ve fyzických osobách: 142 zaměstnanců, z toho 105 zdravotnických pracovníků. PROFESNÍ SLOŽENÍ INDEX 13/12 FO FO FO FO PO PO PO PO FO PO Celkem Lékaři ,4 12, ,7 12, ,1 13, ,79 12,949 FO -1,0 0,0-3,33-0,29 Sestry ,05 49,31 13,23 48,23 47,25-1,0-0,98 ZP s odbornou ,98 13,05 13,14 12,75-1,0-0,39 způsobilostí ZP se special. způsobilostí ,11 7,60 6,72 4,79-1,0-1,93 ZP pod dohledem ,44 20,30 19,9 JOP s odbornou ,16 1 1,12 +1,0 +0,12 8 způsobilostí THP , ,0 3,0 0, ,79 +1,0-0,11 Dělníci ,51 28,58 27,90 28,15 0,0 +0,25 (FO) počet fyzických osob (PO) průměrný přepočtený počet Zdravotničtí pracovníci dle zákona 95/2004 Sb. = v podmínkách MN se jedná pouze o lékaře. Z celkového počtu 16 lékařů jsou 4 lékaři absolventi zařazeni do specializační průpravy (tzv. základní kmen specializačního vzdělávání), 3 lékaři se vzdělávají ve zvolených specializačních oborech a splňují odbornou způsobilost. Specializovanou způsobilost (tj. atestace 2. stupně, nástavbová atestace, licence ČLK, osvědčení MZČR) má 9 lékařů. V roce 2013 byli přijati dva lékaři absolventi a byl rozšířen úvazku lékaře na rehabilitaci na 1,0. Zdravotničtí pracovníci dle zákona 96/2004 Sb. = nelékařská zdravotnická povolání: celkem 89, z toho je 49 všeobecných sester. dosažené vzdělání sester Celkem % z toho se % specializací střední zdravotnické vyšší zdravotnické vysokoškolské bakalářské vysokoškolské magisterské celkem , ,00

9 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ nástupy 18 9 odchody ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ, VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU Na mzdové prostředky bylo v roce 2013 vynaloženo celkem 38, ,-Kč (bez OON=odměny za práce konané mimo pracovní poměr, OON tvořily 2, ,-Kč). Meziročně ( v r mzdové výdaje bez OON 37, Kč, OON 2, ,- Kč) došlo ke zvýšení vydaných mzdových prostředků o ,-Kč, tj. o 2,09 %, tento nárůst zapříčinil vyšší podíl vyplacených odměn. CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH % průměrný hrubý měsíční plat navýšení 4,66 4,7 Průměrný hrubý plat v MN k činil ,- Kč, proti r vzrostla průměrná měsíční mzda o 4,7 %. 4. EKONOMICKÁ OBLAST 4.1. ZPŮSOB VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Na základě rozhodnutí zřizovatele vede MN jako příspěvková organizace zřízená Městem Odry zjednodušený rozsah účetnictví. V roce 2013 bylo účtováno podle platné legislativy pro příspěvkové organizace, došlo k částečné změně účtové osnovy i postupů účtování pro rok Při finančním hospodaření vycházela MN ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, aktuálně platné zřizovací listiny a závazných ukazatelů zřizovatele HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVATELE peněžní prostředky získané hlavní činností z prostředků z veřejných rozpočtů, které představují: příjmy od zdravotních pojišťoven, peněžní prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele - pro rok 2013 byly MN stanoveny následující závazné ukazatele: - příspěvek na provoz ve výši ,-Kč dle Dohody o poskytnutí příspěvku na činnost pro rok 2013 ze dne schváleno na 17. ZM dne , bod B/3/17, - investiční dotace ve výši ,-Kč na zakoupení přístroje k likvidaci inkontinenčních pomůcek dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odry ze dne nečerpáno, vráceno v plné výši 12/2013, - příspěvek ke krytí účetních odpisů r ve výši ,50 Kč dle schváleno na 24.ZM dne , bod D/3/24/2013, - příspěvek na zdravotnictví ve výši ,-Kč k financování provozní činnosti v rámci přerozdělení příjmů z odvodu z loterií. provozní dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 byla MN na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ze dne poskytnuta provozní dotace k financování sociální péče výši ,-Kč, dotace byla plně vyčerpána (žádost ve výši 600 tis. Kč)

10 peněžní prostředky získané hlavní činností od pacientů či jiných subjektů: - příjmy z výběru regulačních poplatků za ambulantní, ústavní a pohotovostní péči, - příjmy od uživatelů sociálních lůžek, - příjmy od pacientů-samoplátců za péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami, - další zdroje financování příjmy z darů, výtěžku nadací, případné půjčky, granty, aj finanční prostředky získané doplňkovou činností: - příjmy z úhrad nájemného dle smluv o nájmu nebytových prostor, - příjmy za externí stravování. V roce 2013 hospodařila s výše uvedenými finančními zdroji přehled o jejich výši viz bod 4.5. této zprávy, kromě toho přijala tyto peněžní dary: Dárce Výše daru v Kč Kokoř Helmut, Vražné 2 000,- Semperflex Optimit Odry, s.r.o ,- Skácelová Jarmila, Nový Jičín 400,- Sova Adam, Havířov Kalníkova Marie, Starojická Lhota 1 000,- Kovář Josef, Mankovice 6 000,- CELKEM ,- Darované prostředky v celkové výši ,-Kč byly poskytnuty jako účelově neurčené do rezervního fondu. MN použila tyto zdroje v částce ,70 Kč jednak k částečné úhradě analyzátoru QuickRead, pořízeného pro pracoviště laboratoře, jednak k financování počítačů a monitorů (výměna za výpočetní techniku, která byla poškozena úderem blesku). Nevyčerpaný zůstatek 8 917,30 Kč byl převeden do dalšího roku VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, VÝNOSY ZP, ZPŮSOB JEJICH ÚČTOVÁNÍ MN měla v roce 2013 uzavřeny smlouvy s celkem šesti zdravotními pojišťovnami (dále jen ZP): Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna(čpzp), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra(zpmv), Revírní bratrská pokladna (RBP), Největší podíl v poskytnuté zdravotní péči měli v roce 2013 v MN pojištěnci VZP, RBP a ČPZP. S některými ZP byly úhrady za poskytnutou zdravotní péči realizovány na základě tzv. výkonové platby dle vyúčtování zdravotní péče za dohodnuté období, s ostatními byly k financování poskytnuté zdravotní péče dohodnuty měsíční, případně čtvrtletní paušály. ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ ZP Výnosy jsou v MN účtovány časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisí. Výjimkou je účtování výnosů zdravotních pojišťoven (dále jen ZP), které je realizováno následujícím způsobem: provedení měsíčního, případně čtvrtletního předpisu úhrad za dávky na základě vykázané zdravotní péče pro jednotlivé pojišťovny, nejpozději do data uzavření ročních výkazů jsou zaúčtovány veškeré úpravy (korekce) výnosů od pojišťoven na základě uznání nebo neuznání dávek vykázané zdravotní péče, tj. validace a regulace vyúčtování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami. po uplynutí běžného účetního období jsou v MN účtovány úpravy výnosů ZP za předchozí účetní období (tzv. korekce) na podkladě uznání či neuznání dávek vykázané péče v okamžiku zjištěných a potvrzených skutečností ZP

11 4.4. ČERPÁNÍ VÝNOSŮ K ROZPOČTU 2013 DLE POLOŽEK V TIS. KČ Účet Položky výnosů Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 koef. sk/pl % z výnosů celkem Výkony hrazené ZP ,993 89,52% Výk. nehrazené ZP osv ,000 0,01% Výk. nehraz. ZP neosv ,233 0,04% Výnosy nehrazené ZP celkem 47 0,06% RP ústavní péče ,012 3,68% RP klinické ,053 0,38% RP pohotovost ,000 0,06% Výnosy z regulačních poplatků celkem ,12% Úhrady samoplátců ,000 0,04% Stravenky zaměstnanců ,026 0,47% Úhrady za nadstandart ,200 0,04% Příspěvek na péči SL ,134 1,37% Příspěvek na ubytování SL ,100 0,67% Příspěvek na stravné SL ,989 0,54% Výnosy za sociální péči celkem ,58% Stravenky externí ,105 0,27% Výnosy - pronájmy ,992 1,42% Telefonní popl. - pronájmy ,967 0,04% Energie a služby - pronájmy ,971 0,33% Výnosy z pronájmů celkem ,78% Rezervní fond ,260 0,08% FKSP příspěvek strava ,033 0,11% Ostatní výnosy 5 6 1,200 0,01% Úroky ,060 0,06% Přísp. na provoz zřizovatel ,024 0,31% Přísp. od zřizovatele-ostatní ,000 0,10% MPSV ,000 0,46% Poskytnuté dotace a příspěvky celkem 714 0,86% Ostatní nezařazené výnosy celkem 892 1,08% CELKEM , % Struktura výnosů 2013 v tis. Kč Výkony hrazené ZP Výnosy nehrazené ZP celkem Výnosy z regulačních poplatků celkem Výnosy za sociální péči celkem Výnosy z pronájmů celkem Poskytnuté dotace celkem Ostatní nezařazené výnosy celkem

12 V hodnoceném roce MN naplňovala výnosy v souladu s plánem. Téměř 90% podíl na celkových dosažených výnosech mají výnosy od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o tis. Kč, tj. 2,4 %, z toho výnosy VZP ve výši tis. Kč tvoří 79,8%. Nejvýraznější meziroční navýšení výnosů oproti r. 2012, a to o částku o 883 tis. Kč se projevilo u výnosů za sociální péči. Ve vazbě na 38,6% nárůst obložnosti (viz tabulka níže) vzrostly všechny zdroje financování sociálních lůžek, tzn. jak příspěvky na ubytování a stravné hrazené uživateli, tak především vyšší výnosy z příspěvku na péči o 402 tis. Kč. Dotace MPSV byla ovšem nižší oproti r o 89 tis. Kč.. Období ODSL % obložnosti kapacita 10 lůžek 51,6 % 90,2 % 4.5. VÝNOSY - TVORBA, ĆLENĚNÍ DLE ČINNOSTÍ, PRACOVIŠŤ, STRUKTURA, JEJICH VÝVOJ , RESP Základní členění výnosů MN tvoří výnosy z hlavní a doplňkové činnosti. Převážná část výnosů MN je realizována v rámci hlavní činnosti- v jednotlivých letech oscilují v rozpětí od 97,8 % do 98 % : patří sem výnosy pracovišť dopravy, interní ambulance, interní lůžkové části, pracoviště radiodiagnostiky, rehabilitace, oddělení klinické biochemie a hematologie, lůžkových oddělení LDN, dále výnosy z prodeje stravy zaměstnancům a výnosy ostatních režijních provozů. Následující tabulka č. 1 zachycuje členění výnosů MN dle hlavní a doplňkové činnosti, členění výnosů hlavní činnosti dle jednotlivých pracovišť a jejich podíl k celkovým výnosům MN. Tabulka č. 1. Výnosy dle činností a pracovišť za období (v tis. Kč) Výnosy/Rok 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Doprava , , , ,2 Interní ambulance , , , , ,8 Interna lůžková , , , ,6 RDG , , , , ,0 RHB , , , ,9 OKBH , , ,9 LDN * , , , , ,0 Kuchyň 506 0, , , , ,6 Ostatní provozy , , , Hlavní činnost celkem , , ,0 Doplňková činnost celkem , , ,0 Výnosy celkem Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování. * údaje v r jsou vlivem sloučení nemocnic vykazovány od 1..4., jsou tudíž oproti ostatním létům v rámci sledovaného období tedy neporovnatelné. S výjimkou období r. 2009* a lůžkového oddělení LDN má vývoj výnosů z hlavní činnosti klesající tendenci, za období došlo k jejich celkovému snížení o 3,75 mil. Kč. Největší část výnosů z hlavní činnosti - 36% tvoří výnosy oddělení LDN, významný podíl dále zaujímají výnosy lůžkové interny 23,6%,interní ambulance 12,8%, výnosy pracoviště laboratoře za výkony klinické biochemie a hematologie 8,9%. Téměř vyrovnanou výkonnost a tím i úroveň výnosů si za období udržuje pracoviště dopravy, mírný 0,3% meziroční nárůst vykázalo pracoviště RDG, meziročně navýšily výnosy pracoviště RHB o 1,7% a interní ambulance o 1,5%. Meziroční snížení výnosů se projevilo u lůžkových oddělení tj. interny a LDN, v obou případech o 1,8%

13 Podíl výnosů ostatních provozů na celkových výnosech z hlavní činnosti je závislý na způsobu jejich účtování. Ve skupině ostatní provozy jsou v období vykazovány jednak výnosy z provedených agregovaných výkonů (aktivace vnitroorganizačních služeb), které nebyly přeúčtovány do výnosů příslušných pracovišť ( RHB, RDG, OKBH), jednak výnosy společné pro všechna pracoviště v rámci hlavní činnosti, např. prodej stravy zaměstnancům a výnosy režijní, jako úroky z běžných účtů apod.. Jejich podíl je závislý na způsobu účtování v jednotlivých letech, tj. s ohledem na zvolenou techniku přeúčtování je jejich výše různá. Od roku 2012 nejsou uváděny, protože jsou v rámci roční účetní závěrky stanoveným podílem správní režie přeúčtovány ze střediska správa do výnosů středisek, provozujících hlavní činnost. Výše uvedená tabulka znázorňuje i souhrnné údaje o celkových výnosech MN. Od roku 2011 dochází k poklesu výnosů, a to meziročně 2011/2010 o 1,6%, 2012/2011 o 2,6%, 2013/2012 je patrný jen velmi mírný pokles celkových výnosů o 0,2%, úroveň celkových výnosů se v roce 2013 snížila o 132 tis. Kč. Tabulka č. 2 Výnosy z doplňkové činnosti za období (v tis. Kč) Výnosy/Rok 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Pronájmy , , ,8 1,565 1,9 1,473 1,8 Hostinská činnost 236 0, , , , ,2 Doplňková činnost celkem , ,741 2,1 1,693 2,0 Výnosy celkem Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování Z tabulky č. 2 vyplývá, že výnosy z doplňkové činnosti, tj. z pronájmů nebytových prostor a prodeje stravy externím strávníkům zachovávají po celé sledované období stejnou, tj. cca 2% úroveň ve vztahu k celkovým výnosům. Tabulka č. 3 Základní struktura výnosů hlavní činnosti za období (v tis. Kč) Výnosy/Rok Výnosy celkem Výnosy HČ Výnosy ZP % 80 81, , ,4 Výnosy za SP % ,2 1,6 1 1,5 2,6 Výnosy z RP % ,6 2,8 2,3 4,2 4,2 Ostatní výnosy % 8,3 10,6 13,2 10 9,4 4,8 4,6 4 2,7 1,0 Dotace zřizovatele % 6 4,2 0 3,4 4,7 6 2,6 1,7 2 0,3 Dotace MPSV % ,5 0,6 0,5 0,6 0,5 ZP zdravotní pojišťovny VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí SP sociální péče, která je poskytována od RP regulační poplatky, výběr od r Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování. V tab. č. 3 je uveden přehled nejdůležitějších výnosů MN za sledované období. Přesto, že struktura výnosů je od r ovlivněna početnějším spektrem i charakterem vykonávaných činností oproti MN LDN, jsou příjmy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči, zaúčtované ve výnosech pro hospodaření MN stále naprosto zásadní

14 4.6. ČERPÁNÍ NÁKLADŮ K ROZPOČTU 2013 DLE POLOŽEK V TIS. KČ Účet Položky nákladů Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 koef. sk/pl % z nákladů celkem Léky ,975 5,37% Mediciální plyny ,833 0,12% Krev ,000 0,39% RTG ,977 0,26% Laboratorní ,971 3,99% Potraviny ,058 0,65% Potraviny - pacienti ,990 3,03% Obvazový ,830 0,20% Pleny + inkontinenční materiál ,829 0,56% Martek(čist.prostř.,dezinf) ,947 0,98% VZM ,012 1,36% DDHM do 3000,-Kč ,240 0,08% DDNM do 7000,-Kč 0 3 xxx 0,00% Prádlo pacienti ,280 0,08% Náhradní díly - vozidla ,350 0,01% PHM ,962 0,80% Údržba ,939 0,08% Kuchyňské potřeby ,800 0,05% Čistící a úklid.potřeby ,990 0,50% Kancel.potřeby ,942 0,14% Ostatní všeob.mat ,560 0,07% Tiskopisy ,043 0,09% Publikace,časopisy,stud.mat ,000 0,04% Čipy ke stravování 0 1 xxx 0,00% Materiál ostatní pro DČ 0 4 xxx 0,00% Potraviny externí ,969 0,15% v tom: Zdravotnický materiál celkem ,958 7,87% Potraviny celkem ,000 3,83% Ostatní materiálové náklady ,957 1,93% El. energie ,040 0,64% Plyn ,275 0,07% Teplo ,905 1,66% Voda, dešťové srážky ,770 0,57% El. energie -podnájmy 0 50 xxx 0,06% Plyn - podnájmy 0 85 xxx 0,10% Teplo - podnájmy 0 96 xxx 0,12% Voda,dešť.srážky - podnájmy 0 38 xxx 0,05% v tom: Energie celkem ,26% Opravy stavební ,150 0,00% Opravy elektro ,920 0,06% Opravy malování ,147 0,21% Opravy ostatní ,380 0,29% Opravy DHM provoz ,210 0,15% Opravy DHM zdravotní ,145 0,28% Opravy DHM dopravní ,920 0,23% Opravy DDHM ,711 0,08% Opravy ostatní DČ 0 92 xxx 0,11% v tom: Opravy celkem ,41% Cestovné, ubytování, stravné ,928 0,14% Náklady na reprezentaci ,600 0,01% Agregované výkony xxx -1,59% Telefony ,860 0,11% Poštovné ,914 0,04% Údržba sezónní ,400 0,00% Komunální odpad ,900 0,10% Separační odpad ,900 0,02% Infekční odpad ,955 0,13% Vnitroorg. agregované výkony xxx 1,59% Údržba a servis provoz.zař ,343 0,03% Servis zdrav.přístr ,005 0,25% Praní prádla ,961 2,23% TV, rozhlas ,929 0,08% Spotřeba známek,kolků 5 0-0,00% Pronájem plyn. bomb ,807 0,15% Agregované výkony ,988 0,29%

15 Centrální sterilizace ,911 0,05% Údržba SW ,980 0,36% Poradenské služby ,938 0,15% Bankovní poplatky ,767 0,03% Ostatní ,924 0,28% Podnájem DČ xxx 0,19% Telefony DČ 0 5 xxx 0,01% Údržba a servis provoz.zař.dč 0 2 xxx 0,00% Komunální odpad DČ 0 1 xxx 0,00% Separační odpad DČ 0 0,2 xxx 0,00% Ostatní služby DČ 0 11 xxx 0,01% v tom: Služby celkem ,2 6,09% Mzdové náklady ,988 47,12% Ostatní osobní náklady ,988 3,02% Náhrady výdajů - telef.hovory ,000 0,01% Náhrady za 21 dnů PN ,000 0,12% Mzdové náklady DČ xxx 0,14% Zdravotní pojistné ,995 4,50% Sociální pojistné ,993 12,51% Sociální pojistné DČ 0 28 xxx 0,03% Zdravotní pojistné DČ 0 10 xxx 0,01% Úrazové pojistné Kooperativa ,971 0,20% Jednotný příděl - tvorba FKSP ,987 0,47% v tom: Osobní náklady celkem ,15% Preventivní prohlídky zaměstn ,075 0,05% Ochranné pomůcky zaměstn ,360 0,17% Školení, semináře, vzdělávání ,565 0,16% Jednotný příděl - tvorba FKSP DČ 0 1 xxx 0,00% Ostatní sociální náklady DČ 0 0,2 xxx 0,00% Silniční daň 0 5 xxx 0,01% Manko - potraviny kuchyň 0 18 xxx 0,02% Náklady na renty ,000 0,10% Pojištění zdravotní výkony ,000 0,10% Pojištění povinné ručení ,950 0,02% Pojištění majetek ,900 0,02% Havarijní pojištění ,725 0,07% v tom: Pojistné celkem ,21% Daně a neuplatněný odpočet PH ,15% Ostatní náklady ,2 0,50% Jiné ostatní náklady ,140 0,01% Náklady na neuplatněný odpočet DPH ,933 1,14% Jiné ost.náklady DČ 0 44 xxx 0,05% Odpisy DHM ,898 1,32% Odpisy DHM DČ 0 0,8 xxx 0,00% DDHM ,180 0,29% Odpisy DDHM DČ 0 0,8 xxx 0,00% v tom: Odpisy celkem ,6 1,61% Ostatní náklady celkem ,06% CELKEM , % Struktura nákladů , Léky Zdravotnický materiál celkem Potraviny celkem Ostatní materiálové náklady Energie celkem Opravy celkem Cestovné, ubytování, stravné Náklady na reprezentaci Agregované výkony Služby celkem Mzdové náklady vč. odvodů a přídělu FKSP Pojistné celkem Daně a neuplatněný odpočet PH Ostatní náklady Odpisy celkem Ostatní náklady celkem , ,2

16 Nákladové položky byly čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem ve výši 98,7%. Největší podíl 68,15%z celkových nákladů zaujímají osobní náklady, které meziročně vzrostly o 838 tis. Kč, tj. 3,1 %. S výjimkou mzdových nákladů došlo k úsporám ve všech nákladových skupinách, tj. materiál, energie, služby, opravy. Nejvýraznější meziroční snížení nákladů zaznamenáváme u položky léky, v absolutní částce pokles o tis. Kč představuje 1,4% úsporu oproti r Nižší spotřebu ovlivnila postupná redukce interního lůžkového fondu přesto, že počet lůžkodnů za celou nemocnici je srovnatelný, počet ošetřovacích dnů na interních lůžkách je o nižší ve srovnání s rokem předchozím. Naproti tomu navýšení v položce laboratorní materiál cca o 240 tis.kč zahrnuje náklady na ekonomicky nejvýznamnější část výkonů imunochemii. Tyto zvýšené náklady byly na počátku roku vyvolány přípravou auditu pracoviště laboratoře a vyplývají z požadavků NASKLu na kontrolu kvality a verifikaci metod NÁKLADY - TVORBA, ĆLENĚNÍ DLE ČINNOSTÍ, PRACOVIŠŤ, STRUKTURA, JEJICH VÝVOJ , RESP V základním členění jsou celkové náklady rozděleny na variabilní a fixní. Variabilní náklady představují pohyblivou složku nákladů, jsou spojeny přímo s pacientem, tj. jejich celková výše se odvíjí od počtu provedených výkonů. Tyto náklady tvoří především materiálové náklady na spotřebu léků včetně krve, všeobecný a specifický zdravotní materiál, náklady na spotřebu pacientské stravy a některé ostatní materiálové náklady, např. lůžkoviny, prádlo a oděvy pacientů, aj.. Podíl variabilních nákladů ve vztahu k nákladům celkovým je cca 19% s tím, že meziročně klesl o 0,6% vlivem úspory v položce léčiv, nejpodstatnější položku tvoří zdravotní materiál, jeho průměrná spotřeba je srovnatelná s rokem předchozím - viz níže uvedená tabulka. Tabulka č. 4 Variabilní náklady za období v (tis. Kč) Náklady/Rok 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Léky včetně krve , , , , ,8 Potraviny pacienti , , , , ,0 Zdravotní materiál , , , , ,6 Ostatní mat. náklady , , , , ,6 Variabilní náklady , , , , ,0 celkem Náklady celkem Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování. Fixní náklady jsou tvořeny výdaji za energie, běžné opravy, nájemné, ostatní služby, osobními náklady, odpisy a některými ostatními náklady. Čerpání fixních nákladů nemá přímou vazbu na výkonnost. Na celkových nákladech se podílí ve všech sledovaných letech více jako 80% viz tabulka č. 5. Tabulka č. 5 Fixní náklady za období ( v tis.kč) Náklady/Rok 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Energie , , , , ,2 Opravy běžné , , , ,4 Nájemné , , , , ,2 Ostatní služby , , , ,1 Osobní náklady , , , ,1 Odpisy , , , , ,3 Ostatní náklady , , , , ,7 Fixní náklady , , , , ,0 celkem Náklady celkem Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování

17 Tabulka č. 6 Celkové náklady za období v (tis. Kč) Náklady/ Rok Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování Celkové náklady tis. Kč byly ve srovnání s rokem předchozím nižší o tis. Kč, v tom 1,510 představuje rozdíl v hlavní činnosti komentář viz výše. Meziroční pokles nákladů doplňkové činnosti ve výši cca 940 tis. Kč je způsoben zejména absencí položky nájemného placeného zřizovateli. V loňském roce byl na základě úpravy zřizovací listiny ukončen nájemní vztah u hlavní budovy a vily a tyto byly nemocnici byly svěřeny do správy smlouvou o výpůjčce POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K Platební politika patří k prioritním úkolům MN a evidence závazků i pohledávek je velice podrobně sledována. V souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly konečné zůstatky účtů závazků a pohledávek k datu účetní závěrky, tj. k odsouhlaseny s podrobným soupisem faktur a příslušných dokladů, které tvoří tento zůstatek v syntetické účetní evidenci a tímto byla rovněž posouzena jejich věcná správnost a provedena jejich inventarizace podle vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Hodnota pohledávek, kdy nastal pravomocný a vykonatelný rozsudek Eva Tománková 6.797,80 Kč Celková hodnota pohledávek 6.797,80Kč Hodnota pohledávek v exekučním řízení Eva Tománková 6.797,80 Kč Celková hodnota pohledávek 6.797,80Kč Hodnota pohledávek, které jsou předmětem dosud neukončených soudních žalob Pohledávka za VZP 1, ,58 Kč Celková hodnota pohledávek 1, ,58 Kč Krátkodobé závazky 1,104 tis. Kč Krátkodobé pohledávky 9,637 tis. Kč Závazky po splatnosti 0 Kč Pohledávky po splatnosti 235 tis.kč MN měla po celý rok 2013 vyrovnanou bilanci peněžních toků a je schopna dostát svým závazkům ve lhůtě splatnosti, tzn. MN nemá k žádné závazky po lhůtě splatnosti. Celkový stav pohledávek je stabilní, platby od zdravotních pojišťoven jsou pravidelné a faktury od zdravotních pojišťoven jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti tvoří zejména pohledávky z titulu neuhrazených ústavních regulačních poplatků v částce 176 tis. Kč, ve výši 38 tis. Kč jsou pohledávky za neuhrazené pronájmy a 21 tis. Kč pohledávky za neuhrazenou sociální péči. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány ve spolupráci s advokátní kanceláří

18 4.9. ZÁSOBY K Jedná se o stav materiálových zásob MN, tj. skladu zdravotnického materiálu (dále jen ZM), léků a potravin. Hodnota skladových zásob léků představuje 472 tis. Kč, potravin 125 tis.kč a ZM 172 tis. Kč. Stav zásob materiálu se oproti stejnému období roku 2012 snížil o 187 tis. Kč, skladové zásoby jsou udržovány na minimu, protože distribuce dodávek tohoto zboží je velice rychlá a tvorba vysokých zásob je ekonomicky nevýhodná ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K Běžný účet 14, ,54 Kč Účet FKSP ,03 Kč Výše prostředků na běžném účtu byla v závěru roku ovlivněna především došlými platbami od zdravotních pojišťoven v posledních dnech roku Účet FKSP je ovlivněn jeho tvorbou a čerpáním. Fond byl tvořen v roce 2013 dle platné legislativy ve výši 1% hrubých mezd, čerpání bylo realizováno v souladu s vnitřní směrnicí MAJETEK A INVESTIČNÍ ČINNOST V roce 2013 MN realizovala: A. pořízení a zařazení dlouhodobého majetku v souladu s plánem investic, a to v celkové pořizovací hodnotě ,39 Kč, v tom: a) pořízení a zařazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,39 Kč (v tom majetek evidovaný na účtě 028 ve výši ,70 Kč), jednalo se o běžné dokupování zdravotnické techniky do ambulantní i lůžkové části nemocnice. K nákupu drobného dlouhodobého majetku použila MN prostředky získané z darů ve výši cca 63 tis. Kč stolek vizitový, stolek jídelní, přístroj QuickRead, výměna PC a monitorů, zbytek byl hrazen z vlastních prostředků. B. vyřazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,- Kč, v tom: a) vyřazení dlouhodobého majetku evidovaného na účtě 022 na základě jeho opotřebení a následné fyzické likvidace v celkové hodnotě ,- Kč, b) vyřazení drobného dlouhodobého majetku ve výši 8 200,67 Kč ( odúčtován z evidence dle příkazu ředitele, jedná se o zdravotnické pomůcky) KONTROLY OPATŘENÍ (VLASTNÍ, JINÝMI SUBJEKTY) Interní kontroly mimořádné : - Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu - Mimořádná inventarizace dlouhodobého majetku - Namátkové kontroly provozní a pacientské pokladny - Kontrola BOZP - Kontrola evidence docházky, čerpání přestávek, používání ochranných oděvů na všech pracovištích

19 Kontroly externí: - Finanční úřad Nový Jičín dodržování rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV za rok bez závad - Krajská hygienická stanice dodržování pracovní zátěže zaměstnanců na oddělení LDN s měření závěry komise a jejich doporučení byla realizována - Město Odry - zřizovatel Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky-čerpání dotace ze státního rozpočtu za rok 2012 bez závad - VZP Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 03/ /2013 bez závad - VZP kontrola poskytování zdravotní péče, celkem 2x bez výhrad VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Tabulka č. 6 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření 2013 v Kč Rok 2013 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Hlavní činnost , , ,18 Doplňková činnost , ,87 CELKEM , , ,05 MN vykázala v hodnoceném období zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,03 Kč. Hospodaření skončilo se ziskem především díky doplňkové činnosti, která dosáhla celkový kladný hospodářský výsledek ,87 Kč, v tom zisk z pronájmů představuje částku ,47 Kč vliv změny formy užívání budov, kdy k byla ukončena platnost nájemní smlouvy a budovy nemocnice a vily s účinností od užívá na základě smlouvy o výpůjčce a upravené zřizovací listiny. Mírně ziskové bylo rovněž hospodaření v hlavní činnosti, a to ve výši ,18 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo i přes realizované snížení kapacity zařízení v lůžkové interní části, výpadek byl kompenzován v následné péči, potažmo výrazným zvýšením obložnosti sociálních lůžek. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (KČ) Výsledek hospodaření 2013 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 847 za rok 400, ,

20 Tabulka č 8 Vývoj hospodářského výsledku za období 2004 až 2013 ( v tis.kč) Náklady a Výnosy/ Rok Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy celkem HV doplňková činnost HV hlavní činnost Položky upravující HV x x x x x x x x x Celkem HV Zdroj: Výroční zprávy Městské nemocnice v Odrách , vlastní zpracování. x v těchto letech se nevyskytly žádné upravující položky Celkové náklady byly oproti r nižší o 3,2% (2 647 tis. Kč), došlo zároveň k 0,2% (132 tis. Kč) meziročnímu poklesu celkových výnosů. Ve srovnání s rokem předchozím se zvýšila obložnost na interních odděleních o 6,1 %, u následné péče o 1,1% a sociální péče až o 6.5%. Hospodářský výsledek byl kladně ovlivněn doplatkem, který nemocnice obdržela za vyúčtování interní péče z r ve výši tis. Kč. Zpracovala: ing. Jana Pavelková, vedoucí ekonomického a personálního úseku Schválil: MUDr. Zdeněk Skařupa, ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZMĚNY 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN PŘEHLED

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

A: B:

A: B: Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet na rok rozpočet skutečnost na rok 2015 2016 2016 2016 2017 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou 9 826,00 10 620,00 18 463,00 18 463,00

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více