ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŠENOV. Změna č. 14 II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ ČÁST II.B GRAFICKÁ ČÁST. ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŠENOV. Změna č. 14 II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ ČÁST II.B GRAFICKÁ ČÁST. ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŠENOV Změna č. 14 II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ ČÁST II.B GRAFICKÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2012

2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŠENOV ZMĚNA č. 14 II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ ČÁST II.B GRAFICKÁ ČÁST Obsah grafické části: II.1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : II.2 Širší vztahy 1 :

3 II.A TEXTOVÁ ČÁST Územní plán obce Šenov změna č. 14

4 OBSAH ÚVOD, DEFINICE PRÁVNÍHO RÁMCE, POUŽITÉ PODKLADY... 3 A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM... 6 B) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU... 8 C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ Urbanistická koncepce Koncepce veřejné infrastruktury Koncepce uspořádání krajiny a ochrany hodnot území Zásady funkční regulace D) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ E) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ F) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

5 ÚVOD, DEFINICE PRÁVNÍHO RÁMCE, POUŽITÉ PODKLADY 1. Územní plán obce Šenov - změna č. 14 (dále jen změna č. 14 ) je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu - vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; je zpracována na základě požadavku města na provedení změn v území, pro které je podmínkou změna platného územního plánu (ve znění aktuálně platných změn); 2. Zadání územního plánu základním zadávacím podkladem je Zadání změny č. 14 územního plánu města Šenov (dále jen zadání ) zpracované pořizovatelem územního plánu Městským úřadem Šenov (dále jen "pořizovatel"), Ing. Martinou Miklendovou; zadání bylo projednané v souladu s platnou legislativou a schválené Zastupitelstvem města Šenova na 7. zasedání dne ; 3. Podklady pro zpracování změny č. 14 Územní plán obce Šenov - změna č. 14 byl zpracována nad platným územním plánem, ve znění platných, schválených změn. Územní plán byl schválený usnesením Obecního zastupitelstva obce Šenov dne a později změnami aktualizován. Původní územní plán byl zpracován v souladu s legislativou platnou v době jeho pořízení, proto jeho obsah a členění není plně v souladu s aktuálně platnou legislativou, tj. se zákonem č.183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami; Politika územního rozvoje České republiky koncepční dokument celostátního významu schválený usnesením vlády č. 929 ze dne ; Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne na jeho 16. zasedání usnesením č.16/1462; Územně analytické podklady Magistrát města Ostravy, r. 2008, v aktualizované verzi (r. 2010); 4. Použité mapové podklady katastrální mapa řešeného území; letecké snímky ( digitální mapové podklady ( digitalizovaný územní plán ve znění platných změn (zpracovatel změny č. 14); 5. Ostatní podklady a koncepční dokumenty respektované při zpracování Změny č. 14 Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOLA group, spol. s r.o., září 2008; Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOLA group, spol. s r.o., září 2008; Bílá kniha - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace listopad 2010, schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje; Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007; Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 pořídil KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství ( 26, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.), odsouhlaseno Zastupitelstvem MS kraje dne usnesením č. 18/657/1 3

6 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje - pořídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MS kraje), odbor dopravy a silničního hospodářství, schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008; Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOTOXA s.r.o., 2008; Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dle 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/298/1 dne ; Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydal KÚ MS kraje, Rada kraje formou Nařízení Moravskoslezského kraje 1/2009, ze dne ; Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství (dle 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění), vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010); Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava); Plán oblasti povodí Odry, schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne ; Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost dle 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1120/1 ze dne , včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne ); Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se správcem povodí, tj. Povodím Odry, s.p. (povinnost dle 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne , včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010). Zpracováno dle Metodického pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, Mze ČR, č.j / ; Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava, 2010; Strategie rozvoje kraje na léta schválená usnesením zastupitelstva č.11/1019 ze dne ; Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne ; Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny - pořídil KÚ MS kraje, zpracovalo Regionální centrum EIA, s.r.o., 2007; Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost - 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění), vydaná opatřením č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne , včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009); Další použité územně analytické a rezortní podklady Český hydrometeorologický ústav údaje o stavu ovzduší a data měřících stanic podklady čerpané z Generel cykloturistiky pro region Severní Moravy a Slezska - ÚDIMO, s.r.o. Ostrava, 05/1995; Lesní hospodářský plán pro lesní celek OKD, a.s. Ostrava - UHÚL, Frýdek-Místek; Lesní hospodářský plán pro lesní celek Ostrava - UHÚL, Frýdek-Místek; Mapy ložiskové ochrany Kraj Moravskoslezský - MŽP Česká geologická služba Geofond, Praha (podklady čerpané z Odvozená mapa radonového rizika - Ústřední ústav geologický Praha, Uranový průmysl Liberec, Geofyzika Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha ; 4

7 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX ve věci změny podmínek ochrany v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve - nabytí právní moci dne ; Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - na základě dat za rok č. 38/2005 z Věstníku MŽP částka 12/2005; - na základě dat za rok č. 9/2008 z Věstníku MŽP částka 4/2008; Státní archeologický seznam ČR - podklady čerpané z Strategická hluková mapa aglomerace Ostrava - Národní referenční laboratoř pro užití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, 2007; Surovinová politika Moravskoslezského kraje pořizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, zpracovává Česká geologická služba. Územní plány sousedních obcí; Výpis údajů z katastru nemovitostí - statistické údaje o katastrálním území Dětmarovice a Koukolná, podklady čerpané z Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR - podklady čerpané z Zákres údolních niv na území obce s rozšířenou působností Ostrava MMO Ing.Škrovovová, 2011; a další podklady získané při konzultacích u správců sítí a ostatních organizací uvedené v příslušných kapitolách textové části. 5

8 A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 1. Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 Město Šenov, k.ú. Šenov u Ostravy patří do rozvojové oblasti OB2 Ostrava. Navrhované změny jsou ve vztahu k Politice územního rozvoje ČR 2008 změnami lokálního charakteru a nejsou v rozporu s její koncepcí. Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 vyplývají pro město Šenov požadavky pro oblast územního plánování, které návrh změny č. 14 řeší následujícím způsobem: (14) Ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, jsou zajištěny urbanistickou koncepcí obsaženou v územním plánu, stanovenými podmínkami pro využití zón a ploch s rozdílným způsobem využití, respektováním limitů území a dalšími nástroji územního plánu, např. vymezením území s asanačním opatřením. (16) Územní plán (změna č. 14) řeší požadavky na územní rozvoj obce komplexně, s přihlédnutím k jeho přírodním a historickým hodnotám, a to nejen v oblasti rozvoje bydlení. Územní plán vymezuje a zpřesňuje plochy vhodné pro hospodářský rozvoj území. (19) Koncepce změny č. 14 územního plánu dodržuje zásadu hospodárného využití zastavěného území. Územní plán vytváří podmínky pro opětovné využití opuštěných ploch, brownfields a podobných území. Návrh zastavitelných ploch je důsledně řešen v návaznosti na stávající zastavěné území tak, aby nedocházelo k nevyvážené fragmentaci území. Návrh zastavitelných ploch eliminuje rizika porušení systému krajinné zeleně, narušení ucelených zemědělsky obhospodařovaných ploch a rizika vyplývající z problémů souvisejících se suburbanizačními procesy. (24) Územní plán (změna č. 14) vytváří územní předpoklady pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a pro zlepšování ochrany před hlukem a emisemi. Nově vymezené plochy s funkcí bydlení jsou umístěné podél stávajících obslužných komunikací v lokalitách nevyžadujících posílení nadřazené silniční sítě. (25) Územní plán vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, přívalové srážky, sesuvy půdy, eroze atd.). Tyto podmínky vytváří posílením přirozené retence srážkových vod v území. Veškeré návrhy, stejně tak, jako celá koncepce územního plánu, jsou řešeny v souladu s požadavky na udržení a rozvoj kvalitní sídelní struktury, zdravého prostředí a účinné infrastruktury. Ostatní priority uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008 se řešeného území, záležitostí řešených změnou č. 14 nedotýkají. 2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje Město Šenov, k.ú. Šenov u Ostravy patří do rozvojové oblasti OB2 Ostrava. Navrhované změny jsou ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje změnami lokálního charakteru a nejsou v rozporu s prioritami, cíli a úkoly v tomto dokumentu pro danou oblast stanovenými. Zásady územního rozvoje MS kraje stanovují pro řešené území úkoly: - respektovat záměr D117 silnice II/473 Kaňovice, přeložka; - rozšíření VDJ a VVDJ Šumbark - kanalizace Bartovice Šenov napojení na ÚČOV Havířov; - zařazení Šenova do krajinné oblasti Ostravsko Karvinsko; - sledovat VPS D117 a VPO 110, 126, 241, 671, 583 a 584 Tyto úkoly se nedotýkají změn řešených Změnou č. 14 a jejich řešení bude předmětem následných změn nebo nového územního plánu. 6

9 3. Koordinace území v rámci širších vztahů Změna č. 14 nemění postavení města v systému osídlení, ani neovlivňuje širší vztahy v území definované původním územním plánem, případně dalšími koncepčními dokumenty celostátního nebo krajského významu. Navržené změny nemají vliv na širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury v území, na vymezený územní systém ekologické stability. Změny se nedotýkají ptačích oblastí nebo evropsky významných lokalit. 7

10 B) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Zadání Změny č. 14 územního plánu města Šenov bylo schválené zastupitelstvem města Šenov na 7. zasedání dne Požadavky vyplývající ze schváleného zadání byly návrhem změny č. 14 splněny následujícím způsobem: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Územní plán splnil požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008 pro dané území, prověřil úkoly vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem, kde bylo nutné konstatovat, že tyto úkoly se změn řešených změnou č. 14 nedotýkají. b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Územní plán respektuje limity využití území vycházející z územně analytických podkladů (ÚAP) tak, jak jsou uvedeny v zadání územního plánu, pokud se dotýkají území a ploch dotčených Změnou č. 14. Územní plán respektuje stav uvedený v aktualizované verzi ÚAP Požadavky plynoucí z rozboru udržitelného rozvoje území jsou řešeny na úrovni podrobnosti územního plánu, tj. formou vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, v definici podmínek využití území, v rámci koncepce dopravní a technické infrastruktury, v koncepci řešení krajinné zeleně, apod. c) požadavky na rozvoj území obce Územní plán respektoval katastrální území Šenov u Ostravy jako řešené území změny č. 14. Územní plán upravil vymezení a regulace vybraných ploch U-VP (zóny průmyslu) a U-VS (zóny výrobních služeb a řemeslné výroby) s cílem snížit možné negativní vlivy těchto zón na zastavitelné plochy vymezené pro rozvoj obytných funkcí. Prioritním cílem řešení bylo zajištění udržitelného rozvoje, tedy zachování a zlepšení kvality stávajícího života obyvatel města. V této souvislosti byly zrušené zóny U-VP (zóny průmyslu), které byly nahrazené zónami U-V (zóny výroby), byla zrušená zóna U-VZ (zóna zemědělské výroby), byla změněna regulace zón U-VS (zóny výrobních služeb a řemeslné výroby). d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Požadavek A lokality U-VP (zóny průmyslu) V řešeném území byly prověřeny vlivy těchto ploch na blízké vymezené plochy a zóny s funkcemi obytnými, byly posouzené stávající regulativy a navržené změny regulativů. Zóny U-VP byly změnou č. 14 zrušené a nahrazené zónami U-V (zóny výroby) s regulativy příznivějšími pro zajištění udržitelného rozvoje. Požadavek B lokalita v centru obce V centrální části obce byla navržena plocha / zóna polyfunkční umožňující umístění specifické občanské vybavenosti, mj. také sběrného dvora řešeného způsobem přípustným v centrální části města. Lokalita byla upřesněna a situována výhradně na pozemky ve vlastnictví města, mimo zemědělský půdní fond. Požadavek C lokalita bývalého JZD Plocha bývalého JZD, zóna zemědělské výroby a služeb byla prověřena a změnou č. 14 zrušena. Její část byla vymezena jako významný krajinný prvek, další část jako přestavby zóna smíšená obytná, živnostenská, venkovská (U-S). Požadavek D návrhová okružní křižovatka Návrh okružní křižovatky byl ve shodě se zadáním shledán jako nadbytečný, vzhledem k novým podmínkám v území. Návrh byl zrušen, včetně souvisejícího navrženého dopravního propojení. Požadavek E - lokality U-VS (zóny výrobních služeb a řemeslné výroby) V řešeném území byly prověřeny vlivy těchto ploch na blízké vymezené plochy a zóny s funkcemi 8

11 obytnými, byly posouzené stávající regulativy a navržené změny regulativů, tak aby byly příznivější pro zajištění udržitelného rozvoje. e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury Celková koncepce řešení veřejné infrastruktury není změnou č. 14 dotčena. Změna_č._14 ruší návrh okružní křižovatky a navazující místní komunikace z důvodu nadbytečnosti. Byly prověřené nároky na rozšíření technické infrastruktury, ty jsou v souladu s platným územním plánem a nevyžadují žádné specifické návrhy. Technická obsluha nově vymezených ploch bude řešena v rámci stávajícího platného vymezení v územním plánu. Změna_č._14 umožňuje realizaci sběrného dvora v souladu s požadavkem zadání. f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Změna_č._14 nemění definovaný způsob ochrany kulturních hodnot v území. Změna_č._14 vymezuje významné krajinné prvky v dotčených lokalitách, které vymezuje jako stávající právní stav v území. Změnou č. 14 nedochází k záboru ZPF, orné půdy. g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Návrh nových ploch veřejně prospěšných staveb a opatření návrh změny č. 14 neobsahuje. Změna_č._14 vymezuje území bývalého JZD jako plochu pro asanaci. h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů Změna č. 14 respektuje požadavky uvedené v zadání, pokud jsou pro plochy dotčené změnou relevantní. i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Změna č. 14 navrhuje opatření na ochranu životního prostředí a pro zajištění udržitelného rozvoje. Změna č. 14 ruší zóny U-VP (zóny průmyslu) a nahrazuje je zónami U-V (zóny výroby) s měkčími regulativy a s vyšší mírou ochrany životního prostředí. Zároveň ruší zóny U-VZ (zóny zemědělské výroby), které částečně nahrazuje zónami U-S (zóny smíšené) s přípustným bydlením a výrobou slučitelnou s funkcí bydlení. j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Změnou č. 14 je navržená jedna nová zastavitelná plocha v centrální části města a dvě plochy přestavby. Návrh, který je obsahem změny č. 14, nemění základní koncepci rozvoje sídelní struktury danou platným územním plánem. k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Plochy a koridory definovaného typu nejsou změnou č. 14 navržené. l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Plochy a koridory definovaného typu nejsou změnou č. 14 navržené. m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 9

12 Součástí zpracování návrhu změny č. 14 je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované autorizovanou osobou. Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou tyto vlivy vyhodnocené ve vztahu k udržitelnému rozvoji území. n) požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Požadavek na variantní řešení ani na zpracování konceptu nebyl stanoven. o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č. 14 Územního plánu obce Šenov je zpracována v rozsahu a způsobem definovaným v jeho zadání. 10

13 C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 1. Urbanistická koncepce Město Šenov má platný územní plán schválený usnesením Obecního zastupitelstva obce Šenov dne a později aktualizovaný změnami. Původní územní plán byl zpracován v souladu s legislativou platnou v době jeho pořízení, tj. dle zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 84/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto jeho obsah a členění nejsou plně v souladu s aktuálně platnou legislativou, tj. se zákonem č.183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami. Urbanistická koncepce definovaná platným územním plánem se změnou č. 14 nemění. Změna č. 14 zapracovává do územního plánu požadavky definované schváleným zadáním. Rozšiřuje zastavitelné území v katastrálním území Šenov u Ostravy. V centrální části města je vymezena nová zóna - zóna polyfunkční U-PF. Její součástí je nová zastavitelná plocha navržena v přímé vazbě na současné zastavěné území. Řešení podporuje kompaktnost zástavby sídla a nevytváří nové satelitní enklávy. Zastavitelná plocha je vymezená na pozemcích ve vlastnictví města a je součástí zóny, jejíž vymezení (zóna polyfunkční) v této lokalitě je ve shodě s urbanistickou koncepcí definovanou platným územním plánem. Specifická vybavenost přípustná v rámci této zóny je přirozenou součástí centra obce. Přestavbová území vymezená v rámci stávajících a návrhových ploch výrobních nemají vliv na urbanistickou koncepci jejich vymezení přináší pozitivní rozvojové impulsy do území, ať již formou změkčení regulativů, nebo zásadní změnou náplně ploch, zón. Tyto koncepční počiny lze jednoznačně považovat za přínos udržitelnému rozvoji území základní zákonné prioritě územního plánování. Změna č. 14 ruší zónu zemědělské výroby U-VZ v jihovýchodní části území. Jedná se o bývalou plochu JZD, dnes zanedbanou a nevyužívanou. V návaznosti na okolní zóny smíšené U-S, je koncepčně vhodné posílené smíšené funkce v území a zařazení této plochy do rozvojových ploch pro bydlení a živnostenské podnikání venkovského charakteru. Část původní plochy je významným krajinným prvkem (viz dále). Změna č. 14 mění vymezení výrobních zón v lokalitě Volenství. Část území je nově zařazena do zóny výrobních služeb, řemesel a podnikatelských aktivit U-VS, část území je zařazena do zóny výroby U-V. Část původních návrhových ploch (součást zóny U-VP) je významným krajinným prvkem (viz dále). Změna č. 14 vymezuje ve stávajících a návrhových plochách významné krajinné prvky (prvky ze zákona), které jsou vymezené jako plochy stávající. Jedná se o významné plochy údolních niv podél vodotečí a o plochu zeleně v rámci zóny zemědělské výroby U-VZ v jihovýchodní části území. Plochy významných krajinných prvků jsou vymezené jako plochy stávající. 2. Koncepce veřejné infrastruktury Změna č. 14 ruší návrh okružní křižovatky na křížení silnic II/473 (Šenov, centrum Sedliště) a I/11 a návrh místní komunikace spojující okružní křižovatku s křižovatkou ulic Na Sedlácích a Pod Školou. Zrušení okružní křižovatky a navazujících komunikací je změna podmínek a předpokladů v území. Záměr na umístění nákupního centra je v současné době neaktuální, proto další ponechání návrhu dopravního řešení v územním plánu není relevantní a představuje potencionální rozvojový problém v území. Nové trasy a zařízení technické infrastruktury změna č. 14 nenavrhuje, stávající koncepce řešení technické infrastruktury zůstává zachována. Nově vymezená zóna polyfunkční U-PF je určená primárně pro umístění sběrného dvora. Toto zařízení nemá zvýšené nároky na inženýrské sítě. Stávající kapacity v lokalitě jsou dostačující a umožňují napojení aktivity. 11

14 Ostatní návrhy jsou přestavbami území, resp. změnou využití území bez zásadního dopadu na technickou infrastrukturu. 3. Koncepce uspořádání krajiny a ochrany hodnot území Změna č. 14 nemění základní koncepci uspořádání krajiny. Změna č. 14 vymezuje významné krajinné prvky v lokalitách dotčených změnou. Tyto plochy jsou vymezeny jako plochy stávající a stabilizují v územním plánu stávající právní stav v území. Vymezení těchto ploch vychází ze stavu území v době zpracování Změny č. 14 a ze studie Zákres údolních niv na územní obce s rozšířenou působností Ostrava zpracované Ing. Škrovovou v roce Tato studie vymezila v k.ú. Šenov u Ostravy významné krajinné prvky dle ust. 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., pro které je nutné územní vymezení v rámci územního plánu a stanovení podmínek využití území ve smyslu ust. 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., tj. aby nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Vymezení těchto ploch dle uvedené studie Změna č. 14 respektuje. V souladu s vymezením významných krajinných prvků koncepčně zapracovaných do Změny č. 14 jako plochy zeleně významných krajinných prvků, stávající stav území, návrh respektuje a vymezuje tyto plochy: - bezejmenný vodní tok s jeho doprovodnými břehovými porosty na pozemku parc. č v k.ú. Šenov u Ostravy.; - plocha vzrostlé zeleně na pozemku parc. č v k.ú. Šenov u Ostravy; - vodní toky s jejich doprovodnými břehovými porosty na pozemcích parc. č. 5798/1, 5798/2, 5169/1 a 5166/1 v k.ú. Šenov u Ostravy.; - návrh respektuje bezejmenný vodní tok s jeho doprovodnými břehovými porosty na pozemcích parc. č a 3445 v k.ú. Šenov u Ostravy; Pro tyto plochy návrh stanovuje podmínky využití, které zajišťují takové využití, při němž nebude narušena obnova a nedojde k ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku. Změnou č. 14 byly řešené jen a výhradně významné krajinné prvky vyskytující se v plochách přímo dotčených Změnou č. 14. Nebyly řešené významné krajinné prvky v rámci celého k.ú. Šenov u Ostravy ani návaznosti přesahující mimo plochy dotčené Změnou č. 14. Komplexní řešení problematiky významných krajinných prvků v rámci správního území města Šenov bude předmětem nového územního plánu. Změna č. 14 nemění základní principy ochrany kulturních a historických hodnot v území. Změny, které jsou předmětem návrhu, se nedotýkají těchto hodnot. Celé řešené území je nutné považovat za území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu odst zákona 20/1987 Sb. 4. Zásady funkční regulace Změna č. 14 ruší zóny U-VP zóny průmyslu. Důvodem pro zrušení této zóny je změny ekonomických podmínek od doby zpracování regulativů, platnost Politiky územního rozvoje ČVR 2008 a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje s nutností respektování cílů a úkolů stanovených pro oblast územního plánování a nové požadavky na ochranu životního prostředí a na zajištění udržitelného rozvoje území viz dále. Tyto zóny jsou nahrazeny zónami výroby a skladování U-V, jejichž regulativy odpovídají současným požadavkům na umísťování a rozhodování v území. Změna č. 14 ruší zóny U-VZ zóny zemědělské výroby. Důvodem pro zrušení této zóny je zánik této aktivity v území a potřeba využití dotčeného území pro jiné rozvojové funkce. Změna č. 14 vymezuje a definuje zóny U-V zóny výroby a skladování, které nahrazují původní funkční zóny U-VP zóny průmyslu důvody pro tuto změnu jsou uvedeny výše. Navržená funkční regulace umožňuje umísťování výrobních a skladovacích funkcí v území formou minimalizující negativní dopady z provozu těchto funkcí na okolní funkce, zvláště pak funkce s výrazným podílem bydlení. 12

15 Změna č. 14 vymezuje a definuje zóny U-PF zóny polyfunkční. Tato zóna je navržena pro centrální část obce a umožňuje umísťování specifické občanské vybavenosti v centru obce. Změna č. 14 mění u vybraných zón regulační podmínky tak, aby odpovídaly současným požadavkům na využívání území a na zachování udržitelného rozvoje. Jedná se o zóny U-S zóny smíšené obytné, živnostenské, venkovské, U-VS zóny výrobních služeb, řemesel, podnikatelských aktivit a N-Z zóny krajinné zeleně. Změny regulačních podmínek jsou odůvodněné zákonnými změnami v oblasti územního plánování, kdy není dále přípustná prostorová regulace daná např. max.výškou zástavby v metrech (ta je nadále součástí regulačních plánů), je nutné upřesnění regulačních opatření např. rozšířením přípustného využití o nezbytnou technickou infrastrukturu, nezbytnou dopravní infrastrukturu, zeleň, apod. Jednoznačně je nutné také nově definovat nepřípustné využití tak, aby nemohlo být zpochybňováno a obcházeno (je nutná změna formulace). Nelze nadále užívat neurčité pojmy, jakými jsou využití vhodné a využití nevhodné, které umožňují právní obcházení regulací z důvodů jejich nejasností. Vzhledem k novým podmínkám v území jsou nadále nepřípustné provozy s negativním vlivem na životní prostředí, a to v jakékoliv formě negativní expozice (hluk, prašnost, záblesky, vibrace, chemické složky, smog, apod.). Nadále jsou v území nepřípustné těžké průmyslové provozy, vysoké pece, ocelárny, hutě, válcovny, koksovny, elektrárny, apod. Celé řešené území je negativně ovlivněné ve smyslu dlouhodobě nevhodného životního prostředí. Průkazné údaje poskytuje blízká měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu THAR, Havířov umístěna v lokaci Nádražní, Havířov. Z měření imisních limitů vyplývají dlouhodobě negativní hodnoty viz tabulka. Překročení imisních limitů (LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České republiky (bez přízemního ozonu), % plochy územního celku, 2009 a 2010 Rok Obec PM 10 PM 10 NO 2 Benzen roční průměr nad 40 μg.m max. 24h průměr nad 50 μg.m -3 roční průměr nad 40 μg.m -3 roční průměr nad 5 μg.m -3 Souhrn překroč. LV As roční průměr nad 6 ng.m -3 BaP roční průměr nad 1 ng.m -3 Souhrn překroč. TV 2009 Havířov 26,8 100, ,0-26,1 26, Havířov 100,0 100, ,0-100,0 100,0 Z uvedených údajů vyplývá výrazné zhoršení podmínek v území. Z územního hlediska je nutné zdůraznit, že Šenov je ve srovnání s uvedenou měřící stanicí blíže k jednomu z nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší, k průmyslovému areálu Arcellor Mittal. V území Šenova je tedy dále nežádoucí umísťování výrobních aktivit s negativním vlivem na životní prostředí, neboť taková činnost by byla v přímém rozporu s principy udržitelného rozvoje území a ve svém důsledku by mohla znamenat výrazné omezení možnosti bydlení v území. Celkovou situaci v rámci ČR dokládají níže uvedené tabulky a mapová schémata. 13

16 14

17 Veškeré uvedené tabulky a schémata v této kapitole pochází ze zdroje ČHMÚ, 5. Plochy s rozdílným způsobem využití a funkční zóny nově vymezené Změna č. 14 vymezuje nad rámec definovaný původním platným územním plánem, ve znění platnýách změn, a nad rámec definovaný vyhlášky č. 501/2006 Sb., další funkční zóny a plochy: Zóna polyfunkční U-PF Zóna není definovaná v platném územním plánu. Pro potřeby územního plánu obce Šenov změny č. 14 se zónou polyfunkční U-PF rozumí území vymezené pro umístění a rozvoj funkcí se specifickým charakterem využití (občanské vybavení a služby) v centrální části města jejichž funkce je slučitelná s umístěním v centrální části města, ale vícefunkční využití nelze jednoznačně zařadit k žádné ploše vymezené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Pro tuto zónu lze předpokládat následné specifické regulace a podmínky, jejichž definice není přípustná v rámci územního plánu. Plocha polyfunkční Plocha s rozdílným způsobem využití definovaná a chápána jako zastavitelná plocha vymezená v rámci zóny polyfunkční U-PF. Pro tuto plochu platí podmínky využití shodné s podmínkami stanovenými pro zńu polyfunkční U-PF. Plocha zeleně významných krajinných prvků Plochy zeleně nejsou vyhláškou definovány. Pro potřeby územního plánu obce Šenov změny č. 14 se plochami významných krajinných prvků rozumí plochy vodních toků s jejich doprovodnými břehovými porosty a plochy údolních niv vymezené v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. 15

18 D) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. Vyhodnocení vlivu změny č. 14 územního plánu na životní prostředí Změna č. 14 Územního plán obce Šenov byla posouzena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v listopadu Součástí Změny č. 14 Územního plánu obce Šenov bylo posouzení vlivu na životní prostředí zpracované dle 19 v přiměřeném rozsahu dle přílohy č. 9 zákona. Toto posouzení (SEA) a jeho závěry jsou součástí samostatné přílohy. Veškeré závěry a doporučení jsou v návrhu územního plánu respektovány. Závěry Vyhodnocení vlivů změny č. 14 ÚP na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 14 na životní prostředí konstatuje, že Navrhované změny územního plánu (změna č. 14) jsou vůči výše zmíněným oblastem (rozvojové oblasti OB2) a zásadám územního rozvoje změnami lokálního charakteru, které nejsou v rozporu s prioritami a cíli těchto koncepcí. Jednoznačně respektují zásady využívání opuštěných ploch a návaznost zastavitelných ploch na zastavěné plochy tak, aby nedocházelo k tříštění zástavby a narušování celistvosti zemědělských ploch. Současně respektují a podporují rozvoj zeleně. Změnou charakteru průmyslových ploch na výrobní a skladové umožňuje (změna č. 14) zlepšit podmínky ochrany před hlukem a emisemi. Vymezením ploch obytných smíšených rozvíjí oblast bydlení. Změna č. 14 Územní plán obce Šenov je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí je obsažen v kapitole 7. posouzení. 2. Vyhodnocení vlivu změny č. 14 územního plánu na území Natura 2000 Posouzení Změny č. 14 na soustavu území Natura 2000 nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. 3. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech Koncepce územního plánu vychází z rozboru udržitelného rozvoje území, který byl zpracován formou SWOT analýzy vyhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Jsou zohledněné požadavky, které byly definované ve vyhodnocení udržitelného rozvoje území pro řešené území: Environmentální pilíř - Sledovat průběh asanací a reagovat na ně v aktualizacích ÚP Je navržena plocha asanace území. Jedná se o vybydlený areál bývalého JZD, který po navržené asanaci je určen k rozvoji funkce smíšené obytné. - Při pořizování ÚPD a jejich změn, je třeba dbát na minimalizaci negativních dopadů rozvoje území na ekologicky cenné lokality a chráněné hodnoty krajinného rázu. V lokalitách dotčených Změnou č. 14 jsou vymezená území významných krajinných prvků, která byla dosud Sociální pilíř - Prověřit možnost přesunu železniční zastávky Šenov k ulici Frýdecké. 16

19 - Prověřit možnost propojení rozvojové oblasti v Šenově Skrbni do prostoru velké okružní křižovatky v Havířově. Tyto úkoly nejsou předmětem řešení změny č. 14, budou řešeny novým územním plánem. - Řešit a prověřit návrhy na odstranění místních závad na silnicích III. třídy, odstranění závad v obcích, řešení chybějících komunikací pro pěší. Změna č. 14 ruší návrh okružní křižovatky z důvodu změny koncepčních rozvojových záměrů města. - V rámci ÚPD vytvořit možnosti pro snížení odlivu obyvatelstva migrací (suburbanizace) přípravou nových rozvojových ploch pro individuální bydlení s kvalitním životním prostředím a dobrým dopravním napojením. Změna č. 14 vytváří podmínky pro udržení obyvatelstva v dotčeném území zejména formou změny podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití plochy výroby, kde stanovuje nové podmínky s vyšším důrazem na kvalitu životního prostředí a udržitelný rozvoj území. Ekonomický pilíř - Pro rozvoj výroby přednostně využít stávající, ladem ležící brownfieldy a revitalizovat v minulosti využívané plochy pro průmysl. - Z hlediska nárůstu zaměstnanosti v sektoru služeb podporovat ve formulaci regulativů pro plochy bydlení jejich rozvoj uvnitř nebo v blízkosti obytných zón. - V ÚPD preferovat polyfunkční zóny umožňující koexistenci bydlení, občanské vybavenosti a nerušících podnikatelských aktivit zejména z oblasti služeb a znalostní ekonomiky v městsky formovaném prostředí. Změna č. 14 formou změny podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití plochy výroby vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj funkce výroby v území. Změna č. 14 nevymezuje nové plochy výroby a veškeré změny v této oblasti řeší formou změny podmínek, resp. Vymezením ploch přestavby. Ostatní požadavky definované v rozboru udržitelného rozvoje území nejsou pro území města Šenova relevantní, nejsou dotčené změnou č. 14 nebo budou řešeny koncepčně v rámci nového územního plánu. 4. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území Vyhodnocení SWOT na základě rozboru udržitelného rozvoje území provedeného v rámci doplňujících průzkumů a rozboru, při akceptování závěrů vyplývajících z územně analytických podkladů SO ORP Ostrava. Pro řešené území jsou relevantní závěry SWOT uvedené v následující tabulce: S SILNÉ STRÁNKY W SLABÉ STRÁNKY VODA Zlepšující se kvalita vody na vodních tocích Odra, Ostravice, Lučina, Opava. Existence vlastních vodních zdrojů a kanalizační sítě s následným čištěním odpadních vod u velkých podniků. Záplavy zastavěných území. Záplavové území, stanovena aktivní zóna záplavového území. VODA ŽP V obcích jsou zavedeny systémy separovaného sběru pro základní druhy odpadů Zabezpečené komplexní nakládání s komunálním odpadem v rámci města a růst množství vytříděných odpadů do cca r Míra separace a následného využití komunálního odpadu je nižší ve srovnání s krajským průměrem. Většina biologicky rozložitelného odpadu je ukládána na skládky Na území ORP Ostrava dochází k překračování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší, značné procento obyvatel je zatíženo nadlimitními hodnotami některé ze znečišťujících látek. Absence zodpovědné péče o chátrající areály s ukončeným provozem ŽP PŘÍRODA Existence území chráněných nějakou formou ochrany přírody a krajiny. Likvidace kvalitních ploch zeleně rozvojem ploch výroby a bydlení. PŘÍRODA 17

20 DOPRAVA Vysoká hustota silniční sítě, jejíž základ je tvořen dálnicí a silnicemi I. třídy. Ucelená koncepce rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury na území SO ORP Ostrava na úrovni kraje (Bílá kniha). Převažující špatný technický stav stávající silniční sítě, zejména silnic II. a III. tříd, absence obchvatů, řada dopravních závad. Dlouhodobě nedostatečná údržba a opravy silnic nižších tříd z důvodu nedostatku finančních prostředků. DOPRAVA Dostatečná přenosová kapacita produktovodu elektrické sítě, plynovodů v SO ORP Ostrava. Nejsou definované Napojení všech obcí na vodovod. TI Plynem zásobovány všechny obce TI Území regionu je vzhledem k vzájemné blízkosti napájecích bodů dostatečně zásobováno elektrickou energií. DEMOGRAFIE Růst počtu obyvatel ve všech obcích kromě města Ostravy způsobený zejména migrací. Dostatek sociálních služeb včetně dobré dopravní dostupnosti ostatních obcí. Úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou v obcích Vratimov a Šenov. DEMOGRAFIE HOSP.PODMÍNKY Připravené a připravované průmyslové zóny, investice do průmyslových zón. Kvalifikovaná pracovní síla v dříve dominantních průmyslových oborech. Vyšší míra podnikatelské aktivity. Dopad hospodářské recese z důsledku silné citlivost místní ekonomiky na změny v dominantních odvětvích (např. automobilový, hutnický průmysl). Snižování kupní síly obyvatelstva Přetrvávající důsledky transformace řada areálů brownfields. HOSP.PODMÍNKY O PŘILEŽITOSTI T HROZBY Realizace preventivních protipovodňových opatření. Povolení výstavby v územích ohrožených povodní. VODA Budování poldrů, obnova přirozených retenčních prostor v krajině. Neřešení resp. pomalé odstraňování závad z titulu zúženého profilu vodních toků míst, která omezují průtočnost koryt vodních toků a údolních niv. VODA Jsou zde plochy určené k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území Nárůst lokálního znečištění ovzduší z malých zdrojů v důsledku spalování paliv nízké kvality. ŽP Pokračování v sanacích ekologických zátěží, resp. lokalit znečištěných podniků, skládek, starých průmyslových podniků. Velké zdroje znečišťování ovzduší. Vznik nových velkých zdrojů znečištění ovzduší ŽP Jednoznačné vymezení chráněných území v území a v ÚPD jednotlivých obcí. Negativní dopady aktivit v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny PŘÍRODA Zlepšování péče o zvláště chráněná území včetně zlepšení systému monitorování území. Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné zeleně. Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území obcí), ovlivnění krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. PŘÍRODA DOPRAVA Zlepšení technického stavu a parametrů stávající silniční sítě. Možnost využití prostředků z fondů EU na spolufinancování dopravní infrastruktury. Nedostatečný stav veřejných financí na rozvoj dopravní infrastruktury další zhoršování technických parametrů silnic II. a III. třídy. Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně nevyhovujících) silnicích riziko růstu počtu dopravních nehod. DOPRAVA Zpoždění řešení napojení stávajících komunikací na nově budovanou infrastrukturu. 18

21 TI Zvyšovat efektivitu technické infrastruktury SO ORP Ostrava, její spolehlivost a omezovat ztráty v sítích i znečištění prostředí, které způsobuje nevhodně fungující a chybějící infrastruktura. Nepříznivým jevem je v souvislosti se zdražováním energií návrat řady domácností k tuhým palivům TI DEMOGRAFIE Posílit příchod mladých lidí podporou vysokých škol. Zlepšení životního prostředí jako příležitost pro přilákání lidí do Ostravy. Nebezpečí emigrace vzdělanějších a mladších skupin obyvatelstva (odliv mozků). Zhoršující se stav životního prostředí může vést k dalšímu odchodu obyvatel. DEMOGRAFIE HOSP.PODMÍNKY Rozvoj nových odvětví, založených na připravené technické inteligenci a vědecko výzkumném a podnikatelském zázemí. Maximální využití lidského potenciálu a propojení vazeb mezi vědou výzkumem vývojem praxí. Podpora malého a středního podnikání prostřednictvím podnikatelských inkubátorů. Nové využití a zapojení areálů brownfields do městských struktur a funkcí. Další snižování počtu pracovních míst z důvodu dopadu dlouhodobé recese. Snižování kupní síly obyvatelstva utlumuje rozvoj dalších podnikatelských aktivit malého a středního podnikání. Dlouhodobá nezaměstnanost snižuje u lidí znova se zapojit do pracovního procesu. Rostoucí náklady na dekontaminaci a revitalizaci brownfields. HOSP.PODMÍNKY Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území Změna podmínek pro využití území u ploch výrobních přispívá k rozvoji udržitelné výroby v území. Změnou podmínek jsou eliminované neperspektivní záměry těžkého průmyslu, s vysokým negativním dopadem na funkce bydlení a další žádoucí funkce. Nově definované podmínky sledují umísťování dlouhodobě udržitelných, perspektivních záměrů v území, a to výhradně takových, u nichž bude vyloučen negativní vliv na životní prostředí a podmínky pro bydlení. Návrh asanace v ploše původního areálu zemědělského družstva eliminuje riziko nárůstu ekologické i technické degradace území a vytváří změnou funkce (smíšená obytná) podmínky pro další rozvoj funkce bydlení v území. Vymezení ploch významných krajinných prvků v dotčených lokalitách eliminuje negativní dopady na oblasti cenné z hlediska ochrany krajiny. Celková koncepce změny č. 14 eliminuje demografické hrozby v území odliv obyvatelstva. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území Změna č. 14 řeší slabé stránky území mj. vymezením zóny polyfunkční v centrální části obce, vymezením významných krajinných prvků v dotčených lokalitách a změnou podmínek pro využití území (vybrané podmínky). Navržené řešení sleduje za cíl výrazné zlepšení životního prostředí v dotčeném území, vytvoření podmínek protržitelný rozvoj funkce bydlení a celkovou revitalizaci území (eliminace brownfields, vytvoření podmínek pro rozvoj udržitelné výroby, atd.). Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území Silné stránky území jsou využity zejména při návrhu nových podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, kdy nové podmínky posilují silné stránky území, využívají je a směřují k plnému využití daného potenciálu území. Územní plán jasně vymezuje významné krajinné hodnoty a prvky v území dotčeném změnou č. 14 a stanovuje podmínky pro jejich zachování a další přirozený rozvoj. Tato koncepce využití těchto silných stránek území výrazně přispívá k posílení kvality životního prostředí, což je jeden z požadovaných aspektů řešení. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území Změna č. 14 zachovává stanovené principy ochrany a rozvoje hodnot území. Koncepční změna v této oblasti bude předmětem nového územního plánu. 19

22 5. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území na území Moravskoslezského kraje stanovují Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR), vydané zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne na jeho 16. zasedání usnesením č.16/1462. ZÚR aplikují do podmínek Moravskoslezského kraje priority dané Politikou územního rozvoje České republiky (2008), schválené usnesením vlády č. 929 ze dne Území řešené Územním plánem obce Šenov změnou č. 14 spadá do OB2 Rozvojové oblasti Ostrava. Pro tuto jsou stanovené úkoly po územní plánování, jejichž splnění je podrobně popsáno v kapitole 2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ jsou stanovené v Příloze č.1 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Ze stanovených priorit v článcích 2. až 16a. se změny č. 14 týkají články: 2. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a republikového významu. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká; 3. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska. 4. Změny č. 14 se tato priorita nedotýká Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 5. Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině. - vymezené plochy smíšené obytné a polyfunkční jsou koncepčně řešené v přímé vazbě na stávající zastavěné území a veřejnou infrastrukturu tak, aby byla zachována trvalá integrita sídla bez efektu suburbánních zón; 7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod. - vymezené plochy s funkcí bydlení (smíšené obytné venkovské) jsou plochami s přípustnou funkcí občanského vybavení a rekreační funkce; 8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd, Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany. 20

23 - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C a E. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje a systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 12. Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. - Změna č. 14 mění podmínky využití ploch výroby tak, aby byla zajištěna vyšší priorita kvality životního prostředí a aby byly zajištěné podmínky pro udržitelný rozvoj území, zvláště pak funkce bydlení; 14. Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří a na přítocích Odry). - řešení koncepce ÚSES bude předmětem nového územního plánu; - Změna č. 14 vymezuje plochy významných krajinných prvků v lokalitách dotčených změnou č. 14; 15. Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje. - Změny č. 14 se tato priorita nedotýká 21

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLÉKOJEDY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období Městský úřad Tišnov Odbor územního plánování a stavebního řádu náměstí Míru 346, 666 19 Tišnov Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období Zpracovaná na základě ustanovení 55

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Pořizovatel Územního plánu Bystřany: Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 41761 Bystřany Pověřená úřední osoba pořizovatele: Jiří Veselý - vedoucí stavebního úřadu MěÚ

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing.

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing. ÚP Noviny pod Ralskem - Změna č.1 Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Stupeň: Změna č.1 Fáze: Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Územní plán Noviny pod Ralskem Návrh Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny Číslo 1 / 2009 ze dne 2.2.2009 Zastupitelstvo města Trhové Sviny, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více