Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9"

Transkript

1 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a

2 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 10 Organizaãní struktura 14 Roãní úãetní závûrka 15 Anal za finanãního hospodafiení 19 V rok auditora 26 Zpráva dozorãí rady 27 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 29 Grafická ãást 30 Kontaktní údaje 35

3 Profil společnosti Naše vize RM-SYSTÉM je moderní, plnû elektronick trh s cenn mi papíry. Základními principy celého systému jsou voln pfiístup zákazníkû na trh bez jakéhokoliv zprostfiedkování, obchodování on-line v reálném ãase a okamïité vypofiádání obchodû. Ve spojení s internetem pak funguje RM-S podobn m zpûsobem jako novû vznikající, tzv. alternativní trhy. Aplikace uveden ch principû v systémech slouïících drobn m investorûm umoïàuje uskuteãnit pfievratnou my lenku pfiímého obchodování s cenn mi papíry v reálném ãase z jakéhokoliv místa a v libovolném ãase. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe budoucnost spoleãnosti je právû v realizaci této my lenky. Minimálnû stejn dûraz v ak RM-S klade na stálé zvy- ování komfortu obchodování pro profesionální obchodníky. RM-SYSTÉM, a.s., je organizátorem mimoburzovního trhu s cenn mi papíry. Projekt vykazuje celou fiadu legislativních, systémov ch a technick ch odli ností ve srovnání s klasick mi burzovními trhy. Jde pfiedev ím o následující rozdíly: Zákaznický princip RM-SYSTÉM, a.s. umoïàuje vstup na svûj trh v em zákazníkûm bez jakéhokoliv zprostfiedkování. To nevyluãuje profesionální zaãlenûní obchodníkû s cenn mi papíry jako tzv. zvlá tních zákazníkû. Právní postavení Mimoburzovní trh s cenn mi papíry je zaloïen a provozován dle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech ve znûní jeho pozdûj ích zmûn a doplàkû. Na rozdíl od burzovního trhu, kter je zfiizován dle zvlá tního zákona a jeho interní pfiedpisy jsou schvalovány pouze vnitfiním fiízením, je základním pfiedpisem mimoburzovního trhu trïní fiád, schválen Komisí pro cenné papíry. 3

4 Přijímání cenných papírů na trh Dle dosavadního znûní trïního fiádu byl RM-S povinen pfiijímat na trh témûfi v echny vefiejnû obchodovatelné cenné papíry, zaknihované v SCP. V závûru roku 2000 to bylo více neï tisíc tfii sta emisí. Rozdíl oproti burzovnímu trhu byl zde zvlá tû v razn ; poãet emisí na mimoburzovním trhu byl nûkolikanásobn proti BCPP. Novela zákona o cenn ch papírech, která nabyla úãinnosti , nejen mûní zásadnû pojem obchodovatelnosti cenn ch papírû, ale sjednocuje i pravidla pro pfiijímání cenn ch papírû na trh. To ve sv ch dûsledcích bude znamenat vylouãení nûkolika set emisí akcií z na eho trhu do konce roku Nosné prvky trhu Základním prvkem promptního trhu RM-S je kontinuální aukce, tedy obchodní systém fiízen pfiíkazem, na rozdíl od nosného burzovního systému SPAD, kter je fiízen cenou. Souãástí technického fie ení je ov em obchodování v reálném ãase na základû informací, poskytovan ch on-line, s následn m okamïit m vypofiádáním. Využití internetu Od roku 1999 vyuïívají trh RM-S i zvlá tní zákazníci, ktefií nemají k dispozici online terminál, av ak uzavfieli s na í spoleãností smlouvu tzv. internetového zákazníka. Internetová aplikace vytváfií fiadu nov ch komfortních moïností pro ty zákazníky RM-S, ktefií dfiíve vyuïívali opakovanû sluïeb obchodních míst, ale i pro nové zákazníky, pracující s internetem. Síť obchodních míst V roce 2000 vyuïíval RM-SYSTÉM, a.s., síè 85 obchodních míst, která jsou lokalizována v prostorách stfiedisek sluïeb PVT, a.s. Obchodní místa jsou spojena s centrem pevn mi linkami, a dávají tedy i drobn m zákazníkûm moïnost obchodovat v reálném ãase pfii znalosti okamïitého stavu nabídky a poptávky. Primární trh Na základû tzv. emisnû readmisních smluv poskytuje RM-SYSTÉM, a.s., fiadû investiãních spoleãností sluïby související s vydáváním a vracením podílov ch listû. K byly na tomto segmentu vydávány podílové listy 21 otevfien ch podílov ch fondû. 4

5 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: RM-SYSTÉM, a.s. Identifikační číslo: Sídlo: Podvinn ml n 6, Praha 9 Předmět podnikání: organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry Den zápisu do obchodního rejstříku: 28. ledna 1993 Den udělení licence: 19. bfiezna Potvrzení licence Komisí pro cenné papíry: 23. ãervna 1999 Základní právní normy: Základní kapitál: Akcionáři: Státní dozor: TrÏní fiád RM-S, zákon ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, obecnû platné zákony vztahující se ke spoleãnosti jako k podnikatelskému subjektu Kã jedin m akcionáfiem a ovládající osobou je PVT, a.s., zakladatel spoleãnosti vykonává Komise pro cenné papíry a dal í orgány státní správy ve vymezen ch oblastech

6 Slovo úvodem Rok 2000 nebude pravdûpodobnû poãítán k nejúspû nûj ím obdobím ãeského kapitálového trhu. Závislost trhu na zahraniãních investorech je velmi vysoká a podstatná ãást jejich poptávky se soustfieìuje na nûkolik málo emisí prakticky pouze na ty emise, které vyhovují podmínkám obchodování v burzovním obchodním systému SPAD. Nedostatek kvalitních emisí na ãeském trhu pak zpûtnû pûsobí negativnû na zájem zahraniãních investorû o oba vefiejné trhy. Ná trh se v minulosti vyznaãoval pomûrnû znaãn m podílem akcií investiãních fondû. BohuÏel právû proto je velmi citliv na jednotlivé kroky, které souvisejí s otvíráním fondû, zejména tûch velk ch. Otevfiení fondu znamená pfiedev ím zru ení dosud vefiejnû obchodovatelné emise akcií a její následné nahrazení podílov mi listy. Otevfiení velkého fondu, jak m je napfiíklad RIF, potom znamená v raznou zmûnu struktury aukãních obchodû na na em trhu a samozfiejmû také sníïení jejich objemu. V roce 2000 byl zaznamenán také pokles objemu pfiím ch obchodû, které sice pfiíli neovlivàují hospodáfiské v sledky spoleãnosti, av ak sv m zpûsobem vytváfiejí dojem o velikosti trhu a jeho podílu na celkovém obratu obchodû s cenn mi papíry. BohuÏel musím konstatovat, Ïe v voj pfiím ch obchodû na na em trhu pomûrnû v raznû ovlivnily nûkteré nesprávné informace o tom, Ïe provádûní a vypofiádání pfiím ch obchodû na mimoburzovním trhu mûïe b t následnû oznaãeno za neregulérní. Tyto informace jsou dle na eho názoru v rozporu s platn m trïním fiádem RM-S i platnou legislativou. Jejich roz ífiení v ak nespornû ovlivnilo rozhodování obchodníkû s cenn mi papíry pfii volbû trhu, na kterém se transakce provede. Na e spoleãnost jiï od otevfiení svého trhu spolupracovala v oblasti vypofiádání obchodû s IPB, a. s. Nejistoty v hodnocení pozice banky, které se projevovaly v prvním pololetí 2000, také nepochybnû ovlivnily vztah velk ch obchodníkû s dluhopisy k na emu trhu. Projekt alternativního vypofiádání cestou zúãtovacího centra ânb, kter byl dokonãen poãátkem roku 2001, dává velk m obchodníkûm moïnost vypofiádávat pfiímé obchody zpûsobem, splàujícím jejich poïadavky. 6

7 V roce 2000 do lo k dal ímu poklesu poãtu zvlá tních zákazníkû, pracujících s vlastním on-line terminálem. Jde o v vojov trend ãeského kapitálového trhu, kter postihuje vefiejné trhy bez v jimky. ada profesionálních obchodníkû s cenn mi papíry ukonãuje svou ãinnost, pfiiãemï hlavním dûvodem je pfiedev ím ekonomická situace jejich firem a v fiadû pfiípadû doznívají je tû dopady procesu pfielicencování Komise pro cenné papíry v odvolacím fiízení potvrzuje svá pûvodní rozhodnutí o odebrání licence. DÛsledkem uveden ch procesû je ãásteãn pokles celkov ch v nosû oproti pfiedchozímu roku. Pro dosaïení pfiimûfieného hospodáfiského v sledku bylo tedy nutné redukovat v odpovídající mífie i náklady spoleãnosti. Vykázan zisk pfied zdanûním je nejvy í v dosavadní historii spoleãnosti a svûdãí o tom, Ïe na e snaha byla úspû ná. Pfies pfietrvávající stagnaci ãeského kapitálového trhu vstupujeme do roku 2001 s pfiedsevzetím pokraãovat v projektech, které byly nastartovány v minulém roce, ale také zahájit práce na rozvojov ch zámûrech, které by mûly pfiivést dal í komfort a uïitek na im zákazníkûm. Pevnû vûfiím, Ïe se nám koneãnû podafií realizovat jiï témûfi tfii roky pfiipraven projekt spolupráce s VídeÀskou burzou v oblasti derivátû. Vûfiím v budoucnost internetového obchodování na kapitálov ch trzích a podpora tohoto pfiístupu zákazníkû tvofií jeden z nejdûleïitûj ích strategick ch zámûrû na í spoleãnosti. Uvedené projekty nejsou samozfiejmû jedin mi zámûry na í spoleãnosti, pokud jde o nabídku nov ch sluïeb a zlep ování stávajících. 7 Ing. Lubomír tícha předseda představenstva a ředitel společnosti

8 Základní ukazatele Ukazatel Celkové výnosy (tis. Kč) Zisk z běžné činnosti (tis. Kč) âist zisk (tis. Kã) Peněžní prostř. na účtě (tis. Kč) Celková aktiva netto (tis. Kã) Základní jmûní (tis. Kã) Nerozdûlen zisk z min. let stav k (tis. Kã) Poãet obchodních míst (k ) Objem aukãních obchodû (mil. Kã) , ,4 Objem pfiím ch a blokov ch obchodû (mil. Kã) , ,0 Objem pfievodû s uvádûnou cenou (mil. Kã) Objem obchodû celkem (mil. Kã) , ,4 Poãet titulû obchodovan ch na trhu RM-S Struktura výnosů (v tis. Kč) Poplatky za obchodování Fixní poplatky sazba B TrÏby obchodních míst TrÏby za sluïby SCP TrÏby od zvlá tních zákazníkû Ostatní trïby a v nosy Celkové výnosy

9 Strategie společnosti Strategie spoleãnosti pro nejbliï í období je nutnû ovlivàována zmûnami, které do dosud platn ch právních pfiedpisû vnesla poslední novela zákona o cenn ch papírech, úãinná od V minul ch letech bylo chování RM-S fiízeno pfiedev ím povinností pfiijímat na trh v echny vefiejnû obchodovatelné zaknihované cenné papíry, pokud nemûly omezenou pfievoditelnost. Tato povinnost skonãila v roce 2000 a zákon o cenn ch papírech naopak ukládá vyfiadit do konce roku 2001 z trhu ty cenné papíry, které nesplàují poïadavky zákona pro registraci na vefiejném trhu. Zformulování a vydání pravidel pro pfiijímání a vyluãování cenn ch papírû a následné zaji tûní ãinností s tím souvisejících je jedním z prioritních úkolû centrálního pracovi tû spoleãnosti. Podstatnou otázkou tedy je, jak pfii omezování poãtu emisí na trhu zabezpeãit dostateãn objem v nosû, a tedy i pfiimûfienou ziskovost spoleãnosti v pfií tích letech. Roz ifiování okruhu poskytovan ch sluïeb a zvy ování zákaznického komfortu pfii souãasném tlaku na úsporu nákladû je jedin m moïn m fie ením. Jde nejen o okamïitá, operativní opatfiení, ale o vytváfiení podmínek pro realizaci strategick ch cílû v pfií tích letech. Strategické zámûry spoleãnosti pro rok 2001 a dal í léta byly schváleny pfiedstavenstvem spoleãnosti Lze je shrnout do následujících bodû: internetové obchodování obchodování pomocí GSM technologie call-centrum obchodování s deriváty sekundární obchodování se zahraniãními cenn mi papíry rozvoj primárního trhu organizování rozsáhl ch odkupû cenn ch papírû registrace zákazníkû bez náv tûvy obchodního místa. 9

10 Zpráva o podnikatelské činnosti V voj ãeského kapitálového trhu v roce 2000 lze oznaãit jako stagnaci, ov em na velmi nízké úrovni. K urãitému oïivení trhu sice do lo poãátkem roku, av ak rychl odchod zahraniãních investorû znamenal okamïit návrat k pûvodnímu trendu, kter má své poãátky jiï v roce Tím byl negativnû ovlivnûn i v voj v nosû na í spoleãnosti. NejváÏnûj ím úkolem tedy bylo eliminovat nepfiíznivé dopady poklesu trïeb a udrïet rentabilitu spoleãnosti na pfiimûfiené úrovni. Vykázan zisk svûdãí o tom, Ïe tato snaha byla úspû ná. Na druhé stranû nebyl splnûn cíl, kter si pfiedstavenstvo spoleãnosti stanovilo, tj. roz ífiit obchody s dluhopisy na trhu RM-S. Pfiímé obchody s dluhopisy sice neovlivàují nijak v raznû hospodafiení spoleãnosti, av ak nespornû zlep ují image trhu. RM-S sníïil v závûru roku 1999 ceny provádûn ch transakcí u pfiím ch obchodû s dluhopisy aï na minimum, dané poplatky Stfiediska cenn ch papírû. Souãasnû se management spoleãnosti zapojil do nûkter ch akcí Klubu obchodníkû s dluhopisy a byla vyvolána fiada marketingov ch jednání s nejv znamnûj ími obchodníky. Cílem bylo nejen seznámit obchodníky a jejich makléfie s nov mi moïnostmi trhu, ale také získat jejich pfiipomínky a v hrady jako impuls k následnému fie ení. NejzávaÏnûj ím poïadavkem, kter vznesli shodnû témûfi v ichni zástupci obchodníkû s dluhopisy, bylo umoïnit alternativní vypofiádání cestou jiné banky neï IPB, a. s. Do konce roku 2000 byl tento poïadavek vyfie en dojednáním definitivních podmínek smlouvy s âeskou národní bankou, která RM-S umoïàuje vstup do svého vypofiádacího centra jako tzv. tfietí stranû. Uzavfiení smlouvy bylo podmínûno souhlasem zainteresovan ch bank a pfiíslu n mi zmûnami projektu. Jak uï bylo uvedeno, relativní úspû nost uveden ch jednání i peãlivá technická pfiíprava byly v podstatû anulovány roz ífiením neoficiálních informací o odmítavém postoji regulaãního orgánu k provádûní a vypofiádání pfiím ch obchodû na mimoburzovním trhu. Prokazování neopodstatnûnosti této informace je ov em nepochybnû dlouhodobûj í záleïitostí. 10

11 Na systémovém pojetí na eho trhu nedo- lo k Ïádn m zásadním zmûnám. Principem RM-S zûstává i nadále pfiím vstup zákazníkû, obchodování on-line v reálném ãase a vypofiádání v ãase T+0. Rozdíly v systémovém pojetí mimoburzovního trhu vyvolávají negativní reakce urãit ch zájmov ch skupin, av ak právû tato odli nost je pfiínosem projektu RM-S ãeskému kapitálovému trhu. RM-SYSTÉM, a.s., hodlá i nadále rozvíjet systém smûrem k vy ímu zákaznickému komfortu. Alternativní fie ení nûkter ch ménû v hodn ch prvkû, napfi. v procesu vypofiádání, nic nemûní na základních principech systému a charakteristické rysy projektu budou zachovány. Po technické stránce zûstává nosn m prvkem spoleãnosti na promptním trhu prûbûïná aukce, ve které pûsobí i market makefii. Urãité nev hody okamïitého vypofiádání, které se projevují zejména u vût ích pfiím ch koupí a prodejû, odstraàuje jiï zmínûn projekt alternativního vypofiádání cestou clearingového centra âeské národní banky. Ani v roce 2000 nebyly v âr vytvofieny podmínky pro otevfiení trhu s deriváty, a musela b t tedy znovu odloïena realizace projektu, kter RM-S dokonãil jiï v roce Souãasná stanoviska Komise pro cenné papíry v ak dávají nadûji, Ïe obchody s deriváty mohou b t zahájeny v roce Projekt derivátov ch obchodû i nadále poãítá s úzkou spoluprací s VídeÀskou burzou a Erste Bank VídeÀ. Nutná aktualizace projektu a smluvních vztahû probûhne v prvním pololetí roku Mezi splnûné strategické zámûry lze poãítat pûjãování cenn ch papírû. Projekt byl dokonãen v ãervnu 2000 a od je tato sluïba bûïnû dostupná.

12 Plnûn byl také zámûr roz ífiit okruh zákazníkû, vyuïívajících k podávání pokynû INTERNET. K bylo uzavfieno smluv s tûmito zákazníky. Jak jiï bylo fieãeno, pokládá na e spoleãnost projekt internetového obchodování za jeden ze stûïejních rozvojov ch úkolû. Spojením internetu s principem on-line obchodování v reálném ãase a s okamïit m vypofiádáním se RM-S stává prakticky srovnateln m s projekty tzv. alternativních trhû, které získávají v znamn podíl na trhu, zejména v USA. K zaji tûní bezpeãné komunikace s na ím trhem je vyuïíván digitální podpis na bázi certifikátû, udûlovan ch 1. Certifikaãní autoritou, která je sesterskou spoleãností a.s. RM-SYSTÉM ve skupinû PVT, a.s. Rozvojové zámûry RM-S poãítají samozfiejmû s dal ím rozvojem projektu internetového obchodování, doplnûného dal ími moïnostmi podávání obchodních pokynû na bázi technologie GSM, call centra atd. S tím souvisí i zámûr spoleãnosti maximálnû zjednodu it postup pfii vstupu zákazníkû na trh tak, aby byla umoïnûna registrace bez náv tûvy obchodního místa, samozfiejmû pfii dodrïení v ech bezpeãnostních standardû, dosud platn ch na trhu RM-S. Pokud jde o primární trh, lze i zde pokládat zámûr, schválen pfiedstavenstvem spoleãnosti, za splnûn. K byly na trhu RM-S nabízeny podílové listy 21 tuzemsk ch podílov ch fondû, pfiiãemï vydávání dal ích dvou emisí podílov ch listû bylo dle platn ch smluv zahájeno poãátkem roku Zahraniãní podílové fondy investiãní skupiny WIOF jsou sice zafiazeny na trhu, av ak v souãasné dobû je jejich vydávání pozastaveno s ohledem na nûkteré nejasnosti v lucembursk ch právních pfiedpisech. V prûbûhu roku se poãet obchodních míst sníïil o 12 a k pracovalo 85 stabilních obchodních míst spolu s více neï ãtyfiiceti tzv. v jezdními, která zaji Èují sluïby RM-S v místech, kde byla stálá obchodní místa v minul ch letech zru ena. Zru ení stál ch obchodních míst nebylo vyvoláno pouze ekonomick mi dûvody, ale také zmûnami provoznû technick ch podmínek v dan ch lokalitách. 12

13 Stejnû jako v minul ch letech vyuïíval RM-SYSTÉM, a.s., plnû servisní sluïby své matefiské spoleãnosti PVT, a.s. Po v znamném posílení technické základny v roce 1999 nebyly investice do HW a SW v roce 2000 tak v razné. Provoz lze oznaãit za plnû stabilizovan bez závaïn ch poruch. RM-SYSTÉM, a.s., bude vyuïívat sluïby PVT, a.s., i v roce 2001 ve stejném rozsahu v souladu s uzavfienou smlouvou. Strategické zámûry pro rok 2001 a dal í léta byly schváleny pfiedstavenstvem spoleãnosti a jednoznaãnû upfiednostàují fie ení nov ch zpûsobû podávání pokynû a registrace zákazníkû. To svûdãí o tom, Ïe dûraz ve v vojov ch pracích je kladen zejména na zvy ování pfiitaïlivosti systému pro zákazníky. O prioritách fie ení jednotliv ch strategick ch zámûrû bude rozhodnuto v prûbûhu I. pololetí

14 Organizační struktura společnosti statutární orgány společnosti představenstvo, dozorčí rada ředitel kontrolně právní sekce provozní úsek obchodní úsek úsek strategického řízení ekonomický úsek 14 obchodní místa obchodní místa obchodní RM-SYSTÉM místa RM-SYSTÉM RM-SYSTÉM centrální zpracování vývoj a údržba systému dodavatel služeb PVT, a. s. ředitel produktu kapitálové trhy V organizaãní struktufie spoleãnosti do lo v prûbûhu roku k jediné zmûnû. Pro zabezpeãování úkolû strategického v znamu byl na centrálním pracovi ti zfiízen úsek strategického fiízení, do jehoï kompetence byly zafiazeny i ãinnosti související s projektem DERIVÁTY a spolupráce se zahraniãními kapitálov mi trhy. Dal í dílãí organizaãní zmûny smûfiovaly ke zv ení efektivnosti práce centrálního pracovi tû.

15 Roční účetní závěrka Rozvaha k tis. Kč AKTIVA Aktiva celkem Pohledávky za upsané vlast. jmění Stálá aktiva celkem nehmotný investiční majetek hmotný investiční majetek Oběžná aktiva celkem zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Pasiva celkem Vlastní jmění celkem základní jmění kapitálové fondy fondy tvořené ze zisku hospodářský výsledek minulých let hospodářský výsledek účet. období Cizí zdroje celkem rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bank. úvěry a výpomoci Ostatní pasiva

16 Výkaz zisků a ztrát Zúčtování rezerv a opr. položek do finančních výnosů Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění tis. Kč Ukazatel Výkony a prodej zboží Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Zúčtování rezerv, opr. položek a čas. rozl. provozních výnosů Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. rozl. provozních nákladů Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek

17 Přehled o peněžních tocích (cash flow) tis. Kč Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Hlavní výdělečná činnost Účetní zisk z běžné činnosti Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a odpis pohledávek Změna zůstatků rezerv, oprav. položek a přechod. účtů Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provoz. činnosti Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy Čistý peněžní tok z provozní činnosti

18 Investiční činnost Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Finanční činnost Změna stavu dlouhodobých závazků Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky Zvýšení základního jmění Vyplacení podílu na vlastním jmění Peněžní dary a dotace Přímé platby na vrub fondů Vyplacené podíly na zisku (tantiémy) Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci účetního období

19 Analýza finančního hospodaření (Příloha k roční účetní závěrce) Účetní metody a zásady RM-SYSTÉM, a.s., postupuje pfii vedení úãetnictví a sestavení úãetní závûrky v souladu se zákonem ã. 536/1991 Sb., o úãetnictví, podle postupû úãtování pro podnikatele a v souladu s opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele, v platném znûní. Má vypracován úãtov rozvrh pfiizpûsoben podmínkám spoleãnosti a vnitfiní smûrnice upravující obûh úãetních dokladû, odpisov plán, úãtování a oceàování zásob, zásady úãtování ãasového rozli ení nákladû a v nosû, tvorby rezerv a opravn ch poloïek, inventarizace majetku a závazkû, zpûsob pouïívání kursû pro pfiepoãet cizích mûn na Kã, pfiíp. dal ích oblastí; tyto smûrnice jsou vydávány pfiíkazem fieditele a.s. Nakupovan investiãní majetek i nakupované zásoby se oceàují skuteãnou pofiizovací cenou vã. nákladû s jejich pofiízením souvisejících; pfii oceàování úbytku zásob se pouïívá metoda FIFO. Pro stanovení úãetních odpisû investiãního majetku se pouïívá rovnomûrn zpûsob odpisování, roãní odpis je stanoven podle roãní odpisové sazby pro pfiíslu nou odpisovou skupinu dle zákona o daních z pfiíjmû a provádûn mûsíãnû 1/12 roãního odpisu. Odpisování se zahajuje v mûsíci následujícím po mûsíci pofiízení. Jako drobn hmotn investiãní majetek se eviduje majetek se vstupní cenou Kã aï Kã, kter se pfii zafiazení do pouïívání jednorázovû odepí e. Opravné poloïky byly v roce 2000 vytvofieny k pohledávkám za odbûrateli a k ostatním pohledávkám z obchodního styku, evidovan m k , v celkové v i 560 tis. Kã. Z této ãástky ãinily 392 tis. Kã daàovû uznávané opravné poloïky ve v i odpovídající zákonu o daních z pfiíjmû a zákonu o rezervách v platném znûní, dal ích 168 tis. Kã ãinily opravné poloïky do 100 % v e u v ech pohledávek s termínem splatnosti do a nûkolika dal ích, u nichï je pfies pomûrnû krátkou dobu pfiekroãení termínu splatnosti oprávnûná pochybnost o moïnosti jejich úhrady. Z provedené inventarizace nevyplynula nutnost tvorby jin ch opravn ch poloïek. 19

20 Vzhledem ke zmûnám v postupech úãtování pro podnikatele pro rok 2000 byla vytvofiena rezerva na kursovou ztrátu, i kdyï její v e Kã je pomûrnû nev znamná. V roce 2000 nebyly realizovány Ïádné v znamné zmûny proti pfiedchozímu úãetnímu období ve zpûsobu oceàování, postupech odpisování, postupech úãtování ani v uspofiádání a obsahovém vymezení polo- Ïek úãetní závûrky, s v jimkou zmûn vypl vajících ze zmûn postupû úãtování a vykazování poloïek, pfiíp. zmûn daàov ch zákonû. Vývoj majetku a závazků âistá aktiva spoleãnosti se zv ila proti stavu na konci roku 1999 o 10,1 %. ZÛstatková hodnota investiãního majetku se pfiitom zv ila o 27,1 %. Ve struktufie investiãního majetku pfiedstavuje rozhodující ãást stále v poãetní technika. 20 Struktura investičního majetku (v tis. Kč) Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Druh Software Budovy a stavby Samost. mov. věci stroje a zař doprav. prostř inventář Drobný HIM Celkem

21 Stav zásob se v návaznosti na zmûny ve zpûsobu obchodování dlouhodobû sniïuje uï od roku 1995, pokles pokraãoval i v roce K se zásoby na celkovém stavu ãist ch aktiv podílely pouze 0,05 % a lze pfiedpokládat, Ïe ani v budoucnosti nebudou zásoby pfiedstavovat v znamnûj í poloïku aktiv spoleãnosti. Stav penûïních prostfiedkû na bankovních úãtech se ve srovnání se stavem na konci roku 1999 zv il o 14,1 %, pfiitom stav na JUMBO-úãtu, na nûjï vkládají klienti penûïní prostfiedky k obchodování s cenn mi papíry, se zv il o 15,3 %. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku brutto proti stavu na poãátku roku poklesly o tis. Kã, tj. o 56,7 %. Na tomto poklesu se nejv raznûji podílelo sní- Ïení provozních záloh pfiedev ím vûãi PVT, a.s., které poklesly témûfi o dvû tfietiny. Pohledávky za odbûrateli sice v prûbûhu roku o 4 % vzrostly, pfiitom v ak pohledávky po termínu splatnosti se témûfi o 8 % sníïily. Zatímco na konci roku 1999 pfiedstavovaly pohledávky více neï 180 dní po lhûtû splatnosti pfies 90 % z celkov ch pohledávek za odbûrateli, k jejich podíl poklesl na 71 %. 21 Krátkodobé pohledávky z obchodního styku v tis. Kč (brutto) Druh pohledávek Pohledávky za odběrateli v tuzemsku Provozní zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Celkem Zásluhou dûsledné tvorby opravn ch polo- Ïek v raznû poklesly zejména krátkodobé pohledávky netto, a to na tfietinu stavu k Ve srovnání s rokem 1999 se naopak v raznû zv ily dlouhodobé pohledávky z obchodního styku. K zde byly evidovány pouze dlouhodobé zálohy ve v i 10 tis. Kã, k je kromû nich evidována také smûneãná pohledávka ve v i tis. Kã, splatná

22 Na dohadn ch úãtech aktivních byl v roce 1999 veden soudnû uplatnûn nárok na náhradu kody na pachateli podvodu z roku 1995 ve v i tis. Kã. Tento nárok nemohl b t zaúãtován jako pohledávka, protoïe pachatel byl za pfiedmûtnou trestnou ãinnost sice odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Brnû a následnû i rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci, kter v uvedené kause rozhodoval v rámci odvolacího fiízení, v ak byla a.s. RM-SYSTÉM spolu s dal ími po kozen mi odkázána sv mi poïadavky na náhradu kody na fiízení ve vûcech obãanskoprávních. Spoleãnost se od fiíjna 1995 neúspû nû snaïila o splacení kody, která ji jednáním pachatele vznikla. Pfiitom je více jak zfiejmé, Ïe odsouzen, kter v kon trestu vykonává ve vûznici mimo území âeské republiky a v e jeho majetku na území âr je nejasná, nebude schopen v e uvádûnou kodu spoleãnosti uhradit. Vzhledem k tomu byl v roce 2000 na základû rozhodnutí pfiedstavenstva RM-SYSTEM, a.s., proveden odpis této dohadné poloïky na vrub rizikového fondu, kter je podle statutu urãen právû na krytí mimofiádn ch rizik (ãl. 3 odst. 2 statutu). V soudním fiízení u Obvodního soudu v Praze bylo uloïeno jednat tak, aby byl navrácen 100 % soudní poplatek, popfi. sní- Ïena skuteãná koda o moïnosti, které soud zabezpeãí. Základní jmûní se v prûbûhu roku 2000 nemûnilo. âiní tis. Kã, je pfiedstavováno ks kmenov ch akcií s nominální hodnotou 1 akcie Kã. Vlastní jmûní pfies v raznû vy í tvorbu ãistého zisku po zdanûní v roce 2000 pokleslo proti stavu na konci roku 1999 o 4 %, a to právû v dûsledku v e uvedeného pouïití rizikového fondu. Dlouhodobé závazky pfiedstavují pfiedev ím kauce zvlá tních zákazníkû. Proti stavu na konci roku 1999 tyto závazky témûfi o 30 % poklesly. Krátkodobé závazky proti stavu k o 12,4 % vzrostly, pfiitom krátkodobé závazky z obchodního styku se zv ily o 13,2 %. 22

23 Struktura závazků z obchodního styku v tis. Kč Druh krátkodobých závazků Dodavatelé Pfiijaté zálohy Ostatní závazky Závazky vûãi klientûm Celkem LhÛta splatnosti byla pfiekroãena pouze u jednoho závazku ve v i 3 tis. Kã (pozdû do lá faktura), jinak Ïádn ze závazkû vûãi dodavatelûm ani z ostatních závazkû nemûl pfiekroãenu lhûtu splatnosti. Specifické postavení v krátkodob ch závazcích mají stále závazky vûãi klientûm spoleãnosti, tvofiené penûïními vklady klientû na nákup cenn ch papírû, pfiíp. nepfieveden mi penûïními prostfiedky získan mi prodejem cenn ch papírû, soustfieìovan mi na JUMBO-úãtu. K ãinil stav tûchto záloh klientû tis. Kã, coï pfiedstavuje témûfi 98 % celkov ch krátkodob ch závazkû z obchodního styku. Doba, po kterou zûstávají penûïní prostfiedky klientû na bankovních úãtech spoleãnosti, je ovlivàována v hradnû samotn mi klienty. Proti stavu na konci roku 1999 se stav tûchto záloh zv il o 12,4 %. Stav rezerv se proti stavu na konci roku 1999 zv il o necelé 2 tis. Kã a k ãinil 252 tis. Kã. Výsledky hospodaření za rok 2000 V echny v nosy z bûïné ãinnosti za rok 2000 v celkové v i tis. Kã pocházely z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanãních v nosû (úroky) z penûïních prostfiedkû uloïen ch v penûïních ústavech a ze smûnky. Rozhodující ãást v nosû byla realizována v tuzemsku. Ve srovnání s rokem 1999 se v nosy z bûïné ãinnosti sníïily o 45,9 mil. Kã, tj. o 19 %. 23

24 V razn pokles trïeb za zboïí a sluïby (o 20,4 % proti roku 1999) byl ovlivnûn pfiedev ím poklesem poplatkû za realizované obchody v dûsledku poklesu objemu realizovan ch obchodû proti pfiedchozímu roku (aukãních obchodû témûfi o 23 %, celkov ch obchodû zhruba na tfietinu), zpûsobeného zejména celkovou depresí ãeského kapitálového trhu a zmûnou poãtu i struktury klientû. TytéÏ faktory ovlivnily i pokles trïeb za sluïby realizované na obchodních místech. SníÏení trïeb za ostatní sluïby, v nichï rozhodující podíl mají stálé platby od zvlá tních zákazníkû za obchodování prostfiednictvím technick ch prostfiedkû, souviselo pfiedev ím s v razn m poklesem poãtu zvlá tních zákazníkû. K nárûstu proti roku 1999 do lo pouze u ostatních provozních v nosû (o 70,7 %), pfiiãemï nejv znamnûj í bylo zv ení zúãtování opravn ch poloïek a trïeb z prodeje stál ch aktiv. Na poklesu celkov ch v nosû z bûïné ãinnosti se naproti tomu podílelo i sníïení pfiijat ch úrokû proti roku 1999 témûfi o 10 %; pokles finanãních v nosû souvisel jednak s v znamn m poklesem úroãení JUMBO-úãtu i bûïného úãtu v závûru roku, jednak s niï ím prûmûrn m stavem finanãních prostfiedkû na bankovních úãtech. V prûbûhu roku se dynamika v voje v nosû mûnila v návaznosti na celkov v voj na trhu s cenn mi papíry, zejména pak na v voj objemu aukãních obchodû. Zatímco v nosy dosaïené v 1. pololetí se na celoroãních v nosech z bûïné ãinnosti podílely 58,6 % (1. ãtvrtletí 35 % a 2. ãtvrtletí 23,6 %), podíl 2. pololetí ãinil jen 41,4 %, pfiiãemï nejniï í byl podíl 3. ãtvrtletí - jen 19,5 % z v nosû celoroãních. SníÏení v nosû vyvolalo nutnost maximální úspornosti ve v ech nákladov ch oblastech, takïe celkové náklady z bûïné ãinnosti za rok 2000 ve v i tis. Kã byly o více neï 20 % niï í neï v roce Nejv znamnûj í sloïkou nákladû zûstaly náklady na sluïby PVT, a.s. a SCP, pfiitom v ak právû u tûchto nákladov ch poloïek do lo k nejvy ímu absolutnímu poklesu proti roku K mírnému nárûstu do lo pouze u osobních nákladû, jinak v echny nákladové poloïky zûstaly v raznû pod úrovní roku Celkové v nosy vãetnû v nosû mimofiádn ch dosáhly za rok 2000 v e tis. Kã, celkové náklady po zapoãtení mimofiádn ch nákladû ãinily tis. Kã. Vzhledem k uveden m v sledkûm skonãilo hospodafiení spoleãnosti v roce 2000 s celkov m hospodáfisk m v sledkem pfied zdanûním - hrub m úãetním ziskem - ve v i tis. Kã, coï je o 22,5 % více neï ãinil zisk pfied zdanûním za rok

25 Pfies v razn nárûst zisku pfied zdanûním a pfii zhruba stejné v i daàovû neúãinn ch nákladû jako v roce 1999 se v dûsledku poklesu daàového zatíïení právnick ch osob sníïila daàová povinnost za rok Celková daà z pfiíjmû splatná za rok 2000 dosáhla v e tis. Kã, coï je o 3,6 % ménû neï v roce Po zapoãtení danû z pfiíjmû odloïené dosáhl celkov hospodáfisk v sledek po zdanûní ãist úãetní zisk v roce 2000 v e tis. Kã, coï pfiedstavuje 355 % ãistého zisku dosaïeného v roce Vztah k ovládající osobě Majitelem 100 % akcií spoleãnosti je PVT, a.s., se sídlem v Praze 9, Kovanecká 30. Je tedy ve vztahu k a.s. RM-SYSTÉM osobou ovládající ve smyslu 66a) obchodního zákoníku. PVT, a.s., zabezpeãuje formou outsourcingu pro RM-SYSTÉM, a.s., ve keré sluïby obchodních míst, komunikace a komplexní zpracování dat s v jimkou samotného fiízení prûbûïné aukce. PVT, a.s., zaji Èuje sv mi kapacitami také projekãní a programátorské práce spojené s údrïbou a rozvojem systému. V roce 2000 byly v platnosti následující smlouvy mezi obûma spoleãnostmi: a) Smlouva mezi RM-SYSTÉM, a.s., a PVT, a.s., o zabezpeãení sluïeb spojen ch s organizováním mimoburzovního trhu s cenn mi papíry v âeské republice ze dne b) Smlouva mezi RM-SYSTÉM, a.s., a PVT, a.s., o zaji tûní vybran ch sluïeb pro Stfiedisko cenn ch papírû ze dne c) Nájemní smlouva o uïívání kanceláfisk ch ploch v budovû PVT, a.s., Podvinn ml n ã. 6 ze dne d) Smlouva o pronájmu movit ch vûcí ze dne e) Smlouva o pfiedání v sledkû studie Strategick marketing v oblasti trhu s cenn mi papíry z Ve keré smluvní vztahy jsou fie eny standardními postupy s vyuïitím obvykl ch cenov ch relací. Akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM jako ovládané osobû nevznikla plnûním uveden ch smluvních vztahû újma. 25

26 Výrok auditora určený akcionářům společnosti Auditorská firma BDO CS s.r.o. provedla v souladu se zákonem ã. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorsk mi smûrnicemi, jeï vydala Komora auditorû âeské republiky, ovûfiení pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti RM-SYSTÉM, a.s., sestavené k Za vedení úãetnictví a sestavení úãetní závûrky odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok o této úãetní závûrce. Auditorské smûrnice poïadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal pfiimûfiené uji tûní o tom, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrové ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce a posouzení úãetních postupû a v znamn ch odhadû proveden ch spoleãností a rovnûï posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání na eho v roku bez v hrad. 26 Podle na eho názoru úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti k a její hospodáfisk v sledek a finanãní situaci za úãetní období roku 2000, v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. V Praze, dne 23. února 2001 BDO CS s.r.o. Ing. Radomír Kosina, CSc. Kvestorská 2 auditor - dekret ã Praha 4 fieditel BDO CS s.r.o. Licence KA âr ã. 18

27 Zpráva dozorčí rady Dozorãí rada vykonávala svou ãinnost do rozhodnutí jediného akcionáfie RM-SYSTÉM, a.s., spoleãnosti PVT, a.s., ze dne ve sloïení Ing. Tomá Vaník, Ing. Helena Jen ová, Ing. Josef Ondráãek. Tímto rozhodnutím jediného akcionáfie byli dosavadní ãlenové dozorãí rady odvoláni a na jejich místa jmenováni Ing. Ivan Meloun, JUDr. Ing. Ján Luãan a Mgr. Ing. Pavel DoleÏal, kter na svoji funkci v dozorãí radû dne rezignoval. Na jeho místo byl kooptován pan Marco Anderegg, jenï se stal pfiedsedou dozorãí rady. Dne pfiedstavenstvo spoleãnosti PVT, a.s., vzalo na vûdomí kooptaci pana Marco Anderegga a rozhodnutím jediného akcionáfie RM-SYSTÉM, a.s., v pûsobnosti valné hromady jej potvrdilo za ãlena dozorãí rady. Dozorãí rada se pravidelnû scházela na zasedáních navazujících na jednání pfiedstavenstva spoleãnosti. Pfii v konu své ãinnosti vycházela dozorãí rada z legislativních norem, t kajících se spoleãnosti, zejména ze zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znûní pozdûj ích právních pfiedpisû a Stanov spoleãnosti. Svoji ãinnost smûfiovala ke kontrole bodû, stanoven ch v roãním plánu spoleãnosti. V souvislosti s touto ãinností bylo prvofiad m úkolem kontrolování pfiedstavenstva pfii naplàování obchodního plánu a projektû, dan ch strategick mi zámûry spoleãnosti. Dozorãí rada se rovnûï soustfiedila na v voj, cíl a strategické zámûry spoleãnosti z hlediska zmûny legislativních podmínek na kapitálovém trhu v âeské republice a jejich vliv na mimoburzovní trh. 27

28 Rok 2000 na kapitálovém trhu v âeské republice rozhodnû nepomohl spoleãnosti k dosaïení takov ch hospodáfisk ch v sledkû, jaké spoleãnost dosáhla. Charakteristikou uplynulého roku je sníïení objemu celkov ch obchodû oproti roku 1999 o 66,4 %. Z ãehoï pokles objemu aukãních obchodû byl ve v i 22,7 % a pokles objemu pfiím ch a blokov ch obchodû ve v i 68 %. Pfiemûny investiãních fondû, které mûly doposud vefiejnû obchodovatelné akcie, na otevfiené podílové fondy, jejichï podílové listy jiï nemusí mít statut vefiejnû obchodovateln ch (registrovan ch) cenn ch papírû, sníïily znaãn m zpûsobem objemy obchodû. RovnûÏ odliv zahraniãních investorû, ktefií ztratili zájem o ãeské akciové tituly a zamûfiili se zejména na cenné papíry obchodované v burzovním systému SPAD, mûl obdobn dopad. Tyto skuteãnosti ovlivnily celkové v nosy spoleãnosti, které byly ve srovnání s uplynul mi roky nejniï í, ve srovnání s rokem 1999 se sníïily o 18,96 %. V této souvislosti se projevilo zamûfiení pfiedstavenstva na optimalizaci nákladû a v sledkem jeho snaïení je dosaïení historicky nejvy ího hospodáfiského v sledku. V roce 2000 obdobnû jako v uplynul ch letech se dozorãí rada zab vala v vojem a splatností pohledávek, spokojeností a rozsahem poskytovan ch sluïeb klientûm vyjádfien ch poãtem reklamací a stíïností a jejich vyfiizováním s cílem uspokojit klienty spoleãnosti. V pfiedmûtn ch záleïitostech nebyly shledány Ïádné nedostatky v ãinnosti vedení spoleãnosti. Stejnû jako v pfiedchozích letech pokraãovala vzájemná spolupráce dozorãí rady, pfiedstavenstva a managementu spoleãnosti. V jejím rámci pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti pravidelnû informoval ãleny dozorãí rady v prûbûhu jejich zasedání a ochotnû odpovídal na vznesené dotazy a poïadavky. Na základû sv ch zji tûní o pûsobení pfiedstavenstva spoleãnosti a s ohledem na prûbûïné hodnocení dosaïen ch hospodáfisk ch v sledkû dozorãí rada konstatovala, Ïe nebyly shledány Ïádné nedostatky v hospodáfiské ãinnosti spoleãnosti a vyslovila souhlas s roãní úãetní závûrkou k

29 Statutární orgány a vedení společnosti Rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne 27. fiíjna 2000 byli odvoláni v ichni ãlenové pfiedstavenstva i dozorãí rady spoleãnosti. Souãasnû byly provedeny zmûny ve stanovách spoleãnosti a poãet ãlenû pfiedstavenstva byl sníïen na pût. Poãet ãlenû dozorãí rady se nezmûnil. Po uveden ch zmûnách ve sloïení pfiedstavenstva i dozorãí rady pracují orgány spoleãnosti v následujícím sloïení: Představenstvo: Pfiedseda: Ing. Lubomír tícha RM-SYSTÉM, a.s. Místopfiedseda: Ing. Jan Fofit RM-SYSTÉM, a.s. âlenové: Ing. Jifií Fabián PVT, a.s. Ing. Miroslav evãík, CSc. Liberální institut Ing. Jaroslav írek RM-SYSTÉM, a.s. 29 Dozorčí rada: Pfiedseda: Marco Anderegg Patria Finance, a. s. âlenové: Ing. Ivan Meloun âsob, a. s. JUDr. Ing. Ján Luãan âsob, a. s. Management společnosti: Ing. Lubomír tícha fieditel Ing. Jan Fofit námûstek pro strategii Ing. Jaroslav írek provozní námûstek Ing. Vladimír Stecher obchodní námûstek V prûbûhu roku 2000 byl zfiízen úsek strategického fiízení, jehoï vedením byl povûfien Ing. Jan Fofit.

30 Grafická část Statistika obchodů v roce 2000 (normativní trh a ostatní trh) Měsíc Úhrnný objem obchodů Normativní trh z toho průběžné aukce Ostatní trh ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč Leden , , , ,15 Únor , , , ,42 Březen , , , ,67 Duben , , , ,16 Květen , , , ,27 Červen , , , ,10 Červenec , , , ,38 Srpen , , , ,85 Září , , , ,48 Říjen , , , ,25 Listopad , , , ,40 Prosinec , , , ,34 Celkem , , , ,46 30

31 Měsíční objemy v průběžných aukcích v letech 1997 až 2000 v mil. Kč mil. Kč

32 Úhrnný objem obchodů v roce 2000 v mil. Kč mil. Kã Leden Únor Bfiezen Duben Kvûten âerven âervenec Srpen Záfií íjen Listopad Prosinec Struktura celkových obchodů v roce 2000 v Kč 32 Akcie společností 54 % Obligace 39 % Podílové listy 1 % Akcie fondů 6 % Struktura celkových obchodů v roce 2000 v kusech Obligace 1 % Podílové listy 9 % Akcie fondů 7 % Akcie společností 83 %

33 Vývoj RM-S Indexu PK 30 Výše indexu v měsíci 1999 poslední den maximální minimální Leden 576,55 597,25 561,83 Únor 501,23 572,96 501,23 Březen 568,95 568,95 484,14 Duben 598,28 598,28 568,02 Květen 730,64 748,76 604,77 Červen 703,31 745,28 685,03 Červenec 739,06 745,48 683,38 Srpen 737,32 773,26 735,89 Září 719,57 751,84 719,57 Říjen 704,83 718,08 686,39 Listopad 681,49 697,58 668,58 Prosinec 713,20 713,20 674,45 Výše indexu v měsíci 2000 poslední den maximální minimální Leden 813,28 813,28 704,48 Únor 938,48 950,83 832,98 Březen 956, ,58 931,22 Duben 890,60 965,77 859,50 Květen 843,62 921,10 826,22 Červen 780,67 865,69 768,60 Červenec 835,83 842,85 756,59 Srpen 801,73 846,18 795,01 Září 751,14 824,55 751,14 Říjen 761,76 769,17 736,80 Listopad 612,11 756,94 612,11 Prosinec 724,81 724,81 631,20 33 Vývoj RM-S Indexu PK 30 v letech 1999 a 2000 (v e indexu poslední den v mûsíci) 1 500, ,00 500,00 0,

34 Týdenní objemy obchodů na normativním trhu v roce 2000 v mil. Kč / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2000

35 Kontaktní údaje Centrální pracoviště adresa: RM-SYSTÉM, a.s. Podvinný mlýn Praha 9 tel.: 02/ Obchodní místa Adresa PSČ Číslo telefonu Benešov Masarykovo nám / Beroun 2 Plzeňská / Blansko Rožmitálova / Brno Veveří / , Brno Radnická 14/ / Bruntál Zámecké nám / Břeclav Jana Palacha 17a / Česká Lípa U Vodního hradu /522154, Česká Třebová Smetanova / České Budějovice Žižkova / Děčín IV Třída Čs. mládeže /531404, Frýdek-Místek Zámecké nám / Havířov Hlavní třída / Havlíčkův Brod Na ostrově /24826 Hodonín Dukelských hrdinů / Hradec Králové Průmyslová / Cheb Březinova /424410, Chomutov Školní /619319,

36 Chrudim Městský park / Jablonec nad Nisou Dolní nám /312657, Jičín Nová / Jihlava Masarykovo náměstí / Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II / Karlovy Vary T. G. Masaryka / , Karviná-Fryštát Palackého / Kladno Nám. Sítná / Klatovy Kollárova 528/III /20278, Kolín III Politických vězňů / Kopřivnice Kadláčkova /821330, Krnov Revoluční / Kroměříž Nám. Míru / Kutná Hora Benešova / Liberec Voroněžská / , 177, 179 Litoměřice Mírové náměstí 11/3a / Louny Pražská / Mělník Náměstí Míru /622073, Mladá Boleslav Starofarní /23919, Most Budovatelů /28848, Náchod Palachova / Nový Jičín Štefánikova /701242, Nymburk Palackého / Olomouc Hálkova / Opava Sněmovní 2 - Dolní náměstí / Ostrava Nádražní / Ostrava - Poruba Hlavní třída / Ostrava - Zábřeh Náměstí SNP / Pardubice Pernerova / Pelhřimov Strachovská /24112 Písek Karlova / Plzeň Slovanská alej / Praha 1 Rybná / Praha 1 Martinská 2/ / ,

37 Praha 2 Blanická / Praha 4 - Krč Na strži / , Praha 5 Zborovská 10/ / Praha 6 Pelléova / , Praha 8 Zenklova / , Praha 9 Podvinný mlýn 2178/ / Praha 10 - Malešice Počernická / Prachatice Nádražní / Prostějov Žižkovo nám /26090 Přerov Čechova / Příbram 1 Kap. Olesinského /27709 Rakovník Husovo náměstí / Rychnov nad Kněžnou Palackého / Semily Nádražní /622344, Sokolov Křížová / Strakonice Palackého nám / Svitavy Soudní / Šumperk Langrova / Tábor Vožická / Tachov Náměstí Republiky /722615, Teplice Masarykova 2462/ /23072 Trutnov Lomní / Třebíč Kap. Jaroše / Třinec Lidická / Uherské Hradiště Otakarova / Ústí nad Labem Mírové náměstí / , Ústí nad Orlicí Lázeňská / Valašské Meziříčí Křižná / Vsetín Dolní nám / Zlín Kvítková / , Znojmo Rudoleckého / Žamberk Masarykovo nám / Žďár nad Sázavou Horní /

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A představenstva o činnosti společnosti v roce 2008 F P D C O R P O R A T I O N C Z a. s. O B S A H 3 Základní údaje společnosti 3 Z historie společnosti 3 Obchodní strategie 4

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2007 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

lapky Strom pro lepší život Galerie Koope cné tlapky ro lepší život ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 4

lapky Strom pro lepší život Galerie Koope cné tlapky ro lepší život ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 4 en o pší OBRÉ SKUKY VÝROČ a ZPRÁVA 2013 en Koope Obecně spěšná ro cné la le tlapk obr LEPŠ společnost RAY tl n ůležité účetní metody 15 en o pší OBRÉ SKUKY ro cné la OBSAH obr LEPŠ a ROZVAHA (BILACE) V

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Technické služby Police nad Metují, s.r.o. - Technické služby Police nad Metují, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Sídlo: V Domkách 80,

Více

Příloha č. 1: Organizační struktura firmy XY, a. s.

Příloha č. 1: Organizační struktura firmy XY, a. s. Seznam příloh: Příloha č. 1: Organizační struktura firmy XY, a. s. Příloha č. 2: Seznam strojů společnosti XY, a. s. Příloha č. 3: Bilance aktiv a pasiv 2006 2007 Příloha č. 4: Bilance aktiv a pasiv 2008

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2008 Obsah pololetní zprávy za I. pololetí 2008 I. Popisná část 1) Základní údaje o emitentovi 2) Informace pro akcionáře 3) Popis

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín Nemyčeves 77 506 01Jičín Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 sestavená k 31.3.2016 (v Kč s

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Nekonsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2005 Česká pojišťovna a.s. Zpráva auditora Česká pojišťovna a.s. Obsah Obsah ZPRÁVA AUDITORA...

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. ( dále v textu jen investiční fond )

ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. ( dále v textu jen investiční fond ) ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. ( dále v textu jen investiční fond ) Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH A. Zpráva představenstva o činnosti společnosti ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. za

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :70922306 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P 1265 Období běžné Období běžné Období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229 Pololetní zpráva za I. pololetí 2006 (nekonsolidovaná) 1 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Textová

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013 (1.1.2013 31.12.2013) 1 / 27 Osnova 1. Historické údaje, vznik společnosti, akcionářská struktura 2. Organizační struktura společnosti a orgány společnosti

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005 Tato zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. OBSAH 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ od 1.1. do 31.12.2008 vypracovaná dle ustanovení 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013 V Písku dne 23.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Obsah Profil spoleãnosti Finanãní ãást Nejv znamnûj í události ve v voji burzy Vybrané ukazatele Hlavní pfiedstavitelé o burze

Obsah Profil spoleãnosti Finanãní ãást Nejv znamnûj í události ve v voji burzy Vybrané ukazatele Hlavní pfiedstavitelé o burze Burza cenných papírů Praha, a.s. V roãní zpráva 2000 Obsah 1 Profil spoleãnosti 2 Nejv znamnûj í události ve v voji burzy 3 Vybrané ukazatele 7 Hlavní pfiedstavitelé o burze 8 Úvodní slovo pfiedsedy burzovní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 29365619 DIČ : CZ29365619 RG. : B 6688 OR u KS Brno Vznik : 1. 8. 2012 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Výše základního kapitálu 90.000.000,-- Kč. 500 ks jm. hod. 100.000,- 3 ks jm. hod. 10.000.000,- 9 ks jm. hod. 1.000.000,- 5 ks jm. hod. 200.

Výše základního kapitálu 90.000.000,-- Kč. 500 ks jm. hod. 100.000,- 3 ks jm. hod. 10.000.000,- 9 ks jm. hod. 1.000.000,- 5 ks jm. hod. 200. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31.3.2011 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín Louky

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje a

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 9. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 9. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 9. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Nové sady 996/25 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Strunkovice nad Název položky Volyňkou; IČO 00667854; Strunkovice nad Volyňkou, 387 01 Strunkovice nad Volyňkou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby Příloha: Účtový rozvrh na úrovni syntetických účtů pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. 31. 12. 2010. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. 31. 12. 2010. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý etinformací podlevyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2010 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2010 1 2 60196459 Obchodní firma nebojiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s...........................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Dopravní podnik města Děčína, akciová společnost Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. III. Orgány akciové společnosti a jejich změny

Více

Výroční zpráva 2014. 1. Účel a poslání Nadačního fondu Šance pro nadání

Výroční zpráva 2014. 1. Účel a poslání Nadačního fondu Šance pro nadání Výroční zpráva 014 Obsah: 1. Účel a poslání Nadačního fondu Šance pro nadání. Lidé v NFŠPN 3. Činnost NFŠPN v roce 014 4. Dárci 5. Zpráva dozorčí rady 6. Účetní část první účetní uzávěrka v roce zřízení

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

Žádost o poskytnutí úvěru právnické osobě

Žádost o poskytnutí úvěru právnické osobě Žádost o poskytnutí úvěru právnické osobě 1. Údaje o žadateli: Jméno a příjmení / název / právní forma: Adresa / sídlo: Místo podnikání / adresy provozoven: IČ: Tel./fax/e-mail žadatele, příp. kontakt.

Více

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název:

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U. dne 21. dubna 2015 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U. dne 21. dubna 2015 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva nezávislého. Obec Soběkury

Zpráva nezávislého. Obec Soběkury Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklin číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 49737601 Zpráva nezávislého o výsledku přezkoumání auditora hospodaření územního samosprávného

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1.

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1. VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů

Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů Petr Holeček Petr Slavíček Martin Novák Obsah prezentace 1) Burza organizátor

Více