a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách"

Transkript

1 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve skupině a společníky a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách - přepočet denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu - přepočet pevným kurzem, rozdíl zjišťován ke konci účetního období (pevný kurs si stanovuje účetní jednotka, pro banku neplatí!) - předpokládá se, že rozdíl mezi denním a pevným kurzem se v průběhu období vyrovnává a že volba jedné či druhé metody neovlivňuje hospodářský výsledek Příklad Účtování kursových rozdílů při úhradě pohledávky: Devizová pohledávka účtovaná denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pol. Datum Text Částka MD D Devizová pohledávka 100 USD, kurz ,25 Kč za 1 USD Inkaso devizové pohledávky, kurzdevizy nákup 26 Kč za 1 USD Kursový rozdíl-zisk Devizová pohledávka účtovaná zvoleným pevným kurzem na určité období, který je 24,50 Kč za 1 USD (pevný kurz platí pro účtovatele a ne pro banku) Pol. Datum Text Částka MD D Devizová pohledávka 100 USD, pevný kurz 24,50 Kč za 1 USD Inkaso devizové pohledávky, kurz devizy-nákup 26 Kč za 1 USD Kursový rozdíl-zisk

2 Příklad Vyúčtování pracovní cesty pevným kurzem 24,50 Kč za 1 USD. Pol. Datum Text Částka MD D Výběr valut z účtu - vklad do valutové 2 450, pokladny, pevný kurz 1 USD/34, Výběr peněz výpis z účtu v kurzu 2 600, valuty-prodej 1 USD/26 Kč Kurzový rozdíl-ztráta. 150, Vyplacení zálohy na cestovné 100 USD, 2 450, kurz pevný 1 USD/24,50 Kč Vyúčtování zálohy, 80 USD, , USD/24,50 Kč Vratka do pokladny 20 USD, 1 490, USD/24,50 Kč Vrácení valut do banky a) výběr z pokladny 20 USDx24,50 pevný kurz b) výpis z účtu 20USDx25,25 kurs valuty nákup c) kurzový rozdíl-zisk 490,- 505,- 15, Účtování kurzových rozdílů na konci účetního období Majetkové účty (dokladová inventura) Cizí měna Zůstatky dle účetnictví v Kč Přepočet kurzem 30,50 ke Devizový účet EU , ,- Devizová pohledávka 500 EU , ,- Devizový závazek 300 EU 9 000, ,- Účtování: Text Částka MD D Devizový účet a) bylo inkasováno ,- 221 b) výše pohledávky ,- 311 c) kurzový rozdíl 500,- 663 Devizová pohledávka 250, Devizový závazek 150,

3 b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky 1) Postoupení pohledávek - jinému subjektu, ten se stává věřitelem se všemi právy a riziky - za úhradu nižší než je její nominální hodnota rozdíl ovlivňuje hospodářský výsledek - důvodem = potřeba peněžních prostředků dříve než z úhrady pohledávky - smlouva o postoupení pohledávky, kterou může věřitel uzavřít i bez souhlasu dlužníka. Účetní zachycení - postoupení pohledávky je účtováno u věřitele (postupitele) dvěma operacemi (jako prodej majetku) brutto způsob (tj. rozdíl není účtován jako samostatná položka): 1. jako odpis pohledávky MD 546-Odpis pohledávka, D 311-Odběratelé 2. úhrada za postoupenou pohledávku, která je považována za výnos z odepsané pohledávky MD 221-Běžný účet, D 646-Výnosy z odepsaných pohledávek - u nabyvatele (postupníka) je nabytá pohledávka účtována v pořizovací ceně na účtu 315-Ostatní pohledávky (MD) spolu s úhradou z běžného účtu (D 221) - pohledávku v nominální hodnotě vede na podrozvahovém účtu. Příklad - postoupení pohledávky účtování u věřitele-postupitele (prodejce) pohledávky: Pol. Účetní případ Částka MD D 1 Pohledávka k postoupení PZ Úbytek v nominální ceně Prodejní cena (minus poplatek) Odběratelé 546-Odpis pohledávek 1) PZ 2) úbytek v nom.ceně 2) 646-Výnosy z odeps.pohled. 221-Bankovní účet 3) prodej 3) (prodejní cena)

4 účtování u nabyvatele : Pol. Účetní případ Částka MD D 1 Koupě pohledávky , Podrozvaha , Běžný účet 315-Ostatní pohledávky 1) nákup v ceně pořízení 1) 75. Podrozvahový účet 2) nominální hodnota Podaří-li se nabyvateli vymoci pohledávku v nominální ceně, je rozdíl oproti kupní (pořizovací) ceně součástí jeho výnosů (648) Je-li vymoženo méně či vůbec nic, jde o ztrátu zúčtovanou do nákladů (548). Pohledávka může být koupena i za plnou či dokonce vyšší cenu cílem může být např. odstranění konkurence jejím posláním do konkurzu. Odpis pohledávky - pro nedobytnost - na účet 546-Odpis pohledávky (D účet 311) - dokladem soudní rozhodnutí = daňově uznatelný náklad - i bez soudního rozhodnutí ale není daňově uznatelným nákladem Na účtu 546 se zachycuje: - postupný odpis pohledávek, jejichž splatnost byla do (dnes již spíše výjimečně, daňově uznatelný náklad), - jednorázový odpis pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na konkurs nebo zrušil konkurs pro nedostatek majetku, nebo za dlužníkem, který zemřel a pohledávka nemohla být vymáhána ani na dědicích (daňově uznatelný náklad), - odpis pohledávky, u níž je zřejmé, že náklady na její vymáhání překročí výtěžek z ní nebo podle sdělení příslušného orgánu je dlužník neznámého pobytu (daňově neuznatelný náklad). Tento odpis je definitivní není předpoklad, že by se částečně odepsaná pohledávka vrátila do původní výše. Dojde-li k tomu je účtován výnos

5 Opravné položky - Při účetní závěrce je ověřována reálná hodnota (ocenění) pohledávek, tzn. že je zjišťováno riziko spojené s jejich úhradou. - Při přechodném, dočasném (či postupném snižování) pohledávky se vytváří opravná položka - která je evidována nepřímo, na účtu 391-Opravné položky k pohledávkám. Pohledávka, i když k ní byla vytvořena opravná položka v plné výši, zůstává evidována v původní výši na účtu 311. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub (MD) nákladových účtů 558-Tvorba zákonných opravných položek a 559-Tvorba ostatních opravných položek a ve prospěch (D) účtu 391-Opravné položky k pohledávkám. a) Opravné položky zákonné = daňově uznatelné - se tvoří k nepromlčeným pohledávkám, u nichž prošla lhůta splatnosti podle zákona o rezervách. - tvoří se ve stanovené procentní výši z nominální hodnoty pohledávky, která je odstupňována podle doby, která uplynula od doby splatnosti (např. jestliže uplynulo 6 měsíců od doby splatnosti až do výše 20% pohledávky). Vyšší opravné položky mohou tvořit účetní jednotky, které podaly návrh na zahájení řízení proti dlužníku nebo u soudu, a to až do výše 100% pohledávky. b) Opravné položky k ostatním pohledávkám = ostatní opravné položky a nejsou daňově uznatelným nákladem. - mají vyjádřit reálnou hodnotu pohledávek s ohledem na všechny známé skutečnosti i možné snížení hodnoty majetku v budoucnosti. V příštím účetním - pokud se období se neprokáže opodstatněnost opravné položky, sníží se nebo zruší : MD 391-Opravné položky k pohledávkám D 558- Zúčtování zákonných opravných položek, D 559-Zúčtování ostatních opravných položek. Rozhodnutí o tom, jde-li u pohledávky o opravnou položku zákonnou či opravnou položku ostatní (tj.daňově neúčinnou), určuje zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách a opravných položkách.

6 Příklad Účtování opravných položek zákonných k pohledávkám (jejich tvorba a vyúčtování). Účetní jednotka má pohledávku splatnou k určitému datu ve výši 100, kterou soudně vymáhá. Nedojde-li k vyrovnání pohledávky postupuje se při tvorbě zákonné opravné položky takto: Od data splatnosti uplynulo měsíců, % Kč pohledávka měsíců měsíců měsíců měsíců Pokud byla vytvořena účetní (ostatní) opravná položka k pohledávkám na vrub účtu 559 Tvorba a zúčtování opravných položek (tj. opravná položka daňově neuznatelná, tvořená vlastně na vrub disponibilního zisku) a v běžném období je možné uplatnit zákonnou opravnou položku (daňově uznatelnou) k pohledávce, je nutné zúčtovat ve výši zákonné opravné položky položku daňově neuznatelnou ve prospěch účtu 559 Tvorba a zúčtování opravných položek, a dotvořit ve stejné výši zákonnou opravnou položku k pohledávkám na vrub účtu 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek, tj. nahradit daňově neuznatelnou opravnou položku položkou daňově uznatelnou. Celková výše obou opravných položek nesmí překročit hodnotu 100% pohledávky. Pol. Transakce Částka MD D Pohledávka po lhůtě splatnosti PZ Tvorba zákonné opravné položky po 8 měsících Tvorba zákonné opravné položky po 20 měsících Tvorba zákonné opravné položky po 32 měsících Tvorba zákonné opravné položky po 44 měsících a) Rozhodnutí o odpisu do ztráty odpis pohledávky a. Zrušení opravné položky po odpisu pohledávky b) Pohledávka vymožena-úhrada přijata na B.Ú (211) 311 6b Zrušení opravné položky po úhradě pohledávky

7 c) Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Zúčtovacích vztahy se zaměstnanci (pohledávky i závazky) + zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění, skupina účtů. Zaměstnanci společníky ve společnostech s ručením omezeným a členy družstva, byť jsou zaměstnáni ve společnosti a mají příjmy z této závislé činnosti. - evidence těchto vztahů je vedena odděleně, na účtu 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti, resp Ostatní pohledávky za společníky. Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění, které vyplývá ze závislé činnosti společníků a členů družstva, se však provádí na stejném účtu spolu se zúčtováním příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, předpokládá se však analytické rozlišení. Hlavní zúčtovací vztah k zaměstnancům - vyplývá ze zúčtování odměn za vykonanou práci, tj. mezd, - pro účetní jednotku je závazek - účet 331-Zaměstnanci. - odměnu je zúčtovávána zpravidla měsíčně, po skončení měsíce, kdy je známa velikost odvedené práce každého ze zaměstnanců a vypočítávána jeho hrubá mzda. Podkladem pro výpočet hrubé mzdy jsou různé prostředky k evidenci množství odvedené práce: úkolové lístky, evidence docházky aj. podle formy mzdy (úkolová, časová, podílová). Hrubá mzda všech zaměstnanců = osobní náklad - účet 521-Mzdové náklady Zákonné srážky: - srážka sociálního a zdravotního pojištění (12,5%) - srážku daně z příjmu ze závislé činnosti - výpočet i úhradu provádí účetní jednotka-zaměstnavatel za zaměstnancepoplatníka

8 Částka daně z příjmu ze závislé činnosti - se vypočítává z daňového základu, do něho se promítá a) zaplacený příspěvek na sociální a zdravotní pojištění, b) nezdanitelný základ, c) odčitatelné částky (na vyživovanou osobu, na osobu se ZTP apod. - od zjištěné částky daně odečítá srážka na dani z příjmu (od r. 2005) v případě vyživovaných dětí (500,-/dítě/měsíc). Hrubá mzda částka daně = čistá mzda Od částky čisté mzdy se dále odečítají - srážky ve prospěch třetích osob výživné, pojištění, spoření, úhrada půjček.. - srážky ve prospěch zaměstnavatele na úhradu zaviněných mank a škod. K částce čisté mzdy se dále přiřazují tzv. náhrady mzdy: - dávky nemocenského pojištění, za dobu, kdy nemohl pracovat např. z důvodu nemoci (a nemá tedy nárok na mzdu) - nehradí zaměstnavatel, ale instituce sociálního a zdravotního pojištění (pohledávka do doby úhrady, resp. snížení závazků ze zúčtovaného SZP) Dokladem pro účtování těchto položek je Zúčtovací a výplatní listina - přehled všech zaměstnanců a jejich mzdových nároků a povinností - nejpracnější oblast účetnictví, nejnáročnější na evidenci všech potřebných dat (osobní listy, mzdové listy) Analytická evidence k účtu 331-Zaměstnanci mzdové listy Zaměstnavatel má povinnost (dle zákona o soc. a zdrav. pojištění) přispívat na pojištění svých zaměstnanců - 35 % ze zúčtovaných hrubých mezd - evidence na účtu 524-Zákonné sociální pojištění, (D 336)

9 Příklad: Zúčtování mezd zaměstnanců podle zúčtovací a výplatní listiny Č. T e x t Částka MD D 1 Hrubé mzdy , Přiznané dávky nem. pojištění zaměstnancům , Pojistné na soc.a zdrav.pojištění hrazené zaměstnanci , Daň ze mzdy (včetně srážky na vyživované děti) , Zákonné S. a Z. pojištění hrazené zaměstnavatelem , Odvod sociálního a zdrav. pojištění /pol.3+5-2/ , Odvod daně z příjmů od zaměstnanců , Výplata dobírky zaměstnancům (pol ) , Schéma účtování mezd: MD336-Zúčtování s org.szp D MD 331-Zaměstnanci D MD 521-Mzdové nákl.d PZ. Dlužné SZP srážka soc.a zdrav.poj nárok zaměstnanců ze mzdy zaměstnanců na mzdu nárok zaměstnanců na dávky nem.pojištění MD524-Zákonné SZP..D příspěvek zaměstnavatele na SZP zaměstnanců MD 342-Ostatní přímé daně D PZ daň z příjmu srážka daně z příjmu zam. sleva na dani za vyž.děti MD Jiné závazky D PZ.. spoření, srážky ve prospěch třetích výživné osob /spoření, výživné,aj./ MD 335-Pohledávky za zam. D PZ.. srážky ve prospěch zaměstnavatele /úhrada manka/ MD 211- Pokladna D MD 221- Běžný účet D PZ. výplata zálohy a doplatku /v hotovosti nebo z b.účtu/ úhrada SZP,daně, spoření, výživného

10 Zúčtování pohledávek a závazků, které nevyplývají ze zúčtování mezd - slouží další účty 33. skupiny: Ostatní závazky vůči zaměstnancům, který se používá pro zúčtování např. nároku pracovníků na úhradu cestovních výloh, Pohledávky za zaměstnanci, který se používá k evidenci pohledávek za zaměstnanci při poskytnutých zálohách (na služební cesty, na nákup v drobném apod.) a při předpisu mank a škod zaviněných zaměstnanci k úhradě viz účtování např. zásob či manka v pokladně. d) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení a 36 Závazky ke společníkům a sdružení. - mezi podniky jedné finanční skupiny, které vznikají především na základě poskytnutých nebo přijatých půjček. Tyto údaje mají význam zejména pro konsolidaci účetních závěrek, při níž jde o úpravu společných údajů o majetku celé finanční skupiny o ten majetek a závazky, které jsou propojením podniků jedné finanční skupiny. účty 351-Pohledávky k podnikům ve skupině a 361-Závazky k podnikům ve skupině. - pohledávky a závazky ke společníkům v obchodních společnostech, tj. ke spolumajitelům. Pohledávky a závazky ke společníkům zahrnují: - pohledávky za upsaný vlastní kapitál za upisovateli v obchodních společnostech a družstvech a dále závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů a vkladů (viz dále), - závazky ke společníkům ve společnostech s ručením omezeným a komanditistům v komanditních společnostech a družstvech vyplývajících z jejich závislé činnosti v účetní jednotce, - pohledávky z poskytnutých krátkodobých půjček společníkům a závazky z přijatých krátkodobých půjček od společníků obchodních společností, - pohledávky a závazky při zúčtování hospodářského výsledku: při rozdělování zisku mezi společníky vzniká vůči společníkům závazek; při ztrátě vzniká předepsáním k úhradě vůči společníkům pohledávka.

11 Příklad Účtování pohledávek a závazků ke společníkům a podnikům ve skupině : Pol. Transakce Kč MD D 1 Z běžného účtu poskytnuta společníkovi půjčka , Ztráta běžného roku předepsána k úhradě společníkům , Z běžného účtu poskytnuta půjčka podniku ve fin.skupině , Na běžný účet přijata půjčka od podniku ve fin.skupině , V hotovosti přijata půjčka od společníka , Z běžného účtu úhrada půjčky od společníka , Na běžný účet přijata splátka půjčky poskytnuté společníku , Na běžný účet přijata úhrada ztráty od společníků , Zúčtování příjmů společníků ze závislé činnosti v účetní jednotce a/ zúčtování hrubých mezd b/ srážka sociálního a zdravotního pojištění c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti d/ přiznání dávek nemocenského pojištění e/ srážka spoření , , , , , Výplata mezd společníkům převodem z bankovního účtu , Zisk běžného roku byl zčásti přidělen na výplatu společníkům (např. ve formě dividend) , Výplata dividend v hotovosti a/ částka zisku k výplatě b/ srážka daně z příjmu c/ vyplacená částka , , ,

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více