D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic a) Účel objektu: Účelem projektu je vytvořit rodinný dům pro rodinné bydlení s kapacitou pro 1 rodinu s technickým zázemím. b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice Architektonické a dispoziční řešení Stavba je navržena jako dvoupodlažní rodinný dům (dále jen RD) s nevyužitým podkrovím, nepodsklepený s garáží ve 2.NP. Rodinný dům bude osazen částečně v zářezu do terénu tak, že podlaha v 2.NP bude zhruba v úrovni místní komunikace před RD. Střecha bude sedlová se sklonem 25 nad předsunutou částí s garáží střecha plochá se sklonem 2 %. Půdorysný tvar objektu je obdelníkový s předsunutou částí s kuchyní, půdorys 2.NP s přesahující garáží. Vzhledem k osazení RD v zářezu do terénu vede podél západní strany objektu cesta s venkovním schodištěm propojující vstupní prostor před objektem v severní části s terasou v jižní části. Dům bude opatřen strukturovanou omítkou s menším zrnem (1,5 mm) v bílé barvě, části farády budou z omítky imitující strukturu a rarvu dřeva (viz výkres pohledů). Rámy oken budou plastové hnědé barvy imitující dřevo, taktéž vstupní dveře. Komín bude pouze omítnut (nebudou použity lícové cihly apod.). Tašková krytina bude betonová, hnědé barvy bez glazování. Dispozičně je RD navrženo jako 1x byt 4+KK. Hlavní vstup do objektu je umístěn ve 2.NP ze severní strany. Ze severní strany je umístěn vjezd do garáže, z garáže je možné projít bočními dveřmi do prostoru před vstupními dveřmi do objektu. Za vchodem do RD je umístěno zádveří, napojující se dále na chodbu. V chodbě je umístěno schodiště tvaru U vedoucí do 1.NP, dále je z této chodby přísup do dvou pokojů, koupelny a na WC, je zde umístěn i výlez do podkrový. Schodiště v 1 ze 12 IČ: tel.:

2 inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic 1.NP začíná v centrální chodbě z této chodby je přístup do technické místnost, ložnice s šatnou, spíže, obývacího pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. Z centrální chodby je přístup ještě do chodby vedoucí dále do koupelny nabo na samostatné WC. Z obývacího pokoje a kuchyně je přístup na terasu před objektem. Z terasy vede venkovní schodiště propojující terasu se vstupním prostorem v severní části před objektem. Pod tímto venkovním schodištěm je umístěno WC a sklad. Příjezd k RD je ze severní strany z místní komunikace. Na tuto komunikaci budou napojeny dva vjezdy. První vede ke garáži a vede od něj branka vedoucí ke vchodu do Rd. Druhý vjezd umožňuje příjezd k zahradě popřípadě do 1.NP (např. pro stěhování nábytku do 1.NP). První vjezd je dlážděný ze zámkové betonové dlažby až ke garáži. Druhý je vydlážděný pouze 0,5 m za vodoměrnou šachtu (aby bylo zajištěno bezprašné napojení na komunikaci a stabilita vodoměrné šachty. Dále směrem k zahradě podkračují plastové pojezdové zatravňovací tvárnice. Vzhledem k prudkému spádu pozemku od místní komunikace je nutné zabezpečit vjezdy opěrnými zdmi. První je umístěna podél vjezdu do garáže je dlouhá 6 m a vysoká 0,7-1,5 m. Další dvě opěrné zdi jsou podél vjezdu na zahradu. První z těchto opěrných zdí odděluje RD od tohoto vjezdu je dlouhá 12,5 m a vysoká 0,5-2,5 m (uskakovaná po 0,25 m). Druhá z těchto opěrných zdí odděluje vjezd na zahradu od sousedního pozemku, tato zeď kopíruje horní hranou vjezd do zahrady a spodní hranou stávající terén. Poslední opěrná zeď je umístěna severozápadní části. Tato operná zeď navazuje na zeď podél venkovního schodiště a pokračuje až k oplocení. Odděluje tedy výškově vstupní prostor před objektem od zahrady. Opěrné zdi jsou z omítnutého ztraceného bednění CS-beton. Pozemek bude taktéž oplocen. V severní části od místní komunikace je navrženo oplocení okrasné z podezdívky a sloupků z bednících omítnutých tvarovek. Z východní, jižní a západní strany bude oplocení pozemku pletivové mezi kovové sloupky. Materiálové řešení Materiálové řešení stavby je odvislé od konstrukčního systému. Obvodové konstrukce a vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy v konstrukčním systému Ytong. Nosná konstrukce střechy je navržena jako zbíjené dřevěné vazníky (GANG-NAIL). Střešní plášť je tvořen betonovou taškovou krytinou KM- BETA. Stropní konstrukce jsou navrženy z železobetonových panelů SPIROLL. Základová podezdívka bude realizována ze ztraceného bednění (CS-BLOK, KB- BLOK apod.), která bude vylita betonem C 16/20 s proloženou výztuží V12 BSt 500 (horizontálně a vertikálně). Okna a dveře plastová, vnitřní dveře dřevěné. Opěrné zdi ze ztraceného pednění CS-Beton. 2 ze 12 IČ: tel.:

3 c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby Zemní práce Terénní úpravy vycházejí z osazení stavby na pozemku svažitém ve směru jižním a osazením objektu v zářezu. V místě navržené stavby bude na parcele p.č. 400/1 provedena skrývka ornice v tl. 500 mm ( 300 mm čistá ornice a 200 mm s příměsí kamínků). Ornice bude deponovaná v jižní části p.č. 400/1, po dokončení stavby bude použita zpět na ozelenění pozemku. V místě stavby RD bude pro jeho osazení vykopán zářez do terénu výšky 1800 mm. V tomto zářezu poté budou realizovány výkopy pro základové pasy dle PD. Dále budou realizovány výkopy pro základy opěrných zdí podél sjezdu na zahradu a podél vjezdu do garáže. Dále budou provedeny výkopy pro základ okrasného oplocení a pro sloupky pletivového oplocení. Výkopy si vyžádají taktéž zpevněné prochy vjezdů včetně obrubníků a terasa v jižní části. Vykopaná zemina bude uskladněna na pozemku stavebníka a zpětně využita pro násypy objektu. Po dokončení objektu bude přebytečná zemina odvezena na příslušnou skládku. Zásypy budou převážně provedeny původní zeminou a hutněny na 95 % PS. Nasypaná zemina bude hutněna po 300 mm. Základy Založení RD je navrženo na železobetonových monolitických pasech do ztraceného bednění CSB příslušných tlouštěk. Před vyzděním ztraceného bednění bude provedeno vybetonování základových spar z betonu C 12/15 pro vytvoření roviny založení. Tvar a hloubky založení (bude provedeno do nezámrzné hloubky) jsou vyznačeny na výkrese základů, obvodové pasy objektu a pod stěnou mezi technickou místností a schodištěm jsou tl. 500 mm, zbylé pasy v objektu jsou pak tl. 400 mm. Základové pasy budou provedeny ze ztraceného bednění (tzv. prolývací tvárnice), které bude vylito betonem C 16/20 a opatřeno ocelovou žebírkovou výztuží 1xD12 BSt 500 svisle do každého otvoru ztraceného bednění a 2xD12 BSt 500 vodorovně do drážky v šalovací tvárnici. Výztuž bude vyvedena nad úroveň poslední tvarovky tak, aby bylo možné provést provázání se sítí KARI, která bude vložena do základové podkladní desky z betonu C16/20. Základy budou po celém obvodu zatepleny XPS v tl. 100 mm. Bude rovněž proveden základový pás šířky 500 mm pod opěrné zdi rovněž ze ztraceného bednění, které bude vylito betonem C16/20 s přidanou výztuží 1xR12 BSt500 v každém otvoru ztraceného bednění a 2x R12 BSt 500 do každé drážky vodorovně. U opěrné zdi mezi RD a vjezdem na zahradu bude vložena výztuž 2xR14 BSt500 v každém otvoru ztraceného bednění a 2x R14 BSt 500 do každé drážky vodorovně. Výztuž bude vyvedena nad úroveň poslední tvarovky tak aby inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 3 ze 12 IČ: tel.:

4 bylo její provázání s výztuží opěrné zdi. Spodní hrana výkopu pod základem bude vyrovnán betonem C12/15 tl. 100 mm a štěrkem tl. 100 mm. Izolace spodní stavby Geologický průzkum neprokázal tlakovou spodní vodu, radonový průzkum určil střední radonové riziko (viz zpráva o stanovení radonového rizika, která je součástí dokladové části). Z těchto důvodů je navržena hydroizolace spodní stavby RD s hliníkovou vložkou (např. FOALBIT AL 40 + Hydrobit). Hydroizolace bude na severní stěně vytažena až na úroveň 2.NP. Před pokládkou hydroizolace se provede očištění povrchu a asfaltová penetrace podkladu (základová deska, obvodové zdivo). Napojení svislé hydroizolace bude řešeno zpětným spojem. Hydroizolace bude vytažena nejméně 300 mm nad úroveň terénu po obvodu objektu. Napojení svislé hydroizolace bude provedeno zpětným spojem, nebo nahřátím a ohnutím vodorovné hydroizolace a následným natavením k budoucímu obvodovému zdivu. V severní a východní straně je navržena drenážní flexibilní hadice DN 100 pro odvod dešťových vod. Na opěrné zdi v severní a východní části bude použita hydroizolace z nopové folie GUTTABETA. Svislé nosné konstrukce Obvodové stěny rodinného domu jsou navrženy z porobetonových tvárnic YTONG THETA P1,8 v tl. 500 mm. Tvárnice budou zděny na tepelně izolační maltu YTONG. Vnitřní nosné zdivo bude realizováno z tvárnic YTONG P4-500 tl. 300 mm. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy taktéž z porobetonových tvárnic YTONG P2-500 tl. 100 mm. Předstěny pro vnitřní instalace budou obezděny příčkami z SDK (WC v 1.NP a zádveří ve 2.NP). Uprostřed domu (v místě mezi budoucím obývacím pokojem a kuchyní) je navržen komín s jedním průduchem a přivětrávací mezerou. Bude se jednat o systémový komín SCHIEDEL ABSOLUT s průměrem průduchu 180 mm, který bude sloužit pro odvod spalin a přivod vzduchu ke krbové vložkce v obývacím pokoji. Alternativně je možno použít i jiný komínový systém obdobných parametrů. Část komínu nad střešní rovinou bude natažena strukturovanou fasádou se zrnitostí 1,5 mm a vyvedena v bílé barvě. Opěrné zdi jsou navrženy ze ztraceného bednění (CS-Beton nebo KB Blok) tl. 400 mm, které budou vylity betonem C16/20 s přidanou svislou výztuží R12 BSt 500 1x do každého otvoru ztraceného bednění a 2x R12 BSt 500 do drážky vodorovně. Vyjímkou je pouze opěrná zeď mezi RD a vjezdem na zahradu ta bude taktéž ze ztraceného bednění tl. 400 mm vylitého betonem C16/20 s přidanou inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 4 ze 12 IČ: tel.:

5 svislou výztuží 2x R14 BSt 500 do každého otvoru ztraceného bednění a 2x R14 BSt 500 do drážky vodorovně. Operné zdi budou omítnuty stejnou omítkou jako fasáda objektu. Vodorovné konstrukce Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena z prefabrikovaných, předpjatých, železobetonových panelů SPIROLL tl. 200 mm. Nad šatnou, technickou místností a venkovním skladem panely SPIROLL tl. 160 mm. Na zálivky panelů bude použit beton C16/20 a do spar vložena výztuž V12 BSt500. Jako podhled nad 2.NP je použit sádrokartonový podhled KNAUF GKB tl. 12,5 mm na hliníkový rošt. Do tohoto podhledu bude vložena parotěsná folie Jutafol na, kterou bude položena tepelná izolace Isover Orsik tl. 240 mm. V 1.NP je navržen pod stropem železobetonový ztužující věnec z betonu C25/30 s hlavní výztuží 4x V14 BSt 500, třmínky 5xE6 BSt 500, min. krytí 30 mm. Tento věnec bude realizován do ztraceného bednění, které je složeno z obezdívkové tvárnice tl. 75 mm a EPS tl. 100 mm. Vedle stropních panelů SPIROLL bude proveden věec provázaný s podstropním věncem z betonu C25/30 s hlavní výztuží 1x V12 BSt 500, třmínky 5xE6 BSt 500, min. krytí 30 mm. Stejný věnec jako pod stropem bude realizován i pod dřevěné vazníky. Pod stropem u venkovního skladu a venkovního WC bude provedena podbetonávka tl. 50 mm z betonucc25/30 s vloženou vodorovnou výztuží 2x V12 BSt 500. Nad okny a dveřmi v nosných stěnách jsou navrženy překlady NOP z konstrukčního systému YTONG příslušných délek (viz tabulka překladů). Vzhledem k tl. obvodového zdiva, které činí 500 mm, budou překlady doplněny tepelnou izolací z EPS polystyrénu v tl. 70 mm a dvěma na sobě plochými překlady PSF stejného systému. Překlady nad francouzkými okny v kuchyni jsou tvořen dvěmi profily IPE 180. Francouzká okna v obývacím pokoji a dva překlady mezi chodbou a obývacím pokojem a tech. místností budou ze 3 profilů IPE 160. Mezi IPE profily umístěné v obvodových stěnách objektu bude vložena tepelná izolace EPS tl.100 mm. Schodiště Vnitřní schodiště je navrženo jako prefabrikované tvaru U. Schodiště je ve spodní části uloženo na lože z cementové malty tl. 20 mm, horní část bude uložena na neoprenový pásek tl. 10 mm z důvodu dilatace a kročejové izolace, uprostřed bude schodiště uloženo pomocí dvou vystupujících prefabrikovaných konzolek do obvodového nosného zdiva na ložné kvádříky z betonu C16/20 min tl. 100 mm. Schodiště má 17 schodišťových stupňů je široké 1000 mm, výška jednotlivých inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 5 ze 12 IČ: tel.:

6 stupňů 171 mm a délka 285 mm. Stupně budou po instalaci opatřeny dřevěným nášlapem s přesahem 20 mm. Je přípustné realizovat schody monolitické, betonové, vyšalované přímo na místě stavby. Venkovní schodiště je navrženo jako prevabrikované přímé s mezipodestou délky 1000 mm. Schodiště má 17 schodišťových stupňů výšky 171 mm a délky 280 mm, poslední stupeň v úrovni stropu bude protažen na 720 mm. Venkovní schodiště bude ve spodní části uloženo na lože z cementové malty tl. 20 mm na betonovém základu, horní část bude uložena na neoprenový pásek tl. 10 mm z důvodu dilatace a kročejové izolace. Konstrukce střechy Nonou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné sbíjené příhradové vazníky (GANG-NAIL), které budou na stavbu dodány jako systémová dodávka spol. BIOS DOBŘÍŠ i se statickým výpočtem (vazníky zakreslené v PD mají pouze informativní charakter, jejich přesná podoba a dimenze prvků bude upřesněna dodavatelem vazníků ve statickém výpočtu dodaném touto společností). Vazníky budou kotveny chem. kotvami - např. HILTY se závitovou tyčí M14 do pozednicového věnce. Na vazníky budou připevněny kontralatě a na kontralatě bude realizováno laťování s roztečí dle vybrané konkrétní střešní krytiny. Střešní krytina je navržena jako tvrdá betonová krytina KM-Beta hnědé barvy bez glazování. Nad vyčnívající částí garáže bude realizována plochá střecha s nosnou částí z železobetonových panelů SPIROLL tl. 160 mm. Na tyto panely předem natřené asfaltovou penetrací bude natavena parozábrana z asfaltových SBS pásů s hliníkovoskleněnou vložkou. Na takto připravený podklad bude položen spádvý klín z tepelné izolace EPS 150S se spádem 2 %. Na spádový klín bude nalepen samolepící asfaltový SBS pás s vložkou ze skelné tkaniny na, který bude nataven asfaltový SBS pás s vložkou z polyesterové rohože s povrchovou úpravou z drcené břidlice. Atiku vysokou 250 mm tvoří tvárnice YTONG P4-500 tl. 300 mm, do nich budou kotveny profily pro chycení oplechování atiky. Výplně otvorů Okna a výplně otvorů jsou navrženy s plastovým rámem s 6ti komorovým profilem a izolačním trojsklem s max. Ug=1,0 W/m2.K, s plastovým distančním rámečkem. Kování čtyřbodové, s mikroventilací. Barva rámu oken z vnitřní strany bílé z venku hnědé v imitaci dřeva, dveře hnědé v imitaci dřeva. V 1.NP budou v obývacím pokoji a v kuchyni instalována dvě francouzká okna. Okno v obývacím pokoji bude děleno na 3 svislé části jedna část pevná dvě otvíravé dovnitř. V kuchyni bude taktéž francouzké okno děleno na 3 svislé části ale zde budou 2 křídla posuvná smerem k třetímu pevnému. Druhé okno v obývacím pokoji bude děleno stejně inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 6 ze 12 IČ: tel.:

7 jako francouzké okno jen bude mít snížený parapet výšky 350 mm. Vstupní dveře budou otvíravé, rovněž s plastovým rámem, prosklením a Ud=1,0 W/m2.K, vybavené bezpečnostním zámkem. Vnitřní dveře budou standardní, navržené jsou SAPELI do dřevěných obložek. Garážová vrata navržena jako sekční s manžetami vyplněnými PUR pěnou a s elektrickým pohonem. Střešní okna navržena dřevěná s izolačním dvojsklem. Úprava povrchů Vnitřní povrchy Vnitřní konstrukce budou omítnuty vápenocementovou omítkou. Vyjímkou je zateplený podhled v technické místnosti a šatně, zde bude použita omítka Multipor. V koupelnách a WC budou realizovány keramické obklady do výšky 2000 mm (dle výběru stavebníka). Veškeré malby budou provedeny v bílé barvě (např. PRIMALEX PLUS). Přesné skladby jednotlivých podlah RD - viz výkresová část dokumentace. Vnější povrchy Fasáda je navržena jako nezateplená. Fasáda objektů bude tvořena strukturovanou, silikonovou omítkou s velikostí zrna 1,5 mm. Její barva bude lomená bílo-šedá. Omítka bude v určitých místech kombinovaná se silikonovou omítkou s vzorem dřeva opatřené hnědým nátěrem ( např. Baumit CreativTop). Podlahy Skladby jednotlivých podlah jsou popsány ve výkresové dokumentaci. V 1.NP bude na betonovou základovou desku a hydroizolaci položena vrstva z polystyrenu EPS 100S tl. 70 mm. Poté následuje podlahové vytápění zalité vrtvou anhydridu na který budou realizovány jednotlivé nášlapné vrstvy ( dle místnosti vinyl, keramická dlažba). Ve 2.NP bude na stropní konstrukci položena parozábrana poté kročejová izolace z minerální vaty Isover N (u garáže Isover T-N) přikrytá separační PE folií. V obytných místnostech následuje betonová mazanina tl. 50 mm s vloženou KARI sítí s oky 150x150 mm a tl. 6 mm na níž bude realizována nášlapná vrstva dle místnosti. V garáži bude realizována betonová mazanina tl. 100 mm s vloženou KARI sítí s oky 100x100 mm a tl. 8 mm při spodním a horním okraji. Venkonví terasa bude vydlážděna z betonové zámkové dlažby čtvercové s ložnou vrstvou frakce 4-8 mm a podkladní vrstvou štěrkodrtě tl. 150 mm a frakce mm, terén pod terasou hutněn na 30 MPa. inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 7 ze 12 IČ: tel.:

8 inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic Hydroizolace, parotěsná zábrana a difůzní folie Hydroizolace spodní stavby je popsána výše. Zde jen stručně. Jako hydroizolace spodní stavby RD je navržena hydroizolace ze dvou asfaltových modifikovaných pásů celoplošně natavených na sebe a k podkladu. Kde spodní vrstva bude s hliníkovou vložkou (např. FOALBIT AL 40). Ve střešní konstrukci je navržena jako pojistná hydroizolace střechy (difuzní folie) TYVEK Solid. Jako parozábrana podhledu ve 2.NP je Isover Vario XtraSafe umístěná pod tepelnou izolací. Hydroizolace na ploché střeše nad předsunutou částí garáže je z modifikovaných asfaltových SBS pasů. Je navrženo odizolování opěrných zdí nopovou folií GUTTABETA Star. Folie bude natařena až k patě základu kde bude ve štěrkovém kačírku umístěno drenážní potrubí DN 80. Štěrkový kačírek u paty základu bude šířky 300 mm a výšky 400 mm a bude chráněný geotextílií. V okrasném oplocení bude ložná spára nad zemí ošetřena stěrkovou hydroizolací. Tepelná izolace Zatepleny jsou tyto konstrukce: zateplení věnců a překladů apod. v tl. 75 nebo 100 mm EPS 100 S s λ = 0,035 W/m.K zateplení střešní konstrukce rodinného domu v podhledu nad 2.NP v tl. 240 mm Isover Orsik s λ = 0,035 W/m.K zateplení podlahy v 1.NP v tl. 70 mm z EPS 100S s λ = 0,037 W/m.K zateplení obvodových základových pasů v tl. 100 mm z XPS s λ = 0,035 W/m.K Zvuková izolace Ve 2.NP rodinného domu jsou navrženy v podlaze izolace pro kročejový útlum Isover N v tl. 40 mm v garáži potom Isover T-N tl.40 mm. Podhledy Stropní konstrukce nad 2.NP je tvořena sádrokartonovým podhledem KNAUF GKB 12,5 mm na AL rošt. Stropní konstrukce nad 1.NP bude opatřena vápenocementovou omítkou s povrchovou úpravou ze štukové omítky s nátěrem bílé barvy. V technické místnosti a šatně podhled z desek Multipor tl. 200 mm omítnuté omítkou Multipor. 8 ze 12 IČ: tel.:

9 Truhlářské výrobky Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic Z truhlářských výrobků jsou zde navrženy vnitřní dveře. Jsou navrženy dřevěné hladké do obložkových dřevěných zárubní. Na vnitřním schodišti jsou navrženy schodišťové dřevěné stupnice. Vnitřní parapety provedeny z laminovaného DTD. U vnitřního schodišťového zábradlí jsou navržena dřevěná madla. V okrasném oplocení navrženy dřevěná pole z vodorovných překládaných prken světle hnědé barvy. Tesařské výrobky Z tesařských výrobků jsou zde navrženy dvě pergoly z lepeného dřeva jedna umístěná na terase v jižní části druhá pak nad vchodem v severní části. Nosnou částí pergol jsou dřevěné sloupky průměru 140 x 140 mm a vaznice s rozměry 140 x 160 mm. Jedna vaznice umístěna na sloupky druhá potom kotvena chemickými kotvami do obvodového zdiva objektu. Na vaznice budou kampovány krokve 60 x 160 mm mezi krokve bude do ocelových profilů vložen makrolon tl. 10 mm se spádem 2 %. Sloupky budou ocelovým trnem kotveny u pregoly u vchodu do obvodového věnce u terasy do betonových základů. Dřevěné prvky pergoly natřeny světle hnědou barvou. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti houbám a škůdcům. Zámečnické výrobky Jsou navržena zábradlí z ocelových prvků. Tyto zábradlí budou oddělovat schodišťové prostory od navazujících chodeb a na schodišti z 1.NP do 2.NP. Zábradlí budou mít výšku min mm. Dále je navrženo zábradlí venkovní podél východní a jižní strany terasy, taktéž výšky 1000 mm. Tato zábradlí budou vyplněna čtyřmi vodorovnými pruty z ocelové tyčoviny s mezerami. Vjezdová vrata, vstupní branka a točna na popelnici budou tvořena rámem z nerezových jeklů. Sloupky pletivového oplocení budou z ocelových trubek průměru 48 mm a délky 2,4 m (1,6 m nad zemí, 0,8 m v základu). Mezi krokvemi pergol budou upevněny ocelové U profily pro upevnění desky z makrolonu tl. 10 mm. Klempířské výrobky Okapy a svody uvažovány jako systémové kompletní řešení od fir. LINDAB hnědé barvy. Alternativně je možné použít okapy a svody z ocelového plechu tl. 0,7 mm opatřeného hnědým nátěrem. Oplechování atiky bude z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 9 ze 12 IČ: tel.:

10 Venkovní parapety jsou navrženy z eloxovaného hliníku. Oplechován bude rovněž styk střešní roviny a komínu, oken. Vzduchotechnika objektu Všechny obytné místnosti jsou větrány přirozeně okny. Technická místnost a koupelna budou odvětrány nuceně za pomoci axiálních ventilátorů do střechy pomocí PVC DN 125, nad střechou opatřené dešťovou krytkou. Dále bude za pomoci axiálního ventilátoru nuceně odvětráno WC v 1.NP pomocí PVC DN 80 vyvedeného nad střechu a ukončeného dešťovou krytkou. Dále bude nad střechu vyvedeno odvětrání kanalizace zakončené děšťovou krytkou. V kuchyni bude v podlaze pro odsávání vzduchu od výsuvné digestoře ve středovém ostrůvku zabudován průduch 250 x 70 mm na fasádu. Na fasádě bude opatřeno ochranou mřížkou. Otvor je ukončen 150 mm nad úrovní terénu. Konečné terénní úpravy Konečné terénní úpravy budou spočívat v zásypech jednotlivých konstrukcí, v realizaci vjezdů. Vjezdy jsou navrženy se zámkové dlažby tl. 80 mm, uložených do pískového lože tl. 40 mm a štěrkodr. Nová parkovací stání v tl.250 mm v následující skladbě: Betonová dlažba Pískové lože Štěrkodrť frakce Stávající zemina s únosnosí 45 MPa tl. 80 mm tl. 40 mm tl. 200 mm d) Požadavky na požární ochranu konstrukcí Nejsou požadavky na požární ochranu konstrukcí. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Dále jsou uvedeny tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, které jsou zateplovány. Konstrukce musí splňovat tepelně technické požadavky normy ČSN Tepelná ochrana budov. inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 10 ze 12 IČ: tel.:

11 Střešní konstrukce Ui Un (doporučená) Střešní konstrukce RD 240 mm MW 0,14 W/m2K < 0,16 W/m2K = vyhovuje Obvodové konstrukce Ui Un (doporučená) Rodinného domu 0,16 W/m2K < 0,25 W/m2K = vyhovuje Stropní konstrukce Ui Un (doporučená) Zateplení stropní konstrukce rodinného domu 240 mm MW 0,14 W/m2K < 0,20 W/m2K = vyhovuje Výplně otvorů Ui Un (doporučená) Plastová šestikomorová okna Plastové vstupní dveře f) Bezpečnost stavby 1,00 W/m2K = 1,50 W/m2K = vyhovuje 1,00 W/m2K < 1,50 W/m2K = vyhovuje Stavba bude užívána běžným způsobem. Nejsou předpokládána žádná bezpečnostní rizika, která by vedla ke zvýšeným nebo jiným nárokům na bezpečnost při užívání. Na stavbu byl statikem vypracován statický posudek. A navržená opatření jsou zapracována v této PD. g) Zásady hospodaření s energiemi Kriteria tepelně technického hodnocení Konstrukce stavby splňují požadavky ČSN :2011. Posouzení využití alternativních zdrojů energií Neposuzuje se. h) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Neposuzuje se. i) Požadavky na požární ochranu konstrukcí PBŘ je nedílnou součástí této PD. j) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení Jakost navržených materiálů Údaje o požadované jakosti navržených materiálů jsou již popsané výše. inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 11 ze 12 IČ: tel.:

12 Požadovaná jakost provedení Je dána ČSN příslušných odvětví. Jakost prováděných prací musí být kontrolována dozorem na stavbě. k) Výpis použitých norem Podklady: Požadavky stavebníka, katastrální mapa, LV, výškopisné a polohopisné zaměření, existence stávajících sítí Použité ČSN a vyhlášky: Vyhl. Č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu Vyhl. č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využití území Vyhl. č. 502/2000 Sb., požadavky na zvukové izolace Zákon č.406/2000sb., o hospodaření energií a prov. vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Zákon 309/2006 Sb., a vyhlášky 591/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Vyhl. č. 499/2006 Sb., rozsah a obsah projektové dokumentace Vyhl. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace ČSN Obytné budovy ČSN Dřevěné stavební konstrukce ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Tepelná ochrana budov ČSN Akustika ČSN Zemní práce ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin TP 94 - Zlepšení zemin V Litoměřicích, dne , Matěj Landa inveko 4U, s.r.o Anenská 114/4 Litoměřice 12 ze 12 IČ: tel.:

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY

ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY SKLADBY HORIZONTÁLNÍCH KONTRUKCÍ směr od exterieru Nr.: H01 VRSTVY oprava betonových schodišt 0,0

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

PANORAMA KOCIÁNKA II

PANORAMA KOCIÁNKA II ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY POPIS STANDARDŮ Platné k 24.4.2014 Základové konstrukce Nosné stěny budou založeny na základových pasech z prostého betonu v šířce dle statického výpočtu, do nezámrzné hloubky. Alternativně

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: PŘÍKLAD 1. REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI PŘÍKLAD 2. REKONSTRUKCE A ODVLHČENÍ STARŠÍHO ŘADOVÉHO

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

STUDIE-NÁVRH STAVBY INDIVIDUÁLNÍHO RD - DOTAZNÍK

STUDIE-NÁVRH STAVBY INDIVIDUÁLNÍHO RD - DOTAZNÍK Vážení zájemci o stavbu rodinného domu, tento dotazník slouží především pro Vaší orientaci a zformulování výchozí představy o uspořádání Vašeho rodinného domu. Vyplněním tohoto dotazníku zároveň poskytte

Více