B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého Moravský Krumlov Investor: Zhotovitel projektových prací: Obec Moravský Krumlov Klášterní náměstí Moravský Krumlov IČ: DIČ: CZ ASA Expert a.s. Konečného 1919/ Slezská Ostrava IČ: Ing. Pavel Petruška autorizovaný inženýr ČKAIT Ing. arch. Markéta Appeltová zodpovědný projektant Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

2 OBSAH B.1) Popis území stavby... 5 a) Charakteristika stavebního pozemku... 5 b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozporů... 5 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 5 d) Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovanému území, atd e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území... 5 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin... 5 g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa... 5 h) Územně technické podmínky... 5 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice... 6 B.2) Celkový popis stavby... 6 B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 6 B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení... 6 a) Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení... 6 b) Architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 6 B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby... 6 B.2.4) Bezbariérové užívání stavby... 7 B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby... 7 B.2.6) Základní charakteristika objektů... 7 a) Stavební řešení... 7 b) Konstrukční a materiálové řešení... 8 Výkopové práce... 8 Základové konstrukce... 8 Izolace spodní stavby... 8 Svislé konstrukce nosné... 8 Svislé konstrukce nenosné... 9 Vodorovné konstrukce nosné... 9 Vodorovné konstrukce nenosné Střešní konstrukce Izolace Úpravy vnitřních povrchů Úpravy vnějších povrchů Výplně otvorů Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky Ostatní práce Dokončovací práce c) Mechanická odolnost a stabilita B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) Technické řešení b) Výpočet technických a technologických zařízení B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Dokumentace pro stavební povolení 2

3 c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 13 f) Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi a) Kritéria tepelně technického hodnocení b) Energetická náročnost stavby c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií B.2.10)Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 14 B.2.11)Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží b) Ochrana před bludnými proudy c) Ochrana před technickou seismicitou d) Ochrana před hlukem e) Protipovodňová opatření B.3) Napojení na technickou infrastrukturu a) Napojovací místa technické infrastruktury b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky B.4) Dopravní řešení a) Popis dopravního řešení b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) Doprava v klidu d) Pěší a cyklistické stezky B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) Terénní úpravy b) Použité vegetační prvky c) Biotechnická opatření B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) Vliv stavby na životní prostředí b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů B.7) Ochrana obyvatelstva B.8) Zásady organizace výstavby a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění b) Odvodnění staveniště Dokumentace pro stavební povolení 3

4 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin f) Maximální zábory staveniště g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich likvidace 17 h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun neb depote zemin i) Ochrana životního prostředí při výstavbě j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Dokumentace pro stavební povolení 4

5 B.1) Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Území je mírně svažité, jedná se o stávající objekt na parcele, které jsou v majetku investora. Objekt stojí na parcele číslo 31/1 v katastrálním území Moravského Krumlova, Plocha parcely číslo 31/1 je dle KN 1333m 2. b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozporů Bylo provedeno zaměření objektu projektantem. Objekt byl odborně vizuálně zhodnocen. Na plášti nebyly provedené odtahové ani výtažné zkoušky. Tyto zkoušky jsou nutné provézt před započetím prací realizační firmou a ověřit tak degradaci podkladu po celé fasádě a následně přizpůsobit výpočtu kotvení izolantu. V daném území nebyl proveden radonový průzkum, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma V daném území jsou stavbou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a to elektrické energie, vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, datové sítě. Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nejvyšší obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. d) Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovanému území, atd. Stavba leží mimo záplavovou oblast, území dotčené stavbou není v dobývacím prostoru dolů. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba svými rozměry ani charakterem nezasahuje na okolní pozemky, okolní stavby nejsou realizací ani provozem objektu negativně dotčeny. Okolní zpevněné či zatravněné pozemky nejsou provozem stavby negativně ovlivněny, po dobu realizace bude částečně omezen v okolí stavby provoz, po dokončení prací bude okolí upraveno do původního stavu. Odtokové poměry se stavbou nemění. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa h) Územně technické podmínky Objekt je napojen na místní chodník. Podél objektu vede místní komunikace, na tuto komunikaci nejsou budovány nové sjezdy ani napojení. Stávající napojení na inženýrské sítě se nemění. Dokumentace pro stavební povolení 5

6 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice Tato stavba nemá věcné, časové ani podmiňující vazby či vyvolané investice na okolní objekty, plochy či zařízení. B.2) Celkový popis stavby B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek druh stavby: stavební úprava účel stavby / charakter provozu: veřejná budova kino sál, tělocvična místo stavby: Palackého 60, , Moravský Krumlov katastrální území: Moravský Krumlov parc. číslo pozemku stavby: 31/1 stávající využití nemovitostí: kino sál, tělocvična zastavěná plocha: m 2 osvětlení objektu: bude ponecháno stávající oslunění objektu: Celková zastavěná plocha: m 2 Celkový obestavěný prostor: 9 406,445 m 3 Počet funkčních jednotek: bez uvedení Počet uživatelů/pracovníků: bude ponecháno stávající bez zmenšení okenních otvorů bez uvedení B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení a) Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Stavba je v souladu s platným územním plánem schváleným zastupitelstvem obce dne , včetně pozdějších změn 1, 2, 3, 4. stavba je v souladu se zásadami dopravního a technického vybavení a plně je respektuje. Stavba je navržena v zóně Oa-centrální smíšená funkce (administrativní a kulturní zařízení). b) Architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Tvarové řešení objektu bude z uliční fasády respektováno a ponecháno v původním historickém rázu. Tato fasáda zůstane bez zateplení a bude obnoven původní charakter oken (skleněné tvárnice a stávající okna budou nahrazena dřevěnými špaletovými okny). Ve dvorní části bude objem objektu změněn. Budou zde odstraněny přístavby sloužící jako kotelna, sklad dekorací s šatnou herců a přístavba sloužící jako garáže. Na místě bývalé kotelny bude vybudováno vnitřní schodiště. Objekt bude ještě doplněn o objem rampy přisazené na dvorní fasádu sokolovny. Fasáda bude mít nové barevné řešení tvořené probarvenou silikonovou omítkou. Jednotlivé odstíny jsou znázorněny ve výkresové části PD. Při realizaci bude proveden barevný vzorek pro odsouhlasení. B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby Netýká se této stavby, provozní soubory objektu budou ponechány stávající. Dokumentace pro stavební povolení 6

7 B.2.4) Bezbariérové užívání stavby V současné době vnitřní dispozice ani technické řešení neumožňuje vstup ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento stav bude změněn pomocí vnější přístupové rampy a dispozičními úpravami. Dispoziční úpravy týkající se bezbariérovosti sokolovny nejsou součástí této projektové dokumentace. Stavební úprava, která se částečně týká vnitřní dispozice je napojení nového vnitřního schodiště. B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby Při výstavbě ale i užívání je potřeba dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy. Způsob užívání objektu bude upraven provozním řádem objektu. B.2.6) Základní charakteristika objektů a) Stavební řešení Rekonstrukce se bude týkat výměny okenních a dveřních otvorů, včetně provedení drobných nenosných stavebních úprav a zbudování nového vnitřního schodiště (obezděno) a vnějšího schodiště s rampou. Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí na vnější straně. V rámci navazující PD rekonstrukce objektu budou provedeny drobné bourací práce a odstranění objektu přístavby garáží, kulisárny a kotelny, které jsou v havarijním stavu. Bourací práce: - odstranění přístavby sloužící jako sklad kulis a kotelna - odstranění přístavby sloužící jako garáže - odstranění vnějšího schodiště a jeho zděného zábradlí - vybouraní otvoru v ohradní zdi - vybourání původních výplní okenních a dveřních otvorů - vybourání původního vnějšího schodiště, včetně zděného zábradlí - vybourání otvoru v ohradní zdi pro osazení vrátek - odstranění mříží oken - odstranění stávajících popisových tabulek, reklamních poutačů, vitrín, stojanů na vlajky atd., které budou po provedení opatření umístěny dle dohody s investorem zpět - odstranění komínového tělesa - odstranění oplechování - odstranění ocelového průvlaku (umístěném na sousedním pozemku) - odstranění instalací vedených po fasádě - demontáž VZT jednotky na fasádě - odstranění osvětlení a případné osazení zpět na prodloužené vedení, po dohodě s investorem - dočasná demontáž a zpětná montáž veřejného osvětlení - odstranění stěnového žebříku -odtěžení neúnosné zeminy do hloubky 2m v místě nového vnějšího schodiště a rampy Dokumentace pro stavební povolení 7

8 b) Konstrukční a materiálové řešení Výkopové práce Z východní strany (strana od dvora), západní a severní strany bude proveden výkop pro realizaci zateplení soklu. Šířka a hloubka výkopu bude cca 600mm. V místech prostupů inženýrských sítí do objektu a v ochranných pásmech budou výkopové práce realizovány ručně. Zemina z výkopů bude skladována vedle výkopu a po provedení zateplení soklu bude použita pro zpětné zasypání výkopu. V přední části objektu, kde k fasádě přiléhají zpevněné plochy, bude zateplení soklu ukončeno nad terénem. V místě nově budovaného vnitřního schodiště budou provedené výkopové práce pro provedení jejich základové konstrukce. Šířka výkopu bude cca 750mm a hloubka 900mm. Výkopy budou probíhat ručně bez nutnosti pažení. Zemina pod novým vnějším schodištěm a rampou bude dle geologického průkazu odtěžena do hloubky 2m a nahrazena zeminou S1/G1. Odtěžování zeminy bude prováděno postupně, tak aby nedošlo k narušení základové spáry. Základové konstrukce Pro nové schodiště a jeho obvodový plášť budou vytvořené nové základové konstrukce. Pod vřetenovým schodištěm se bude jednat o patku z prostého betonu C16/20 o rozměrech 450/450mm a hloubce 250mm a pod zděným pláštěm se bude jednat o monolitické pásy z železobetonu o šířce 750mm a hloubce 900mm. Základy budou provedeny z betonu C16/20 vyztužené kari sítí Ø6 co 200mm. Pod základovou patkou bude proveden hutněný podsyp tl. 150mm frakce Pod novým vnějším schodištěm a rampou budou provedeny základové pásy o šířce 400mm, sahající do nezamrzné hloubky 900mm. Základy budou provedeny z betonu C16/20 vyztužené kari sítí Ø6 co 200mm. Izolace spodní stavby Pod přístavbou vnitřního bude provedena na penetrační nátěr hydroizolace z lepenky SBS tl.4mm ve dvou vrstvách. Pod novým vnějším schodištěm a rampou bude provedena HI stěrka. Svislé konstrukce nosné Vnitřní schodiště bude točité, vřetenové, kovové. Bude se jednat o montovanou konstrukci kotvenou do základů. Do prostoru mezi základovými pásy bude nasypána a hutněna vykopaná zemina, v horní části pak bude hutněný násyp zakončen zhutněným štěrkem tl. min. 150mm frakce Schodišťový prostor bude obezděn keramickými bloky tl. 250mm, zděno na systémovou maltu (250x247x249mm, f b =10MPa) a zateplen KZS z izolace EPS 70F v tl. 160mm (λ 0,039W/mK). Vnější schodiště bude přímé, monolitické betonové. Schodišťová deska bude uložena na základovém pasu a na konstrukci ze ztraceného bednění. Deska bude mít tl. 150mm z betonu C20/25 a vyztužena kari sítí 100/100, Ø6. Na této desce budou dobetonovány jednotlivé stupně. Stupně budou opatřeny mrazuvzdornou keramickou dlažbou lepenou do lepidla tl. 3mm. Vnější rampa bude mít betonovou monolitickou desku tl.150mm z betonu C20/25, vyztuženou kari sítí 100/100, Ø6.. Dokumentace pro stavební povolení 8

9 Pod novým vnějším schodištěm a rampou bude provedena konstrukce tvořena ztraceným bedněním z betonových tvárnic o rozměrech 300/250/500mm, která bude vylita betonem C20/25 vyztužena pruty Ø14 ve vzdálenosti co 500mm. Svislé konstrukce nenosné V obvodovém zdivu budou provedené nenosné dozdívky a to v místě stávajícího otvoru do skladu dekorací, v místě stávajících vrat v průjezdu, v místě zúžení stávajícího otvoru dveří a zvýšení parapetu u stávajícího okenního otvoru a v zazdívce dveřních a okenních otvorů. Dozdívky budou z plynosilikátových tvárnic tl.450mm vyzděných na systémovou maltu (450x249x599mm, f b =4,2MPa) a tl.600mm vyzděných na systémovou zdící maltu (2x 300x249x599mm, f b =5MPa). Dozděn bude také otvor v podloubí a to plynosilikátovými tvárnicemi tl. 500mm do systémové malty (499x249x599mm, f b =2,5MPa). Z jihovýchodní strany pozemku bude ohradní zeď v místě bouraných oken a garáží dozděna plynosilikátové tvárnice tl.200mm na systémovou maltu (200x249x599mm, f b =4,2MPa ). Výška ohradní zdi bude 2100m. Vyzdívky budou ke stávajícím konstrukcím kotveny pomocí systémových kotev (nerezové sponky mechanicky kotvené do stávajícího zdiva a vkládané do každé ložné spáry vyzdívky). Jako povrchová úprava bude u vnějších konstrukcí kontaktní zateplovací systém. Na vnitřní straně bude provedeno zapravení omítky (kolem nových okenních, dveřních otvorů) zarovnání, přestěrkováním s výztužnou tkaninou a následně sádrovou omítkou, v oblasti dozdívek bude provedeno přestěrkováním s výztužnou tkaninou a následně sádrovou omítkou. Vyztužená stěrka s omítkou bude přetažena na stávající plochy min. 100 mm. Zábradlí vnitřního schodiště bude tvořeno ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí z ocelové tyčoviny ø 12mm. Výplň zábradlí bude z ocelové tyčoviny ø12mm v rozteči max. 120mm. Výška zábradlí (hrana madla) bude 900mm. Zábradlí bude mechanicky kotveno z boční strany do stupnice. Zábradlí vnějšího schodiště a rampy bude z ocelové konstrukce. Výplň zábradlí bude z tahokovu z válcovaného plechu. Zábradlí bude kotveno do boční strany schodiště. Při realizaci je nutno zajistit souběh jednotlivých stavebních postupů. Vodorovné konstrukce nosné Nad nově vybouraným otvorem ve zdi tl.450mm v průchodu do schodišťového prostoru bude proveden překlad (ocelový nosník tvaru I120 x3, délky 1200mm). Na nových schodišťových zdech bude proveden ŽB věnec, který bude mít na vnějším líci stěny keramickou věncovku (333x80x249mm, f b =15MPa). Věnec bude vybetonován betonem třídy C16/20 a vyztužen čtyřmi pruty Ø12 s třmínky Ø6 vzdálenými od sebe 250mm. Podesta u vnějšího schodiště a rampy bude tvořena betonovou deskou tl. 150mm z betonu C16/20 a vyztužena kari sítí 100/100, Ø6. Nad novými okenními výplněmi v podloubí budou provedeny překlady ze dvou profilů L, které budou navařené na kotevní desce o rozměrech 500x360mm, tloušťky 8mm. Tato kotvící deska bude do sloupu kotvena pomocí 8ks šroubů M20, délky 245mm. Profily L budou od sebe distancované pomocí pásoviny 50x5mm, která bude navařená co 300mm. Podrobněji viz. Statické posouzení. Nad nově navrženým dveřním otvorem bude překlad tvořen ze dvou profilů L, které budou navařené na kotevních deskách o rozměrech 500x360mm, tloušťky 8mm. Tyto kotvící desky budou do sloupů kotveny na každé straně pomocí 8ks šroubů M20, délky 245mm. Profily L budou od sebe distancované pomocí pásoviny 50x5mm, která bude navařená co 300mm. Podrobněji viz. Statické posouzení. Dokumentace pro stavební povolení 9

10 Vodorovné konstrukce nenosné Nad nově budovaným schodišťovým prostorem bude proveden sádrokartonový podhled. Pod sádrokartonovými deskami tl. 15mm (ρ 780kg/m 3, λ 0,042W/mK, třída reakce na oheň A1) bude parozábrana (s d 200m). Sádrokartonové desky budou neseny kovovými rošty, které budou připevněny do dřevěného krovu (krokve 100/140mm). Na krokvích bude osazeno bednění (z OSB desek tl.22mm), na kterém bude položena tepelná izolace z minerální vlny tl.300mm (λ 0,042W/mK) a střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztuží z polyesterové rohože tl. 1,6mm, (reakce na oheň E, odolnost proti vnějšímu ohni t1). Střešní konstrukce Nad nově budovaným schodištěm bude provedena plochá střecha s dřevěným krovem. Na střeše bude použita střešní hydroizolační folie z měkčeného PVC s výztuží z polyesterové rohože tl. 1,6mm, (reakce na oheň E, odolnost proti vnějšímu ohni Broof t1) bude lepena lepidlem k bednění z OSB desky tl.22mm. Prostor mezi krokvemi a pod nimi bude vyplněn tepelnou izolací z minerální vlny tl. 300mm (λ 0,042W/mK), která bude mechanicky kotvena vruty do bednění (z OSB desek tl. 22mm). Bednění (z OSB desek tl. 22mm) bude připevněno na krokve (100/140mm), které budou podepřené pozednicí (140/100mm), která bude kotvena do zdi z keramických bloků tl. 250mm, zděno na systémovou maltu (250x247x249mm, f b =10MPa). Do krokví bude připevněn kovový nosný rošt pro SDK konstrukce, parozábrana (s d 200m) a SDK desky tl.15mm (ρ 780kg/m 3, λ 0,042W/mK, třída reakce na oheň A1). Oplechování této střechy bude provedeno před položením HI fólie a to po stranách střešní konstrukce, které bude připevněno do bednění a také bude osazeno kotvení pro vytažení HI fólie na navazující svislou konstrukci. V sedlové části střechy (nad tělocvičnou) bude provedena pokládka tepelné izolace z volně ložené minerální vlny (rohože) v tl. 140mm (λ 0,039W/mK) na stávající tepelnou izolaci. Kompletní skladba je zřejmá z výkresové části PD. V místech kde je stávající pultová střecha, bude provedena foukaná TI z minerálního granulát v tl. 240mm (λ 0,039W/mK). Vhledem ke KZS tl. 160 mm bude atika v místě štítu střechy nově oplechovaná. Oplechování (z poplastovaného plechu tl. 0,8mm) bude připevněno na OSB desku tl.22mm, která bude kotvena do zhlaví atiky. Izolace Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (kromě uliční fasády). Bude se jednat o certifikovaný systém v kvalitativní třídě A dle požadavků ETICS a cechu pro zateplení budov. Pro zateplení obvodového zdiva bude použit tepelná izolace z EPS 70F v tl. 160mm (λ 0,039W/mK). Ostění a nadpraží okenních otvorů bude zatepleno izolantem EPS tl. 40 mm (λ = 0,039 W/m.K). Parapety budou zatepleny izolantem XPS tl. 20 mm (λ = 0,034 W/m.K). V oblasti soklu a napojení pultové střechy na svislou konstrukci (střecha nad podloubím) bude pro zateplení použit soklový polystyren EPS v tl. 140mm (λ 0,039W/mK). Povrch zateplení bude opatřen stěrkou s výztužnou tkaninou a tenkovrstvou silikonovou omítkou v barevném provedení viz.barevné pohledy ve výkresové části PD. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou. Zateplení bude kotveno dle požadavků ETICS a dle statického posudku, který je součástí této PD. Dokumentace pro stavební povolení 10

11 Vzhledem k nerovnosti fasády budou použity různé tloušťky izolantu s rozdílem tl. do 50mm. Předpokládaný rozsah činí cca 25% celkové plochy fasády. V případě odlišných tl. izolantů je nutno použít pro kotvení kotvy s větší délkou (podle tloušťky izolantu). Součástí dodávky zateplovacího systému bude kompletní doplňkový systém doporučený výrobcem, tzn. rohovníky, lišty, okapničky, zakládací profily, ukončovací profily, dilatační profily (případně pružná těsnící páska-mirelon). Před provedením zateplení bude provedeno vyspravení fasády (oklepání, zatmelení prasklin, ) v předpokládaném rozsahu 20% z celkové plochy fasády. Vodorovné zateplení stropních a střešních konstrukcí bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce pod šatnou (v 1PP) je zateplena minerální vlnou tl.100mm (λ 0,042W/mK). Sedlová střecha v nevytápěné půdě bude zateplena minerální vlnou tl.240mm (λ 0,039W/mK). Pultová střecha k nevytápěné půdě bude zateplena foukaným minerálním granulátem tl.240mm (λ 0,040W/mK). Přesné skladby jednotlivých konstrukcí jsou zřejmé z výkresové části PD. Úpravy vnitřních povrchů V místech osazení nových oken bude provedeno zapravení vnitřních stěn a nová sádrová omítka s finální výmalbou. U vyzdívek bude provedena jádrovou omítkou tl. 20 mm a finální sádrová omítka s finální výmalbou. Vnější hrany desek (rohy místností) se opatřují ochrannými kovovými rohovníky. V prostoru nového schodišťového prostoru je položena keramická dlažba (10/300/600mm) do lepidla tl.3mm. Pod lepidlem bude proveden samonivelační cementový potěr tl.2mm, cementový potěr tl.60mm a tepelná izolace EPS 150S tl.70mm (λ 0,035W/mK). Spáry budou zapraveny flexibilní spárovací hmotou. Při realizaci je nutno zajistit souběh jednotlivých stavebních postupů. Úpravy vnějších povrchů Fasáda objektu (vyjma uliční fasády) bude opatřena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem v kvalitativní třídě A dle požadavků ETICS a cechu pro zateplování budov. Povrch bude opatřen stěrkou s výztužnou tkaninou, rohy, kouty a hrany budou opatřeny speciálními výztužnými lištami. Konstrukce nad úrovní soklu a svislá konstrukce vnějšího schodiště a rampy budou opatřeny silikonovou zatíranou omítkou zrnitosti 2 mm, barevnost dle navrženého řešení. Soklová část objektu bude opatřena mozaikovou omítkou. Uliční fasáda včetně ohradní zdi bude očištěna, její povrch bude zapraven a provedena stěrka se silikonovou zatíranou omítkou zrnitosti 2mm, barevnost je zřejmá z výkresové části projektové dokumentace. Keramický obklad na lizénách v uliční fasádě bude očištěn a vyspraven (10%). Vnější schodiště a rampa bude opatřena keramickou dlažbou (10/300/600mm). Dlažba je položena do flexibilního lepidla tl.3mm, HI stěrky tl 2mm, která je na betonové desce. Okapový chodník bude tvořen betonovou dlažbou (50/500/500mm), která bude uložena do pískového lože tl. 50mm. Po obvodu zpevněné plochy bude osazen betonový chodníkový obrubník, který bude uložen do betonového lože z betonu C12/16 v tl mm. Výplně otvorů V objektu budou osazena z uliční fasády dřevěná kastlová okna se součinitelem prostupu tepla U w =1,2W/m 2 K. Okna jsou otvíravá. Ostatní nově osazená okna budou Dokumentace pro stavební povolení 11

12 dřevěná z euro profilu 68 s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U w =1,2W/m 2 K. Tato okna jsou otvíravá, výklopná, otvíravo-výklopná. Okna budou osazena celoobvodovým kováním. Součástí oken budou vnitřní dřevotřískové parapety s PVC krytkou nebo keramický obklad. Vnější parapet bude z poplastovaného plechu s plastovými krytkami. Z uliční fasády bude provedena výměna vstupních dveří, které budou mít dřevěný rám s izolačním zasklením se součinitelem prostupu tepla U d =1,2W/m 2 K s bezpečnostním kováním s madlem a antipanikovým madlem. Také nové vstupní dveře ze dvora budou dřevěné s výplní z izolačního zasklení se součinitelem prostupu tepla U d =1,2W/m 2 K. Tyto dveře mají nadsvětlík a boční světlíky a jsou opatřené bezpečnostním kováním s madlem a antipanikovým madlem. Dále budou použity vnější vstupní kovové. Vnější kovové a dřevěné dveře jsou se součinitelem prostupu tepla U d =1,2W/m 2 K. Způsob otvírání a prosklení je uveden ve výkresové části PD a ve výpisu prvků. V ohradní zdi budou nově osazeny kovové dveře branky. Výplň dveří je plná, kovová s nátěrem v šedé barvě. Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky Okna budou opatřena novými vnějšími parapety a veškeré ostatní klempířské z poplastovaného plechu tl. 0.6mm. Kovové prvky (dešťové svody a žlaby, ventilační mřížky, olemování střechy) budou opatřeny novým nátěrem (ochranný nátěr + 2x horní vrstva) šedé barvy. V případě značného poškození střešních svodů bude provedena jejich výměna za poplastovaný plech (řešeno dle aktuálního stavu při realizaci stavby). Podrobnější specifikace je uvedena ve výkresové dokumentaci. Bude provedena repase hromosvodu s provedením revize. Po zateplení a provedení povrchových úprav bude provedena zpětná montáž hromosvodu na nově vytvořené kotevní body (nové kotevní body po 1 m a zemnící tyč). Zábradlí vnitřního schodiště bude tvořeno ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí z ocelové tyčoviny ø 12mm. Výplň zábradlí bude z ocelové tyčoviny ø12mm v rozteči max. 120mm. Výška zábradlí (hrana madla) bude 900mm Zábradlí bude mechanicky kotveno z boční strany do stupnice. Zábradlí vnějšího schodiště a rampy bude z ocelové konstrukce. Výplň zábradlí bude z tahokovu z válcovaného plechu. Zábradlí bude kotveno do boční strany schodiště. Součástí zpevněné plochy kolem tepelného čerpadla bude oplocení vysoké 2000mm. Oplocení bude tvořeno kovovými sloupky a výplní z pletiva s kovovou brankou. Povrchová úprava sloupků bude poplastování. Sloupky budou kotveny min. 700mm do betonu C12/16. Nad nově zbudovaným schodištěm bude provedeno nové oplechování u střechy při provedení střešní krytiny. Oplechování bude kotveno do bednění (z OSB desek tl.22mm) pomocí vrutů. Vhledem ke KZS tl. 160 mm bude atika v místě štítu střechy nově oplechovaná. Oplechování (z poplastovaného plechu tl. 0,8mm) bude připevněno na OSB desku tl.22mm, která bude kotvena do zhlaví atiky. Zhlaví ohradní zdi bude opatřeno oplechováním z poplastovaného plechu tl.0,6mm, které bude kotvené do OSB desky (tl.22mm), která bude ukotvena do ohradní zdi. Ostatní práce Zpevněná plocha pod tepelným čerpadlem bude betonová deska (C16/20, tloušťky 200mm s kari sítí 100x100x6mm), která bude uložena do štěrkového lože (frakce tl. 100mm). Do stěny rampy bude osazen HUP, viz samostatná PD Zdroj tepla. Dokumentace pro stavební povolení 12

13 Dokončovací práce Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených okolních ploch, v případě poškození komunikace bude provedena její oprava. VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ DOKLAD (ATEST), KTERÝ PŘEDLOŽÍ PŘI PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA INVESTOROVI. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. c) Mechanická odolnost a stabilita Jednotlivé konstrukce dotčené stavebními úpravami jsou staticky navrženy tak, aby v celém rozsahu splňovaly požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu nosných konstrukcí. Během rekonstrukce nedochází k neúměrným zásahům do statiky objektu mimo již zmiňované bourací práce, nové vyzdívky jsou výplňové nenosného charakteru Součástí PD je statické posouzení. B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) Technické řešení Viz. samostatná projektová dokumentace zdroje tepla. b) Výpočet technických a technologických zařízení Viz. samostatná projektová dokumentace zdroje tepla. B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků Celý objekt tvoří jeden požární úsek. b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Dokumentace pro stavební povolení 13

14 Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. f) Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby Viz samostatná zpráva D.1.3.-Požárně bezpečnostní řešení. i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi a) Kritéria tepelně technického hodnocení Všechny měněné stavební prvky obálky budovy splňují požadavky na součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici budovy a zároveň hodnocená budova splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla dle ČSN :2011. b) Energetická náročnost stavby Po provedení rekonstrukce bude budova splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy při větší změně dokončené budovy dle 6 odst. 2 písm. a, b, c) vyhlášky 78/2013 Sb. c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií Analýza posouzení vhodnosti využití alternativních zdrojů energie je součástí PENB, který je přílohou této dokumentace. B.2.10)Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Oslunění objektu bude ponecháno stávající, osvětlení objektu bude ponecháno stávající, větrání okny a dveřmi bude ponecháno stávající bez provedení zmenšení těchto otvorů. Vytápění bude změněno výměnou zdroje vytápění ze stávajícího plynového kotle na plynové tepelné čerpadlo (vzduch-voda) s bivalentním plynovým kondenzačním kotlem, včetně nových rozvodů a otopné soustavy. Viz. Samostatna PD zdroj vytápění. Hluk šířící se z plynového tepelného čerpadla neomezuje stavbu ani okolní objekty. Zásobování vodou a řešení odpadového hospodářství bude ponecháno stávající. Zajištění proti vibracím a prašnosti se netýká této stavby. Dokumentace pro stavební povolení 14

15 B.2.11)Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží Ochrana proti radonu je stávající beze změny. b) Ochrana před bludnými proudy c) Ochrana před technickou seismicitou d) Ochrana před hlukem Hluk šířící se z plynového tepelného čerpadla neomezuje stavbu ani okolní objekty. Hluk z dopravy a okolních vlivů je stávající beze změn a navýšení limitů. e) Protipovodňová opatření B.3) Napojení na technickou infrastrukturu a) Napojovací místa technické infrastruktury Budou ponechána stávající. Přípojek inženýrských sítí a technické infrastruktury se stavební práce netýkají. b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Přípojek inženýrských sítí a technické infrastruktury se stavební práce netýkají. B.4) Dopravní řešení a) Popis dopravního řešení b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Přípojek inženýrských sítí a technické infrastruktury se stavební práce netýkají. Dokumentace pro stavební povolení 15

16 c) Doprava v klidu Vnitřní dispozice včetně překonání výškových úrovní v objektu nebudou měněny. d) Pěší a cyklistické stezky B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) Terénní úpravy Po dokončení stavebních prací budou provedeny drobné terénní úpravy, uložení okapového chodníku, srovnání terénu a zatravnění poškozený ploch. b) Použité vegetační prvky Při dokončovacích práce bude použito travní semeno. c) Biotechnická opatření B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Emisní a imisní limity budou oproti stávajícímu stavu sníženy, vodní a odpadové hospodářství bude ponecháno beze změn. Hluk šířící se z plynového tepelného čerpadla neomezuje stavbu ani okolní. b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Dokumentace pro stavební povolení 16

17 B.7) Ochrana obyvatelstva B.8) Zásady organizace výstavby a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění Při stavbě bude využita elektrická energie a pitná voda. Pro přípojná místa budou použity stávající vnitřní rozvody v objektu. Na tyto rozvody budou osazeny samostatné měřiče. b) Odvodnění staveniště Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem, kdy jsou dešťové vody ze zpevněných ploch svedeny do jednotné kanalizace. Na zatravněných plochách dochází k pozvolnému vsakování dešťových vod. c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Napojení staveniště na technickou infrastrukturu nebude provedeno. Odběry energií budou probíhat z vnitřních rozvodů objektu. Napojení na dopravní infrastrukturu bude pomocí zpevněných ploch na místní komunikaci. Pojezd po zpevněných (případně nezpevněných plochách, stejně jako zábor veřejného prostranství projedná před zahájením prací zhotovitel s majitelem (svěřeným správcem). d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty a pozemky. Během stavebních prací bude zajištěn nerušený provoz sousedních objektů i přístup k nim. Pokud budou při stavbě použity okolní zpevněné případně zatravněné plochy, zhotovitel projedná před zahájením prací využití těchto ploch a pohyb na nich s majitelem (svěřeným správcem). e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin f) Maximální zábory staveniště Maximální navrhovaný zábor staveniště činí 860,70m 2. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich likvidace Předpokládané nebezpečné odpady Stavebními pracemi nevzniknou nebezpečné odpady, které by vyžadovali zvláštní postup při likvidaci. Dokumentace pro stavební povolení 17

18 Předpokládané běžné odpady papírové a lepenkové obaly cca 1,5 m plastové obaly cca 4,4 m sklo cca 1,0 m železo a ocel cca 4,8 m směsný stavební odpad cca 65 m dřevo cca 2,5 m cihly cca 102,99 m beton cca 19,85 m plynosilikát cca 48,41 m 3 Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. oprávněnou firmou. Sklo a ocel budou recyklovány. Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun neb depote zemin i) Ochrana životního prostředí při výstavbě Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel stavebních prací při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním obecným požadavkům. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel stavebních prací. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi popřípadě pracovišti. Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dokumentace pro stavební povolení 18

19 Stavební objekt se nachází rovinatém terénu na parcele č.31/1 v katastrálním území Moravský Krumlov (699128). V místě stavby bude v době probíhajících prací provedeno dočesné oplocení a to tak, aby byl do objektu zajištěn neustále vstup pro zaměstnance a návštěvníky. Nad vchody budou zřízeny stříšky z lešení či jiného materiálu, aby byla zajištěna bezpečnost procházejících lidí. Na oplocení budou umístěny výstražné tabulky se zákazem vstupu upozorňující na výstavbu. Brána na staveniště, bude opatřena zámkem, nebo bude vstup na stavbu zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Stavební práce budou prováděny z lešení, a z jednotlivých podlaží. Stavbu bude provádět specializovaná firma. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně - 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, - 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, - 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, V případě zasažení do tohoto vymezeného prostoru bude pověřená osoba vykonávat dohled nad procházející osobami, s úkolem zajistit jejich bezpečnost. Zásobování stavebním materiálem bude probíhat kontinuálně, dle aktuálních potřeb stavby. Většina stavebního materiálu bude skladována při objektu, na pozemku, který je ve vlastnictví investora, případně v suterénu objektu. Materiál, případně stavební suť bude skladována v uzavřených nádobách před objektem na zpevněné ploše ve vlastnictví investora. Pro pracovníky bude zajištěna denní místnost s možností uložení dokumentace stavby, stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu či nehody. V oploceném prostoru staveniště bude umístěno chemické WC pro používání pracovníky a také mobilní sprcha. Hlavním příjezdem a přístupem na staveniště bude místní příjezdová komunikace. Vstupy a vjezdy do prostoru zajištěného oplocením budou uzamykatelné. V případě užití místní komunikace či silnice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (provádění stavebních prací, umístění lešení apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání místní komunikace či silnice dle 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tak s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR. Tuto žádost je nutno doručit minimálně 30 dní před termínem realizace. k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb V současné době není objekt přístupný pro osoby s omezením schopnosti pohybu a orientace. l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Zahájení stavby - duben 2015 Ukončení stavby - srpen 2015 Dokumentace pro stavební povolení 19

20 Před zahájením realizace stavby (předání staveniště) je investor povinen přizvat na stavbu projektanta. Tato schůzka bude oznámena minimálně 5 pracovních dnů předem. V případě nepřizvání projektanta nebude brán zřetel na odlišné provedení a následné vícepráce. Odlišnosti v provedení stavby od projektové dokumentace bude bráno jako porušení projektové dokumentace. Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena bezplatně. V Ostravě Vypracovala: Ing. arch. Markéta Appeltová Dokumentace pro stavební povolení 20

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK... 3 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více