VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Zdné konstrukce MS 3 Božena Podroužková, Brno (46) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Použitá terminologie Pojmy vztahující se ke zdivu Pojmy vztahující se k výztuži...6 Vyztužené a pedpjaté zdivo Úvod do problematiky...7. Navrhování vyztužených a pedpjatých zdných konstrukcí podle Eurokódu 6 - všeobecn Zásady návrhu Materiály Ocel pro vyztužování Všeobecn Vlastnosti tyové výztuže Vlastnosti pedem vyrobené výztuže pro ložné spáry Ocel pro pedpínání Charakteristická pevnost v soudržnosti pi kotvení výztuže.11.5 Trvanlivost Ocel pro vyztužování Statický výpoet Vyztužené zdné prvky namáhané svislým zatížením Štíhlostní pomr Úinné rozptí zdných nosník Vysoké zdné nosníky namáhané svislým zatížením Redistribuce vnitních sil Omezení rozptí vyztužených zdných prvk namáhaných ohybem Vyztužené zdné stny namáhané smykovým zatížením Mezní stav únosnosti Vyztužené zdné prvky namáhané ohybem, ohybem a osovým zatížením nebo jen osovým zatížením Všeobecn Posouzení vyztužených zdných prvk namáhaných ohybem a/nebo dostedným tlakem Vyztužené prvky s pírubami Vysoké nosníky Složené peklady Vyztužené zdné prvky namáhané smykovým zatížením Všeobecn (46) -

4 Zdné konstrukce MS Posouzení vyztužených zdných stn namáhaných vodorovným zatížením v rovin stny Posouzení vyztužených zdných nosník namáhaných smykovým zatížením Posouzení vysokých nosník namáhaných smykovým zatížením Pedpjaté zdivo Všeobecn Posouzení prvk Sevené zdivo Všeobecn Posouzení prvk Mezní stav použitelnosti Vyztužené zdné prvky Pedpjaté zdné prvky Sevené zdné prvky Konstrukní zásady Konstrukní zásady pro vyztužené zdivo Všeobecn Krytí výztuže Minimální plocha výztuže Velikost výztuže Kotvení a pesahy Zajištní tlaené výztuže Vzdálenost výztuže Konstrukní zásady pro pedpjaté zdivo Konstrukní zásady pro sevené zdivo Autotest Píklad Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury (46) -

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámíme se s možnostmi a výhodami použití vyztuženého a pedpjatého zdiva a nauíme se konstrukce z tohoto zdiva navrhovat a posuzovat podle mezních stav. 1. Požadované znalosti Je teba zvládnout látku uvedenou v MS1, což jsou zásady navrhování zdných konstrukcí. Tam jsou též uvedeny pedcházející požadované znalosti. Krom toho pedpokládáme znalost navrhování železobetonových prvk a konstrukcí z pedpjatého betonu. 1.3 Doba potebná ke studiu Problematika vyztužených a pedpjatých zdných konstrukcí se probírá ve dvou týdnech semestru. Pokud jste dobe zvládli MS1, odhadujeme dobu potebnou k nastudování na 10 až 15 hodin. 1.4 Klíová slova Zdivo vyztužené, pedpjaté, sevené, výztuž. 1.5 Použitá terminologie Budeme používat termíny uvedené v MS1. Zde jsou uvedeny ty, které nejsou v MS1 obsaženy Pojmy vztahující se ke zdivu vyztužené zdivo (reinforced masonry) zdivo, v nmž jsou pruty nebo sít, obvykle ocelové, uloženy v malt nebo betonu tak, aby všechny materiály spolupsobily vi úinkm zatížení pedpjaté zdivo (prestressed masonry) zdivo, do kterého je zámrn vneseno tlakové naptí pomocí napjaté výztuže sevené zdivo (confined masonry) zdivo, které je ve své rovin v horizontálním a vertikálním smru seveno prvky (sloupy a nosníky) z železobetonu nebo z vyztuženého zdiva - 5 (46) -

6 Zdné konstrukce MS Pojmy vztahující se k výztuži výztuž (reinforcing steel) - ocelové výztužné pruty nebo sít urené pro použití ve zdivu výztuž ložných spár (bed joint reinforcement) - pedem vyrobená výztuž (výztužné pruty nebo prvky) pro použití v ložných spárách zdiva pepínací výztuž (prestressing steel) - ocelová lana, pruty, tye nebo dráty pro použití ve zdivu - 6 (46) -

7 Závr Vyztužené a pedpjaté zdivo.1 Úvod do problematiky Zdivo jako konstrukní materiál má jednu velkou nevýhodu má pomrn nízkou pevnost v tahu. Není to na závadu, jsou-li zdné stny nebo pilíe namáhány pevážn tlakem. Jsou-li však vystaveny pínému zatížení od vtru nebo tlaku zeminy, vede to u nevyztuženého zdiva k tomu, že je mohutné, aby se tahová naptí omezila, a potom není pln využito dobrých vlastností zdiva v tlaku. Podobn jako do betonu mžeme do zdiva vkládat ocelovou výztuž. Podle toho, jak ji využijeme, rozlišujeme: vyztužené zdivo, kde ocelové pruty vkládáme do zdiva proto, aby penášely tahová naptí a pedpjaté zdivo, kde pomocí sil vnesených pomocí výztuže do zdiva pi výsledném namáhání vylouíme nebo omezíme tahová naptí. Asi nevíte, že vyztužené zdivo se zaalo používat díve než vyztužený beton. V roce 180 Sir Marc Brunel vyztužil cihelné šachty tunelu Wapping - Rotherhithe. Na poátku 19. století použil Sir Alexander Brebner vyztužené zdivo v Indii a o 0 let pozdji ho následovali v Japonsku a v dalších zemích ohrožených zemtesením. Po druhé svtové válce se tato technologie velmi rozšíila v USA. Potom ale rozvoj vyztuženého a pedpjatého zdiva zaostal za rozvojem vyztuženého a pedpjatého betonu. Nebyl provádn takka žádný výzkum, nebyly normy i pokyny pro navrhování takového zdiva. Pi navrhování vyztuženého a pedpjatého zdiva kombinujeme znalosti navrhování nevyztuženého zdiva a navrhování vyztuženého a pedpjatého betonu. Musíme si být vdomi toho, že na rozdíl od betonu není zdivo homogenní ani izotopické (jeho vlastnosti se liší ve smru kolmo na ložné spáry a ve smru vodorovném s ložnými spárami). Beton se pi zrání smršuje, zdivo se rozpíná. Trhliny v železobetonovém prvku jsou rozloženy po celém taženém povrchu a jsou vtšinou malé. Na tažené stran vyztuženého zdného prvku se trhliny objeví v maltových spárách a mohou být vtší. Vyztužené zdivo mžeme použít jako nosníky, peklady nebo konzoly. - 7 (46) -

8 Zdné konstrukce MS 3 Výztuž mžeme vkládat: ve vodorovném smru do ložných spár nebo do speciálních tvarovek; ve svislém smru do styných spár, do otvor zdicích prvk, do kapes nebo dutin vytvoených pi zdní. Pro vyztužování zdiva používáme tyí nebo svaovaných žebík. Obr..1: Píklady použití vyztuženého zdiva - 8 (46) -

9 Závr Pedpjaté zdivo použití pedpínání u zdiva je dokonce jednodušší než u betonu. U konstrukcí provádných na staveništi používáme dodateného pedptí. Pedem pedpjaté zdivo se uplatuje u prefabrikát. Jako pepínací výztuž pro dodatené pedpínání používáme silnjších tyových prvk z vysokopevnostní oceli. Ty se kotví do základ ohnutím a zatažením na kotevní délku nebo pomocí kotevní desky. Pi zdní se kolem tye vynechává kanálek (pop. se použijí tvárnice s dutinou). V horní ásti je vhodné zdivo ukonit betonovou hlavou i vncem. Po zatvrdnutí malty a betonu se osadí ocelová deska a na ty, která je opatena závitem, se našroubuje matice. Pedepnutí se dosáhne bu run pomocí momentového klíe nebo hydraulicky pepínací pistolí. Kanálek je možno vyplnit zálivkou, ale vtšinou se nechává nevyplnný. U zdných konstrukcí používáme menších pepínacích naptí než u konstrukcí betonových. Obr..: Píklady dodaten pedpjatých stn Vliv pedptí je nejúinnjší u prez s co nejvtším pomrem prezového modulu ku ploše (Z/A), jako jsou I nebo T prezy (diafragmové stny, stny s ploutvemi). - 9 (46) -

10 Zdné konstrukce MS 3. Navrhování vyztužených a pedpjatých zdných konstrukcí podle Eurokódu 6 - všeobecn Navazujeme zde na MS1, kde jsme si vysvtlili navrhování zdných konstrukcí podle Eurokódu 6, ásti EN : Obecná pravidla pravidla pro nevyztužené a vyztužené zdivo, a kde jsme se vyztuženým zdivem nezabývali. Zachováme zde stejný zpsob íslování kapitol, aby bylo možné vysledovat návaznost. Pro tuto kapitolu tedy platí vše, co je uvedeno v ásti. MS1. Úkol.1 Zopakujte si ást. MS1..3 Zásady návrhu Platí vše, co je uvedeno v ásti.3 MS1. Úkol. Zopakujte si ást.3 MS1..4 Materiály Platí vše, co je uvedeno v ásti.4 MS1 s následujícím doplnním. Úkol.3 Zopakujte si ást.4 MS Ocel pro vyztužování Všeobecn Ocel pro vyztužování mže být uhlíkatá nebo nerezavjící. Mže být hladká nebo žebírková (velká soudržnost) a svaitelná. Podrobné informace o vlastnostech výztuže viz EN : Navrhování betonových konstrukcí Vlastnosti tyové výztuže Charakteristická pevnost výztužných ocelových tyí f yk musí být v souladu s pílohou C EN Souinitel tepelné roztažnosti se bere 1 x 10-6 K -1. Bžn se rozdíl mezi touto hodnotou a hodnotou tepelné roztažnosti pro okolní zdivo mže zanedbat (46) -

11 Závr Vlastnosti pedem vyrobené výztuže pro ložné spáry Pedem vyrobená výztuž pro ložné spáry musí být v souladu s EN Ocel pro pedpínání Pro pepínací ocel máme normu EN Vlastnosti pepínací oceli získáme z EN Charakteristická pevnost v soudržnosti pi kotvení výztuže Charakteristickou pevnost v soudržnosti pi kotvení výztuže uložené v malt nebo betonu získáme z výsledk zkoušek. Pokud takové hodnoty nemáme k dispozici a platí, že výztuž je uložena v betonovém prezu o rozmrech ne menších než 150 mm nebo výplový beton je v dutin zdicího prvku, takže výztuž mžeme považovat za sevenou, mžeme použít hodnoty charakteristické pevnosti v soudržnosti f bok z tabulky.1. Pokud neplatí výše uvedená podmínka, takže výztuž nepokládáme za sevenou, použijeme pro stanovení f bok tabulky.. Pro pedem vyrobenou výztuž pro ložné spáry se hodnota f bok urí zkouškami nebo se použije pevnost v soudržnosti samotných podélných drát. Tab..1: Charakteristická pevnost v soudržnosti pi kotvení výztuže sevené výplovým betonem Pevnostní tída betonu C1/15 C16/0 C0/5 f bok pro výztuž z hladké uhlíkové oceli (N/mm ) C5/30 nebo vyšší 1,3 1,5 1,6 1,8 f bok pro výztuž z vysokopevnostní uhlíkové oceli nebo nerezové oceli (N/mm ),4 3 3,4 4,1 Tab..: Charakteristická pevnost v soudržnosti pi kotvení výztuže v malt nebo betonu, která není sevená uvnit zdicích prvk Pevnostní tída Malta M - M5 M5 - M9 M10 - M14 M15 - M19 M0 Beton nepoužíván C1/15 C16/0 C0/5 C5/30 nebo vyšší f bok pro výztuž z hladké uhlíkové oceli (N/mm ) 0,5 0,7 1, 1,4 1,4 f bok pro výztuž z vysokopevnostní uhlíkové oceli nebo nerezové oceli (N/mm ) 0,5 1,0 1,5,0 3,4-11 (46) -

12 Zdné konstrukce MS 3.5 Trvanlivost Platí vše, co je uvedeno v ásti.5 MS1 s následujícím doplnním. Úkol.4 Zopakujte si ást.5 MS Ocel pro vyztužování Výztuž musí být dostaten trvanlivá, aby odolávala vystavení místním podmínkám po celou pedpokládanou dobu životnosti budovy. Musí být bu korozivzdorná nebo pimen chránná a uložená v souladu s pravidly uvedenými v ásti.9. Doporuení pro výbr výztuže a její ochranu v závislosti na tíd prostedí, v nmž se stavba nachází, mžeme vidt v tab..3. Národní píloha mže stanovit odlišné požadavky. Tab..3: Výbr výztužné oceli z hlediska trvanlivosti Stupe prostedí a Umístné v malt Minimální úrove ochrany výztuže Umístné v betonu s krytím menším než požadovaná hodnota dle (4) MX1 Nechránná uhlíková ocel b Nechránná uhlíková ocel MX MX3 MX4 Uhlíková ocel, siln pozinkovaná nebo s rovnocennou ochranou c Nechránná uhlíková ocel ve zdivu s hrubou omítkou na vystavené stran d Austenitická nerezavjící ocel dle AISI 316 nebo 304 Nechránná uhlíková ocel ve zdivu s hrubou omítkou na vystavené stran d Austenitická nerezavjící ocel dle AISI 316 Uhlíková ocel, siln pozinkovaná nebo s rovnocennou ochranou b ve zdivu s hrubou omítkou na vystavené stran d Nechránná uhlíková ocel nebo tam, kde malta je použita k vyplnní dutin, uhlíková ocel, siln pozinkovaná nebo s rovnocennou ochranou c Uhlíková ocel, siln pozinkovaná nebo s rovnocennou ochranou c Austenitická nerezavjící ocel dle AISI 316 MX5 a Viz. EN Austenitická nerezavjící ocel dle AISI 316 nebo Austenitická nerezavjící ocel dle AISI 304 e 316 nebo 304 e b Pro vnitní povrch obvodové dutinové stny, který pravdpodobn navlhne, by mla být použita uhlíková ocel, siln pozinkovaná nebo s rovnocennou ochranou (viz. c) c Uhlíková ocel by mla být pozinkována minimální vrstvou zinku 900g/m nebo pozinkována minimální vrstvou zinku 60 g/m za pedpokladu, že bude zajištno pokrytí epoxidem o minimální tloušce 80 m a prmrné tloušce 100 m. Také viz. 3.4 d Malta pro všeobecné použití nebo pro tenké spáry by nemla být horší kvality než M4, boní krytí na obr. 8. by mlo být zvtšeno na 30 mm a zdivo by mlo být opateno hrubou omítkou v souladu s EN e Austenitická nerezavjící ocel nemusí být vhodná pro všechna agresivní prostedí, toto by mlo být uváženo na zaátku projektu - 1 (46) -

13 Závr Jestliže použijeme nechránnou uhlíkatou ocel, velikost krycí vrstvy betonu musí být alespo c nom. Tyto hodnoty budou uvedeny v Národní píloze, doporuené hodnoty uvádí tab..4. Tab..4: Doporuené hodnoty minimální krycí vrstvy betonu c nom pro uhlíkatou výztužnou ocel Tída prostedí Minimální obsah cementu a [kg/m 3 ] Minimální vodní souinitel 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 Tlouška minimálního krytí v betonu [mm] MX1b c 0 c 0 c MX MX MX4 a MX d 50 a Všechny smsi jsou založeny na použití normáln tžkého kameniva s jmenovitou maximální velikostí kameniva 0 mm. Tam kde jsou použity jiné velikosti kameniva by ml být obsah cementu upraven o +0% pro zrnitost kameniva 14 mm a o +40% pro zrnitost kameniva 10 mm b Alternativn, sms 1 : 0 až 1/4 : 3 : (cement : vápno : písek : kamenivo se zrnitostí 10 mm - objemov) mže být použita jako vyhovující pro tídu MX1, piemž krytí výztuže je minimáln 15 mm c Krytí mže být zredukováno na minimální hodnotu 15 mm za pedpokladu, že jmenovitá maximální velikost kameniva nepekroí 10 mm d V pípad, že ješt vlhký výplový beton mže být vystaven úinkm mrazu, musí být použit beton odolávající tmto úinkm Pokud použijeme ochranu galvanizací a používáme ohýbané pruty, galvanizaci je nutno provádt až po ohnutí prutu. U pedem vyrábné výztuže pro ložné spáry zpsob ochrany deklaruje výrobce..5. Ocel pro pedpínání Pepínací ocel musí být dostaten trvanlivá, aby odolala podmínkám prostedí po celou dobu životnosti stavby. To zaruíme dodržením pravidel uvedených v ásti (46) -

14 Zdné konstrukce MS 3.6 Statický výpoet Platí vše, co je uvedeno v ásti.6 MS1 s následujícím doplnním. Úkol.5 Zopakujte si ást.6 MS Vyztužené zdné prvky namáhané svislým zatížením Štíhlostní pomr Platí, že h ef / t ef 7. Pi urení t ef u dutinové stny se zálivkou poítáme s vlivem nezatížené vrstvy jen tehdy, je-li šíka dutiny menší než 100 mm. Jinak platí, že t ef = t (t.j. tlouška zatížené vrstvy) Úinné rozptí zdných nosník Úinné rozptí zdných nosník l ef u prost podepených a spojitých zdných nosník s výjimkou vysokých nosník se bere menší z: vzdálenost sted podpor; svtlá vzdálenost mezi podporami plus úinná výška prezu d. 1) výztuž ) min { t 1 /, d/ } 3) min { t /, d/ } Obr..3: Úinné rozptí prost podepených nebo spojitých zdných nosník Úinné rozptí zdné konzoly l ef se bere menší z: vzdálenost od stedu podpory ke konci konzoly; vzdálenost od líce podpory ke konci podpory plus polovina úinné výšky d (46) -

15 Závr 1) výztuž ) min { t /, d/ } Obr..4: Úinné rozptí zdné konzoly Vysoké zdné nosníky namáhané svislým zatížením Vysoké zdné nosníky jsou svisle zatížené stny nebo ásti stn, které peklenují otvory a pomr jejich celkové výšky nad otvorem k úinnému rozptí je alespo 0,5. Úinné rozptí vysokého nosníku bereme: l ef = 1,15 l cl (.1) l cl... svtlá šíka otvoru. 1) výztuž Obr..5: Vysoký zdný nosník Musíme zapoítat veškeré svislé zatížení psobící na stnu nad úinným rozptím, pokud není penášeno jiným zpsobem, nap. jestliže horní stropní konstrukce psobí jako táhla. Pro urení ohybových moment mžeme vysoký nosník považovat za prost podepený na rozptí l ef (46) -

16 Zdné konstrukce MS Redistribuce vnitních sil Ve vyztužených zdných prvcích mžeme lineárn pružné rozdlení vnitních sil upravit pedpokladem rovnováhy vnitních sil, jestliže prvky mají dostatenou duktilitu (tvárnost). To mžeme pedpokládat, jestliže pomr vzdálenosti neutrálné osy od tlaeného okraje x k úinné výšce d nepekroí 0,4 ped provedením redistribuce moment. Vliv všech aspekt vlivu redistribuce moment se poítá dle EN Omezení rozptí vyztužených zdných prvk namáhaných ohybem Rozptí vyztužených zdných prvk je omezeno píslušnou hodnotou získanou z tab..5. Tab..5: Mezní pomry úinného rozptí k úinné výšce pro stny namáhané ohybem kolmo na jejich rovinu a pro nosníky Pomr efektivního rozptí k efektivní šíce (l ef /d) nebo efektivní tloušce (l ef /t ef ) Stny zatížené ohybem mimo svou rovinu Nosníky Prost uložené 35 0 Spojité 45 6 Podporované ve dvou smrech Konzoly 18 7 POZNÁMKA Pro osamle stojící stny, které netvoí ást budovy, zatížené pevážn vtrem mže být pomr zvýšen o 30% za pedpokladu, že stna nemá povrchovou úpravu, která mže být poškozena úinky deformací U prost podepených nebo spojitých prvk nesmí svtlá vzdálenost podepení v píném smru l r pekroit menší ze dvou hodnot: l r 60 b c nebo (.) l r 50 b c / d (.3) d... úinná výška; b c.. šíka tlaeného povrchu uprosted mezi podporami. U konzol, kde je píné podepení zajištno jen v podpoe, nesmí svtlá vzdálenost od konce konzoly k líci podpory l r pekroit menší ze dvou hodnot: l r 5 b c nebo (.4) l r 100 b c / d (.5) b c.. se bere v líci podpory (46) -

17 Závr.6. Vyztužené zdné stny namáhané smykovým zatížením Pi výpotu návrhového smykového zatížení zdných prvk, které jsou rovnomrn zatížené, pedpokládáme, že maximální smykové zatížení se vyskytuje ve vzdálenosti d/ od líce podpory, když d je úinná výška prvku. Abychom mohli použít tohoto pedpokladu, musí být splnno: zatížení a podporové reakce vyvozují diagonální tlak v daném prvku (pímé podepení); v krajní podpoe je tažená výztuž, která je nutná ve vzdálenosti,5 d od líce podpory, zakotvena do podpory; ve vnitní podpoe se tažená výztuž nutná v líci podpory zatáhne do pole na vzdálenost minimáln,5 d plus kotevní délka (46) -

18 Zdné konstrukce MS 3.7 Mezní stav únosnosti Platí vše, co je uvedeno v ásti.7 MS1 s následujícím doplnním. Úkol.6 Zopakujte si ást.7 MS Vyztužené zdné prvky namáhané ohybem, ohybem a osovým zatížením nebo jen osovým zatížením Všeobecn Navrhování vyztužených zdných prvk namáhaných ohybem, ohybem a osovým zatížením nebo jen osovým zatížením je založeno na následujících pedpokladech: rovinné prezy zstávají rovinné; pomrné petvoení výztuže je stejné jako pomrné petvoení okolního zdiva; pevnost zdiva v tlaku se bere rovna nule; maximální stlaení zdiva odpovídá použitému materiálu; maximální protažení výztuže odpovídá použitému materiálu; vzájemná závislost naptí a pomrného petvoení (pracovní diagram) se bere jako lineární, parabolická, parabolicko-rektangulární (obdélníková) nebo obdélníková (viz MS1 odstavec.4.5.1); pracovní diagram výztuže obdržíme z EN ; mezní stlaení prezu, který není pln tlaený (ást je tažená), nesmí být vtší než mu = -0,0035 pro prvky skupiny 1 a mu = -0,00 pro prvky skupiny, 3 a 4 (viz MS1 obr..). Pro výplový beton pedpokládáme stejné deformaní vlastnosti jako pro zdivo. Jestliže se v tlaené oblasti vyskytuje jak zdivo, tak výplový beton, do výpotu použijeme pevnost v tlaku slabšího materiálu Posouzení vyztužených zdných prvk namáhaných ohybem a/nebo dostedným tlakem V mezním stavu únosnosti musí být návrhová hodnota zatížení psobícího na vyztužený zdný prvek E d menší nebo rovna návrhové hodnot odolnosti tohoto prvku R d : E d R d (.6) Návrhová odolnost prvku je založena na pedpokladech uvedených v Pomrné protažení výztuže s je omezeno na 0, (46) -

19 Závr Pi urování návrhové hodnoty momentu odolnosti prezu mžeme pro zjednodušení uvažovat obdélníkové rozdlení naptí po výšce x; viz EN , x je vzdálenost neutrálné osy od tlaeného okraje prezu (viz obr..6). 1) prez ) pomrné petvoení 3) vnitní síly Obr..6: Rozdlení naptí a pomrných petvoení Pro jednostrann vyztužený obdélníkový prez namáhaný pouze ohybem je návrhový moment odolnosti M Rd : M Rd = A s f yd z (.7) Rameno vnitních sil z se mže brát (na základ zjednodušení znázornného na obr..6) pro prez, v nmž je zárove dosaženo maximálního tlaku i tahu: z = d 0,5 A b... šíka prezu; s bf f d yd d... úinná výška prezu; A s.. prezová plocha tažené výztuže; 0,95 d (.8) f d... návrhová pevnost zdiva v tlaku ve smru zatížení (viz MS1 odstavec.3.3. a nebo návrhová pevnost výplového betonu (MS1 odstavec.3.3. a.4.3); dosadí se menší hodnota; f yd.. návrhová pevnost oceli. Moment odolnosti nemžeme brát vtší než: M Rd 0,4 f d b d pro prvky skupiny 1 krom betonových tvárnic s pórovitým kamenivem a M Rd 0,3 f d b d (.9a) (.9b) pro prvky skupin, 3, 4 a pro betonové tvárnice s pórovitým kamenivem ze skupiny 1. Pokud je výztuž místn soustedná a prvek nemže být považován za prvek s pírubami (viz.7.1.3), za vyztužený prez považujeme prez o šíce menší nebo rovné tikrát tlouška zdiva (46) -

20 Zdné konstrukce MS 3 1) výztuž Obr..7: Šíka prezu prvku s místn soustednou výztuží Vyztužené zdné prvky se štíhlostním pomrem vtším než 1 mžeme navrhovat jako nevyztužené prvky. Vliv úink druhého ádu se zapoítá pídavným návrhovým momentem M ad : M ad = h ef / 000 t (.10) N Ed.. návrhová hodnota svislého zatížení; h ef... úinná výška stny v mm; t... tlouška stny v mm. Vyztužené zdné prvky namáhané malou osovou silou mohou být navrhovány jako ist ohýbané, pokud návrhové osové naptí d nepekroí: d 0,3 f d (.11) Jestliže pro zvýšení odolnosti stny vi pínému zatížení použijeme pedem vyrobenou výztuž pro ložné spáry a chceme zjistit souinitel ohybových moment (MS1,.6.5.3), zdánlivou ohybovou pevnost f xd,app uríme z výrazu: f xd,app = 6 A s f yd z / t (.1) A s.. prezová plocha tažené výztuže v ložných spárách na 1 m; f yd. návrhová pevnost výztuže ložných spár; z... rameno vnitních sil; t... tlouška stny Vyztužené prvky s pírubami Jestliže je výztuž místn soustedna, mže prvek psobit jako prvek s pírubami, nap. tvaru T nebo L (viz obr..8). Tlouška píruby t f se bere jako tlouška zdiva, ale ne vtší než d/, když d je úinná výška prvku. Musíme posoudit, zda zdivo mezi místy se soustednou výztuží je schopno vyhovt na rozpon mezi podporami. 1) výztuž Obr..8: Úinná šíka pírub - 0 (46) -

21 Závr Úinná šíka pírub b ef se bere jako nejmenší z: Pro T-prez: skutená šíka píruby b eft ; šíka kapsy nebo žebra t r plus 1krát tlouška píruby t f ; osová vzdálenost kapes nebo žeber l r ; 1/3 svtlé výšky stny h. Pro L-prez: skutená šíka píruby b efl ; šíka kapsy nebo žebra t r1 plus 6krát tlouška píruby t f ; 1/ osové vzdálenosti kapes nebo žeber l r ; 1/6 svtlé výšky stny h. Návrhovou hodnotu momentu odolnosti prvk s pírubami M Rd vypoítáme podle vzorce (.7), ale nesmí být vtší než: M Rd f d b ef t f (d 0,5 t f ) (.13) f d... návrhová pevnost zdiva v tlaku dle MS1, odst a Vysoké nosníky Návrhovou hodnotu momentu odolnosti M Rd vypoítáme podle vzorce (.7), tj. M Rd = A s f yd z, ale nesmí být vtší než hodnoty dle (.9a,b). A s.. prezová plocha výztuže v dolní úrovni vysokého nosníku; f yd.. návrhová pevnost oceli; z... rameno vnitních sil se bere jako menší z hodnot: z = 0,7 l ef (.14) z = 0,4 h + 0, l ef (.15) l ef...úinné rozptí zdného nosníku; h... svtlá výška vysokého nosníku. 1) výztuž Obr..9: Vyztužení vysokého nosníku - 1 (46) -

22 Zdné konstrukce MS 3 Pro zajištní odolnosti vi trhlinám je nutno nad hlavní výztuž umístit do výšky 0,5 l ef nebo 0,5 d (menší z obou) od spodního líce nosníku výztuž do ložných spár. Výztužné pruty musejí být prbžné pes celé úinné rozptí l ef nebo ádn stykované pesahem. Musejí být zataženy do podpor na kotevní délku. Jestliže není zabránno vyboení vysokého nosníku, musí být posouzena odolnost tlaené oblasti na vzpr. Použijeme metodu pro svisle zatížené stny obsažené v MS1, odst Vysoký nosník musí být posouzen na svislé zatížení v blízkosti podpor Složené peklady Ve složeném pekladu tažený prvek tvoí vyztužený nebo pedpjatý peklad, jehož tuhost je malá ve srovnání se stnou nad ním. Návrh mžeme provádt stejn jako pro vysoké nosníky, pokud zajistíme, že délka uložení prefabrikovaného pekladu na každou stranu je ovena výpotem kotvení a uložení a není menší než 100 mm (viz obr..10). 1) prefabrikovaný peklad Obr..10: Složený peklad tvoící vysoký nosník - (46) -

23 Závr.7. Vyztužené zdné prvky namáhané smykovým zatížením.7..1 Všeobecn V mezním stavu únosnosti musí být návrhová hodnota smykového zatížení psobícího na vyztužený zdný prvek V Ed menší než návrhová hodnota smykové odolnosti tohoto prvku V Rd : V Ed V Rd (.16) Návrhová smyková odolnost vyztuženého zdného prvku V Rd se poítá bu: jakoby tam smyková výztuž nebyla, pokud není zajištna minimální plocha smykové výztuže dle nebo poítáme s píspvkem smykové výztuže, pokud je její plocha vtší než minimální. Uvažujeme též se zvýšením smykové odolnosti vyztuženého zdného prvku vlivem výplového betonu. Je-li píspvek výplového betonu vtší než smyková odolnost zdiva, zdivo zanedbáme a poítáme jen s betonovou ástí s použitím EN Posouzení vyztužených zdných stn namáhaných vodorovným zatížením v rovin stny Jestliže je ve vyztužených zdných stnách svislá výztuž a píspvek smykové výztuže se zanedbává, je teba ovit, že: V Ed V Rd1 (.17) V Rd1...návrhová hodnota smykové odolnosti pro nevyztužené zdivo: V Rd1 = f vd t l (.18) f vd... návrhová pevnost zdiva ve smyku dle MS1, odst a.4.4.) nebo výplového betonu dle MS1, odst a.4.3 (menší z hodnot); je-li to vhodné, mžeme hodnotu f vd zvýšit s ohledem na pítomnost svislé výztuže; t... tlouška stny; l... délka stny. U vyztužených zdných stn se svislou výztuží, kde se zapoítává vodorovná smyková výztuž, musíme ovit: V Ed V Rd1 + V Rd (.19) V Rd1.. dáno rovnicí (.18); V Rd = 0,9 A sw f yd (.0) A sw... celková plocha vodorovné smykové výztuže v uvažované ásti stny; f yd... návrhová pevnost oceli. Musíme rovnž ovit, že: (V Rd1 + V Rd ) / t l,0 N/mm (.1) t... tlouška stny; l... délka pop. výška stny. - 3 (46) -

24 Zdné konstrukce MS Posouzení vyztužených zdných nosník namáhaných smykovým zatížením Jestliže se ve vyztužených zdných nosnících píspvek smykové výztuže zanedbává, je teba ovit, že: V Ed V Rd1 (.) V Rd1 = f vd b d (.3) f vd... návrhová pevnost zdiva ve smyku dle MS1, odst a.4.4.) nebo výplového betonu dle MS1, odst a.4.3 (menší z hodnot); b... nejmenší šíka nosníku po úinné výšce; d... úinná výška. U stn nebo nosník, které mají hlavní výztuž umístnou v kapsách, otvorech nebo dutinách vyplnných betonem, mžeme pro výpoet V Rd1 zvýšenou návrhovou smykovou pevnost f vd : f vd = (0, ,5 ) / M (.4) f vd 0,7 / M N/mm = A s / b d A s... prezová plocha primární výztuže; M.. souinitel spolehlivosti materiálu. U prost podepených vyztužených nosník nebo konzolových oprných stn, kde pomr smykového rozptí a v k úinné výšce d je menší nebo roven 6, f vd mžeme zvýšit vynásobením souinitelem : = (,5 0,5 a v / d) (.5) Zvýšenou hodnotu f vd nemžeme brát vtší než 1,75/ M N/mm. Smykové rozptí a v je pomr maximálního ohybového momentu a maximální smykové síly v daném prezu. Hodnota f vd pro urení V Rd1 v prezu ve vzdálenosti a x od líce podpory se mže zvýšit vynásobením souinitelem: d / a x 4 (.6) Musí platit, že hodnota f vd se nebere vtší než 0,3 N/mm. U vyztužených zdných nosník se svislou výztuží, kde se zapoítává vodorovná smyková výztuž, musíme ovit: V Ed V Rd1 + V Rd (.7) V Rd1.. dáno rovnicí (.); V Rd = 0,9 d (A sw /s) f yd (1 + cot ) sin (.8) A sw... plocha smykové výztuže; s... vzdálenost smykové výztuže;... úhel mezi smykovou výztuží a osou nosníku; ; f yd... návrhová pevnost oceli. - 4 (46) -

25 Závr Musíme rovnž ovit, že: V Rd1 + V Rd 0,5 f d b d (.9) f d... návrhová pevnost zdiva v tlaku ve smru zatížení (viz MS1 odstavec.3.3. a nebo návrhová pevnost výplového betonu (MS1 odstavec.3.3. a.4.3); dosadí se menší hodnota; b... nejmenší šíka nosníku po úinné výšce; d... úinná výška nosníku Posouzení vysokých nosník namáhaných smykovým zatížením Posouzení provedeme stejn jako pro bžné nosníky dle.7..3 pro sílu V Ed v líci podpory, za úinnou výšku dosadíme: d = 1,3 z. - 5 (46) -

26 Zdné konstrukce MS Pedpjaté zdivo Všeobecn Návrh pedpjatých zdných prvk je založen na znalosti princip daných v EN a na vlastnostech materiál a požadavcích daných v MS1 v ástech.4,.6 a.7. Principy návrhu jsou použitelné pro prvky pedpjaté pouze v jednom smru. V návrhu je teba nejdíve stanovit mezní stav použitelnosti pro ohyb a potom musí být ovena ohybová, osová a smyková pevnost v mezním stavu únosnosti. Poátení pepínací síla musí být omezena na pijatelnou ást charakteristického mezního namáhání lan, aby byla zajištna bezpenost lan proti porušení. Dílí souinitel zatížení pro transfer a ztráty pedptí se získá z EN Zatžovací naptí a píné rozpínací síly v kotvách musejí být omezeny, aby pi mezním zatížení nedošlo k porušení. Musíme uvážit, zda naptí od pedptí psobí rovnobžn s ložnými spárami nebo kolmo na n. Tahová naptí ve zdivu je nutno pokládat za nulová. V návrhu musíme vzít do úvahy ztráty pedptí. Ztráty pepínacích sil vzniknou z kombinace: relaxace (uvolnní) lan; pružné deformace zdiva; objemových zmn zdiva vlivem vlhkosti; dotvarování zdiva; ztrát bhem kotvení; vlivu tení; vlivu zmn teploty Posouzení prvk Návrh pedpjatých zdných ohýbaných prvk je založen na následujících pedpokladech: rovinné prezy zstávají rovinné; rozdlení naptí v tlaené oblasti je rovnomrné a nepevyšuje f d ; mezní pomrné stlaení se bere 0,0035 pro prvky skupiny 1 a 0,00 pro prvky skupin, 3 a 4; pevnost zdiva v tahu se zanedbává; zabudovaná lana nebo jiná zabudovaná výztuž mají stejná pomrná petvo- ení jako okolní zdivo; naptí ve nezabetonovaných lanech v dodaten pedpjatých prvcích jsou omezena na dohodnutou ást jejich charakteristické pevnosti; - 6 (46) -

27 Závr pi urování úinné výšky nezabudovaných lan poítáme s tím, že lana se mohou pohybovat. Pi výpotu postupujeme obdobn jako u pedpjatých betonových konstrukcí podle EN Musíme zohlednit materiálové charakteristiky a úinky druhého ádu. Musíme rovnž prokázat, že návrhová smyková odolnost pedpjatých zdných prvk je vtší než návrhová hodnota psobícího smykového zatížení. - 7 (46) -

28 Zdné konstrukce MS Sevené zdivo Všeobecn Zdné prvky oznaujeme za sevené, jestliže je zdivo podél všech ty okraj seveno prvky ze železobetonu nebo vyztuženého zdiva; ty nevytváejí rámovou konstrukci, nepenášejí ohybové momenty ve stynících. Návrh je založen na podobných pedpokladech, jaké platí pro nevyztužené a vyztužené zdivo Posouzení prvk Pi posouzení prvk ze seveného zdiva namáhaných ohybem a /nebo osovým zatížením postupujeme stejn jako u vyztužených zdných prvk. Pi urování návrhové hodnoty momentu odolnosti prezu pedpokládáme obdélníkové rozdlení naptí založené pouze na pevnosti zdiva. Tlaená výztuž se zanedbává. Pi posouzení sevených zdných prvk namáhaných smykovým zatížením se smyková odolnost bere jako suma smykových odolnosti zdiva a betonových ohraniujících prvk. Pi výpotu smykové odolnosti používáme pravidla pro nevyztužené zdné stny namáhané smykovým zatížením za pedpokladu, že l c je délka zdného prvku. S výztuží ohraniujícího prvku se nepoítá. Pi posouzení prvk ze seveného zdiva namáhaných píným zatížením se použijí stejné pedpoklady, jako pro nevyztužené a vyztužené zdné stny. Uvažuje se s píspvkem výztuže v ohraniujících prvcích. - 8 (46) -

29 Závr.8 Mezní stav použitelnosti.8.1 Vyztužené zdné prvky Vyztužené zdné prvky nesmjí být vlivem zatížení v provozních podmínkách nepípustn potrhány nebo prohnuty. Pro výpoty prhyb použijeme dlouhodobý modul pružnosti E longterm podle MS1, odst Pokud navrhneme rozmry vyztužených zdných prvk v limitech uvedených v tab..5, mžeme pedpokládat, že píné prhyby stn a svislé prhyby nosník budou pípustné a nemusíme je posuzovat. Pokud dodržíme i konstrukní zásady podle ásti.9, nemusíme posuzovat ani trhliny v ohýbaných prvcích..8. Pedpjaté zdné prvky Pedpjaté zdné prvky nesmjí vykazovat nepimen velké ohybové trhliny ani prhyby pi psobení provozního zatížení. Je nutno uvažovat provozní zatížení pi transferu pedptí a návrhové zatížení po ztrátách pedptí. Výpoet pedpjatého zdného prvku v mezním stavu použitelnosti je založen na následujících pedpokladech: rovinné prezy ve zdivu zstávají rovinné; naptí je úmrné petvoení; tahové naptí je omezeno kvli vylouení nadmrné šíky trhlin a zajištní trvanlivosti pedpínací oceli; po všech ztrátách je pedpínací síla konstantní..8.3 Sevené zdné prvky Sevené zdné prvky nesmjí vykazovat nepimen velké ohybové trhliny ani prhyby pi psobení provozního zatížení. Posouzení sevených zdných prvk v mezním stavu použitelnosti je založeno na pedpokladech daných pro nevyztužené zdné prvky. - 9 (46) -

30 Zdné konstrukce MS 3.9 Konstrukní zásady.9.1 Konstrukní zásady pro vyztužené zdivo Všeobecn Výztužná ocel musí být umístna tak, aby spolupsobila se zdivem. I když v návrhu pedpokládáme prosté uložení, musíme uvažovat s vlivem míry vetknutí, které mže ve zdivu vzniknout. Ve zdivu navrženém jako ohýbaný prvek musíme výztuž umístit nad podporu, a je nosník navržen jako spojitý nebo prost podepený. Plocha výztuže v horní ásti nad podporou nesmí být menší než 50 % plochy tažené výztuže nutné uprosted rozptí. Výztuž musí být zakotvena v souladu s V každém pípad nejmén 5 % výztuže nutné uprosted rozptí musí probíhat do podpory a být zakotveno Krytí výztuže Jestliže je výztuž uložena v ložné spáe, soudržnosti je dosaženo, když: krycí vrstva malty od výztuže k líci zdiva je minimáln 15 mm (viz obr..11) a tlouška ložné spáry je alespo o 5 mm vtší než je prmr výztuže (platí pro obyejnou a lehkou maltu). 1) pro obyejnou a lehkou maltu Obr..11 : Krytí výztuže v ložných spárách Jestliže použijeme zdicí prvky s drážkami pro uložení výztuže, mže být tlouška malty mimo drážky zmenšena. Minimální krytí výztuže v dutin zdiva s výplní musí být 0 mm nebo prmr prutu (vtší z obou) pro maltu i beton. Konce výztužné oceli s výjimkou nerezavjící oceli musejí mít krytí, které je požadováno pro uhlíkatou ocel v daném prostedí (46) -

31 Závr Minimální plocha výztuže Ve vyztužených zdných prvcích, kde výztuž zajišuje zvýšení pevnosti v rovin prvku, nesmí být plocha výztuže menší než 0,05 % úinné plochy prezu, která se rovná úinné šíce násobené úinnou výškou. Ve stnách, kde výztuž umístná v ložných spárách zvyšuje odolnost vi píným zatížením, celková plocha této výztuže nesmí být menší než 0,03 % celkové prezové plochy stny (pokud je výztuž uloženy pi obou lících, musí být alespo 0,015 % pi každém líci). Je-li výztuž ukládaná do ložných spár pro omezení vzniku trhlin nebo zajištní duktility (tvárnosti), celková plocha výztuže nesmí být menší než 0,03 % celkové prezové plochy stny. Vyztužené zdné prvky s dutinami vyplnnými zálivkou, které jsou navrženy na rozptí v jednom smru, musejí být opateny druhotnou výztuží ve smru kolmo na hlavní výztuž zejména kvli roznášení naptí. Plocha této výztuže nesmí být menší než 0,05 % plochy prezu prvku, kterou poítáme z úinné šíky a úinné výšky prezu. Je-li v prvku nutná smyková výztuž (viz.7..3), plocha smykové výztuže nesmí být menší než 0,05 % prezové plochy prvku, která se bere z úinné šíky a úinné výšky prezu Velikost výztuže Maximální velikost použité výztuže vyplývá z toho, aby bylo možné ádné uložení do malty nebo výplového betonu. Musí být dodrženo krytí výztuže (.9.1.) a nesmí být pekroeno naptí v soudržnosti v kotevní oblasti (.9.1.5). Výztužná ocel ve form tyí musí mít prmr alespo 5 mm Kotvení a pesahy a) Kotvení tažené a tlaené výztuže Musíme zajistit, aby výztuž byla zakotvena na délku, která umožní penesení vnitních sil psobících ve výztuži do malty nebo výplového betonu. Nesmí se vyskytnout podélné trhliny ani drolení zdiva. Možné zpsoby zakotvení vidíme na obr..1. U hladké výztuže profilu vtšího než 8 mm nesmíme použít kotvení pímé nebo ohyby (obr..1 a),b)). Háky, ohyby a smyky nesmjí být použity pro kotvení tlaené výztuže (46) -

32 Zdné konstrukce MS 3 a) pímé kotvení b) ohyb Obr..1 : Detaily kotvení Pímou kotevní délku l b za pedpokladu konstantního naptí v soudržnosti získáme z: l b φ f yd = γ M (.30) 4 f bod...úinný prmr výztužné oceli; f yd...návrhová pevnost (odst a MS1 odst..3.3.); f bok..charakteristická pevnost v soudržnosti získaná z tab..1 nebo. a odst U prut ukonených háky, ohyby a smykami mže být kotevní délka tažených prut zmenšena na 0,7 l b. Je-li prezová plocha výztuže vtší než plocha požadovaná výpotem, mžeme kotevní délku proporcionáln redukovat za pedpokladu, že: U tažené výztuže kotevní délka musí být alespo rovna nejvtší z hodnot: 0,3 l b ; 10 profil; 100 mm. c) hák d) smyka U tlaené výztuže musí být kotevní délka alespo rovna nejvtší z hodnot: 0,6 l b ; 10 profil; 100 mm. Pokud kotvíme tyovou výztuž, musíme ji opatit pínou výztuží rovnomrn rozdlenou podél kotevní délky. Alespo jeden píný prut musí být umístn v oblasti zakivení. Celková plocha této výztuže musí být minimáln 5 % plochy jednoho kotveného výztužného prutu. - 3 (46) -

33 Závr Jestliže použijeme prefabrikovanou výztuž pro ložné spáry, kotevní délku musíme urit z charakteristické pevnosti v soudržnosti urené zkouškami dle EN b) Pesahy tažené a tlaené výztuže Délka pesahu musí být dostatená pro penesení návrhových sil. Vypoítáme ji stejn jako kotevní délku. Jestliže mají pruty, které se pesahují, rzné profily, rozhoduje menší profil. Délka pesahu dvou výztužných prut musí být: l b pro tlaené pruty a pro tažené pruty, je-li v prezu stykováno pesahem mén než 30 % prut, svtlá vzdálenost mezi stykovanými pruty v píném smru je alespo 10 profil a krytí betonem nebo maltou je minimáln 5 profil prutu. 1,4 l b pro tažené pruty, kde není splnna jedna z výše uvedených podmínek. l b pro tažené pruty, kde se v prezu stykuje 30 % nebo více prut a zárove svtlá vzdálenost mezi stykovanými pruty je mén než 10 profil nebo krytí je mén než 5 profil. Výztužné pruty nesmíme stykovat pesahem v oblastech, kde je velké naptí nebo kde se mní rozmry prezu (zmna tloušky stny). Svtlá vzdálenost mezi dvma pruty, které se pesahují, nesmí být menší než profily nebo 0 mm (vtší z obou). Délka pesahu prefabrikované výztuže pro ložné spáry musí být odvozena z charakteristické soudržnosti urené zkouškami v souladu s EN c) Kotvení smykové výztuže Smykovou výztuž vetn tmínk musíme v kotevní oblasti opatit háky nebo ohyby (obr..13). Uvnit háku nebo ohybu musí být podélný výztužný prut. Zakivení háku musí pokraovat rovnou ástí délky alespo 5 profil nebo 50 mm, u ohybu je to alespo 10 profil nebo 70 mm. 1) 10φ nebo 70 mm, vtší z hodnot ) 5φ nebo 50 mm, vtší z hodnot a) pomocí ohyb b) pomocí hák Obr..13 : Kotvení smykové výztuže d) Zkracování tažené výztuže V ohýbaných prvcích musí každý výztužný prut pokraovat (s výjimkou koncových podpor) za bod, kde už není potebný, na vzdálenost rovnou nejmén - 33 (46) -

34 Zdné konstrukce MS 3 úinné výšce prvku nebo1 profilm prutu. Bod, kde výztuž již není teoreticky nutná je tam, kde návrhový moment odolnosti prezu (pi jeho výpotu uvažujeme pouze s pokraujícími pruty) je rovný psobícímu návrhovému momentu. Výztuž však nesmíme v tažené oblasti zkrátit, pokud nejsou splnny všechny následující podmínky pro všechna uvažovaná uspoádání zatížení: výztužné ocelové pruty pokraují nejmén na kotevní délku odpovídající jejich návrhové pevnosti od bodu, kde již pro odolnost v ohybu nejsou potebné; návrhová smyková odolnost v prezu, kde výztuž koní, je vtší než dvojnásobek smykové síly od návrhového zatížení v tomto prezu; výztužné pruty, které pokraují, mají v míst ukonení zkráceného prutu dvojnásobnou plochu než je požadovaná plocha výztuže pro moment odolnosti v tomto prezu. Je-li ohýbaný prvek prost uložen nebo ásten vetknut, za líc podpory musí být uloženo alespo 5 % plochy tažené výztuže nutné uprosted rozptí. Kotevní délku vypoítáme dle (.30) nebo zajistíme: úinnou kotevní délku rovnou 1 profilm prutu od tžišt podpory, ohyby nebo háky nesmjí zaínat ped stedem podpory nebo úinnou kotevní délku rovnou 1 profilm prutu plus d/ od líce podpory (d je úinná výška prvku), ohyby nebo háky nesmjí zaínat díve než ve vzdálenosti d/ od líce podpory. Je-li vzdálenost od líce podpory k nejbližšímu okraji hlavního zatížení menší než d, veškerá hlavní výztuž ohýbaného prvku musí být zatažena do podpory na kotevní délku 0 profil prutu Zajištní tlaené výztuže Tlaené výztužné pruty musejí být zajištny, aby se pedešlo místnímu vybo- ení. Toto zajištní provedeme pomocí tmínk, které obepínají podélnou výztuž. Tmínky jsou nutné v prvcích, kde plocha podélné výztuže je vtší než 0,5 % plochy zdiva vetn betonové výpln a je využito více než 5 % návrhové odolnosti v dostedném tlaku. Prmr tmínk je minimáln 4 mm nebo ¼ maximálního prmru podélných prut (vtší z hodnot), jejich vzdálenost nesmí pekroit nejmenší z: nejmenší píný rozmr stny; 300 mm; 1 prmr hlavní výztuže. Svislé výztužné rohové pruty musejí být openy o tmínky, které je obepínají, vnitní úhel ohnutí tmínku nesmí být vtší než 135. Vnitní svislé pruty je teba opatit tmínky, které jsou ohnuty kolem prut, po dvojnásobné vzdálenosti (46) -

35 Závr Vzdálenost výztuže Vzdálenost výztuže musí být taková, aby mezi pruty bylo možné umístit a zhutnit beton nebo maltu. Svtlá vzdálenost mezi sousedními rovnobžnými pruty nesmí být menší než maximální velikost zrna kameniva plus 5 mm nebo prmr prutu nebo 10 mm (maximální z hodnot). Vzdálenost tažené výztuže nesmí pekroit 600 mm. Je-li výztuž soustedna v dutinách nebo kapsách prvk s otvory nebo v kapsách vytvoených uspoádáním prvk, celková maximální plocha hlavní výztuže nesmí pekroit 4 % celkové prezové plochy výpln v této dutin nebo kapse (v míst pesah maximáln 8 %). V pípad výztuže soustedné v kapsách nebo dutinách podle (prvky s pírubami) mže být vzdálenost výztuže až 1,5 m. Je-li v dutinách nebo kapsách nutná smyková výztuž, vzdálenost tmínk nesmí pekroit 0,75 d nebo 300 mm (menší z obou). Maximální vzdálenost prefabrikované výztuže pro ložné spáry je 600 mm (46) -

36 Zdné konstrukce MS 3.9. Konstrukní zásady pro pedpjaté zdivo Detaily pedpínacích zaízení viz EN Konstrukní zásady pro sevené zdivo Sevené zdné stny jsou opateny svislými a vodorovnými ohraniujícími prvky ze železobetonu nebo vyztuženého zdiva. Takové stny psobí jako jeden konstrukní prvek, jsou-li vystaveny zatížení. Horní a boní ohraniující prvky se betonují po provedení zdiva, takže jsou patin vzájemn svázány. Ohraniující prvky musíme provést v úrovni každého podlaží, v každém kížení stn a po obou stranách každého otvoru o ploše vtší než 1,5 m. Další ohraniující prvky budou nutné pi velkých rozponech vzdálenost tchto prvk jak ve svislém, tak ve vodorovném smru nesmí pesáhnout 4 m. Prezová plocha ohraniujících prvk nesmí být menší než 0,0 m, pdorysné rozmry jsou minimáln 150 mm. Musejí být opateny podélnou výztuží o minimální ploše 0,8 % celkové prezové plochy ohraniujícího prvku, ale ne mén než 00 mm. Prmr tmínk musí být alespo 6 mm, jejich vzdálenost maximáln 300 mm. Jestliže v sevených zdných stnách použijeme zdicí prvky skupiny 1 a, prvky piléhající k ohraniujícímu prvku musejí mít pesahy v souladu s pravidly pro vazbu zdiva (viz MS1). Alternativn mžeme použít výztuže profilu alespo 6 mm po vzdálenostech ne vtších než 300 mm, která je ádn zakotvena ve výplovém betonu nebo maltových spárách (46) -

37 Závr.10 Autotest 1. Jaké jsou druhy oceli pro vyztužování? viz Jaký je maximální štíhlostní pomr vyztužených zdných prvk namáhaných svislým zatížením? viz Jak uríme úinné rozptí zdných nosník? viz.6.1., Jaký je mezní pomr úinného rozptí k úinné tloušce pro prost uloženou stnu namáhanou ohybem kolmo na její rovinu? viz tab Jaká mže být maximální velikost ramene vnitních sil z v mezním stavu únosnosti ve vztahu k úinné výšce d? viz (.8) 6. Jak je omezen moment odolnosti prvku z vyztuženého zdiva? viz (.9a,b) 7. Jak uríme rameno vnitních sil z pro vysoké nosníky z vyztuženého zdiva? viz (.14), (.15) 8. Co je to složený peklad? viz Jak se urí návrhová hodnota smykové odolnosti vyztužené zdné stny s vodorovnou smykovou výztuží namáhané vodorovným zatížením v rovin stny? viz (.19), (.0), (.1) 10. Kdy nemusíme posuzovat vyztužené zdné prvky podle mezních stav použitelnosti? viz Jaká musí být minimální tlouška ložné spáry, pokud v ní je uložena výztuž? viz Jaké jsou minimální stupn vyztužení? viz Jak se vypoítá kotevní délka výztuže? viz (.30) 14. Jaké jsou možné zpsoby kotvení výztuže? viz. obr (46) -

38 Zdné konstrukce MS 3.11 Píklad.1 Navrhnte a posute peklad z vyztuženého zdiva. Svtlé rozptí je 3,0 m. Peklad je ve vnitní nosné zdi zatížené stropní konstrukcí (viz schéma). Tída prostedí MX1 Tída kontroly provádní: 3 Zdící prvky kategorie I: plné pálené cihly formátu 90/140/65 mm; prmrná pevnost: kolmo na ložnou spáru - 5 Mpa kolmo na stynou (rovnobžn s ložnou) spáru - 0 Mpa; objemová hmotnost γ=19 kn/m 3 Návrhová obyejná malta M 15; γ=0 kn/m 3 Výplový beton C 0/5 Ocel: hlavní výztuž B 500 tmínky B 06 Zatížení: Stropní panely vetn zálivek 3,0 kn/m Podlaha 1,7 kn/m Omítka 0,3 kn/m g k = 5,0 kn/m Užitné q k = 5,0 kn/m Vlastní tíha 0,44*0,515*19 = 4,305 kn/m Omítka 0,015(*0,53+0,44)0 = 0,450 kn/m Stálé (5,0*5+4,305*0,45)*1,35 = 40,169 kn/m Promnné,0*5*1,5 = 15,000 kn/m Celkem f d = 55,169 kn/m.6.1. MS3 l ef = l r + d odhad φ l d 1 = 65 + c nom + φ t + = = 100 mm tab..4 MS3 c nom = 0 mm φ t = 6 mm φ l = 18 mm - 38 (46) -

39 Závr Ve vzdálenosti d/ od líce podpory d = h d 1 = = 415 mm = 0,415 m l r = 3,0 m l ef = 3,0 + 0,415 = 3,415 m M 1 1 Ed = fdl = 55,169 3,415 = 80, 45 knm 8 8 V Ed lef = fd d = 3,415 = 55,169 0,415 = 71,306 kn (.7) MS M A f z Rd = s yd (.9a) MS M Rd 0,4 f bd d Tab..1 MS1 f yd = f γ yk M f yk 500 f yd = = 435 N / mm 1,15 fk Tab..1 MS1 fd = γ M =, 0 γ M = 500 N / mm γ M = 1,15 (. ) MS1 Tab..6 MS1 k 0,65 b 0,5 m f = Kf f (rovnobžn s ložnou spárou) K = 0,55*0,8 (podélná maltová spára s lícem stny) f b = δ 0 = 1 0 = 0 N / mm Tab..3 MS1 δ (výška 140, šíka 65) dle tab. δ>1; platí ale, pokud δ1 => δ=1-39 (46) -

40 Zdné konstrukce MS 3 Tab..4 MS1 f m = 15 N/mm < 0 N/mm < f b = 40 N/mm 0,65 0,5 f = 0,55 0, = 6, 061 N/mm k 6,061 f d = = 6,031 N/mm,0 As f yd (.8) MS3 z = d 0,5 0,95d bf yd pedpoklad: z = 0,75d = 0, = 311 mm M Rd M Ed A s f yd z 80,45 knm 6 80,45 10 A s, req = = 594, navrženo: 3φR16; A s = 603 mm mm A s = 0 bd = = mm, min,005 0, , 3 Posouzení na ohyb d = / = 416 mm z = 416 0,5 = 317, 7 mm 440 3,031 z = 317,7 mm < 0, = 395 mm 6 M Rd = ,7 10 = 83,33 knm 6 0,4 3, = 9, 318 knm M Rd = 83,33 knm > M Ed = 80, 45 knm Posouzení na smyk VRd VEd = 71, 306 kn smykové naptí od zatížení: ν = V Ed 71, N = = 0,390 bd mm (.4) MS1 charakteristická pevnost nevyztuženého zdiva ve smyku (všechny spáry jsou vyplnny maltou): f Vk = f + 0,4σ σ 0,065 f f Vko Vlt b d... hodnota bude v NP 3 = 0,065 0 = 1,3 N / mm d = 0-40 (46) -

41 Závr Tab..7 MS1 f Vko = 0,3 N/mm f Vk = 0,3 N/mm Tab..5 MS1 výplový beton: f cvk = 0,39 N/mm bereme menší z (f vk ; f cvk ) f f = γ 0,3 =,0 Vd Vk = M 0,15 N / mm f Vd = 0,15 N / mm < ν = 0,39 N / mm (.4) MS3 budeme poítat s vlivem podélné výztuže: f ( 0, ,5ρ ) 0,7 0,7 Vd = = = γ M γ M,0 A ρ = s bd 603 = = 0, ,35 N / mm ( 0, ,5 0,0033) f Vd = = 0,04 N / mm,0 f Vd = 0,04 N / mm < 0,35 N / mm (.5) MS3 χ =,5 0,5 d smykové rozptí: a v M Ed,max 80,45 av = = = 1, 18 m V 71,306 a V d χ = Ed,max 118 = =,71 < 6 416,5 0,5,71 = 1,8 f Vd = 1,8 0,04 = 0,37 N / mm f Vd = 0,37 N / mm < 0,35 N / mm f 1,75 1,75 = γ,0 Vd = M 0,875 N / mm => je nutná smyková výztuž (.7) MS3 V Ed VRd1 + VRd 3 1 = V Rd = 0, , 038 kn VRd VEd VRd = 71,306 68,038 3, 68 kn 1 = sw Rd yd α (.8) MS3 V = 0,9d f ( 1+ cosα ) sinα ; = 90 A s - 41 (46) -

42 Zdné konstrukce MS 3 A sw, min s = 5 mm = 0, 0005 b s 06 f yd = = 179 N / mm 1,15 A sw 0 = mm, min =, , 5 navrženo: dvojstižný tmínek φ6 mm A sw = 57 mm (.9) MS V Rd = 0, = 16, 978 kn 5 V Rd1 + V Rd 0,5 f d bd = 0,5 3, = 138,698 kn 3 VRd1 + VRd = 85,016 kn > VEd = 71, 306 kn Kontrola mezních rozmr (viz a;.8.1) l ef 3,416 Tab..5 MS3 = = 8, < 0 => d 0,416 (.30) MS3 Prez vyhoví meznímu stavu použitelnosti Kotevní délka l b = γ M φ 4 f f yd bok Tab..1 MS3 f bok = 3,4 N/mm Tab..1 MS1 γ =, l b =, = 116 mm 4 3,4 Pi ukonení hákem nebo ohybem: 0,7. l b =788mm Moment v líci podpory: 55,169 3,416 0,08 M Ed, a = 0,08 55,169 = 19,6 1,193 = 18, 407 knm Redukce kotevní délky: 18,407 b, = 116 = 49 mm 83,33 l red l b,min = 0,3 l b = 10φ = 160 mm = 100 mm = 338 mm = - 4 (46) -

43 Závr Schéma vyztužení Výztuž zakotvíme 400 mm za líc podpory Konstrukní zásady Prosté podepení => do podpory min. 5 % plochy tažené výztuže.. φ 1φ od tžišt podpory: = 400 1φ + d/ od líce podpory: = 400 Prostední prut bychom mohli zkrátit; zjišování nutné délky je však pomrn zdlouhavé (viz d) a v tomto pípad bychom neušetili významné množství oceli; proto zatáhneme do podpory všechny 3 pruty (46) -

44 Zdné konstrukce MS 3 3 Závr 3.1 Shrnutí U nás zatím není používání vyztužených zdných konstrukcí píliš rozšíeno. Vy jste se te seznámili se zpsobem navrhování tchto konstrukcí a je jenom na vás, zda je bude v praxi uplatovat. 3. Studijní prameny 3..1 Seznam použité literatury [1] FINAL DRAFT pren Eurocode 6: Design of masonry structures Part 1-1: Common rules for reinforced and unreinforced masonry structures. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDI- ZATION, Brussels Seznam doplkové studijní literatury [] Hendry, A.W. Structural Masonry. Second Edition, MacMillan Press Ltd, [3] Hendry, A.W., Sinha, B.P., Davies, S.R. Design of Masonry Structures. First Edition, E & FN SPON, London [4] McKenzie, W. M. C. Design of Structural Masonry. PALGRAVE, New York (46) -

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING LADISLAV ÍRTEK, CSC BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS1 BETONOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍENÝ PRVODCE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍENÝ PRVODCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD-MO ROZŠÍENÝ PRVODCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Statika

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Technický list vydání 15/03/2010 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní malta s nízkým

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky Metodika návrhu dle EC 2 - termicky termická analýza - teplotní účinky - teploty žhavých plynů - normový požár přirozený požár (PP) NTK teplota [ C] T teplota výztuže (NTK) teplota výztuže (PP) doba trvání

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více