PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP"

Transkript

1 Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí zaízení EN 355 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - tlumie pádu Pro zjednodušení terminologie budeme v tomto textu nazývat všechny produkty, které splní alespo jeden z výše uvedených EN standard, textilní OOPP (OOPP osobní ochranný prostedek proti pádu z výšky). 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Cíle periodické kontroly (revize) Prvoadým úelem revize je urit zpsobilost textilního OOPP pro další bezpené použití. Kvalifikovaný odhad pedpokládaných vnjších vliv vyvolávajících nevratná poškození, která následn vedou k vyazení z dalšího bezpeného používání. 1.2 Pokyny pro provádní periodické kontroly (revize) a) Pokud je pi revizi a ohodnocení všech zmínných bod alespo jedno ohodnocení negativní, doporuí inspektor (osoba oprávnná výrobcem k provádní periodických kontrol OOPP výrobce) uživateli vyadit textilní OOPP z dalšího používání. (více informací naleznete v píloze íslo 1) b) Inspektor je povinen pedat uživateli evidenní list revize, který krom jiného obsahuje seznam kontrolovaných výrobk a výsledek revize. V pípad negativního výsledku revize je povinen zapracovat tzv. protokol o revizi textilního OOPP. Pokud má uživatel vyplnný evidenní list výrobku lze záznamy o provedení periodických kontrol zaznamenávat do evidenního listu OOPP a to vetn doporuení k vyazení výrobku z používání. V tomto pípad se protokol o revizi vypluje na pání uživatele. Pevzetím evidenních list i protokol pebírá uživatel plnou zodpovdnost za dodržení doporuení a naízení obsažených v tomto protokolu. Inspektor nenese žádnou zodpovdnost za škodu nebo úraz spojený s užíváním textilního OOPP, pokud uživatel neuposlechne doporuení inspektora. Pravidelné revize oprávnnou osobou nesmí omezit uživatelskou povinnost provádt revize ped a po každém použití a provádt celkovou revizi každé 3 msíce (návod k použití). Je dležité upozornit uživatele, že textilní OOPP mže být poškozen hned pi prvním použití po revizi. To znamená, že pravidelné revize slouží pedevším jako prevence. 1.3 Plán revize Jako podklad pro kontrolu lze použít protokol o revizi textilního OOPP. Všechny body protokolu jsou složeny z nkolika ástí: a) bližší udání (napíklad datování) b) popis navrhovaného postupu c) ešení Negativní výsledek revize musí být zaznamenán v evidenním listu OOPP, nebo protokolu. V pípad kladného výsledku postauje zapsat základní údaje do hromadného evidenního listu OOPP.

2 Stránka 2 z Doporuené vybavení/pomcky a) lupa se svtlem b) posuvné midlo c) drátek s kulatým zakonením a prmrem 2 mm d) popisova textilních OOPP 2 DEFINICE POUŽITÝCH POJM 2.1 popruhy plošná tkaná textilie urité šíe s pevnými nepáratelnými kraji. Popruhy se skládají z osnovy (vertikální sada vláken) a útku (horizontální sada vláken) a dvou zavíracích vláken na jednom konci popruhu (tzv. systém pt). Nkdy mají popruhy oba konce tkané, nezaplétané (tzv. systém rotor). 2.2 šev je pevnostní spojení plošných a jiných textilií, pedevším popruh, šitím (nitmi). Šev se skládá ze steh. 2.3 steh je ást švu mezi dvma vpichy a je tvoen horní a spodní nití. 2.4 nit je seskaná ze dvou a více pízí (píze spojené stáením). Píze je sada multifilament (stoené multifilamenty). Multifilament je sada filament. Filament/vlákno je nejtení základní jednotka (nekonené vlákno). Nejastji je z PAD nebo PES. 2.5 lano/lanyard je textilní produkt skládající se z jádra krytého opletem. Lana/lanyardy se vyrábjí z materiál jako je PES, PAD, Kevlar a jiné, piemž použitý materiál peduruje druh a zpsob použití. 2.6 oplet je soubor pízí spojených splétáním (nap. 32, 40 nebo 48 pízí) 2.7 jádro je soubor duší (nap. v potu 7 16 duší) 2.8 duše je seskaná ze dvou a více pízí (píze spojené stáením) 2.9 kovové jsou kovové komponenty rzných tvar zvlášt pak pipojovací, spojovací pop. komponenty blokovací komponenty materiály Polyamid též nazývaný nylon, používáme zkratku PAD. Je používán pro textilní OOPP. Nap. Polyester popruhy, lana atd. používáme zkratku PES mén asto používaný pro textilní OOPP. Z PES se vyrábjí nap. šicí nit výrobce SINGING ROCK, s.r.o., Poniklá 317, Poniklá 2.12 inspektor je osoba, která je povena výrobcem provádt pravidelné periodické kontroly (revize). 3 DATOVÁNÍ TEXTILNÍHO OOPP 3.1 Identifikaní etiketa Stáí textilního OOPP mže být zjištno z prvodní karty, která je u každého nového textilního OOPP. Dále je souástí každého textilního OOPP identifikaní etiketa s jedineným íslem textilního OOPP, íslem šarže, msícem a rokem výroby, názvem textilního OOPP a s dalšími údaji požadovanými normou SN EN 365. ešení: Doporuit nepoužívat textilní OOPP, pokud je starší 10-ti let (od data výroby). Dvodem je pirozená degradace PAD/PES vlivem UV záení a jiných vnjších vliv.

3 Stránka 3 z Evidenní list Krom výše uvedeného je stáí textilního OOPP možno zjistit z informací na vyplnném evidenním listu, který je souástí návodu k používání (pokud ho uživatel vyplnil). ešení: Doporuit vyadit z používání textilní OOPP, pokud je více než 10 let starý (od data výroby). Dvodem je pirozené rozkládání PAD/PES. Textilní spojovací a kotvící prostedky, stejn tak celotlové, hrudní, bederní a polohovací postroje a úvazky mají životnost stanovenu na 5/10 let (10 let od data výroby, 5let od data prvního použití), pokud byly vyrobeny do konce roku Celotlové, hrudní, bederní a polohovací postroje a úvazky vyrobené od a pozdji, mají dobu životnosti stanovenu na 10 let od data výroby. OOPP vyrábné a prodávané pod znakou SINGING ROCK, mají od dobu životnosti stanovenu na 10 let od data výroby s výjimkou kovových výrobk, které mají dobu životnosti omezenu pouze etností používání, opotebením a funkností. 4 REVIZE ŠTÍTK 4.1 Instruktážní piktogramy Vnitní natištné štítky obsahují následující informaci: íslo standardu EN, oznaení shody, jméno výrobce, ikony ukazující správné užívání. Žádný štítek nesmí být poškozen a všechny štítky musí být itelné a stále upevnné k textilnímu OOPP. ešení: Je nezbytn nutné doporuit vyazení textilního OOPP z používání pokud jsou nkteré štítky neitelné, poškozené nebo utržené. 4.2 Identifikaní etiketa Následující údaje se nacházejí na menším textilním štítku: identifikaní jedinené íslo, íslo série, msíc a rok výroby, velikost a název textilního OOPP. Štítek nesmí být poškozen a všechny štítky musí být itelné a stále upevnné k textilnímu OOPP. V pípad poteby oznait textilní OOPP jiným zpsobem, použije inspektor popisova textilních OOPP doporuený výrobcem. ešení: Je nezbytn nutné doporuit vyazení textilního OOPP z používání, pokud jsou nkteré štítky neitelné, poškozené nebo utržené. 5 REVIZE CELKOVÉHO OPOTEBENÍ Stanovení dynamických a statických kvalit a celkového stavu textilního OOPP (pouze pokud má inspektor k dispozici evidenní list textilního OOPP). ešení: Inspektor doporuí vyadit z používání textilní, kovové a jiné OOPP (celý systém urený pro zachycení pádu) v pípad, že jistící systém pro zachycení pádu byl vytvoen bez zalenní tlumie pádové energie za souasného použití nízkoprtažného pop. nízkoprtažných lan (EN 1891) a zachytil jakýkoliv pád. V pípad správn vytvoeného systému pro zachycení pádu dle návod na použití a instrukcí výrobce, se po zachycení pádu okamžit doporuí k vyazení tlumi pádové energie (pokud byla zahájena tlumící reakce). Ostatní prvky systému pro zachycení pádu, které byly souástí jistícího etzce, který zachytil pád se okamžit, jakmile to situace dovolí, nechají zkontrolovat inspektorem. Pokud nebudou na jednotlivých prvcích systému pro zachycení pádu patrná žádná poškození v souladu s instrukcemi pro provádní periodických kontrol vydanými výrobcem a pedanými oprávnným osobám, doporuí inspektor jejich další použití. Uživatel je povinen správn a pesn

4 Stránka 4 z 8 informovat inspektora o všech okolnostech provázející pád. Uživatel nese plnou zodpovdnost za zatajení, pop. neinformování inspektora o všech skutenostech provázejících pád. V pípad, že záznamy nejsou k dispozici, upozorní inspektor uživatele, že uživatel pebírá veškerou zodpovdnost za další používání textilního OOPP. 5.1 Tlumící schopnosti tlumie pádu Úplné i ástené vypárání tlumie pádové energie pi zachycení pádu vede k omezení jeho tlumicích schopností a proto je nezbytn nutné tento druh poškození tlumi pádové energie zkontrolovat. Reaktor ešení: Pokud je nosný popruh tlumie pádové energie vytažen z plastového krytu, tlumi pádové energie byl zatížen tak, že zaala tlumící akce (200kg). Inspektor doporuí okamžité vyazení tlumie pádové energie z používání. Pokud je stední ást tlumícího jádra napárána a tedy je jasn patrné poškození v míst kde se tlumící jádro rozdluje a vede k jednotlivým pevnostním švm, doporuí inspektor okamžité vyazení tlumie pádové energie z používání. Joule ešení: Pokud je tlumi pádové energie prodloužen o více než 5cm nad udávanou délku, pak tlumi pádové energie byl zatížen nad únosnou mez (200kg) a zaala brzdící reakce. V tomto pípad je nezbytn nutné doporuit vyadit tlumi pádové energie z dalšího používání. 6 REVIZE PEVNOSTNÍCH ŠV Doporuujeme použít osvtlené zvtšovací sklo (zvtšení 10x) s pídavným mítkem (základní jednotka 0.5 mm). Je dležité provést revizi také na tch místech textilního OOPP, která jsou mén pístupná. Zejména je nutno se zamit na petržené, peezané, prodené nebo vypárané nit. 6.1 Poškození pevnostního švu Základním znakem bezpeného pevnostního švu je, že nit (ani jeden steh) není zcela petržena, peezána, prodena nebo vypáraná. Nutno kontrolovat rub i líc pevnostních šv. Perušení stehu lze uznat jedin tehdy, jestliže jsou konce nití zatavené už z výroby. Dodatené zatavování volných konc nití mimo výrobní prostory výrobce není dovoleno. ešení: Inspektor doporuí vyadit textilní OOPP z dalšího používání v pípad, že jakékoli nit jsou úpln petrženy (peíznuty nebo vypárány) a konce nití nejsou zataveny. Inspektor upozorní uživatele, že další používání textilního OOPP je životu nebezpené. 6.2 Roztepení pevnostního švu Jednotlivá vlákna v pízi šicí nit mohou být narušena (chlupatost švu). Je nutno doporuit vyazení textilního OOPP z používání v pípad, že je pevnostní šev narušen tak, že je alespo v jednom stehu zcela perušena jedna ze tí pízí, ze kterých se skládá šicí nit (více než 1/3 šicí nit). Je nutno kontrolovat vrchní i spodní nit pevnostních šv. ešení: Je-li pod lupou patrná zcela perušená jedna ze tí pízí, ze kterých se skládá šicí nit (více než 1/3 šicí nit) v jediném stehu, je nutno doporuit okamžité vyazení textilního OOPP z používání.

5 Stránka 5 z Lokální zabarvení pevnostních šv Lokální zabarvení pevnostního švu, které se neztratí pi vyprání textilního OOPP ve vlažné (max. 40 C) mýdlové vod (bez použití pracích prášk), je možné charakterizovat jako poškození chemikálií (jakéhokoli složení). Trvalé poškození píze švu chemikálií vede k degradaci statických a dynamických vlastností, nit se mže stát kehkou. ešení: Textilní OOPP doporuit k vyazení z dvodu možného nepedvídatelného petrhu pevnostního švu pi zachycení pádu. 6.4 Sklovitý povrch pevnostního švu Lokální zabarvení pevnostního švu, které mže být charakterizováno jako speená píze (sklovitý lesk/efekt). Sklovitý povrch textilního OOPP je pevážn dsledkem tepelného i chemického poškození. Tato poškození jsou na dotyk tvrdá a hladká, barva textilního OOPP se v míst poškození mní na ernou. Pi namáhání na ohyb praská. ešení: Doporuit vyazení textilního OOPP z dalšího používání z dvodu nepedvídatelného petržení pevnostního švu pi pádu. 6.5 Vypáraný pevnostní šev Všechny pevnostní švy textilního OOPP musí mít konce nití zakoneny zatavením tak, aby volný konec nit nebyl delší než 2 mm a ml na konci patrnou zatavenou plošku bránící samovolnému párání pevnostního švu. Je-li volný konec nit delší než 8 mm, je nutné doporuit vyazení textilního OOPP z používání nebo jsou vypárané více jak 2 stehy. Je-li volný konec nit dlouhý do 8 mm, zataví inspektor volný konec nit tak, aby se pevnostní šev nemohl dále párat a volný konec nit byl kratší než 2 mm. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby žádná ást textilního OOPP nepišla do styku s oteveným ohnm ani pímým zdrojem tepla a okolí volného konce nit bylo ped zatavováním zakryto. Pi podezení na vypáraný a již zatavený steh, porovnáme délku pevnostního švu se stejným pevnostním švem na jiné ásti textilního OOPP, nebo s jiným textilním OOPP stejného typu. ešení: Doporuit vyazení textilního OOPP z dvodu párání pevnostního švu, je-li volný nezatavený konec nit na nkterém ze šv delší než 8 mm. Pokud bude pevnostní šev pi porovnání jeho délky se stejným typem pevnostního švu o dva i více steh kratší, doporuí inspektor vyazení textilního OOPP z použití. Možnost snížené pevnosti pevnostních šv. 6.6 Uvolnný steh Jednotlivé stehy nesmí být uvolnny (smykování). Za uvolnný steh se považuje volná smyka na švu, která umožuje vsunout pod steh bez odporu drát se zaobleným koncem ø 2 mm. ešení: V pípad nalezení povoleného stehu i steh, doporuí inspektor vyazení textilního OOPP z dalšího používání. Nebezpeí petržení stehu a vypárání švu. 7 REVIZE POPRUH Doporuujeme použít osvtlené zvtšovací sklo (zvtšení 10x) s pídavným mítkem (základní jednotka 0.5 mm). Je dležité provádt revizi také na místech s menší dostupností, zvlášt na okrajích a místech kde se popruhy dotýkají kovových ástí, pop. picházejí do styku s lanem/lanyardem i jinými

6 Stránka 6 z 8 OOPP. Inspektor by si ml pedevším všímat poškození zpsobených prodením, ezem a míst, která jsou tvrdá a zabarvená, což indikuje tepelné i chemické poškození. 7.1 Zakonení (založení konc) popruh Bezpenostní založení konc popruh je nedílnou souástí popruh. Pípadné úpravy i opravy bezpenostního založení konc popruh smí provádt pouze výrobce OOPP, ešení: V pípad poškozeného, nebo chybjícího bezpenostního založení konc popruh doporuí inspektor uživateli nepoužívat textilní OOPP až do opravy provedené u výrobce textilního OOPP. 7.2 Petržení i prodení píze Základním znakem bezpeného textilního OOPP je, že žádná píze na povrchu textilního OOPP není zcela petržena, peíznuta, prodena nebo roztepena. ešení: Inspektor upozorní uživatele a doporuí vyazení textilního OOPP z dalšího používání, pokud je jakákoliv píze textilního OOPP úpln perušena (petržená, peíznutá nebo prodená). 7.3 Roztepení popruhu Mže dojít k takovému poškození filament v pízi, kdy píze jako celek poškozena není (zhrubnutí, chlupacení popruh). ešení: V pípad, kdy je patrné perušení (petržení, peíznutí nebo prodení) filament (chlupacení textilního OOPP), piemž je zachována integrita píze, doporuí inspektor textilní OOPP k dalšímu použití. 7.4 Lokální zabarvení popruh Lokální zabarvení textilního OOPP, které se neztratí pi vyprání ve vlažné (max. 40 C) mýdlové vod (bez použití pracích prostedk) je možné charakterizovat jako poškození chemikálií (jakéhokoli složení). Dlouhodobé psobení chemikálií na pízi textilního OOPP vede k degradaci statických a dynamických vlastností textilního OOPP. Textilní OOPP se mže stát mén pevným. ešení: textilní OOPP doporuit k vyazení z dvodu možnosti nepedvídatelného petrhu textilního OOPP pi zachycení pádu. 7.5 Sklovitý povrch popruhu Lokální zabarvení popruhu, které se dá charakterizovat jako speené píze (sklovitý lesk na povrchu popruhu). Textilní OOPP mže být také propálen. ešení: textilní OOPP doporuit k vyazení z dvodu možnosti nepedvídatelného petrhu popruhu pi zachycení pádu. Inspektor doporuí vyadit z používání textilní OOPP, pokud nalezl známky popálení i propálení textilního OOPP. 8 REVIZE OPLETU TEXTILNÍHO OOPP Doporuujeme použít osvtlené zvtšovací sklo (zvtšení 10x) s pídavným mítkem (základní jednotka 0.5 mm). Revizi opletu textilního OOPP je nutné provést po celé délce a obvodu textilního OOPP.

7 Stránka 7 z Poškození opletu Základní charakteristikou bezpeného opletu je, že není petržena více než jedna píze. ešení: Je dležité upozornit uživatele a doporuit vyazení textilního OOPP z používání v pípad úplného petržení (nebo opotebování) dvou a více pízí. 8.2 Roztepení opletu Jednotlivé píze mohou být poškozeny (zhrubnutí textilního OOPP = chlupacení). Používání chlupatého textilního OOPP není nebezpené. Jádro nesmí být nikdy viditeln odkryto. Žádná z pízí opletu textilního OOPP nesmí být zcela perušena. ešení: Je nezbytn nutné doporuit vyazení textilního OOPP z dalšího používání, pokud je jádro viditeln odkryto i prosvítá skrz narušený oplet. 8.3 Místní zabarvení opletu Lokální zabarvení opletu, které se neztratí pi vyprání textilního OOPP ve vlažné (max. 40 C) mýdlové vod (bez použití pracích prostedk) je možné charakterizovat jako poškození chemikálií (jakéhokoli složení). Dlouhodobé poškození píze opletu (potažmo i jádra) chemikálií vede k degradaci statických a dynamických vlastností textilního OOPP, píze se mže stát kehkou. ešení: textilní OOPP doporuit k vyazení z dvodu možnosti nepedvídatelného petrhu píze opletu í jádra pi zachycení pádu, nebo pi prchodu jistícím prvkem, blokantem i vratným bodem. 8.4 Sklovitý povrch opletu Lokální zabarvení opletu, které mže být charakterizováno jako speená píze (sklovitý efekt). Je charakterizováno zmnou barvy, tuhosti a mechanických vlastností píze. ešení: Doporuit vyazení textilního OOPP z dalšího používání z dvodu možného petržení textilního OOPP pi zachycení pádu nebo pi prchodu jistícím prvkem, blokantem i vratným bodem. 9 REVIZE JÁDRA TEXTILNÍHO OOPP Stav jádra textilního OOPP zjišuje inspektor pohmatem. Kontrolu stavu jádra provádí inspektor po celé délce textilního OOPP a to ze všech stran. Textilní OOPP je nutno pi kontrole neustále protáet v prstech. 9.1 Tvrdá místa pod opletem Pokud inspektor najde tvrdá místa pod opletem, mže jít o: a) Lokální poškození jednoho nebo více jader. b) Lokální zauzlení jednoho nebo více jader. c) Cizí pedmt ve vnitní struktue textilního OOPP. ešení: Pokud inspektor nalezne jakékoliv z výše uvedených poškození jádra textilního OOPP i jejich kombinaci, doporuí okamžité vyazení textilního OOPP z používání.

8 Stránka 8 z Poškození integrity jádra textilního OOPP Revize integrity jádra se provádí tak, že se textilní OOPP vytvaruje do tvaru písmene a plynule se celé tímto tvarem odvine. "omega ešení: Pokud se pi kontrole tvar omega zmní a na textilním OOPP se vytvoí tvar písmene A, tedy textilní OOPP svírá v jistém bod ostrý úhel, znamená to, že jádra jsou poškozena. Jakékoliv poškození jader textilního OOPP mže vést k petržení textilního OOPP. Inspektor doporuí vyazení textilního OOPP z dalšího používání. Copyright SINGING ROCK, s.r.o.

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) POSTROJ

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) POSTROJ Stránka 1 z 7 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) POSTROJ SN EN 358 SN EN 361 SN EN 813 Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci proti pádm z výšky - pracovní polohovací

Více

STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 7

STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 7 STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 7 Režim kontrol a revizí OOPP při výškových činnostech Kontrola OOPP Revidovaný materiál: Postroje Textilní OOPP Lana Spojky Blokanty Postroje Cíle revize Prvořadým účelem revize

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK EN 362 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky spojky Pro zjednodušení terminologie budeme v tomto textu používat pouze termín

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Na tomto obrázku je vyobrazen max. poet mycích program a speciálních funkcí. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%&

!  #!! $%! & '( &! & )% *! * # $%& !! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%& '( )!!+),# *--- )*%+ 1) Abstrakt Tento dokument je referenní pírukou definující datový model MICHAEL. Datový model pedstavuje XML popis digitálních sbírek a souvisejících

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB Hasiská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ A ÚZEMNÍ ÍZENÍ PROJEKT VEEJNÉHO OSVTLENÍ Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor : --- Vypracoval : Rozšíení VO v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem Příloha č.2 k Č.J.: KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ 1. Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích ADRENALINSPORT KLUB PROSTJOV pokrauje v poádaní sportovních dn na kolekových bruslích a kolobžkách.loský historicky druhý závod na kolekových bruslích ukázal,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023 Plán pée o PP Lom u Kozolup na období 2009-2023 1. Základní identifikaní a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenní kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Lom u Kozolup Kategorie PP Evidenní kód 691 Kategorie

Více

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener NÁVOD K OBSLUZE Bezpenostní laserový skener CZ Návod k obsluze Tato p,íru.ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z3stávají spole.nosti SICK AG. Spole.nost SICK AG poskytuje

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce.

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce. Pátá kapitola ZNAK ZNAK PREZENTACE 5.0. Cíl prezentace Osvtlit dvody, jež vedly k pijetí znaku erveného kíže a pozdji znaku erveného plmsíce. Pipomenout pravidla používání znaku a poukázat na možná zneužití.

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČNÍ TCHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVRSITY OF TCHNOLOGY FAKULTA LKTROTCHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TCHNOLOGIÍ ÚSTAV LKTRONRGTIKY FACULTY OF LCTRICAL NGINRING AND COMMUNICATION DPARTMNT OF LCTRICAL POWR NGINRING

Více

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 listopad 2011 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel Název : Krajský úad Královéhradeckého

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Teplotní a vlhkostní idla. Uživatelská píruka

Teplotní a vlhkostní idla. Uživatelská píruka Teplotní a vlhkostní idla Uživatelská píruka DLEŽITÉ UPOZORNNÍ Vývoj produkt CAREL je založen na mnohaleté zkušenosti na poli topení, vtrání a klimatizace, na stálých investicích do technologické inovace

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LEONARD HOBST, CSC., PROF. ING. JIÍ ADÁMEK, CSC. ING. PETR CIKRLE, PH.D., ING. PAVEL SCHMID, PH.D. DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRVODCE PEDMTEM

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více