9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách"

Transkript

1 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které působí ve směru žeber. Ustanovení platí pro desky s žebry, u nichž je splněno b r /b s 0,6, viz obr Definice Spřažené chování mezi profilovaným plechem a betonem se musí zajistit jedním ze způsobů naznačených na obr. 31: 1. mechanickým spojením pomocí deformací plechu (vtisky nebo výstupky);. třecím spojením u profilů samosvorného typu; 3. koncovým ukotvením provedeným přivařenými trny nebo jiným typem lokálního spojení mezi betonem a ocelovým plechem; toto lze použít pouze v kombinaci s 1. nebo.; 4. koncovým ukotvením zdeformováním žeber na koncích plechů, pouze v kombinaci s. Jiné způsoby se nevylučují, ale nejsou pokryty touto normou. Protože samotná soudržnost plechu s betonem nebo tření ke spřažení nepostačuje, je vždy nutné experimentální ověření. Desky mohou mít úplné nebo částečné smykové spojení, které bylo definováno dříve u nosníků. 1 mechanické spojení, třecí spojení, 3 koncové ukotvení pomocí trnů přivařených skrz plech, 4 koncové ukotvení zdeformováním žeber Obr. 3. Typické tvary spojení u spřažených desek [obr. 9.1] 87

2 9. Konstrukční ustanovení 9..1 Tloušťka desky a výztuž Normu lze používat, pokud platí, že celková tloušťka spřažené desky h je alespoň 80 mm a tloušťka vrstvy betonu nad horním povrchem žeber plechu h c alespoň 40 mm. Je-li deska součástí spřaženého nosníku, zvětšují se uvedené požadavky na 90 mm, resp. 50 mm. Příčná i podélná výztuž se umísťují do průběžné vrstvy betonu h c. Množství výztuže v každém směru nemá být menší než 80 mm /m a vzdálenosti mezi výztužnými pruty nemají být větší než h nebo 350 mm, přičemž rozhoduje nižší hodnota. 9.. Kamenivo Jmenovitý rozměr kameniva nesmí u plechobetonových desek přesáhnout menší z následujících rozměrů: 0,40 h c, viz obr. 3; b 0 / 3, kde b 0 je střední hodnota šířky žebra (u samosvorných profilů to je nejmenší šířka), viz obr. 3; 31,5 mm. samosvorný profil otevřený profil Obr. 3 Rozměry plechu a desky [obr. 9.] 88

3 9..3 Požadavky na uložení Jsou definovány nejmenší úložné délky podle obr. 33: pro spřažené desky uložené na oceli nebo betonu: l bc = 75 mm a l bs = 50 mm; pro spřažené desky uložené na jiných materiálech: l bc = 100 mm a l bs = 70 mm. Obr. 33 Nejmenší délky uložení [obr. 9.3] 9.3 Zatížení a účinky zatížení Návrhové situace Rozlišuje se stav s čerstvým betonem a stav, kdy deska začíná působit jako spřažená Zatížení profilovaného plechu použitého jako bednění Kromě tíhy čerstvého betonu a ocelového plechu se uvažuje též montážní zatížení (včetně lokálního nahromadění betonu) podle ČSN EN Je-li průhyb uprostřed rozpětí plechu δ způsobený vlastní tíhou plechu a čerstvým betonem menší než 1/10 tloušťky spřažené desky, lze tento tzv. rybníkový efekt při návrhu plechu zanedbat. Je-li tento limit překročen, zohlední se rybníkový efekt tím, že se tloušťka betonu zvětší v celé ploše desky o 0,7δ Zatížení spřažené desky Zatížení se uvažují podle ČSN EN Při posouzení mezního stavu únosnosti se může předpokládat spřažené působení desky pochopitelně jen v případě, že se prokáže schopnost přenesení podélného smyku mezi ocelí a betonem. 9.4 Analýza vnitřních sil a momentů Profilovaný ocelový plech jako bednění Profilovaný plech působící jako bednění se posoudí podle ČSN EN

4 9.4. Analýza spřažené desky Desky jsou zpravidla spojité. V mezním stavu únosnosti je několik možných přístupů k návrhu. Bezpečně lze desky navrhnout jako prosté nosníky a u vnitřních podpor umístit minimální výztuž, viz dále. Desky lze také navrhnout na momenty získané pružným výpočtem a upravené tak, že se podporové momenty zredukují až o 30 % a patřičně se zvětší momenty v polích. Plně plastickou analýzu s redistribucí momentů lze použít jen za podmínek vymezených normou. V mezním stavu použitelnosti je přípustný jen pružný výpočet Účinná šířka spřažené desky pro soustředěná a přímková zatížení Soustředěné zatížení nebo zatížení přímkové působící ve směru rozpětí se má uvážit roznesené na šířku b m, měřenou těsně nad žebry desky podle obr. 34. Šířka b m je dána vztahem: b m = b p +(h c + h f ) (9.1) 1 vrstvy podlahy, výztuž Obr. 34 Roznášení soustředěného zatížení [obr. 9.4] U přímkového zatížení kolmého ke směru rozpětí desky lze pro b m použít výraz (9.1), do nějž se za b p dosadí délka soustředěného přímkového zatížení. Není-li poměr h p /h větší než 0,6, lze účinnou šířku desky zjednodušeně určit z výrazů (9.) až (9.4): a) pro ohyb a podélný smyk: pro prostá pole a pro krajní pole spojitých desek p bem bm Lp 1 L = + šířka desky (9.) L 90

5 pro vnitřní pole spojitých desek p bem bm 1, 33Lp 1 L = + L b) pro vertikální smyk: šířka desky (9.3) p bev bm Lp 1 L = + L šířka desky (9.4) kde L p je vzdálenost mezi středem zatížení a bližší podporou; L rozpětí desky. Není-li charakteristická hodnota soustředěného břemen větší než 7,5 kn nebo rovnoměrného zatížení než 5,0 kn/m, lze bez výpočtu použít jmenovitou příčnou výztuž s plochou rovnou nejméně 0, % plochy betonu nad žebry. Výztuž se umístí v délce b em. Nejsou-li předchozí podmínky splněny, postupuje se podle ČSN EN Ověření profilovaného ocelového plechu použitého jako bednění v mezním stavu únosnosti Postupuje se podle ČSN EN Ověření profilovaného ocelového plechu použitého jako bednění v mezním stavu použitelnosti Postupuje se podle ČSN EN Průhyb plechu δ s způsobený vlastní tíhou plechu a tíhou čerstvého betonu (ale bez vlivu montážního zatížení) se v ČR omezuje na hodnotu L/180, kde L je účinné rozpětí mezi podporami (montážní podpory se v tomto kontextu započítávají). 9.7 Ověření spřažené desky v mezním stavu únosnosti Návrhové kritérium Návrhové hodnoty vnitřních sil nesmí v mezním stavu únosnosti přestoupit návrhovou únosnost průřezu desky Ohyb V obvyklém případě úplného smykového spojení lze moment únosnosti v ohybu M Rd s stanovit plastickou teorií, přičemž se návrhová pevnost ocelového plechu uvažuje f yp,d. V oblasti záporných momentů se příspěvek plechu smí uvažovat jen tehdy, je-li plech spojitý. 91

6 Účinek lokálního boulení tlačených částí plechu je prakticky vždy omezen spolupůsobícím betonem; lze ho proto bezpečně uvážit použitím dvojnásobných účinných šířek podle ČSN EN pro stojiny třídy 1. Profilované plechy jsou ale zpravidla tvarované tak, že lze započítat jejich plnou plochu. Při působení kladného momentu mohou nastat dva případy. Prochází-li neutrální osa nad plechem, stanoví se moment únosnosti z napětí, rozdělených podle obr těžišťová osa ocelového profilovaného plechu Obr. 35 Rozdělení napětí při působení kladného momentu, prochází-li neutrální osa nad plechem [obr. 9.5] Prochází-li neutrální osa plechem, dá se počítat i s tlačeným betonem lichoběžníkového žebra, čímž se výpočet komplikuje a neutrální osu je obtížné exaktně stanovit; nejlepší je hledat ji zkusmo z rovnováhy sil. Norma připouští zjednodušený výpočet podle obr. 36, kdy se jako tlačená uvažuje jen průběžná vrstva betonu desky a ocelový profil se, kromě horní pásnice, považuje za tažený. Přibližně platí: M pl,rd = N cf z + M pr Ncf z = h 0,5h c e p + (e p e) A f pe yp,d (9.5) M pr = 1,5M pa 1 A N pe cf f yp,d M pa (9.6) N cf = α f cd h c b, kde M pa je plastický moment únosnosti plechu; α = 0,85; b šířka průřezu. 9

7 1 těžišťová osa ocelového profilovaného plechu plastická neutrální osa profilovaného plechu Obr. 36 Rozdělení napětí při působení kladného momentu, prochází-li neutrální osa plechem [obr. 9.6] Pro záporný moment se hodí příspěvek plechu zanedbat a vycházet při stanovení únosnosti z obr. 37. Obr. 37 Rozdělení napětí při působení záporného momentu [obr. 9.7] Podélný smyk u desek bez koncového kotvení Ustanovení tohoto článku se použijí na spřažené desky s mechanickým nebo třecím zakotvením (typy 1) a ) na obr. 31). Návrhová únosnost při působení podélného smyku se určí tzv. m-k metodou, nebo metodou částečného spojení. Obě metody potřebují některé hodnoty do výpočtů získat experimentálně, což je popsáno v Příloze B normy Podélný smyk u desek s koncovým kotvením Nejsou-li k dispozici výsledky experimentů, je vhodné použít koncové kotvení (typu 3 z obr. 31). V tom případě se podélný smyk dá přisoudit pouze tomuto kotvení a experiment není potřeba. Použijí-li se obvyklé trny, vezme se návrhová únosnost trnu P pb,rd přivařeného skrz ocelový plech jako menší z hodnoty návrhové smykové únosnosti trnu ve smyku podle kap a únosnosti plechu proti roztržení podle následujícího vztahu: P pb,rd = k ϕ d do t f yp,d (9.10) kde k ϕ = 1 + a/d do 6,0 (9.11) 93

8 a kde d do je průměr svarového límečku, který lze vzít jako 1,1d; a vzdálenost od osy trnu k okraji plechu, ne méně než 1,5d do ; t tloušťka plechu Vertikální smyk Únosnost spřažené desky se šířkou rovnou vzdálenosti středů žeber se ve vertikálním smyku V v,rd určí podle ČSN EN kritický obvod zatížená plocha Obr. 38 Kritický obvod při protlačení smykem [obr. 9.8] Protlačení Také smyková únosnost spřažené desky v protlačení V p,rd při působení soustředěného břemene se určí podle ČSN EN , přičemž se kritický obvod určí podle obr Posouzení spřažených desek na mezní stavy použitelnosti Řízení trhlin v betonu Pro nejobvyklejší případ, kdy je spojitá deska navržena jako prostě podepřená a použije-li se v oblasti vnitřních podpor minimální výztuž, jsou požadavky na šířku trhlin splněny. 94

9 9.8. Průhyb Obecně se sečtou průhyby stanovené pro jednotlivé montážní fáze, kdy nejprve působí samotný plech a později spřažená deska. U vnitřního pole spojité desky lze přibližně uvažovat desku konstantního průřezu s momentem setrvačnosti, který je průměrem hodnot v poli a u podpor, a s modulem pružnosti betonu, který je průměrem hodnot pro krátkodobé a dlouhodobé účinky. Příklad 9.1 Plechobetonová spojitá deska 3 x,5 m je zatížena vlastní tíhou, dalším stálým zatížením g z = 1, kn/m a proměnným užitným zatížením q = 3,0 kn/m (charakteristické hodnoty). Profilované plechy jsou vyrobeny z oceli s mezí kluzu f yp = 35 MPa, beton má válcovou pevnost f ck = 5 MPa, výztuž má mez kluzu f sk = 45 MPa. Plechy mají výšku 50 mm, tloušťku 1,3 mm a tvar podle obrázku uvedeného dále. Vrstva betonu nad plechem je 50 mm, celková tloušťka desky je tudíž 100 mm. Deska není během betonování podepírána. Desku posoudíme na oba mezní stavy. Působení samotného plechu (uvažuje se šířka 1m): Zatížení pro mezní stav únosnosti: čerstvý beton = 600 kg/m 3 1,75 kn/m plech 0,15 kn/m celkem g = 1,9 kn/m Montážní zatížení (podle ČSN EN ) v šířce 3 m g k1 = 1,5 kn/m jinde g k = 0,75 kn/m Zatěžovací schéma pro 1 m šířky desky: Moment ve vnitřní podpoře M Ed =,63 kn/m Návrh: plech VSŽ 1003: W a = 4, mm 3 Moment únosnosti (ČSN EN ): f 35 = = 4, = 5,8 10 Nmm = 5,8 knm >,65 knm vyhovuje yp 3 6 Ma pl Wa γ a 1,0 95

10 Průhyb od čerstvého betonu: δ = g L 0, 065 M L = EI 384 a = 1, ,065 1, = , = 3,0 mm < = 10 mm 10 rybníkový efekt není nutno uvažovat Trvalé působení plechobetonové desky Zatížení: stálé (beton γ = 300 kg/m 3 + plech) 1,55 kn/m další stálé zatížení 1, kn/m proměnné užitné 3,0 kn/m Zatěžovací schéma pro 1 m šířky desky (návrhové hodnoty): Pružný výpočet : největší moment v poli (stav a): M = 0,08 3,7,5 + 0,101 4,5,5 = 4,70 knm Ed největší moment v podpoře (stav b): M = 0,1 3,7,5 + 0,1167 4,5,5 = 5,59 knm Ed Lze použít redistribuci (o 30 % zmenšit podporové momenty) Po redistribuci: moment v poli: M Ed 5,40 knm v podpoře: M =5,59 0,7=3,91kNm Ed 96

11 Únosnost průřezu (pro šířku 00 mm) v poli: návrhové pevnosti: f 5 0,85 = 0,85 = 14, MPa γ 1,0 f γ ya a ck c 35 = = 35MPa 1,0 VSŽ 1 003: A a = 387 mm N 3 a = = 90,9 10 N 3 90,9 10 x= =3mm(neutrální osa prochází betonem) 00 14, M 3 6 pl, Rd = 90, = 4,8 10 Nmm pro šířku 1 m: M vyhovuje s velkou rezervou pl, Rd = 5 4,8 = 4,1 knm > 5,40 knm Ukazuje se, že desku bylo možné navrhnout jako řetěz prostých polí (moment na prostém nosníku je 0,15 (4,5 + 3,7),5 = 6,40 knm). V podporových průřezech potom postačí navrhnout nominální výztuž (0, %) kladenou na povrch plechů. Plocha výztuže: As =0, =138mm /m. Únosnost podporového 100 průřezu není nutno prokazovat. Spřažení Na 600 mm šířky desky je třeba na konci desky zachytit sílu: V l = N a (M Ed /M pl,rd )=3 90,9 (5,4/4,1) = 61,1 kn Trn průměru 18 mm unese (podle příkladu 6.3) 7,4 kn Únosnost trnu je ale ještě limitována únosností plechu proti roztržení podle (9.10): a Ppb.Rd = 1+ ddo t fyp,d = 1+ 1,1 18 1,3 =18,3 10 N=18,3kN d do 1,1 18 1,0 ( < 7,4 kn, tudíž tato nižší hodnota rozhoduje). 97

12 Protože na 600 mm šířky desky lze kvůli zámkům umístit jen trny, bude únosnost spřažení 18,3 = 36,6 kn < 61,1 kn, což nestačí Hladké plechy VSŽ tedy v tomto případě nevyhovují požadavku ČSN EN Skutečné chování hladkých plechů s koncovým kotvením by proto bylo nutno ověřit zkouškami. Příklad 9. Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obrázku. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je L =,5 m. Deska je během montáže souvisle podepírána. Zatížení desky: stálé g =,5 kn/m, proměnné q 1 = 4 kn/m (charakteristické hodnoty). Materiál desky: beton C0/5, ocel trapézových plechů S35, výztuž průměru 6 mm v každém žebru, mez kluzu výztuže 490 MPa. Posouzení mezního stavu únosnosti Návrhové zatížení q d = 1,35g + 1,5q 1 = 1,35,5 + 1,5 4 = 9,4 kn/m Momenty stanovíme pro pás desky široký 1 m. Za předpokladu plného vyrovnání momentů budou momenty v poli i v podpoře stejné a budou mít hodnotu: M Ed = 9,4,5 /16 = 3,7 knm Únosnost jednoho žebra desky v poli Stanoví se z průběhu napětí odpovídajícího plastickému stavu, který je vykreslen dole. V tlačeném betonu a ve výztuži je dosaženo návrhových pevností obou materiálů. S trapézovým plechem pro jednoduchost nepočítáme. Návrhová pevnost betonu: 0,85 f cd = 0,85 0/1,5 = 11,3 MPa návrhová pevnost výztuže: f sd = 490/1,15 = 46 MPa plocha výztuže: A = π 6 /4 = 8,3 mm 98

13 Poloha neutrální osy: x = 8,3 46/11,3 40 = 4,4 mm Rameno sil v betonu a ve výztuži: r = = 78 mm Moment únosnosti: M pl,rd = 8, = Nmm = 0,94 knm Pro 1 m šířky desky: M pl,rd = 0,94/0,4 = 3,9 knm > 3,7 knm, průřez vyhovuje Únosnost jednoho žebra v podpoře Postupuje se obdobně. Průběh napětí v plasticitě je na obrázku. Poloha neutrální osy (odhadem): rovnováha: x = 14 mm 8,3 46 = , ~ 1656 (splněno) Rameno vnitřních sil r = = 83 mm Moment únosnosti: M pl,rd = 8, = Nmm = 1,0 knm Pro 1 m šířky desky: Příklad 9.3 M pl,rd = 1,0/0,4 = 4,1 knm > 3,7 knm, průřez vyhovuje Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 0,778 mm podle obrázku. Deska je spojitá přes tři pole, rozpětí každého pole je L = 3,6 m. Deska je během montáže uprostřed každého pole podepřena. Údaje o materiálu a zatížení budou uvedeny dále. Charakteristické hodnoty pro použitý trapézový plech jsou následující: 99

14 [mm] P P P mez kluzu f yp,k = 30 MPa tloušťka t s = 0,778 mm účinná plocha A p = 955 mm /m moment setrvačnosti I p = 33, mm 4 /m (pro plnou plochu) kladný moment únosnosti = 3,41 knm/m M + a,rk záporný moment únosnosti M a,rk =,86 knm/m únosnost v podpoře pevnost pro vodorovný smyk R w,k = 34,0 kn/m τ u,rk = 0,306 MPa Betonová deska: tloušťka h t = 10 mm srovnaná tloušťka h red = 103,5 mm tloušťka vrstvy nad plechem h c = 75 mm účinná tloušťka d p = 101 mm C5/30 f ck = 5 MPa E cm = MPa Tvar plechu je na dalším obrázku. Na stojině plechu jsou výlisky, zlepšující spolupůsobení plechu s betonem. 100

15 V montážním stavu plech působí jako bednění a nese svoji vlastní tíhu, tíhu čerstvého betonu a montážní zatížení. V definitivním stavu nese deska svoji vlastní tíhu, vrstvy podlahy a užitné zatížení. Dále se uvádějí charakteristické hodnoty jednotlivých zatížení: Montážní stav: vlastní tíha plechu g p = 0,09 kn/m tíha čerstvého betonu g c =,6 kn/m rovnoměrné montážní zatížení q 1 = 0,75 kn/m soustředěné montážní zatížení q = 1,5 kn/m (podle ČSN EN ) Definitivní stav: vlastní tíha desky g 1 =,5 + 0,09 =,6 kn/m vrstvy podlahy g = 1, kn/m užitné zatížení (hotel) q = 5,0 kn/m Posouzení plechu ve funkci bednění Postupuje se podle ČSN EN a) Mezní stav únosnosti Největší kladný moment v prvním poli pro zatížení rozmístěná podle obrázku: M = γ M + γ M Ed G g Q q M M M = + = g g g p c,,,,,, = 0,81 knm/m M + = q,,, = 0,46 knm/m M + = 135, 081, + 15, 046, = 1,78 knm/m Ed 101

16 Největší záporný moment v první vnitřní podpoře: M = γ M + γ M = 135, 101, + 15, 055, =,18 knm/m Ed G g Q q Největší podporová reakce v první vnitřní podpoře: FEd = γg FG + γq Fq = 1, 35 5, , 5 3,15 = 1,5 kn/m (Poznámka: M, Kontrola momentů: Kladný ohyb g M, F q g a F q byly stanoveny počítačem) M Záporný ohyb M + + Rk = = Rd γ M0 3, 41 1, 0 = 3,41 knm/m > M + Ed =1,78 knm/m vyhovuje M Rd M 86, Rk = = = γ 10, M0 Podporová reakce: R R 34, 0 Rk = = = Rd γ 10, M1,86 knm/m > M =,18 knm/m vyhovuje Ed 34,0 kn/m > F Ed = 1,5 kn/m vyhovuje Interakce momentu a podporové reakce v první vnitřní podpoře: M M F Ed Ed + Rd Rw,Rd 1, 5 18, 15, + = 113, < 15, 86, 340, vyhovuje 10

17 Všechny požadavky ČSN EN jsou splněny, plech jako bednění z pevnostního hlediska vyhovuje. b) Mezní stav použitelnosti Nejprve se zkontroluje, zda je plech v mezním stavu použitelnosti plně účinný, tzn. zda nedojde při zatížení čerstvým betonem k jeho lokálnímu boulení, což by mělo za následek nutnost přepočítat I p uvedený v úvodu příkladu pro plný průřez. Postupuje se podle ČSN EN Největší kladný moment v mezním stavu použitelnosti: M sls = 0,078 0,09 1,8 + 0,094,6 1,8 = 0,81 knm/m Vyvolá největší tlakové napětí v horní pásnici: σ M 081, 10 = = ( 45 19) = 63,8 MPa 6 sls com z 4 I 33, 0 10 p fy b / t λ = = p σ cr 8, 4ε k σ ε = = = 1,9 σ 63, 8 com Po dosazení pro rovnoměrný tlak k σ = 4 a pásnici šířky b = 30 mm a tloušťky t = 0,778 mm bude: λ = p 30 / 0, 778 = 0,36 < 0,673 8, 4 1, 9 4, 0 Pro tuto stěnovou štíhlost je podle ČSN EN součinitel boulení ρ = 10,. Plech tedy neboulí a hodnota I p se může použít. Průhyb δ s způsobený čerstvým betonem a vlastní tíhou plechu se vypočítá superpozicí ze dvou případů: prosté pole δ s = (5/384) (g p + g c ) L 4 /EI p = (5/384) (0,09 +,6) / = 5,3 mm vliv momentu v první vnitřní podpoře M 1 = 0,079 (0,09 +,6) 1,8 = 0,38 knm δ s = 0,065 (ML /EI p ) = 0,065 (0, / ) = 1,1 mm Výsledný průhyb v prvním poli: L 1800 δ s = 5,3 1,1 = 4, mm < δ s,max = = =10 mm vyhovuje

18 Výsledný průhyb δ s je současně menší než 1/10 tloušťky desky a proto se nemusí do výpočtu zahrnout ani tzv. rybníkový efekt. Protože plech vyhovuje pro oba mezní stavy, lze ho jako bednění použít. Posouzení spřažené desky v definitivním stavu a) Mezní stav únosnosti Spojitá deska se zjednodušeně může posoudit jako řetěz prostých polí podle obrázku q g 1 +g M Ed γ γ G 1 Q = [ ( ) ] g + g + q L M = [, (,, ),, ], = 0,46 knm/m Ed 8 Pro kladný moment se najde poloha neutrální osy průřezu (uvažujeme s šířkou 1 m) pro rozdělení napětí podle obrázku: 0,85 f cd d p x pl - N c,f z M pl,rd Těžišťová osa trapézového plechu + f yp,d N p Návrhové pevnosti jsou: pro plech: f yp,d fyp,k 30 = = = 30 MPa γ 10, M0 pro beton: f cd f ck = = = 16,7 MPa, γ C

19 Z rovnováhy sil N p a N cf plyne: x pl = A p f yp,d 085, b f cd Po dosazení x pl = = 1,6 mm 0, ,7 Pro úplné smykové spojení mezi plechem a betonem je moment únosnosti: ( ) M = A f d x / = (101 1,6/) = 7, Nmm = pl,rd p yd p pl = 7,5 knm > 0,46 knm, což by bylo dostačující Nyní posoudíme přenos podélného smyku, protože se (alespoň v části desky) zřejmě bude jednat o částečné spojení: Smykové rozpětí L x odpovídající úplnému spojení se určí ze vztahu (9.8) ČSN EN : neboli N = τ b L N c u,rd x cf L x N cf = = b τ u,rd A p f b τ yd u,rd Návrhová pevnost ve smyku τ u,rd τ u,rk = =, γ, Vs = 0,45 MPa 15 Po dosazení L x = = 1 47 mm , 45 To znamená, že teprve ve vzdálenosti 147 mm od podpory nastává úplné smykové spojení. Na kraji desky jde tudíž pouze o částečné spojení. Podle čl (7) ČSN EN nesmí v tomto případě pro jakýkoli průřez v úseku částečného spojení být návrhový ohybový moment M Ed větší než návrhový moment únosnosti M Rd. Na obrázku na další stránce je prokázáno, že je tato podmínka splněna. 105

20 Pracuje se přitom s následujícími hodnotami: Únosnost samotného ocelového plechu M a,rd = W a f yd = = 4,06 knm/m W a = I p /6 = /6 = 169 mm 3 /m Moment ve vzdálenosti L x od podpory M Ed = 0,5 1,63 3,6 1,47 1,63 1,47 / = 18,5 knm/m Vertikální smyk u podpory: V Ed γ g + g + γ q L G 1 Q = [ ( ) ] V Ed = [, (,, ),, ], =,7 kn/m Návrhová smyková únosnost pro vertikální smyk podle čl. 6.. ČSN EN : nejméně ale V C k f k b d 13 / = ( 100 ρ ) + σ v,rd Rd,c I ck 1 cp w p V = ( v + k σ ) b d Po dosazení: v,rd,min min 1 cp w p C Rd,c 018, 018, = = = 01, γ 15, C 106

21 00 00 k = 1+ = 1+ =, 4 d 101 p Asl ρ l = b d w p 0,0 A sl je plocha tažené výztuže v [mm ], v našem případě výztuž nahrazuje ocelový plech, takže A sl = A p b w = 400 mm/m (nejmenší šířka průřezu v tažené oblasti: podle obrázku příčného řezu plechu je na 900 mm šířky plechu 6 pásnic šířky 60 mm, takže b w = /900 = 400 mm) 955 ρl = = 0,04 > 0,0 l ρ =0,0 N Ed σ cp = = 0, nepoužívá se žádné předpětí takže N Ed = 0, Ac k 1 = 0,15 V v, Rd = [0,1,4 (100 0,0 5) 1/3 + 0,15 0] V v,rd = 4,8 kn/m Nejmenší hodnota v = 0, 035 k f = 0, 035, 4 5 = 0,65 min 3 / 1/ 3 / 1 / ck V v,rd,min = (0,65 + 0,15 0) = 6,3 kn/m V v,rd = 4,8 kn/m >,7 knm/m = V Ed vyhovuje Všechna posouzení spřažené desky v mezním stavu únosnosti vyhovují. b) Mezní stav použitelnosti Trhliny v betonu: Protože se deska posuzuje jako řetěz prostých polí, použije se pouze výztuž proti vzniku trhlin, jejíž plocha nad žebrem nemá být menší než 0,4 % průřezové plochy betonu nad žebrem. min A s = 0,004 b h c = 0, = 300 mm /m Pro tento účel postačí 8 po 160 mm. 107

22 Průhyb: Pro výpočty průhybu budeme desku považovat za spojitou a použijeme následující přibližnosti: moment setrvačnosti se započítá průměrem hodnot pro průřez s trhlinami a bez trhlin; pro beton se použije účinný modul pružnosti E c,eff = E cm / = 31000/ = MPa. Poměr modulů n = E a /E c,eff = 10000/15500 = 13,5 Moment setrvačnosti pro průřez s trhlinami (pro šířku b = 1000 mm). Poloha neutrální osy (od horního okraje desky): 1000 x / 13, x = 1000 x / 13, x = 40 mm Ibc = ,0 10 = 5, ,5 6 ( ) mm 4 /m Moment setrvačnosti pro průřez bez trhlin. Poloha neutrální osy (součet středních šířek žeber plechu b 0 = 60 mm): , x = = 59 mm , I bu = ,5 13,5 1 13, ( ) + 13, ,0 10 = 10,5 10 mm / m

23 Průměr z hodnot s trhlinami a bez trhlin I b I + I 5,46 +10,5 I bc bu b = = 10 =8,0 10 mm /m Vyčíslení průhybů: (i) Průhyb od vrstev podlahy: δ c,g 0,0068 g L 0,0068 1, = = 6 E Ib ,0 10 = 0,81 mm (ii) Průhyb od užitného zatížení (nejhorší případ), uplatní se součinitel kombinace ψ 1 = 0,7: q q δ 0,0099 ψ q L 0,0099 0,7 5, c,q = = 6 E Ib ,0 10 (iii) průhyb při odstranění podpor: = 3,46 mm G 1 ' G 1 ' G 1 ' L 36, G = g = 6, = 4,68 kn/m 1 1 δ ' 1 0, G L 0, = = 3 3 c,g1 6 E Ib ,0 10 Celkový průhyb: δc = δ c,g 1 + δc,g + δ c,q = 1,49 + 0,81+ 3, 46 = 1,49 mm = 5,76 mm L 3600 δ c =5,76mm< = =14,4mm vyhovuje

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ

VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ Petr Štěpánek, VUT FAST v Brně, ÚBZK, Veveří 95, 602 00 Brno Libor Švaříček, BESTEX, spol. s r.o., Bezručova 17 a, 602 00 Brno Anotace:

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

-1- Typová zkouška Zpráva o zkoušce č. 1

-1- Typová zkouška Zpráva o zkoušce č. 1 Ověřený překlad z jazyka polského -1- Ověřený překlad z jazyka německého Prüfamt für Standsicherheit (Úřad pro kontrolu stability stavebních konstrukcí) Pobočka Würzburg LGA S-WUE 100221 Zpráva o zkoušce

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky Nelineární výpočty rámových konstrukcí Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ing. Petr Foltyn 2006 FYZIKÁLNĚ A GEOMETRICKY

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

semestr: Letní 2014/2015 předmět: Stavební mechanika 2 (SM02)

semestr: Letní 2014/2015 předmět: Stavební mechanika 2 (SM02) Požadavky pro písemné vypracování domácích cvičení cvičící: Vladimír Šána, B380 semestr: Letní 2014/2015 předmět: Stavební mechanika 2 (SM02) 1 Docházka na cvičení Docházka na cvičení je dobrovolná a nebude

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

STATIKA TUHÝCH TĚLES

STATIKA TUHÝCH TĚLES VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem STATIKA TUHÝCH TĚLES Studijní obor: Dopravní prostředky Ing. Jan JINDRA 1.9.2011 Pro vnitřní potřebu školy 1 Tělesa volná: Určení síly: působiště, velikost, směr a smysl Přeložení

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku 3140.00 2. Typ: Překlad HELUZ 23,8/1000 Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť 13,15 kn

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti ZEPRIS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Zabývá se zejména výstavbou vodovodů, kanalizací, plynovodů a související infrastruktury ZEPRIS s.r.o. je součástí mezinárodní

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více