1. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 1

2 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, Údaje o zaazování žák str. 11, 12, Výsledky vzdlávání žák str. 14, 15, Údaje o výsledcích inspekce str Údaje o mimoškolních aktivitách str. 18, 19, 20, 21, Informace o výsledcích kontrol hospodaení str Závr výroní zprávy str. 24

3 3 1. Charakteristika školy Základní umlecká škola MELODIE, s. r. o. Hoice, Komenského 338 (dále jen ZUŠ) byla založena 1. záí Zizovatelem školy je paní Vlasta Jahelková. V souladu s ustanovením píslušných právních norem pracuje ZUŠ MELODIE od 1.dubna 1997 jako spolenost s ruením omezeným. Škola je od samého zaátku zaazena MŠMT R do sít škol. V prbhu jedenácti let byla vybudována tíoborová škola, která svou postupnou realizací propracované koncepce obohatila spektrum nabídky volnoasových inností pro dti a mládež z Hoic a blízkého okolí. Výsledky práce se již zaínají promítat v úspších žák školy na soutžích a pehlídkách i v pijímání žák na školy s umleckým zamením. V souasné dob má škola tyi odlouená pracovišt. Žáci jsou ve škole pipravováni pro aktivní i pasivní innosti v umleckých zájmových spoleenských sdruženích. Odpovídající pée je rovnž vnována i žákm, kteí projevují zájem o profesn orientované studium v odborných uilištích, stedních i vysokých školách umleckého i pedagogického zamení.

4 4 Název školy: Základní umlecká škola Melodie, s. r. o. Sídlo: Komenského 338, Hoice Odlouená pracovišt: Na Parkáni 107, Miletín Horní Nová Ves 112, Lázn Blohrad Erbenova 1081, Hoice Pecka 38, Pecka Telefon: ; ; ; Fax: web: IO: Identifikaní íslo zaízení IZO: Identifikaní íslo editelství školy: Zizovatel: Vlasta Jahelková, nar námstí Jiího z Podbrad 239, Hoice Datum zízení a zaazení do sít: j /95-60 Datum posledního zaazení do sít: j /98-21 editel školy: Vlasta Jahelková Statutární zástupce: Vlasta Jahelková, tel Cílová kapacita školy: 600 žák Schválené studijní obory: hudební výtvarný tanení literárn dramatický

5 5 2. Vzdlávací programy školy Škola postupuje podle vzdlávací koncepce, kterou pro ZUŠ Melodii schválilo MŠMT R dne pod.j / Vzdlávací koncepce školy: obor hudební výtvarný tanení literárn-dramatický Hudební obor: 1. Pípravná hudební výchova 2. I. stupe základního studia 3. II. stupe základního studia 4. Rozšíené vyuování Výtvarný obor: 1. Pípravná výtvarná výchova 2. I. stupe základního studia 3. II. stupe základního studia Tanení obor: 1. Pípravná tanení výchova 2. I. stupe základního studia 3. II. stupe základního studia Literárn-dramatický obor: 1. Pípravná dramatická výchova 2. I. stupe základního studia 3. II. stupe základního studia

6 6 Uební plány Uební plány pro soukromou ZUŠ Melodii, s. r. o., schválilo MŠMT R dne pod.j. 1706/96-25 a jsou shodné s uebními plány pro státní ZUŠ, které schválilo MŠMT R dne pod.j /95 s úinností od Ve škole vyuujeme hudební obor podle tchto uebních plán, výtvarný obor dle uebních plán, které schválilo MŠMT R dne pod.j / s platností od , tanení obor dle uebních plán schválených MŠMT R dne pod.j / s platností od Uební plány, které na škole realizujeme: Obor hudební.1 Pípravné studium.2a Hra na klavír.2b Hra na elektronické klávesové nástroje.3 Hra na housle.5a Hra na zobcovou flétnu.6 Hra na flétnu, klarinet, saxofon, trubku, bicí.8 Hra na kytaru.9 Hra na akordeon.10 Pvecká hlasová výchova.12 Hra na klávesové nástroje, smycové, dechové nástroje, kytaru Obor tanení.26 Pípravná tanení výchova stupe základního studia Obor výtvarný.30 Pípravné studium stupe základního studia

7 7 3. Údaje o zamstnancích školy Hudební obor Beránek Aleš Božik Petr ermák Pavel Mgr. Fialová Renata Mgr. Fousková Hana Jahelková Vlasta Kapras Lukáš Kapras Petr Kaprasová Ilija Kubánková Vra Mgr. Obešlová Jitka Odl Bohumil Silovský Ludk Mgr. Vlek David Mgr. Žižková Lenka píná flétna, zobcová flétna, klarinet klavír bicí hudební nauka, klavír klavír klavír, keyboard keyboard klavír, akordeon klavír pvecká hlasová výchova hudební nauka klarinet, saxofon, zobcová flétna kytara, housle zobcová flétna, trubka, hudební nauka hudební nauka, klavír, keyboard, pvecká hlasová výchova Tanení obor Jahelková Vlasta Výtvarný obor Teimerová Alena Administrativní pracovnice sekretáka Jahelková Michaela úetní Charvátová Jaroslava Pomocn obslužný pracovník (uklízeka) íhová Renata

8 8 Pedagogití pracovníci Interní uitelé 11 pepotení pracovníci 8,7 externí uitelé 5 pepotení pracovníci 1,6 celkem 16 celkem 10,3 Nepedagogití pracovníci interní zamstnanci 2 pepotení pracovníci 1,36 externí zamstnanci 1 pepotení pracovníci 0,12 celkem 3 celkem 1,48 Odborná kvalifikace pedagogických pracovník podle zákona. 563/2004 Sb. k stupe vzdlání poet pracovník vysokoškolské podle 10, odst. 1 písm. a) 5 vyšší odborné podle 10, odst. 1 písm. b) 5 stední s maturitou podle 10, odst. 1 písm. d) 1 podle 10 odst. 2 2 bez odborné kvalifikace 3

9 9 1. záí 2005 nastoupili do školy noví uitelé: v hudebním oboru absolventka Církevní konzervatoe v Kromíži sl. Vra Kubánková, DiS. pvecká hlasová výchova, student 6. roníku Teplické konzervatoe Petr Božik - klavír, absolvent Pražské konzervatoe Dipl. um. Pavel ermák bicí. 1. listopadu 2005 odešel Petr Božik, na vlastní žádost odešel 30. ledna 2006 Pavel ermák a 30. ervna 2006 rozvázala pracovní pomr Renata íhová pomocn obslužný pracovník (uklízeka). Ve školním roce 2005/2006 pracovalo ve škole 16 uitel, 2 administrativní pracovnice a 1 uklízeka.

10 10 Další vzdlávání pedagogických pracovník Vlasta Jahelková Osvdení: Úvod do jazzové improvizace I. a II.,. akreditace 22468/ , DVPP Hradec Králové a Kaprasová Ilija Osvdení: Úvod do jazzové improvizace I. a II.,. akreditace 22468/ , DVPP Hradec Králové a Kubánková Vra Osvdení: Výuka populárního zpvu,. akreditace 29619/ , DVPP Hradec Králové Silovský Ludk Osvdení: Vyuování hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ 1. roník vzdlávacího programu,. akreditace 21232/ , DVPP Konzervato Brno Vlek David Osvdení: Výuka populárního zpvu,. akreditace 29619/ , DVPP Hradec Králové Žižková Lenka Osvdení: Úvod do jazzové improvizace I. a II.,. akreditace 22468/ , DVPP Hradec Králové a Osvdení: Výuka populárního zpvu,. akreditace 29619/ , DVPP Hradec Králové

11 11 Úast pedagog na soutžích a pehlídkách Okresní kolo soutže ZUŠ ve he na devné dechové nástroje v Hoicích Aleš Beránek len poroty Vlasta Jahelková pedagogický doprovod David Vlek pedagogický doprovod Okresní kolo soutže ZUŠ v sólovém a komorním zpvu v Jiín Vra Kubánková lenka poroty Vlasta Jahelková pedagogický doprovod Lenka Žižková pedagogický doprovod Krajské kolo soutže ZUŠ ve he na devné dechové nástroje v Novém Mst nad Metují Aleš Beránek len poroty Vlasta Jahelková pedagogický doprovod Krajské kolo soutže ZUŠ v sólovém a komorním zpvu v Jiín Vra Kubánková pedagogický doprovod Vlasta Jahelková! "# $ %

12 12 4. Údaje o zaazování žák Hudební obor: Pípravný roník I. stupe: 1.r r r r r r r. 8 II. stupe: 1.r. 6 2.r. 7 3.r. 1 4.r. 8 Celkem 226 žák Výtvarný obor: Pípravný roník 1 11 Pípravný roník 2 7 I. stupe: 1.r. 6 2.r. 4 4.r. 2 6.r. 2 7.r. 2 Celkem 34 žák Tanení obor: Pípravný roník 1 9 Pípravný roník 2 8 I. stupe: 1.r r r. 4 Celkem 50 žák HO 226 Celkem VO 34 TO žák

13 13 Žáci Základní umlecké školy Melodie, s. r. o. podle nástroj Hra na klavír Hra na el. klávesové nástroje Hra na akordeon Hra na housle Hra na kytaru Hra na zobcovou flétnu Hra na flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na bicí Pvecká hlasová výchova Pípravný roník hudebních obor 63 žák 23 žák 1 žák 3 žáci 39 žák 24 žák 14 žák 9 žák 4 žáci 1 žák 2 žáci 22 žák 21 žák & ' ( ) * +, -. /!0 & ( 1 -

14 14 Provoz ve školním roce 2005/2006 byl na všech odlouených pracovištích školy zahájen 1. záí V prvém týdnu nového školního roku byl proveden nábor žák v 1. a 2. tídách základních škol v Hoicích. Ve spolupráci s editeli a uiteli základních škol v Miletín, Ostromi, Dobré Vod, Jeicích, Milovicích a Chodovicích byly dtem v 1. a 2. tídách rozdány letáky s informacemi o otevení nových pípravných roník v hudebním, výtvarném a tanením oboru. Informace o pijímání nových žák do ZUŠ Melodie, s. r. o. byly dále vyvšeny na všech nástnkách v základních školách. Przkum hudebního, pohybového a výtvarného nadání dtí provedly uitelky tchto obor na všech mateských školách v msíci kvtnu a ervnu. Na základ tohoto przkumu bylo rodim doporueno studium jejich dtí na naší škole. Starší žáci, kteí projeví zájem o studium na naší škole, jsou pijímáni na základ talentové zkoušky do roníku. Žáci z pípravné hudební výchovy postupují do prvého roníku na základ pijímací zkoušky, z nižšího do vyššího roníku postupují žáci na základ postupové zkoušky, kterou vykonají na konci školního roku.

15 15 5. Výsledky vzdlávání žák Poet absolvent Hudební obor Výtvarný obor šk.r. 1995/ šk.r. 1996/ šk.r. 1997/ šk.r. 1998/ šk.r. 1999/ šk.r. 2000/ šk.r. 2001/ šk.r. 2002/ šk.r. 2003/ šk.r. 2004/ šk.r. 2005/ Pijetí na školy s pedagogickým a umleckým zamením žák Adam Baudiš Šárka Bednáová Tereza Krementáková Jakub Kulhánek Pavla Nmcová Jaroslava Sotonová Radka Štpánková škola Stední škola aplikované kybernetiky, s. r. o. Hradec Králové Stední pedagogická škola Litomyšl Stední umlecká škola grafická Jihlava Universita Hradec Králové Pedagogická fakulta Stední pedagogická škola Nová Paka Stední pedagogická škola Nová Paka Universita Hradec Králové Pedagogická fakulta

16 16 Absolventi ve školním roce 2005/2006 uitel žák Beránek Aleš erný Jakub klarinet 2. stupe epelková Pavlína píná flétna 2. stupe Šovíková Markéta píná flétna 1. stupe Fialová Renata Bergerová Hana klavír 1. stupe Rozsypálková Dana klavír 1. stupe Fousková Hana Podrazilová Lucie klavír 1. stupe Kapras Lukáš Kozlová Eva keyboard 1. stupe Kaprasová Ilija Frydrychová Simona klavír 1. stupe Kalvodová Daniela klavír 2. stupe Marxová Barbora klavír 1. stupe Tomášková Lenka klavír 2. stupe Tomášková Martina klavír 2. stupe Vondráková Vladimíra klavír 1. stupe Kubánková Vra Sotonová Jaroslava zpv 1. stupe Odl Bohumil Baudiš Adam klarinet 1. stupe Hátle Daniel klarinet 1. stupe Hrní Jakub klarinet 1. stupe Ryška Vít saxofon 1. stupe Silovský Ludk Štpánková Radka kytara 2. stupe Žižková Lenka Vágenknechtová Tereza zpv 1. stupe

17 17 Úast žák na soutžích a výsledky Hudební obor Okresní kolo celostátní soutže ZUŠ ve he na devné dechové nástroje Martina apková III. kategorie zobcová flétna 1. místo Jana Pavlová V. kategorie píná flétna 1. místo s postupem Jindiška Dubnová VI. kategorie píná flétna 1. místo s postupem Jana Kozlová VI. kategorie píná flétna 1. místo s postupem Jakub erný IX. kategorie klarinet 1. místo s postupem Okresní kolo celostátní soutže ZUŠ v sólovém a komorním zpvu Jana Kotherová I. kategorie sólový zpv 1. místo s postupem Kristýna Bašová III. kategorie sólový zpv 2. místo Anna Fólová IV. kategorie sólový zpv 2. místo Krajské kolo celostátní soutže ZUŠ ve he na devné dechové nástroje Jana Pavlová V. kategorie píná flétna 3. místo Jindiška Dubnová VI. kategorie píná flétna 3. místo Jana Kozlová VI. kategorie píná flétna 2. místo Jakub erný IX. kategorie klarinet 3. místo Krajské kolo celostátní soutže ZUŠ v sólovém a komorním zpvu Jana Kotherová I. kategorie sólový zpv 3. místo

18 18 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené eskou školní inspekcí Poslední inspekce probhla na škole v termínu od 11. do 14. února Inspekci provedl zástupce oblastního pracovišt Královéhradeckého inspektorátu PhDr. Richard Šafaík se závrem: Obsahová nápl a rozsah vzdlávání jsou v souladu s platnými uebními dokumenty pro ZUŠ. Pi výuce je zohledována individualita žáka. Personální obsazení a místní podmínky ovlivují celkovou oborovou strukturu školy a nabídku vyuovaných specializací. Dsledná realizace celkové koncepce ZUŠ, reálné plánování a pée o rovnomrný rozvoj realizovaných obor pízniv ovlivují celkovou image školy. Základní umlecká škola velmi pízniv ovlivuje kulturní život msta a okolí. Ze zjištných skuteností vyplývá, že ZUŠ Melodie, s. r. o. v Hoicích dsledn plní své vzdlávací poslání. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním zaízením a školským zaízením, ve znní pozdjších pedpis, R ŠI hodnotí innost školy (školského zaízení) ve sledovaných oblastech jako vynikající.

19 19 7. Údaje o mimoškolních aktivitách Žákovské akce školy Hudební obor Slavnostní veer k zahájení oslav 10. výroí založení školy a 160. výroí založení ZŠ Komenského Koncert u píležitosti oslav 10. výroí založení školy a 160. výroí založení ZŠ Komenského (Smetanovy sady) Hudební odpoledne pi Výstav malíské tvorby Vlastislava Doležala vernisáž (Mstské muzeum Hoice) Vystoupení žák v Hoicích Slavnostní vánoní koncert spojených orchestr a sbor SSŠMS v brnnském BOBYCNETRU - LASERSHOWHALL Vánoní vystoupení v Hoicích ÚSPTP Vánoní vystoupení v Nechanicích Vánoní hudební odpoledne pro uitele Základní školy Pecka Vánoní vystoupení v Lázních Blohradu Vánoní koncert v Hoicích Vánoní vystoupení v Miletín Vánoní vystoupení na Pecce Vánoní vystoupení v Ostromi Školní kolo Národní soutže ZUŠ Vystoupení žák v Hoicích Vystoupení žák v Hoicích Absolventský koncert žák školy

20 Vystoupení žák v Hoicích Závrené vystoupení žák v Lázních Blohradu Závrené vystoupení žák v Ostromi Závrené vystoupení žák v Miletín Vystoupení v Hoicích ÚSPTP Výchovný koncert pro ZŠ Pecka Závrené vystoupení žák na Pecce Vystoupení na 5. mezinárodní výstav Kámen Hoice 2006 SPŠKS Výchovný koncert pro MŠ Pecka Dva výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Nechanice Závrené vystoupení žák v Nechanicích 2 ( $ / 3 ( / / / )

21 21 Výtvarný obor Výstava prací žák probíhá prbžn po celý rok v pízemí budovy školy v Hoicích. 4

22 22 Tanení obor Pehlídka pódiových vystoupení v Hradci Králové Pehlídky se zúastnilo 14 žáky ve tech skladbách: Four Girls Dovádivé žabky Deštivý den Absolventský koncert žák v Hoicích Výchovný koncert pro ZŠ Pecka Závrené vystoupení žák na Pecce Výchovný koncert pro MŠ Pecka Dva výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Nechanice 5 /, 4 $ / & ( 6 7 "8 9 4 %

23 23 Spolupráce školy s dalšími subjekty Škola spolupracuje se ZUŠ v Semilech hostování žák na vystoupeních a koncertech se ZŠ na Pecce výchovné koncerty se ZŠ a MŠ v Nechanicích výchovné koncerty Spolupráce s Ústavem sociální pée pro tlesn postižené v Hoicích vystoupení žák školy ped vánoními svátky a ke konci školního roku. Škola spolupracuje s ostatními soukromými ZUŠ v republice. ( 2 : ) ; <= $ :. > :? # $ 3 A B ( <= C 0 D 9 ( <0 5 ( <5 ; / ( <0 9 8 ( <8 5 <0 &. ( <> : 4 <= C (

24 24 8. Informace o výsledcích kontrol hospodaení V ervenci roku 2006 provedl ing. Josef Chmatil audit úetní jednotky ZUŠ Melodie, s. r. o. za úetní období roku Stanovisko auditora: Nákladové a výnosové úty úetní jednotky ve všech významných ohledech vrn zobrazují vykazovaný hospodáský výsledek spolenosti Základní umlecká škola Melodie, s. r. o., Hoice k v souladu s se zákony a úetními pedpisy platnými v eské republice.

25 25 9. Závr výroní zprávy Škola je od roku 1996 lenem Asociace soukromých základních umleckých škol, od roku 1999 lenem sdružení SSŠMS (Sdružení soukromých škol ech, Moravy a Slezska). Aktivn se zapojuje do innosti komory ZUŠ a akcí, které sdružení poádá. 9. prosince 2005 se škola aktivn zúastnila Adventního vánoního koncertu Velkého sboru a orchestru Sdružení soukromých škol ech, Moravy a Slezska v Laser Show hall v Hotelu Bobycentrum v Brn. Na koncert vystoupilo cca 250 žák a uitel. Mezi nimi i šest žák a tyi uitelé z naší školy. Bhem školního roku vystoupilo cca 500 žák celkem na 26 vystoupeních a koncertech, které poádala naše škola. Jsme také zváni abychom se svými žáky vystoupili a zpestili program na oslavách, výroích jiných škol, výstavách, adventních koncertech, vernisážích, akcích základních škol apod. Nkteí naši žáci a absolventi se umlecky zapojují ve studentských kapelách.