INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, Bílovec. Identifikátor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773"

Transkript

1 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, Bílovec Identifikátor: Termín konání inspekce: erven 2007 j. Signatura ŠI-371/07-R14 bn4da564

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec (škola) je píspvkovou organizací zízenou Moravskoslezským krajem. Ve školním roce 2006/2007 se ve škole vyuují tyto obory vzdlání: Gymnázium všeobecné tyleté a osmileté a Gymnázium - matematika. Škola spluje podmínky pro zaazení do rejstíku škol, cílová kapacita je 520 žák. Souástí školy je školní jídelna a domov mládeže. K 30. záí 2006 školu navštvovalo 482 žák. PEDMT INSPEKCE Inspekní innost podle 174 odst. 2 písm. b) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, ve stední škole. Cíle inspekní innosti: Zjišování a hodnocení formálních podmínek vzdlávání. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyk. Hodnocení podmínek prevence sociáln patologických jev. INSPEKNÍ ZJIŠTNÍ Zjišování a hodnocení formálních podmínek vzdlávání Škola pedložila veškerou dokumentaci vztahující se ke vzniku školy a platná rozhodnutí o zápisu školy do rejstíku škol a školských zaízení. Povinn zapisované údaje v rejstíku škol a školských zaízeních byly v souladu se skuteností. Nejvyšší povolený poet žák v jednotlivých oborech vzdlávání nebyl pekroen. Jednotky výkonu byly v píslušných statistických výkazech vykázány v souladu se skuteností. Škola spluje formální podmínky k výkonu své innosti. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyk Škola v rozsahu uebního plánu osmiletého a tyletého gymnázia realizuje výuku anglitiny (453 žák) a nminy (28 žák) jako prvního cizího jazyka, dále anglitiny (27 žák), nminy (112 žák), francouzštiny (160 žák), ruštiny (76 žák) a španlštiny (16 žák) jako druhého povinného jazyka. V nabídce je také seminá z anglického a nmeckého jazyka (129 a 13 žák) a latina jako nepovinný pedmt. Koncepce školní výuky cizích jazyk vychází z platných osnov a tzv. Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky. Je zamena na komplexní rozvoj komunikaních kompetencí, úspšné zvládnutí státní maturitní zkoušky, pípadn složení certifikovaných zkoušek. lenky pedmtových komisí všech jazyk spolupracují na tvorb školního vzdlávacího programu pro nižší gymnázium a pi výbru uebních materiál. Zavádjí innosti podporující jazykov - 2 -

3 nadané žáky a stanovují jednotná kritéria hodnocení výuky. Dlouhodob se úastní spolupráce se školou v Irsku, organizují konverzaní soutže a poznávací zájezdy do zahranií. Na zaátku studia jsou žáci rozdleni do skupin podle znalostí dosažených pi pedchozím vzdlávání na základ vstupních test z anglického a nmeckého jazyka. Navazující výuka tchto jazyk zaíná na mírn pokroilé úrovni, ostatní jazyky jsou vyuovány od základ. Pokroky v dalším vzdlávání jsou zajišovány volbou odpovídajících zahraniních uebnic. Na konci studia žáci dosahují vyšší stedn pokroilé, pípadn pokroilé úrovn znalosti cizího jazyka. K hodnocení individuálních výsledk žák je využívána prbžná klasifikace. K vlastnímu hodnocení vzdlávání slouží výstupy Maturity naneisto a testy poskytnuté Krajským úadem v Ostrav, v nichž škola dosahuje standardních výsledk pro daný typ stedních škol. Vyhodnocovány jsou výsledky maturitních zkoušek a pijímání absolvent na vysoké školy. Žáci prakticky uplatují jazykové dovednosti pi pravidelných výjezdech do zahranií. Výuka probíhá jednotn podle moderních zahraniních uebnic, výsledky vlastního hodnocení vedou k aktualizaci doplkových studijních pomcek. Materiální podmínky pro výuku cizích jazyk mají standardní úrove. Uitelky ve výuce používají bžnou audiovizuální didaktickou techniku a mají pístup k využití informaních a komunikaních technologií. Všech tináct uitelek cizích jazyk je pro výuku na stední škole odborn kvalifikováno, dvanáct z nich absolvovalo vysokoškolské specializaní studium jednoho až dvou cizích jazyk (osm vyuuje anglický, ti nmecký a francouzský, dv ruský a jedna španlský jazyk). Svou kvalifikaci prohlubují v kurzech dalšího vzdlávání pedagogických pracovník. Všechny vyuující mají zkušenosti s kratšími pobyty v cizojazyném prostedí, jedna uitelka anglitiny strávila tyi roky v Austrálii. Ti uitelky jsou zapojeny do projektu EU Copernicus (spolupráce s Irskem, R byla dvakrát hostitelskou zemí). V dotaznících zadaných eskou školní inspekcí vtší ást rodi a žák projevila spokojenost s šíí nabídky (pt moderních jazyk a klasická latina) a kvalitou cizojazyné výuky. ást rodi a žák odpovdla, že považuje nabídku studia cizích jazyk za nedostatenou, a vyjádila názor, že vedení školy patin nereaguje na jejich podnty týkající se personálního zajištní výuky anglického jazyka. Finanní náronost na jazykovou výuku (uební materiály, výjezdy do zahranií) rodie oznaují za pimenou. Bhem školního roku jedna uitelka anglického jazyka utrpla úraz a je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, další uitelka uspla ve výbrovém ízení a nastoupila na místo pekladatelky a tlumonice pi Evropské unii v Bruselu. Než se podailo zajistit zastupující uitelku, výuka jedné tídy byla po pechodnou dobu spojena do skupiny ticeti žák. V dob inspekce anglitinu vyuovaly tyi stálé uitelky a jedna zastupující odborn kvalifikovaná uitelka zamstnaná na dobu uritou. Dv vyuující onemocnly krátce ped inspekcí. Sledována byla výuka všech pítomných vyuujících anglického jazyka. Hospitované hodiny mly vytyeny pimené vzdlávací cíle, byly rozvíjeny všechny eové dovednosti a bylo zaazeno motivaní využití uebních pomcek a didaktické techniky. Komunikace mezi uitelkami a žáky probíhala v anglitin, cizojazyný projev vyuujících se vyznaoval velmi dobrou jazykovou kulturou a žáci mli pro rozvíjení eových dovedností dostatený prostor. V jedné hodin, kde došlo k zastupování, byl prbh výuky soustedn na anglickou konverzaci mezi žáky a zastupující uitelkou (seznámení, pedstavení, zájmy apod.). Škola organizuje další motivaní innosti spojené s cizojazynou komunikací pravidelné poznávací zájezdy do Velké Británie, Francie, Rakouska a Nmecka a výmnné pobyty žák - 3 -

4 s partnerskou školou v Nmecku. Nkteí žáci složili státní zkoušku z anglitiny, Pitmanovu zkoušku nebo mezinárodní certifikované zkoušky z anglitiny pi Britské rad (FCE - First Certificate in English) a francouzštiny pi Alliance Française (DELF, DALF - Diplôme d Études en Langue Française). Další žáci se úastní dobrovolné práce v zahranií, jazykových pobyt ve Velké Británii a Francii (Nadace Livie a Václava Klausových). Jedna žákyn vlastní iniciativou získala stipendium ke studiu francouzského jazyka v Kanad. Žáci školy se umísují na pedních místech okresních a krajských kol v konverzaních soutžích anglického, francouzského, nmeckého i ruského jazyka. Stav rozvoje výuky cizích jazyk je standardní pro daný typ školy.. Hodnocení podmínek prevence sociáln patologických jev Základní dokumenty pro innost školy v oblasti prevence SPJ jsou funkn zpracovány. Školní preventivní strategie 2006/2007 obsahuje reáln definované cíle aplikované na podmínky školy a jejich realizaci pomocí metod a forem u cílových skupin žák. Garantem jejich úinnosti je školní metodik prevence, který koordinuje práci ostatních vyuujících a informuje je o této problematice na pedagogických radách. Jsou zapojováni do akcí školy, metodik se prbžn úastní vzdlávání k prevenci negativních jev. Pro žáky stanovil konzultaní hodiny. Problematika SPJ je podchycena v dokumentech dlouhodobého rozvoje školy a ve zpracované struktue vlastního hodnocení. Prvky preventivní práce v oblasti SPJ jsou rovnž souástí výroní zprávy o innosti školy a vydávané roenky. Prevenci v oblasti šikany a záškoláctví škola provádí zejména formou komunikace vyuujících se žáky, poádáním akcí na vyplnní jejich volného asu, návštvami divadelních pedstavení a osvtovými besedami. Žáci školy se úspšn zapojují do mnoha soutží vetn korespondenního matematického semináe. Sociální kompetence žák jsou úeln rozvíjeny tém ve všech vyuovacích pedmtech. Školní ád vymezuje práva a povinnosti žák, zákaz projev sociáln patologického chování, kázeská opatení, pravidla bezpenosti a ochrany zdraví i pravidla pro omlouvání žák. Žádná opatení v této oblasti nebyla školou realizována. Potebné poradenské služby zajišuje škola spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou. Uitelé pi své innosti využívají metodické a instruktážní materiály. Škola organizuje celou adu kulturních a výchovných akcí, soutže, exkurze i pracovní dílny. V preventivní práci spolupracuje se specializovanými zaízeními, orgány státní správy a samosprávy (Policie R, Renarkon, Sananim, K-centrum, Mstský úad Bílovec, Úad práce). Podmínky a realizovaná opatení k prevenci sociáln patologických jev jsou hodnoceny jako standardní, v oblasti volnoasových aktivit školy jako píkladné. Hodnotící stupnice píklad dobré praxe standardní stav rizikový stav vynikající, píkladné funkní, bžný stav podprmrný stav, vyžaduje zmnu - 4 -

5 DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKNÍ ZJIŠTNÍ OPÍRÁ 1. Zizovací listina školy ZL/145/2001 vydaná Moravskoslezským krajem, usnesením. 6/386/1 ze dne 29. záí Zápis zmny v rejstíku škol a školských zaízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy ze dne j / Jmenovací dekret editele školy vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy ze dne j / Usnesení Rady kraje. 233/8 ze dne 12. ervence 2001 potvrzení ve funkci editele školy 5. Výkaz S 8-01 o stední škole ze dne Výkaz R o editelství škol ze dne Školní matrika 8. Doklady o dosaženém vzdlání uitel cizích jazyk, kteí vyuovali na škole v dob inspekní innosti 9. Školní ád s úinností od Školní preventivní strategie na školní rok 2006/2007 ze dne Plán práce výchovného poradce ze dne Plán práce preventisty sociáln patologických jev ze dne Plán dalšího vzdlávání pedagogických pracovník na rok 2006/2007 ze dne Koncepní zámry školy. Plánování výchovn vzdlávacího procesu ze dne 9. kvtna Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne Roenka 2006 Gymnázia Mikuláše Koperníka bez datace ZÁVR Vybrané povinn zapisované údaje v rejstíku škol a školských zaízení byly v souladu se skuteností. Cílové kapacity v jednotlivých oborech vzdlávání pekroeny nebyly. Gymnázium Mikuláše Koperníka standardn plní základní cíle vzdlávání v oblasti cizích jazyk. Vede žáky k chápání jazyka jako mnohotvárného prostedku mezilidské komunikace, ke zvládání jejích základních pravidel v daném spoleenském prostedí, k respektu a toleranci vi odlišným kulturám, formuje hodnotové orientace a vnímání okolního svta. Škola systematicky pistupuje k ešení prevence sociáln patologických jev. Pro žáky organizuje mnoho mimoškolních aktivit vetn projekt, i mezinárodních. Pozitiva Realizace projekt i na mezinárodní úrovni Umisování žák školy v regionálních, celostátních i mezinárodních kolech soutží stedních škol Negativa Nízká prezentace výsledk školy na veejnosti - 5 -

6 Frýdek-Místek 15. erven 2007 razítko Složení inspekního týmu Inspekní tým Titul, jméno a píjmení Podpis Vedoucí týmu Karel Richter... len týmu Ing. Milena Bilíková... len týmu Mgr. Olga Novotná... Dle 174 odst. 13 zákona. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis, mže editel školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu pracovišt, tj. eská školní inpsekce, Politických obtí 128, Frýdek-Místek. Inspekní zprávu spolen s pipomínkami a stanoviskem ŠI k jejich obsahu zasílá ŠI zizovateli a školské rad. Inspekní zpráva vetn pipomínek je veejná. Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekní zprávy a že jsem pevzal její originál. Bílovec. razítko Titul, jméno a píjmení Podpis Mgr. Václav Vank... editel nebo jiná osoba oprávnná jednat za školu - 6 -

7 Další adresáti inspekní zprávy Adresát Moravskoslezský kraj Krajský úad PhDr. Jaroslava Wenigerová námstkyn hejtmana 28. íjna Ostrava 2 Školská rada pi Gymnáziu Mikuláše Koperníka Bílovec, píspvková organizace Datum pedání/odeslání inspekní zprávy Podpis píjemce nebo j. podacího deníku ŠI ŠI-371/07-R14 SI-371/07-R14 Pipomínky editele školy Datum j. podacího deníku ŠI Text Pipomínky byly/nebyly podány

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více