INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/ Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:"

Transkript

1 INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: I: Místo inspekce: Gymnázium J. S. Machar, Brandýs n. L. St. Boleslav Královická 668, Brandýs n. L. St. Boleslav Termín inspekce:4. 6. únor 2008 Pedmt inspekní innosti: Hodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání poskytovaného Gymnáziem J. S. Machara, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.l. St. Boleslav podle 174 odst. 2 písm. b) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon). Hodnocení pedpoklad pro naplování školního vzdlávacího programu a uebních dokument. Hodnocení výsledk dosahovaných školou ve vzdlávání. Hodnocení dodržování platných uebních dokument školou v realizovaných oborech vzdlání. Hodnocení dodržování platných uebních plán podle platných uebních dokument ve vybraných oborech vzdlání. Hodnocení inovace uebních dokument vybraných obor vzdlání v souladu s národními strategickými prioritami. Hodnocení poskytovaných informací uchazem o vzdlávací nabídce a zpsobu vzdlání. Hodnocení postupu školy pi pijímání ke vzdlávání. Hodnocení zajištní pomoci žákm pi zmn vzdlávacího programu školou.

2 I. Základní údaje. Inspekní zjištní: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Královická 668 (dále jen škola) je píspvkovou organizací zízenou Stedoeským kraje na dobu neuritou. Vykonává innost ve stední škole s nejvyšším povoleným potem žák 480. V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstíku škol a školských zaízení realizuje výuku tchto obor vzdlání denní formou studia: K/801 Gymnázium všeobecné (osmileté) K/401 Gymnázium všeobecné (tyleté) K/81 Gymnázium (rámcový vzdlávací program) V dob inspekní innosti studovalo ve škole ve 12 tídách 358 žák, z toho ve tyletém gymnáziu 121 žák (4 tídy) a v osmiletém gymnáziu 237 žák (8 tíd). Materiální podmínky pro vzdlávání vetn vybaven audiovizuální a výpoetní technikou se od posledního inspekního zjištní podstatn zkvalitnily. Došlo k otevení nových a rekonstrukci stávajících ueben. Jejich vybavení je prbžn doplováno a obmováno. K 30. ervnu 2007 škola získala souhlas s užíváním názvu Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Spolupráce se rozvijí v oblastech výzkumu, poradenství, výuky a projektové innosti. Poty uchaze o studium za poslední ti roky signalizují trvalý zájem o vyuované obory vzdlávání. Škola systematicky pracuje na zlepšování materiálních a personálních podmínek pro výuku a realizaci školního vzdlávacího programu. II. Ekonomické údaje V roce 2004 byly škole pidleny finanní prostedky ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání v ástce ,- K pi stanoveném limitu 34,27 pepotených zamstnanc na poet žák 352 podle stavu k 30. záí ástka urená na jednotku výkonu (1 žáka) v roce 2004 inila ,- K. Skutenost (náklady na 1 žáka) vypotená z celkových náklad z Výkazu zisku a ztráty za rok 2004 byla ,- K. V roce 2005 byly škole pidleny finanní prostedky ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání v ástce ,- K (tj. o 5,36 % vyšší než v roce 2004) pi stanoveném limitu 33,25 pepotených zamstnanc na poet žák 361 žák podle stavu k 30. záí ástka urená na jednotku výkonu (1 žáka) inila ,-K. Skutenost zjištná z Výkazu zisku a ztráty za rok 2005 inila ,- K. V roce 2006 byly škole pidleny finanní prostedky ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání v ástce ,- K (což pedstavuje nárst proti roku 2005 o 6,13 %) pi stanoveném limitu 33,66 pepotených zamstnanc na poet 361 žák podle stavu k 30. záí ástka urená na jednotku výkonu (1 žáka) inila ,- K. Skutenost zjištná z Výkazu zisku a ztráty za rok 2006 inila ,- K. Ve výše uvedených ástkách státního rozpotu jsou uvedeny stanovené pídly na erpání mzdových prostedk a s tím souvisejících odvod. Souasn byly škole stanoveny finanní prostedky na erpání ONIV ostatních neinvestiních náklad pímých. Škola je použila na

3 nákup uebnic, uebních pomcek, drobného hmotného majetku, ochranných prostedk, na další vzdlávání pedagogických pracovník a na poízení výpoetní techniky. Škole poskytnuté finanní prostedky ze státního rozpotu v posledních tech letech mly vzestupný trend, pesto pln nepokryly všechny náklady školy. Škole jsou poskytovány pravidelné dotace od zizovatel na krytí provozních náklad, v roce 2005 celkem 14,62 % a v roce 2006 celkem 16,62 %. III. Hodnocení školy Vedení školy Školní vzdlávací program editelka školy vydala s platností od 3. záí školní vzdlávací program (dále též ŠVP) s názvem NON SCHOLAE SED VITAE. Je zpracovaný dle požadavk školského zákona a v souladu se zásadami rámcového vzdlávacího programu. ŠVP je zpracován zodpovdn, s jasnou profilací školy. Zohleduje reálné podmínky školy a její možnosti pi dosahování cíl vzdlávání, materiálního vybavení školy a jejich finanních možností. Dává pedpoklady vytváet píznivé sociální i pracovní klima založené na motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Z rozhovor s pedagogickými pracovníky školy vyplynulo jejich ztotožnní se s jeho obsahem a využitím ve výchovn vzdlávacím procesu školy. Na jeho tvorb se podíleli všichni pedagogití pracovníci. Koordinátorkami byly editelka školy a její zástupkyn pro výchovnou a vzdlávací koncepci školy. Školní vzdlávací program byl pijat radou a je zveejnn na webových stránkách školy. Uební plány a jejich naplování Škola vyuuje podle platných uebních dokument. Úpravy uebních plán byly provedeny v souladu s tmito dokumenty a s ohledem na národní strategické priority ve vzdlávání. Uební plány byly k datu inspekce dodrženy, nebo do nich byly zaazeny všechny vyuovací pedmty, byla dodržena hodinová dotace jednotlivých pedmt v ronících, celková hodinová dotace a celková hodinová dotace za dobu studia. Škola nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných pedmt. Rozsah a nabídka volitelných pedmt odpovídají možnostem školy. Strategie a plánování Strategie a plánování školy je systematické, zamené na zlepšování kvality prbhu a výsledk vzdlávání. Cíle vzdlávání jsou obsaženy v Dlouhodobém zámru školy vytvoeném v roce Navazují na dlouhodobé zámry vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy R a Stedoeského kraje a vytváejí rámec pro dlouhodobou perspektivu. Stanovené cíle a plánování jsou v souladu s reálními podmínkami školy, v praxi jsou realizovány. Hodnocení dosaženého stavu vychází z úinné zptné vazby. Koncepní zámry školy byly projednány s pedagogickou radou a školskou radou. editel školy a ízení pedagogického procesu editelka školy, která má ve své funkci šestiletou praxi, spluje veškeré kvalifikaní pedpoklady. Má promyšlenou koncepci rozvoje školy, kterou postupn realizuje. Organizaní ád postihuje všechny oblasti školy a vytváí velmi dobré podmínky pro efektivní ízení. editelka zeteln a jasné vymezila pravomoci i zodpovdnosti všech pedagogických

4 pracovník školy. Rozdlení kompetencí v ízení kvality je funkní a umožuje realizaci obsahu vzdlávání. Kvalitní informaní systém školy zajišuje obousmrn penos informací. Operativní informovanost pracovník je zajišována obvyklými mechanizmy (pravidelné porady, školní intranet, nástnky apod.). Zdrojem aktualizovaných informací jsou týdenní plány, které jsou výstupem pravidelných porad vedení školy. Nedílnou souást informovanosti tvoí webové stránky, jejímiž tvrci jsou žáci školy. Dle pedložených zápis využívá vedení školy podnt ke zlepšení vzdlávací innosti školy, které vycházejí z jednání pedagogické rady i jednotlivých pedmtových komisí. Vytvoený systém kontrolní innosti vychází ze zetelných odpovdností a mapuje všechny oblasti života školy. Velmi kvalitn zpracovaný plán hospitaních inností vychází z asového rozvržení cíl do jednotlivých fází školního roku. Kontrolní innost editelky a dvou zástupky je provádna ve velkém rozsahu. Hospitaní záznamy mají vysokou vypovídající hodnotu. Systém, etnost a kvalita hodnocení pracovník má pozitivní vliv na jejich profesní rst. Systematicky provádná evaluace má výrazný vliv na zlepšování kvality vzdlávání. Organizace výchovn-vzdlávacího procesu je funkní a umožuje realizovat stanovené cíle. Porady vyúsují v písemn zpracované konkrétní závry, návrhy a opatení. Informace o prbhu, podmínkách a výsledcích vzdlávání jsou systematicky vyhodnocovány. Další vzdlávání pedagogických pracovník je plánováno, realizováno i vyhodnocováno v souladu s prioritami školy. Kvalitn je nastartován systém pomoci zaínajícím a nekvalifikovaným pracovníkm. Škola je otevená rodim žák i veejnosti, úinn spolupracuje se zizovatelem i školskou radou. Dopad vlastního hodnocení školy a vnitního kontrolního systému Škola využívá výstup vlastního hodnocení pro zvyšování kvality vzdlávání. Zpráva z vlastního hodnocení školy byla vypracována pomocí interní analýzy. Jako nástroje byly využity zejména závry z hospitaní a kontrolní innosti, dotazníkových šetení, pololetních statistik výsledk vzdlávání, rovnž i výsledky žák v celostátním srovnávacím testování a jejich úspšnost pi pijímání na vysoké školy. Vlastní hodnocení školy se stalo podkladem pro výroní zprávu o innosti školy a bylo zpracováno v souladu s cíli, které si škola stanovila ve strategických dokumentech. Na základ výstup vnitního kontrolního systému jsou vytváena opatení ke zlepšování kvality školy. Obsahuje všechny hlavní oblasti vzdlávání vymezené ustanovením provádcího pedpisu školského zákona. ízení pedagogického procesu (plánování, organizování, motivování a kontrola) tvoí ucelený a provázaný systém, který podporuje úspšnou realizaci ŠVP a vyuovaných obor vzdlávání. ízení školy je píkladem dobré praxe.

5 Pedpoklady školy pro naplnní ŠVP a obsahu vzdlávání dle vyuovaných obor vzdlání Personální podmínky Pedagogický sbor je stabilizovaný. Výuku zajišuje 34 pedagogických pracovník z nichž 29 (tj. 85%) spluje odbornou kvalifikaci jak pro základní, tak pro stední školu. 3 (tj. 9%) pro školu základní a pouze 2 (tj. 6%) jsou nekvalifikovaní. Jedna vyuující si dopluje kvalifikaci studiem v rámci dalšího vzdlávání pedagogických pracovník (dále DVPP). Pevážná vtšina (tj. 90 %) hodin je vyuována odborn kvalifikovanými pedagogy, kteí si kvalifikaci prbžn doplují. Jejich odbornost je vhodn využívána. Vedení školy podporuje profesní rozvoj uitel jejich zapojením se do DVPP, které odpovídá potebám školy. Ve školním roce 2006/2007 se dotýkalo zejména tvorby školních vzdlávacích program, prevence sociáln patologických jev, environmentální výchovy, zvyšování odbornosti v jednotlivých vyuovacích pedmtech, právních pedpis, informaních a komunikaních technologií (dále ICT). Plán DVPP na rok 2007/2008 vychází z pokraování ve vzdlávání z minulého školního roku a dále zahrnuje oblasti vycházející ze zámr krátkodobého i dlouhodobého rozvoje školy: nap. tvorba projekt, školení instruktor lyžování a snowbordingu, vlastní hodnocení školy, elektronickou školní matriku, komunikaci mezi školou a rodinou. Pedagogickým pracovníkm jsou dostupné podprné informace (literatura, poítaové programy, internet). Bezpené prostedí pro vzdlávání Škola poskytuje žákm informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví (dále BOZP) a vytváí podmínky pro jejich zdravý vývoj. Všichni žáci byli prokazateln pouení o možném ohrožení zdraví pi vzdlávacích innostech ve škole i mimo ni. Rovnž pracovníci školy byly seznámeni s pravidly BOZP, požární ochrany a analýzou možného ohrožení života a zdraví zamstnanc a žák školy. Ve školním ádu jsou zakotvena základní práva, povinnosti a postupy v oblasti zajištní BOZP žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy, projevy diskriminace, nepátelství a násilí. Školní strategie prevence sociáln patologických jev zachycená v Minimálním preventivním programu je kvalitní. Oblast bezpenosti, ochrany zdraví a požární ochrany zajišuje ve škole spolu s externím specialistou povený uitel, který je zodpovdný za vedení píslušné dokumentace. Smrnice týkající se pojmenování a hodnocení pracovních rizik je vypracována, škola vede knihu úraz a záznamy o úrazech žák. Z nich vyplývá, že ve školních letech 2004/2005 až 2006/2007 byl celkový poet úraz , pevažují úrazy pi výuce tlesné výchovy. Vedení školy vývoj potu úraz sleduje, vyhodnocuje jejich píiny a pijímá opatení k jejich minimalizaci. Pijímání ke vzdlání Pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 probhlo v souladu s platnými právními pedpisy. editelka školy dodržela všechna ustanovení týkající se zveejnní informací, vydání rozhodnutí a oznámení výsledk pijímacího ízení. Pro oba typy studia bylo vypsáno jedno kolo pijímacího ízení. Stanovená jednotná kritéria obsahovala podmínky pro pijetí vetn zpsobu hodnocení jednotlivých kritérií. Pijímací zkoušky byly realizovány v rámci programu Kvalita prostednictvím test SCIO z eského jazyka, matematiky a všeobecných studijních pedpoklad. Náronost pijímacích zkoušek odpovídala požadavkm kladeným na žáka. Pi vyhodnocování pijímacího ízení byly brány v potaz výsledky pijímací zkoušky, znalosti uchazee vyjádené hodnocením na vysvdení ze základní školy a informace vyjádené ve výstupním hodnocení žáka. Bez ohledu na výsledek pijímací zkoušky byly pijati pouze

6 uchazei o studium na tyleté gymnázium, kteí na konci 8. roníku a v pololetí 9. roníku základní školy nemli horší prmrný prospch než 1,25. V rámci pijímacího ízení byly dodrženy rovné píležitosti pro chlapce a dívky. Pedpoklady školy pro naplnní ŠVP a obsahu vzdlávání dle vyuovaných obor vzdlání nevyžadují z hlediska personálních podmínek výuky, bezpeného prostedí pro vzdlávání a pijímání ke studiu zmny. Partnerství Pínos partnerství pro rozhodování vedení školy Vedení školy pijímá na základ spolupráce s partnery vhodná opatení ke zkvalitnní vzdlávání, harmonizaci jejího vnitního života a dynamické interakce s okolím. Škola úspšn spolupracuje a vymuje si informace s mnoha partnery, kteí se podílejí v rámci svých kompetencí na rozhodovacích procesech týkajících se innosti a vývoje školy. Mezi nejdležitjší partnery patí zizovatel školy, msto Brandýs nad Labem Stará Boleslav, školská rada, organizace rodi žák školy a studentský parlament. Škola se organizan podílí na uspoádání akci msta (Dny evropského ddictví, Národní svatováclavská pou, Sympozion Ludvíka Salvátora, Literární a recitaní soutž Macharv Brandýs, prvodcovská innost a další). Školská rada schválila výroní zprávu školy a školní ád vetn pravidel hodnocení. editelka školy se pravideln úastní jednání školské rady a informuje o innosti školy a koncepních zámrech. Rodie byly seznámeni se školním ádem a pravideln jsou informováni o úspšnosti svých dtí. Spolupráce se studentským parlamentem je pravidelná a funkní, zástupci parlamentu jsou editelkou školy respektováni, vedeni s samostatnosti, jejich vzájemné vztahy jsou pátelské a motivují k další práci. Mezi další partnery školy patí nap. dm dtí a mládeže, mstská knihovna, oblastní muzeum, eská kesanská akademie. Pi škole vznikla a pracuje Pírodovdná spolenost Dr. A. Beváe, která sdružuje zájemce o pírodní vdy a matematiku. Zajištní partnerství je hodnoceno jako prmrné Prbh vzdlávání. Vnitní prostedí školy Škola pi zvyšování kvality vnitního prostedí aplikuje postupy, které pozitivn ovlivují efektivitu vzdlávání, klima školy a podmínky pro vzdlávání. Problematika této oblasti je souástí strategických dokument školy. Po rekonstrukci prostor školy získala ada ueben kmenových, odborných i ueben pro zájmovou innost dstojné prostedí. Prostedí školy je podntné, istota a hygiena jsou na velmi dobré úrovni. Chodby jsou vkusn vyzdobené žákovskými pracemi, fotografiemi ze života a informaními materiály. Vyuující mají k dispozici kabinety, které jsou vybavené poítai s pístupen na internet a místní sí. Školní ád je zveejnn na pístupném míst ve škole a prokazatelným zpsobem s ním byli seznámeni žáci a zamstnanci školy. O jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci nezletilých žák. Z rozhovor vyplynulo, že vztahy mezi pedagogickými pracovníky navzájem a mezi pracovníky a vedením školy jsou kolegiální. Vyuující oceují demokratické vedení školy. Žáci jsou vedeni k otevené komunikaci. Spolupracují na spolených úkolech a respektují práci a úspch druhých. Ve škole bylo zaznamenáno píznivé sociální klima.

7 Podmínky výuky a jejich využití Škola efektivn používá své pidlené finanní prostedky a vyhledává další zdroje pro zlepšování svých materiálních podmínek. Prohlídkou prostor školy bylo zjištno funkní využití vybavení školy a úelné využívání prostorových podmínek školy k výuce.škola má pro souasných 12 tíd k dispozici 19 ueben vetn 7 odborných ueben a laboratoí (v tomto potu jsou i 2 jazykové uebny a 1 poítaová uebna s 20 poítai).tém všechny uebny jsou vybaveny novým nábytkem. V 10 uebnách je instalován poíta s datovým projektorem, 2 dataprojektory spolu s notebooky jsou penosné, dalších 25 poíta je ureno pro uitele, žáky a vedení školy, dále má škola 8 tiskáren, 2 videokamery, skener, 13 televizor s videem a další didaktickou techniku. Škola dále využívá ateliér, videosál, studovnu, tlocvinu, gymnastický sál a rozlehlé hišt s umlých povrchem pro atletiku a míové hry. V pevážn vtšin hospitovaných hodin byla výuka kvalitní, draz byl kladen zejména na využití zájmu žák o daný pedmt, propojení se životem, aktivní podíl žák na uení, atmosféru dvry. Použitím aktivizaních metod uitelé rozvíjeli u žák abstraktní pedstavivost, kritické myšlení a logické myšlenkové postupy. O efektivní a moderní výuce svdí i etná práce žák s informacemi, experiment, týmová i individuální práce. Výchovná složka byla na velmi dobré úrovni, žáci byli nenásilnou formou kultivování ve vztazích nejen k ostatním lidem, ke svtu, ale i sami k sob. Využívání didaktických pomcek bylo prmrné. V nkterých hodinách bylo vhodné a efektivní, v jiných vyuující pracovali pouze s tabulí a kídou. Ve tech z hospitovaných hodin bylo zaznamenáno hodnocení uitelem, v jednom pípad se jednalo o zdailé vzájemné hodnocení žák. Hodnocení žák Škola má jasn formulovaná pravidla a stanovena kritéria pro dosažení úspchu pi hodnocení výsledk žák v ŠVP a ve školním ádu, jehož souástí jsou pravidla hodnocení výsledk vzdlávání (dále pravidla hodnocení). Systém hodnocení plní funkci jak motivaní, tak i výchovnou a formativní. Ke zlepšení prbhu a výsledk vzdlávání, vetn pijímaných opatení, pispívá pravidelná analýza hodnocení žák. Pípadný neúspch žák je ešen po linii vyuující uitel, tídní uitel, výchovný poradce, editel školy a rodi. Pravidla hodnocení jsou vyvšena na veejn pístupném míst ve škole a na internetových stránkách školy. Byly s nimi prkazn seznámeni žáci a zamstnanci, o jeho obsahu byli informování zákonní zástupci nezletilých žák. Úelnost a úinnost podpory žák se speciálnimi vzdlávacími potebami a žák nadaných Škola umožuje žákm rovný pístup ke vzdlávání. Ve školní roce 2007/2008 zohleduje speciální vzdlávací poteby (dále SVP) u osmi žák, z nichž dva jsou vzdláváni podle individuálního vzdlávacího plánu (dále IVP). K datu inspekce mli další tyi žáci povoleno editelem školy vzdlávání podle IVP z jiných závažných dvod než jsou SVP. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále PPP). Pestože zatím neeviduje žáky, kteí by byli diagnostikování PPP jako nadaní, pedagogové podporují žáky, kteí v nkterých pedmtech vynikají, jednak individuálním pístupem a umožnním studia podle individuálního studijního plánu (z dvodu sportovní reprezentace), jednak pípravou na soutže a olympiády. Ve škole je vzdláváno šest cizinc, žádný z nich nemá jazykovou bariéru a jejich zalenní do kolektivu spolužák je dobré. Úspšnost žák ve vzdlávacím programu Škola sleduje míru úspšnosti žák v celém vzdlávacím cyklu. Pololetn jsou vypracovávány statistiky úspšnosti žák. Rovnž je sledována i jejich úspšnost v pijetí na školy vysoké. Ve srovnání s výsledky jiných škol stejného typu v realizovaných projektech dosáhli žáci

8 v uplynulém školním roce celkov nadprmrných výsledk. Hlavní píiny selhávání nkterých žák jsou monitorovány a následn analyzovány. Vedení školy usiluje o snížení neúspšnosti žák pedevším zlepšováním sociálního klimatu, individuálním pístupen, podporou využívání moderních vyuovacích metod, spoluprací s rodii a dalšími partnery. Opatení jsou úinná, nebo poet neúspšných žák klesl. Prbh vzdlávání z hlediska vnitního prostedí školy, hodnocení žák a úelnosti a úinnosti podpory žák se speciálními vzdlávacími potebami nevyžaduje zmny. Z hlediska podmínek pro výuku je hodnocen jako píklad dobré praxe. Závrené hodnocení: Škola poskytuje služby v souladu se zápisem do rejstíku škol a školských zaízení a má pedpoklady pro naplování školního vzdlávacího programu a uebních dokument. Školní vzdlávací program je v souladu se zásadami a principy rámcového vzdlávacího programu Ve vyuovaných oborech vzdlávání jsou používány platné uební dokumenty. Oblast vedení je systémov dobe nastavena a vytváí pedpoklady pro realizaci strategických cíl školy. Vlastní hodnocení školy je souástí kvalitního vnitního kontrolního systému školy. Zjištná rizika a píležitosti jsou využívány pi tvorb opatení, která vedou k plnní koncepních zámr školy. Píkladné personální zajištní výuky vytváí spolu s bezpeným prostedím pro vzdlávání žák a nastaveným systémem pijímání ke studiu velmi dobré podmínky na naplnní ŠVP a obsahu vzdlávání vyuovaných obor. Celá ada realizovaných aktivit svdí o tom, že oblast partnerství dobe funguje. K silným stránkám školy patí vysoká odborná kvalifikace pedagog. Její využívání a DVPP umožují velmi dobe plnit cíle obsahu vzdlávání. Ve vtšin zhlédnutých hodinách probíhala vysoce úinná výuka, v níž byly využity moderní vyuovací metody. Škola má stanovena jasná pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání, která umožují podporu osobnosti žáka. Ve škole je uplatován rovný pístup ke vzdlávání. Škola sleduje a analyzuje míru úspšnosti žák v celém vzdlávacím cyklu. Pijímá a realizuje úinná opatení. Na základ zjištní ŠI obsažených v pedchozí inspekní zpráv lze konstatovat, že si škola udržuje velmi dobrou úrove v oblasti vzdlávání a výchovy. Výrazný pozitivní posun nastal zvlášt v oblasti prostorové a materiální, vetn vybavení didaktickou technikou. Hodnotící stupnice Podprmr Prmr Nadprmr Pi poskytování vzdlávání/školské služby je postupováno v souladu s právními pedpisy, schválenými uebními dokumenty. Pi poskytování vzdlávání/školské služby není postupováno v souladu s právními pedpisy, schválenými uebními dokumenty. Rizika jsou velká, pro nápravu jsou nutné zásadní zmny Rizika jsou ojedinlá, lze je pekonat Poskytování vzdlávání/školské služby je v souladu s právními pedpisy, schválenými uebními dokumenty a je na úrovni, která nevyžaduje zásadní zmny. Slouží jako píklad dobré praxe.

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více