INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/ Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:"

Transkript

1 INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: I: Místo inspekce: Gymnázium J. S. Machar, Brandýs n. L. St. Boleslav Královická 668, Brandýs n. L. St. Boleslav Termín inspekce:4. 6. únor 2008 Pedmt inspekní innosti: Hodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání poskytovaného Gymnáziem J. S. Machara, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.l. St. Boleslav podle 174 odst. 2 písm. b) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon). Hodnocení pedpoklad pro naplování školního vzdlávacího programu a uebních dokument. Hodnocení výsledk dosahovaných školou ve vzdlávání. Hodnocení dodržování platných uebních dokument školou v realizovaných oborech vzdlání. Hodnocení dodržování platných uebních plán podle platných uebních dokument ve vybraných oborech vzdlání. Hodnocení inovace uebních dokument vybraných obor vzdlání v souladu s národními strategickými prioritami. Hodnocení poskytovaných informací uchazem o vzdlávací nabídce a zpsobu vzdlání. Hodnocení postupu školy pi pijímání ke vzdlávání. Hodnocení zajištní pomoci žákm pi zmn vzdlávacího programu školou.

2 I. Základní údaje. Inspekní zjištní: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Královická 668 (dále jen škola) je píspvkovou organizací zízenou Stedoeským kraje na dobu neuritou. Vykonává innost ve stední škole s nejvyšším povoleným potem žák 480. V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstíku škol a školských zaízení realizuje výuku tchto obor vzdlání denní formou studia: K/801 Gymnázium všeobecné (osmileté) K/401 Gymnázium všeobecné (tyleté) K/81 Gymnázium (rámcový vzdlávací program) V dob inspekní innosti studovalo ve škole ve 12 tídách 358 žák, z toho ve tyletém gymnáziu 121 žák (4 tídy) a v osmiletém gymnáziu 237 žák (8 tíd). Materiální podmínky pro vzdlávání vetn vybaven audiovizuální a výpoetní technikou se od posledního inspekního zjištní podstatn zkvalitnily. Došlo k otevení nových a rekonstrukci stávajících ueben. Jejich vybavení je prbžn doplováno a obmováno. K 30. ervnu 2007 škola získala souhlas s užíváním názvu Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Spolupráce se rozvijí v oblastech výzkumu, poradenství, výuky a projektové innosti. Poty uchaze o studium za poslední ti roky signalizují trvalý zájem o vyuované obory vzdlávání. Škola systematicky pracuje na zlepšování materiálních a personálních podmínek pro výuku a realizaci školního vzdlávacího programu. II. Ekonomické údaje V roce 2004 byly škole pidleny finanní prostedky ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání v ástce ,- K pi stanoveném limitu 34,27 pepotených zamstnanc na poet žák 352 podle stavu k 30. záí ástka urená na jednotku výkonu (1 žáka) v roce 2004 inila ,- K. Skutenost (náklady na 1 žáka) vypotená z celkových náklad z Výkazu zisku a ztráty za rok 2004 byla ,- K. V roce 2005 byly škole pidleny finanní prostedky ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání v ástce ,- K (tj. o 5,36 % vyšší než v roce 2004) pi stanoveném limitu 33,25 pepotených zamstnanc na poet žák 361 žák podle stavu k 30. záí ástka urená na jednotku výkonu (1 žáka) inila ,-K. Skutenost zjištná z Výkazu zisku a ztráty za rok 2005 inila ,- K. V roce 2006 byly škole pidleny finanní prostedky ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání v ástce ,- K (což pedstavuje nárst proti roku 2005 o 6,13 %) pi stanoveném limitu 33,66 pepotených zamstnanc na poet 361 žák podle stavu k 30. záí ástka urená na jednotku výkonu (1 žáka) inila ,- K. Skutenost zjištná z Výkazu zisku a ztráty za rok 2006 inila ,- K. Ve výše uvedených ástkách státního rozpotu jsou uvedeny stanovené pídly na erpání mzdových prostedk a s tím souvisejících odvod. Souasn byly škole stanoveny finanní prostedky na erpání ONIV ostatních neinvestiních náklad pímých. Škola je použila na

3 nákup uebnic, uebních pomcek, drobného hmotného majetku, ochranných prostedk, na další vzdlávání pedagogických pracovník a na poízení výpoetní techniky. Škole poskytnuté finanní prostedky ze státního rozpotu v posledních tech letech mly vzestupný trend, pesto pln nepokryly všechny náklady školy. Škole jsou poskytovány pravidelné dotace od zizovatel na krytí provozních náklad, v roce 2005 celkem 14,62 % a v roce 2006 celkem 16,62 %. III. Hodnocení školy Vedení školy Školní vzdlávací program editelka školy vydala s platností od 3. záí školní vzdlávací program (dále též ŠVP) s názvem NON SCHOLAE SED VITAE. Je zpracovaný dle požadavk školského zákona a v souladu se zásadami rámcového vzdlávacího programu. ŠVP je zpracován zodpovdn, s jasnou profilací školy. Zohleduje reálné podmínky školy a její možnosti pi dosahování cíl vzdlávání, materiálního vybavení školy a jejich finanních možností. Dává pedpoklady vytváet píznivé sociální i pracovní klima založené na motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Z rozhovor s pedagogickými pracovníky školy vyplynulo jejich ztotožnní se s jeho obsahem a využitím ve výchovn vzdlávacím procesu školy. Na jeho tvorb se podíleli všichni pedagogití pracovníci. Koordinátorkami byly editelka školy a její zástupkyn pro výchovnou a vzdlávací koncepci školy. Školní vzdlávací program byl pijat radou a je zveejnn na webových stránkách školy. Uební plány a jejich naplování Škola vyuuje podle platných uebních dokument. Úpravy uebních plán byly provedeny v souladu s tmito dokumenty a s ohledem na národní strategické priority ve vzdlávání. Uební plány byly k datu inspekce dodrženy, nebo do nich byly zaazeny všechny vyuovací pedmty, byla dodržena hodinová dotace jednotlivých pedmt v ronících, celková hodinová dotace a celková hodinová dotace za dobu studia. Škola nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných pedmt. Rozsah a nabídka volitelných pedmt odpovídají možnostem školy. Strategie a plánování Strategie a plánování školy je systematické, zamené na zlepšování kvality prbhu a výsledk vzdlávání. Cíle vzdlávání jsou obsaženy v Dlouhodobém zámru školy vytvoeném v roce Navazují na dlouhodobé zámry vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy R a Stedoeského kraje a vytváejí rámec pro dlouhodobou perspektivu. Stanovené cíle a plánování jsou v souladu s reálními podmínkami školy, v praxi jsou realizovány. Hodnocení dosaženého stavu vychází z úinné zptné vazby. Koncepní zámry školy byly projednány s pedagogickou radou a školskou radou. editel školy a ízení pedagogického procesu editelka školy, která má ve své funkci šestiletou praxi, spluje veškeré kvalifikaní pedpoklady. Má promyšlenou koncepci rozvoje školy, kterou postupn realizuje. Organizaní ád postihuje všechny oblasti školy a vytváí velmi dobré podmínky pro efektivní ízení. editelka zeteln a jasné vymezila pravomoci i zodpovdnosti všech pedagogických

4 pracovník školy. Rozdlení kompetencí v ízení kvality je funkní a umožuje realizaci obsahu vzdlávání. Kvalitní informaní systém školy zajišuje obousmrn penos informací. Operativní informovanost pracovník je zajišována obvyklými mechanizmy (pravidelné porady, školní intranet, nástnky apod.). Zdrojem aktualizovaných informací jsou týdenní plány, které jsou výstupem pravidelných porad vedení školy. Nedílnou souást informovanosti tvoí webové stránky, jejímiž tvrci jsou žáci školy. Dle pedložených zápis využívá vedení školy podnt ke zlepšení vzdlávací innosti školy, které vycházejí z jednání pedagogické rady i jednotlivých pedmtových komisí. Vytvoený systém kontrolní innosti vychází ze zetelných odpovdností a mapuje všechny oblasti života školy. Velmi kvalitn zpracovaný plán hospitaních inností vychází z asového rozvržení cíl do jednotlivých fází školního roku. Kontrolní innost editelky a dvou zástupky je provádna ve velkém rozsahu. Hospitaní záznamy mají vysokou vypovídající hodnotu. Systém, etnost a kvalita hodnocení pracovník má pozitivní vliv na jejich profesní rst. Systematicky provádná evaluace má výrazný vliv na zlepšování kvality vzdlávání. Organizace výchovn-vzdlávacího procesu je funkní a umožuje realizovat stanovené cíle. Porady vyúsují v písemn zpracované konkrétní závry, návrhy a opatení. Informace o prbhu, podmínkách a výsledcích vzdlávání jsou systematicky vyhodnocovány. Další vzdlávání pedagogických pracovník je plánováno, realizováno i vyhodnocováno v souladu s prioritami školy. Kvalitn je nastartován systém pomoci zaínajícím a nekvalifikovaným pracovníkm. Škola je otevená rodim žák i veejnosti, úinn spolupracuje se zizovatelem i školskou radou. Dopad vlastního hodnocení školy a vnitního kontrolního systému Škola využívá výstup vlastního hodnocení pro zvyšování kvality vzdlávání. Zpráva z vlastního hodnocení školy byla vypracována pomocí interní analýzy. Jako nástroje byly využity zejména závry z hospitaní a kontrolní innosti, dotazníkových šetení, pololetních statistik výsledk vzdlávání, rovnž i výsledky žák v celostátním srovnávacím testování a jejich úspšnost pi pijímání na vysoké školy. Vlastní hodnocení školy se stalo podkladem pro výroní zprávu o innosti školy a bylo zpracováno v souladu s cíli, které si škola stanovila ve strategických dokumentech. Na základ výstup vnitního kontrolního systému jsou vytváena opatení ke zlepšování kvality školy. Obsahuje všechny hlavní oblasti vzdlávání vymezené ustanovením provádcího pedpisu školského zákona. ízení pedagogického procesu (plánování, organizování, motivování a kontrola) tvoí ucelený a provázaný systém, který podporuje úspšnou realizaci ŠVP a vyuovaných obor vzdlávání. ízení školy je píkladem dobré praxe.

5 Pedpoklady školy pro naplnní ŠVP a obsahu vzdlávání dle vyuovaných obor vzdlání Personální podmínky Pedagogický sbor je stabilizovaný. Výuku zajišuje 34 pedagogických pracovník z nichž 29 (tj. 85%) spluje odbornou kvalifikaci jak pro základní, tak pro stední školu. 3 (tj. 9%) pro školu základní a pouze 2 (tj. 6%) jsou nekvalifikovaní. Jedna vyuující si dopluje kvalifikaci studiem v rámci dalšího vzdlávání pedagogických pracovník (dále DVPP). Pevážná vtšina (tj. 90 %) hodin je vyuována odborn kvalifikovanými pedagogy, kteí si kvalifikaci prbžn doplují. Jejich odbornost je vhodn využívána. Vedení školy podporuje profesní rozvoj uitel jejich zapojením se do DVPP, které odpovídá potebám školy. Ve školním roce 2006/2007 se dotýkalo zejména tvorby školních vzdlávacích program, prevence sociáln patologických jev, environmentální výchovy, zvyšování odbornosti v jednotlivých vyuovacích pedmtech, právních pedpis, informaních a komunikaních technologií (dále ICT). Plán DVPP na rok 2007/2008 vychází z pokraování ve vzdlávání z minulého školního roku a dále zahrnuje oblasti vycházející ze zámr krátkodobého i dlouhodobého rozvoje školy: nap. tvorba projekt, školení instruktor lyžování a snowbordingu, vlastní hodnocení školy, elektronickou školní matriku, komunikaci mezi školou a rodinou. Pedagogickým pracovníkm jsou dostupné podprné informace (literatura, poítaové programy, internet). Bezpené prostedí pro vzdlávání Škola poskytuje žákm informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví (dále BOZP) a vytváí podmínky pro jejich zdravý vývoj. Všichni žáci byli prokazateln pouení o možném ohrožení zdraví pi vzdlávacích innostech ve škole i mimo ni. Rovnž pracovníci školy byly seznámeni s pravidly BOZP, požární ochrany a analýzou možného ohrožení života a zdraví zamstnanc a žák školy. Ve školním ádu jsou zakotvena základní práva, povinnosti a postupy v oblasti zajištní BOZP žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy, projevy diskriminace, nepátelství a násilí. Školní strategie prevence sociáln patologických jev zachycená v Minimálním preventivním programu je kvalitní. Oblast bezpenosti, ochrany zdraví a požární ochrany zajišuje ve škole spolu s externím specialistou povený uitel, který je zodpovdný za vedení píslušné dokumentace. Smrnice týkající se pojmenování a hodnocení pracovních rizik je vypracována, škola vede knihu úraz a záznamy o úrazech žák. Z nich vyplývá, že ve školních letech 2004/2005 až 2006/2007 byl celkový poet úraz , pevažují úrazy pi výuce tlesné výchovy. Vedení školy vývoj potu úraz sleduje, vyhodnocuje jejich píiny a pijímá opatení k jejich minimalizaci. Pijímání ke vzdlání Pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 probhlo v souladu s platnými právními pedpisy. editelka školy dodržela všechna ustanovení týkající se zveejnní informací, vydání rozhodnutí a oznámení výsledk pijímacího ízení. Pro oba typy studia bylo vypsáno jedno kolo pijímacího ízení. Stanovená jednotná kritéria obsahovala podmínky pro pijetí vetn zpsobu hodnocení jednotlivých kritérií. Pijímací zkoušky byly realizovány v rámci programu Kvalita prostednictvím test SCIO z eského jazyka, matematiky a všeobecných studijních pedpoklad. Náronost pijímacích zkoušek odpovídala požadavkm kladeným na žáka. Pi vyhodnocování pijímacího ízení byly brány v potaz výsledky pijímací zkoušky, znalosti uchazee vyjádené hodnocením na vysvdení ze základní školy a informace vyjádené ve výstupním hodnocení žáka. Bez ohledu na výsledek pijímací zkoušky byly pijati pouze

6 uchazei o studium na tyleté gymnázium, kteí na konci 8. roníku a v pololetí 9. roníku základní školy nemli horší prmrný prospch než 1,25. V rámci pijímacího ízení byly dodrženy rovné píležitosti pro chlapce a dívky. Pedpoklady školy pro naplnní ŠVP a obsahu vzdlávání dle vyuovaných obor vzdlání nevyžadují z hlediska personálních podmínek výuky, bezpeného prostedí pro vzdlávání a pijímání ke studiu zmny. Partnerství Pínos partnerství pro rozhodování vedení školy Vedení školy pijímá na základ spolupráce s partnery vhodná opatení ke zkvalitnní vzdlávání, harmonizaci jejího vnitního života a dynamické interakce s okolím. Škola úspšn spolupracuje a vymuje si informace s mnoha partnery, kteí se podílejí v rámci svých kompetencí na rozhodovacích procesech týkajících se innosti a vývoje školy. Mezi nejdležitjší partnery patí zizovatel školy, msto Brandýs nad Labem Stará Boleslav, školská rada, organizace rodi žák školy a studentský parlament. Škola se organizan podílí na uspoádání akci msta (Dny evropského ddictví, Národní svatováclavská pou, Sympozion Ludvíka Salvátora, Literární a recitaní soutž Macharv Brandýs, prvodcovská innost a další). Školská rada schválila výroní zprávu školy a školní ád vetn pravidel hodnocení. editelka školy se pravideln úastní jednání školské rady a informuje o innosti školy a koncepních zámrech. Rodie byly seznámeni se školním ádem a pravideln jsou informováni o úspšnosti svých dtí. Spolupráce se studentským parlamentem je pravidelná a funkní, zástupci parlamentu jsou editelkou školy respektováni, vedeni s samostatnosti, jejich vzájemné vztahy jsou pátelské a motivují k další práci. Mezi další partnery školy patí nap. dm dtí a mládeže, mstská knihovna, oblastní muzeum, eská kesanská akademie. Pi škole vznikla a pracuje Pírodovdná spolenost Dr. A. Beváe, která sdružuje zájemce o pírodní vdy a matematiku. Zajištní partnerství je hodnoceno jako prmrné Prbh vzdlávání. Vnitní prostedí školy Škola pi zvyšování kvality vnitního prostedí aplikuje postupy, které pozitivn ovlivují efektivitu vzdlávání, klima školy a podmínky pro vzdlávání. Problematika této oblasti je souástí strategických dokument školy. Po rekonstrukci prostor školy získala ada ueben kmenových, odborných i ueben pro zájmovou innost dstojné prostedí. Prostedí školy je podntné, istota a hygiena jsou na velmi dobré úrovni. Chodby jsou vkusn vyzdobené žákovskými pracemi, fotografiemi ze života a informaními materiály. Vyuující mají k dispozici kabinety, které jsou vybavené poítai s pístupen na internet a místní sí. Školní ád je zveejnn na pístupném míst ve škole a prokazatelným zpsobem s ním byli seznámeni žáci a zamstnanci školy. O jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci nezletilých žák. Z rozhovor vyplynulo, že vztahy mezi pedagogickými pracovníky navzájem a mezi pracovníky a vedením školy jsou kolegiální. Vyuující oceují demokratické vedení školy. Žáci jsou vedeni k otevené komunikaci. Spolupracují na spolených úkolech a respektují práci a úspch druhých. Ve škole bylo zaznamenáno píznivé sociální klima.

7 Podmínky výuky a jejich využití Škola efektivn používá své pidlené finanní prostedky a vyhledává další zdroje pro zlepšování svých materiálních podmínek. Prohlídkou prostor školy bylo zjištno funkní využití vybavení školy a úelné využívání prostorových podmínek školy k výuce.škola má pro souasných 12 tíd k dispozici 19 ueben vetn 7 odborných ueben a laboratoí (v tomto potu jsou i 2 jazykové uebny a 1 poítaová uebna s 20 poítai).tém všechny uebny jsou vybaveny novým nábytkem. V 10 uebnách je instalován poíta s datovým projektorem, 2 dataprojektory spolu s notebooky jsou penosné, dalších 25 poíta je ureno pro uitele, žáky a vedení školy, dále má škola 8 tiskáren, 2 videokamery, skener, 13 televizor s videem a další didaktickou techniku. Škola dále využívá ateliér, videosál, studovnu, tlocvinu, gymnastický sál a rozlehlé hišt s umlých povrchem pro atletiku a míové hry. V pevážn vtšin hospitovaných hodin byla výuka kvalitní, draz byl kladen zejména na využití zájmu žák o daný pedmt, propojení se životem, aktivní podíl žák na uení, atmosféru dvry. Použitím aktivizaních metod uitelé rozvíjeli u žák abstraktní pedstavivost, kritické myšlení a logické myšlenkové postupy. O efektivní a moderní výuce svdí i etná práce žák s informacemi, experiment, týmová i individuální práce. Výchovná složka byla na velmi dobré úrovni, žáci byli nenásilnou formou kultivování ve vztazích nejen k ostatním lidem, ke svtu, ale i sami k sob. Využívání didaktických pomcek bylo prmrné. V nkterých hodinách bylo vhodné a efektivní, v jiných vyuující pracovali pouze s tabulí a kídou. Ve tech z hospitovaných hodin bylo zaznamenáno hodnocení uitelem, v jednom pípad se jednalo o zdailé vzájemné hodnocení žák. Hodnocení žák Škola má jasn formulovaná pravidla a stanovena kritéria pro dosažení úspchu pi hodnocení výsledk žák v ŠVP a ve školním ádu, jehož souástí jsou pravidla hodnocení výsledk vzdlávání (dále pravidla hodnocení). Systém hodnocení plní funkci jak motivaní, tak i výchovnou a formativní. Ke zlepšení prbhu a výsledk vzdlávání, vetn pijímaných opatení, pispívá pravidelná analýza hodnocení žák. Pípadný neúspch žák je ešen po linii vyuující uitel, tídní uitel, výchovný poradce, editel školy a rodi. Pravidla hodnocení jsou vyvšena na veejn pístupném míst ve škole a na internetových stránkách školy. Byly s nimi prkazn seznámeni žáci a zamstnanci, o jeho obsahu byli informování zákonní zástupci nezletilých žák. Úelnost a úinnost podpory žák se speciálnimi vzdlávacími potebami a žák nadaných Škola umožuje žákm rovný pístup ke vzdlávání. Ve školní roce 2007/2008 zohleduje speciální vzdlávací poteby (dále SVP) u osmi žák, z nichž dva jsou vzdláváni podle individuálního vzdlávacího plánu (dále IVP). K datu inspekce mli další tyi žáci povoleno editelem školy vzdlávání podle IVP z jiných závažných dvod než jsou SVP. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále PPP). Pestože zatím neeviduje žáky, kteí by byli diagnostikování PPP jako nadaní, pedagogové podporují žáky, kteí v nkterých pedmtech vynikají, jednak individuálním pístupem a umožnním studia podle individuálního studijního plánu (z dvodu sportovní reprezentace), jednak pípravou na soutže a olympiády. Ve škole je vzdláváno šest cizinc, žádný z nich nemá jazykovou bariéru a jejich zalenní do kolektivu spolužák je dobré. Úspšnost žák ve vzdlávacím programu Škola sleduje míru úspšnosti žák v celém vzdlávacím cyklu. Pololetn jsou vypracovávány statistiky úspšnosti žák. Rovnž je sledována i jejich úspšnost v pijetí na školy vysoké. Ve srovnání s výsledky jiných škol stejného typu v realizovaných projektech dosáhli žáci

8 v uplynulém školním roce celkov nadprmrných výsledk. Hlavní píiny selhávání nkterých žák jsou monitorovány a následn analyzovány. Vedení školy usiluje o snížení neúspšnosti žák pedevším zlepšováním sociálního klimatu, individuálním pístupen, podporou využívání moderních vyuovacích metod, spoluprací s rodii a dalšími partnery. Opatení jsou úinná, nebo poet neúspšných žák klesl. Prbh vzdlávání z hlediska vnitního prostedí školy, hodnocení žák a úelnosti a úinnosti podpory žák se speciálními vzdlávacími potebami nevyžaduje zmny. Z hlediska podmínek pro výuku je hodnocen jako píklad dobré praxe. Závrené hodnocení: Škola poskytuje služby v souladu se zápisem do rejstíku škol a školských zaízení a má pedpoklady pro naplování školního vzdlávacího programu a uebních dokument. Školní vzdlávací program je v souladu se zásadami a principy rámcového vzdlávacího programu Ve vyuovaných oborech vzdlávání jsou používány platné uební dokumenty. Oblast vedení je systémov dobe nastavena a vytváí pedpoklady pro realizaci strategických cíl školy. Vlastní hodnocení školy je souástí kvalitního vnitního kontrolního systému školy. Zjištná rizika a píležitosti jsou využívány pi tvorb opatení, která vedou k plnní koncepních zámr školy. Píkladné personální zajištní výuky vytváí spolu s bezpeným prostedím pro vzdlávání žák a nastaveným systémem pijímání ke studiu velmi dobré podmínky na naplnní ŠVP a obsahu vzdlávání vyuovaných obor. Celá ada realizovaných aktivit svdí o tom, že oblast partnerství dobe funguje. K silným stránkám školy patí vysoká odborná kvalifikace pedagog. Její využívání a DVPP umožují velmi dobe plnit cíle obsahu vzdlávání. Ve vtšin zhlédnutých hodinách probíhala vysoce úinná výuka, v níž byly využity moderní vyuovací metody. Škola má stanovena jasná pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání, která umožují podporu osobnosti žáka. Ve škole je uplatován rovný pístup ke vzdlávání. Škola sleduje a analyzuje míru úspšnosti žák v celém vzdlávacím cyklu. Pijímá a realizuje úinná opatení. Na základ zjištní ŠI obsažených v pedchozí inspekní zpráv lze konstatovat, že si škola udržuje velmi dobrou úrove v oblasti vzdlávání a výchovy. Výrazný pozitivní posun nastal zvlášt v oblasti prostorové a materiální, vetn vybavení didaktickou technikou. Hodnotící stupnice Podprmr Prmr Nadprmr Pi poskytování vzdlávání/školské služby je postupováno v souladu s právními pedpisy, schválenými uebními dokumenty. Pi poskytování vzdlávání/školské služby není postupováno v souladu s právními pedpisy, schválenými uebními dokumenty. Rizika jsou velká, pro nápravu jsou nutné zásadní zmny Rizika jsou ojedinlá, lze je pekonat Poskytování vzdlávání/školské služby je v souladu s právními pedpisy, schválenými uebními dokumenty a je na úrovni, která nevyžaduje zásadní zmny. Slouží jako píklad dobré praxe.

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více