Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO"

Transkript

1 Technická zpráva Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc Červenec 2003 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 Formátování a korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2004

3 OBSAH 1 Úvod Experimentální podmínky sorpčních pokusů Pevná fáze Kapalná fáze Pracovní postup stanovení sorpce na korozní produkty (na magnetit) Obecný pracovní postup sorpčního experimentu Přehled a výsledky provedených experimentů Závěr

4 1 Úvod Na pracovišti ÚJV Řež je ve spolupráci s FJFI ČVUT řešena problematika získání charakteristik sorpce vybraných radionuklidů na bentonit a korozní produkty úložného kontejneru potřebných pro modelování procesu jejich migrace z hlubinného úložiště RAO. V rámci projektu Zavedení metod hodnocení inženýrských bariér byly již vypracovány: Pracovní postup sorpce radionuklidů na bentonitu za aerobních podmínek, Stanovení závislosti sorpce na ph. Cílem experimentů je získat vstupní data potřebná pro povrchově-komplexační modelování. Detailní rozbor problematiky sorpce, jejího experimentálního stanovování a modelování byl uveden ve Výstupní zprávě 12/2002. Z mechanismů záchytu jednotlivých složek na materiálech typu bentonit, montmorilonit, oxidy železa, apod., vyplývá potřeba experimentálních dat, která jsou nutná pro získání parametrů uvažovaných modelů, pro výběr nejvhodnějšího typu modelu, či kombinace modelů, ale též pro jejich verifikaci, případně validaci. Zrekapitulujme nyní, o která experimentální data (experimentální závislosti) údaje a parametry bentonitu i korozních produktů se jedná: závislost sorpčního K d = f(ph) pro různé hodnoty iontové síly, složení kapalné fáze, parciálního tlaku CO 2, poměru fází; titrační křivka dané pevné fáze (v případě bentonitu je zapotřebí nejdříve odstranit karbonáty a titraci provádět v inertní atmosféře, a to způsobem v literatuře popsaným kterým se titrují pouze edge sites a následně pak edge sites + layer sites ); velikost povrchu dané pevné fáze; koncentrace povrchových funkčních skupin (pokud se nestanoví při vyhodnocení titrační křivky); složení pevné (mineralogická, silikátová a granulometrická analýza) a kapalné fáze (podzemní voda, synteticky připravená kapalná fáze); další údaje, které v určitých případech jsou též potřebné, jako, např., koncentrace labilně vázaného radionuklidu, nebo jeho stabilní formy, v pevné fázi (pokud se nuklid v pevné fázi vyskytuje), apod. 2

5 2 Experimentální podmínky sorpčních pokusů 2.1 Pevná fáze Pevná fáze, která umožňuje povrchově-komplexační modelování musí být zcela jednoznačně definována a popsána, proto byl hledán vhodný zástupce korozních produktů pro sorpční experimenty. Byly provedeny tři korozní experimenty. V uzavřeném exsikátoru byly do syntetické granitické vody (ph 8,3), která byla probublána N 2, umístěny plíšky z uhlíkové konstrukční oceli, která hmotnostně převažuje v návrhu úložného kontejneru. Exsikátor byl uzavřen a probíhala koroze bez přístupu čerstvého vzduchu, kyslík však nebyl pouhým probubláním při korozi zcela vyloučen. Koroze probíhala v jenom případě 45 dnů, ve druhém 6 měsíců a ve třetím 10 měsíců. Po ukončení experimentu byly korozní produkty oškrabány, zfiltrovány a promyty DEMI vodou, poté usušeny na vzduchu a podrobeny RTG a chemické analýze (ÚACh AV ČR). Z výsledků analýz vyplývá, že převažující fází v korozních produktech je magnetit: po 45 dnech 60%, po 6 měsících 75%, (výsledky 10-měsíčního korozního experimentu nejsou dosud k dispozici). Dalšími přítomnými fázemi byl lepidocrocit 35 resp 6% a goetit 8 resp. 14%. Sorpčními experimenty bylo zjištěno, že goetit nesorbuje cesium (pro další radionuklidy by bylo třeba ověřit), lepidokrocit je jako čistá fáze nedostupný. Proto byl zvolen magnetit Fe 3 O 4 za zástupce korozních produktů, za čistou pevnou fázi, která bude experimentálně charakterizována a využita pro povrchově-komplexační modelování. Byl získán magnetit - anorganický pigment Bayferrox 318M. 2.2 Kapalná fáze Při experimentech byla využívána syntetická granitická voda (Tabulka 1), ve které byla upravena iontová síla (I = 0,01; 0,1). Ionty Koncentrace [mol/l] Na + 0,00280 K + 0,00010 Mg 2+ 0,00018 Ca 2+ 0,00036 SO 4 2-0,00010 Cl - 0,00200 ΣCO 3 0,00180 Tabulka 1 - Složení syntetické granitické vody - SGV 3

6 Další složky kapalné fáze: dle experimentu neaktivní nosič - CsCl, SrCl 2.6H 2 O radioaktivní značení Cs, 85 Sr fixace iontové síly - NaNO 3, I = 0,1; 0,01 Sledovaným nuklidem bylo Cs a Sr. Koncentrace (neaktivního nosiče ve formě CsCl, SrCl 2.6H 2 O) byla zvolena 10-6 mol/l. Roztok byl značen radionuklidem 137 Cs nebo 85 Sr v koncentraci zanedbatelné vzhledem ke koncentraci nosiče. 2.3 Pracovní postup stanovení sorpce na korozní produkty (na magnetit) Pracovní postup je v zásadě shodný s postupem stanovení sorpce na bentonitu, který byl uveden ve Zprávě 12/2002: Obecný pracovní postup sorpčního experimentu Přístroje a pomůcky: Laboratorní třepačka Elpan, water bath shaker type 357 Laboratorní centrifuga Janetzki K23 ph metr 692 ph/ion Meter, Metrohm PE nádoby různé velikosti, automatické pipety Pracovní postup: 1) Podle hodnot zvolených poměrů fází (kapalné ku pevné) a zvolených objemů kapalné fáze dopočítat hmotnost navážky magnetitu; navážit do PE nádobek, které budou používány k experimentům 2) každý experimentální bod stanovit pomocí více paralelních stanovení 3) změřit ph připravené kapalné fáze (včetně radioaktivního značení, úpravy iontové síly, ph a dalších parametrů dle požadavků experimentu) 4) k navážce přidat požadované množství kapalné fáze, do měřící ampule odebrat 5 ml roztoku (standard) 5) připravit slepé pokusy - do PE nádob odměřit pomocí automatických pipet požadované množství kapalné fáze bez přidání suspenze kontrola sorpce na stěny 6) nádobky uzavřít, umístit do třepačky a třepat požadovanou dobu 7) po uplynutí doby kontaktu, odstředit, změřit ph vjednotlivých nádobách, odebrat 5 ml centrifugátu automatickou pipetou do měřících ampulí. Měření četnosti impulsů odebraných vzorků 4

7 Přístroje a pomůcky: Vstupní data: Analyzátor MC 1256, studňový detektor NaI(Tl) - pro 137 Cs, 85 Sr měřící ampule 1 mol/l HCl (1 ml do každé ampule před odběrem vzorků kapalné fáze - zabránění sorpci na stěny) Vyhodnocení naměřených dat Objem kapalné fáze V [ml] Hmotnost navážky m [g] Poměr fází V/m [ml/g] Vstupní koncentrace sledované látky c 0 (např. Cs) [mol/l] Konečné ph jednotlivých vzorků po ukončení experimentu četnost impulsů - standardu a 0 [imp./čas] (vstupní kapalné fáze), pozadí [imp./čas], jednotlivých vzorků kapalné fáze po separaci fází a [imp./čas] Vyhodnocení: pro každý experiment stanovit sorpční kapacitu q podle bilančních vztahů pro sorpci: q = (c 0 c).v/m (1) kde q... rovnovážná koncentrace sledované složky v pevné fázi [mol/kg], q 0...počáteční koncentrace sledované složky v pevné fázi [mol/kg], V...objem roztoku [ml], m...hmotnost pevné fáze [g], c 0...počáteční koncentrace sledované složky v roztoku [mol/l], c...rovnovážná koncentrace sledované složky v roztoku [mol/l]. Koncentraci v kapalné fázi (c) a sorpční kapacitu stanovit z aktivit naměřených v roztoku po oddělení fází a [imp.] a ze známé aktivity standardu a 0. Pro každý experimentální bod stanovit procento adsorpce podle dále uvedeného vztahu (2). Z těchto hodnot potom určit koncentrace v kapalné i pevné fázi. 5

8 % ADS = Výstupní data: a0 a a 0. (2) data pro sestrojení sorpční izotermy: c... rovnovážná koncentrace sledované složky v roztoku [mol/l] q... rovnovážná koncentrace sledované složky v pevné fázi [mol/kg] data umožňující další srovnání a výpočty (ph, V/m a další). Původ metodiky: dlouhodobě využívaná a vyzkoušená na FJFI KJCH, popsaná v literatuře. 6

9 3 Přehled a výsledky provedených experimentů Na pracovišti ÚJV Řež byl v rámci zavedení a ověření výše popsaného pracovního postupu provedeny pro sorpci na magnetit experimenty s Cs ( 137 Cs) a se Sr ( 85 Sr). Jedná se o experimenty, jejichž cílem bylo stanovení základních experimentálních parametrů (vliv sorpce na stěny nádob, doba potřebná k dosažení rovnováhy v systému, doba odstřeďování postačující k úplnému oddělení fází). Dále byly stanovovány především závislosti sorpce na ph. Označení experimentu Náplň experimentu B-POM-01 B-POM-02 B-POM-06 MAG-01 MAG-02 MAG-03 MAG-04 MAG-05 MAG-06 MAG-07 MAG-08 MAG-09 MAG-10 MAG-11 MAG-12 MAG-13 Stanovení sorpce Cs na stěny nádoby, vliv koncentrace Cs, aktivity Stanovení sorpce Cs na stěny nádoby, vliv ph Stanovení sorpce Sr na stěny nádoby, vliv ph Orientační experiment sorpce Cs na magnetit Bayferrox Sorpce Cs na bentonit hledání vhodných experiment. podmínek Dlouhodobý rovnovážný experiment Cs Závislost sorpce na ph Cs I = 0,1 V/m = 40 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Cs I = 0,1 V/m = 40 ml/g c 0 = 10-6 mol/l pokrač. Závislost sorpce na ph Cs I = 0,01 V/m = 40 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Cs I = 0,01 V/m = 40 ml/g c 0 = 10-6 mol/l pokrač. Závislost sorpce na ph Cs I = 0,1 V/m = 100 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Cs I = 0,01 V/m = 100 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Sr I = 0,1 V/m = 50 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Sr I = 0,01 V/m = 50 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Sr I = 0,1 V/m = 25 ml/g c 0 = 10-6 mol/l Závislost sorpce na ph Sr I = 0,01 V/m = 25 ml/g c 0 = 10-6 mol/l MAG-14 Sorpce Cs na právě vznikající korozní produkty uhlíkové oceli (probíhá) Tabulka 2 - Přehled provedených experimentů Cílem experimentů B-POM-01,02,06 bylo stanovit procento Cs a Sr, které se během experimentu zachytí na stěnách nádoby. Při vyhodnocování sorpčních experimentů je znalost tohoto jevu důležitá. Obecně je sorpce na stěny zanedbávána pokud nepřekročí 5%. V případech silně se sorbujících prvků je při vyhodnocování výsledků sorpce provést příslušné korekce. V experimentu bylo ověřováno, zda je rozsah sorpce na stěny ovlivňován počáteční koncentrací Cs (danou koncentrací neaktivního nosiče), množstvím radioindikátoru a hodnotou ph. Výsledky experimentu potvrdily očekávanou skutečnost, že Cs není významněji vázáno na stěny PE nádob, sorpce nepřekročila 3%. Zároveň nebyla nalezena žádná závislost míry sorpce na ph, koncentraci neaktivního cesia ani radioindikátoru. Parametry a výsledky obou experimentů byly uvedeny ve zprávě za rok

10 Při zahájení prací se Sr bylo rovněž třeba provést nejprve ověřovací experiment sorpce na stěny PE nádobek. Podle očekávání bylo zjištěno, že ani Sr není prvkem, kde by bylo třeba provádět při vyhodnocování výsledků korekce na sorpci na stěny nádob. Sorpce nepřekročila 3%. Vhodné podmínky (V/m) pro stanovení závislosti sorpce na ph i pro další experimenty (MAG-02) byly hledány proto, aby bylo zabráněno vzniku velké experimentální chyby. Největší chyba vzniká, pokud sledujeme sorpci v oblasti příliš nízké (0-10%) nebo příliš vysoké (90-100%) hodnoty sorpce. Proto byla provedena stanovení sorpce Cs pro široký interval poměru fází. Parametry a výsledky experimentů jsou uvedeny v Tabulce 3. V/m (ml/g) Navážka (g) % sorpce 10 2,00 g 83,7 20 1,00 g 66,9 25 0,80 g 60,3 40 0,50 g 46,1 50 0,40 g 39,6 60 0,33 g 34,1 80 0,25 g 29, ,20 g 26, ,13 g 18, ,10 g 12, ,08 g 10, ,05 g 7,3 V = 20 ml; c 0 = 10-6 mol/l; I = 0,1 (NaNO 3 ); 2 paralel. stanovení; SGV; ph přiroz. Tabulka 3 Parametry a výsledky experimentu MAG-02 Cílem rovnovážných sorpčních experimentů je stanovit rozdělení kontaminantu mezi kapalnou a pevnou fází v rovnovážném stavu. Doba, za kterou je v systému rovnováhy dosaženo je různá pro různé systémy. Proto by měl být vždy před rozsáhlým studiem sorpce proveden dlouhodobý rovnovážný experiment, který by stanovil, za jak dlouho dojde systém k rovnováze, kdy se již rozdělení mezi kapalnou a pevnou fází nemění. Byl proveden experiment pro Cs, ve kterém byla stanovována sorpce v těchto časových bodech: Cs: 1, 4, 6, 8, 11, 14, 19, 26, 33, 40, 48, 59, 69 dnů. Každý bod byl získán ze třech paralelních stanoveních. Z výsledků vyplývá, že rovnovážného stavu je dosaženo velmi rychle, prakticky již po 1 dnu. Vzhledem k podmínkám experimentů s bentonitem a vzhledem k úpravám ph během sorpce (zásah do systému) byla zvolena stejná doba 8

11 jako u experimentů s bentonitem - 28 dnů. V případě Sr byla zvolena stejná doba - 28 dnů. Závislosti sorpce Cs a Sr na ph byly získány ve více sadách experimentů, z nichž každá trvala 28 dnů. Každý 2., 7., 14., 21. a 27. den bylo upravováno ph na požadovanou hodnotu pomocí různě koncentrovaných roztoků HCl a NaOH. Získané závislosti budou později vyhodnocovány a budou z nich získány důležité parametry a konstanty pro modelování. Cs Experiment C 0 V/m I ph (mol/l) (ml/g) (NaNO 3 ) MAG 04, ,1 3,5-11 MAG 06, ,01 3,5-11 MAG ,1 3,5-10,5 MAG ,01 3,5-10,5 Tabulka 4 Parametry experimentů závislost sorpce na ph Cs Sr Experiment C 0 V/m I ph (mol/l) (ml/g) (NaNO 3 ) MAG ,1 3,5-9 MAG ,01 3,5-9 MAG ,1 3,5-9 MAG ,01 3,5-9 Tabulka 5 Parametry experimentů závislost sorpce na ph Sr 9

12 MAG Závislost sorpce na ph Cs % sorpce MAG-04,05 V/m = 40 I = 0,1 MAG-08 V/m = 100 I = 0,1 MAG-06,07 V/m = 40 I = 0,01 MAG-09 V/m = 100 I = 0, ph Obrázek 1 Závislosti sorpce na ph Cs % sorpce MAG Závislost sorpce na ph Sr MAG-12 V/m = 25 I = 0,1 MAG-10 V/m = 50 I = 0,1 MAG-13 V/m = 25 I = 0,01 MAG-11 V/m = 50 I = 0, ph 10

13 Obrázek 2 Závislosti sorpce na ph Sr Aby bylo možné získat všechna potřebná data a konstanty pro povrchově-komplexační modelování, je třeba kromě závislostí na ph provést ještě řadu titračních experimentů, které jsou v současné době prováděny. V současné době také probíhá experiment, jehož cílem je zjistit sorpci cesia na právě vznikající korozní produkty. Pokus spočívá v tom, že do PE lahviček byl vložen plíšek z uhlíkové oceli o rozměrech cca 2,5 x 6 cm a 30 ml syntetické granitické vody nebo DEMI vody obsahující cesium v počáteční koncentraci 10-6 mol/l a stopovač 137 Cs. Počáteční ph bylo upraveno na 3,5; 5,6; 8,1; 10,5. Je vždy prováděno 5 paralelních experimentů a jeden slepý pokus, který umožní vyloučit sorpci na stěny nádoby. Lahvičky budou v určitých intervalech (1 měsíc, 2, 3 měsíce ) odstřeďovány, bude analyzováno 5 ml supernatantu, který bude do lahviček opět vrácen a pokus bude pokračovat. V plánu jsou také jednoduché rovnovážné experimenty přímo se získanými korozními produkty, jejichž výsledky by případně mohly sloužit k validaci modelů nebo by mohly poskytnout zajímavé srovnání. 11

14 4 Závěr Závěrem lze říci, že bylo úspěšně navázáno na sorpční experimenty s bentonitem, byl zvolen zástupce korozních produktů, se kterým byly pro účely povrchověkomplexačního modelování provedeny sorpční experimenty - sorpční izotermy a závislosti sorpce na ph, které spolu s titračními křivkami, které jsou právě stanovovány, umožní po vyhodnocení získat parametry nezbytné pro modelování. Uvedený přehled experimentů a jejich výsledků představuje průběžný přehled v rámci řešené problematiky. Detailní popis experimentů, jejich vyhodnocení a zhodnocení budou součástí závěrečné zprávy projektu. 12

15

16 Správa úložišť radioaktivních odpadů Dlážděná 6, Praha 1 Tel

Stanovení difúzního koeficientu cesia na bentonitu

Stanovení difúzního koeficientu cesia na bentonitu Technická zpráva Stanovení difúzního koeficientu cesia na bentonitu Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Petr Brůha Červenec 2003 Správa úložišť radioaktivních odpadů Formátování

Více

Vývoj metod hodnocení účinnosti inženýrských bariér

Vývoj metod hodnocení účinnosti inženýrských bariér Technická zpráva Vývoj metod hodnocení účinnosti inženýrských bariér Průběžná zpráva SÚRAO za rok 2001 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Antonín Vokál, CSc. Ing. Martin Březina Ing. Helena Kroupová

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S )

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) PfihláSeno ib Ol 84 (21) pv 4731-84 on (Bl) (51) Int CIT G 21 P 9/04 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

České vysoké učení technické v Praze. č. 652. Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně

České vysoké učení technické v Praze. č. 652. Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Závěrečná zpráva projektu: č. 652 Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně Program/podprogram: 1. Program na podporu

Více

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU MIKROELEMENTY 79 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU if? Pracovní skupine pro miärocleasiity Cdoorné skupiny pre potravinářskou a a^r

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě Injektáž alkalických vod do zakyseleného pórového prostředí rozpadavých pískovců Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu 471

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA DODÁVANÉ VODY Ing. Jaroslav Blažík, Ing. Václav Mergl, CSc. Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, blazik@vasgr.cz, mergl@vasgr.cz Úvod Při řešení provozních

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 3.4 Exsikátor s účinný vysoušecí prostředke. 3.5 Analytické váhy. 4. Postup Do isky (3.1), přede vysušené a zvážené, opatřené teploěre (3.2) se naváží

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce)

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-9-39 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 9. třída Autor:

Více

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU VLADIMÍR EKERT, DIAMO, s. p., o. z. TÚU PETR KOHOUT, Forsapi, s.r.o. TOMÁŠ

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Rovnovážná potenciometrie

Rovnovážná potenciometrie Rovnovážná potenciometrie koncentrace analytu se stanovuje z velikosti rovnovážného napětí elektrochemického článku tvořeného indikační elektrodou citlivou na množství (druh analytu referenční elektrodou

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - funkční vyšetřovací metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - funkční vyšetřovací metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Stanovení kyseliny pantotenové v lupíncích Corn flakes pomocí kapilární izotachoforézy

Stanovení kyseliny pantotenové v lupíncích Corn flakes pomocí kapilární izotachoforézy Stanovení kyseliny pantotenové v lupíncích Corn flakes pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Pomocí kapilární izotachoforézy stanovte, zda je v reálném vzorku (kukuřičné lupínky Corn flakes) obsažena kyselina

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak AGENDA převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak PŘEVODY JEDNOTEK jednotky I. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická

Více

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU PETR MIKULÁŠEK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný

Více

Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační chemii, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1

Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační chemii, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Studium pevných extrahenlů HDEHP-PAN pro stanovení Sr Kužel Filip 1, John Jan 1 ' 2, Šebesta FerdinanS 1 2 Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu Datum měření: 23. 10. 2009 Měření Poissonovy konstanty vzduchu Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly Pracuješ jako laboratorní technik ve společnosti, která se zabývá, kromě jiné činnosti, výrobou chemických specialit. Máš na starosti

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Vzorkování kapalin 1

Vzorkování kapalin 1 Vzorkování kapalin 1 PŘENOSNÉ RUČNÍ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ na spouštění a vytahování sond pro odběr kapalin Pro spouštění a navíjení sond pro odběr kapalin spouštěných jedním lanem. Lanko je možné objednat

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE

ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE Využit ití gama spektrometrie při p monitorování okolí JE kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE Czech Technical University in Prague Nejstarší technická universita nejen v České republice, ale i v Evropě. Byla

Více

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná 1 Filtrace o o vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná ve vodárenství se používá převážně objemová filtrace provoz filtrů je cyklický => fáze filtrace a praní

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

MANIPULAČNÍ POMŮCKY. U Nových vil 18, 100 00 Praha 10, CZ EMPOS spol. s r.o.

MANIPULAČNÍ POMŮCKY. U Nových vil 18, 100 00 Praha 10, CZ EMPOS spol. s r.o. MANIPULAČNÍ POMŮCKY Trezorek pro ukládání radioaktivního odpadu TS-1 Trezorek pro průběžné ukládání radioaktivního odpadu na pracovištích nukleární medicíny typ TS-1 slouží v průběhu pracovní doby ke snadnému

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více