Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15"

Transkript

1 NAUKA O PODNIKU Nauka o podniku PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ, PH.D. KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY BUDOVA H, 6. POSCHODÍ TEL.: ,

2 Co je cílem předmětu?

3 Struktura přednášek 1. Podnik a podnikání, živnosti 2. Organizační výstavba podniku 3. Majetková a kapitálová struktura podniku 4. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek 5. Kalkulace nákladů, cenová politika 6. Financování podniku 7. Investiční činnost 8. Marketing 9. Nákup, zásobování, logistika 10. Personální práce 11. Sanace a zánik podniku 12. Rozbor výkonnosti podniku a controling

4 Základní literatura Skripta: ŽIŽKA, M. a MARŠÍKOVÁ, K. Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 5., AKTUALIZOVANÉ A Doplněné VYDÁNÍ, 464 s. Praha: C.H. Beck, 2011, ISBN: Dále dle seznamu literatury ve skriptech.

5 Podmínky - zápočet Semestrální práce Termín odevzdání: výukový blok, Forma: tištěná rozsah cca 5 stran Téma: vybraná problematika v rámci předmětu libovolné téma z oblasti podnikové praxe

6 Semestrální práce - struktura Struktura práce: 1/ úvod - proč jsem si téma zvolil(a) 2/ stručné teoretické podklady (zákony) 3/ analýza vybrané problematiky praktický problém 4/ vlastní zhodnocení, návrhy řešení 5/ závěr.

7 ÚVOD CO se sledovalo (téma zkoumání). PROČ bylo téma zvoleno (aktuálnost, potřebnost). CÍLE práce (plánovaný přínos autora k danému tématu). METODY zpracování.

8 Formální náležitosti Úvodní strana Číslování stran i kapitol Označení obrázků a grafů, odkazy na ně v textu, zdroje pro jejich zpracování Používání zdrojů v textu dle seznamu literatury uvedeného vzadu při použití citací nutné respektovat pravidla Případné přílohy číslovat, odkaz na ně opět v textu

9 ZDROJE - CITACE SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ Bibliografické záznamy musí odpovídat normám ČSN ISO 690 a ČSN ISO Seznam použité literatury by měl být rozdělen na dvě části: 1.Citace zde jsou uvedeny všechny přímo a nepřímo citované dokumenty, na které se odkazuje text práce. 2.Bibliografie zde se uvádí ostatní doplňující dokumenty a literatura.

10 Citace PŘÍMÁ CITACE: Fárek a Foltýn v závěru své práce uvádějí: Na základě posouzení dosavadního vývoje a trendů ve spotřebě i produkci ropy je realistické očekávat scénář určité cenové stabilizace. 1 NEPŘÍMÁ CITACE: Fárek a Foltýn očekávají na základě hodnocení dosavadního vývoje spotřeby a produkce ropy, že cena této suroviny bude do značné míry stabilní.1 1 FÁREK, J., FOLTÝN, J., Ceny ropy: tendence, problémy, perspektivy, s. 14.

11 METODY CITOVÁNÍ LITERATURY JAK uvádět citaci v textu? JAK uvádět zdroj v seznamu literatury? 1.Pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský styl). (Maršíková, 2011) 2.Citování pomocí průběžných poznámek. Poznámky pod čarou viz předchozí slide 3.Citování pomocí číselných odkazů. [1, s. 2] PAVELKOVÁ, Drahomíra aj. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN KRAFTOVÁ, I.; KRAFT, J. Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus trţní autoregulace? Politická ekonomie.2009, roč. 57, č. 6, s ISSN FIBÍROVÁ, J.; KRÁL, B. Přístupy a moţnosti vyuţití účetních informací pro měření udrţitelného rozvoje podniku. Český finanční a účetní časopis[online]. 2009, roč. 4, č. 4 [cit ], s Dostupný z WWW:<http://cfuc.vse.cz/media/2009/cfuc_2009-4_ pdf>. ISSN

12 Podmínky - zkouška - Písemná zkouška 1 hodina - 10 otázek 10 bodů - Minimální počet 60% (6 bodů)

13 ZAČÍNÁME PODNIKAT Základní terminologie Klasifikace podniků z hlediska různých kritérií Živnost a jak jí založit Právní formy podnikání podle obchodního zákoníku

14 Jaké právní předpisy definují oblast podnikání a živností? Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších novel Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších novel Některá vymezení pojmů také v občanské zákoníku

15 Podnikání 2 odst. (1) Obchodního zákoníku Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

16 Podnikatel 2 odst. (2) Obchodního zákoníku a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu (samostatně hospodařící rolník).

17 Obchodní rejstřík

18 Co je to živnost 2 Živnostenského zákona Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

19 Co je to podnik? 5 odst. (1) Obchodního zákoníku Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

20 Co definuje občanský zákoník Občanský zákoník č. 40/1964, Sb. v novel. znění: - Fyzická osoba (FO) - Právnická osoba (PO) - Zájmová sdružení právnických osob - Smlouvy, smluvní vztahy - Spoluvlastnictví a společné jmění - Smlouva o sdružení

21 Co definuje zákon o živn.podnikání Živnostenský zákon č. 455/1991, Sb. v novel. - znění: Živnost. Živnostenský rejstřík. Překážky provozování živnosti. Všeobecné podmínky provozování živnosti. Druhy živností: ohlašovací (řemeslné, vázané a volné), koncesované. Předmět podnikání.

22 Činnosti související se založením podniku Předmět činnosti; potřeba finančních a jiných prostředků; sociálně psychologické předpoklady pro podnikání; doplnit znalosti.

23 Typologie podniků Kritéria členění: a) podle právní formy, b) podle sektorů a hospodářských odvětví, c) podle velikosti, d) podle typu výroby.

24 Podniky podle právní formy podniky fyzických osob (podnikajících dle živnostenského zákona nebo jiných právních předpisů), obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstva, státní podniky, státní organizace, organizace vzniklé podle zvláštního zákona (např. Česká národní banka, veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy), organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy, občanská sdružení (spolky), obecně prospěšné společnosti, fondy,

25 Podniky podle právní formy zdravotní pojišťovny, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zájmová sdružení právnických osob, územní samosprávné celky (kraje a obce), politické strany a další typy organizací.

26 Podniky podle sektorů 1. Primární sektor 2. Sekundární sektor 3. Terciární sektor 4. Kvartární sektor

27 Podniky podle hospodářského odvětví (1) Dříve klasifikace OKEČ, nyní CZ-NACE (od ) - CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let - má lepší vypovídací schopnost s ohledem na hospodářskou realitu. CZ-NACE se skládá z hierarchické struktury, tvořené čtyřmi stupni. Úroveň 1 SEKCE označena alfabetickým kódem (velké písmeno abecedy A až U) Úroveň 2 ODDÍLY označena dvojmístným číselným kódem (01 až 99) Úroveň 3 SKUPINY označena trojmístným číselným kódem (01.1 až 99.0) Úroveň 4 TŘÍDY označena čtyřmístným číselným kódem (01.11 až 99.00) Pokračování

28 Význam kategorií CZ-NACE A B C Zemědělství, myslivost a rybářství Těžba a dobývání 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 06 Těžba ropy a zemního plynu 07 Těžba a úprava rud 08 Ostatní těžba a dobývání 09 Podpůrné činnosti při těžbě Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 12 Výroba tabákových výrobků 13 Výroba textilií 13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 13.2 Tkaní textilií 13.3 Konečná úprava textilií 13.9 Výroba ostatních textilií Výroba pletených a háčkovaných materiálů Výroba oděvů..... Zdroj: Český statistický úřad, 2009

29 ARES ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů wwwinfo.mfcr.cz. - V registru ARES můžete vyhledávat všechny ekonomické subjekty z ČR, to znamená že v něm najdete nejen firmy a obchodní společnosti, ale také živnostníky (fyzické osoby), občanská sdružení a další organizace. - zprostředkovává zobrazení informací vedených v jednotlivých registrech a rejstřících státní správy, ze kterých čerpá data. - ARES samotný tedy není zdrojovým registrem, ale pouze sdružuje informace z jiných registrů a umožňuje jejich zobrazení na jednom místě Ministerstvo financí ČR (RES spravuje ČSÚ - registr IČO)

30 ARES

31 Definice malého a středního podnikání Malý a střední podnik (ve smyslu Obchodního zákoníku) v ČR (EU) pro účely podpory podnikání je definován pomocí následujících kritérií: počtu zaměstnanců, ekonomických kritérií (aktiva, nebo čistý obrat podniku za poslední uzavřené období) a nezávislosti.

32 Nová df. dle EU platná od KATEGORIE POČET PODNIKŮ ZAMĚSTNANCŮ OBRAT NEBO ROZVAHA (MÉNĚ NEŽ) Střední Malý Drobný (mikro-) < 250 < 50 < million 43 million (v r. 1996: 40 mil.) (v r. 1996: 27 mil.) 10 million 10 million (v r. 1996: 7 mil.) (v r. 1996: 5 mil.) 2 million 2 million (nebylo definováno) (nebylo definováno) U kritérií obratu a rozvahy se jedná o korunový ekvivalent kurs vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč k předcházejícího roku podání žádosti o podporu

33 Podíl počtu zaměstnanců k Počet zaměstnanců 0 a bez udání počtu 1 5 Absolutně Podíl v % , , , , ,1 250 a více Podíl podniků dle počtu zaměstnanců k Zdroj: Statistická ročenka České republiky, 2009

34 Podniky podle typu výroby Podniky s výrobou: a) Kusová výroba b) sériovou výroba stejného druhu výrobku se opakuje v sériích; podle velikosti série se rozlišuje výroba: b1) malosériová, b2) středněsériová, b3) velkosériová. c) hromadnou produkuje velké množství malého počtu druhů výrobků.

35 Kritéria volby právní formy podnikání Minimální velikost základního kapitálu. Předepsaný počet osob potřebných k založení. Obtížnost založení (formální=časová, finanční). Míra právní regulace činnosti (nejvíce u a.s., nejméně u FO). Zastupování subjektu navenek (povinné vytváření orgánů společností ). Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností.

36 OSVČ Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

37 Podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost, d) předložení dokladu, že FO nemá daňové nedoplatky. ZAHRANIČNÍ OSOBA - STEJNĚ JAKO ČESKÁ Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje.

38 Překážky provozování živnosti Živnost nemůže provozovat: a) FO nebo PO, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 3 let od ukončení konkursu, b) FO, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz provozování činnosti týkající se oboru živnosti.

39 Rozdělení živností Z hlediska odborné způsobilosti: 1) Ohlašovací: a) volná b) řemeslné, c) vázané. 2) Koncesované Z hlediska předmětu podnikání: 1) Obchodní, 2) Výrobní, 3) Poskytující služby.

40 Živnost volná K její provozování musí být splněny všeobecné podmínky. Nevyžaduje se prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Existuje pouze jediná volná živnost (oproti původním 125), a to Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zákon definuje v příloze č. 4 osmdesát oborů příslušejících do živnosti volné (původně jich bylo 622).

41 Živnosti řemeslné Řemeslnou živnost lze při splnění stanovených podmínek provozovat na základě ohlášení. Pro provozování je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace. Odborná způsobilost se prokazuje: - odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) - viz 21 odst. 1 Živnostenského zákona - nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru - viz 22 odst. 1 Živnostenského zákona - nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci - viz 21 odst. 2 Živnostenského zákona - nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru - viz 22 f) Živnostenského zákona

42 Živnosti vázané Jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 ŽZ, např. provozování autoškoly, oční optika, projektová činnost ve výstavbě, průvodcovská činnost, vedení účetnictví, atd. Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy a je uvedena pro každou činnost zvlášť, např. k provozování autoškoly je třeba splnit odbornou způsobilost podle 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí 1 rok praxe v oboru a profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem.

43 Živnosti koncesované Jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 ŽZ. Živnostenské oprávnění se prokazuje koncesní listinou. Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy a je uvedena pro každou činnost zvlášť. Týká se obecně činností s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví nebo majetku, např. směnárenská činnost, silniční motorová doprava osobní i nákladní, taxislužba, provádění trhacích a ohňostrojných prací, atd. Příklad: Taxislužba Odborná způsobilost 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Další podmínky bezúhonnost a spolehlivost řidičů taxislužby K žádosti se vyjadřuje Dopravní úřad v místě sídla žadatele

44 Změny živnostenského zákona od Vypuštění podmínky prokazování bezdlužnosti, dále jsou zmírněny požadavky na bezúhonnost; zjednodušení vstupu do podnikání právnickým osobám a zahraničním osobám, zapisovaným do obchodního rejstříku; v řadě případů druhů živností není vyžadována praxe - snazší vstup do vlastního podnikání; snížen počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost;

45 Změny živnostenského zákona od vypuštěn institut provozování živnosti průmyslovým způsobem; průkazy živnostenského oprávnění nahrazeny, výpisem z živnostenského rejstříku; umožnění podnikatelům činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území republiky, bez ohledu na to, zda má podnikatel v jeho územním obvodu bydliště či sídlo; zavedení jedné volné živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat.

46 Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis z Rejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen k žádosti, tak si jej živnostenský úřad sám vyžádá od správce Rejstříku trestů) -výpis z Obchodního rejstříku (v případě právnické osoby, popřípadě u fyzické osoby, která je zapsána v Obchodním rejstříku) - doklad prokazující zaplacení správního poplatku Nauka o podniku - kombinované studium 2009/2010 LS

47 CRM do

48 Založení právnické osoby Nejčastěji se vyskytuje s.r.o. Sepsání společenské smlouvy (popř. zakladatelské listiny v případě jen jednoho společníka). Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: Firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět činnosti, výši základního kapitálu, první jednatelé, první dozorčí rada bude-li zřízena, určení správce vkladu, atd. Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu (nejméně 30 % každého vkladu, celkem alespoň 100 tis. Kč). V případě jen 1 společníka před zápisem do Obch. rej. musí být splacen celý základní kapitál.

49 Další povinnosti v souvislosti s podnikáním FO i PO musí oznamovat změny svých údajů! Při zřízení provozovny musí oznámit zahájení a ukončení provozování, zajistit způsobilost provozovny, provozovnu řádně označit, stanovit odpovědnou osobu, zajistit k dispozici veškeré doklady prokazující způsob nabytí zboží, materiálu, vést spisovnu (archivace) Založení účtu - není povinnost, ale je upravena povinnost zákonem stanovené platby provádět bezhotovostně. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit zaměstnané osoby na okresní správu soc. zabezp. a na zdravot. poj. včetně zajištění úrazového pojištění zaměstnanců.

50 Činnosti, které nejsou živností a) lékaři, lékarníci, stomatologové, b) veterinární lékaři, c) advokáti, notáři, soudní exekutoři, d) znalci a tlumočníci, e) auditoři a daňoví poradci, f) burzovní dohadci a makléři, g) banky, pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací agenti, penzijní fondy, h) pořádání loterií a jiných podobných her, i) hornická činnost, j) výroba elektřiny, plynu nebo tepla, k) zemědělství, l) provozování dráhy a drážní dopravy, m) provozování rozhlasového a televizního vysílání, n) provozování letišť, letecké dopravy a leteckých prací, o) další.

51 Počty živnostenských oprávnění Počet ke dni Celkem platných ŽO - pro živ. koncesované - pro živ. vázané - pro živ. řemeslné - pro živ. volné ŽO pro fyzické osoby ŽO pro právnické osoby ŽO pro cizince Podnikatelé celkem - fyzické osoby - právnické osoby Podnikatelé cizinci celkem Počet obyvatel Počet ŽO na 1000 obyvatel Podnikatelů na 1000 obyv. Počet ŽO na 1 podnikatele * * * * ,15 63,60 1,43 315,90 180,87 1,75 154,35 107,79 1,43 179,90 120,34 1,49 K činil počet ŽO k činil tento počet 2 898,826 ŽO k ŽO 373,28 197,53 1,89

52 Živnosti dle předmětu podnikání 1)Obchodní 2) Výrobní 3) Poskytující služby Nauka o podniku - kombinované studium 2007/2008 LS

53 Právní formy podnikání Vymezují zákony Obch. č. 513/1991, Sb. a Občanský z. č. 40/1964, Sb. Jaké jsou základní právní formy podnikání v ČR? Volba právní formy podnikání (čím je ovlivněna?).

54 Kritéria volby právní formy podnikání Minimální velikost základního kapitálu. Předepsaný počet osob potřebných k založení. Obtížnost založení (formální=časová, finanční). Míra právní regulace činnosti (nejvíce u a.s., nejméně u FO). Zastupování subjektu navenek (povinné vytváření orgánů společností ). Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností.

55 Obchodní společnosti Základní rozdělení na: a) osobní vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami, společníci se osobně zúčastňují podnikání, společně ručí za závazky společnosti, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. b) kapitálové majetková účast společníků na podnikání, nemusí se osobně účastnit na podnikání, společníci neručí za závazky společnosti, resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.

56 Postup při založení obchodní společnosti 1) Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky (notářsky ověřenými). 2) Složení základního kapitálu na účet u banky. Nepeněžní vklady je třeba ocenit znalcem. 3) Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad. 4) Žádost o zapsání do Obchodního rejstříku.

57 Postup při založení obchodní společnosti Postup V.o.s. ano k.s. ano s.r.o. ano Základní kapitál. Společníci skládají na peněžní účet příslušnou částku (nepeněžní ocenění soudním znalcem) ne ne ano Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a doklad o odborné způsobilosti ano ano ano Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad ano ano ano Žádost o registraci u obchodního rejstříku ano ano ano Sepsání společ. smlouvy a její podpis všemi společníky notářsky ověřené

58 Zakladatelský rozpočet - nedílná součást přípravných prací při založení podniku - kvantifikace a specifikace finančních zdrojů - obsahuje: předpokládaný rozsah výnosů, nákladů, zisku rozsah dlouhodobého HM a NHM majetku, oběžná aktiva, zdroje krytí předpokládaná výnosnost podniku jako celku, výpočet návratnosti atd.

59 Veřejná obchodní společnost Zkratka veř. obch. spol., v. o. s., Novák a spol. Ručení společníků za závazky společnosti společně, nerozdílně celým svým majetkem Min. výše základního kapitálu není stanovena Min. počet zakladatelů 2 FO nebo PO Rozdělení zisku/ztráty rovným dílem

60 Komanditní společnost Zkratka kom. spol., k. s. Ručení společníků za závazky společnosti Komplementáři celým svým majetkem Komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu Min. výše základního kapitálu Komanditista min Kč Min. počet zakladatelů 1+1 Rozdělení zisku/ztráty zisk 1 : 1, dále komplementáři rovným dílem a komanditisté podle výše vkladů ztráta komplementáři rovným dílem

61 Společnost s ručením omezeným Zkratka spol. s r. o., s. r. o. Ručení společníků za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů Min. výše základního kapitálu min Kč, každý společník min Kč Min. počet zakladatelů min. 1, max. 50 valná hromada Orgány společnosti dozorčí rada - nepovinná Rozdělení zisku podle poměru obchodních podílů

62 Akciová společnost Zkratka akc. spol., a. s. Ručení akcionářů za závazky společnosti neručí Min. výše základního kapitálu min Kč bez veřejné nabídky akcií, min Kč při veřejné nabídce akcií Min. počet zakladatelů min. 1 PO nebo 2 FO 1 zakladatel zakladatelská listina 2 a více zakladatelů zakladatelská smlouva Orgány společnosti valná hromada nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán dozorčí rada min. 3 členy Rozdělení zisku podle poměru jmenovité hodnoty akcií k hodnotě všech akcií

63 Družstvo Zkratka není musí obsahovat ozn. družstvo Ručení členů za závazky družstva neručí, pokud stanovy neurčí jinak Min. výše základního kapitálu min Kč Min. počet zakladatelů min. 5 členů nebo 2 PO Orgány družstva členská schůze nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán kontrolní komise min. 3 členy Rozdělení zisku podle výše členského vkladu

64 Evropská společnost jako nová forma podnikání Latinsky Societa Europea (SE), dovětek za název společnosti. Podmínky vzniku SE jsou v české legislativě zakotveny od prosince 2004 zákonem č. 627/2004, Sb. o Evropské společnosti. Jednoznačnou předností SE je možnost měnit sídlo v rámci EU bez nutnosti rušení firmy likvidací.

65 Obchodní společnosti dle právních forem v roce 2008 Právní forma Veřejné obchodní společnosti Komanditní společnosti Společnosti s ručením omezeným Akciové společnosti Obchodní společnosti celkem Absolutní počet Podíl v % 2,4 0,2 90,1 7,3 100,0

66 Okolí podniku Geografické Sociální Politické a právní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturní

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová Obsah přednášky Základní legislativní rámec a terminologie spojená s podnikáním 1 Občanský zákoník. 2 Typologie podniků.

Více

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 %

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Nauka o podniku. Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Nauka o podniku. Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Nauka o podniku Přednášející pro KS: Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Konzultační hodiny ÚT: 10:45-11:30 St: 12:00-12:30, jinak dle dohody e-mailem Ekonomická fakulta Katedra podnikové

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Typologie podniků Přednáška č. 2 27. září 2011 Osnova přednášky 1. Podniky dle právní formy 2. Podniky dle hospodářských sektorů a hospodářských odvětví 3. Podniky dle velikosti 4. Podniky dle převládajícího

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Založení a provozování firmy

Založení a provozování firmy Založení a provozování firmy legislativní a podnikatelské minimum, povinná administrativa Rozhodnutí o podnikání Je potřeba ujasnit si, zda se bude jednat o podnikání dodržení zákona, který definuje podnikání

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

2.Podnikání a podnik

2.Podnikání a podnik 2.Podnikání a podnik 1. Právní předpisy, podnikání, podnikatel 2. Podnik jako právně organizační forma podnikání 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodní společnosti 3. Podnikání v rámci EU 1.Právní předpisy

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Téma: Právní formy podnikání

Téma: Právní formy podnikání Téma: Právní formy podnikání Vypracovala: Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod Vznik a zánik, fungování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 ŽIVNOSTI Doplň chybějící údaje a příklady podle zadání na konci pracovního listu: ŽIVNOST soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za

Více

NAUKA O PODNIKU. Přednášející pro KS: Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

NAUKA O PODNIKU. Přednášející pro KS: Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. NAUKA O PODNIKU Přednášející pro KS: Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Konzultační hodiny LS 2013/2014 St: 13:00-14:00, Čt: 9:30-10:00 Ekonomická fakulta Katedra podnikové ekonomiky Budova H, 6. poschodí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Založení firmy VY_32_INOVACE_329_16 Ing. Alena Mojžíšová Orgány vykonávající živnostenskou správu Živnostenský

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více