Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15"

Transkript

1 NAUKA O PODNIKU Nauka o podniku PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ, PH.D. KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY BUDOVA H, 6. POSCHODÍ TEL.: ,

2 Co je cílem předmětu?

3 Struktura přednášek 1. Podnik a podnikání, živnosti 2. Organizační výstavba podniku 3. Majetková a kapitálová struktura podniku 4. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek 5. Kalkulace nákladů, cenová politika 6. Financování podniku 7. Investiční činnost 8. Marketing 9. Nákup, zásobování, logistika 10. Personální práce 11. Sanace a zánik podniku 12. Rozbor výkonnosti podniku a controling

4 Základní literatura Skripta: ŽIŽKA, M. a MARŠÍKOVÁ, K. Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 5., AKTUALIZOVANÉ A Doplněné VYDÁNÍ, 464 s. Praha: C.H. Beck, 2011, ISBN: Dále dle seznamu literatury ve skriptech.

5 Podmínky - zápočet Semestrální práce Termín odevzdání: výukový blok, Forma: tištěná rozsah cca 5 stran Téma: vybraná problematika v rámci předmětu libovolné téma z oblasti podnikové praxe

6 Semestrální práce - struktura Struktura práce: 1/ úvod - proč jsem si téma zvolil(a) 2/ stručné teoretické podklady (zákony) 3/ analýza vybrané problematiky praktický problém 4/ vlastní zhodnocení, návrhy řešení 5/ závěr.

7 ÚVOD CO se sledovalo (téma zkoumání). PROČ bylo téma zvoleno (aktuálnost, potřebnost). CÍLE práce (plánovaný přínos autora k danému tématu). METODY zpracování.

8 Formální náležitosti Úvodní strana Číslování stran i kapitol Označení obrázků a grafů, odkazy na ně v textu, zdroje pro jejich zpracování Používání zdrojů v textu dle seznamu literatury uvedeného vzadu při použití citací nutné respektovat pravidla Případné přílohy číslovat, odkaz na ně opět v textu

9 ZDROJE - CITACE SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ Bibliografické záznamy musí odpovídat normám ČSN ISO 690 a ČSN ISO Seznam použité literatury by měl být rozdělen na dvě části: 1.Citace zde jsou uvedeny všechny přímo a nepřímo citované dokumenty, na které se odkazuje text práce. 2.Bibliografie zde se uvádí ostatní doplňující dokumenty a literatura.

10 Citace PŘÍMÁ CITACE: Fárek a Foltýn v závěru své práce uvádějí: Na základě posouzení dosavadního vývoje a trendů ve spotřebě i produkci ropy je realistické očekávat scénář určité cenové stabilizace. 1 NEPŘÍMÁ CITACE: Fárek a Foltýn očekávají na základě hodnocení dosavadního vývoje spotřeby a produkce ropy, že cena této suroviny bude do značné míry stabilní.1 1 FÁREK, J., FOLTÝN, J., Ceny ropy: tendence, problémy, perspektivy, s. 14.

11 METODY CITOVÁNÍ LITERATURY JAK uvádět citaci v textu? JAK uvádět zdroj v seznamu literatury? 1.Pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský styl). (Maršíková, 2011) 2.Citování pomocí průběžných poznámek. Poznámky pod čarou viz předchozí slide 3.Citování pomocí číselných odkazů. [1, s. 2] PAVELKOVÁ, Drahomíra aj. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN KRAFTOVÁ, I.; KRAFT, J. Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus trţní autoregulace? Politická ekonomie.2009, roč. 57, č. 6, s ISSN FIBÍROVÁ, J.; KRÁL, B. Přístupy a moţnosti vyuţití účetních informací pro měření udrţitelného rozvoje podniku. Český finanční a účetní časopis[online]. 2009, roč. 4, č. 4 [cit ], s Dostupný z WWW:<http://cfuc.vse.cz/media/2009/cfuc_2009-4_ pdf>. ISSN

12 Podmínky - zkouška - Písemná zkouška 1 hodina - 10 otázek 10 bodů - Minimální počet 60% (6 bodů)

13 ZAČÍNÁME PODNIKAT Základní terminologie Klasifikace podniků z hlediska různých kritérií Živnost a jak jí založit Právní formy podnikání podle obchodního zákoníku

14 Jaké právní předpisy definují oblast podnikání a živností? Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších novel Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších novel Některá vymezení pojmů také v občanské zákoníku

15 Podnikání 2 odst. (1) Obchodního zákoníku Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

16 Podnikatel 2 odst. (2) Obchodního zákoníku a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu (samostatně hospodařící rolník).

17 Obchodní rejstřík

18 Co je to živnost 2 Živnostenského zákona Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

19 Co je to podnik? 5 odst. (1) Obchodního zákoníku Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

20 Co definuje občanský zákoník Občanský zákoník č. 40/1964, Sb. v novel. znění: - Fyzická osoba (FO) - Právnická osoba (PO) - Zájmová sdružení právnických osob - Smlouvy, smluvní vztahy - Spoluvlastnictví a společné jmění - Smlouva o sdružení

21 Co definuje zákon o živn.podnikání Živnostenský zákon č. 455/1991, Sb. v novel. - znění: Živnost. Živnostenský rejstřík. Překážky provozování živnosti. Všeobecné podmínky provozování živnosti. Druhy živností: ohlašovací (řemeslné, vázané a volné), koncesované. Předmět podnikání.

22 Činnosti související se založením podniku Předmět činnosti; potřeba finančních a jiných prostředků; sociálně psychologické předpoklady pro podnikání; doplnit znalosti.

23 Typologie podniků Kritéria členění: a) podle právní formy, b) podle sektorů a hospodářských odvětví, c) podle velikosti, d) podle typu výroby.

24 Podniky podle právní formy podniky fyzických osob (podnikajících dle živnostenského zákona nebo jiných právních předpisů), obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstva, státní podniky, státní organizace, organizace vzniklé podle zvláštního zákona (např. Česká národní banka, veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy), organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy, občanská sdružení (spolky), obecně prospěšné společnosti, fondy,

25 Podniky podle právní formy zdravotní pojišťovny, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zájmová sdružení právnických osob, územní samosprávné celky (kraje a obce), politické strany a další typy organizací.

26 Podniky podle sektorů 1. Primární sektor 2. Sekundární sektor 3. Terciární sektor 4. Kvartární sektor

27 Podniky podle hospodářského odvětví (1) Dříve klasifikace OKEČ, nyní CZ-NACE (od ) - CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let - má lepší vypovídací schopnost s ohledem na hospodářskou realitu. CZ-NACE se skládá z hierarchické struktury, tvořené čtyřmi stupni. Úroveň 1 SEKCE označena alfabetickým kódem (velké písmeno abecedy A až U) Úroveň 2 ODDÍLY označena dvojmístným číselným kódem (01 až 99) Úroveň 3 SKUPINY označena trojmístným číselným kódem (01.1 až 99.0) Úroveň 4 TŘÍDY označena čtyřmístným číselným kódem (01.11 až 99.00) Pokračování

28 Význam kategorií CZ-NACE A B C Zemědělství, myslivost a rybářství Těžba a dobývání 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 06 Těžba ropy a zemního plynu 07 Těžba a úprava rud 08 Ostatní těžba a dobývání 09 Podpůrné činnosti při těžbě Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 12 Výroba tabákových výrobků 13 Výroba textilií 13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 13.2 Tkaní textilií 13.3 Konečná úprava textilií 13.9 Výroba ostatních textilií Výroba pletených a háčkovaných materiálů Výroba oděvů..... Zdroj: Český statistický úřad, 2009

29 ARES ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů wwwinfo.mfcr.cz. - V registru ARES můžete vyhledávat všechny ekonomické subjekty z ČR, to znamená že v něm najdete nejen firmy a obchodní společnosti, ale také živnostníky (fyzické osoby), občanská sdružení a další organizace. - zprostředkovává zobrazení informací vedených v jednotlivých registrech a rejstřících státní správy, ze kterých čerpá data. - ARES samotný tedy není zdrojovým registrem, ale pouze sdružuje informace z jiných registrů a umožňuje jejich zobrazení na jednom místě Ministerstvo financí ČR (RES spravuje ČSÚ - registr IČO)

30 ARES

31 Definice malého a středního podnikání Malý a střední podnik (ve smyslu Obchodního zákoníku) v ČR (EU) pro účely podpory podnikání je definován pomocí následujících kritérií: počtu zaměstnanců, ekonomických kritérií (aktiva, nebo čistý obrat podniku za poslední uzavřené období) a nezávislosti.

32 Nová df. dle EU platná od KATEGORIE POČET PODNIKŮ ZAMĚSTNANCŮ OBRAT NEBO ROZVAHA (MÉNĚ NEŽ) Střední Malý Drobný (mikro-) < 250 < 50 < million 43 million (v r. 1996: 40 mil.) (v r. 1996: 27 mil.) 10 million 10 million (v r. 1996: 7 mil.) (v r. 1996: 5 mil.) 2 million 2 million (nebylo definováno) (nebylo definováno) U kritérií obratu a rozvahy se jedná o korunový ekvivalent kurs vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč k předcházejícího roku podání žádosti o podporu

33 Podíl počtu zaměstnanců k Počet zaměstnanců 0 a bez udání počtu 1 5 Absolutně Podíl v % , , , , ,1 250 a více Podíl podniků dle počtu zaměstnanců k Zdroj: Statistická ročenka České republiky, 2009

34 Podniky podle typu výroby Podniky s výrobou: a) Kusová výroba b) sériovou výroba stejného druhu výrobku se opakuje v sériích; podle velikosti série se rozlišuje výroba: b1) malosériová, b2) středněsériová, b3) velkosériová. c) hromadnou produkuje velké množství malého počtu druhů výrobků.

35 Kritéria volby právní formy podnikání Minimální velikost základního kapitálu. Předepsaný počet osob potřebných k založení. Obtížnost založení (formální=časová, finanční). Míra právní regulace činnosti (nejvíce u a.s., nejméně u FO). Zastupování subjektu navenek (povinné vytváření orgánů společností ). Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností.

36 OSVČ Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

37 Podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost, d) předložení dokladu, že FO nemá daňové nedoplatky. ZAHRANIČNÍ OSOBA - STEJNĚ JAKO ČESKÁ Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje.

38 Překážky provozování živnosti Živnost nemůže provozovat: a) FO nebo PO, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 3 let od ukončení konkursu, b) FO, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz provozování činnosti týkající se oboru živnosti.

39 Rozdělení živností Z hlediska odborné způsobilosti: 1) Ohlašovací: a) volná b) řemeslné, c) vázané. 2) Koncesované Z hlediska předmětu podnikání: 1) Obchodní, 2) Výrobní, 3) Poskytující služby.

40 Živnost volná K její provozování musí být splněny všeobecné podmínky. Nevyžaduje se prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Existuje pouze jediná volná živnost (oproti původním 125), a to Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zákon definuje v příloze č. 4 osmdesát oborů příslušejících do živnosti volné (původně jich bylo 622).

41 Živnosti řemeslné Řemeslnou živnost lze při splnění stanovených podmínek provozovat na základě ohlášení. Pro provozování je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace. Odborná způsobilost se prokazuje: - odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) - viz 21 odst. 1 Živnostenského zákona - nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru - viz 22 odst. 1 Živnostenského zákona - nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci - viz 21 odst. 2 Živnostenského zákona - nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru - viz 22 f) Živnostenského zákona

42 Živnosti vázané Jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 ŽZ, např. provozování autoškoly, oční optika, projektová činnost ve výstavbě, průvodcovská činnost, vedení účetnictví, atd. Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy a je uvedena pro každou činnost zvlášť, např. k provozování autoškoly je třeba splnit odbornou způsobilost podle 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí 1 rok praxe v oboru a profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem.

43 Živnosti koncesované Jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 ŽZ. Živnostenské oprávnění se prokazuje koncesní listinou. Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy a je uvedena pro každou činnost zvlášť. Týká se obecně činností s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví nebo majetku, např. směnárenská činnost, silniční motorová doprava osobní i nákladní, taxislužba, provádění trhacích a ohňostrojných prací, atd. Příklad: Taxislužba Odborná způsobilost 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Další podmínky bezúhonnost a spolehlivost řidičů taxislužby K žádosti se vyjadřuje Dopravní úřad v místě sídla žadatele

44 Změny živnostenského zákona od Vypuštění podmínky prokazování bezdlužnosti, dále jsou zmírněny požadavky na bezúhonnost; zjednodušení vstupu do podnikání právnickým osobám a zahraničním osobám, zapisovaným do obchodního rejstříku; v řadě případů druhů živností není vyžadována praxe - snazší vstup do vlastního podnikání; snížen počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost;

45 Změny živnostenského zákona od vypuštěn institut provozování živnosti průmyslovým způsobem; průkazy živnostenského oprávnění nahrazeny, výpisem z živnostenského rejstříku; umožnění podnikatelům činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území republiky, bez ohledu na to, zda má podnikatel v jeho územním obvodu bydliště či sídlo; zavedení jedné volné živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat.

46 Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis z Rejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen k žádosti, tak si jej živnostenský úřad sám vyžádá od správce Rejstříku trestů) -výpis z Obchodního rejstříku (v případě právnické osoby, popřípadě u fyzické osoby, která je zapsána v Obchodním rejstříku) - doklad prokazující zaplacení správního poplatku Nauka o podniku - kombinované studium 2009/2010 LS

47 CRM do

48 Založení právnické osoby Nejčastěji se vyskytuje s.r.o. Sepsání společenské smlouvy (popř. zakladatelské listiny v případě jen jednoho společníka). Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: Firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět činnosti, výši základního kapitálu, první jednatelé, první dozorčí rada bude-li zřízena, určení správce vkladu, atd. Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu (nejméně 30 % každého vkladu, celkem alespoň 100 tis. Kč). V případě jen 1 společníka před zápisem do Obch. rej. musí být splacen celý základní kapitál.

49 Další povinnosti v souvislosti s podnikáním FO i PO musí oznamovat změny svých údajů! Při zřízení provozovny musí oznámit zahájení a ukončení provozování, zajistit způsobilost provozovny, provozovnu řádně označit, stanovit odpovědnou osobu, zajistit k dispozici veškeré doklady prokazující způsob nabytí zboží, materiálu, vést spisovnu (archivace) Založení účtu - není povinnost, ale je upravena povinnost zákonem stanovené platby provádět bezhotovostně. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit zaměstnané osoby na okresní správu soc. zabezp. a na zdravot. poj. včetně zajištění úrazového pojištění zaměstnanců.

50 Činnosti, které nejsou živností a) lékaři, lékarníci, stomatologové, b) veterinární lékaři, c) advokáti, notáři, soudní exekutoři, d) znalci a tlumočníci, e) auditoři a daňoví poradci, f) burzovní dohadci a makléři, g) banky, pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací agenti, penzijní fondy, h) pořádání loterií a jiných podobných her, i) hornická činnost, j) výroba elektřiny, plynu nebo tepla, k) zemědělství, l) provozování dráhy a drážní dopravy, m) provozování rozhlasového a televizního vysílání, n) provozování letišť, letecké dopravy a leteckých prací, o) další.

51 Počty živnostenských oprávnění Počet ke dni Celkem platných ŽO - pro živ. koncesované - pro živ. vázané - pro živ. řemeslné - pro živ. volné ŽO pro fyzické osoby ŽO pro právnické osoby ŽO pro cizince Podnikatelé celkem - fyzické osoby - právnické osoby Podnikatelé cizinci celkem Počet obyvatel Počet ŽO na 1000 obyvatel Podnikatelů na 1000 obyv. Počet ŽO na 1 podnikatele * * * * ,15 63,60 1,43 315,90 180,87 1,75 154,35 107,79 1,43 179,90 120,34 1,49 K činil počet ŽO k činil tento počet 2 898,826 ŽO k ŽO 373,28 197,53 1,89

52 Živnosti dle předmětu podnikání 1)Obchodní 2) Výrobní 3) Poskytující služby Nauka o podniku - kombinované studium 2007/2008 LS

53 Právní formy podnikání Vymezují zákony Obch. č. 513/1991, Sb. a Občanský z. č. 40/1964, Sb. Jaké jsou základní právní formy podnikání v ČR? Volba právní formy podnikání (čím je ovlivněna?).

54 Kritéria volby právní formy podnikání Minimální velikost základního kapitálu. Předepsaný počet osob potřebných k založení. Obtížnost založení (formální=časová, finanční). Míra právní regulace činnosti (nejvíce u a.s., nejméně u FO). Zastupování subjektu navenek (povinné vytváření orgánů společností ). Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností.

55 Obchodní společnosti Základní rozdělení na: a) osobní vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami, společníci se osobně zúčastňují podnikání, společně ručí za závazky společnosti, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. b) kapitálové majetková účast společníků na podnikání, nemusí se osobně účastnit na podnikání, společníci neručí za závazky společnosti, resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.

56 Postup při založení obchodní společnosti 1) Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky (notářsky ověřenými). 2) Složení základního kapitálu na účet u banky. Nepeněžní vklady je třeba ocenit znalcem. 3) Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad. 4) Žádost o zapsání do Obchodního rejstříku.

57 Postup při založení obchodní společnosti Postup V.o.s. ano k.s. ano s.r.o. ano Základní kapitál. Společníci skládají na peněžní účet příslušnou částku (nepeněžní ocenění soudním znalcem) ne ne ano Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a doklad o odborné způsobilosti ano ano ano Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad ano ano ano Žádost o registraci u obchodního rejstříku ano ano ano Sepsání společ. smlouvy a její podpis všemi společníky notářsky ověřené

58 Zakladatelský rozpočet - nedílná součást přípravných prací při založení podniku - kvantifikace a specifikace finančních zdrojů - obsahuje: předpokládaný rozsah výnosů, nákladů, zisku rozsah dlouhodobého HM a NHM majetku, oběžná aktiva, zdroje krytí předpokládaná výnosnost podniku jako celku, výpočet návratnosti atd.

59 Veřejná obchodní společnost Zkratka veř. obch. spol., v. o. s., Novák a spol. Ručení společníků za závazky společnosti společně, nerozdílně celým svým majetkem Min. výše základního kapitálu není stanovena Min. počet zakladatelů 2 FO nebo PO Rozdělení zisku/ztráty rovným dílem

60 Komanditní společnost Zkratka kom. spol., k. s. Ručení společníků za závazky společnosti Komplementáři celým svým majetkem Komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu Min. výše základního kapitálu Komanditista min Kč Min. počet zakladatelů 1+1 Rozdělení zisku/ztráty zisk 1 : 1, dále komplementáři rovným dílem a komanditisté podle výše vkladů ztráta komplementáři rovným dílem

61 Společnost s ručením omezeným Zkratka spol. s r. o., s. r. o. Ručení společníků za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů Min. výše základního kapitálu min Kč, každý společník min Kč Min. počet zakladatelů min. 1, max. 50 valná hromada Orgány společnosti dozorčí rada - nepovinná Rozdělení zisku podle poměru obchodních podílů

62 Akciová společnost Zkratka akc. spol., a. s. Ručení akcionářů za závazky společnosti neručí Min. výše základního kapitálu min Kč bez veřejné nabídky akcií, min Kč při veřejné nabídce akcií Min. počet zakladatelů min. 1 PO nebo 2 FO 1 zakladatel zakladatelská listina 2 a více zakladatelů zakladatelská smlouva Orgány společnosti valná hromada nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán dozorčí rada min. 3 členy Rozdělení zisku podle poměru jmenovité hodnoty akcií k hodnotě všech akcií

63 Družstvo Zkratka není musí obsahovat ozn. družstvo Ručení členů za závazky družstva neručí, pokud stanovy neurčí jinak Min. výše základního kapitálu min Kč Min. počet zakladatelů min. 5 členů nebo 2 PO Orgány družstva členská schůze nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán kontrolní komise min. 3 členy Rozdělení zisku podle výše členského vkladu

64 Evropská společnost jako nová forma podnikání Latinsky Societa Europea (SE), dovětek za název společnosti. Podmínky vzniku SE jsou v české legislativě zakotveny od prosince 2004 zákonem č. 627/2004, Sb. o Evropské společnosti. Jednoznačnou předností SE je možnost měnit sídlo v rámci EU bez nutnosti rušení firmy likvidací.

65 Obchodní společnosti dle právních forem v roce 2008 Právní forma Veřejné obchodní společnosti Komanditní společnosti Společnosti s ručením omezeným Akciové společnosti Obchodní společnosti celkem Absolutní počet Podíl v % 2,4 0,2 90,1 7,3 100,0

66 Okolí podniku Geografické Sociální Politické a právní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturní