Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Autor: Václav Gráf Vedoucí práce: Ing. Ivana Ryvolová Rok: 2007

2 Prohlašuji na svou čest, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury.... V Praze, dne..

3 Poděkování Mé zvláštní poděkování patří především vedoucí mé práci Ing. Ivaně Ryvolové za její cenné připomínky a podnětné konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. Poděkování rovněž patří Bc. Lucii Kubečkové za její cenné komentáře, které vedly ke zkvalitnění práce. Speciální poděkování bych pak rád věnoval všem svým blízkým za jejich velkou podporu a důvěru.

4 Anotace Bakalářská práce s názvem Reforma imigrační politiky ČR se zabývá principy současné imigrační politiky. Práce je analýzou vývoje imigrační politiky a přístupu ČR k cizincům od počátku 90. let do současnosti. Práce zkoumá důvody lidí k migraci, zároveň analyzuje nejčastěji uváděné ekonomické směry a jejich přístupy k imigrační politice. Analýzou profilů cizinců žijících v ČR práce přibližuje hlavní důvody jejich pobytu na našem území. Poslední dvě kapitoly práce se zabývají možnou reformou součastné české imigrační politiky. Hlavní ideou popsané reformy je zpoplatnění víz a tím zefektivnění celého systému. V poslední kapitole práce se kalkuluje hypotetická českých víz a dopady této reformy na počet cizinců dlouhodobě žijících na území ČR. This Bachelor Thesis, Immigration Policy Reform in the Czech Republic discusses the principles of the current Czech immigration policy. The thesis analyzes the evolution of the immigration policy and admittance of foreigners to the Czech Republic from 1989 to the present. This paper researches the reasons why people migrate and also summarizes the views on immigration policy from some of the most prestigious schools of economic thought... By analyzing the profiles of foreigners living in the Czech Republic, this paper also sets forth their main reason for residing in the country. The last two chapters address possible reform of the country s current immigration policy; the principle idea is to offer visas for purchase and thereby make the system more effective. The last chapter demonstrates the method for calculating the hypothetical price of a Czech visa and the resulting impact on the number of foreigners living long-term in the Czech Republic. Klíčová slova: migrace, cizinci, imigrační politika, veřejné statky Key words: migration, foreigners, immigration policy, public goods JEL klasifikace: F220, H410

5 OBSAH ÚVOD VÝVOJ IMIGRAČNÍ POLITIKY ČR OBDOBÍ OBDOBÍ OBDOBÍ 1999 DO SOUČASNOSTI LEGISLATIVA IMIGRAČNÍ POLITIKY REFORMA IMIGRAČNÍ POLITIKY RESTRIKTIVNÍ SMĚR IMIGRAČNÍ POLITIKY LIBERÁLNÍ SMĚR IMIGRAČNÍ POLITIKY LIBERÁLNÍ SMĚR IMIGRAČNÍ POLITIKY REFORMA ČESKÉ IMIGRAČNÍ POLITIKY NÁVRHY ZMĚN V LEGISLATIVĚ IMIGRAČNÍ POLITIKY Výhody navrhované reformy Nevýhody navrhované reformy VÝZKUM CENA VÍZA KALKULACE CENY VÍZA Nabídková strana Poptávková strana ZÁVĚR ZDROJE POUŽITÁ LITERATURA ZDROJE...37

6 Úvod Imigrační politika patří v současné době mezi velmi mediálně probíraná témata a můžeme říci, že oprávněně. Máme možnost se setkat s touto tématikou v mnoha souvislostech, ať již v diskuzi o důchodové reformě, nezaměstnanosti či diskriminaci cizinců. Česká republika je mladá rozvinutá země, která se potýká s mnoha starostmi a problémy, jako většina zemí západního světa. Život v ČR je stále ve vyšší míře ovlivňován cizinci, kterých žije na celém území již skoro 300 tis. a toto číslo se pravděpodobně bude i do budoucna zvyšovat. Musíme si uvědomit, že Česká republika se stává cílovou zemí imigrantů, nikoliv pouze tranzitní zemí, jak tomu bývalo v minulosti. Proto bychom měli reformovat svou imigrační politiku, která nereflektuje současné trendy migračních vln. Ten, kdo má zkušenost s imigrační politikou v praxi, většinou potvrdí, že se zde člověk může velmi lehce setkat s nejvyšším stupněm arogance státní moci. Tato práce si primárně klade základní otázku, a to proč je současná imigrační politika ČR tak neefektivní. Respektive, proč nevyužíváme efektivnějších řešení. Analýzou vývoje imigrační politiky, její legislativy a profily cizinců se práce snaží nalézt lepší efektivnější řešení. Tato práce se zároveň snaží přispět k diskusi, jak situaci imigrační politiky změnit. Mou původní iluzivní myšlenkou byla představa reformy, která by vedla ke spokojenosti všech účastníků procesu imigrační politiky. Postupnou transformací této utopické představy vznikla myšlenka na reformu, která by byla co možná nejefektivnější, potažmo efektivnější než součastný systém. Práce se významnou měrou opírá o článek Garyho Beckera Sell the right to immigrate, respektive zachovává její hlavní ideu zefektivnit imigrační proces pomocí prodeje víz. Cílem této bakalářské práce je snaha o nalezení odpovědi na kladené základní otázky. Práce se rovněž snaží navrhnout reformu imigrační politiky ČR na základě teoretických informací a praktických zkušeností. 1

7 1 Vývoj imigrační politiky ČR Moderní imigrační politika se začala vyvíjet až po roce Před tímto datem Československo žádnou imigrační politiku nepotřebovalo. Saldo migrace bylo v té době téměř nulové, pouze část osob emigrovaly do západních zemí. Za určité zpestření migrační politiky před rokem 1990 můžeme považovat mezistátní smlouvy o krátkodobé imigraci mezi Československem a Polskem, Vietnamem, Kubou, Mongolskem, Angolou, KLDR a dalšími zeměmi RVHP. Důležitou skupinu tvořili občané Vietnamu, kteří po politických změnách v roce 1989 vytvořili základ pro součastnou početnou vietnamskou komunitu v ČR. Zásadním mezníkem v migrační politice byly změny v politickém systému tehdejšího Československa. S tím souvisely i změny, které proběhly v legislativě. Většina autorů zabývajících se migračních politikou se shodne na rozdělení tři časových migračních etap 1 a to v obdobích , a 1999 až do současnosti: 1.1 Období Toto období můžeme definovat, jako období určité politické euforie, kdy neexistovalo příliš legislativních zábran vstupu cizinců do země. Imigrační politika v té době vycházela z poměrně zastaralého zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců, který dost dobře nereflektoval tehdejší situaci. První modernější legislativní změnou imigrační politiky byl zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSRF. Tento zákon zaváděl nové instituty dlouhodobého a trvalého pobytu. Celkově toho období bylo poměrně liberální, kdy byla zrušena vízová povinnost vůči mnoha zemím a imigrační politika nebyla v zásadě restriktivní. Následující dvě období jsou poměrně rozdílná. 1.2 Období Rok 1996 je poměrně zásadním mezníkem ve vývoji migrační politiky. V roce 1996 došlo k přehřátí ekonomiky ČR a s tím k souvisejícímu ekonomickému propadu v následujícím roce. To bylo následováno prudkým růstem nezaměstnanosti. Parlamentní volby skončily křehkým výsledkem. Zároveň se česká legislativa začala upravovat dle standardů Evropské unie, ať se již 1 Např. Baršová (2005), str

8 jednalo o vízové povinnosti vůči třetím zemí, či předpisy schengenského systému. V důsledku implementace směrnic a norem EU, propadu hospodářského růstu došlo k přijetí dvou zákonů č. 325/1999 Sb., o azylu a č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, které vešly v účinnost k Zvýšení restriktivních opatření vedlo ke krátkodobému snížení počtu imigrantů na začátku roku Průlomovou změnou bylo ovšem postavení dvou instrumentů imigrační politiky dlouhodobého a trvalého pobytu. V současnosti zákon umožňuje cizincům, kteří žijí již 5 let v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu, zažádat o trvalý pobyt. Tato úprava umožňuje součastným zahraničním pracovníkům v budoucnosti podat žádost o české občanství. 1.3 Období 1999 do současnosti V tomto období můžeme sledovat nové trendy v migrační a imigrační politice ČR. První zásadní změnou je vytváření aktivních politik migrace. Vznikají programy, které jsou zaměřeny na specifické země a jejich vzdělanější část obyvatelstva. Tyto programy vycházejí z projektu západních zemí. Množství zkušeností s těmito programy mají ve Velké Británii, Spojených státech a Austrálii. Tyto programy byly schváleny vládou ČR v roce 2002 a v současnosti se týkají občanů Bulharska, Chorvatska, Kazachstánu, Srbska, Černé Hory, Kanady a od i Ukrajiny. Z tohoto důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídilo speciální Komisi pro cizince. Velkou nevýhodou této instituce je pomalá reflexe na aktuální potřeby trhu práce. Výsledky jejich práce jsou velice sporné. Dá se říct, že jsou velice nákladné a ne příliš úspěšné. S ohledem na to, kolik tento projekt zaměstnává lidí na Ministerstvu práce a sociálních věci, je pravděpodobné, že budou pokračovat. Dalším programem byla Politika návratové imigrace. Tento program byl zaměřen na české komunity ve východních zemích, většinou z důvodu zlepšení jejich sociální situace, která byla ve většině případů opravdu tíživá. 1 Tyto programy byly typické pro mnoho zemí západní Evropy v 90. letech 20. století. Asi nejznámější byl případ Německa, kdy na základě podobného procesu 1 Většina těchto krajanů pocházela z Ruska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ázerbádžánu, Arménie, Gruzie a z Bosny a Hercegoviny. 3

9 přišlo několik stovek tisíce imigrantů německého původu ze zemí bývalého Sovětského svazu, Rumunska a Polska. 1 Další změnou bylo přijetí všech standardů nutných pro přistoupení nových členů do Evropské unie v květnu Vláda přijala a schválila různé dokumenty o imigraci, např. Zásady politiky v oblasti migrace cizinců, Koncepci integrace cizinců na území České republiky či Akční plán boje s nelegální migrací atd. Většina těchto dokumentů měla politický charakter a nepřinášela v zásadě nic nového. Bližší analýzou můžeme zjistit, že zásadní rozdíl mezi imigračními politikami v různých obdobích je jejich byrokratická složitost, které v průběhu let v zásadě roste. To je asi nejzásadnější změna od liberálního přístupu v 90. letech. Obrázek 1: Saldo čisté migrace ČR (období ) Zdroj: Migration Policy Institute Tento graf velice dobře reflektuje vývoj migrační politiky Československa a později České republiky. Můžeme vidět růst počtu imigrantů po politických změnách v roce 1989, tedy období 1 Některé prameny uvádějí až 600 tis. nových občanů Německa. 4

10 liberálního přístupu tehdejší vlády. Následuje poklidné období 90. let, ukončené poklesem v době ekonomické krize na přelomu let 1997 a Nejnižší počet imigrantů můžeme vidět v roce 2000 po přijetí striktního zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Rokem 2000 následuje soustavný a enormní růst počtu cizinců v ČR. 5

11 2 Legislativa imigrační politiky Po přistoupení ČR do Evropské unie v květnu roku 2004 se zásadním způsobem změnila imigrační politika. Česká legislativa, taktéž i migrační statistika, musela začít respektovat právo volného pohybu osob občanů členských zemí Evropské unie v rámci tohoto společenství. Vstup na území ČR je těmito občany podmíněn pouze platným cestovním dokladem. Občané Evropské unie nikdy nepotřebují vízum k pobytu v České republice. Toto ustanovení se vztahuje i na občany Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Počty osob ze zemí EU, trvale se zdržujících na území České republiky, není zanedbatelný. V roce 2005 žilo v ČR cizinců ze zemí EU z celkového součtu Většinu těchto cizinců tvoří občané Slovenska a Polska. Tato bakalářská práce se zaměřuje na cizince z tzv. třetích zemí. Jedná se občany zemí vně EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Pro občany tzv. třetích zemí platí vízová povinnost, pokud se nejedná o občany státu, se kterými má Česká republika zrušenou vízovou povinnost. Vízová povinnost vůči občanům tzv. 3. zemí Víza můžeme rozdělit do 2. skupin dle délky platnosti. Rozlišujeme krátkodobá a dlouhodobá víza. 1 Předpoklady pro získání jednotlivých dlouhodobých víz jsou skoro identické, ovšem nesmíme opomenout, že jednotlivá víza na sebe navazují. Základní vízum je k pobytu nad 90 dní. Povolení k dlouhodobému pobytu je svým způsobem prodloužením předchozího víza a vychází z úmyslu cizince pobývat na území ČR po dobu delší než jeden rok. Status trvalého pobytu může cizinec získat po pěti letech nepřetržitého pobytu na území ČR. Výjimky z těchto pravidel upravuje zákon. 1 Mezi krátkodobá víza řadíme letištní vízum, průjezdní vízum a vízum k pobytu do 90 dnů na území ČR. Jejich význam je pro imigrační politiku minimální. Mezi dlouhodobá víza řadíme vízum k pobytu nad 90 dní, povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a trvalý pobyt na základě povolení k pobytu. Skupiny cizinců s těmito vízy patří mezi nejdůležitější subjekty imigrační politiky. Na území ČR žijí dlouhodobě, pracují zde, podnikají, či studují. Zároveň mají předpoklady k získání českého občanství. Naturalizace, tedy přijetí občanství, se považuje za nejvyšší stupeň ve struktuře imigrační politiky. 6

12 Podmínky pro získání dlouhodobého víza jsou determinovány podklady, které žadatel předkládá při procesu žádání o vízum. Totožnost žadatele se prokazuje cestovním pasem. Cizinec musí také doložit doklad potvrzující účel pobytu (pracovní smlouvu, stipendium, kopii víza rodinného příslušníka atd.). Finanční soběstačnost jedince je prokazována dokladem o zajištění prostředků. ČR se snaží bránit proti kriminalitě cizinců, a proto žadatelé předkládají výpis z evidence Rejstříku trestů ČR. Z bezpečnostních důvodů je také zkoumána právní bezúhonnost a minulost žadatele v jeho zemi původu. Proto je pro řízení vyžadován ekvivalent výpisu z rejstříku trestů z mateřské země. Dalším dokladem, který je nutný předkládat, je zajištění ubytování. To může mít formu nájemní či podnájemní smlouvy, výpisu z katastru nemovitostí, či potvrzení 3. osoby o zajištění ubytování pro žadatele. Další podklady vychází z jednotlivých podskupin víz a důvodů k pobytu. 1 1 Všechny podklady musí být notářsky přeloženy do českého jazyka. Žadatelé o vízum musí počítat s určitou časovou prodlevou. Vyřízení jednotlivých víz trvá v intervalu 60 až 180 dní, dle typu víza. Za řízení je stanoven správní poplatek ve výši 1000 Kč, ten je shodný pro všechny typy dlouhodobých víz. 7

13 3 Reforma imigrační politiky Pokud chceme reformovat imigrační politiku ČR je třeba se seznámit s teoriemi, které se snaží vysvětlit důvody lidí, kteří se rozhodnou opustit svou zemi, své kořeny a začít úplně od začátku v nové zemi. V případě reformy imigrační politiky je optimální vycházet právě z podstaty těchto důvodů. Nejčastěji uváděné teorie vysvětlující migraci 1 : 1. Neoklasická ekonomie Popisuje migraci jako důsledek nerovnováhy na trhu práce. Tato teorie pracuje s dvěma faktory: push a pull. Push faktor podněcuje pracovníky, aby se stěhovali za prací do země s vyššími životními standardy. Pull faktor představuje zaměstnavatele (poptávku na trhu práce) a jejich snahu zaměstnat cizince pracovat v rozvinuté zemi za nižší mzdu. V krátkém období dochází k výkyvům na straně poptávky a nabídky po práci. Z dlouhodobého hlediska by mělo dojít k vyrovnání mezd a množství práce. Migrant je racionálně uvažující subjekt, který se snaží maximalizovat svůj užitek, a proto migruje do země, kde očekává vyšší příjem. Součastně dochází k přesunu kapitálu (jako jednoho z výrobních faktorů) do rozvojové země. Za situace, kdy se ceny výrobních faktorů vyrovnají, proces migrace ustane. 2. Nová ekonomie migrace Vychází z výzkumů prováděných v zemích třetího světa, převážně v Mexiku. Hlavním bodem této teorie je myšlenka, že lidé migrují z důvodu relativní chudoby a snahy se vyhnout riziku chudoby pomocí diverzifikace svých příjmů. Ke zvyšující migraci může také přispět nedostatečně fungující systém pojištění a úvěrů (pojištění jako zdroj snižování rizika chudoby). Tato teorie vychází z reálií střední Ameriky. Uvádí také způsob rozložení rizika v rodině, kdy nejschopnější člen emigruje, ale zároveň zbytek rodiny představuje záchranou síť v případě jeho/jejího neúspěchu. 1 Baršová (2005), str

14 3. Teorie segmentovaného trhu Vychází z hierarchické segmentace pracovního trhu, kdy určitá zaměstnání nejsou poptávána z důvodu nízké prestiže. Taková místa zůstávají neobsazená i v dobách ekonomické recese, kdy je vysoká míra nezaměstnanosti. To vyvolává poptávku po zahraničních pracovnících, kteří by na přechodnou dobu obsadili tato volná místa, které jsou pro domácí obyvatelstvo málo prestižní. Zahraniční pracovníci vědí, že dané zaměstnání je krátkodobá záležitost v cizí zemi, takže to neohrozí jejich sociální status v mateřské zemi. Poptávka po těchto zaměstnáních ze strany cizinců udržuje cenu práce v daném segmentu na stejné úrovni, v krátkém období může mzda klesnout. Tato teorie vysvětluje situaci, kdy je vysoká nezaměstnanost v hostitelské zemi a zároveň silná poptávka po těchto zaměstnáních ze strany cizinců. Teorie také upozorňuje na možný konflikt mezi hostitelskou zemí a zahraničními pracovníky při snaze usadit se a zrovnoprávnit své postavení s občany hostitelské země. Tato teorie reflektuje situaci v západním Evropě, kde v 50. a 60. letech probíhaly nábory zahraničních pracovníku na nízko-kvalifikovaná zaměstnání. 4. Teorie světosystému Tato neomarxistická teorie se snaží dokázat, že migrace je součást procesů kapitalistické akumulace, která těží z nerovnosti mezi rozvinutými a zaostalými částmi světa. Proces kapitalistické akumulace expanduje do stále nových oblastí a její obyvatelé se stávají námezní pracovní silou. Tento proces rozvrací zemědělství v zaostalých oblastech a nutí obyvatele těchto oblastí k migraci. Politické rozdělení světa na jednotlivé, samostatné a ohraničené země způsobuje vykořisťování zahraničních dělníků a zároveň ohrožuje domácí dělnickou třídu, které snižuje vyjednávací pozici vůči kapitalistům. To v konečném důsledku vede k vykořisťování domácího i cizího dělnictva a k akumulaci kapitálu. Globalizace konce 20. století tento proces pouze urychlila, kdy došlo k enormnímu růstu mobility práce mobility práce i kapitálu. Tato teorie také používá termín globální města (např. Londýn, Paříž, Hong Kong, New York), kde žijí společně elity rozvinutého světa a lidé pocházející ze zaostalých periférií, vytržení od svého životního stylu venkova jsou nuceni pracovat ve službách pro místní elitu. Základním předpokladem této teorie je nekonečná akumulace kapitálu, jež pohání celý tento systém. 9

15 5. Teorie migračních systémů Tato teorie vychází ze spojení vysílacích a přijímacích zemí. Toto spojení vychází z historických, politických, kulturních a dalších vazeb. Vysílací země se specializuje na vysílání pracovníků určitého oboru do určitých zemí. Jako příklad této teorie se používají Filipíny. Filipínky patří celosvětově mezi nejoblíbenější domácí služebné, chůvy či uklízečky. Jejich služby jsou využívány v Japonsku, Korey, Singapuru, SAE, Velké Británii i USA. To dává předpoklad občanům Filipín, že mohou pracovat maximálně v těchto nízko hodnocených zaměstnáních. Dá se říct, že pracují v globálních městech, pokud si tento výraz vypůjčíme z předchozí kapitoly. Není bez zajímavosti, že tato teorie se také řadí mezi neomarxistické. 6. Teorie migračních sítí a transmisního prostoru Tato teorie spíše vysvětluje způsob migrace. Cizinci žijící v hostitelské zemi jsou informačním kanálem a potencionálním zázemím pro jejich krajany příbuzné, přátelé či známé. To zvyšuje zajímavost hostitelské země z pohledu dalších imigrantů, kteří mohou využívat služeb svých krajanů při aklimatizaci v novém prostředí. Situaci jim navíc ulehčuje stále levnější mezinárodní doprava a telekomunikační služby. Z této teorie lze odvodit myšlenku, že národnostně homogenní země nejsou cílem imigrantů v takové míře jako multi-národnostní země. 7. Teorie kumulativních příčinností a institucionalismus Tato teorie tvrdí, že migrace je důsledek změn zapříčiněných migrací. Dva příklady dokážou osvětlit tuto teorii. Zaměstnání získající v povědomí lidí status práce pro přistěhovalce, již bude navždy těžko obsaditelná místním obyvatelem. To vyvolává poptávku po cizincích ochotných přijmout toto zaměstnání. Druhý příklad je ještě specifičtější. Restriktivní imigrační politika vyvolává ze strany cizinců poptávku po převaděčství, falešných vízech, formálních sňatcích či právnických službách. Základem této teorie je myšlenka, že změna v prostředí v důsledku určitého procesu tento proces udrží a posílí. 10

16 8. Teorie klientské politiky a antipopulistická norma Imigrace je efektem způsobeným vztahem mezi zaměstnaneckou lobby a jejich poptávkou po levnější práci společně s přijetím antipopulistické normy státy západního světa. Antimonopolistické normy se stávaly součástí západního zákonodárství po 2. světové válce jako součást vyrovnávání s vlastní minulostí. Všechny tyto teorie, až na dvě neomarxistické, mají společného jmenovatele. Můžeme to nazvat maximalizací užitku, diverzifikací rizika či využívání cizích zdrojů, ovšem je to vždy snaha zlepšit svůj život (životní úroveň) a své sociální postavení. Pokud máme v úmyslu reformovat imigrační politiku, měli bychom si vybrat směr v imigrační politice pro nás nejvýhodnější z vícero hledisek. Imigrační politika je velice specifický nástroj, proto by i směr naší imigrační politiky měl být vybírán dle specifických pravidel. V dnešní době je nemyslitelné, aby si majitel hotelu vybíral své klienty dle kvót na jednotlivé národnosti. Byl by asi velice rychle označen na rasistu. Jednotlivé města také nemají toto právo. Dokonce ani kraj si nemůže rozhodnout kolik Ukrajinců či Vietnamců bude žít na jeho území. Tento příklad poukazuje na specifickou roli imigrační politiky, protože pouze stát má toto právo, které vychází ze státního monopolu na rozhodování na určitém území. 1 V imigrační politice existují tři základní směry: 1. restriktivní 2. liberální 3. liberální 1 Stát ve smyslu nejvyšší formy autority na určitém území 11

17 3.1 Restriktivní směr imigrační politiky Tento směr má plno zastánců i v České Republice. Základním předpokladem je, že stát nepotřebuje cizince na svém pracovním trhu, protože zneužívají sociální systém, zabírají místa domácím pracovníkům a mají kriminální minulost. Dost často je restriktivní směr v imigrační politice přičítán práci odborů a jejich lobby. 1 Jejich snahou bývá omezení nabídky práce, a tím získání lepší vyjednávají pozice o kolektivních mzdách. Poměrně častý je názor, že cizinci s sebou přinášejí externí náklady pro domácí obyvatelstvo 2. Imigranti mohou určitou skupinu obyvatelstva částečně poškodit, ale to neznamená, že bychom je měli předem diskvalifikovat. Výzkumy na americkém trhu práce dokazují, že imigrace nemá negativní důsledky na místní trh práce, dokonce jsou spíše pozitivní. Specifické skupiny mohou být poškozeny, ale spíše snížením mzdy než ztrátou zaměstnání. Teorie která tvrdí, že nabídka práce je fixní a zvýšení nabídky práce je nutně škodlivé pro místní obyvatelstvo je naštěstí již překonána. Existují i články ve kterých autoři tvrdí, že i ilegální migrace má z ekonomického hlediska pozitivní efekt. 3 4 Kriminalita cizinců se nijak zásadně neliší od domorodců. 5 Zprofanovanou frází je, že rozvinuté země imigranty jednoduše potřebují. Ovšem jsou země jako Japonsko či Tchaj-wan, kde míra imigrace je skoro nulová a jsou to moderní rozvinuté země, tedy mají klasické předpoklady pro vysokou míru imigrace. Bohužel, imigrační politika je často používaný nástroj na zakrývaní vlastních chyb např. v sociální politice (neúměrné sociální dávky, vysoké minimální mzdy atd.). 3.2 Liberální 6 směr imigrační politiky Zástupci tohoto směru tvrdí, že by cizincům měl být umožněn volný vstup na pracovní trhy rozvinutých zemí bez jakýchkoliv podmínek. Proto se zde setkáváme s určitou dichotomií dvou příbuzných, a přece velice odlišných pojmů volného obchodu (free market) a volné imigrace (free 1 de Soto (1998), str Pro vyvracení nejčastějších mýtů imigrační politiky je velice užitečný článek Immigration: Demographic and Economic Fact, Julian L. Simons z roku de Jasay (2006) 4 Je to poměrně kontroverzní tvrzení pro země postižené vysokou nezaměstnanosti, jako Francie či Německo, kde jsou ze vzniklé situace často obviňováni právě ilegální imigranti. 5 Kriminalita cizinců v ČR je součástí kapitoly Reforma imigrační politiky 6 Tento směr je často v literatuře označován jako liberální, všem ve své podstatě je částečně socialistický, proto je uveden v uvozovkách. Liberální myšlení je povětšinou proti bariérám vstupu. 12

18 immigration). Tyto dva pojmy nelze vzájemně zaměňovat. Mezi mezinárodním obchodem a migrací existuje substituční efekt. 1 Pokud máme více (méně) jednoho, potřebujeme méně (více) druhého. Pokud mohou produkty (výrobky) z rozvojové země volně (bez cel a dalších obdobných bariér) vstupovat a být směňovány na trhu ve výše-příjmových zemi, pak občané nízko-příjmové země nemají potřebu se stěhovat za prací jinam. V případě restriktivních dovozních opatření vůči nízko-příjmové zemi, budou občané takto postižené země hledat uplatnění jinde a výše-příjmová země bude pro ně více než atraktivní. To platí pouze za podmínek, kdy jsou pevně stanoveny hranice mezi zeměmi. Vhodným příkladem může být agrární politika EU. Pokud by nebyly celní bariéry na zemědělské produkty z Afriky, mohli by Afričané ve vyšší míře využívat svého zemědělského potenciálu a nehledat nové uplatnění v Evropě 2. Volný přístup imigrantů do země bez jakýchkoliv restrikcí, jak si zastánci tohoto směru představují, by byl možný, tak maximálně do 20. let minulého století. Tedy za situace, kdy imigrant obsadí volnou půdu, která nemá vlastníka a tu vlastními silami obhospodařuje (man s land). Vracíme se tedy do období osadníků a jejich kolonizace Ameriky a Austrálie (pokud abstrahujeme od vlastnického práva původních obyvatel indiánů a aboridžinců). Narážíme zde totiž na problematiku veřejných statků. Současné státy západního světa jsou státy blahobytu (welfare state). Pod tímto pojmem si nepředstavujme pouze skandinávské státy. Přes veřejné rozpočty jdou nepoměrně větší podíly HDP než v dobách osadníků v USA. V mezinárodním měřítku mnoho států legálně dovolí imigrantům využívat všech služeb (veřejných statků) dostupných pro domorodce (např. dálnice, vzdělání, zdravotní péči a další služby státu blahobytu). Ti se ovšem často stávají černými pasažéry tohoto systému. Tím stát způsobuje nemalé externí náklady pro místní obyvatele, které jsou bez volby nuceni přijmout a to většinou za podmínek pro ně více než nevýhodných. Jedna z nejzajímavějších otázek veřejných financí zní: Podle jakého klíče můžeme říct, že někdo má právo užívat zdroje státu blahobytu?. A otázka podle jakého klíče rozdělovat tyto zdroje cizincům je ještě těžší. V případě, že dovolíme imigrantům bez omezení užívat veřejné 1 Hoppe (1998), str To popisuje již neoklasický model mezinárodního obchodu Heckscher-Ohlinův teorém (za předpokladu imobility výrobních faktorů). 13

19 statky, pak jim předáváme zdroje, bohatství, které byly vytvořeny předchozími generacemi a zároveň i zdroje, které jsou financovány součastnými daňovými poplatníky. Další problém na který můžeme narazit při studiu imigrace se nazývá negativní externalita. Nejčastěji uváděná externalita spojená s imigrací je negativní znalostní externalita. 1 Lidé se učí jeden od druhého, přejímají znalosti a zvyky toho druhého. Pokud lidé pracují s osobou, která má nízkou kvalifikaci a znalosti, tak je to svým způsobem poškozuje, protože tyto neznalosti musí při výkonu zaměstnání strpět. Tato externalita je také často přisuzována nízké individuální produktivitě v zemích s nízkou průměrnou produktivitou. Při zavádění restrikcí v imigrační politice je důležité zohlednit právě i externality a možnost jejich internalizace. 2 Samozřejmě lze zvýšit daně pro cizince, a tím internalizovat používání veřejných statků, ale internalizovat negativní externalitu pomaleji se učících dětí v třídě plné imigrantů je zhola nemožné Liberální směr imigrační politiky Někteří liberálové při prosazování tohoto směru prohlašují, že lidé mají pouze dvě práva při imigraci. 4 Prvním je právo opustit zemi, ve které se již nechtějí zdržovat. Ovšem toto právo nemůže existovat bez práva se usadit a získat pobyt v zemi svobodně zvolené. Bez druhého práva nemůže existovat právo první a naopak. Existuje mnoho názorů na podmínky a restrikce od zastánců tohoto směru, ovšem většina z nich se shodne na třech základních podmínkách, kterými by každá imigrační politika měla být zabezpečena: 5 Nesmí existovat žádný způsob, jak zneužívat systém státu blahobytu. Tím se nemyslí pouze klasické veřejné statky typu vzdělání, zdravotní péče či sociálního zabezpečení, ale veškeré druhy veřejných statků. Tímto způsobem snížit riziko potencionálních černých pasažérů. Pokud lidé migrují, měli by tak činit na své vlastní riziko a vlastní odpovědnost. 1 Simon (1998), str Simon (1998), str A tato situace opravdu nastává v Německu a Franci. V USA jsou dokonce školy, kde většina žáků používá zásadně španělštinu a jsou to jenom a pouze státní školy 4 Hospers (1998), str např. de Soto (1998), str

20 Imigrant musí prokázat svou finanční zajištěnost, tak aby nebyl břemenem místních daňových poplatníků. Zároveň by měl dokázat, že zařazením do nové společnosti bude využívat svých schopností, znalostí a talentu k rozvíjení této společnosti. Ovšem to je velice těžké efektivně zjišťovat. Zabránit, aby imigranti mohli v krátkém časovém období volit a tím ovlivňovat a měnit politiku země ve svůj prospěch. Toto to je poměrně zásadní podmínka, i když ji asi nikdy žádný politik neřekne nahlas. 1 Imigranti, v případě že se mohou projevovat v politice, jsou častými zastánci anti-diskriminačního zákonodárství a zaměstnaneckých kvót, které jak známo deformují trh práce. 2 Asi nejzajímavější příspěvek poslední doby k diskuzi o imigrační politice je článek Sell the right to immigrate od Geryho Beckera, nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Ve svém článku popisuje součastnou imigrační politiku ve Spojených státech, kde používají systém tzv. kvót. Imigrační politika zde upřednostňuje rodinné příslušníky osob, které již legálně žijí v USA, žadatele s významnými schopnostmi a dovednostmi a podle dalších kritérií. Než kvóty by raději upřednostňoval zpoplatnění práva imigrovat. Na základě primitivního matematického modelu poukazuje na výhody toho systému. Hypotetická cena je stanovena na dolarů a je to jednorázová platba za možnost žít v USA. To se může zdát na první pohled jako vysoká částka, ale jeho propočty nás vyvádějí z omylu. Osoby ochotné platit tuto částku mají skoro automaticky všechny požadavky na vhodné imigranty jsou mladí, zdraví a dychtiví pracovat za několikanásobně vyšší mzdu než si mohou získat ve své mateřské zemi. Vzdělaný pracovník může pobírat až 4 násobně vyšší mzdu. Nekvalifikovaný pracovník může pobývat až 8 násobně vyšší mzdu (8 dolarů v USA, oproti 1 dolaru za hodinu práce v Číně). Podle těchto propočtů si pracovník vydělá na vstupní vízum během 4 let pobytu na půdě USA. Autor také vybízí k založení podobného systému půjček pro imigranty, jako funguje pro studenty amerických univerzit. 1 Často se uvádí příklad Singapuru (Simons (1998), str. 146), který je přeplněn imigranty z Číny. Pokud by měli právo volit, mohli by změnit demokratických systém na jim více blízký. Ovšem nevím, zda je vhodné mluvit o Singapuru jako o příkladové demokratické zemi. 2 Jako dobrý příklad nám může posloužit veřejná doprava v Los Angeles, kde zaměstnanci jsou přijímání podle minoritních kvót, nikoliv dle kvalit jednotlivých uchazečů o zaměstnání. Ne nadarmo je metro v Los Angeles považováno za jedno z nejproblémovějších v celých Spojených státech. (Hospers, 1998). 15

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Tisková zpráva Praha 3. 1. 26 Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vstoupil 1. ledna 26 do

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji 1 Situace k 31. 10. 2016 Počet uchazečů Podíl nezaměstnaných Počet volných míst Cheb 2 282 3,4% 1 804 Karlovy Vary 4 589 5,4% 1 665 Sokolov 4 548 7,0%

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Úvod Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie (k 1. 5. 2004) vzniklo v rámci odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra

Více

Kraj hlavní město Praha

Kraj hlavní město Praha Kraj hlavní město Praha Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Praha 8 Praha 18 Praha 19 Praha 17 Praha 6 Praha

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Adéla Gregorová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Adéla Gregorová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Adéla Gregorová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Katedra podnikového a evropského práva Hlavní specializace: Mezinárodní

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Ústecký kraj (údaje k )

Ústecký kraj (údaje k ) Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Rumburk Varnsdorf Děčín Teplice Ústí n. Labem Litvínov Chomutov

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že jsme součástí Evropy, seznámí se s tím, jak se členství ČR v EU promítá do života všech našich občanů, jaké

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že jsme součástí Evropy, seznámí se s tím, jak se členství ČR v EU promítá do života všech našich občanů, jaké Euroobčanství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_19 Tématický celek: Člověk Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ

1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ 1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ Vymezení pojmu a pobytu cizince v ČR Pobyt cizinců v ČR se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a zčásti také zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, tzv. readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

7 Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník. Vážená studentko/studente vysoké školy,

7 Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník. Vážená studentko/studente vysoké školy, lohy loha č. Dotazník Vážená studentko/studente vysoké školy, nyní před sebou máte dotazník, o jehož vyplnění bych Vás ráda požádala. Jedná se o šetření na téma "Postavení imigrantů v české společnosti",

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

OBSAH. Úvod Demografické aspekty života cizinců

OBSAH. Úvod Demografické aspekty života cizinců OBSAH Úvod 5 20 1-1. Cizinci celkem podle státního občanství (stav k 31. 12.) 33 1-2. Cizinci v ČR podle oblasti, kraje a okresu; 1996, 2009-2014 (stav k 31. 12.) 38 1-3. 5 nejčastějších státních občanství

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj Martin Pecina ministr vnitra Hospodářská krize první polovina roku 2009 = konec platnosti až 68 000 pracovních povolení Rizika pro občany a stát zahraniční

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce ČVUT, Praha 20.2.2014 Mgr. Zuzana Dobešová Co je EURAXESS? o celoevropská síť servisních center od roku 2003 40

Více