Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli"

Transkript

1 Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ilis Souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (pracovní poměr x dovolení, odpovědnost zaměstnance za škodu) Prameny pracovního práva: 1. LZPS 2. Zákoník práce Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 3. Zákon o zaměstnanosti 4. Zákon o kolektivním vyjednávání Za závislou práci se považuje i tzv. agenturní zaměstnanci, kdy zaměstnavatel podle zvláštního právního předpisu dočasně přiděluje své zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Lidé, kteří samostatně výdělečně podnikají: Jejich vztahy neupravuje zákoník práce 1 / 21

2 Konají práce na základě občanskoprávních smluv Právo na zaměstnání nezaměstnanost se v ČR starají ÚP (úřad práce) možnosti pracovního uplatnění: pracovní poměr služební poměr podnikání kdo si práci neobstará sám, může se o ni ucházet za pomocí ÚP, u něhož uplatní své právo na zaměstnání a. Zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání b. Rekvalifikace nezbytná k pracovnímu uplatnění c. Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci Kromě ÚP mohou zprostředkovávat zaměstnání také FO a PO, které obdrží k tomuto povolení tzv. AGENTURY PRÁCE Krajské pobočky a kontaktní pracoviště ÚP ČR Rekvalifikace: Změna dosavadního kvalifikace, která vyžaduje získání nových znalostí a dovedností Podpora v nezaměstnanosti: Náleží uchazečům o zaměstnání na základě rozhodnutí ÚP Uchazeč musí splňovat podmínky uvedené v Zákoně o zaměstnanosti Podpůrčí doba: 2 / 21

3 Do 50 let = 5 měsíční Do 55 let = 8 měsíční Nad 55 let = 11 měsíční Ukončení předchozí pracovního zaměstnání výpovědí nebo rozvázání pracovního poměru bez závažného důvodu máme právo na 45% výplaty z platu Jestliže zaměstnavatel s vámi ukončí pracovní poměr, máte: 1. a 2. měsíc nárok na 65% z platu (max. cca Kč) 3. a 4. měsíc nárok na 50% z platu 5. a více měsíců nárok na 45% z platu Nárok na podporu v nezaměstnanosti: Občan ČR, který za předcházející 2 roky byl 12 měsíců účasten důchodového pojištění + doba když by, jsme pečovali o dítě do 4 let a započítává se do toho i rodičovská dovolená (péče od dítě do 4 let) Úřad práce Při první návštěvě potřebujeme: a. Platný občanský průkaz b. Doklad o ukončení pracovního poměru c. Doklad o jiné výdělečné činnosti d. Potvrzení o ukončení náhradní doby (mateřská) e. Rozpočtový list (potvrzení o zaměstnání) Účastníci pracovněprávních vztahů a. Individuální PP 3 / 21

4 Upravuje pracovní vztahy jednotlivých zaměstnanců (zaměstnanec x zaměstnavatel) b. Kolektivní PP Řeší vztahy mezi zaměstnaneckými odbory a orgány nebo jednotlivými zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců Zaměstnavatelé = PO a FO (manželé zaměstnávají pomocníky v domácnosti) Zaměstnanec = FO nad 15 let po ukončení povinné školní docházky Cizinci = mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže mají povolení k pobytu a povolení k zaměstnání Pracovní poměr Všechny vztahy, které se řídí normami PP, se nazývají pracovněprávní vztahy např. Pracovní poměry, vztahy odpovědnosti za škody způsobené při práci, vztahy týkající se dovolené Nejvýznamnější PP vztah Obvykle se zakládá pracovní smlouvou Právo zaměstnavatele = dávat příkazy k práci = vyplácet mzdu Právo zaměstnance = povinnost osobně konat uloženou práci = na mzdu = na ochranu zdraví při práci Druhy pracovního poměru: 1. Podle pracovní doby 4 / 21

5 Plná nebo částečná pracovní doba 2. Podle doby ukončení Na dobu neurčitou (Doba není ujasněna) Na dobu určitou (Její trvání limituje zákon) Vznik pracovního poměru: 1. Pracovní smlouvou Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a to dnem, kterým je ve smlouvě ujednáno jako den nástupu do práce Pracovní smlouva: Před uzavřením pracovní smlouvy: Zaměstnance je nutné seznámit s jeho budoucími povinnostmi a právy, pracovními a mzdovými podmínkami, popřípadě zajistit lékařskou prohlídku Uzavírá se písemně, jedno vyhotovení se předává zaměstnanci Musí obsahovat: a. Den nástupu do práce b. Místo výkonu práce (přesně specifikováno) c. Druh či pozice práce Mohla by obsahovat: a. Délka dovolené Dodatková dovolená (při fyzických pracích) 5 / 21

6 b. Výše mzdy c. Délka zkušební doby Až 3 měsíce, může být kratší, nebo vůbec! 6 měsíců u vedoucího pracovníka NELZE PRODLOUŽIT!!! d. Délka pracovní doby Klasicky 40 hod. týdně pružná prac. doba = zaměstnanec si sám zvolí začátek a konec pracovní doby (novináři) Směný provoz Nepřetržitý provoz Termisy e. Ubytování f. Zvyšování kvalifikace 2. Jmenováním Vedoucího zaměstnance (př. ředitel) podle zvláštních předpisů dnem, který je jeho jmenování uveden jako den nástupu do práce 3. Volbou Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s předpisy a bezpečnosti ochrany při práci 6 / 21

7 Změny pracovního poměru Nejčastěji se týkají místa výkonu práce nebo druhu práce Obě strany by měli se změnami souhlasit Zákoník práce v některých případech umožňuje změny prac. poměru i bez schválení zaměstnavatele: 1. Zaměstnavatel MUSÍ převést zaměstnance v těchto případech: Těhotná žena či žena pečující o dítě do 9 měsíců Jedná se o člověka s nějakou nemocí (bacilonosič) Pokud je soudem zakázaná ta činnost 2. Zaměstnavatel MŮŽE převést zaměstnance v těchto případech: Pokud bylo zahájeno trestní řízení související s jeho prací (pozicí) Při dočasné ztrátě zaměstnavatele (např. v jiném sektoru někdo chybí) V případě nebezpečí (např. povodně = mimořádné události) Ukončení pracovního poměru Právní úkony Ochranná doba Doba kdy nelze dát výpověď Ženy v těhotenství Ženy pečující o dítě do 3 let Neschopenka Uvolnění pro výkon veřejné fce. (starosta,...) 7 / 21

8 1. Dvoustranné Dohoda o rozvázání pracovního poměru Obě strany se dohodnou Většinou 2 měsíční odstupní doba 2. Jednostranné Výpověď Výpovědní doba Pracovní poměr končí až uplynutím výpovědní doby. Musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce Výpovědní doba smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. a. Ze strany zaměstnavatele Musí být v písemné podobě Musí uvést důvody Může být odstupné Musí se doručit zaměstnanci (Až když jí dostane je platná) b. Ze strany zaměstnance Nemusí uvést důvody Písemná podoba Nutno předat zaměstnavateli 8 / 21

9 Zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě Nemusí ani jedna strana uvádět důvod Písemně Okamžité zrušení pracovního poměru Písemně, řádně dle zákona, odůvodnění a doručit druhému účastníkovi = jinak neplatné Důvody 1. Zamnec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu k odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo spáchal při plnění pracovních úkolů úmyslný trestný čin a byl za něj odsouzen k nepodmíněnému trestu k odnětí svobody na dobu min. 6 měsíců 2. Zamnec porušil povinnosti vyplívající z právních předpisů vztahující se k jeho práci zvlášť hrubým způsobem 3. Zamnec může okamžitě zrušit PP, jestliže mu zamtel nevyplatí mzdu nebo náhrada mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti 4. Jestliže zamnec dle lékařského posudku nemůže dál konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zamtel ho nepřevede do 15 dnů na jinou pozici 5. Když hrubě poručí zaměstnanec pracovní řád v Zákoníku práce (Opilý ve své pracovní době či po pracovní době, však v prostoru výkonu práce) 3. Události: Uplynutí nějaké doby Poměr na dobu určitou Např. u sklizně musí dát zamtel min 3 dny dát vědět dopředu Když zamnec pracuje dále i přes souhlas zamtele smlouva se automaticky mění na dobu neurčtou Poměr na dobu určitou 9 / 21

10 Když už nám končí smlouva a náš šéf nám dává stále novou práci, automaticky se smlouva převádí na dobu neurčitou Písemná podoba = jinak je právní úkon neplatný Práce konané mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce (DPP) Do 300 hodin ročně Dohoda musí být písemná Odměna bývá splatná až po dokončení a odevzdání práce Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Do 20 hodin týdně (průměrně), nelze překročit více jak průměrně polovinu stanovené týdenní doby Může přesahovat 300 hodin ročně Dohoda musí být písemně Odměna bývá vymezena termínem na dobu mezd Lze uzavřít na dobu určitou či na dobu neurčitou Pokud není vymezen způsob zrušení, může každá strana podat výpověď bez udání důvodů s 15denní výpovědní dobou Na tyto právní vztahy se nevztahují některá ustanovení ZP (např. o prac. době a o době odpočinku) Práce malého rozsahu Nepravidelnost Příležitostný charakter Pracovní posudky 10 / 21

11 Prac. posudek: zamtel je povinen vydat zámci na jeho žádost do 15 dnů, ne dříve než 2 měsíce před koncem PP Potvrzení o zaměstnání: Musí zamtel vydat zámci při skončení PP Druh, doba zaměstnání, průměrný výdělek, prováděné srážky ze mzdy (zápočtový list) Odstupné je zamtel povinen vyplatit zámci v případech uvedených v ZP Pracovní řád, povinnosti, zaměstnanců Pracovní řád: Doplňuje obecná ustanovení ZP podle zvláštních podmínek jednotlivých pracovišť Může vydat každý zaměstnavatel (u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit PŘ pouze s písemným souhlasem odborové organizace Základní povinnosti zaměstnanců: Pracovat svědomitě a řádně Plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky Dodržovat předpisy vztahující se k vykonávané práci Řádně hospodařit se svěřeným majetkem Vedoucí zaměstnanci mají ještě další povinnosti: Organizovat, řídit a kontrolovat práci Vytvářet příznivé pracovní podmínka Spravedlivě odměňovat práci Pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců 11 / 21

12 Zaměstnanci státních orgánů a organizací jsou mimo jiné povinni: Jednat a rozhodovat nestranně Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce Nepřijímat dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem zaměstnání Pracovní doba PD je doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele PD je limitována kvůli ochraně zdraví zaměstnanců Jsou stanovené zásady povinných přestávek během PD a doby odpočinku mezi směnami Doba odpočinku: Není PD, jsou to přestávky, které se nezapočítávají do PD PD je ze zákona nejdéle 40 h/týdně U zaměstnanců pod 18 let nesmí doba PD (směny) za jeden den přesáhnout 8 hodin Rozvržení PD: Rovnoměrně Nerovnoměrně (Přípustné ve stavebnictví, zemědělství a dopravě) Pružná PD: Dle stanovených zásad si zaměstnanec stanoví sám začátek a konec své směny. (Novináři) Dny pracovního klidu: Dny na které připadá zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky. V těchto dnech lze nařídit práci jen podle ZP Práce přes čas: 12 / 21

13 Práce konaná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní PD a mimo rámec rozvrhu prac. směn Zaměstnavatel je oprávněn nařídit práci přes čas jen v mezích povolených limitů Noční práce: V době od 22:00 do 6:00 hod. Dovolená na zotavenou: Příslušné zámci v PP za kalendářní rok, jestliže v něm opracoval alespoň 60 dnů Během dovolené se pobírá průměrná mzda Zamec obdrží průměrnou část dovolené za část roku Základní délka dovolené = 4 týdny Dodatková dovolená = u zvláště obtížné práce Dobu čerpání dovolené určuje zamtel a musí jí oznámit min. 14 dní dopředu Jestliže nebyla vyčerpána celá dovolená do konce roku, musí mu být poskytnuta v dalším kalendářním roce Zamtel může ze závažných provozních důvodů zamce odvolat, ale musí zaplatit vzniklé škody Odměňování práce Řídí se: Zákoníkem práce Nařízením vlády o min. mzdě, o nejnižších úrovních zaručení mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Mzda = odměna za vykonanou práci Složky: 13 / 21

14 1. Základní mzda 2. Příplatky 3. Odměny Formy: 1. Časová 2. Úkolová 3. Podílová 4. Smíšená Plat = odměna u rozpočtových a příspěvkových organizací a státních orgánů Náhrada mzdy při překážkách v práci Ze strany zamce: Důležité osobní překážky (vlastní svatba, úmrtí rodinného příslušníka, narození dítěte manželce) Překážky v obecním zájmu (darování krve, účast na školení, výkon fce. člena orgánu odborné organizace) Ze stany zamtele: Provozní překážky (elektrika) Zamec má nárok na náhradu mzdy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Soubor předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tvoří ustanovení ZP a mnoho předpisů technické povahy (tech. postupy, předpisy o obsluze strojů) Zamtele jsou povinni: Zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení 14 / 21

15 Poskytovat bezplatně OOPP (Osobní ochranné pracovní pomůcky) = prac. oděv Seznamovat zámce s bezpečnostními předpisy Zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání Dbát na to, aby zdraví zámců nebylo ohrožováno kouřením Zámci jsou povinni: Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví Používat OOPP Dodržovat zákaz kouření na pracovišti Účast na školení a výcviku, podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám Oznamovat závady na pracovišti Kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví = odborné orgány Státní odborný dozor = inspektoráty bezpečnosti práce Zamec oprávněn odmítnout výkon práce, která ohrožuje jeho život či zdraví Pracovní podmínky žen Právní normy: Zakazují zaměstnávat ženy pracemi pro ně nevhodné (těžba nerostů,...) Stanoví zvláštní pracovní podmínky pro těhotné ženy a matky pečující o dítě Těhotná žena nesmí pracovat přesčas, bez svého souhlasu na služební cestě Nárok na mateřskou = 28 týdnů (platí zaměstnavatel) = dvojčata 37 týdnů Rodičovská dovolená = po skončení mateřské (do 2,3,4 let dítěte) 220 tis. Kč na dobu 4 let = matka si může částku, kterou bude pobírat určit sama, ale podle toho se určí doba pobírání rodičovského příspěvku. S narozením dalšího dítěte se příspěvek ruší a začíná se pobírat znovu na mladší dítě. 15 / 21

16 Pracovní podmínky mladistvých Mladší než 16 let do 30 hod./týdně Mladistvým od let jsou zakázány práce: Vzhledem k věku nepřiměřené, nebezpečné zdraví škodlivé Nesmějí být uzavírány dohody o hmotné odpovědnosti Práce přesčas a v noci Zaměstnancem až od 15 let s ukončeným základním vzděláním Odpovědnost zaměstnance za škodu Zamec je odpovědný za každou škodu, kterou způsobí, kromě škody vyplívající z hospodářského rizika (chybně odhadnutá poptávka) Obecná odpovědnost zámce za škodu Zvláštní tzv. Hmotná odpovědnost za škodu Na základě písemné dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (peníze, palivo, zboží,...) Zamtel nemusí dokazovat vinu, ale škodu Škoda se uhrazuje v plném rozsahu Každý zamnec má obecnou odp. za škodu, kterou zamteli způsobí zaviněným porušením povinnosti při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním Zamtel musí prokázat zamcovu vinu Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Má zámec za věci (prac. pomůcky) svěřenému na základě písemného potvrzení zamnec uhrazuje zůstatkovou cenu Odpovědnost za nesplnění povinností Zamnec vědomě neupozornil vedoucího na hrozící škodu, ani proti ní nezakročil 16 / 21

17 Škoda způsobena úmyslně v opilosti = povinen nahradit celou skutečnou cenu Zavinění škody nedbalostí = náhrada max. 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 1. Obecná odp. za škodu Která vznikla zámci při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže škoda byla způsobena zamtelovým porušením právní povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití (neprávem dostal výpověď) 2. Zvláštní odp. za škodu Při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání Nemoc z povolání/prac. úraz Nemoc uvedená v předpisech o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání) Některé nemoci mají dlouho inkubační dobu = odpovědný je zamtel u něhož zámec naposledy pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc, kterou je postižen Zamtel se zcela zbaví odpovědnosti za prac. úraz nebo za nemoc z povolání důkazem, že jedinou příčnou bylo zamcovo zaviněné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo zamcova opilost, popř. jeho zneužití návykových látek a že zamtel nemohl škody na zdraví zabránit Z části se může zamtel odpovědnosti zbavit bylo-li zamcovo zaviněné jednání pouze jednou z příčin v těchto případech zamci obvykle namítají spoluvinu zamtele 17 / 21

18 Za pracovní úraz nebo nemoc z povolání se zamci poskytuje náhrada zahrnující složky a. Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti popř. i po jejím skončení b. Náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění c. Náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení d. Náhradu věcné škody např. zničený oděv Při úmrtí zamce v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je zamtel povinen poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení, přiměřené náklady na pohřeb, náhradu na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody Zvláštní odpovědnosti za škodu na odložených věcech má zamtel v případech, kdy zamnec tyto věci odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají Za věci, které zamci obvykle nenosí (šperky, větší částky peněz, ) a které zamtel od zamce nepřevzal do zvláštní úschovy, je odpovědnost zamtele unesena do Kč Odpovědnost zaniká, jestliže zamnec neupozorní zamtele o vzniklé škodě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne kdy se o škodě dozvěděl Zvláštní odpovědnost zamtele při odvrácení škody se vztahuje na případy, kdy zamnec utrpěl věcnou škodu nebo vynaložil účelné náklady, když odvracel nebezpečí hrozící zamteli a počínal si způsobem a počítal si způsobem přiměřeným okolnostem Každý zamtel je dle zákona povinně pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci a povolání zaměstnance, jestliže zaměstnává alespoň jednoho zamce (Zákonné pojištění) Kolektivní smlouva U zamtele, kde působí odbory, dochází dohodou se zamtele k sjednání kolektivní smlouvy Úloha: Prosazovat oprávněné potřeby a zájmy zámců Přispívat ke zlepšování pracovníků, zdravotních, sociálních a kulturních podmínek zámců Smlouva: 18 / 21

19 Je v zájmu uzavřít dobrou kolektivní smlouvu jak zámce tak zamtele Kolektivní smlouva by měla upravovat většinu pracovněprávních a mzdových nároků, ale ne méně už je stanoveno zákonem Vnitřní předpis: Nahrazuje kolektivní smlouvu, tam kde nejsou odbory Písemně, nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy Zamtel musí s vnitřním předpisem seznámit zámce Vnitřní předpis a kolektivní smlouva by měli upravovat většinu pracovně právních a mzdových nároků, ale nikdy méně než zákonný nárok (Ne jen u peněz!) a pouze tam, kde je stanoveno zákoníkem práce Pro zamtele, kteří provozují podnikatelskou činnost Základní mzda není-li stanovena mzdovým výměrem nebo v pracovní smlouvě Vyšší minimální mzda Překážky z důvodu obecného zájmu (pracovní volno, náhrada mzdy, ) Školení a studium při zaměstnávání pro řádný výkon práce sjednané v pracovní smlouvě Postoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy Náhrady výdajů poskytované zamcům v souvislosti s výkonem práce Příplatek za práci přes čas (+nejméně 25% průměrného výdělku) Příplatek za práci ve svátek (+nejméně 100%) Mzda za práci v noci (+nejméně 10%) Mzda za práci ve ztížených a zdraví škodlivém pracovním prostředí (+10% a více) Příplatek za práci v SO a NE (+10% a více) Odměny při významných životních a pracovních příležitostech Další mzda (13. a 14. Plat, přesné stanovení vzniku nároku, výpočtu a výplaty) 19 / 21

20 Prémie (stanovení podmínek pro splnění nároku na výplatu) Mimořádné odměny (uvést podmínky pro vznik nároku) Splatnost a výplata mzdy Délka dovolené (lze prodloužit o další týdny nad základní výměru) Odstupné (lze zvýšit o další násobky průměrného výdělku) Zvýšení částky kapesného při zahraniční pracovní cestě nad zákonem danou částku (40% z výše stravného) V kolektivní smlouvě lze sjednat další výhodnější podmínky pro zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro výkon práce (např. podávání teplých či studených nealkoholických nápojů, bezpečnost při práci, atd.) Pro rozpočtové, příspěvkové a některé další organizace a orgány Veškeré platové a ostatní platové nároky zámců v těchto organizacích jsou zákonem určeny, nelze v kolektivní smlouvě vyjednávat výhodnější podmínky V případech náhrady mzdy z pracovního volna z důvodu obecného zájmu při vojenské službě a ostatních překážkách v práci lze zvýšit v kolektivní smlouvě zákonné nároky na pracovní volno bez náhrady mzdy Zlepšení pracovního prostředí, podmínek a zvýšení bezpečnosti práce Dělení kolektivních smluv 1. Podnikové Jsou uzavírány mezi zamtelem a odborovými orgány Pokud má podnik více výrazně odlišných provozů (odlišných závodů) každá tato část podniku může uzavřít samostatnou kolektivní smlouvu 2. Vyššího stupně Uzavírá více zamtelů najednou s větším počtem odborových organizací (typičtí pro národohospodářské odvětví) 20 / 21

21 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pracovní právo - maturitní otázka ZSV Postup při uzavírání kolektivních smluv Pokud ještě ve firmě není smlouva, odbory musí vytvořit písemný návrh a předají ho vedení firmy. Pokud není ujednáno, musí vedoucí do 7 dnů zareagovat. Musí být sjednán obsah a platnost Nejpozději 2 měsíce před koncem platnosti původní kolektivní smlouvy musí být zahájeno nové jednání o nové kolektivní smlouvě V okamžiku podpisu nové kolektivní smlouvy se tato stává platnou a nejpozději do 15 dnů s ní musí být seznámeni všichni zámci Odboráři vždy chtějí novou kolektivní smlouvu => jinak hrozí stávkou Více materiálů na Studijni-svet.cz 21 / 21

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

SSOS_ON_1.15 Pracovní právo

SSOS_ON_1.15 Pracovní právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.15

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PRACOVNÍ PORADENSTVÍ Obsah 1. Práce na pracovní poměr... 2 Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy... 2 Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru... 2 Pracovní poměr na dobu určitou

Více

nemocí z povolání a jejich

nemocí z povolání a jejich Posuzování pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodňování konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Změny v zákoníku práce obecně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více