Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli"

Transkript

1 Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ilis Souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (pracovní poměr x dovolení, odpovědnost zaměstnance za škodu) Prameny pracovního práva: 1. LZPS 2. Zákoník práce Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 3. Zákon o zaměstnanosti 4. Zákon o kolektivním vyjednávání Za závislou práci se považuje i tzv. agenturní zaměstnanci, kdy zaměstnavatel podle zvláštního právního předpisu dočasně přiděluje své zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Lidé, kteří samostatně výdělečně podnikají: Jejich vztahy neupravuje zákoník práce 1 / 21

2 Konají práce na základě občanskoprávních smluv Právo na zaměstnání nezaměstnanost se v ČR starají ÚP (úřad práce) možnosti pracovního uplatnění: pracovní poměr služební poměr podnikání kdo si práci neobstará sám, může se o ni ucházet za pomocí ÚP, u něhož uplatní své právo na zaměstnání a. Zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání b. Rekvalifikace nezbytná k pracovnímu uplatnění c. Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci Kromě ÚP mohou zprostředkovávat zaměstnání také FO a PO, které obdrží k tomuto povolení tzv. AGENTURY PRÁCE Krajské pobočky a kontaktní pracoviště ÚP ČR Rekvalifikace: Změna dosavadního kvalifikace, která vyžaduje získání nových znalostí a dovedností Podpora v nezaměstnanosti: Náleží uchazečům o zaměstnání na základě rozhodnutí ÚP Uchazeč musí splňovat podmínky uvedené v Zákoně o zaměstnanosti Podpůrčí doba: 2 / 21

3 Do 50 let = 5 měsíční Do 55 let = 8 měsíční Nad 55 let = 11 měsíční Ukončení předchozí pracovního zaměstnání výpovědí nebo rozvázání pracovního poměru bez závažného důvodu máme právo na 45% výplaty z platu Jestliže zaměstnavatel s vámi ukončí pracovní poměr, máte: 1. a 2. měsíc nárok na 65% z platu (max. cca Kč) 3. a 4. měsíc nárok na 50% z platu 5. a více měsíců nárok na 45% z platu Nárok na podporu v nezaměstnanosti: Občan ČR, který za předcházející 2 roky byl 12 měsíců účasten důchodového pojištění + doba když by, jsme pečovali o dítě do 4 let a započítává se do toho i rodičovská dovolená (péče od dítě do 4 let) Úřad práce Při první návštěvě potřebujeme: a. Platný občanský průkaz b. Doklad o ukončení pracovního poměru c. Doklad o jiné výdělečné činnosti d. Potvrzení o ukončení náhradní doby (mateřská) e. Rozpočtový list (potvrzení o zaměstnání) Účastníci pracovněprávních vztahů a. Individuální PP 3 / 21

4 Upravuje pracovní vztahy jednotlivých zaměstnanců (zaměstnanec x zaměstnavatel) b. Kolektivní PP Řeší vztahy mezi zaměstnaneckými odbory a orgány nebo jednotlivými zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců Zaměstnavatelé = PO a FO (manželé zaměstnávají pomocníky v domácnosti) Zaměstnanec = FO nad 15 let po ukončení povinné školní docházky Cizinci = mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže mají povolení k pobytu a povolení k zaměstnání Pracovní poměr Všechny vztahy, které se řídí normami PP, se nazývají pracovněprávní vztahy např. Pracovní poměry, vztahy odpovědnosti za škody způsobené při práci, vztahy týkající se dovolené Nejvýznamnější PP vztah Obvykle se zakládá pracovní smlouvou Právo zaměstnavatele = dávat příkazy k práci = vyplácet mzdu Právo zaměstnance = povinnost osobně konat uloženou práci = na mzdu = na ochranu zdraví při práci Druhy pracovního poměru: 1. Podle pracovní doby 4 / 21

5 Plná nebo částečná pracovní doba 2. Podle doby ukončení Na dobu neurčitou (Doba není ujasněna) Na dobu určitou (Její trvání limituje zákon) Vznik pracovního poměru: 1. Pracovní smlouvou Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a to dnem, kterým je ve smlouvě ujednáno jako den nástupu do práce Pracovní smlouva: Před uzavřením pracovní smlouvy: Zaměstnance je nutné seznámit s jeho budoucími povinnostmi a právy, pracovními a mzdovými podmínkami, popřípadě zajistit lékařskou prohlídku Uzavírá se písemně, jedno vyhotovení se předává zaměstnanci Musí obsahovat: a. Den nástupu do práce b. Místo výkonu práce (přesně specifikováno) c. Druh či pozice práce Mohla by obsahovat: a. Délka dovolené Dodatková dovolená (při fyzických pracích) 5 / 21

6 b. Výše mzdy c. Délka zkušební doby Až 3 měsíce, může být kratší, nebo vůbec! 6 měsíců u vedoucího pracovníka NELZE PRODLOUŽIT!!! d. Délka pracovní doby Klasicky 40 hod. týdně pružná prac. doba = zaměstnanec si sám zvolí začátek a konec pracovní doby (novináři) Směný provoz Nepřetržitý provoz Termisy e. Ubytování f. Zvyšování kvalifikace 2. Jmenováním Vedoucího zaměstnance (př. ředitel) podle zvláštních předpisů dnem, který je jeho jmenování uveden jako den nástupu do práce 3. Volbou Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s předpisy a bezpečnosti ochrany při práci 6 / 21

7 Změny pracovního poměru Nejčastěji se týkají místa výkonu práce nebo druhu práce Obě strany by měli se změnami souhlasit Zákoník práce v některých případech umožňuje změny prac. poměru i bez schválení zaměstnavatele: 1. Zaměstnavatel MUSÍ převést zaměstnance v těchto případech: Těhotná žena či žena pečující o dítě do 9 měsíců Jedná se o člověka s nějakou nemocí (bacilonosič) Pokud je soudem zakázaná ta činnost 2. Zaměstnavatel MŮŽE převést zaměstnance v těchto případech: Pokud bylo zahájeno trestní řízení související s jeho prací (pozicí) Při dočasné ztrátě zaměstnavatele (např. v jiném sektoru někdo chybí) V případě nebezpečí (např. povodně = mimořádné události) Ukončení pracovního poměru Právní úkony Ochranná doba Doba kdy nelze dát výpověď Ženy v těhotenství Ženy pečující o dítě do 3 let Neschopenka Uvolnění pro výkon veřejné fce. (starosta,...) 7 / 21

8 1. Dvoustranné Dohoda o rozvázání pracovního poměru Obě strany se dohodnou Většinou 2 měsíční odstupní doba 2. Jednostranné Výpověď Výpovědní doba Pracovní poměr končí až uplynutím výpovědní doby. Musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce Výpovědní doba smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. a. Ze strany zaměstnavatele Musí být v písemné podobě Musí uvést důvody Může být odstupné Musí se doručit zaměstnanci (Až když jí dostane je platná) b. Ze strany zaměstnance Nemusí uvést důvody Písemná podoba Nutno předat zaměstnavateli 8 / 21

9 Zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě Nemusí ani jedna strana uvádět důvod Písemně Okamžité zrušení pracovního poměru Písemně, řádně dle zákona, odůvodnění a doručit druhému účastníkovi = jinak neplatné Důvody 1. Zamnec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu k odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo spáchal při plnění pracovních úkolů úmyslný trestný čin a byl za něj odsouzen k nepodmíněnému trestu k odnětí svobody na dobu min. 6 měsíců 2. Zamnec porušil povinnosti vyplívající z právních předpisů vztahující se k jeho práci zvlášť hrubým způsobem 3. Zamnec může okamžitě zrušit PP, jestliže mu zamtel nevyplatí mzdu nebo náhrada mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti 4. Jestliže zamnec dle lékařského posudku nemůže dál konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zamtel ho nepřevede do 15 dnů na jinou pozici 5. Když hrubě poručí zaměstnanec pracovní řád v Zákoníku práce (Opilý ve své pracovní době či po pracovní době, však v prostoru výkonu práce) 3. Události: Uplynutí nějaké doby Poměr na dobu určitou Např. u sklizně musí dát zamtel min 3 dny dát vědět dopředu Když zamnec pracuje dále i přes souhlas zamtele smlouva se automaticky mění na dobu neurčtou Poměr na dobu určitou 9 / 21

10 Když už nám končí smlouva a náš šéf nám dává stále novou práci, automaticky se smlouva převádí na dobu neurčitou Písemná podoba = jinak je právní úkon neplatný Práce konané mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce (DPP) Do 300 hodin ročně Dohoda musí být písemná Odměna bývá splatná až po dokončení a odevzdání práce Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Do 20 hodin týdně (průměrně), nelze překročit více jak průměrně polovinu stanovené týdenní doby Může přesahovat 300 hodin ročně Dohoda musí být písemně Odměna bývá vymezena termínem na dobu mezd Lze uzavřít na dobu určitou či na dobu neurčitou Pokud není vymezen způsob zrušení, může každá strana podat výpověď bez udání důvodů s 15denní výpovědní dobou Na tyto právní vztahy se nevztahují některá ustanovení ZP (např. o prac. době a o době odpočinku) Práce malého rozsahu Nepravidelnost Příležitostný charakter Pracovní posudky 10 / 21

11 Prac. posudek: zamtel je povinen vydat zámci na jeho žádost do 15 dnů, ne dříve než 2 měsíce před koncem PP Potvrzení o zaměstnání: Musí zamtel vydat zámci při skončení PP Druh, doba zaměstnání, průměrný výdělek, prováděné srážky ze mzdy (zápočtový list) Odstupné je zamtel povinen vyplatit zámci v případech uvedených v ZP Pracovní řád, povinnosti, zaměstnanců Pracovní řád: Doplňuje obecná ustanovení ZP podle zvláštních podmínek jednotlivých pracovišť Může vydat každý zaměstnavatel (u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit PŘ pouze s písemným souhlasem odborové organizace Základní povinnosti zaměstnanců: Pracovat svědomitě a řádně Plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky Dodržovat předpisy vztahující se k vykonávané práci Řádně hospodařit se svěřeným majetkem Vedoucí zaměstnanci mají ještě další povinnosti: Organizovat, řídit a kontrolovat práci Vytvářet příznivé pracovní podmínka Spravedlivě odměňovat práci Pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců 11 / 21

12 Zaměstnanci státních orgánů a organizací jsou mimo jiné povinni: Jednat a rozhodovat nestranně Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce Nepřijímat dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem zaměstnání Pracovní doba PD je doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele PD je limitována kvůli ochraně zdraví zaměstnanců Jsou stanovené zásady povinných přestávek během PD a doby odpočinku mezi směnami Doba odpočinku: Není PD, jsou to přestávky, které se nezapočítávají do PD PD je ze zákona nejdéle 40 h/týdně U zaměstnanců pod 18 let nesmí doba PD (směny) za jeden den přesáhnout 8 hodin Rozvržení PD: Rovnoměrně Nerovnoměrně (Přípustné ve stavebnictví, zemědělství a dopravě) Pružná PD: Dle stanovených zásad si zaměstnanec stanoví sám začátek a konec své směny. (Novináři) Dny pracovního klidu: Dny na které připadá zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky. V těchto dnech lze nařídit práci jen podle ZP Práce přes čas: 12 / 21

13 Práce konaná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní PD a mimo rámec rozvrhu prac. směn Zaměstnavatel je oprávněn nařídit práci přes čas jen v mezích povolených limitů Noční práce: V době od 22:00 do 6:00 hod. Dovolená na zotavenou: Příslušné zámci v PP za kalendářní rok, jestliže v něm opracoval alespoň 60 dnů Během dovolené se pobírá průměrná mzda Zamec obdrží průměrnou část dovolené za část roku Základní délka dovolené = 4 týdny Dodatková dovolená = u zvláště obtížné práce Dobu čerpání dovolené určuje zamtel a musí jí oznámit min. 14 dní dopředu Jestliže nebyla vyčerpána celá dovolená do konce roku, musí mu být poskytnuta v dalším kalendářním roce Zamtel může ze závažných provozních důvodů zamce odvolat, ale musí zaplatit vzniklé škody Odměňování práce Řídí se: Zákoníkem práce Nařízením vlády o min. mzdě, o nejnižších úrovních zaručení mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Mzda = odměna za vykonanou práci Složky: 13 / 21

14 1. Základní mzda 2. Příplatky 3. Odměny Formy: 1. Časová 2. Úkolová 3. Podílová 4. Smíšená Plat = odměna u rozpočtových a příspěvkových organizací a státních orgánů Náhrada mzdy při překážkách v práci Ze strany zamce: Důležité osobní překážky (vlastní svatba, úmrtí rodinného příslušníka, narození dítěte manželce) Překážky v obecním zájmu (darování krve, účast na školení, výkon fce. člena orgánu odborné organizace) Ze stany zamtele: Provozní překážky (elektrika) Zamec má nárok na náhradu mzdy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Soubor předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tvoří ustanovení ZP a mnoho předpisů technické povahy (tech. postupy, předpisy o obsluze strojů) Zamtele jsou povinni: Zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení 14 / 21

15 Poskytovat bezplatně OOPP (Osobní ochranné pracovní pomůcky) = prac. oděv Seznamovat zámce s bezpečnostními předpisy Zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání Dbát na to, aby zdraví zámců nebylo ohrožováno kouřením Zámci jsou povinni: Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví Používat OOPP Dodržovat zákaz kouření na pracovišti Účast na školení a výcviku, podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám Oznamovat závady na pracovišti Kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví = odborné orgány Státní odborný dozor = inspektoráty bezpečnosti práce Zamec oprávněn odmítnout výkon práce, která ohrožuje jeho život či zdraví Pracovní podmínky žen Právní normy: Zakazují zaměstnávat ženy pracemi pro ně nevhodné (těžba nerostů,...) Stanoví zvláštní pracovní podmínky pro těhotné ženy a matky pečující o dítě Těhotná žena nesmí pracovat přesčas, bez svého souhlasu na služební cestě Nárok na mateřskou = 28 týdnů (platí zaměstnavatel) = dvojčata 37 týdnů Rodičovská dovolená = po skončení mateřské (do 2,3,4 let dítěte) 220 tis. Kč na dobu 4 let = matka si může částku, kterou bude pobírat určit sama, ale podle toho se určí doba pobírání rodičovského příspěvku. S narozením dalšího dítěte se příspěvek ruší a začíná se pobírat znovu na mladší dítě. 15 / 21

16 Pracovní podmínky mladistvých Mladší než 16 let do 30 hod./týdně Mladistvým od let jsou zakázány práce: Vzhledem k věku nepřiměřené, nebezpečné zdraví škodlivé Nesmějí být uzavírány dohody o hmotné odpovědnosti Práce přesčas a v noci Zaměstnancem až od 15 let s ukončeným základním vzděláním Odpovědnost zaměstnance za škodu Zamec je odpovědný za každou škodu, kterou způsobí, kromě škody vyplívající z hospodářského rizika (chybně odhadnutá poptávka) Obecná odpovědnost zámce za škodu Zvláštní tzv. Hmotná odpovědnost za škodu Na základě písemné dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (peníze, palivo, zboží,...) Zamtel nemusí dokazovat vinu, ale škodu Škoda se uhrazuje v plném rozsahu Každý zamnec má obecnou odp. za škodu, kterou zamteli způsobí zaviněným porušením povinnosti při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním Zamtel musí prokázat zamcovu vinu Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Má zámec za věci (prac. pomůcky) svěřenému na základě písemného potvrzení zamnec uhrazuje zůstatkovou cenu Odpovědnost za nesplnění povinností Zamnec vědomě neupozornil vedoucího na hrozící škodu, ani proti ní nezakročil 16 / 21

17 Škoda způsobena úmyslně v opilosti = povinen nahradit celou skutečnou cenu Zavinění škody nedbalostí = náhrada max. 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 1. Obecná odp. za škodu Která vznikla zámci při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže škoda byla způsobena zamtelovým porušením právní povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití (neprávem dostal výpověď) 2. Zvláštní odp. za škodu Při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání Nemoc z povolání/prac. úraz Nemoc uvedená v předpisech o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání) Některé nemoci mají dlouho inkubační dobu = odpovědný je zamtel u něhož zámec naposledy pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc, kterou je postižen Zamtel se zcela zbaví odpovědnosti za prac. úraz nebo za nemoc z povolání důkazem, že jedinou příčnou bylo zamcovo zaviněné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo zamcova opilost, popř. jeho zneužití návykových látek a že zamtel nemohl škody na zdraví zabránit Z části se může zamtel odpovědnosti zbavit bylo-li zamcovo zaviněné jednání pouze jednou z příčin v těchto případech zamci obvykle namítají spoluvinu zamtele 17 / 21

18 Za pracovní úraz nebo nemoc z povolání se zamci poskytuje náhrada zahrnující složky a. Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti popř. i po jejím skončení b. Náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění c. Náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení d. Náhradu věcné škody např. zničený oděv Při úmrtí zamce v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je zamtel povinen poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení, přiměřené náklady na pohřeb, náhradu na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody Zvláštní odpovědnosti za škodu na odložených věcech má zamtel v případech, kdy zamnec tyto věci odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají Za věci, které zamci obvykle nenosí (šperky, větší částky peněz, ) a které zamtel od zamce nepřevzal do zvláštní úschovy, je odpovědnost zamtele unesena do Kč Odpovědnost zaniká, jestliže zamnec neupozorní zamtele o vzniklé škodě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne kdy se o škodě dozvěděl Zvláštní odpovědnost zamtele při odvrácení škody se vztahuje na případy, kdy zamnec utrpěl věcnou škodu nebo vynaložil účelné náklady, když odvracel nebezpečí hrozící zamteli a počínal si způsobem a počítal si způsobem přiměřeným okolnostem Každý zamtel je dle zákona povinně pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci a povolání zaměstnance, jestliže zaměstnává alespoň jednoho zamce (Zákonné pojištění) Kolektivní smlouva U zamtele, kde působí odbory, dochází dohodou se zamtele k sjednání kolektivní smlouvy Úloha: Prosazovat oprávněné potřeby a zájmy zámců Přispívat ke zlepšování pracovníků, zdravotních, sociálních a kulturních podmínek zámců Smlouva: 18 / 21

19 Je v zájmu uzavřít dobrou kolektivní smlouvu jak zámce tak zamtele Kolektivní smlouva by měla upravovat většinu pracovněprávních a mzdových nároků, ale ne méně už je stanoveno zákonem Vnitřní předpis: Nahrazuje kolektivní smlouvu, tam kde nejsou odbory Písemně, nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy Zamtel musí s vnitřním předpisem seznámit zámce Vnitřní předpis a kolektivní smlouva by měli upravovat většinu pracovně právních a mzdových nároků, ale nikdy méně než zákonný nárok (Ne jen u peněz!) a pouze tam, kde je stanoveno zákoníkem práce Pro zamtele, kteří provozují podnikatelskou činnost Základní mzda není-li stanovena mzdovým výměrem nebo v pracovní smlouvě Vyšší minimální mzda Překážky z důvodu obecného zájmu (pracovní volno, náhrada mzdy, ) Školení a studium při zaměstnávání pro řádný výkon práce sjednané v pracovní smlouvě Postoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy Náhrady výdajů poskytované zamcům v souvislosti s výkonem práce Příplatek za práci přes čas (+nejméně 25% průměrného výdělku) Příplatek za práci ve svátek (+nejméně 100%) Mzda za práci v noci (+nejméně 10%) Mzda za práci ve ztížených a zdraví škodlivém pracovním prostředí (+10% a více) Příplatek za práci v SO a NE (+10% a více) Odměny při významných životních a pracovních příležitostech Další mzda (13. a 14. Plat, přesné stanovení vzniku nároku, výpočtu a výplaty) 19 / 21

20 Prémie (stanovení podmínek pro splnění nároku na výplatu) Mimořádné odměny (uvést podmínky pro vznik nároku) Splatnost a výplata mzdy Délka dovolené (lze prodloužit o další týdny nad základní výměru) Odstupné (lze zvýšit o další násobky průměrného výdělku) Zvýšení částky kapesného při zahraniční pracovní cestě nad zákonem danou částku (40% z výše stravného) V kolektivní smlouvě lze sjednat další výhodnější podmínky pro zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro výkon práce (např. podávání teplých či studených nealkoholických nápojů, bezpečnost při práci, atd.) Pro rozpočtové, příspěvkové a některé další organizace a orgány Veškeré platové a ostatní platové nároky zámců v těchto organizacích jsou zákonem určeny, nelze v kolektivní smlouvě vyjednávat výhodnější podmínky V případech náhrady mzdy z pracovního volna z důvodu obecného zájmu při vojenské službě a ostatních překážkách v práci lze zvýšit v kolektivní smlouvě zákonné nároky na pracovní volno bez náhrady mzdy Zlepšení pracovního prostředí, podmínek a zvýšení bezpečnosti práce Dělení kolektivních smluv 1. Podnikové Jsou uzavírány mezi zamtelem a odborovými orgány Pokud má podnik více výrazně odlišných provozů (odlišných závodů) každá tato část podniku může uzavřít samostatnou kolektivní smlouvu 2. Vyššího stupně Uzavírá více zamtelů najednou s větším počtem odborových organizací (typičtí pro národohospodářské odvětví) 20 / 21

21 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pracovní právo - maturitní otázka ZSV Postup při uzavírání kolektivních smluv Pokud ještě ve firmě není smlouva, odbory musí vytvořit písemný návrh a předají ho vedení firmy. Pokud není ujednáno, musí vedoucí do 7 dnů zareagovat. Musí být sjednán obsah a platnost Nejpozději 2 měsíce před koncem platnosti původní kolektivní smlouvy musí být zahájeno nové jednání o nové kolektivní smlouvě V okamžiku podpisu nové kolektivní smlouvy se tato stává platnou a nejpozději do 15 dnů s ní musí být seznámeni všichni zámci Odboráři vždy chtějí novou kolektivní smlouvu => jinak hrozí stávkou Více materiálů na Studijni-svet.cz 21 / 21

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 Obsah iii Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 1. Co je to pracovní právo a jaké vztahy upravuje?...........................3 2. Které jsou nejdůležitější pracovněprávní předpisy?.........................3 3.

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více