Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě"

Transkript

1 Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Volf V. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, Praha Souhrn Chronické hepatitidy u dětí a jejich následky ( jaterní cirhóza nebo hepatocelulární karcinom ) ředstavují závažný zdravotnický a společenský problém. V současnosti je popsána celá řada virů, mikrobů, toxických látek nebo jiných patogenů, které způsobují postižení jaterního parenchymu. Mezi klasicky hepatotropní působky patří především viry lidských hepatitid. Odhaduje se, že až 15-30% transplantací jater u dospělých je prováděno v důsledku komplikací chronických hepatitid a to především virových ( hepatitidy typu B a C ), které jsou celosvětově nejčastějšími krví přenášenými onemocněními. Autor se zabývá diagnostickými a terapeutickými postupy u jednotlivých typů chronických hepatitid v dětském věku. Klíčová slova: chronická hepatitida děti diagnostika léčba Chronická hepatitida je definována jako pokračující zánět jater, kdy nedojde k restituci jaterního parenchymu v předem očekávané době. Tato doba je arbitrárně stanovena minimálně na šest měsíců, častěji na však na jeden rok, což závisí především na věku dítěte. Tato definice má však svá omezení. Především ne všichni pacienti prodělali v minulosti jasnou akutní hepatitidu. Mnoho dětí může mít přímo symptomy chronické hepatitidy. Často bývá u pacientů s chronickou hepatitidou akutní začátek nemoci rozpoznán dříve než u dospělých. Rovněž progresivní zánětlivé změny jaterní tkáně bývají pozorovány poměrně brzy, kdy příznaky trvají často kratší dobu než několik týdnů. Někteří autoři proto doporučují mnohem větší opatrnost při používání časových kriterií obvyklých pro dospělé. Hlavní snahou je diagnostikovat léčitelné jaterní onemocnění co nejdříve. Chronické hepatitidy se obvykle dělí do dvou kategorií chronická perzistující hepatitida a chronická aktivní hepatitida. Nejsou li časová kritéria splněna, je diagnóza chronické hepatitidy určována výhradně histologicky.

2 Chronická perzistující hepatitida ( CPH ) je relativně příznivé onemocnění s malými nebo žádnými symptomy. Pacienti mají obvykle zvýšenou koncentraci aminotransferáz s anamnestickým údajem o prodělané akutní hepatitidě. Jiní mají nespecifické symptomy, jako je únavnost, nevolnost, nechutenství nebo pocit tlaku pod pravým žeberním obloukem. K diagnóze pak vede náhodný nález zvýšených hodnot aminotransferáz zachycených při screeningovém vyšetření. Játra nebývají většinou zvětšena a ikterus a splenomegalie jsou vzácné. Diagnóza se určuje necílenou jaterní biopsií. Charakteristickým nálezem bývají ostře ohraničené portobiliární prostory s kulatobuněčnou zánětlivou infiltrací. Struktura jaterních acinů je zachována a nekrózy hepatocytů jsou zcela ojedinělé. Podobný histologický obraz však může být v klidové fázi chronické aktivní hepatitidy. Chronická aktivní hepatitida ( CAH ) je závažné onemocnění, které vede často k trvalému poškození jater a k jaterní cirhóze. Vyskytuje se spíše u dospívajících a mladých dospělých. CAH bývá často dělena na mírně aktivní a vysoce aktivní formu. První z nich bývá častěji spojena s infekcí HBV nebo HCV, druhá s autoimunitním procesem. Mírně aktivní chronická hepatitida je určitým stupněm mezi CPH a chronickou hepatitidou vysoce aktivní. Přechod mezi jednotlivými formami chronické hepatitidy není vzácností. Pokud se jedná o histologický obraz u CAH, je porušena architektonika acinů včetně limitující membrány. Portální prostory jsou rozšířeny chronickou zánětlivou infiltrací a vazivovou proliferací, která současně přechází do okolí. Specifické jsou nekrózy na periferii acinů a zánětlivá ložiska v jaterním parenchymu ( obr. 1 ). Autoimunitní chronická hepatitida. Jedná se o chronický zánět jater neznámé etiologie s typickými imunními a autoimunními fenomény, který má výraznou tendenci ke vzniku jaterní fibrózy. Většinou jsou postiženy mladé ženy, může se však manifestovat i u starších pacientů. Ve většině případů je spouštěcí mechanismus nejasný. Určitý podíl má působení faktorů faktorů zevního prostředí ( EBV, HSV, hepatitida A ). V klinickém obraze probíhá od zcela asmptomatické formy až po těžkou hepatitidu s fulminantním průběhem. Nespecifickými projevy jsou únavnost, artalgie, anorexie, která může způsobit sekundární amenorhoeu. Biochemická aktivita aminotransferáz je vyšší než hladina bilirubinu nebo alkalické fosfatázy. Typická bývá hypergamaglobulinémie, vzácně může být vyjádřen obraz cholestázy. Biochemická aktivita nemusí korelovat s aktivitou histologickou. Ze sérologických vyšetření se stanovuje aktivita autoimunitních markerů ( ANA, ANCA, anti LKM, anti SLA ), podle kterých se autoimunitní hepatitidy dělí do jednotlivých typů. Pro

3 přesné stanovení diagnózy autoimunitní hepatitidy je necílená jaterní biopsie nezbytně nutná. Typická je infiltrace portálních prostor mononukleáry, která přechází do okolí periportální infiltrát. V léčbě mají zásadní význam kortikosteroidy a imunosupresiva. U mírných a asymptomatických forem se pacienti pouze sledují, u fulminantního průběhu je nutná transplantace jater. Celková doba léčby se pohybuje od 12 do 18 měsíců. Většina velmi příznivě reaguje na imunosupresivní léčbu, asi u 20% docháuí k rozvoji jaterní cirhózy. Velkou vzácností je rozvoj hepatocelulárního karcinomu. Poléková chronická hepatitida. Existuje velké množství chemických látek, které vedou k poškození jaterní tkáně. Některé z nich jsou skutečné toxiny zasahující játra přímo nebo nepřímo. Přímé hepatotoxiny poškozují hepatocyty fyzikálně chemickým působením na membrány, následkem čehož vzniká nekróza nebo steatóza jater. Příkladem je fosfor nebo chloroform. Nepřímé hepatotoxiny poškozují hepatocyty selektivní interferencí s metabolickou nebo exkreční funkcí jater. Strukturální postižení je až na druhém místě. Jejich působení vede k jaterní steatóze, nekróze nebo ke kombinaci obou lézí. K této skupině patří některá cytostatika a antibiotika ( metotrexát, 6 merkaptopurin, tetracyklin ), aflatoxin, alkaloidy hub, etanol. Jiná skupina chemických látek ( léků ) je pouze potencionálně hepatotoxická. Chemické látky mohou vyvolat akutní poškození parenchymu jater ( cytotoxické poškození ) nebo způsobí cholestázu ( cholestatické poškození ). Nejčastěji se však obě formy kombinují. K poškození jater nemusí dojít pouze při otravě, ale také iatrogenně následkem nežádoucí vedlejší reakce při terapii pacienta nebo nevhodným používáním léku. Počet léků, které mohou játra poškodit, se stále zvyšuje. Tento vzestup není vyvolán pouze zaváděním nových léků, ale také poznáním, že léky již dlouhou dobu známé a používané mohou játra poškozovat. Samostatnou kapitolou v této formě chronického postižení jater je otázka problematiky hepatopatie v souvislosti s kojením. Existují kojenci s nevysvětlitelnou hepatopatií toxického charakteru ( AST více elevováno než ALT ), která se spontánně upravuje po přerušení kojení. Opětovné zavedení kojení vede opět k signifikantní elevaci aminotransferáz. Základní úvaha spočívá v tom, že v mateřském mléku určitých matek se mohou nacházet látky, které působí hepatotoxicky. Průkaz konkrétní chemické noxy je však velmi obtížný. Může být komplikován i tím, že se nemusí jednat o klasické toxické působení závislé na dávce a koncentraci, ale o idiosynkrasii. Tato teorie vychází z toho, že člověk stojí na vrcholu potravinového řetězce, kojenec živený mateřským mlékem pak na jeho úplné špičce. V mateřském mléce se biokoncentruje řada chemických látek vnějšího znečištěného prostředí,

4 které nepodléhají biodegradaci. Jedná se o olovo, hliník, kadmium, cyklodieny, hexachlorobenzen. Nejpodezřelejšími se však jeví polychromované bifenyly ( PCB ), které se kumulují především v tukovém kompartmentu. Jejich efekt je jednak krátkodobý ( hepatotoxicita, exantemy, poruchy imunity ) a jednak dlouhodobý ( kancerogenita, poruchy reprodukčních schopností ). Granulomatozní hepatitida. Má různou etiologii a je pro ni charakteristická přítomnost granulomů, které jsou lokalizovány v periportálních prostorech nebo v jejich blízkosti. Granulomy jsou složené z epiteloidních buněk, obrovských vícejaderných buněk Langhansova typu, mikrofágů, lymfocytů a plazmocytů. Vyskytují se u Crohnovy choroby a Hodgkinova lymfou. Jinou příčinou mohou být infekce ( tuberkulóza ), parazitární onemocnění ( toxokaróza ) a farmaka ( sulfonamidy ). Nespecifická reaktivní hepatitida bývá označována zánětlivá reakce, která provází mimojaterní onemocnění. Setkáváme se s ní zejména při zánětlivých onemocněních trávicího systému ( Crohnova choroba nebo idiopatická proktokolitida ). Její prognóza je určována především závažností základního onemocnění. V současné době je popsána celá řada virů a mikrobů způsobujících postižení jaterního parenchymu u dětí i dospělých. Mezi klasicky hepatotropní patogeny patří především viry lidských hepatitid. Do současné doby je bezpečně popsáno a klasifikováno 5 typů ( A E ). U nově objevených typů ( virus hepatitidy G HGV ) nebylo dosud jednoznačně prokázáno, zda se jedná o skutečného patogena, který způsobuje jaterní zánět samostatně nebo zda jde pouze o náhodný nález při konfekci u jaterních onemocnění jiné etiologie ( virová hepatitida C ). Virové hepatitidy typu A ( HAV ) a E (HEV ) mají většinou akutní průběh s typickými klinickými projevy. Po akutní fázi následuje úzdrava. Do chronicity tyto hepatitidy nepřecházejí. Akutní virová hepatitida typu B ( HBV ) má zpravidla těžší průběh než HAV. Do chronicity přechází HBV asi v 10% případů. Většinou se jedná o pacienty s mírným nebo zcela asymptomatickým průběhem akutní fáze, u nichž nedošlo k dostatečné aktivaci imunitního systému a tudíž ani k eliminaci infekčního agens. V současnosti představuje virová hepatitida B jeden z velkých zdravotnických problémů v celosvětovém měřítku. Odhaduje se, že se tímto virem během svého života infikuje více než 2 miliardy osob a že v současnosti je chronicky infikováno milionu lidí ( bez ohledu na věk a pohlaví ). Česká republika patří mezi oblasti s nízkým stupněm promořenosti virem hepatitidy B.

5 Prevalence infekce je u nás podle posledních sérologických přehledů 0,6%. Tento pokles je patrný v posledních letech, kdy vlivem očkování dochází v České republice, ale i v jiných vyspělých státech západní Evropy k postupnému poklesu této infekce, jelikož se nejdříve očkovali rizikové skupiny ( hemodialyzovaní pacienti, hemofilici ). K tomuto poklesu incidence rovněž velmi významně přispívá i to, že od roku 2001 patří v České republice očkování proti HBV mezi povinná očkování u dětí ( kojenci a děti ve věku 12 let ). Na rozdíl od jiných jaterních nemocí v pokročilém stadiu, nepatří dosud jaterní cirhóza vyvolaná infekcí HBV mezi běžné indikace jaterní transplantace. U hepatitidy typu C ( HCV ) je bezpříznakový průběh onemocnění velmi častý a choroba přechází do chronicity v 70% případů. Podle některých zdrojů dokonce až v 90%. Toto onemocnění je rovněž celosvětovým zdravotním problémem, jehož závažnost trvale roste. Současný odhad uvádí, že celosvětově je virem hepatitidy C infikováno asi 3% populace. V absolutních číslech to představuje více než 175 milionů obyvatel, přičemž podle odhadů zhruba 4 miliony žijí v USA a asi 5 milionů v západní Evropě. Jde tedy o problematiku nejen rozvojových, ale i těch nejrozvinutějších a nejbohatších zemí světa. V těchto státech jsou nejčastější formou přenosu této infekce narkomani, kteří jsou závislí na injekčním užívání drog ( IUD ) a jiné rizikové skupiny obyvatelstva ( homosexuálové nebo homosexuální prostituti ), kdy se velmi často jedná o mladé lidi žijící na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu, drogách nebo výherních automatech. Další významnou cestou šíření infekce jsou krevní převody nebo používání krevních derivátů ( jejich význam v České republice v posledních několika letech výrazně poklesl ). Vertikální přenos infekce z matky na plod je rovněž možný, přičemž riziko přenosu v tomto případě roste úměrně celkové virové zátěži matky. Ačkoli většina nově diagnostikovaných HCV infekcí ( zhruba 90% ) je v přímé souvislosti s některým z výše uvedených rizikových faktorů, etiologie některých onemocnění zůstává neobjasněna. Počet úmrtí zapříčiněných infekcí HCV je v USA odhadována na 8-10 tisíc ročně. Současně je známo, že infekce HCV je hlavní příčinou chronických jaterních onemocnění a s nimi souvisejících transplantací jater, a to jak v USA, tak v západní Evropě. Přibližně u 20% nemocných s chronickou hepatitidou C dochází ke vzniku jaterní cirhózy, která nejen znamená dlouhodobou nemocnost a vysoké náklady na zdravotní péči, ale také zvyšuje riziko následného vzniku hepatocelulárního karcinomu. Výše uvedená fakta vypovídají o tom, že přirozený průběh neléčené HCV infekce je zrádný a značně nepříznivý. Navíc u jedinců s nepříznivým genotypem 1, je celý průběh onemocnění urychlen a riziko jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu zvýšené. Klinicky nenápadný

6 průběh počátečních fází HCV infekce, nepředvídatelnost a zrádnost dalšího vývoje naznačují, že existuje dosud neidentifikovaná skrytá populace HCV infikovaných jedinců, kteří mají vysoké riziko vzniku život ohrožujících komplikací. Je proto více než žádoucí se zaměřit na intenzivní, aktivní vyhledávání nemocných se známými rizikovými faktory. Proto je stále větší pozornost věnována novým možnostem kontroly anebo eradikace HCV infekce. V České republice neexistuje cílený registr jedinců s prokázanou HCV infekcí ani nejsou k dispozici aktuální sérologické přehledy. Počty infikovaných lze odhadovat na základě údajů z různých oblastí zdravotní péče. Z těchto údajů vyplývá, že počty HCV infikovaných jedinců v České republice velmi strmě rostou, především v souvislosti s vysokou prevalencí této infekce mezi IUD. Jen v této skupině je prevalence HCV infekce odhadována na zhruba Ve zbývající populaci České republiky lze, na základě dřívějších hodnot pozitivity HCV mezi dárci krve, počty infikovaných jedinců odhadnout na dalších zhruba Celkově lze očekávat, že počty infikovaných osob v České republice se blíží V přepočtu to znamená, že na každých obyvatel naší republiky připadá jeden HCV infikovaný jedinec. Na základě literárních údajů je známo, že v minulosti proběhla v západní Evropě a USA řada epidemiologických studií zabývajících se výskytem HCV mezi rizikovými skupinami obyvatelstva a to především mladistvými, kde se tento výskyt pohybuje v rozmezí 15-20%. V zemích východní Evropy a tudíž ani v České republice podobná studie u dospělých rizikových pacientů zatím neproběhla. Proto jsou tyto odhady pouhou spekulací. Lze však určitým způsobem vycházet z výsledků studie výskytu chronických hepatitid B a C u rizikových skupin mladistvých a mladých dospělých, kteří jsou v péči osvětového střediska Šance a provozují placené sexuální služby ( homosexuální, bisexuální a heterosexuální prostituti ), která proběhla v roce 2002 na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V tomto souboru bylo vyšetřeno 49 jedinců a to 41 chlapců a 8 dívek s medianem 23 let. Soubor byl tvořen z 92,2% kavkazskou etnickou skupinou a ze 7,8% rómskou. Vyšetřované osoby byli rozděleny do 3 skupin podle věku ( let, let, nad 24 let ). Nejmladšímu bylo 16 let a 8 měsíců, nejstarší byl ve věku 39 let a 3 měsíce. Nejvíce vyšetřených bylo ve druhé skupině a to 23 ( 46,9% ). V první skupině bylo 6 jedinců ( 12,2% ) a ve třetí skupině bylo 20 jedinců ( 40,8% )(obr.2). Virus hepatitidy B byl prokázán u 7 probandů ( 6 chlapců, 1 dívka ). Prevalence HBV ve zkoumané skupině byla 14,3% ( interval spolehlivosti 95%: 5,9% - 27,2% ). Virus hepatitidy C byl potvrzen rovněž u 7 vyšetřených mladistvých ( 5 chlapců, 2 dívky ), přičemž u 2 osob byla prokázána přítomnost jak viru hepatitidy B, tak viru hepatitidy C.

7 Prevalence v této skupině byla rovněž 14,3% ( interval spolehlivosti 95%: 5,9% - 27,2%). Obě dosažené hodnoty jsou statisticky významně vyšší oproti běžné populaci České republiky a odpovídají výsledkům dosaženým při podobných studiích v západní Evropě. Současně byla ve studii sledována statisticky významná souvislost mezi HBV nebo HCV pozitivitou a přítomností některého z rizikových faktorů ( chirurgický nebo stomatochirurgický zákrok, intravenozní aplikace drog, nechráněný pohlavní styk, počet sexuálních partnerů )( obr. 3-10). Organismus hostitele se virové infekci brání řadou více či méně specifických opatření. K širokému terapeutickému využití jsou předurčeny interferony, které mají antiproliferační, imunostimulační a virostatické účinky. Interferony jsou součástí komplexního fyziologického systému, který chrání buňky před infekcí a nádorovým bujením. K léčbě se používají rekombinantní interferony, které jsou připravené metodami genového inženýrství. V léčbě virových hepatitid se používají od 80. let. Přestože asi 40% setrvalých virologických odpovědí na terapii interferonem znamená zásadní zlepšení dlouhodobých léčebných výsledků, nadále existuje skupina nemocných ( více jak 50% ), kteří nedosáhnou této odpovědi. Proto byla snaha pokusit se zvýšit terapeutický efekt interferonu. Jednou z cest se ukázala pegylace jeho molekuly. Připojení polyetylenglykolu k molekule interferonu výrazně snižuje jeho plazmatickou clearence a vede k prodloužení plazmatického poločasu. Tím se dosáhne prodloužení expozice léčebné látky a snížení kolísání jeho plazmatických hladin. Pegylace molekuly interferonu umožňuje redukovat frekvenci jeho podávání na 1 x týdně. Redukcí kolísání plazmatických koncentrací se dosahuje setrvalého inhibičního tlaku na virus a sníží se možnost replikace virových partikulí. Všichni pacienti s chronickou HBV nebo HCV infekcí jsou potencionálními kandidáty protivirové léčby. Terapie je jednoznačně doporučena pro pacienty se zvýšeným rizikem jaterní cirhózy. Tito pacienti jsou charakterizováni detekovatelnou sérovou HBV DNA nebo HCV RNA, jaterní biopsií s portální nebo přemosťující fibrózou a s alespoň střední aktivitou zánětu a středním stupněm nekróz. Většina těchto pacientů má také trvale vyšší aktivitu aminotransferáz. V některých zvláštních skupinách pacientů nejsou rizika a přínosy terapie přesně definovány. Případná léčba těchto pacientů by měla být zahájena po pečlivém individuálním zvážení konkrétního případu. Hlavním cílem léčby chronických virových hepatitid je suprimovat replikaci viru před tím, než dojde ke vzniku ireverzibilního jaterního poškození. Iniciálním cílem HBV je sérokonverze HBeAg/anti HBe ( u typu viru, který HBeAg tvoří ) a negativizace HBV DNA v séru ( při použití hybridizačních metod ) a indukce remise jaterní

8 choroby ( normální hladina aminotransferáz a pokles zánětlivě nekrotického jaterního procesu). Konečným cílem chronické HBV infekce je úplná eliminace viru ( sérokonverze HBsAg/anti-HBs a negativizace HBV DNA v séru při použití polymerázové řetězové reakce ) a tím spojená zábrana přechodu do jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Pro léčbu chronické hepatitidy B máme v současnosti k dispozici dva účinné preparáty interferon a lamivudin. Efekt této léčby je nejlepší u pacientů s vysokou vstupní aktivitou aminotransferáz, kdy lze očekávat sérokonverzi v 50 60% případů. Léčba lamivudinem může být provázena vznikem mutant HBV, které jsou na lamivudin částečně rezistentní. Nejčastějším a nejvýznamnějším typem mutace je mutace v tzv. YMDD úseku genu HBV, který odpovídá za syntézu HBV polymerázy a který je jinak vysoce konzervativní. Vznik této mutace se laboratorně projeví opětovným vzestupem HBV DNA v séru v průběhu léčby lamivudinem, někdy i vzestupem aktivity aminotransferáz. Cílem terapie chronické infekce virem hepatitidy C u pacientů chronickým zánětlivým postižením jaterní tkáně je dosažení setrvalé virologické odpovědi ( eliminace viru ) doprovázené trvalým potlačením až vymizením nekroinflamatorní aktivity histologického procesu. V případě jaterní cirhózy je úspěchem terapie zpomalení její progrese a oddálení nutnosti jaterní transplantace a významné snížení rizika vzniku primární rakoviny jater. U dosud neléčených pacientů se používá dvojkombinační terapie interferonu a ribavirinu. Faktory asociované s úspěšnou terapií jsou:. genotypy HCV 2 a 3. nízká virémie. menší histologická aktivita. nižší tělesná hmotnost nebo povrch těla U dosud neléčených pacientů s genotypem 1, který je v naší oblasti nejčastější, je pro vyšší účinnost preferována léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem. Po individuálním posouzení ošetřujícím lékařem, s ohledem na klinický stav, je možné zvolit léčbu kombinací s použitím konvenčního interferonu a ribavirinu. Závěrem je možno říci, že výše uvedená léčba chronických virových hepatitid představuje v současnosti jedinou skutečně efektivní možnost a to jak pro krátkodobý, tak pro dlouhodobý přínos. Léčba jednoznačně zvyšuje kvalitu života a je cost effective tj. při splnění indikačních kriterií a při použití standardních postupů je terapie levnější než péče o pokročilá jaterní onemocnění se všemi komplikacemi. V rukou erudovaného odborníka je tato léčba bezpečná. Případné komplikace, jsou li včas rozpoznány, jsou zvladatelné. Proto by ji měla zajišťovat specializovaná centra s možností dokonalé diagnostiky a s dostatkem zkušeností.

9 Literatura 1. Ahmed, A., Keefe, E.B.: Treatment strategies for chronic hepatitis C: update since the 1997 National Institutes of Health Consensus Development Conference. J. Gastroenterol. Hepatol., 14, 1999, s Alter, M.J.: Epidemiology of Hepatitis C in the West. Semin. Liver Dis., 15, 1995, s Dennis H, Osmond, Charlebois, E., Sheppard,H.W.: Comparison of Risk Factors for Hepatitis C and Hepatitis B Virus Infection in Homosexual Men. The Journal of Infectious Diseases, 1993, 167, s EASL Internatinal Conference on Hepatitis C. Consensus Statement. J. Hepatol., 30, 2001, 6, s Heng, B.H., Goh, K.T., Chan, S.: Prevalence of Hepatitis B Virus Infection in Singapore Men with Sexually Transmitted Diseases and HIV Infection: Role of Sexual Transmisson in a City State with Intermediate HBV Endemicity. Journal of Epidemiology and Community Health, 1995, 49, s Houghton, M.: Hepatitis C viruses. Virology, 1996, s Kingsley, L., Rinaldo, Ch., Lyter, D., Valdiserri, R.: Sexual Transmission Efficiency of Hepatitis B Virus and Human Immunodeficiency Virus among Homosexual Men. JAMA, 1990, 264, 2, s Lettau, L.A., McCarthy, J.G., Smith, M.H. et al.: Outbreak of severe hepatitis due to delta and hepatitis B virus in parenteral drug abusers and their contacts. N. Engl. J. Med., 317, 1987, s Mravčík, V., Šebáková, H., Kania, A.: Séroprevalence virových hepatitid typu A C u injekčních uživatelů drog. Epidemiol. Mikrobiol., Imunol., 49, 2000,1, s Nomura,H., Tsuchiya, Y., Maruyama, T., Miki, K., et al.: The effects of a high dose, short course of interferon on hepatitis C. J. Gastroenterol. Hepatol., 14, 1999, 1, s Okamoto, H., Tokita, H., Sakamoto, E et al.: Characterisation of the genomic sequence of type hepatitis C virus isolates and PCR primers for specific detection. Journal of General Virology, 1993, 74, s Pistello, M., Maggi, L., Vatteroni, L. et al.: Prevalence of hepatitis C Virus Genotypesin Italy. Journal of Clinical Microbiology, 1994, 32 ( 1 ), s Ramsey, C., Suzanne, M. Matsui, Harry, B. Greemberg: Rapid and Senzitive Method for detection of Hepatitis C Virus RNA by using Silica Particles. Journal of Clinical Microbiology, 1994, 32 ( 10 ), s

10 14. Shiffman, M., Pockros, P.J., Reddy, R.K. et al.: A controlled, randomized, multicenter, ascending dose phase II trial of pegylated interferon alfa 2 ( PEG ) vs. Standard interferon alfa 2A ( IFN ) for treatment of chronic hepatitis C. Gastroenterology, 116, 2002, s Trmal, J., Kellerová, J., Koblížková, R., Krpálková, H., Holasová, J.: Dopad výměnného programu injekčních jehel a stříkaček na šíření virové hepatitidy C. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 48, 1999, 4, s Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie, 2002, ročník 11, příloha 1

Infekční hepatitidy u těhotných

Infekční hepatitidy u těhotných Infekční hepatitidy u těhotných Rožnovský Luděk 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví Virové hepatitidy v graviditě Neobvyklá dvojice matka a plod (dítě) snaha ochránit matku

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře VIROVÁ HEPATITIDA C SUPPLEMENTUM prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. MUDr. Jan Šperl, CSc. MUDr. Soňa

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Immunologické poškození. Infekce. Zánět. Toxické poškoz. - Alkohol - Léky, drogy - Chemikálie. - Viry - Bakterie - Houby

Immunologické poškození. Infekce. Zánět. Toxické poškoz. - Alkohol - Léky, drogy - Chemikálie. - Viry - Bakterie - Houby Racionální screening hepatitidy B a C u uživatelů drog Jan Šperl Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha Co je hepatitida? Hepatitis: zánětlivé postižení jater Příčiny hepatitidy: dlouhodobé užívání

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Epidemiologie hepatitid C, B a HIV. Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/ obyvatel v letech

Epidemiologie hepatitid C, B a HIV. Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/ obyvatel v letech nemocnost/1 obyvatel 1..1 Epidemiologie hepatitid C, B a HIV Vratislav Němeček NRL pro virové hepatitidy NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/1 obyvatel v letech

Více

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand)

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) 1 Studijní materiál speciál č. 64 Listopad 2008 Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) Strickland G.T., El-Kamary S.S., Klenerman P., Nicosia A.. Lancet Infect.

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá.

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá. Charakteristika analýzy: Identifikace: ANTI-HEV TOTAL, ANTI-HEV IGM Využití: ukazatel přítomnosti hepatitis E viru (nejlépe v kombinaci s průkazem patogenu metodou PCR) Referenční mez : < 0,9 OD (hodnoty

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry 1 A, B, C, D, E Další viry EBV,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID Virové hepatitidy jsou nákazy vyvolané primárně hepatotropními viry s podobným klinickým obrazem. Začíná zánětlivými projevy a později dochází k degenerativním změnám v

Více

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě Specifika péče o pacientky s STI v graviditě M. Mojhová, I. Mikysková Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK Prof. MUDr. Michael Halaška, Csc. STI/STD V klasickém pojetí hovoříme

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Akutní a chronické hepatitidy

Akutní a chronické hepatitidy Akutní a chronické hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno Hepatitida zánět a poškození jater různými etiologickými agens zahrnujícími neinfekční příčiny i různá infekční

Více

Lenka Klimešová FN U sv.anny Brno

Lenka Klimešová FN U sv.anny Brno Lenka Klimešová FN U sv.anny Brno Definice a dělení hepatitid hepatititidy: záněty (histologické změny) jaterní tkáně virového původu virové hepatitidy A G ostatní hepatitidy metabolická (Wilsonova choroba,

Více

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virové hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Hepatitida A Taxonomie: Picornaviridae, Hepatovirus Morfologie: neobalený ssrna-virus pozitivní polarity, nesegmentovaný, 27 32 nm Stabilita: termostabilní

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Středomoravská nemocniční a.s. Mathonova 1, Prostějov Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá.

Středomoravská nemocniční a.s. Mathonova 1, Prostějov Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá. Charakteristika analýzy: Identifikace: HBSAG Využití: ukazatel přítomnosti hepatitis B (u akutní infekce ale může být negativní), pokud je přítomnost antigenu v krvi delší než 6 měsíců jde o známky nosičství

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

LP Olysio, ATC skupina J05AE14

LP Olysio, ATC skupina J05AE14 Indikační omezení a kritéria LP Olysio, ATC skupina J05AE14 (kód SÚKL 0210009), má indikační omezení pro úhradu P : Simeprevir je hrazen v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem k léčbě

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

HIV / AIDS v ČR

HIV / AIDS v ČR HIV / AIDS v ČR - 21 1.1.21-31.12.21 18 nových případů HIV u občanů ČR a residentů (z toho 1 [22,8%] u residentů zejména z Ukrajiny 12, dále ze Slovenska 1, z Ruska, Vietnamu 2, Polska 2, aj.) Zastoupení

Více

Chronické virové hepatitidy

Chronické virové hepatitidy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/235 Chronické virové hepatitidy

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Případ č. 15. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 15. Klinická historie a anamnéza PŘÍPAD Č. 15 Klinická historie a anamnéza NO: 40 letá žena se necítí dobře. Poslední tři dny je jí nevolno a má návaly na zvracení. Potíže nastaly den po rodinné oslavě. Ostatní členové rodiny obdobné

Více

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Relativní Riziko (95% CI) REVEAL: riziko rozvoje jaterní cirhózy je asociováno

Více

Diagnostika a léèba chronické hepatitidy B

Diagnostika a léèba chronické hepatitidy B Doporuèené postupy Vážení čtenáři, v tomto čísle Vnitřního lékařství nacházíte doporučený postup České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Více

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON TRITON Laura Krekulová, Vratislav Řehák když už máš Céčko Věnováno všem, kteří hledají sílu něco změnit Obsah Máš Céčko?..................................11 Co je Céčko?.................................14

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

EPIDEMIOLOGIE HEPATITID TYPU A A B NEJEN VE VZTAHU K LABORATORNÍM VÝSLEDKŮM

EPIDEMIOLOGIE HEPATITID TYPU A A B NEJEN VE VZTAHU K LABORATORNÍM VÝSLEDKŮM Hana Tkadlecová, Čestmír Beneš protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Státní zdravotní ústav v Praze EPIDEMIOLOGIE HEPATITID TYPU A A B NEJEN VE VZTAHU K LABORATORNÍM VÝSLEDKŮM Legislativa vyhláška

Více

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4. Hepatitida E nejen akutní onemocnění Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.2012 Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné VH A chronicita dosud

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

TUBERKULÓZA (TB) A LATENTNÍ TUBERKULÓZNÍ INFEKCE (LTBI) U PACIENTŮ PŘED A PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ ČI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK

TUBERKULÓZA (TB) A LATENTNÍ TUBERKULÓZNÍ INFEKCE (LTBI) U PACIENTŮ PŘED A PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ ČI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK TUBERKULÓZA (TB) A LATENTNÍ TUBERKULÓZNÍ INFEKCE (LTBI) U PACIENTŮ PŘED A PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ ČI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK (Doporučený postup diagnostiky a léčby) [KAP. 4.5] Sekce

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater T. Fučíková Chronické záněty jater vývoj terminologie Chronická hepatitida 1947 (Kalk,laparoskopie) západní Evropa, později Amerika a Anglie Hypergamaglobulinemická

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

Léčba chronické hepatitidy C u dětí rekombinovaným PEG Interferonem alfa - 2b (PegIntron) v kombinaci s ribavirinem (Rebetol) Návrh léčby

Léčba chronické hepatitidy C u dětí rekombinovaným PEG Interferonem alfa - 2b (PegIntron) v kombinaci s ribavirinem (Rebetol) Návrh léčby Léčba chronické hepatitidy C u dětí rekombinovaným PEG Interferonem alfa - 2b (PegIntron) v kombinaci s ribavirinem (Rebetol) Návrh léčby 1. Základní informace Onemocnění chronickou hepatitidou C je celosvětově

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem H. Rozsypal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha II. hradecké vakcinologické dny, 19. 10. 21. 10. 2006, Hradec Králové

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová PÉČE O PACIENTY S HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí A. Hluší, M. Palová, V. Krčová Úvod vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII (hemofilie A) nebo FIX (hemofilie B) dědičnost vázaná

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim. Hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog

Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim. Hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim Hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog Prevalence VHC mezi injekčními uživateli drog Nízkoprahové programy uvedly 18,1 % promořenost (anti-vhc pozitivní)

Více

Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B

Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B Doporučený postup České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Datum vydání: duben 2009 Koordinátoři:

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Poškození jater léky

Poškození jater léky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/315 Poškození jater léky Autor:

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC- 08 Pracovní list Odběry krve na mikrobiologii a sérologii

Více

Význam a interpretace sérologických a molekulárně genetických testů u chronické HBV infekce

Význam a interpretace sérologických a molekulárně genetických testů u chronické HBV infekce Význam a interpretace sérologických a molekulárně genetických testů u chronické HBV infekce Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN - VFN Praha petr.urbanek@uvn.cz AASLD doporučení: HBsAg Sérologie

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Parvovirus B 19. Renata Procházková

Parvovirus B 19. Renata Procházková Renata Procházková Parvovirus B 19 - Běžný lidský patogen - Objeven 1975 Yvonne Cossart - Neobalený DNA virus (18-22 nm) - Odolný vůči prostředí - Parvoviridae rod Erythrovirus - 3 genotypy: * klasická

Více

Diagnostika a léèba chronické hepatitidy B

Diagnostika a léèba chronické hepatitidy B Doporučené postupy Diagnostika a léèba chronické hepatitidy B Doporuèený postup Èeské hepatologické spoleènosti Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì a Spoleènosti infekèního lékaøství Èeské lékaøské

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Infekční hepatitidy. Čechová H. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Infekční hepatitidy. Čechová H. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Infekční hepatitidy Čechová H. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

AIDS. BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková

AIDS. BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková AIDS Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Datum vzniku 1.9. 2012 BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková Projekt EU peníze středním školám Inovace

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Virové hepatitidy. Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno

Virové hepatitidy. Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Virové hepatitidy Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné, nepřecházejí do chronicity VH A VH E vzácně do chronicity (IS)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vakcinace pacientů s jaterními nemocemi

Vakcinace pacientů s jaterními nemocemi Vakcinace pacientů s jaterními nemocemi Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz CDC doporučované vakcinace Chřipka každý rok Černý kašel Tetanus Pneumokok Hepatitida B Hepatitida

Více

HEPATITIS TYPU C. = zánětlivé a degenerativní poškození jaterní tkáně - často označována jako feťácká žloutenka

HEPATITIS TYPU C. = zánětlivé a degenerativní poškození jaterní tkáně - často označována jako feťácká žloutenka VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV ŠKOLY: STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více