EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30. června 2005 zaevidovaným dne 6. července 2005 oznámily české orgány Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES příslušný režim podpory. 2. Dopisem ze dne 5. září 2005 Komise požádala Českou republiku, aby za účelem doplnění oznámení poskytla doplňující informace o režimu podpory. Dne 7. září 2005 proběhlo setkání zástupců Komise a českých orgánů s cílem vyjasnit fungování režimu podpory. Po tomto setkání poskytly české orgány dopisem ze dne 16. září 2005 a zaevidovaném dne 22. září 2005 vyžádané doplňující informace. 3. Dopisem ze dne 21. listopadu 2005 si Komise od českých orgánů vyžádala další doplňující informace. České orgány částečně odpověděly dopisem ze dne 12. prosince 2005 zaevidovaném dne 5. ledna 2006 a zbývající informace týkající se oznámení zaslaly dopisem ze dne 16. března 2006 a zaevidovaným dne 22. března 2006, a to na základě výzvy k podání těchto informací ze dne 27. února 2006 a po setkání s útvary Komise dne 6. března Dvouměsíční lhůta, v níž je Komise povinna posoudit oznámené opatření podpory, tak začala běžet dne 23. března 2006, v den následující po dni přijetí doplňujících informací. 2. POPIS OPATŘENÍ PODPORY 2.1. Cíle a právní základ 5. Cílem oznámeného režimu podpory je poskytnout finanční podporu na náklady vzniklé vlastníkům bytů v souvislosti s opravami nutnými k odstranění JUDr. Cyril SVOBODA Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique /Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telephone : (0)

2 podstatných závad těchto bytů ve výlučně jediném typu budov, a to v panelových obytných domech (dále jen panelové domy ) na území České republiky. Tyto panelové domy byly postaveny v letech 1950 až 1980 a tvoří téměř 30 % celkové bytové kapacity České republiky. Tyto domy byly původně navrženy jako dočasné řešení bytových potřeb a byly postaveny podle technických norem státu, který byl jejich původním vlastníkem. Bytové jednotky v těchto budovách, které vykazují nízkou konstrukční kvalitu a podstatné konstrukční vady, které ohrožují bezpečnost, hygienu a obyvatelnost těchto domů, již v současné době většinou přesáhly svou původní životnost. Panelové domy, u nichž se objevují mimo jiné závady spočívající v problémech se statikou, závadnou vnitřní infrastrukturou (např. pokud jde o přívod plynu, topení, vodovod, elektrickoinstalace) a špatnou tepelnou izolací 1, jsou způsobilé k podpoře. Cílem podpory je souhrnné nikoli pouze částečné odstranění všech výše popsaných závad. V případě, že se některá z uvedených závad nevyskytuje, je přístup k tomuto režimu podpory vyloučen. 6. Režim podpory má podle oznámení tři cíle: za prvé, prostřednictvím podpory rekonstrukce panelových domů zlepšit zdraví obyvatel a bezpečnost jejich životních podmínek. Za druhé, zlepšit situaci těchto domů vzhledem k životnímu prostředí tím, že se zlepší jejich tepelná izolace, což přispěje ke zmenšení plýtvání energií. Za třetí, režim podpory představuje také nástroj sociální politiky, který má napomoci předcházení vytváření sociálních ghett tím, že se nastolí rovnováha mezi různými obyvateli v těchto oblastech, zlepší se kvalita života a zrevitalizují se obytná sídliště. 7. Opatření oznámené českými orgány je stanoveno nařízením vlády č. 299/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. a č. 152/2004 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů. Výše uvedený režim podpory byl původně zaveden v roce 2001 a byl prováděn do roku Používání tohoto režimu však bylo pozastaveno před přistoupením ČR k Evropské unii a české orgány rozhodly oznámit jeho obnovení a předložit ho Komisi ke schválení. 8. V souladu s požadavky článku 3 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 2, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES se české orgány zavázaly, že podporu neprovedou před tím, než bude schválena Komisí Příjemci podpory 9. Příjemci podpory jsou vlastníci závadných panelových domů 3. Všichni příjemci mají v rámci režimu podpory rovný přístup k podporám, bez ohledu na umístění panelového domu a na právní formu vlastníka tohoto domu. 10. Příjemci podpory jsou rozděleni do pěti kategorií podle jejich právní formy (příslušný podíl jejich žádostí je uveden v závorce: bytová družstva 4 (70 %); 1 Přesný seznam je přílohou nařízení vlády č. 299/2001 Sb. 2 Úř. věst. L 83, , s Z tohoto režimu podpory jsou vyloučeni vlastníci panelových domů, kteří provádějí rekonstrukční práce v rámci své podnikatelské činnosti a vlastníci, kteří mají nevyrovnané dluhy vůči státu. 4 Podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, družstva, včetně bytových družstev jsou právnické osoby, jejichž členy mohou být fyzické i právnické osoby. Na rozdíl od kondominátů 2

3 společenství vlastníků jednotek 5 (20 %); obce (8 %), jednotlivé fyzické osoby (1,2 %) a další právnické osoby (0,8 %). České orgány uvádějí, že výše uvedené rozdělení odráží skutečnost, že panelové domy jsou vzhledem ke své povaze formou kolektivního bydlení. Konkrétně bytová družstva prý existují již od 30. let 20. století, zatímco společenství vlastníků jednotek byla povolena až s přijetím zákona v roce České orgány zdůrazňují, že těmto dvěma převažujícím formám bytového vlastnictví je společné to, že jejich členové, kteří jsou vlastníky/uživateli jednotlivých bytů, nesou náklady na údržbu a správu celé budovy a sdílejí tudíž náklady a výhody její rekonstrukce Příjemci podpory se nacházejí v celé zemi, v regionech, které jsou klasifikovány buď podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. 12. Odhaduje se, že celkový počet příjemců přesáhne jeden tisíc Mechanismus poskytování podpory a její forma 13. Podporu bude udělovat Státní fond rozvoje bydlení (dále jen SFRB ). Tato instituce je právnickou osobou spadající do pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj a majetek, který tento fond spravuje, je vlastnictvím státu. SFRB byl zřízen v roce jako nástroj státu pro podporu bydlení. 14. Podporu bude koordinovat určená banka, a sice Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB ) 8. Tuto banku určil Státní fond rozvoje bydlení na základě nabídkového řízení, které se konalo v roce , podle tehdy platných českých právních předpisů 10, které byly přijaty na základě článku 67 Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií, a jimž posloužily za vzor modely tehdejšího UNCITRALu (Výboru OSN pro mezinárodní obchodní právo) a EU. Úlohou této banky je řízení režimu podpory, zprostředkování toku finančních prostředků a dokumentů mezi žadateli a SFRB. (tj. individuálního vlastnictví bytů v obytném domě) jsou bytová družstva vlastníky celé budovy a v některých případech mohou vlastnit několik budov. Bytová družstva jsou vlastníky bytů a ostatních prostor v budově zatímco členové družstva jsou pouze nájemníci. Každý člen družstva však přesto nemusí být nutně nájemníkem v domě, který vlastní toto bytové družstvo a ne každý nájemník musí být členem bytového družstva, které je vlastníkem domu, v němž je byt člena družstva. Převážná většina bytových družstev omezuje svou hospodářskou činnost na pronájem svých bytů svým členům. 5 Tato sdružení mají formu zvláštní právnické osoby, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a registrují se ve zvláštní části Obchodního rejstříku podle výše uvedeného zákona. Společenství vlastníků jednotek je oprávněno vykonávat svá práva a brát na sebe závazky jménem svých členů, kteří jsou vlastníky (bytových a nebytových )jednotek budovy. 6 Podle českých orgánů mají panelové domy 10 až 40 bytů. 7 Byl zřízen na základě zvláštního zákona (zákon č. 211/2000 Sb.). 8 ČMZRB byla založena v roce 1992, základní kapitál je ve vlastnictví státu (72.33 %) a tří nedávno zprivatizovaných bank (27,67 %). Hlavní činností banky je: poskytování záruk a zvýhodněných úvěrů malým a středním podnikům z prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů EU a dále banka vykonává funkci finančního manažera finančních prostředků pocházejících od Evropské investiční banky na rozvoj infrastruktury. 9 Podle nařízení vlády č. 299/2001 je určenou bankou ČMZRB. 10 Zákon č. 199/1994 Sb. o veřejných zakázkách. v roce 2004 byla přijata zcela nová právní úprava, a sice zákon č. 40/2004 Sb, který je platný od uvedeného roku. 3

4 15. Režim podpory předpokládá tyto tři typy nástrojů státní podpory: (i) Úrokový příspěvek ve výši 4 % ročně 11 na úrok, který má příjemce platit z bankovních úvěrů, které si vzal na úhradu způsobilých nákladů na opravu panelových domů, v mezích úrokové míry skutečně zaplacené. Příjemci se musejí finančně podílet na opravách formou bankovních úvěrů, za které musí poskytnout záruku. Jejich žádosti o úvěr mohou být předloženy kterékoli bance, která má povolení působit jako banka na území České republiky. Dále se uplatní tato omezení: maximální částka úvěru, na níž se vztahuje příspěvek je omezena na Kč/m 2 (přibližně 163,50 EUR /m 2 ); příspěvek se vztahuje pouze na tu část úvěru, z níž se hradí náklady na opravy za způsobilé závady stanovené nařízením vlády č. 299/2001 Sb.; opravné práce musí být provedeny na základě úředního stavebního povolení vydaného stavebním firmám, které provedly systém řízení kvality; na práce dohlíží pověřený stavební dozor; maximální doba splacení úvěru činí 15 let; žádosti o úrokový příspěvek předkládají SFRB banky, které poskytují úvěry prostřednictvím koordinující ČMZRB. Tyto žádosti se musí podat do 6 měsíců od sjednání bankovního úvěru a musí k nim být přiloženo doporučení způsobilého technického odborníka (viz bod iii) níže). (ii) Záruka vydaná ČMZRB na základě souhlasu SFRB bance poskytující úvěr, kterou si příjemce vybere v případě, že nedisponuje dostatečným vlastním zajištěním úvěru, který sjednal za účelem pokrytí nákladů na opravu panelového domu. Záruka nemůže přesáhnout 70 % nesplacené částky úvěru a doba trvání této záruky je omezena na dobu trvání úvěru, k němuž se záruka poskytuje. Banka poskytující záruku (ČMZRB) účtuje žadateli 0,4 % ročně z částky záruky, další 1,1 % až 2,4 % ročně z částky záruky představuje poplatek, který platí SFRB 12. SFRB také poskytuje protizáruku na ztráty ČMZRB v souvislosti s poskytováním záruky na úvěr, a to do výše 30 %. Výše záruky se vztahuje na běžná rizika spojená s poskytováním záruky, včetně státní protizáruky, administrativních nákladů a běžné návratnosti kapitálu 13. Žadatelé o záruku musí splnit tyto povinnosti: do jednoho roku od poskytnutí záruky předložit dokumenty o vyhovujících stavebních firmách a stavebním dozoru; do tří let od poskytnutí záruky předložit úřední potvrzení o dokončení rekonstrukce panelového domu. V případě, že příjemce nesplní výše uvedené povinnosti nebo v případě, že panelový dům byl přeměněn na nebytové prostory, je příjemce povinen zaplatit pokutu ve výši 5 % z částky úvěru. V případě, že příjemce poskytl 11 Úrokový příspěvek činí výjímečně maximálně 5 % v případě panelových domů umístěných ve 24 strukturálně postižených nebo hospodářsky slabých regionech, které představují 28 % ze všech regionů v Čechách. 12 Celkový počet záruk vydaných v rámci režimu podpory činí 439 ročně s celkovou hodnotou 2 miliardy Kč a průměrná částka záruky tak činí 4,6 milionu Kč (přibližně EUR). 13 Podle českých orgánů činí míra návratnosti v tomto případě 15 %. 4

5 nepravdivé údaje za účelem získání záruky, se výše pokuty zvýšuje na 20 % z částky úvěru a dále je příjemce povinen zaplatit penále z úroku ve výši 36% ročně v případě, že pokuta nebude zaplacena včas. (iii) Úhrada poradenských služeb technického odborníka. Poradenské služby v oblasti stavebnictví poskytnou nezávislí odborníci s relevantní praxí, kteří poskytují poradenství příjemcům a kteří jsou odpovědní za kontrolu a hodnocení žádostí o podporu. Odborníci jsou sdruženi v poradenských a informačních centrech na základě seznamu sestaveného Ministerstvem průmyslu a obchodu 14 a za hodinu svých služeb si budou účtovat 250 Kč (přibližně 8,30 EUR). Cenu za výše uvedené služby zaplatí sám žadatel, kterému bude proplacena pouze v případě, že využije služeb odborníka za účelem získání podpory poskytovné podle tohoto režimu Opatření obsahuje ustanovení o ověření existence a věrohodnosti žádostí a také vrácení neoprávněně poskytnutých podpor Konečně režim podpory nediskriminuje žádnou zahraniční stavební společnost, která má sídlo v jiném členském státě, protože neomezuje výběr příjemce podpory na stavební společnosti působící pouze v České republice Rozpočet, míra podpory, kumulace a doba trvání podpory 18. Celková výše roční podpory předpokládaná režimem podpory na rok by měla dosáhnout 300 milionů Kč (přibližně 10 milionů EUR). Odhad plánovaného rozpočtu na období je 400 milionů Kč na rok, tzn. že souhrnný rozpočet na období činí milionů Kč (přibližně 63 milionů Kč). 19. České orgány tvrdí, že maximální míra podpory v rámci režimu podpory dodrží maximální míru podpory povolenou v České republice podle Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře ES Orgány dále potvrdily, že podpora poskytnutá v rámci režimu podpory bude v souladu s pravidly o kumulaci podpory stanovenými v Pokynech k vnitrostátní regionální podpoře. 21. Pro režim podpory trvající 6 let je nezbytné povolení. Očekává se, že dojde k dalšímu prodloužení režimu podporu, a to po přezkoumání režimu v roce 2010, což bude předmětem nového oznámení Komisi. 14 Aby fyzické nebo právnické osoby mohly být zapsány do tohoto seznamu, musí splnit podmínky stanovené v 3 odst. 5 nařízení vlády 299/2001 ve spojení se zákonem č. 350/1992 Sb. 15 V případě, že žádost neobsahuje stanovisko odborníka, není žadatel oprávněn k žádnému proplacení. 16 Too také zahrnuje příležitostné inspekce na místě stavby za účelem kontroly zneužití nebo selhání režimu podpory ze strany SFRB. 17 Vzhledem k tomu, že proces oznámení podpory nebyl ukončen, český Parlament snížil roční rozpočet na rok 2005 z původně oznámené výše 500 milionů Kč na 300 milionů Kč. 18 Souhrnný rozpočet na období tak bude nižší ve srovnání s oznámeným souhrnným rozpočtem ve výši milionů Kč (přibližně 100 milionů EUR). 19 Úř. věst. C 74, , s

6 2.5. Závazky 22. České orgány uvedly, že režim podpory se týká pouze rekonstrukce prováděné vlastníky rezidenčních nemovitostí v panelových domech a příjemci podpory v rámci tohoto režimu mohou být jak právnické, tak fyzické osoby. Dále však také potvrdily, že nemohou vyloučit, že příjemci podpory nevyužijí nemovitost v souvislosti s hospodářskou činností, jako např. k pronájmu třetím stranám nebo za účelem provozování činností v oblasti svobodných povolání. Protože tyto činnosti se mohou týkat zboží nebo služeb mezinárodně obchodovatelných nelze vyloučit, že část podpory poskytnutá podle režimu podpory představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 23. Proto v rozsahu, v jakém jde o státní podporu a za účelem zajištění, že režim podpory je slučitelný se společným trhem, české orgány berou z vlastní iniciativy na sebe tyto závazky: Režim nebude použit za účelem poskytnutí podpory podnikům v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích 20. Předpokládaná částka podpory na příjemce by se měla přibližovat hranici de minimis 21, 22 ale orgány dodaly, že nemohou zaručit, že limit de minimis bude u všech příjemců dodržen. Zavazují tedy, že zajistí, že ve všech případech nepřesáhne maximální míra podpory na příjemce limitů povolených v České republice podle Pokynů ES k vnitrostátní regionální podpoře a příslušných příspěvků předpokládaných v Pokynech k vnitrostátní regionální podpoře malým a středním podnikům. České orgány se dále zavazují, že z vlastní iniciativy poskytnou výroční zprávy týkající se používání příslušného režimu podpory podle čl. 21 odst. 1 nařízení Rady (Es) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 (nyní článku 88) Smlouvy o ES. 3. POSOUZENÍ OPATŘENÍ 3.1. Státní podpora ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES 24. Podle ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak Předběžné úvahy 20 Úř. věst. C 244, , s Nařízení Komise č. 69/2001, Úř. věst. L 10, , s České orgány tvrdí, že v období bylo v rámci režimu podpory dohromady zrekonstruováno bytů (2,3 % bytů panelových domů) za celkové výdaje SFRB ve výši milionů Kč (přibližně 36 milionů EUR). To se v rámci režimu podpory v průměru rovná výdajům ve výši Kč (přibližně EUR) na zrekonstruovaný zrekonstruovaný byt v panelovém domě. 6

7 Existence státní podpory ve smyslu Smlouvy o ES 25. Komise připomíná, že státní prostředky poskytnuté přímo spotřebitelům, fyzickým nebo právnickým osobám, pokud nemají žádný vztah k nějaké hospodářské činnosti, nejsou v zásadě považovány za státní podporu ve smyslu Smlouvy o ES. Kromě toho je třeba zdůraznit, že i pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je v případě, kdy je podpora poskytovaná přímo spotřebitelům a za podmínky, že se poskytuje bez diskriminace na základě původu výrobků, taková podpora slučitelná se společným trhem podle čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o ES. 26. Podle oznámení jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/uživateli panelových domů a právnické osoby vlastnící panelové domy, které nemají žádný vtah k nějaké hospodářské činnosti, způsobilé využívat podporu poskytovanou v rámci režimu podpory. Komise tudíž připomíná, že podpora poskytovaná v rámci režimu podpory těmto příjemcům nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 27. Nicméně je nutné zdůraznit, že na základě oznámení je třeba zohlednit tyto úvahy: Za prvé, není možné určit počet příjemců a následně část rozpočtu režimu, která by měla výše popsané znaky jako ne-podporu či podporu slučitelnou s čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o ES; Za druhé není možné vyloučit, že podporu poskytnutou v rámci režimu použijí příjemci, ať už fyzické nebo právnické osoby, v souvislosti s hospodářskou činností jako je např. pronájem nemovitosti; Za třetí, je třeba poznamenat, že v rámci režimu podpory bude více než 90 % dané podpory poskytnuto právnickým osobám spíše než přímo spotřebitelům. Přestože státní podpora určená bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků bytů může v konečném důsledku vyústit v to, že podpora bude poskytnuta právnickým osobám, které vlastní byt v panelovém domě způsobilém k podpoře, české orgány nemohou vyloučit, že příjemce nebude tuto nemovitost využívat v souvislosti se svojí hospodářskou činností 23 ; Za čtvrté, nelze zaručit, že částka podpory na příjemce nikdy nepřesáhne hranici de minimis, zejména protože příjemce může být vlastníkem několika bytů způsobilých k podpoře v rámci režimu podpory. Za páté, pokud jde o podporu poskytnutou v rámci režimu podpory obcím jako vlastníkům způsobilých panelových domů, Komise podotýká, že pronájem bytů se má považovat za hospodářskou činnost, kterou obce provádějí v hospodářské soutěži s dalšími vlastníky nemovitostí. Protože tato činnost může ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod v EU, měla by být státní podpora na rekonstrukci panelových domů ve vlastnictví obcí považována za státní podporu. 23 Existuje rozsáhlá judikatura pojednávající o pojetí podnikání v ostatních odvětvích: např.: podle rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C 41/90, Höfner proti Elserovi, [1991], Sb. rozh. I pojetí podnikání zahrnuje každý subjekt, který provozuje hospodářskou činnost, bez ohledu na právní postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. 7

8 28. Vzhledem k výše uvedenému, a protože nelze vyloučit, že dané opatření může zvýhodňovat podniky a/nebo hospodářskou činnost, která může vést k narušení hospodářské soutěže a obchodu v EU, je nezbytné přezkoumat existenci státní podpory, kterou s sebou případně nese režim podpory a její slučitelnost se společným trhem Úvahy o nástrojích režimu podpory 29. Podpora na úrokový poplatek. Tato uvedená podpora se poskytuje příjemci podpory na část úvěru, z níž se hradí způsobilé náklady na rekonstrukci. Příjemce podpory si může nezávisle vybrat banku, která mu úvěr poskytne, a to z bank, které mají v České republice povolení působit jako banky. Vyloučí se tak, že by banka poskytující úvěr měla ze státní podpory prospěch. Jak však bude popsáno níže, vlastník panelového domu může mít ze státní Smlouvy o ES podpory prospěch ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 30. Co se týká ČMZRB v roli zprostředkovatele a záruky na úvěr a také protizáruky, tu ČMZRB obdrží od SFRB a pokryje až 30 % ztrát souvisejících se zárukou na úvěr. Je třeba poznamenat, že to vypadá, že banka byla vybrána v roce 2001 na základě nabídkového řízení v souladu s platnými zákonnými předpisy a že požadovaná záruka pokryje běžná rizika spojená s poskytnutím záruky, včetně státní protizáruky, administrativních nákladů a běžné návratnosti kapitálu. ČMZRB by tak účtovala odměnu přiměřenou na trhu za záruky za úvěr, který poskytne v souvislosti s daným režimem podpory a nelze se tudíž domnívat, že by ze státní podpory mohla mít prospěch. Naopak rozhodnutí SFRB podpořit částečně náklady na odměnu za příjemce dlužníka v režimu podpory může s sebou nést podporu příjemci v rámci režimu podpory a bude dále prozkoumáno. 31. Ohledně uhrazení odborného technického posudku je třeba poznamenat, že způsobilí odborníci musí být zaregistrování v seznamu vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento seznam je ustaven na základě objektivních a nediskriminačních kritérií výlučně se opírajících o zkušenosti a ne o zemi původu těchto odborníků. Příjemci režimu podpory si mohou nezávisle vybrat jakéhokoli odborníka z výše uvedeného seznamu. Náklady za odborný posudek jsou uhrazeny jednotkovým poplatkem, který je v celé zemi jednotný. Vyloučí se tak, že opatření s sebou ponese státní podporu technickým odborníkům, kteří poskytují poradenství žadatelům o podporu v rámci režimu podpor. Techničtí odborníci poskytují nezávislé a kontrolní služby a jejich uplatňování jménem státu s cílem zajistit způsobilost opravných prací. Příjemci podpory vlastně obdrží náhradu nákladů za odborný posudek, a sice nákladů, které byly vynaloženy k dosažení prospěchu předpokládaného v rámci režimu podpory. V souladu s odůvodněním pro další ustanovení režimu, nelze vyloučit, že opatření s sebou nese státní podporu příjemcům v rámci režimu podpory. 32. S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že posouzení režimu by se mělo zaměřit pouze na podporu poskytovanou státem vlastníkům panelových domů způsobilým k podpoře Posouzení režimu podle ustanovení o státní podpoře Smlouvy o ES Státní zdroje 8

9 33. V rámci režimu je podpora poskytovaná prostřednictvím SFRB. Tato instituce je právnickou osobou spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj a majetek, který tento fond spravuje, je vlastnictvím státu. SFRB byl zřízen v roce 2000 zvláštním zákonem (zákon č. 211/2000 Sb.) jako nástroj státu na podporu bydlení. 34. Podle 2 zakládacího předpisu 24 SFRB představují příjmy Fondu dotace ze státního rozpočtu 25, splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Podle 5 výše uvedeného zákona předkládá ministr předběžný rozpočet fondu, rozpočet a výroční účetní závěrky vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení. Podle 6 výše uvedeného zákona jsou orgány Fondu výbor Fondu, dozorčí rada Fondu a ředitel Fondu. Předsedou výboru Fondu je Ministr pro místní rozvoj. Výbor má dalších 6 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Dozorčí rada má 5 členů, které jmenuje a odvolává Parlament České republiky. Ředitel Fondu je zaměstnancem a je jmenován ministrem pro místní rozvoj. 35. S ohledem na výše uvedené se zdá, že prostředky a rozhodnutí SFRB jsou přímo přidělovány a prováděny státem a proto představují státní prostředky ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Zvýhodňování určitých hospodářských činností nebo podniků a výběr 36. Režim podpory zvýhodňuje výrobu pouze určitého zboží, konkrétně rekonstrukci panelových domů a případně určitých podniků tím, že zvýhodňuje pouze fyzické nebo právnické osoby sídlící v České republice, které jsou vlastníky panelových domů v daném období a tím vylučuje všechny ostatní druhy činností a právnických osob. Navrhovaná opatření tím propůjčují výhodu výběru svým příjemcům, protože provádějí hospodářskou činnost. 37. Opatření navíc hradí vlastníkům panelových domů část nákladů na opravu, které nastaly v souvislosti s rekonstrukcí těchto panelových domů. Vypadá to, že do té míry, do níž příjemci provozují hospodářskou činnost je opatření osvobozuje od nákladů, které by běžně hradili Ovlivnění obchodu v EU a narušení hospodářské soutěže 38. Komise poznamenává, že tím, že podpora upřednostňuje některé vlastnické podniky působící na trzích, které jsou otevřené obchodu a hospodářské soutěži, ovlivňuje nebo může ovlivnit hospodářskou soutěž mezi takovými podniky a nelze vyloučit, že tato skutečnost rovněž ovlivní obchod probíhající v tomto odvětví uvnitř Společenství Závěry o existenci státní podpory 24 Zákon č. 211/2000 Sb. ze dne 21. června Včetně převodů podle 11 odst. 2 písm. g) výše uvedeného zákona ve znění zákona č. 171/1991 Sb. upravuje pravomoci orgánů České republiky v záležitostech týkajících se převodů státního majetku jiným osobám a upravuje Národní majetkový fond ve znění nových úpraví stát převedl milionů Kč (přibližně 200 milionů EUR) do Státního fondu rozvoje bydlení. Podle 3 odst. 6 výše uvedeného zákona se aktiva fondu nesmí snížit pod částku 6 miliard Kč (přibližně 200 milionů EUR). 26 I nízké částky se považují za částky narušující hospodářskou soutěž (spojené věci T-298 a další / 97, T-1 a další / 98 Alzetta Mauro a další v Komise Evropských společenství [2000] Sb. rozh. II-2319). 9

10 39. S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že vzhledem k tomu, že se zkoumaná podpora poskytuje příjemcům vykonávajícím hospodářskou činnost, bez ohledu na jejich právní formu, a vzhledem k tomu, že tato činnost může ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod uvnitř EU, představuje dané opatření státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Slučitelnost 40. Opatření představují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, jsou slučitelná nebo je lze prohlásit za slučitelná se společným trhem, jestliže splňují podmínky stanovené v čl. 87 odst. 2 a čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES. 41. Komise poznamenává, že je zřejmé, že podmínky stanovené v čl. 87 odst. 2 Smlouvy o ES, čl. 87 odst. 3 písm. b) a čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES se na dané opatření nepoužijí. Ve stejném duchu poznamenává, že zkoumané opatření není určeno k přímému schválení podle pokynů k vnitrostátním regionálním podporám 27, podporám malým a středním podnikům 28 a podporám v oblasti životního prostředí Na základě dostupných informací se zdá, že obchod s konkrétním typem majetku, na který se vztahuje projednávané opatření, je uvnitř EU omezený, a proto by mohlo být možné považovat opatření za slučitelné s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES Slučitelnost s bývalým čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES 43. Komise musí ověřit, zda lze použít některou z odchylek uvedených v čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES. V čl. 87 odst. 3 se uvádí: Za slučitelné se společným trhem mohou být považovány: a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností ; c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. 44. Čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES stanoví výjimky pro podporu napomáhající oblastem, které jsou ve srovnání se Společenstvím jako celkem nebo s ostatními částmi členského státu hospodářsky méně rozvinuté. Podmínky čl. 87 odst. 3 písm. a) jsou splněny tehdy, jestliže se jedná o region kategorie NUTS 30 II, ve kterém je HDP na obyvatele, měřený paritou kupní síly, nižší než 75 % průměru Společenství. Podmínky stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. c) jsou splněny, jestliže region vyhovuje požadavkům na označení za zeměpisnou jednotku kategorie NUTS II. 27 Úř. věst. C 74, , s a následné změny viz Úř. věst. C 394, , s. 23 a Úř. věst. C 258, , s. 5. Prodloužení stávajících map regionální státní podpory na období od do bylo pro členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004, upraveno pomocí dočasných mechanismů. Znamená to, že mapy státní podpory se považují za stávající podporu ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES. 28 Viz Úř. věst. L 10, , s Úř. věst. C 37, , s Zkratka pro klasifikaci územních statistických jednotek. 10

11 45. Z mapy regionální podpory v České republice na období vyplývá, že ohledně projednávané věci celá Česká republika splňuje podmínky pro odchylky stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c). Česká republika se skládá z 20 regionů splňujících podmínky čl. 87 odst. 3 písm. a) a 2 regionů splňujících podmínky čl. 87 odst. 3 písm. c). Podle výše uvedené mapy regionální podpory se skládá z 8 oblastí NUTS II a ze 14 oblastí NUTS III s maximálními povolenými mírami podpory vyjádřenými čistým grantovým ekvivalentem v rozmezí od 20 % 31 do 50 % Soulad s cíli Společenství 46. Účelem opatření je stimulovat soukromé investice do rekonstrukce nevyhovujících panelových domů. Tato rekonstrukce by měla zlepšit životní podmínky obyvatel těchto panelových domů, zejména pokud jde o zdraví a bezpečnost, měla by dále zvýšit sociální soudržnost tím, že by se zlepšením kvality života a obnovou sídlišť zabránilo vzniku sociálních ghett, a měla by snížit dopad těchto domů na životní prostředí tím, že by zlepšily jejich termální izolaci a tak snížily plýtvání energií. Komise upozorňuje, že tento režim přispívá k ochraně spotřebitelů a k hospodářské a sociální soudržnosti, což jsou cíle vymezené ve Smlouvě o ES. 47. V souladu s čl. 153 odst. 4 Smlouvy o ES režim přispívá k dosahování cíle ochrany spotřebitelů, který je pro Evropskou unii vymezen v čl. 153 odst. 1 Smlouvy o ES, v němž se stanoví: K podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Společenství k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů. Kromě toho zkoumaný režim přispívá k podpoře cílů hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v souladu s článkem 158 Smlouvy o ES, který stanoví: Společenství za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svoji činnost vedoucí k posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství se především zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí. Navíc v souladu s článkem 2 Smlouvy o ES toto opatření podporuje vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. 48. Přestože zkoumané opatření není zahrnuto do příslušného programu Společenství, Komise konstatuje, že by částečně splňovalo kritéria a cíle stanovené pro program URBAN II 32. V souladu s ostatními iniciativami a politikami v oblasti soudržnosti má režim rovněž předcházet vytváření sociálních ghett zachováním různorodého složení obyvatelstva těchto oblastí díky zlepšení kvality života a revitalizaci sídlišť. 49. Zkoumané opatření proto přispívá k uskutečnění cílů Společenství a lze ho tedy považovat za opatření ve společném zájmu. 31 Praha a Hlavní město Praha. 32 ; mimo jiné s ohledem na spolufinancování projektu, který se týká sociálního začlenění, regenerace budov a životního prostředí, soukromými a veřejnými subjekty. 11

12 Nutnost a přiměřenost opatření 50. Opatření se týká podstatných stavebních závad, které ovlivňují bezpečnost a obyvatelnost panelových domů jejich vlastníky/obyvateli. Nahrazuje část nákladů, které majitelé vynakládají na opravy těchto závad, a vyžaduje, aby se příjemce finančně spolupodílel na opravách formou bankovního úvěru, za který musí za normálních okolností poskytnout záruku. Proto lze prohlásit, že opatření je nezbytné a že má formu pobídky podněcující soukromé investice. 51. Kromě toho Komise uvádí, že v tomto případě podpora nevyrovnává opakující se nebo stálé náklady, které by příjemci nebo podniku vznikaly za běžných okolností; spíše kompenzuje část nákladů, které jsou nutné k nápravě mimořádné zchátralosti, kterou nedostatečnou údržbou způsobil původní vlastník budov, tedy stát sám. Přestože majitelé způsobilých bytů nebo celých způsobilých panelových domů mají povinnost udržovat budovy v bezpečném stavu, aby v těchto bytech mohli bydlet nebo aby mohli pokračovat ve své činnosti, je v tomto případě zjištěno, že se podpora poskytuje na jednorázovou investici. V souladu s převládající judikaturou 33 a rozhodovací praxí Společenství 34 lze mít za to, že rozsah, v němž tento režim zahrnuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, není podpora udělená podle zkoumaného opatření provozní podporou, tedy podporou, která financuje typické obecné provozní náklady podniků vznikající v průběhu jejich činnosti, ale lze ji považovat spíše za investiční podporu. 52. S ohledem na to, že opatření má formu pobídky, s ohledem na podporované investice, na závazky České republiky použít maximální míry podpory, které jsou stanoveny v pokynech k regionální podpoře, a dodržet ustanovení o kumulaci podpor, s ohledem na vysoký počet příjemců a na omezený rozpočet režimu se Komise domnívá, že podpora udělená v rámci opatření je přiměřená sledovanému cíli Ovlivňování hospodářské soutěže a obchodu 53. Lze konstatovat, že opatření představuje náhradu části investičních nákladů vyhrazených na opravu současných panelových domů zpravidla již obývaných vlastníky bytů. V tomto případě lze proto mít zato, že opatření nelze uvést do souvislosti s podpůrnou investicí ani do nové výrobní kapacity ani do náhradní kapacity. Z tohoto důvodu nevede opatření v míře, v jaké je spojeno se státní podporou, k přímému zvýšení výroby. 54. Opatření obsahuje rovněž pojistky zabraňující vlastníkům bytů diskriminaci bankovních domů, technických odborníků, dodavatelů a stavebních společností z důvodu státní příslušnosti. Režim podpory je navíc přístupný všem vlastníkům panelových domů nebo bytů v panelových domech (bez ohledu na jejich právní formu), jež jsou uvedeny v seznamu případů závažného poškození obsaženého v nařízení vlády. Proto v míře, v jaké je opatření spojeno se státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je nepravděpodobné, že opatření povede k závažnému narušení hospodářské soutěže. 33 Věc C-278/95 P Siemens SA v Komise Evropských společenství [1997] Sb. rozh. I Rozhodnutí Komise ve věci státní podpory C 2/2000 Švédsko Opatření na zlepšení vnitřního prostředí, Úř. věst. L, 295/2000, , s

13 55. Zároveň se konstatuje, že podpora podniků, které jsou činné v zanedbaných městských zónách výlučně na místní úrovni, by za normálních okolností nebylo považováno za ovlivňování obchodu mezi členskými státy. Režim navíc podporuje zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek v současných bytových prostorách vlastníky bytů, kteří pobývají v zemi a v místě svého stávajícího bydliště. Kromě toho lze poznamenat, že roční rozpočet ve výši 500 mil. CZK (přibližně 16,7 mil. EUR) bude rozdělen mezi více než 1000 příjemců v celé zemi, čímž lze dovodit, že průměrná podpora na jednoho příjemce bude mít omezený význam, a tím pádem bude omezen i dopad na hospodářskou soutěž a obchod v rámci EU. 56. V souladu s rozhodnutím Komise v obdobných případech 35 se zdá, že v míře, v jaké je přezkoumané opatření spojeno se státní podporou, lze mít zato, že opatření má omezený vliv na obchod v rámci EU, ale tento omezený vliv neodpovídá míře odporující společnému zájmu. 57. Ve světle výše uvedených skutečností a jestliže tyto jsou spojeny se státní podporou lze mít zato, že přezkoumané opatření splňuje požadavky slučitelnosti stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES Další prvky zdůrazňující slučitelnost s ustanoveními bývalého čl. 87 odst. 3 Smlouvy ES 58. České orgány považují oznámený režim za opatření, jež nemá charakter státní podpory, a připomínají, že opatření nepřipravily podle pokynů určených malým a středním podnikům ani podle pokynů k regionální podpoře. Nicméně se zavázaly uplatňovat režim tak, aby byl z hlediska extenzivního výkladu v souladu s požadavky uvedených pokynů na základě uplatnění zásady asimilace. 59. Pokyny určené malým a středním podnikům: Orgány potvrdily, že v rámci režimu budou používat definici malých a středních podniků schválenou ve výše uvedených pokynech. Jak se uvádí v předchozí části, je přezkoumané opatření charakterizováno těmito prvky: v míře, v jaké režim podporuje bytová družstva a kondomináty, splňují výše uvedenou definici malých a středních podniků, opatření má charakter podnětu; opatření lze uvést do souvislosti s investiční podporou a nikoliv s provozní podporou; opatření je nezbytné ke splnění zájmu Společenství, který by příjemci v oblastech podpory nemohly zajistit z vlastních zdrojů; opatření je přiměřené vzhledem k znevýhodnění, jaké má být odstraněno 36. Komise úměrně konstatuje, že podle zásady asimilace lze mít zato, že oznámené opatření z hlediska extenzivního výkladu splňuje požadavky pokynů určených malým a středním podnikům, na jejichž základě Komise může považovat státní podporu za slučitelnou se společným trhem. 60. Pokyny k regionální podpoře: Tyto pokyny předkládají neúplný seznam dovolených forem podpory včetně podpory formou dotace, půjčky s nízkým úročením, úrokových úlev nebo dodávkou zboží či poskytnutím služeb za 35 N 430/2002 Německo Dotace na zlepšení vzhleldu oblasti Handelshafen, Úř. věst. C 202, , s. 22. N 317/2002 Spojené království Podpora nemovitostí ve Skotsku specifický rozvojový program, Úř. věst. C 228, , s. 10. N 82/2001 Spojené království Fond pro anglická města, Úř. věst. C 263, , s Odstavec

14 koncesionářskou cenu 37. Podpora udělená na základě oznámeného nástroje je v souladu s druhy podpory uvedenými v pokynech. Dále je třeba si uvědomit, že příjemce si musí vzít půjčku na financování způsobilých oprav a musí poskytnout zajištění půjčky, čímž české orgány zajišťují, aby příjemci nesli část rizika spojeného s podporovaným projektem a přispěli tak k financování podporovaných investic 38. Žádost o podporu bude navíc předložena před zahájením prací na projektech 39 a investice budou v dotčeném regionu soustředěny po dobu nejméně pěti let. Komise v této souvislosti konstatuje, že podle zásady asimilace lze mít zato, že oznámené opatření ve své podstatě splňuje požadavky pokynů k regionální podpoře, na jejichž základě Komise může považovat státní podporu za slučitelnou se společným trhem. 61. České orgány se navíc zavázaly, že v případě, kdy režim bude spojen se státní podporou, zajistí, aby maximální míra podpory na příjemce byla v souladu s prahovými hodnotami předpokládanými ve výše uvedených pokynech proto, aby režim podpory byl slučitelný s ustanoveními čl. 87 odst. 3 psím. c) Smlouvy o ES, poněvadž předmětné zvýhodnění souvisí se zvláštními investicemi způsobilými k přijímání podpory na základě dodržení zásady asimilace uplatněné ve vztahu k výše uvedeným pokynům. 62. České orgány souhlasí s dodržováním požadavků o kumulaci státní podpory. Při uplatnění více než jednoho režimu podpory na investiční projekt musí být dodržena pravidla o kumulaci podpory zakotvená v pokynech k regionální podpoře. 63. Orgány v neposlední řadě potvrdily, že opatření nebude používáno na dotace společnostem v nesnázích ve smyslu pokynů Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích. 64. Komise z tohoto důvodu konstatuje, že ačkoliv přezkoumané opatření není vypracováno tak, aby bylo uděleno oprávnění k jeho realizaci podle zásady asimilace uplatněné přímo na základě pokynů určených malým a středním podnikům a pokynů k regionální podpoře, zdá se, že opatření je za použití extenzivního výkladu v souladu s požadavky uvedených pokynů Závěr 65. Ve světle uvedených skutečností má Komise zato, že v daném případě míra narušení hospodářské soutěže způsobeného režimem neovlivní zásadním způsobem ani hospodářskou soutěž ani obchod v rámci EU v míře odporující společnému zájmu. 66. Komise je proto toho názoru, že přezkoumaný režim splňuje příslušné podmínky nezbytné k tomu, aby mohl být pokládán za slučitelný se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 psím. c) Smlouvy o ES. 37 Odstavec 4.2, druhý pododstavec. 38 Odstavec 4.2, první pododstavec. 39 Odstavec 4.2, třetí pododstavec. 14

15 67. České orgány se zavazují překládat Komisi podrobné výroční zprávy. Komise si ponechává právo navrhnout příslušná opatření podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES. 4. ROZHODNUTÍ Komise přiměřeným způsobem rozhodla, že je toho názoru, že v míře, v jaké je oznámený režim podpory spojen se státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je tato podpora slučitelná se Smlouvou o ES. Dané opatření podpory lze přijmout podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. České orgány jsou upozorněny na skutečnost, že podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES jsou povinny oznámit jakýkoliv záměr pokračovat ve financování nebo rozšířit či změnit režim podpory. Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zpřístupněny třetím stranám, uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho přijetí. Neobdrží-li Komise v tomto termínu odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zpřístupněním plného znění tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním plného znění tohoto dopisu v závazném jazykovém znění na této internetové adrese: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise: European Commission Directorate-General for Competition Directorate H State aid Registry SPA 3 06/015 B-1049 Brussels Fax No: (32-2) Prosíme Vás, abyste ve veškeré korespondenci uváděli název a číslo věci. Za Komisi, Neelie KROES členka Komise 15