EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30. června 2005 zaevidovaným dne 6. července 2005 oznámily české orgány Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES příslušný režim podpory. 2. Dopisem ze dne 5. září 2005 Komise požádala Českou republiku, aby za účelem doplnění oznámení poskytla doplňující informace o režimu podpory. Dne 7. září 2005 proběhlo setkání zástupců Komise a českých orgánů s cílem vyjasnit fungování režimu podpory. Po tomto setkání poskytly české orgány dopisem ze dne 16. září 2005 a zaevidovaném dne 22. září 2005 vyžádané doplňující informace. 3. Dopisem ze dne 21. listopadu 2005 si Komise od českých orgánů vyžádala další doplňující informace. České orgány částečně odpověděly dopisem ze dne 12. prosince 2005 zaevidovaném dne 5. ledna 2006 a zbývající informace týkající se oznámení zaslaly dopisem ze dne 16. března 2006 a zaevidovaným dne 22. března 2006, a to na základě výzvy k podání těchto informací ze dne 27. února 2006 a po setkání s útvary Komise dne 6. března Dvouměsíční lhůta, v níž je Komise povinna posoudit oznámené opatření podpory, tak začala běžet dne 23. března 2006, v den následující po dni přijetí doplňujících informací. 2. POPIS OPATŘENÍ PODPORY 2.1. Cíle a právní základ 5. Cílem oznámeného režimu podpory je poskytnout finanční podporu na náklady vzniklé vlastníkům bytů v souvislosti s opravami nutnými k odstranění JUDr. Cyril SVOBODA Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique /Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telephone : (0)

2 podstatných závad těchto bytů ve výlučně jediném typu budov, a to v panelových obytných domech (dále jen panelové domy ) na území České republiky. Tyto panelové domy byly postaveny v letech 1950 až 1980 a tvoří téměř 30 % celkové bytové kapacity České republiky. Tyto domy byly původně navrženy jako dočasné řešení bytových potřeb a byly postaveny podle technických norem státu, který byl jejich původním vlastníkem. Bytové jednotky v těchto budovách, které vykazují nízkou konstrukční kvalitu a podstatné konstrukční vady, které ohrožují bezpečnost, hygienu a obyvatelnost těchto domů, již v současné době většinou přesáhly svou původní životnost. Panelové domy, u nichž se objevují mimo jiné závady spočívající v problémech se statikou, závadnou vnitřní infrastrukturou (např. pokud jde o přívod plynu, topení, vodovod, elektrickoinstalace) a špatnou tepelnou izolací 1, jsou způsobilé k podpoře. Cílem podpory je souhrnné nikoli pouze částečné odstranění všech výše popsaných závad. V případě, že se některá z uvedených závad nevyskytuje, je přístup k tomuto režimu podpory vyloučen. 6. Režim podpory má podle oznámení tři cíle: za prvé, prostřednictvím podpory rekonstrukce panelových domů zlepšit zdraví obyvatel a bezpečnost jejich životních podmínek. Za druhé, zlepšit situaci těchto domů vzhledem k životnímu prostředí tím, že se zlepší jejich tepelná izolace, což přispěje ke zmenšení plýtvání energií. Za třetí, režim podpory představuje také nástroj sociální politiky, který má napomoci předcházení vytváření sociálních ghett tím, že se nastolí rovnováha mezi různými obyvateli v těchto oblastech, zlepší se kvalita života a zrevitalizují se obytná sídliště. 7. Opatření oznámené českými orgány je stanoveno nařízením vlády č. 299/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. a č. 152/2004 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů. Výše uvedený režim podpory byl původně zaveden v roce 2001 a byl prováděn do roku Používání tohoto režimu však bylo pozastaveno před přistoupením ČR k Evropské unii a české orgány rozhodly oznámit jeho obnovení a předložit ho Komisi ke schválení. 8. V souladu s požadavky článku 3 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 2, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES se české orgány zavázaly, že podporu neprovedou před tím, než bude schválena Komisí Příjemci podpory 9. Příjemci podpory jsou vlastníci závadných panelových domů 3. Všichni příjemci mají v rámci režimu podpory rovný přístup k podporám, bez ohledu na umístění panelového domu a na právní formu vlastníka tohoto domu. 10. Příjemci podpory jsou rozděleni do pěti kategorií podle jejich právní formy (příslušný podíl jejich žádostí je uveden v závorce: bytová družstva 4 (70 %); 1 Přesný seznam je přílohou nařízení vlády č. 299/2001 Sb. 2 Úř. věst. L 83, , s Z tohoto režimu podpory jsou vyloučeni vlastníci panelových domů, kteří provádějí rekonstrukční práce v rámci své podnikatelské činnosti a vlastníci, kteří mají nevyrovnané dluhy vůči státu. 4 Podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, družstva, včetně bytových družstev jsou právnické osoby, jejichž členy mohou být fyzické i právnické osoby. Na rozdíl od kondominátů 2

3 společenství vlastníků jednotek 5 (20 %); obce (8 %), jednotlivé fyzické osoby (1,2 %) a další právnické osoby (0,8 %). České orgány uvádějí, že výše uvedené rozdělení odráží skutečnost, že panelové domy jsou vzhledem ke své povaze formou kolektivního bydlení. Konkrétně bytová družstva prý existují již od 30. let 20. století, zatímco společenství vlastníků jednotek byla povolena až s přijetím zákona v roce České orgány zdůrazňují, že těmto dvěma převažujícím formám bytového vlastnictví je společné to, že jejich členové, kteří jsou vlastníky/uživateli jednotlivých bytů, nesou náklady na údržbu a správu celé budovy a sdílejí tudíž náklady a výhody její rekonstrukce Příjemci podpory se nacházejí v celé zemi, v regionech, které jsou klasifikovány buď podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. 12. Odhaduje se, že celkový počet příjemců přesáhne jeden tisíc Mechanismus poskytování podpory a její forma 13. Podporu bude udělovat Státní fond rozvoje bydlení (dále jen SFRB ). Tato instituce je právnickou osobou spadající do pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj a majetek, který tento fond spravuje, je vlastnictvím státu. SFRB byl zřízen v roce jako nástroj státu pro podporu bydlení. 14. Podporu bude koordinovat určená banka, a sice Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB ) 8. Tuto banku určil Státní fond rozvoje bydlení na základě nabídkového řízení, které se konalo v roce , podle tehdy platných českých právních předpisů 10, které byly přijaty na základě článku 67 Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií, a jimž posloužily za vzor modely tehdejšího UNCITRALu (Výboru OSN pro mezinárodní obchodní právo) a EU. Úlohou této banky je řízení režimu podpory, zprostředkování toku finančních prostředků a dokumentů mezi žadateli a SFRB. (tj. individuálního vlastnictví bytů v obytném domě) jsou bytová družstva vlastníky celé budovy a v některých případech mohou vlastnit několik budov. Bytová družstva jsou vlastníky bytů a ostatních prostor v budově zatímco členové družstva jsou pouze nájemníci. Každý člen družstva však přesto nemusí být nutně nájemníkem v domě, který vlastní toto bytové družstvo a ne každý nájemník musí být členem bytového družstva, které je vlastníkem domu, v němž je byt člena družstva. Převážná většina bytových družstev omezuje svou hospodářskou činnost na pronájem svých bytů svým členům. 5 Tato sdružení mají formu zvláštní právnické osoby, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a registrují se ve zvláštní části Obchodního rejstříku podle výše uvedeného zákona. Společenství vlastníků jednotek je oprávněno vykonávat svá práva a brát na sebe závazky jménem svých členů, kteří jsou vlastníky (bytových a nebytových )jednotek budovy. 6 Podle českých orgánů mají panelové domy 10 až 40 bytů. 7 Byl zřízen na základě zvláštního zákona (zákon č. 211/2000 Sb.). 8 ČMZRB byla založena v roce 1992, základní kapitál je ve vlastnictví státu (72.33 %) a tří nedávno zprivatizovaných bank (27,67 %). Hlavní činností banky je: poskytování záruk a zvýhodněných úvěrů malým a středním podnikům z prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů EU a dále banka vykonává funkci finančního manažera finančních prostředků pocházejících od Evropské investiční banky na rozvoj infrastruktury. 9 Podle nařízení vlády č. 299/2001 je určenou bankou ČMZRB. 10 Zákon č. 199/1994 Sb. o veřejných zakázkách. v roce 2004 byla přijata zcela nová právní úprava, a sice zákon č. 40/2004 Sb, který je platný od uvedeného roku. 3

4 15. Režim podpory předpokládá tyto tři typy nástrojů státní podpory: (i) Úrokový příspěvek ve výši 4 % ročně 11 na úrok, který má příjemce platit z bankovních úvěrů, které si vzal na úhradu způsobilých nákladů na opravu panelových domů, v mezích úrokové míry skutečně zaplacené. Příjemci se musejí finančně podílet na opravách formou bankovních úvěrů, za které musí poskytnout záruku. Jejich žádosti o úvěr mohou být předloženy kterékoli bance, která má povolení působit jako banka na území České republiky. Dále se uplatní tato omezení: maximální částka úvěru, na níž se vztahuje příspěvek je omezena na Kč/m 2 (přibližně 163,50 EUR /m 2 ); příspěvek se vztahuje pouze na tu část úvěru, z níž se hradí náklady na opravy za způsobilé závady stanovené nařízením vlády č. 299/2001 Sb.; opravné práce musí být provedeny na základě úředního stavebního povolení vydaného stavebním firmám, které provedly systém řízení kvality; na práce dohlíží pověřený stavební dozor; maximální doba splacení úvěru činí 15 let; žádosti o úrokový příspěvek předkládají SFRB banky, které poskytují úvěry prostřednictvím koordinující ČMZRB. Tyto žádosti se musí podat do 6 měsíců od sjednání bankovního úvěru a musí k nim být přiloženo doporučení způsobilého technického odborníka (viz bod iii) níže). (ii) Záruka vydaná ČMZRB na základě souhlasu SFRB bance poskytující úvěr, kterou si příjemce vybere v případě, že nedisponuje dostatečným vlastním zajištěním úvěru, který sjednal za účelem pokrytí nákladů na opravu panelového domu. Záruka nemůže přesáhnout 70 % nesplacené částky úvěru a doba trvání této záruky je omezena na dobu trvání úvěru, k němuž se záruka poskytuje. Banka poskytující záruku (ČMZRB) účtuje žadateli 0,4 % ročně z částky záruky, další 1,1 % až 2,4 % ročně z částky záruky představuje poplatek, který platí SFRB 12. SFRB také poskytuje protizáruku na ztráty ČMZRB v souvislosti s poskytováním záruky na úvěr, a to do výše 30 %. Výše záruky se vztahuje na běžná rizika spojená s poskytováním záruky, včetně státní protizáruky, administrativních nákladů a běžné návratnosti kapitálu 13. Žadatelé o záruku musí splnit tyto povinnosti: do jednoho roku od poskytnutí záruky předložit dokumenty o vyhovujících stavebních firmách a stavebním dozoru; do tří let od poskytnutí záruky předložit úřední potvrzení o dokončení rekonstrukce panelového domu. V případě, že příjemce nesplní výše uvedené povinnosti nebo v případě, že panelový dům byl přeměněn na nebytové prostory, je příjemce povinen zaplatit pokutu ve výši 5 % z částky úvěru. V případě, že příjemce poskytl 11 Úrokový příspěvek činí výjímečně maximálně 5 % v případě panelových domů umístěných ve 24 strukturálně postižených nebo hospodářsky slabých regionech, které představují 28 % ze všech regionů v Čechách. 12 Celkový počet záruk vydaných v rámci režimu podpory činí 439 ročně s celkovou hodnotou 2 miliardy Kč a průměrná částka záruky tak činí 4,6 milionu Kč (přibližně EUR). 13 Podle českých orgánů činí míra návratnosti v tomto případě 15 %. 4

5 nepravdivé údaje za účelem získání záruky, se výše pokuty zvýšuje na 20 % z částky úvěru a dále je příjemce povinen zaplatit penále z úroku ve výši 36% ročně v případě, že pokuta nebude zaplacena včas. (iii) Úhrada poradenských služeb technického odborníka. Poradenské služby v oblasti stavebnictví poskytnou nezávislí odborníci s relevantní praxí, kteří poskytují poradenství příjemcům a kteří jsou odpovědní za kontrolu a hodnocení žádostí o podporu. Odborníci jsou sdruženi v poradenských a informačních centrech na základě seznamu sestaveného Ministerstvem průmyslu a obchodu 14 a za hodinu svých služeb si budou účtovat 250 Kč (přibližně 8,30 EUR). Cenu za výše uvedené služby zaplatí sám žadatel, kterému bude proplacena pouze v případě, že využije služeb odborníka za účelem získání podpory poskytovné podle tohoto režimu Opatření obsahuje ustanovení o ověření existence a věrohodnosti žádostí a také vrácení neoprávněně poskytnutých podpor Konečně režim podpory nediskriminuje žádnou zahraniční stavební společnost, která má sídlo v jiném členském státě, protože neomezuje výběr příjemce podpory na stavební společnosti působící pouze v České republice Rozpočet, míra podpory, kumulace a doba trvání podpory 18. Celková výše roční podpory předpokládaná režimem podpory na rok by měla dosáhnout 300 milionů Kč (přibližně 10 milionů EUR). Odhad plánovaného rozpočtu na období je 400 milionů Kč na rok, tzn. že souhrnný rozpočet na období činí milionů Kč (přibližně 63 milionů Kč). 19. České orgány tvrdí, že maximální míra podpory v rámci režimu podpory dodrží maximální míru podpory povolenou v České republice podle Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře ES Orgány dále potvrdily, že podpora poskytnutá v rámci režimu podpory bude v souladu s pravidly o kumulaci podpory stanovenými v Pokynech k vnitrostátní regionální podpoře. 21. Pro režim podpory trvající 6 let je nezbytné povolení. Očekává se, že dojde k dalšímu prodloužení režimu podporu, a to po přezkoumání režimu v roce 2010, což bude předmětem nového oznámení Komisi. 14 Aby fyzické nebo právnické osoby mohly být zapsány do tohoto seznamu, musí splnit podmínky stanovené v 3 odst. 5 nařízení vlády 299/2001 ve spojení se zákonem č. 350/1992 Sb. 15 V případě, že žádost neobsahuje stanovisko odborníka, není žadatel oprávněn k žádnému proplacení. 16 Too také zahrnuje příležitostné inspekce na místě stavby za účelem kontroly zneužití nebo selhání režimu podpory ze strany SFRB. 17 Vzhledem k tomu, že proces oznámení podpory nebyl ukončen, český Parlament snížil roční rozpočet na rok 2005 z původně oznámené výše 500 milionů Kč na 300 milionů Kč. 18 Souhrnný rozpočet na období tak bude nižší ve srovnání s oznámeným souhrnným rozpočtem ve výši milionů Kč (přibližně 100 milionů EUR). 19 Úř. věst. C 74, , s

6 2.5. Závazky 22. České orgány uvedly, že režim podpory se týká pouze rekonstrukce prováděné vlastníky rezidenčních nemovitostí v panelových domech a příjemci podpory v rámci tohoto režimu mohou být jak právnické, tak fyzické osoby. Dále však také potvrdily, že nemohou vyloučit, že příjemci podpory nevyužijí nemovitost v souvislosti s hospodářskou činností, jako např. k pronájmu třetím stranám nebo za účelem provozování činností v oblasti svobodných povolání. Protože tyto činnosti se mohou týkat zboží nebo služeb mezinárodně obchodovatelných nelze vyloučit, že část podpory poskytnutá podle režimu podpory představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 23. Proto v rozsahu, v jakém jde o státní podporu a za účelem zajištění, že režim podpory je slučitelný se společným trhem, české orgány berou z vlastní iniciativy na sebe tyto závazky: Režim nebude použit za účelem poskytnutí podpory podnikům v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích 20. Předpokládaná částka podpory na příjemce by se měla přibližovat hranici de minimis 21, 22 ale orgány dodaly, že nemohou zaručit, že limit de minimis bude u všech příjemců dodržen. Zavazují tedy, že zajistí, že ve všech případech nepřesáhne maximální míra podpory na příjemce limitů povolených v České republice podle Pokynů ES k vnitrostátní regionální podpoře a příslušných příspěvků předpokládaných v Pokynech k vnitrostátní regionální podpoře malým a středním podnikům. České orgány se dále zavazují, že z vlastní iniciativy poskytnou výroční zprávy týkající se používání příslušného režimu podpory podle čl. 21 odst. 1 nařízení Rady (Es) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 (nyní článku 88) Smlouvy o ES. 3. POSOUZENÍ OPATŘENÍ 3.1. Státní podpora ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES 24. Podle ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak Předběžné úvahy 20 Úř. věst. C 244, , s Nařízení Komise č. 69/2001, Úř. věst. L 10, , s České orgány tvrdí, že v období bylo v rámci režimu podpory dohromady zrekonstruováno bytů (2,3 % bytů panelových domů) za celkové výdaje SFRB ve výši milionů Kč (přibližně 36 milionů EUR). To se v rámci režimu podpory v průměru rovná výdajům ve výši Kč (přibližně EUR) na zrekonstruovaný zrekonstruovaný byt v panelovém domě. 6

7 Existence státní podpory ve smyslu Smlouvy o ES 25. Komise připomíná, že státní prostředky poskytnuté přímo spotřebitelům, fyzickým nebo právnickým osobám, pokud nemají žádný vztah k nějaké hospodářské činnosti, nejsou v zásadě považovány za státní podporu ve smyslu Smlouvy o ES. Kromě toho je třeba zdůraznit, že i pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je v případě, kdy je podpora poskytovaná přímo spotřebitelům a za podmínky, že se poskytuje bez diskriminace na základě původu výrobků, taková podpora slučitelná se společným trhem podle čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o ES. 26. Podle oznámení jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/uživateli panelových domů a právnické osoby vlastnící panelové domy, které nemají žádný vtah k nějaké hospodářské činnosti, způsobilé využívat podporu poskytovanou v rámci režimu podpory. Komise tudíž připomíná, že podpora poskytovaná v rámci režimu podpory těmto příjemcům nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 27. Nicméně je nutné zdůraznit, že na základě oznámení je třeba zohlednit tyto úvahy: Za prvé, není možné určit počet příjemců a následně část rozpočtu režimu, která by měla výše popsané znaky jako ne-podporu či podporu slučitelnou s čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o ES; Za druhé není možné vyloučit, že podporu poskytnutou v rámci režimu použijí příjemci, ať už fyzické nebo právnické osoby, v souvislosti s hospodářskou činností jako je např. pronájem nemovitosti; Za třetí, je třeba poznamenat, že v rámci režimu podpory bude více než 90 % dané podpory poskytnuto právnickým osobám spíše než přímo spotřebitelům. Přestože státní podpora určená bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků bytů může v konečném důsledku vyústit v to, že podpora bude poskytnuta právnickým osobám, které vlastní byt v panelovém domě způsobilém k podpoře, české orgány nemohou vyloučit, že příjemce nebude tuto nemovitost využívat v souvislosti se svojí hospodářskou činností 23 ; Za čtvrté, nelze zaručit, že částka podpory na příjemce nikdy nepřesáhne hranici de minimis, zejména protože příjemce může být vlastníkem několika bytů způsobilých k podpoře v rámci režimu podpory. Za páté, pokud jde o podporu poskytnutou v rámci režimu podpory obcím jako vlastníkům způsobilých panelových domů, Komise podotýká, že pronájem bytů se má považovat za hospodářskou činnost, kterou obce provádějí v hospodářské soutěži s dalšími vlastníky nemovitostí. Protože tato činnost může ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod v EU, měla by být státní podpora na rekonstrukci panelových domů ve vlastnictví obcí považována za státní podporu. 23 Existuje rozsáhlá judikatura pojednávající o pojetí podnikání v ostatních odvětvích: např.: podle rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C 41/90, Höfner proti Elserovi, [1991], Sb. rozh. I pojetí podnikání zahrnuje každý subjekt, který provozuje hospodářskou činnost, bez ohledu na právní postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. 7

8 28. Vzhledem k výše uvedenému, a protože nelze vyloučit, že dané opatření může zvýhodňovat podniky a/nebo hospodářskou činnost, která může vést k narušení hospodářské soutěže a obchodu v EU, je nezbytné přezkoumat existenci státní podpory, kterou s sebou případně nese režim podpory a její slučitelnost se společným trhem Úvahy o nástrojích režimu podpory 29. Podpora na úrokový poplatek. Tato uvedená podpora se poskytuje příjemci podpory na část úvěru, z níž se hradí způsobilé náklady na rekonstrukci. Příjemce podpory si může nezávisle vybrat banku, která mu úvěr poskytne, a to z bank, které mají v České republice povolení působit jako banky. Vyloučí se tak, že by banka poskytující úvěr měla ze státní podpory prospěch. Jak však bude popsáno níže, vlastník panelového domu může mít ze státní Smlouvy o ES podpory prospěch ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 30. Co se týká ČMZRB v roli zprostředkovatele a záruky na úvěr a také protizáruky, tu ČMZRB obdrží od SFRB a pokryje až 30 % ztrát souvisejících se zárukou na úvěr. Je třeba poznamenat, že to vypadá, že banka byla vybrána v roce 2001 na základě nabídkového řízení v souladu s platnými zákonnými předpisy a že požadovaná záruka pokryje běžná rizika spojená s poskytnutím záruky, včetně státní protizáruky, administrativních nákladů a běžné návratnosti kapitálu. ČMZRB by tak účtovala odměnu přiměřenou na trhu za záruky za úvěr, který poskytne v souvislosti s daným režimem podpory a nelze se tudíž domnívat, že by ze státní podpory mohla mít prospěch. Naopak rozhodnutí SFRB podpořit částečně náklady na odměnu za příjemce dlužníka v režimu podpory může s sebou nést podporu příjemci v rámci režimu podpory a bude dále prozkoumáno. 31. Ohledně uhrazení odborného technického posudku je třeba poznamenat, že způsobilí odborníci musí být zaregistrování v seznamu vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento seznam je ustaven na základě objektivních a nediskriminačních kritérií výlučně se opírajících o zkušenosti a ne o zemi původu těchto odborníků. Příjemci režimu podpory si mohou nezávisle vybrat jakéhokoli odborníka z výše uvedeného seznamu. Náklady za odborný posudek jsou uhrazeny jednotkovým poplatkem, který je v celé zemi jednotný. Vyloučí se tak, že opatření s sebou ponese státní podporu technickým odborníkům, kteří poskytují poradenství žadatelům o podporu v rámci režimu podpor. Techničtí odborníci poskytují nezávislé a kontrolní služby a jejich uplatňování jménem státu s cílem zajistit způsobilost opravných prací. Příjemci podpory vlastně obdrží náhradu nákladů za odborný posudek, a sice nákladů, které byly vynaloženy k dosažení prospěchu předpokládaného v rámci režimu podpory. V souladu s odůvodněním pro další ustanovení režimu, nelze vyloučit, že opatření s sebou nese státní podporu příjemcům v rámci režimu podpory. 32. S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že posouzení režimu by se mělo zaměřit pouze na podporu poskytovanou státem vlastníkům panelových domů způsobilým k podpoře Posouzení režimu podle ustanovení o státní podpoře Smlouvy o ES Státní zdroje 8

9 33. V rámci režimu je podpora poskytovaná prostřednictvím SFRB. Tato instituce je právnickou osobou spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj a majetek, který tento fond spravuje, je vlastnictvím státu. SFRB byl zřízen v roce 2000 zvláštním zákonem (zákon č. 211/2000 Sb.) jako nástroj státu na podporu bydlení. 34. Podle 2 zakládacího předpisu 24 SFRB představují příjmy Fondu dotace ze státního rozpočtu 25, splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Podle 5 výše uvedeného zákona předkládá ministr předběžný rozpočet fondu, rozpočet a výroční účetní závěrky vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení. Podle 6 výše uvedeného zákona jsou orgány Fondu výbor Fondu, dozorčí rada Fondu a ředitel Fondu. Předsedou výboru Fondu je Ministr pro místní rozvoj. Výbor má dalších 6 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Dozorčí rada má 5 členů, které jmenuje a odvolává Parlament České republiky. Ředitel Fondu je zaměstnancem a je jmenován ministrem pro místní rozvoj. 35. S ohledem na výše uvedené se zdá, že prostředky a rozhodnutí SFRB jsou přímo přidělovány a prováděny státem a proto představují státní prostředky ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Zvýhodňování určitých hospodářských činností nebo podniků a výběr 36. Režim podpory zvýhodňuje výrobu pouze určitého zboží, konkrétně rekonstrukci panelových domů a případně určitých podniků tím, že zvýhodňuje pouze fyzické nebo právnické osoby sídlící v České republice, které jsou vlastníky panelových domů v daném období a tím vylučuje všechny ostatní druhy činností a právnických osob. Navrhovaná opatření tím propůjčují výhodu výběru svým příjemcům, protože provádějí hospodářskou činnost. 37. Opatření navíc hradí vlastníkům panelových domů část nákladů na opravu, které nastaly v souvislosti s rekonstrukcí těchto panelových domů. Vypadá to, že do té míry, do níž příjemci provozují hospodářskou činnost je opatření osvobozuje od nákladů, které by běžně hradili Ovlivnění obchodu v EU a narušení hospodářské soutěže 38. Komise poznamenává, že tím, že podpora upřednostňuje některé vlastnické podniky působící na trzích, které jsou otevřené obchodu a hospodářské soutěži, ovlivňuje nebo může ovlivnit hospodářskou soutěž mezi takovými podniky a nelze vyloučit, že tato skutečnost rovněž ovlivní obchod probíhající v tomto odvětví uvnitř Společenství Závěry o existenci státní podpory 24 Zákon č. 211/2000 Sb. ze dne 21. června Včetně převodů podle 11 odst. 2 písm. g) výše uvedeného zákona ve znění zákona č. 171/1991 Sb. upravuje pravomoci orgánů České republiky v záležitostech týkajících se převodů státního majetku jiným osobám a upravuje Národní majetkový fond ve znění nových úpraví stát převedl milionů Kč (přibližně 200 milionů EUR) do Státního fondu rozvoje bydlení. Podle 3 odst. 6 výše uvedeného zákona se aktiva fondu nesmí snížit pod částku 6 miliard Kč (přibližně 200 milionů EUR). 26 I nízké částky se považují za částky narušující hospodářskou soutěž (spojené věci T-298 a další / 97, T-1 a další / 98 Alzetta Mauro a další v Komise Evropských společenství [2000] Sb. rozh. II-2319). 9

10 39. S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že vzhledem k tomu, že se zkoumaná podpora poskytuje příjemcům vykonávajícím hospodářskou činnost, bez ohledu na jejich právní formu, a vzhledem k tomu, že tato činnost může ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod uvnitř EU, představuje dané opatření státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Slučitelnost 40. Opatření představují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, jsou slučitelná nebo je lze prohlásit za slučitelná se společným trhem, jestliže splňují podmínky stanovené v čl. 87 odst. 2 a čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES. 41. Komise poznamenává, že je zřejmé, že podmínky stanovené v čl. 87 odst. 2 Smlouvy o ES, čl. 87 odst. 3 písm. b) a čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES se na dané opatření nepoužijí. Ve stejném duchu poznamenává, že zkoumané opatření není určeno k přímému schválení podle pokynů k vnitrostátním regionálním podporám 27, podporám malým a středním podnikům 28 a podporám v oblasti životního prostředí Na základě dostupných informací se zdá, že obchod s konkrétním typem majetku, na který se vztahuje projednávané opatření, je uvnitř EU omezený, a proto by mohlo být možné považovat opatření za slučitelné s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES Slučitelnost s bývalým čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES 43. Komise musí ověřit, zda lze použít některou z odchylek uvedených v čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES. V čl. 87 odst. 3 se uvádí: Za slučitelné se společným trhem mohou být považovány: a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností ; c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. 44. Čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES stanoví výjimky pro podporu napomáhající oblastem, které jsou ve srovnání se Společenstvím jako celkem nebo s ostatními částmi členského státu hospodářsky méně rozvinuté. Podmínky čl. 87 odst. 3 písm. a) jsou splněny tehdy, jestliže se jedná o region kategorie NUTS 30 II, ve kterém je HDP na obyvatele, měřený paritou kupní síly, nižší než 75 % průměru Společenství. Podmínky stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. c) jsou splněny, jestliže region vyhovuje požadavkům na označení za zeměpisnou jednotku kategorie NUTS II. 27 Úř. věst. C 74, , s a následné změny viz Úř. věst. C 394, , s. 23 a Úř. věst. C 258, , s. 5. Prodloužení stávajících map regionální státní podpory na období od do bylo pro členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004, upraveno pomocí dočasných mechanismů. Znamená to, že mapy státní podpory se považují za stávající podporu ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES. 28 Viz Úř. věst. L 10, , s Úř. věst. C 37, , s Zkratka pro klasifikaci územních statistických jednotek. 10

11 45. Z mapy regionální podpory v České republice na období vyplývá, že ohledně projednávané věci celá Česká republika splňuje podmínky pro odchylky stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c). Česká republika se skládá z 20 regionů splňujících podmínky čl. 87 odst. 3 písm. a) a 2 regionů splňujících podmínky čl. 87 odst. 3 písm. c). Podle výše uvedené mapy regionální podpory se skládá z 8 oblastí NUTS II a ze 14 oblastí NUTS III s maximálními povolenými mírami podpory vyjádřenými čistým grantovým ekvivalentem v rozmezí od 20 % 31 do 50 % Soulad s cíli Společenství 46. Účelem opatření je stimulovat soukromé investice do rekonstrukce nevyhovujících panelových domů. Tato rekonstrukce by měla zlepšit životní podmínky obyvatel těchto panelových domů, zejména pokud jde o zdraví a bezpečnost, měla by dále zvýšit sociální soudržnost tím, že by se zlepšením kvality života a obnovou sídlišť zabránilo vzniku sociálních ghett, a měla by snížit dopad těchto domů na životní prostředí tím, že by zlepšily jejich termální izolaci a tak snížily plýtvání energií. Komise upozorňuje, že tento režim přispívá k ochraně spotřebitelů a k hospodářské a sociální soudržnosti, což jsou cíle vymezené ve Smlouvě o ES. 47. V souladu s čl. 153 odst. 4 Smlouvy o ES režim přispívá k dosahování cíle ochrany spotřebitelů, který je pro Evropskou unii vymezen v čl. 153 odst. 1 Smlouvy o ES, v němž se stanoví: K podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Společenství k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů. Kromě toho zkoumaný režim přispívá k podpoře cílů hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v souladu s článkem 158 Smlouvy o ES, který stanoví: Společenství za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svoji činnost vedoucí k posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství se především zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí. Navíc v souladu s článkem 2 Smlouvy o ES toto opatření podporuje vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. 48. Přestože zkoumané opatření není zahrnuto do příslušného programu Společenství, Komise konstatuje, že by částečně splňovalo kritéria a cíle stanovené pro program URBAN II 32. V souladu s ostatními iniciativami a politikami v oblasti soudržnosti má režim rovněž předcházet vytváření sociálních ghett zachováním různorodého složení obyvatelstva těchto oblastí díky zlepšení kvality života a revitalizaci sídlišť. 49. Zkoumané opatření proto přispívá k uskutečnění cílů Společenství a lze ho tedy považovat za opatření ve společném zájmu. 31 Praha a Hlavní město Praha ; mimo jiné s ohledem na spolufinancování projektu, který se týká sociálního začlenění, regenerace budov a životního prostředí, soukromými a veřejnými subjekty. 11

12 Nutnost a přiměřenost opatření 50. Opatření se týká podstatných stavebních závad, které ovlivňují bezpečnost a obyvatelnost panelových domů jejich vlastníky/obyvateli. Nahrazuje část nákladů, které majitelé vynakládají na opravy těchto závad, a vyžaduje, aby se příjemce finančně spolupodílel na opravách formou bankovního úvěru, za který musí za normálních okolností poskytnout záruku. Proto lze prohlásit, že opatření je nezbytné a že má formu pobídky podněcující soukromé investice. 51. Kromě toho Komise uvádí, že v tomto případě podpora nevyrovnává opakující se nebo stálé náklady, které by příjemci nebo podniku vznikaly za běžných okolností; spíše kompenzuje část nákladů, které jsou nutné k nápravě mimořádné zchátralosti, kterou nedostatečnou údržbou způsobil původní vlastník budov, tedy stát sám. Přestože majitelé způsobilých bytů nebo celých způsobilých panelových domů mají povinnost udržovat budovy v bezpečném stavu, aby v těchto bytech mohli bydlet nebo aby mohli pokračovat ve své činnosti, je v tomto případě zjištěno, že se podpora poskytuje na jednorázovou investici. V souladu s převládající judikaturou 33 a rozhodovací praxí Společenství 34 lze mít za to, že rozsah, v němž tento režim zahrnuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, není podpora udělená podle zkoumaného opatření provozní podporou, tedy podporou, která financuje typické obecné provozní náklady podniků vznikající v průběhu jejich činnosti, ale lze ji považovat spíše za investiční podporu. 52. S ohledem na to, že opatření má formu pobídky, s ohledem na podporované investice, na závazky České republiky použít maximální míry podpory, které jsou stanoveny v pokynech k regionální podpoře, a dodržet ustanovení o kumulaci podpor, s ohledem na vysoký počet příjemců a na omezený rozpočet režimu se Komise domnívá, že podpora udělená v rámci opatření je přiměřená sledovanému cíli Ovlivňování hospodářské soutěže a obchodu 53. Lze konstatovat, že opatření představuje náhradu části investičních nákladů vyhrazených na opravu současných panelových domů zpravidla již obývaných vlastníky bytů. V tomto případě lze proto mít zato, že opatření nelze uvést do souvislosti s podpůrnou investicí ani do nové výrobní kapacity ani do náhradní kapacity. Z tohoto důvodu nevede opatření v míře, v jaké je spojeno se státní podporou, k přímému zvýšení výroby. 54. Opatření obsahuje rovněž pojistky zabraňující vlastníkům bytů diskriminaci bankovních domů, technických odborníků, dodavatelů a stavebních společností z důvodu státní příslušnosti. Režim podpory je navíc přístupný všem vlastníkům panelových domů nebo bytů v panelových domech (bez ohledu na jejich právní formu), jež jsou uvedeny v seznamu případů závažného poškození obsaženého v nařízení vlády. Proto v míře, v jaké je opatření spojeno se státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je nepravděpodobné, že opatření povede k závažnému narušení hospodářské soutěže. 33 Věc C-278/95 P Siemens SA v Komise Evropských společenství [1997] Sb. rozh. I Rozhodnutí Komise ve věci státní podpory C 2/2000 Švédsko Opatření na zlepšení vnitřního prostředí, Úř. věst. L, 295/2000, , s

13 55. Zároveň se konstatuje, že podpora podniků, které jsou činné v zanedbaných městských zónách výlučně na místní úrovni, by za normálních okolností nebylo považováno za ovlivňování obchodu mezi členskými státy. Režim navíc podporuje zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek v současných bytových prostorách vlastníky bytů, kteří pobývají v zemi a v místě svého stávajícího bydliště. Kromě toho lze poznamenat, že roční rozpočet ve výši 500 mil. CZK (přibližně 16,7 mil. EUR) bude rozdělen mezi více než 1000 příjemců v celé zemi, čímž lze dovodit, že průměrná podpora na jednoho příjemce bude mít omezený význam, a tím pádem bude omezen i dopad na hospodářskou soutěž a obchod v rámci EU. 56. V souladu s rozhodnutím Komise v obdobných případech 35 se zdá, že v míře, v jaké je přezkoumané opatření spojeno se státní podporou, lze mít zato, že opatření má omezený vliv na obchod v rámci EU, ale tento omezený vliv neodpovídá míře odporující společnému zájmu. 57. Ve světle výše uvedených skutečností a jestliže tyto jsou spojeny se státní podporou lze mít zato, že přezkoumané opatření splňuje požadavky slučitelnosti stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES Další prvky zdůrazňující slučitelnost s ustanoveními bývalého čl. 87 odst. 3 Smlouvy ES 58. České orgány považují oznámený režim za opatření, jež nemá charakter státní podpory, a připomínají, že opatření nepřipravily podle pokynů určených malým a středním podnikům ani podle pokynů k regionální podpoře. Nicméně se zavázaly uplatňovat režim tak, aby byl z hlediska extenzivního výkladu v souladu s požadavky uvedených pokynů na základě uplatnění zásady asimilace. 59. Pokyny určené malým a středním podnikům: Orgány potvrdily, že v rámci režimu budou používat definici malých a středních podniků schválenou ve výše uvedených pokynech. Jak se uvádí v předchozí části, je přezkoumané opatření charakterizováno těmito prvky: v míře, v jaké režim podporuje bytová družstva a kondomináty, splňují výše uvedenou definici malých a středních podniků, opatření má charakter podnětu; opatření lze uvést do souvislosti s investiční podporou a nikoliv s provozní podporou; opatření je nezbytné ke splnění zájmu Společenství, který by příjemci v oblastech podpory nemohly zajistit z vlastních zdrojů; opatření je přiměřené vzhledem k znevýhodnění, jaké má být odstraněno 36. Komise úměrně konstatuje, že podle zásady asimilace lze mít zato, že oznámené opatření z hlediska extenzivního výkladu splňuje požadavky pokynů určených malým a středním podnikům, na jejichž základě Komise může považovat státní podporu za slučitelnou se společným trhem. 60. Pokyny k regionální podpoře: Tyto pokyny předkládají neúplný seznam dovolených forem podpory včetně podpory formou dotace, půjčky s nízkým úročením, úrokových úlev nebo dodávkou zboží či poskytnutím služeb za 35 N 430/2002 Německo Dotace na zlepšení vzhleldu oblasti Handelshafen, Úř. věst. C 202, , s. 22. N 317/2002 Spojené království Podpora nemovitostí ve Skotsku specifický rozvojový program, Úř. věst. C 228, , s. 10. N 82/2001 Spojené království Fond pro anglická města, Úř. věst. C 263, , s Odstavec

14 koncesionářskou cenu 37. Podpora udělená na základě oznámeného nástroje je v souladu s druhy podpory uvedenými v pokynech. Dále je třeba si uvědomit, že příjemce si musí vzít půjčku na financování způsobilých oprav a musí poskytnout zajištění půjčky, čímž české orgány zajišťují, aby příjemci nesli část rizika spojeného s podporovaným projektem a přispěli tak k financování podporovaných investic 38. Žádost o podporu bude navíc předložena před zahájením prací na projektech 39 a investice budou v dotčeném regionu soustředěny po dobu nejméně pěti let. Komise v této souvislosti konstatuje, že podle zásady asimilace lze mít zato, že oznámené opatření ve své podstatě splňuje požadavky pokynů k regionální podpoře, na jejichž základě Komise může považovat státní podporu za slučitelnou se společným trhem. 61. České orgány se navíc zavázaly, že v případě, kdy režim bude spojen se státní podporou, zajistí, aby maximální míra podpory na příjemce byla v souladu s prahovými hodnotami předpokládanými ve výše uvedených pokynech proto, aby režim podpory byl slučitelný s ustanoveními čl. 87 odst. 3 psím. c) Smlouvy o ES, poněvadž předmětné zvýhodnění souvisí se zvláštními investicemi způsobilými k přijímání podpory na základě dodržení zásady asimilace uplatněné ve vztahu k výše uvedeným pokynům. 62. České orgány souhlasí s dodržováním požadavků o kumulaci státní podpory. Při uplatnění více než jednoho režimu podpory na investiční projekt musí být dodržena pravidla o kumulaci podpory zakotvená v pokynech k regionální podpoře. 63. Orgány v neposlední řadě potvrdily, že opatření nebude používáno na dotace společnostem v nesnázích ve smyslu pokynů Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích. 64. Komise z tohoto důvodu konstatuje, že ačkoliv přezkoumané opatření není vypracováno tak, aby bylo uděleno oprávnění k jeho realizaci podle zásady asimilace uplatněné přímo na základě pokynů určených malým a středním podnikům a pokynů k regionální podpoře, zdá se, že opatření je za použití extenzivního výkladu v souladu s požadavky uvedených pokynů Závěr 65. Ve světle uvedených skutečností má Komise zato, že v daném případě míra narušení hospodářské soutěže způsobeného režimem neovlivní zásadním způsobem ani hospodářskou soutěž ani obchod v rámci EU v míře odporující společnému zájmu. 66. Komise je proto toho názoru, že přezkoumaný režim splňuje příslušné podmínky nezbytné k tomu, aby mohl být pokládán za slučitelný se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 psím. c) Smlouvy o ES. 37 Odstavec 4.2, druhý pododstavec. 38 Odstavec 4.2, první pododstavec. 39 Odstavec 4.2, třetí pododstavec. 14

15 67. České orgány se zavazují překládat Komisi podrobné výroční zprávy. Komise si ponechává právo navrhnout příslušná opatření podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES. 4. ROZHODNUTÍ Komise přiměřeným způsobem rozhodla, že je toho názoru, že v míře, v jaké je oznámený režim podpory spojen se státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je tato podpora slučitelná se Smlouvou o ES. Dané opatření podpory lze přijmout podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. České orgány jsou upozorněny na skutečnost, že podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES jsou povinny oznámit jakýkoliv záměr pokračovat ve financování nebo rozšířit či změnit režim podpory. Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zpřístupněny třetím stranám, uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho přijetí. Neobdrží-li Komise v tomto termínu odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zpřístupněním plného znění tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním plného znění tohoto dopisu v závazném jazykovém znění na této internetové adrese: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise: European Commission Directorate-General for Competition Directorate H State aid Registry SPA 3 06/015 B-1049 Brussels Fax No: (32-2) Prosíme Vás, abyste ve veškeré korespondenci uváděli název a číslo věci. Za Komisi, Neelie KROES členka Komise 15

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000 Č.j. VP/S 52/00-160 V Brně dne 28. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.10.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo

podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo Veřejné podniky a státní monopoly Evropské soutěžní právo Michal Částek Veřejné podniky Čl. 86 veřejný podnikem je subjekt, na jehož řízení se podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo Nejčastěji

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Podpora kultury a kulturních projektů

Podpora kultury a kulturních projektů Podpora kultury a kulturních projektů Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno, květen 2016 Struktura prezentace I. Východiska úpravy veřejné podpory v

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

Státní podpora č N 342/2008 Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti

Státní podpora č N 342/2008 Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7845 v konečném znění Věc: Státní podpora č N 342/2008 Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti Pane ministře, Oblast intervence

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Záruky Prioritní

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

spolu s odpovědí agentury

spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001 Č.j. VP/S 66/01-160 V Brně dne 13. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.5.2001 č.j. 26266/01/2040/1220-BH

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001 Č.j. VP/S 65/01-160 V Brně dne 26. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 24.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 21.5.2001 č.j. 25651/00/2040/1199

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více