EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy Pane ministře, 1. Řízení 1. Dopisem ze dne 21. listopadu 2007 informovaly orgány České republiky Komisi v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES o výše zmíněném opatření. Oznámení bylo zaevidováno jako státní podpora pod číslem N 685/ Popis opatření podpory 2. Toto opatření podpory se týká státní záruky pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy (České dráhy, dále jen ČD). Tato záruka je novým opatřením podpory, které je však shodné se zárukami poskytnutými orgány České republiky ve prospěch ČD v letech 2005, 2006 a 2007, jež byly Komisí schváleny rozhodnutími ze dne 3. května 2005 (N 323/2004), ze dne 22. února 2006 (N 565/2005) a ze dne 10. května 2007 (N 770/2006). 3. Ustanovení 73 zákona o rozpočtových pravidlech České republiky 1 povoluje poskytnutí státní záruky pouze jakožto součást zvláštního zákona parlamentu. Z tohoto důvodu je k přijetí všech úvěrů od společnosti EUROFIMA nutné předložit návrh zákona o poskytnutí státní záruky Českou republikou jako zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel. V případě, že společnost EUROFIMA nabídne úvěr, je tedy potřeba žádat o státní záruku pro každý úvěr jednotlivě. 1 Zákon č. 218/2000 Sb. JUDr. Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 4. V tomto oznámení se v porovnání s předchozími zárukami, které Komise schválila, nezměnila ani podstata, ani obsah opatření. Pro účely tohoto rozhodnutí jsou proto dále znovu uvedeny pouze nejdůležitější charakteristiky opatření podpory. 2.1 Cíl opatření 5. Cílem oznámeného opatření je usnadnění nákupu nových kolejových vozidel pro osobní dopravu společností České dráhy. Za tímto účelem mají orgány České republiky v úmyslu zaručit se za úvěr, který ČD poskytne finanční společnost EUROFIMA. Zaručený úvěr bude sloužit výhradně k obměně současných kolejových vozidel pro osobní dopravu. 6. Současná kolejová vozidla ČD pro osobní dopravu jsou výrazně zastaralá a je třeba je modernizovat, aby se snížila jejich poruchovost, a tím zvýšila provozní spolehlivost a bezpečnost služeb osobní železniční dopravy v České republice. Obměna obecně zlepší celkovou kvalitu služeb poskytovaných cestujícím a přispěje k plnění směrnice 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému 2, pokud jde o obměnu lokomotiv. Tato směrnice stanoví podmínky, které musejí být splněny, aby bylo dosaženo interoperability týkající se projektování, výstavby, uvádění do provozu, modernizace, obnovy, provozu a údržby infrastruktury a kolejových vozidel. Nová kolejová vozidla přispějí rovněž ke zlepšení ochrany životního prostředí a k přípravě využití interoperability v souladu s uvedenou směrnicí prostřednictvím nasazení nových elektrických a třísystémových lokomotiv. S těmito novými železničními kolejovými vozidly se však současná kapacita nezvýší, protože účelem nákupu nových kolejových vozidel je pouze obměna stávajících, jež v současné době nejsou schopna poskytnout odpovídající úroveň kvality služeb v zájmu široké veřejnosti. Stará kolejová vozidla, která budou nahrazena vozidly novými, budou postupně vyřazena z provozu a likvidována. 7. Úvěr bude použit na nákup následujících kolejových vozidel: - lokomotivy elektrických jednotek řady 471 pro osobní dopravu; - třísystémové lokomotivy řady 380 pro osobní dopravu. 8. Podniky, jež mají být dodavateli železničních kolejových vozidel, byly vybrány ve veřejném nabídkovém řízení v souladu s povinnostmi týkajícími se postupu při nabídkových řízeních, jež jsou stanoveny v právních předpisech Společenství Kolejová vozidla budou určena výhradně pro osobní dopravu a jako taková budou schválena (získají licenci) Drážním úřadem, který bude rovněž kontrolovat a sledovat, zda jsou k tomuto účelu používána. ČD se v této souvislosti zavázaly nepoužívat nová kolejová vozidla pro nákladní dopravu. 2 3 Úř. věst. L 110, , s. 1. Směrnice 2004/17, Úř. věst. L 134, , s. 1. 2

3 2.2 Druh a výše podpory, doba trvání, rozpočet 10. Státní záruka bude poskytnuta na pokrytí jistiny úvěru do výše 30 milionů EUR, včetně úroků a poplatků společnosti EUROFIMA. Lhůta pro splacení úvěru je stanovena na rok 2018, ačkoliv může být ještě mírně pozměněna, neboť tento údaj závisí na podmínkách, jež EUROFIMA získá na finančním trhu. 11. Záruka pokryje částku odpovídající 95 % úvěru, zatímco zbývajících 5 % budou hradit ČD z vlastních zdrojů. Vyplývá to z podmínek pro úvěry společnosti EUROFIMA, podle kterých při každém finančním případu (úvěru) musí být vždy 5 % hrazeno z vlastních zdrojů ČD. ČD zaplatí orgánům České republiky za poskytnutí záruky poplatek, který se bude rovnat 0,5 % ze zaručené částky. Tento poplatek ve výši EUR nezávisí na obchodních faktorech, nýbrž je stanoven v souladu s právními předpisy České republiky 4. Bude splácen formou ročních splátek po dobu trvání záruky. 12. ČD by mohly získat úvěr v rámci tržních podmínek i bez zásahu státu, avšak za méně výhodných podmínek. [ ]*. Podobný úvěr by na finančním trhu zahrnoval šestiměsíční sazbu EUR-EURIBOR plus 2 % plus poplatek podle jednotlivé finanční instituce. 2.3 Příjemce 13. Výhradním vlastníkem Českých drah, akciové společnosti, je stát (Česká republika). České dráhy jsou největším provozovatelem na českém železničním trhu a jejich hlavní obchodní aktivitou je poskytování železničních služeb. ČD mají stabilizovanou finanční pozici a nemají žádné finanční obtíže. Přestože dluh společnosti za posledních deset let vzrostl, nemusí být nutně považován za neudržitelný vzhledem k tomu, že jeho počáteční stav byl velmi nízký. Má se nicméně za to, že zamýšlené opatření bude rozhodující pro motivování Českých drah k tomu, aby obměnily kolejová vozidla dříve, než by to bylo možné za jiných okolností, vezmou-li se v úvahu investiční potřeby společnosti. 3. Zhodnocení opatření 14. Toto opatření podpory je shodné se zárukami, které byly orgány České republiky poskytnuty ve prospěch Českých drah ve vztahu k předchozím úvěrům od společnosti EUROFIMA a které byly Komisí schváleny. 4 * Zákon č. 368/1992 o správních poplatcích, naposledy pozměněný zákonem č. 337/1992 o správě daní a poplatků. Tato povinnost je rovněž stanovena ve smlouvě o úpravě některých práv a povinností v souvislosti s převzetím státní záruky, uzavřené mezi Ministerstvem financí České republiky a Českými drahami. Obchodní tajemství 3

4 15. V této souvislosti Komise poznamenává, že se právní předpisy a dopravní politika Společenství ve srovnání s dobou schválení předchozích opatření změnily 5. Liberalizace osobní železniční dopravy je však v počáteční fázi. Navíc probíhá diskuse 6 o předpisech Společenství ohledně státní podpory pro provozovatele železnic. Obdobně jako předchozí úvěry bude zaručený úvěr sloužit výhradně k obměně současných kolejových vozidel pro osobní dopravu. Podmínky pro poskytnutí záruky, zejména co se týká účelu, způsobilého příjemce, poplatku, jejž je třeba zaplatit, situace v oblasti osobní železniční dopravy v EU a na českém trhu osobní železniční dopravy, se navíc zásadně nezměnily. Společnost České dráhy provozuje téměř veškerou osobní železniční dopravu v České republice. Některé licencované železniční podniky také provozují veřejnou osobní dopravu, jejich podíl na trhu je však spíše zanedbatelný: jak co do počtu osobokilometrů, tak co do počtu cestujících, je jejich podíl na trhu menší než 5 %. Kromě toho uvedení provozovatelé poskytují své služby pouze místně, zatímco společnost ČD je jediným provozovatelem osobní dopravy na dlouhé vzdálenosti. Podpora nicméně přímo zvýhodňuje ČD před ostatními konkurenčními provozovateli osobní dopravy. 16. Orgány České republiky prohlásily, že se ani obsah, ani podstata této záruky v porovnání s předchozí schválenou zárukou nezměnily. Zaměření, účel a cíl opatření a podmínky pro poskytnutí podpory zůstávají naopak stejné. Orgány České republiky prohlásily, že všechny závazky přijaté v souvislosti s předchozími rozhodnutími považují pro tuto záruku za závazné. 17. Komise se tudíž odvolává na odůvodnění svých rozhodnutí ze dne 3. května 2005, 22. února 2006 a 10. května 2007 a připojuje tyto důvody. 18. Komise bere na vědomí, že záruka ve prospěch Českých drah nebyla udělena za normálních tržních podmínek. V současném případě jde zejména o poplatek, jejž České dráhy zaplatí státu za záruku a který činí 0,5 %. V rámci tržních podmínek by ČD platily úrokovou sazbu v přibližné výši šestiměsíční sazby EUR-EURIBOR plus 2 % plus poplatek vypočtený podle jednotlivé finanční instituce (0,5 % 0,95 %), [ ]. 19. Vzhledem k tomu, že záruka se vztahuje konkrétně na úvěr Českých drah, jedná se o selektivní povahu podpory a České dráhy získávají výhodnější finanční podmínky pro úvěr. Tato podpora tudíž přímo zvýhodňuje ČD před ostatními konkurenčními provozovateli dopravy. S ohledem na skutečnost, že železniční společnosti konkurují jiným druhům dopravy, jako jsou silniční a letecká doprava, jejichž trhy jsou plně liberalizovány, Komise nemůže vyloučit, že opatření podpory neovlivní obchod a nenaruší ani neohrozí hospodářskou soutěž. Nelze též vyloučit, že může být ovlivněna hospodářská soutěž v oblasti železnic. Komise proto dospěla k závěru, že oznámené opatření podpory představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 5 6 Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury, Úř. věst. L 315, , s. 44. V prosinci 2007 generální ředitelství Komise pro energetiku a dopravu konzultovalo národní odborníky a dotčené třetí strany o předběžném návrhu pokynů Společenství ke státní podpoře pro železniční podniky. Znění tohoto návrhu je zveřejněno na internetové stránce Komise. 4

5 20. Komise je toho názoru, že při neexistenci pokynů Společenství ke státní podpoře pro železniční podniky by oznámené opatření mělo být posouzeno s ohledem na obecná kritéria podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. Toto ustanovení bylo rovněž právním základem použitým v předchozích rozhodnutích. 21. V této souvislosti Komise uvádí, že předchozí úvěry poskytnuté v letech 2005, 2006 a 2007 pomohly Českým drahám obměnit část parku kolejových vozidel, ale nepokrývají plně potřebu Českých drah obměnit zastaralá kolejová vozidla. V tomto případě považuje Komise podporu ve formě záruky poskytnuté ČD za nezbytnou, jelikož bez tohoto opatření by se obnova vybavení Českých drah vážně zdržela a zkomplikovala. Podpora rovněž může být považována za nezbytnou pro urychlení procesu obměny kolejových vozidel vzhledem k tomu, že České dráhy musí zaplatit dluhy, které během posledních deseti let povážlivým způsobem vzrostly. 22. Komise se navíc domnívá, že zamýšlené opatření je v souladu s politikou Komise pro podporu železnice, a to obzvláště prostřednictvím lepšího využití infrastruktury, optimalizace transevropských sítí, posílení interoperability 7 a nabídky lépe vyhovující zákazníkům. Vezmou-li se v úvahu aspekty, jako je životní prostředí, dopravní přetížení a bezpečnost, přispěje opatření k podpoře udržitelného rozvoje a vysoké úrovně ochrany a zlepšení životního prostředí, jelikož vnější náklady železniční dopravy jsou mnohem nižší ve srovnání s ostatními druhy silniční a letecké dopravy. Obnovení vozového parku je nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti železniční dopravy ve srovnání s ostatními druhy dopravy 8. Při zohlednění uvedených důvodů Komise souhlasí s tím, aby záruka pokrývala více než 80 % úvěru. 23. Celková částka podpory může být vypočítána následujícím způsobem: subvence představuje rozdíl mezi tržní úrokovou sazbou (přibližně šestiměsíční sazba EUR-EURIBOR plus 2 %) a sazbou získanou díky státní záruce [ ] po odečtení všech uhrazených poplatků (0,5 % jako poplatek za záruku) 9 plus rozdíl mezi 0,5 % (záruka zaplacená v tomto případě) a 0,95 % (nejvyšší poplatek jednotlivé finanční instituci). Tento poplatek je srovnatelný s nejnižším poplatkem za komerční záruku. Na základě dostupných informací se celkový peněžní ekvivalent výhody opatření pro ČD odhaduje na přibližně 2 3 miliony EUR. Celková výše podpory je tak ve srovnání s obratem ČD velmi omezená. 24. Dále lze při zohlednění předchozích tří schválených záruk, které se všechny týkaly úvěrů používaných k financování obměny kolejových vozidel ČD, celkový peněžní ekvivalent výhody záruk odhadnout přibližně v rozsahu 6 až 8 milionů EUR. Úvěry navíc dosahují výše 135 milionů EUR, což je méně než 10 % obratu Českých drah. I když se tedy obě opatření podpory sečtou, je celková výše podpory v porovnání s obratem Českých drah velmi omezená, a pravděpodobný nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž je tedy relativně nízký Viz též rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o režimu podpor, které poskytla Francie podle článku 39 CA Obecného daňového zákoníku státní podpora C 46/2004, bod 177, Úř. věst. L 112, , s. 41. Viz též pokyny Společenství ke státní podpoře pro železniční podniky, předběžný návrh, znění ze dne , bod 33. Bod 3.2 oznámení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě záruk. Úř. věst. C 71, , s

6 25. Uvedené skutečnosti vedou Komisi k závěru, že opatření podpory nepříznivým způsobem neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchodní podmínky v takovém rozsahu, jenž by byl v rozporu se společnými zájmy. 26. S ohledem na výše uvedené a při zohlednění skutečností uvedených v rozhodnutích ze dne 3. května 2005, 22. února 2006 a 10. května 2007 se Komise domnívá, že oznámená podpora je slučitelná se společným trhem. 4. Rozhodnutí Komise se proto rozhodla: - považovat oznámené opatření podpory za slučitelné se Smlouvou o ES a nevznášet námitky. Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být prozrazeny třetím osobám, uvědomte o tom Komisi do 15 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise za tímto účelem neobdrží v předepsané lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas se sdělením skutečností třetím osobám a se zveřejněním celého dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Energy & Transport Directorate A Rue De Mot/De Motstraat 28 B-1040 Brussels Faxové číslo: 0032 (0) S úctou, Za Komisi Jacques BARROT místopředseda Evropské komise 6

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní Věc: Státní podpora č. N 302/2005 Česká republika Pane ministře, 1. Postup Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

V Bruselu dne 13.7.2011 K(2011) 4927 v konečném znění

V Bruselu dne 13.7.2011 K(2011) 4927 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2011 K(2011) 4927 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.25076 (2011/NN) Česká republika Privatizace společnosti OKD a.s. společností Karbon Invest a.s. Vážený pane

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.09.2012. o státní podpoře. č. SA.30908 (2011/C) (ex N 176/2010), kterou Česká republika

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.09.2012. o státní podpoře. č. SA.30908 (2011/C) (ex N 176/2010), kterou Česká republika EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.09.2012 C(2012) 6352 final Zveřejněné znění tohoto rozhodnutí neobsahuje určité informace v souladu s články 24 a 25 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999,

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.7.2013 C(2013) 4029 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)

Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05) 11.1.2011 Úřední věstník Evropské unie C 6/5 Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Text s významem pro

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více