V Bruselu dne K(2011) 8953 v konečném znění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře, Evropská komise (dále jen Komise ) by ráda sdělila České republice, že se po prověření informací Vašich orgánů o výše uvedené státní podpoře rozhodla nevznést námitky k příslušnému opatření, neboť toto opatření je slučitelné se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ). Při rozhodování vycházela Komise z následujících skutečností: 1. POSTUP 1) Dopisem ze dne 29. dubna 2011, zaevidovaným v Komisi dne 6. května 2011, oznámila Česká republika v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU výše uvedený režim podpory. 2) Dopisem ze dne 18. července 2011 Komise požádala o dodatečné informace, které české orgány poskytly dne 15. září 2011 a které byly téhož dne zaevidovány. Dne 25. října 2011 poskytly české orgány dodatečné informace, zaevidované téhož dne. 2. POPIS REŽIMU PODPORY Název 3) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Jeho Excelence Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 Rozpočet 4) Celkový rozpočet na období dosahuje výše EUR (z toho 80 % bude financováno z prostředků EZFRV a 20 % ze státního rozpočtu). Roční částka je stanovena ve výši EUR. Celková částka pro období činí EUR. Doba trvání 5) České orgány uvedly, že doba trvání režimu je od data schválení Komisí do 31. prosince V souladu s bodem 189 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období (dále jen pokyny ) 1, Komise povoluje pouze režimy s omezenou dobou trvání. 6) Bod 189 pokynů dále stanoví, že režimy týkající se státní podpory opatření, která by mohla čerpat ze spolufinancování podle nařízení (ES) č. 1698/2005 2, by se měly omezit na trvání programovacího období. 7) To znamená, že podpora podle tohoto režimu může být poskytnuta pouze na smlouvy uzavřené před 31. prosincem Závazky a platby však mohou trvat i po tomto datu. Příjemci 8) Podle tohoto opatření jsou způsobilými příjemci: a) vlastníci, spoluvlastníci nebo nájemci zemědělské půdy b) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy. 9) Podpora na údržbu takto vzniklých porostů a náhrada ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské činnosti nemůže být poskytnuta veřejným orgánům. Je-li však zemědělská půda, která má být zalesněna a jejímž vlastníkem je veřejný orgán, pronajata fyzické nebo právnické osobě, lze poskytnout roční prémii jako příspěvek na krytí nákladů na zajištění po dobu 5 let a roční prémii jako příspěvek na krytí ušlých příjmů po dobu nejdéle 15 let. 10) Odhadovaný počet příjemců přesahuje podniků všech velikostí. Právní základ Opatření č. 221 Programu rozvoje venkova České republiky na období (dále jen PRV ČR ); nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů 3. 11) Oznámený režim bude prováděn a financován v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období Oznámení bylo učiněno s cílem získat 1 Úř. věst. C 319, , s Nařízení Komise, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), Úř. věst. L 368, , s Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy. 2

3 souhlas na základě pravidel státní podpory pro platby poskytované v rámci opatření č. 221 z PRV ČR podle článku 57 nařízení Komise (ES) č. 1974/ Cíle 12) Cílem opatření je poskytovat podporu na přeměnu zemědělské půdy za účelem diverzifikace výroby, a posílit tak ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti rozvoje zemědělství a venkova a přispět k ochraně životního prostředí. Jedná se o dlouhodobé opatření, které naplňuje cíle životního cyklu lesního porostu, což je přibližně 60 let. 13) Cílem opatření je konkrétně: posílení biodiverzity; zlepšení ekologické rovnováhy; stabilizace hydrologických a klimatických podmínek; ochrana půdy a vod; zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO 2 ve snaze přispět ke zmírnění klimatických změn. 14) Opatření lze provádět na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. 15) České orgány potvrzují, že opatření v rámci tohoto režimu vylučují podporu dřevozpracujícímu a papírenskému průmyslu nebo podporu určenou na komerční těžbu dřeva, přepravu dřeva nebo zpracování dřeva či jiných lesních zdrojů na výrobky nebo na výrobu energie. 16) Orgány České republiky potvrzují, že pro účely tohoto opatření zemědělská půda způsobilá pro podporu, jak je definována v PRV ČR, je v souladu s účely čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a s odpovídajícími ustanoveními čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1974/ ) Orgány České republiky potvrzují, že pro účely tohoto opatření je definice pojmu zemědělec, uvedená v PRV ČR, v souladu s účely čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a s odpovídajícími ustanoveními čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1974/ ) Dále potvrzují, že zalesnění rychle rostoucími druhy je z oznámeného režimu vyloučeno. Potvrzují, že podpora na péči o takto vzniklé porosty a na náhradu ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské činnosti nemůže být poskytnuta veřejným institucím. Míra podpory 19) Maximální výše podpory se vypočítá ze způsobilých výdajů a činí: 4 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), Úř. věst. L 368, , s

4 a) 80 % nákladů na založení ve znevýhodněných oblastech a plateb souvisejících s prováděním směrnice 2000/60/ES 5 ; b) 70 % nákladů na založení v ostatních oblastech. Způsobilé náklady 20) Podle PVR ČR se za přípustné považují tyto náklady: a) náklady na založení stanovené takto: znevýhodněné oblasti a oblasti související s prováděním směrnice 2000/60/ES: EUR/ha na založení porostu jehličnatých dřevin a EUR/ha na založení porostů listnatých dřevin; ostatní oblasti: EUR/ha na založení porostu jehličnatých dřevin a EUR/ha na založení porostů listnatých dřevin; b) roční prémie na hektar zalesněné půdy na náklady na péči na dobu nejdéle 5 let bude činit 437 EUR/ha. c) roční prémie na hektar jako příspěvek na krytí ušlých příjmů v důsledku zalesnění nejdéle po dobu 15 let pro zemědělce nebo jejich sdružení, kteří hospodařili na půdě před jejím zalesněním, nebo pro jakoukoli jinou fyzickou osobu. Prémie činí 294 EUR/ha za rok pro zemědělce a 149 EUR/ha za rok všechny ostatní příjemce, pokud zalesněná půda sloužila jako orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada. Pokud zalesněná půda sloužila jako travní porost nebo jiná kultura, činí prémie 149/EUR/ha za rok pro zemědělce i jiné příjemce. 21) Je-li zemědělská půda, jejímž vlastníkem je veřejný orgán, pronajata fyzické nebo právnické osobě, lze roční prémii podle shora uvedených ustanovení (roční prémie na zalesněný hektar jako příspěvek na krytí nákladů na zajištění nejdéle po dobu 5 let a roční prémie jako příspěvek na krytí ušlých příjmů, a to po dobu nejdéle 15 let) vyplatit nájemci. 22) Z poskytování podpory podle tohoto režimu jsou vyloučeni zemědělci pobírající podporu při předčasném ukončení zemědělské činnosti a náklady na výsadbu vánočních stromků. 23) Podporu podle tohoto režimu lze poskytnout za těchto podmínek: předložená žádost je v souladu s platnou právní úpravou; půda, která má být zalesněna, leží na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy; žadatel se zaváže pečovat o založený lesní porost a plnit podmínky opatření; minimální výměra: Podporu lze poskytnout, jestliže je půda, která má být zalesněna, evidována v registru půdních bloků a jestliže je součástí souvisle 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, Úř. věst. L 327,

5 zalesněné plochy o výměře nejméně 0,5 hektaru, pokud nesousedí s pozemky, které jsou podle lesního zákona určeny k lesnické činnosti; tuto podmínku lze považovat za splněnou rovněž v případě, že oddělující pás půdy je široký maximálně 4 metry; žadatel se zaváže, že bude udržovat zalesněnou plochu ve výměře, na kterou byla poskytnuta platba, po dobu 15 kalendářních let od roku zalesnění; žadatel rovněž zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po zalesnění do konce pátého roku po zalesnění byl les dobře udržován a chráněn, a byla tak zajištěna jeho stabilizace; oblast s jehličnatými a listnatými druhy dřevin musí být zalesněna v souladu s předloženým projektem; žadatel ohlásí změnu kultury registru půdy; v období ode dne podání žádosti o dotaci do 14. května kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo zalesnění schváleno, neklesne počet životaschopných dřevin na zalesněném území pod 90 % minimálního počtu dřevin každého druhu na 1 ha půdy; žadatel hospodaří v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu, stanovenými v článku 6 a přílohou III nařízení Rady (ES) č. 73/2009. Závazek podmíněnosti 24) České orgány potvrdily, že požadovaný pobídkový prvek stanovený v bodě 16 pokynů byl splněn. Konkrétně to znamená, že podporu lze poskytnout pouze tehdy, pokud i) je režim podpory prohlášen Komisí za slučitelný s SFEU, ii) je žádost o podporu řádně předložena dotčenému příslušnému orgánu a iii) je žádost přijata dotyčným příslušným orgánem způsobem, který zavazuje uvedený orgán k poskytnutí podpory. 25) Podpora podle tohoto režimu bude poskytnuta pouze na činnosti zahájené nebo služby poskytnuté poté, kdy byl režim prohlášen Komisí za slučitelný s SFEU. Kumulace 26) České orgány potvrdily, že podporu nelze kumulovat s podporou poskytovanou z jiných místních, regionálních a vnitrostátních režimů nebo režimů EU ke krytí totožných způsobilých nákladů. 27) Kromě toho kapitola 10 PRV ČR popisuje doplňkovost tohoto opatření ve vztahu k opatřením financovaným dalšími nástroji společné zemědělské politiky, prostřednictvím nástroje politiky soudržnosti. 3. POSOUZENÍ 3.1. Existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU 28) Podle čl. 88 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 se na podporu pro rozvoj venkova poskytovanou členskými státy vztahují články 107 a 108 SFEU. 5

6 29) Podle čl. 107 odst. 1 SFEU jsou podpory poskytované v jakékoli formě členským státem a/nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, zakázané, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. 30) Příjemci podpory v rámci tohoto opatření jsou vlastníci nebo nájemci zemědělské půdy nebo jejich sdružení. Veřejné subjekty jsou z podpory podle tohoto opatření vyloučeny. 31) Dotyčné opatření bude financováno z veřejných prostředků. Zvýhodňuje určité podniky, protože poskytuje výhody příjemcům vlastníkům nebo nájemcům zemědělské půdy a jejich sdružením, kteří vykonávají svou činnost v České republice. Může tak dojít k narušení hospodářské soutěže na úrovni EU, protože příjemci působí ve vysoce konkurenčním odvětví vnitřního trhu. 6 32) V tomto případě se jedná o odvětví lesnictví, které je otevřeno hospodářské soutěži na úrovni EU, a tudíž je citlivé na jakékoli opatření, které zvýhodňuje produkci v jednom či více členských státech. 7 33) Podle judikatury Soudního dvora by podpora poskytnutá jednomu podniku mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud tento podnik působí na trhu, který je otevřen obchodu na úrovni EU. 8 Již sama skutečnost, že je konkurenceschopnost podniku ve srovnání s jinými soutěžícími podniky posílena získáním hospodářské výhody, kterou by tento podnik jinak při běžném podnikání nezískal, poukazuje na možné narušení hospodářské soutěže. 9 Proto podpora, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, může pomoci zachovat nebo zvýšit jeho činnost na domácím trhu a v důsledku toho mají podniky usazené v jiných členských státech méně příležitostí proniknout na trh dotyčného členského státu ) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou splněny podmínky čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Proto je možné vyvodit závěr, že navrhované opatření představuje státní podporu ve smyslu uvedeného článku. Z toho důvodu je nutné zjistit, zda lze udělit výjimku z obecné zásady neslučitelnosti státní podpory podle článku 107 SFEU Posouzení slučitelnosti podpory podle čl. 107 odst. 3 SFEU 35) V tomto případě lze s ohledem na povahu plánovaných opatření udělit výjimku podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, podle něhož lze podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem, jestliže má usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. 6 V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora už pouhý fakt, že se ve srovnání s jinými konkurenčními podniky posílí konkurenční postavení jednoho podniku v důsledku ekonomického zvýhodnění, kterého by jinak tento podnik v běžném podnikání nedosáhl, poukazuje na možné narušení soutěže (rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 1980 ve věci Philip Morris Holland BV v. Komise Evropských společenství, 730/79, Receuil 1980, s. 2671). 7 V ČR dosáhla v roce 2009 produkce kulatiny a obchod s ní objemu milionů m 3 : (zdroj: Eurostat). 8 Viz zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 1988 ve věci Francouzská republika v. Komise Evropských společenství, 102/87, Receuil 1988, s Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 1980 ve věci Philip Morris Holland BV v. Komise Evropských společenství, 730/79, Receuil 1980, s Viz zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 15. prosince 2005 ve věci Itálie v. Komise, C-66/02, Sb. rozh. 2005, s. I-10968, bod 117 a rozsudek ze dne 15. června 2006 ve spojených věcech Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 a C-41/05, Sb. rozh. 2006, s. I-5332, bod 35. 6

7 36) Aby bylo možné použít tuto výjimku, musí opatření podpory splňovat požadavky právních předpisů pro státní podporu, především nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/ Nelze-li použít nařízení č. 1857/2006 (v daném případě taková podpora není v nařízení stanovena), je třeba při posouzení vycházet z pokynů a/nebo jiných příslušných právních předpisů. 37) Komise proto zkoumá předložený režim podpory s ohledem na kapitolu VII.C pokynů, v níž jsou stanoveny podmínky pro způsobilost podpory v odvětví lesnictví. 38) Konkrétně podle bodu 176 pokynů musí tato podpora splňovat veškeré požadavky uvedené v článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 a příslušná prováděcí pravidla podle nařízení (ES) č. 1974/2006 a nesmí překročit hranice maximální míry stanovené v těchto předpisech. 39) Podle čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 lze z režimu hradit náklady na založení, roční prémii na zalesněný hektar jako příspěvek na krytí nákladů na zajištění po dobu pěti let a roční prémii jako příspěvek na krytí ušlých příjmů nejdéle po 15 let. 40) České orgány potvrzují, že způsobilé náklady podle dotyčného režimu uvedené v PRV ČR jsou v souladu se shora uvedeným ustanovením. 41) Podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 podpora na zalesnění zemědělské půdy, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení. Podle tohoto opatření jsou veřejné subjekty z podpory vyloučeny; je-li však zemědělská půda, která má být zalesněna a jejímž vlastníkem je veřejný orgán, pronajata fyzické nebo právnické osobě, lze poskytnout podporu na ochranu takto vzniklých lesních porostů za účelem zajištění po dobu pěti let a náhradu ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské činnosti, a to po dobu nejdéle 15 let (což je v souladu s čl. 43 odst. 2 druhou větou nařízení (ES) č. 1698/2005). 42) Podle čl. 43 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 se podpora na zalesnění zemědělské půdy neposkytuje zemědělcům pobírajícím podporu při předčasném odchodu do důchodu a na výsadbu vánočních stromků. Splnění obou podmínek bylo českými orgány potvrzeno (viz bod 22 výše). České orgány potvrzují, že pro podporu podle tohoto režimu není způsobilá výsadba rychle rostoucích dřevin s krátkou obmýtní dobou (viz bod 18). 43) Podle čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1974/ a přílohy II tohoto nařízení (bodu ) je zemědělská půda způsobilá pro podporu na zalesňování podle článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 vymezena členským státem. Zahrnuje půdu, kde je zemědělská činnost prováděna pravidelně. V souladu s tímto ustanovením české orgány vymezily zemědělskou půdu v první části odst. 2 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že zemědělská půda je způsobilá pro podporu podle tohoto opatření, pokud je vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 13 Zahrnuje půdu, kde je zemědělská činnost prováděna pravidelně. České orgány potvrzují, že definice zemědělské půdy způsobilé pro 11 Úř. věst. L 358, Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 13 Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 7

8 podporu v rámci oznámeného opatření je v souladu s ustanoveními čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1974/ ) V souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1974/2006 české orgány potvrzují, že náklady na založení budou zahrnovat druhy výdajů, které jsou v daném ustanovení uvedeny. 45) V čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1974/2006 jsou stanovena kritéria pro definici pojmu zemědělec. Jak potvrdily české orgány, definice uvedená v režimu těmto kritériím odpovídá. 46) Podle čl. 43 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005 je podpora zemědělcům nebo jiným fyzickým osobám a subjektům soukromého práva omezena maximální výší stanovenou v příloze I uvedeného nařízení. Jak je podrobně uvedeno v bodě 20 tohoto rozhodnutí, předložený režim podpory je v souladu s tímto ustanovením. 47) V souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1698/2005 je maximální míra podpory na náklady na založení ve znevýhodněných oblastech a platby související s prováděním směrnice 2000/60/ES stanovena na 80 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech a 70 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech. Částky podpory poskytované podle tohoto režimu podpory jsou stanoveny v souladu s tímto ustanovením (viz bod 19 výše). 48) V souladu s bodem přílohy II nařízení (ES) č. 1974/2006 režim poskytuje záruky, že plánovaná opatření budou vhodná pro místní podmínky a budou odpovídat environmentálním požadavkům. 49) České orgány podle přílohy II bodu přílohy II nařízení (ES) č. 1974/2006 předložily popis metodiky pro výpočet nákladů na založení a údržbu, stejně jako ušlých příjmů, které budou kompenzovány (viz body 20 až 21 výše). 50) České orgány se zavázaly, že pozastaví výplatu oznámené podpory, jestliže má příjemce stále k dispozici dřívější nezákonnou podporu, která byla rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou (ať v souvislosti s jednotlivou podporou, nebo režimem podpor), dokud tento příjemce neuhradí nebo nepřevede na vázaný účet celou částku nezákonné a neslučitelné podpory a příslušné úroky z vracené podpory. 51) Podniky, které se nacházejí v obtížné situaci, jak jsou definovány v části 2.1 sdělení Komise Evropských společenství ze dne 1. října 2004 o Pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (dále jen sdělení o záchraně a restrukturalizaci ) 14, jsou z poskytování podpory výslovně vyloučeny. 52) Pokud jde o platby, které přesahují rok 2013, Komise upozorňuje Českou republiku, že bude muset změnit své stávající režimy podpory tak, aby byly v souladu s novými pokyny, jež mají být přijaty pro následující programové období ) Na základě výše uvedených skutečností je Komise toho názoru, že jsou dodrženy podmínky uvedené v bodě 176 pokynů, jakož i podmínky uvedené v příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (ES) č. 1974/2006. Komise má tudíž za to, že navrhovaný režim podpory splňuje podmínky pro udělení výjimky podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 14 Úř. věst. C 244, , s Viz bod 196 platných Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období

9 3.3. Závěr 54) Na základě shora uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že oznámené opatření je slučitelné s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 55) Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny, uvědomte o tom Komisi do patnácti pracovních dnů od obdržení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zveřejněním celého dopisu v závazném znění na internetové adrese: Všechny žádosti s uvedením příslušných důvěrných informací zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Directorate M Office: Loi 130 5/98A B-1049 Brussels Fax: S úctou za Komisi Dacian CIOLOŞ člen Komise 9

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.33588 (2011/N) Česká republika Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji Vážený

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.12.2011 K(2011)9912 v konečném znění Věc: Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem Vážený

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 76 Rozeslána dne 29. července 2015 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 76 Rozeslána dne 29. července 2015 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 29. července 2015 Cena Kč 43, O B S A H : 185. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní Věc: Státní podpora č. N 302/2005 Česká republika Pane ministře, 1. Postup Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 13. 10.

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Lenka Kratochvílová Ministerstvo zemědělství Odbor koncepcí a ekonomiky LH lenka.kratochvilova2@mze.cz PRV lesnická opatření v období 2014-2020 Rozpočet

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

16298/13 dhr/rk 1 DQPG

16298/13 dhr/rk 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. listopadu 2013 (05.12) (OR. en) 16298/13 Interinstitucionální spis: 2011/0282 (COD) CODEC 2595 AGRISTR 140 PE 528 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

PRV 2014-2020 lesnická opatření

PRV 2014-2020 lesnická opatření PRV 2014-2020 lesnická opatření Dušek Petr petr.dusek@mze.cz +420 221 812 830 PRV průběh schvalování diskuse k návrhu PD PRV s partnery z řad nevládních organizací a i ostatními resorty v průběhu příprav

Více

Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)

Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05) 11.1.2011 Úřední věstník Evropské unie C 6/5 Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Text s významem pro

Více

PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel dosahovat až v 1.

PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel dosahovat až v 1. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více