V Bruselu dne K(2011) 8953 v konečném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře, Evropská komise (dále jen Komise ) by ráda sdělila České republice, že se po prověření informací Vašich orgánů o výše uvedené státní podpoře rozhodla nevznést námitky k příslušnému opatření, neboť toto opatření je slučitelné se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ). Při rozhodování vycházela Komise z následujících skutečností: 1. POSTUP 1) Dopisem ze dne 29. dubna 2011, zaevidovaným v Komisi dne 6. května 2011, oznámila Česká republika v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU výše uvedený režim podpory. 2) Dopisem ze dne 18. července 2011 Komise požádala o dodatečné informace, které české orgány poskytly dne 15. září 2011 a které byly téhož dne zaevidovány. Dne 25. října 2011 poskytly české orgány dodatečné informace, zaevidované téhož dne. 2. POPIS REŽIMU PODPORY Název 3) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Jeho Excelence Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 Rozpočet 4) Celkový rozpočet na období dosahuje výše EUR (z toho 80 % bude financováno z prostředků EZFRV a 20 % ze státního rozpočtu). Roční částka je stanovena ve výši EUR. Celková částka pro období činí EUR. Doba trvání 5) České orgány uvedly, že doba trvání režimu je od data schválení Komisí do 31. prosince V souladu s bodem 189 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období (dále jen pokyny ) 1, Komise povoluje pouze režimy s omezenou dobou trvání. 6) Bod 189 pokynů dále stanoví, že režimy týkající se státní podpory opatření, která by mohla čerpat ze spolufinancování podle nařízení (ES) č. 1698/2005 2, by se měly omezit na trvání programovacího období. 7) To znamená, že podpora podle tohoto režimu může být poskytnuta pouze na smlouvy uzavřené před 31. prosincem Závazky a platby však mohou trvat i po tomto datu. Příjemci 8) Podle tohoto opatření jsou způsobilými příjemci: a) vlastníci, spoluvlastníci nebo nájemci zemědělské půdy b) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy. 9) Podpora na údržbu takto vzniklých porostů a náhrada ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské činnosti nemůže být poskytnuta veřejným orgánům. Je-li však zemědělská půda, která má být zalesněna a jejímž vlastníkem je veřejný orgán, pronajata fyzické nebo právnické osobě, lze poskytnout roční prémii jako příspěvek na krytí nákladů na zajištění po dobu 5 let a roční prémii jako příspěvek na krytí ušlých příjmů po dobu nejdéle 15 let. 10) Odhadovaný počet příjemců přesahuje podniků všech velikostí. Právní základ Opatření č. 221 Programu rozvoje venkova České republiky na období (dále jen PRV ČR ); nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů 3. 11) Oznámený režim bude prováděn a financován v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období Oznámení bylo učiněno s cílem získat 1 Úř. věst. C 319, , s Nařízení Komise, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), Úř. věst. L 368, , s Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy. 2

3 souhlas na základě pravidel státní podpory pro platby poskytované v rámci opatření č. 221 z PRV ČR podle článku 57 nařízení Komise (ES) č. 1974/ Cíle 12) Cílem opatření je poskytovat podporu na přeměnu zemědělské půdy za účelem diverzifikace výroby, a posílit tak ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti rozvoje zemědělství a venkova a přispět k ochraně životního prostředí. Jedná se o dlouhodobé opatření, které naplňuje cíle životního cyklu lesního porostu, což je přibližně 60 let. 13) Cílem opatření je konkrétně: posílení biodiverzity; zlepšení ekologické rovnováhy; stabilizace hydrologických a klimatických podmínek; ochrana půdy a vod; zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO 2 ve snaze přispět ke zmírnění klimatických změn. 14) Opatření lze provádět na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. 15) České orgány potvrzují, že opatření v rámci tohoto režimu vylučují podporu dřevozpracujícímu a papírenskému průmyslu nebo podporu určenou na komerční těžbu dřeva, přepravu dřeva nebo zpracování dřeva či jiných lesních zdrojů na výrobky nebo na výrobu energie. 16) Orgány České republiky potvrzují, že pro účely tohoto opatření zemědělská půda způsobilá pro podporu, jak je definována v PRV ČR, je v souladu s účely čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a s odpovídajícími ustanoveními čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1974/ ) Orgány České republiky potvrzují, že pro účely tohoto opatření je definice pojmu zemědělec, uvedená v PRV ČR, v souladu s účely čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a s odpovídajícími ustanoveními čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1974/ ) Dále potvrzují, že zalesnění rychle rostoucími druhy je z oznámeného režimu vyloučeno. Potvrzují, že podpora na péči o takto vzniklé porosty a na náhradu ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské činnosti nemůže být poskytnuta veřejným institucím. Míra podpory 19) Maximální výše podpory se vypočítá ze způsobilých výdajů a činí: 4 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), Úř. věst. L 368, , s

4 a) 80 % nákladů na založení ve znevýhodněných oblastech a plateb souvisejících s prováděním směrnice 2000/60/ES 5 ; b) 70 % nákladů na založení v ostatních oblastech. Způsobilé náklady 20) Podle PVR ČR se za přípustné považují tyto náklady: a) náklady na založení stanovené takto: znevýhodněné oblasti a oblasti související s prováděním směrnice 2000/60/ES: EUR/ha na založení porostu jehličnatých dřevin a EUR/ha na založení porostů listnatých dřevin; ostatní oblasti: EUR/ha na založení porostu jehličnatých dřevin a EUR/ha na založení porostů listnatých dřevin; b) roční prémie na hektar zalesněné půdy na náklady na péči na dobu nejdéle 5 let bude činit 437 EUR/ha. c) roční prémie na hektar jako příspěvek na krytí ušlých příjmů v důsledku zalesnění nejdéle po dobu 15 let pro zemědělce nebo jejich sdružení, kteří hospodařili na půdě před jejím zalesněním, nebo pro jakoukoli jinou fyzickou osobu. Prémie činí 294 EUR/ha za rok pro zemědělce a 149 EUR/ha za rok všechny ostatní příjemce, pokud zalesněná půda sloužila jako orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada. Pokud zalesněná půda sloužila jako travní porost nebo jiná kultura, činí prémie 149/EUR/ha za rok pro zemědělce i jiné příjemce. 21) Je-li zemědělská půda, jejímž vlastníkem je veřejný orgán, pronajata fyzické nebo právnické osobě, lze roční prémii podle shora uvedených ustanovení (roční prémie na zalesněný hektar jako příspěvek na krytí nákladů na zajištění nejdéle po dobu 5 let a roční prémie jako příspěvek na krytí ušlých příjmů, a to po dobu nejdéle 15 let) vyplatit nájemci. 22) Z poskytování podpory podle tohoto režimu jsou vyloučeni zemědělci pobírající podporu při předčasném ukončení zemědělské činnosti a náklady na výsadbu vánočních stromků. 23) Podporu podle tohoto režimu lze poskytnout za těchto podmínek: předložená žádost je v souladu s platnou právní úpravou; půda, která má být zalesněna, leží na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy; žadatel se zaváže pečovat o založený lesní porost a plnit podmínky opatření; minimální výměra: Podporu lze poskytnout, jestliže je půda, která má být zalesněna, evidována v registru půdních bloků a jestliže je součástí souvisle 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, Úř. věst. L 327,

5 zalesněné plochy o výměře nejméně 0,5 hektaru, pokud nesousedí s pozemky, které jsou podle lesního zákona určeny k lesnické činnosti; tuto podmínku lze považovat za splněnou rovněž v případě, že oddělující pás půdy je široký maximálně 4 metry; žadatel se zaváže, že bude udržovat zalesněnou plochu ve výměře, na kterou byla poskytnuta platba, po dobu 15 kalendářních let od roku zalesnění; žadatel rovněž zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po zalesnění do konce pátého roku po zalesnění byl les dobře udržován a chráněn, a byla tak zajištěna jeho stabilizace; oblast s jehličnatými a listnatými druhy dřevin musí být zalesněna v souladu s předloženým projektem; žadatel ohlásí změnu kultury registru půdy; v období ode dne podání žádosti o dotaci do 14. května kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo zalesnění schváleno, neklesne počet životaschopných dřevin na zalesněném území pod 90 % minimálního počtu dřevin každého druhu na 1 ha půdy; žadatel hospodaří v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu, stanovenými v článku 6 a přílohou III nařízení Rady (ES) č. 73/2009. Závazek podmíněnosti 24) České orgány potvrdily, že požadovaný pobídkový prvek stanovený v bodě 16 pokynů byl splněn. Konkrétně to znamená, že podporu lze poskytnout pouze tehdy, pokud i) je režim podpory prohlášen Komisí za slučitelný s SFEU, ii) je žádost o podporu řádně předložena dotčenému příslušnému orgánu a iii) je žádost přijata dotyčným příslušným orgánem způsobem, který zavazuje uvedený orgán k poskytnutí podpory. 25) Podpora podle tohoto režimu bude poskytnuta pouze na činnosti zahájené nebo služby poskytnuté poté, kdy byl režim prohlášen Komisí za slučitelný s SFEU. Kumulace 26) České orgány potvrdily, že podporu nelze kumulovat s podporou poskytovanou z jiných místních, regionálních a vnitrostátních režimů nebo režimů EU ke krytí totožných způsobilých nákladů. 27) Kromě toho kapitola 10 PRV ČR popisuje doplňkovost tohoto opatření ve vztahu k opatřením financovaným dalšími nástroji společné zemědělské politiky, prostřednictvím nástroje politiky soudržnosti. 3. POSOUZENÍ 3.1. Existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU 28) Podle čl. 88 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 se na podporu pro rozvoj venkova poskytovanou členskými státy vztahují články 107 a 108 SFEU. 5

6 29) Podle čl. 107 odst. 1 SFEU jsou podpory poskytované v jakékoli formě členským státem a/nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, zakázané, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. 30) Příjemci podpory v rámci tohoto opatření jsou vlastníci nebo nájemci zemědělské půdy nebo jejich sdružení. Veřejné subjekty jsou z podpory podle tohoto opatření vyloučeny. 31) Dotyčné opatření bude financováno z veřejných prostředků. Zvýhodňuje určité podniky, protože poskytuje výhody příjemcům vlastníkům nebo nájemcům zemědělské půdy a jejich sdružením, kteří vykonávají svou činnost v České republice. Může tak dojít k narušení hospodářské soutěže na úrovni EU, protože příjemci působí ve vysoce konkurenčním odvětví vnitřního trhu. 6 32) V tomto případě se jedná o odvětví lesnictví, které je otevřeno hospodářské soutěži na úrovni EU, a tudíž je citlivé na jakékoli opatření, které zvýhodňuje produkci v jednom či více členských státech. 7 33) Podle judikatury Soudního dvora by podpora poskytnutá jednomu podniku mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud tento podnik působí na trhu, který je otevřen obchodu na úrovni EU. 8 Již sama skutečnost, že je konkurenceschopnost podniku ve srovnání s jinými soutěžícími podniky posílena získáním hospodářské výhody, kterou by tento podnik jinak při běžném podnikání nezískal, poukazuje na možné narušení hospodářské soutěže. 9 Proto podpora, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, může pomoci zachovat nebo zvýšit jeho činnost na domácím trhu a v důsledku toho mají podniky usazené v jiných členských státech méně příležitostí proniknout na trh dotyčného členského státu ) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou splněny podmínky čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Proto je možné vyvodit závěr, že navrhované opatření představuje státní podporu ve smyslu uvedeného článku. Z toho důvodu je nutné zjistit, zda lze udělit výjimku z obecné zásady neslučitelnosti státní podpory podle článku 107 SFEU Posouzení slučitelnosti podpory podle čl. 107 odst. 3 SFEU 35) V tomto případě lze s ohledem na povahu plánovaných opatření udělit výjimku podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, podle něhož lze podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem, jestliže má usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. 6 V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora už pouhý fakt, že se ve srovnání s jinými konkurenčními podniky posílí konkurenční postavení jednoho podniku v důsledku ekonomického zvýhodnění, kterého by jinak tento podnik v běžném podnikání nedosáhl, poukazuje na možné narušení soutěže (rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 1980 ve věci Philip Morris Holland BV v. Komise Evropských společenství, 730/79, Receuil 1980, s. 2671). 7 V ČR dosáhla v roce 2009 produkce kulatiny a obchod s ní objemu milionů m 3 : (zdroj: Eurostat). 8 Viz zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 1988 ve věci Francouzská republika v. Komise Evropských společenství, 102/87, Receuil 1988, s Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 1980 ve věci Philip Morris Holland BV v. Komise Evropských společenství, 730/79, Receuil 1980, s Viz zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 15. prosince 2005 ve věci Itálie v. Komise, C-66/02, Sb. rozh. 2005, s. I-10968, bod 117 a rozsudek ze dne 15. června 2006 ve spojených věcech Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 a C-41/05, Sb. rozh. 2006, s. I-5332, bod 35. 6

7 36) Aby bylo možné použít tuto výjimku, musí opatření podpory splňovat požadavky právních předpisů pro státní podporu, především nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/ Nelze-li použít nařízení č. 1857/2006 (v daném případě taková podpora není v nařízení stanovena), je třeba při posouzení vycházet z pokynů a/nebo jiných příslušných právních předpisů. 37) Komise proto zkoumá předložený režim podpory s ohledem na kapitolu VII.C pokynů, v níž jsou stanoveny podmínky pro způsobilost podpory v odvětví lesnictví. 38) Konkrétně podle bodu 176 pokynů musí tato podpora splňovat veškeré požadavky uvedené v článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 a příslušná prováděcí pravidla podle nařízení (ES) č. 1974/2006 a nesmí překročit hranice maximální míry stanovené v těchto předpisech. 39) Podle čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 lze z režimu hradit náklady na založení, roční prémii na zalesněný hektar jako příspěvek na krytí nákladů na zajištění po dobu pěti let a roční prémii jako příspěvek na krytí ušlých příjmů nejdéle po 15 let. 40) České orgány potvrzují, že způsobilé náklady podle dotyčného režimu uvedené v PRV ČR jsou v souladu se shora uvedeným ustanovením. 41) Podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 podpora na zalesnění zemědělské půdy, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení. Podle tohoto opatření jsou veřejné subjekty z podpory vyloučeny; je-li však zemědělská půda, která má být zalesněna a jejímž vlastníkem je veřejný orgán, pronajata fyzické nebo právnické osobě, lze poskytnout podporu na ochranu takto vzniklých lesních porostů za účelem zajištění po dobu pěti let a náhradu ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské činnosti, a to po dobu nejdéle 15 let (což je v souladu s čl. 43 odst. 2 druhou větou nařízení (ES) č. 1698/2005). 42) Podle čl. 43 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 se podpora na zalesnění zemědělské půdy neposkytuje zemědělcům pobírajícím podporu při předčasném odchodu do důchodu a na výsadbu vánočních stromků. Splnění obou podmínek bylo českými orgány potvrzeno (viz bod 22 výše). České orgány potvrzují, že pro podporu podle tohoto režimu není způsobilá výsadba rychle rostoucích dřevin s krátkou obmýtní dobou (viz bod 18). 43) Podle čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1974/ a přílohy II tohoto nařízení (bodu ) je zemědělská půda způsobilá pro podporu na zalesňování podle článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 vymezena členským státem. Zahrnuje půdu, kde je zemědělská činnost prováděna pravidelně. V souladu s tímto ustanovením české orgány vymezily zemědělskou půdu v první části odst. 2 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že zemědělská půda je způsobilá pro podporu podle tohoto opatření, pokud je vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 13 Zahrnuje půdu, kde je zemědělská činnost prováděna pravidelně. České orgány potvrzují, že definice zemědělské půdy způsobilé pro 11 Úř. věst. L 358, Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 13 Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 7

8 podporu v rámci oznámeného opatření je v souladu s ustanoveními čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1974/ ) V souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1974/2006 české orgány potvrzují, že náklady na založení budou zahrnovat druhy výdajů, které jsou v daném ustanovení uvedeny. 45) V čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1974/2006 jsou stanovena kritéria pro definici pojmu zemědělec. Jak potvrdily české orgány, definice uvedená v režimu těmto kritériím odpovídá. 46) Podle čl. 43 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005 je podpora zemědělcům nebo jiným fyzickým osobám a subjektům soukromého práva omezena maximální výší stanovenou v příloze I uvedeného nařízení. Jak je podrobně uvedeno v bodě 20 tohoto rozhodnutí, předložený režim podpory je v souladu s tímto ustanovením. 47) V souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1698/2005 je maximální míra podpory na náklady na založení ve znevýhodněných oblastech a platby související s prováděním směrnice 2000/60/ES stanovena na 80 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech a 70 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech. Částky podpory poskytované podle tohoto režimu podpory jsou stanoveny v souladu s tímto ustanovením (viz bod 19 výše). 48) V souladu s bodem přílohy II nařízení (ES) č. 1974/2006 režim poskytuje záruky, že plánovaná opatření budou vhodná pro místní podmínky a budou odpovídat environmentálním požadavkům. 49) České orgány podle přílohy II bodu přílohy II nařízení (ES) č. 1974/2006 předložily popis metodiky pro výpočet nákladů na založení a údržbu, stejně jako ušlých příjmů, které budou kompenzovány (viz body 20 až 21 výše). 50) České orgány se zavázaly, že pozastaví výplatu oznámené podpory, jestliže má příjemce stále k dispozici dřívější nezákonnou podporu, která byla rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou (ať v souvislosti s jednotlivou podporou, nebo režimem podpor), dokud tento příjemce neuhradí nebo nepřevede na vázaný účet celou částku nezákonné a neslučitelné podpory a příslušné úroky z vracené podpory. 51) Podniky, které se nacházejí v obtížné situaci, jak jsou definovány v části 2.1 sdělení Komise Evropských společenství ze dne 1. října 2004 o Pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (dále jen sdělení o záchraně a restrukturalizaci ) 14, jsou z poskytování podpory výslovně vyloučeny. 52) Pokud jde o platby, které přesahují rok 2013, Komise upozorňuje Českou republiku, že bude muset změnit své stávající režimy podpory tak, aby byly v souladu s novými pokyny, jež mají být přijaty pro následující programové období ) Na základě výše uvedených skutečností je Komise toho názoru, že jsou dodrženy podmínky uvedené v bodě 176 pokynů, jakož i podmínky uvedené v příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (ES) č. 1974/2006. Komise má tudíž za to, že navrhovaný režim podpory splňuje podmínky pro udělení výjimky podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 14 Úř. věst. C 244, , s Viz bod 196 platných Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období

9 3.3. Závěr 54) Na základě shora uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že oznámené opatření je slučitelné s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 55) Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny, uvědomte o tom Komisi do patnácti pracovních dnů od obdržení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zveřejněním celého dopisu v závazném znění na internetové adrese: Všechny žádosti s uvedením příslušných důvěrných informací zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Directorate M Office: Loi 130 5/98A B-1049 Brussels Fax: S úctou za Komisi Dacian CIOLOŞ člen Komise 9

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat Vážený pane ministře, Evropská komise (dále jen Komise

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.12.2005 K(2005) 5509 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele Vážený pane, I. Postup 1) Stálé

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 31.3.2015 C(2015) 2137 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.40205 (2014/N) Program Zemědělec

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 31.3.2015 C(2015) 2137 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.40205 (2014/N) Program Zemědělec EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.3.2015 C(2015) 2137 final Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.40205 (2014/N) Program Zemědělec Vážený pane, Evropská komise (dále jen Komise ) tímto České

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Státní podpora č. N 506/2006 - Česká republika Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty v kraji Vysočina

Státní podpora č. N 506/2006 - Česká republika Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty v kraji Vysočina EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, dne 24.VII.2007 K(2007)3632 Věc: Státní podpora č. N 506/2006 - Česká republika Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty v kraji Vysočina Vážený pane, Komise tímto

Více

Státní podpora č. N 785/2006 - Česká republika Zmírnění škod na polních kulturách způsobených povodněmi od května do července 2006

Státní podpora č. N 785/2006 - Česká republika Zmírnění škod na polních kulturách způsobených povodněmi od května do července 2006 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.IV.2007 K(2007)1950 Věc: Státní podpora č. N 785/2006 - Česká republika Zmírnění škod na polních kulturách způsobených povodněmi od května do července 2006 Vážený pane,

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006.

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15-XI-2006 K(2006) 5574 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 366/2006 - Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Zákony - Nařízení - Vyhlášky 62 AGROSPOJ 35/2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Zákony - Nařízení - Vyhlášky 62 AGROSPOJ 35/2015 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 62 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení CS PŘÍLOHA II Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení ČÁST I údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 Číslo (vyplní Komise) Členský stát

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Diecézní charita Brno zřizovatelem je diecézní biskup nestátní nezisková organizace evidovaná právnická osoba u MK ČR 30. 10. 1996 jeden

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 564/2005 Česká republika Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 25. 3. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 20.

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády Dotace do ekologického zemědělství (Přednáška s důrazem na vinice a sady) Odbor environmentální a ekologického zemědělství Martin Charvát

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více