Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve větrolamu dle návrhu FV ZMČ 2.I. schválila nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 676/75, k.ú. Zličín, o výměře 12 m 2 pro ŘSD ČR na dobu 1 roku od zahájení prací na SO č. 811 a 831 za cenu 85,- Kč za rok a m 2 2.II. pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy s ŘSD ČR 3.I. vzala na vědomí informaci o projednávání zřízení nového přechodu pro chodce na Hrozenkovské při ul. Vratičová 3.II. uložila odboru OPRI pokračovat v jednání s TSK a DOP MHMP ve věci zřízení přechodu pro chodce v Hrozenkovské a informovat radu o výsledcích, kontrolní termín: I. projednala dopis OOP MHMP se žádostí na vytipování míst pro umístění kompostárny na území městské části 4.II. konstatuje že MČ Praha Zličín nemá ve správě žádný vhodný pozemek, který by splňoval nároky na vybudování kompostárny 5.I. souhlasila s vybudováním 1 lampy veřejného osvětlení v Habřické ulici 5.II. pověřila starostu zasláním požadavku na zřízení lampy veřejného osvětlení v Habřické ulici na ZAVOS 6.I. vzala na vědomí informace o usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích nařízení exekuce na majetek spol. Českobudějovické pozemní stavby, spol.s r.o. k uspokojení pohledávky (pokuty) ve výši ,- Kč 6.II. nesouhlasila prořezem větví stromů větrolamu u stavby Zličínské zahrady

2 7.I. vzala na vědomí informace o stavu klepadel a laviček u domu Nedašovská II. rozhodla ve věci klepadel: písemně vyzvat: o dodavatele stavby Zličínské zahrady, společnost Českobudějovické pozemní stavby, spol.s r.o. o bezpečnou demontáž klepadel a jejich přemístění do deponieohrada firmy L. Sekyra do doby odběru bytovým družstvem Stavbař, o majitele klepadel, bytové družstvo Stavbař, k převzetí těchto klepadel z deponie. Součástí dopisu bude i informace o opravě a možnosti využívání klepadla u objektu Nedašovská na pozemku parc.č. 281/1, k.ú. Zličín, ve věci laviček: o odvézt všech 8 laviček do meziskladu firmou J. Sekyra a prověření jejich možného budoucího využití či jejich likvidace, o po dokončení stavby bytového souboru Zličínské zahrady řešit umístění 8.I. doporučila návrh programu zastupitelstva dne od 18 hodin 9.I. souhlasila s úpravou dopravního režimu na žel. přejezdu u Dolňanské DZ Stop, dej přednost v jízdě 9.II. uložila DK připravit návrh výstražné informační tabule pro zdůraznění žel. přejezdu u Dolňanské ulice, termín: OPRI návrh omezení délky vozidel projednat s p. Stříbrným z hlediska zemědělské obsluhy polí, termín: III. doporučila v místě železničního přejezdu při Dolňanské snížit rychlost na železnici 10.I.souhlasila se zřízením sjezdu přes chodník pozemek č. parc. 777 k.ú. Zličín k domu č.p. 303 parc. č. 340/1 11.I. uložila odboru OPRI připravit vypsání výběrových řízení a návrh uchazečů na jednotlivé investiční akce dle návrhu; termín: I. doporučila pro pojmenování nových ulic v bytovém souboru Zličínský dvůr názvy Věstonická a Lipovská a pro pojmenování ulice v bytovém souboru Zličínské zahrady název Vřesovická 13.I. projednala připomínky komisí rady k volumetrické studii nového využití areálu Technocom investora CIMEX Development spol. s r.o. k projektu Zličín City 13.II. konstatovala, že

3 v této fázi přípravy projektu Zličín City na pozemcích bývalého Technocomu předkládá připomínky a požadavky; vzhledem ke složitosti stavby si však vyhrazuje právo dalších připomínek k záměru 15.I. projednala návrh Zásad postupu pro převod bytových jednotek v domech v ulici Mladých, Praha Zličín ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí Městské části Praha Zličín 15.II. doporučila předložit návrh Zásad postupu pro převod bytových jednotek v domech v ulici Mladých ZMČ ke schválení, včetně navržené kupní ceny za jednotky v těchto domech 15.III. vyzvala členy rady a bytové komise k účasti na informativní schůzce s nájemníky obecních bytů v ulici Mladých, která se uskuteční dne od 17 hodin v hasičské zbrojnici 16.I. rozhodla o použití zůstatku dotace na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zličín o rozdělení zisku z doplňkové činnosti 17.I. schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb uzavřené dne mezi MČ a Centrum sociálně zdravotních služeb dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb uzavřené dne mezi MČ a Centrum sociálně zdravotních služeb 17.II. pověřila starostu podpisem dodatků ke smlouvám s Centrem sociálně zdravotních služeb 17.III. doporučila zavedení pečovatelské služby občanům dle návrhu 20.I. vzala na vědomí informaci o vymáhání dluhů a pokut a stavu jednotlivých exekucí 21.I. schválila mandátní smlouvu na inženýrskou činnost stavby 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště mezi MČ a společností ZAVOS s.r.o. plnou moc na společnost ZAVOS s.r.o. k zastupování MČ při projednávání stavby 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště 21.II. pověřila starostu podpisem mandátní smlouvy na inženýrskou činnost stavby 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště mezi MČ a společností ZAVOS s.r.o. starostu podpisem plné moci na společnost ZAVOS s.r.o. k zastupování MČ při projednávání stavby 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště 21.III. konstatovala, že

4 nepřistupuje na návrhy investora obytného souboru Zličínské zahrady a trvá na zachování Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, výstavbě části komunikace k budoucí škole a o realizaci nového porchu chodníku z r mezi WHI a MČ Praha - Zličín 22.I. schválila dodatek ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha-Zličín a Luďkem Sekyrou na zajištění úklidu MČ Praha-Zličín 22.II. pověřila starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha-Zličín a Luďkem Sekyrou na zajištění úklidu MČ Praha-Zličín 23.I. souhlasila s pořízením rezervního repasovaného čerpadla do vrtu ve vodárně Mladých 24.I. souhlasila se zřízením sjezdu k pozemku č. parc. 54/1 k.ú. Zličín z pozemku č. parc.754/1 k.ú. Zličín, ul. Tylovická na vlastní náklady, údržbu 25.I. uložila odboru OPRI připravit podklady pro řešení změny ÚP č. 1564/07, termín: II. souhlasila s pořízením žaluzií do jednacích místností v 3NP budovy úřadu 26.I. nesouhlasila s prodloužením platnosti územního rozhodnutí na stavbu Dostavba hypermarketu Globus, Praha Zličín, Praha Třebonice, Rozvadovská spojka do doby vypracování a projednání projektu na kolektorovou komunikaci severně od Radlické radiály 27.I. projednala návrh Mandátní smlouvy na vyhotovení výběrového řízení na zimní údržbu komunikací a letní údržbu zeleně a komunikací společností WALLET s.r.o. 27.II. pověřila starostu podpisem Mandátní smlouvy se spol. WALLET s.r.o. 28.I. souhlasila s návrhem Dodatku k Dohodě o předání komunikace a pozemků pod komunikací parc. č. 885/1, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5 vše k.ú. Zličín ze dne mezi MČ Praha Zličín a PZ Stavinvest, s.r.o. 28.II. doporučila předložit návrh Dodatku k Dohodě mezi MČ a PZ Stavinvest do jednání zastupitelstva dne I. konstatovala, že spol. BENEFIT Development předložila nový návrh na změnu územního plánu, oba návrhy budou po projednání v ZMČ společně postoupeny na ÚRM 29.II. nedoporučila

5 návrh na změnu ÚP na pozemcích č. parc. 674/4, 674/5, 673/1, 673/3, 668/3, k.ú. Zličín z funkčního využití PP parky a parkově upravené plochy na SMJ smíšené městského jádra 29.III doporučila předložit návrh na změnu ÚP SÚ HMP spol. BENEFIT Development a.s. na pozemcích č. parc. 674/4, 674/5, 673/1, 673/3, 668/3, k.ú. Zličín Zastupitelstvu MČ Praha Zličín dne I. projednala připomínky komisí k návrhu na změnu územního plánu pro část areálu Volta Real 30.II. uložila starostovi zaslat připomínky k návrhu změnu územního plánu části areálu společnosti Volta Real 31.I. projednala možnost omezení průjezdu dopravy přes starý Zličín (omezení tonáže) v rámci přípravy projektu obvodové komunikace 31.II. uložila odboru OPRI informovat Proconsult a ZAVOS, že nelze dát ze strany MČ jednoznačné vyjádření, neboť dotaz je vytržený z kontextu širších souvislostí; přesto předběžně navrhuje MČ omezení tonáže do 6 tun (obvodová komunikace nemá sloužit pro tranzit nákladní dopravy mezi Zličínem a Řepy, ale pro příjezd nákladních vozidel v daném území); termín: I. souhlasila s objednáním realizace bezpečnostní zábradlí při ul. Hrozenkovská u firmy Besico 33.I souhlasila z důvodu zamezení průjezdu vozidel po pozemku kolem rybníka v Sobíně uložit zde stavební materiál 34.I. projednala žádost BD Nedašovská o koupi pozemku parc. č. 281/132, 281/133 a 281/111-část v celkové výměře 780m 2, vše k.ú. Zličín 34.II. uložila majetkové komisi projednat žádost BD Nepašovská 349/350 o koupi pozemků parc. č. 281/132, 281/133 a 281/111-část a předložit stanovisko; termín: I. souhlasila s pořízením regálů do Zličínské knihovny od firmy ALAX 36.I. rozhodla reagovat na dopis spol. MIVO bytovému družstvu Nedašovská dle návrhu 37.I. souhlasila se zřízením Mateřského centra ve Zličíně při komisi kulturní od

6 s využíváním prostor v přízemí Domu s pečovatelskou službou pro účely Mateřského centra 37.II. uložila odboru VSE zajistit úpravy smlouvy na zajištění úklidu v DPS Zličín v souvislosti s užívání prostor Mateřským centrem tak, aby nedošlo k navýšení poplatku za úklidové služby a topení pro stávající nájemce; termín:

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více