Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. Autor práce: Adéla Eliášová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách zpracovala samostatně a veškeré zdroje uvedla v seznamu použité literatury. V Boskovicích dne 21. března 2013 Adéla Eliášová 1

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Mgr. Pavlu Pecinovi, Ph.D. za jeho cenné rady a pomoc při zpracování této bakalářské práce. 2

4 ELIÁŠOVÁ, Adéla. Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Pavel Pecina Ph.D. Anotace Tématem mé bakalářské práce je Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách. Konkrétně se v mé práci zabývám vytvořením v praxi využitelných výukových textů, pro odborný předmět Podniková ekonomika. Důvodem je nejen aktuálnost tématu, které se stále vyvíjí, ale také skutečnost, že učitelé jsou nuceni tvořit si vlastní oporu pro výuku, jelikož nemají k dispozici vhodnou a aktuální literaturu. V první části mé práce se zabývám profilem žáka oboru Ekonomika a podnikání, zabývám se nejen jeho uplatněním ale i jeho kompetencemi. Dále se stručně věnuji pojetí předmětu Podniková ekonomika, jeho obecnému cíli a charakteristice učiva. V neposlední řadě také blíže popisuji samotnou výuku, její metody a formy, či hodnocení. V rámci mé teoretické části jsem se také pokusila o srovnání obsahů výuky předmětu Ekonomika na jiných školách, v rámci stejného oboru. Ve druhé, hlavní části se věnuji samotným výukovým textům. Témata, která jsem zpracovala, jsou vhodná do úvodního ročníku předmětu Ekonomika či Podniková ekonomika. Ke každému výukovému textu jsem zařadila cíle a na konec tématu otázky k opakování. Ke dvěma tématům jsem na místo otázek zpracovala listy k procvičení, které se nacházejí v příloze. Klíčová slova Ekonomika a podnikání, Podniková ekonomika, Ekonomika, výukové texty, absolvent, předmět 3

5 Annotation The topic of my thesis is "Tackling the content of teaching in the subject of Business Economics in the economically-oriented high schools." Specifically, my work deals with creating teaching texts for the course Business Administration usable in practice. The reason is not only the actuality of the topic, which is still evolving, but also the fact that teachers are forced to form their own support for teaching, since they do not have appropriate and actual literature. The first part of my work deals with a profile of the student of economics and business, not only with the application but also his competencies. I also briefly pay attention to the concept of the course Business Economics, its general objectives and characteristics of the curriculum. Last but not least, I am defining teaching itself, its methods and forms and its evaluation. In my theoretical part, I also tried to compare the contents of the course Economics at other schools, domains of similar or the same focus. The second, main part is devoted right to the teaching texts. Topics I worked on, are suitable for the initial year of the course Economics or Business Administration. For each text, I included the learning objectives and the questions on repetition at the end of the topic. For two topics I have prepared the sheets of questions for practice, which are enclosed in the annex. Key words Economics and Business, Business Economics, Economics, textbooks, graduate, course 4

6 Obsah Úvod 7 1. Profil absolventa oboru Ekonomika a podnikání 8 Uplatnění absolventa 8 Organizace vzdělávání 8 Kompetence absolventa 8 Odborné kompetence 9 2. Pojetí vyučovacího předmětu 10 Obecný cíl vyučovacího předmětu 10 Charakteristika učiva Výuka 11 Metody a formy výuky 11 Kritéria a formy hodnocení žáků Porovnání obsahů výuky 12 Tabulka 12 Porovnání obsahu výuky Vlastní výukové texty 14 Základní ekonomické pojmy a systémy 15 Historický vývoj ekonomických teorií 18 Zákon vzácnosti, zákon ekonomie času a teorie potřeb 20 Hospodářský proces, jeho etapy a výrobní zdroje 21 Trh a jeho zákony, nabídka a poptávka 24 Hospodářský cyklus, konkurence a hospodářská soutěž 27 Peníze a jejich postavení v tržní ekonomice 29 Hodnocení národního hospodářství 31 Nezaměstnanost 34 Ceny 37 Inflace 41 Ekonomika a neziskový sektor 43 Zahraniční politika 45 MMF a Světová banka 47 Závěr 49 Resumé 50 5

7 Summary 51 Použité zdroje 52 Seznam obrázků 54 Seznam příloh 55 Přílohy 56 6

8 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách. Cílem práce je vytvořit v praxi využitelné výukové texty pro učitele předmětu Podniková ekonomika nebo Ekonomika, které by sloužily jako pomůcka při přípravě učitele na výuku odborného předmětu. Hlavní důvodem je nejen aktuálnost tématu, které se stále vyvíjí, ale také skutečnost, že učitelé jsou nuceni tvořit si vlastní oporu pro výuku, jelikož nemají k dispozici vhodnou a aktuální literaturu. Témata probíraná v určitých ročnících se řídí učebními osnovami. Mnou vypracované texty obsahují základní témata, která slouží k tomu, aby měl žák přehled v dané problematice a mohl se v následujících ročnících věnovat náročnějším, navazujícím tématům. Témata jsem vybírala na základě vlastních zkušeností ze střední školy (Střední škola podnikání a managementu o.p.s), kde jsme nevyužívali učebnic. Veškeré učivo šlo z úst a poznámek učitele, který měl témata zpracovaná pouze pro vlastní potřebu. Při tvorbě textů uvažuji nejen o vlastním obsahu, ale také se pokouším najít vhodné metody výuky. Mým cílem je podat učivo žákům srozumitelně a co nejsnáze pochopitelně. Vypracované výukové texty mohou sloužit každému učiteli předmětu Ekonomika nebo Podniková ekonomika. Na konci výukového textu jsou k dispozici otázky, které může učitel využít ke kontrole pozornosti žáků, pro zopakování tématu na konci hodiny či jako otázky k ústnímu zkoušení na začátku hodiny následující. U dvou textů jsem na místo otázek zpracovala listy k procvičení látky, které se nacházejí v příloze. 7

9 1. Profil absolventa oboru M/01 Ekonomika a podnikání Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (např. strojírenského, chemického apod.), které škola nabízí ve svém školním vzdělávacím programu. 1 Mezi další schopnosti absolventa řadíme vedení účetnictví a administrativy menší či větší firmy. Při jednání se zákazníky je schopen jednat profesionálně a to ve dvou cizích jazycích. Absolvent bude mít také předpoklady k rozvíjení vlastní podnikatelské činnosti. Organizace vzdělávání Obor Ekonomika a podnikání lze realizovat ve dvou formách vzdělávání a to: 4 leté denní formě a 1-2 leté denní formě vzdělávání pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Dle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání. 1 Dosaženým stupněm vzdělání je střední odborné s maturitou. Způsob ukončení vzdělání je maturitní zkouška a potvrzením dosaženého vzdělání a kvalifikace je vysvědčení o maturitní zkoušce. Profilovou část maturitní zkoušky určuje ředitel školy. Nejméně dvě ze tří zkoušek žák koná z oblasti odborného vzdělávání. Součástí povinných zkoušek je i praktická zkouška či maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí. 2 Kompetence absolventa V návaznosti na základní vzdělání si žáci díky střednímu odbornému vzdělávání vytváří klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence obecně jsou: Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a 1 Národní ústav odborného vzdělávání: RVP 6341M01 Ekonomika a podnikání [online]. s Národní ústav odborného vzdělávání: RVP 6341M01 Ekonomika a podnikání [online]. s. 13 8

10 podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Jelikož se v této práci věnuji odbornému předmětu, zajímá mne především jaké odborné kompetence, si žák díky svým schopnostem a studijním předpokladům vytvoří. 3 Odborné kompetence Odborné kompetence zahrnují: zajišťování typických podnikových činností, efektivní hospodaření s finančními prostředky, zajišťování obchodních činnosti podniku, aby žáci dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovali o největší kvalitu své práce, výrobků či služeb a v neposlední řadě jednali ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 3 Národní ústav odborného vzdělávání: RVP 6341M01 Ekonomika a podnikání [online]. s

11 2. Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika podnikání Obecný cíl Cílem předmětu Podniková ekonomika je umožnit žákům osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodně-podnikatelských aktivit, orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně-podnikatelských jevů. 4 Cílem souboru témat v mé práci je uvést žáka do problematiky a zajistit přehled v základních ekonomických otázkách. Probíraná témata v úvodním ročníku jsou běžně využitelná a provázaná s každodenním životem. Např. když se v médiích bude hovořit o nezaměstnanosti, žák již bude vědět, o co se jedná, jaké jsou její příčiny, jak ji lze řešit, jak ji řeší stát či jak jsou na tom nezaměstnaní s finanční podporou státu. Žáci by měli pochopit, z jakého důvodu se o tématech učí a k čemu jim v životě tyto informace poslouží. Přesto, že se mění zákony či hodnoty základní principy zůstávají. Žák by si také měl během úvodního ročníku uvědomit, jaké jsou mezipředmětové vztahy s účetnictvím. Charakteristika učiva Předmět podniková ekonomika vychází z odborného okruhu rámcového vzdělávacího programu: M/01 Ekonomika a podnikání. Učivo předmětu je zařazeno do 2. až 4. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka se zaměřuje na jednotlivé tematické celky, které vymezují základní ekonomické jevy, podstatu fungování tržní ekonomiky, majetek podniku, podnikové činnosti a zásady hospodaření. Směřuje také ke zvládnutí znalostí o národním a světovém hospodářství, Evropské unii, fungování finančního trhu a daňové soustavy. 4 4 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o, ŠVP Cestovní ruch [online]. s

12 3. Výuka Metody a formy výuky Výuka by měla žáky zaujmout, výsledkem by tedy mělo být jejich zaujetí pro předmět a pochopení k čemu danou látku využijí. Metody výuky tedy mohou být nejen slovní výklad, učiva, diskuze, práce s odbornou literaturou, ale i s ekonomickým tiskem a internetem. Je tedy dobré zařadit do výuky zpracování krátkých ekonomických aktualit referátů. Zpestřením pro žáky je výklad pomocí power-pointové prezentace s názornými ukázkami či projektová výuka (individuální či práce ve skupinách). Na konci každého tematického celku je umístěno shrnutí a opakování probrané látky. Kritéria a formy hodnocení žáků Zkoušení by mělo probíhat v souladu s klasifikačním řádem a to nejen ústní, ale také písemné. Žák by měl být zkoušen ústně minimálně jednou za čtvrtletí. Písemné zkoušení doporučuji provádět vždy po probrání několika tematických celků. Vhodnější formou písemného zkoušení je test s otevřenými otázkami. Žák je nucen si učivo oživovat a nespoléhá jen na tipování. Vyučující sleduje žáka při plnění zadaných úkolů a jeho připravenost na vyučování. Do celkového hodnocení učitel zahrnuje také kvalitu práce a aktivitu v hodinách. 5 Při klasifikaci žáka, by mělo být přihlédnuto nejen k jeho známkám, ale také k jeho: samostatné práci, aplikace teorie do praxe, aktivitě v hodinách a schopnostem obhajovat svůj názor. 6 Z vlastní zkušenosti doporučuji žákům založit si v úvodu předmětu desky a do nich zakládat každé jednotlivé téma, jako kompletní přípravu k maturitě. 5 Střední odborná škola MORAVA o.p.s, ŠVP Ekonomika a podnikání [online]. s Integrovaná SŠ Cheb, Učební osnova předmětu Ekonomika, obor Lakýrník autolakýrník [online]. 11

13 4. Porovnání obsahů výuky předmětu Ekonomika/Podniková ekonomika v úvodním ročníku předmětu. SOŠ Morava SOŠ a SOU Jindřichův Hradec Mé výukové texty Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání Ekonomika, 1. ročník (3h) Ekonomika 1. ročník (2h) Podnik. ekonomika 2.ročník (2h) 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1. Podstata fungování tržní ekonomiky 1. Základní ekonomické pojmy a systémy hygiena práce, požární prevence potřeby, statky a služby, vzácnost, Podstata fungování tržní ekonomiky obětovaná příležitost, racionální chování 2. Historický vývoj ekonomických teorií Potřeby, statky, služby, spotřeba, vzácnost výrobní faktory, vzácnost, ekonomický Výroba, výrobní faktory, hosp. proces koloběh 3. Zákon vzácnosti, zákon ekonomie času Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, tržní systém, nabídka, poptávka, cena, a teorie potřeb zboží, cena, racionální chování spotře. úloha státu v tržní ekonomice 2. Podnikání, podnikatelský záměr, 2. Organizace, podnik, právní úprava výrobní zdroje 4. Hospodářský proces, jeho etapy a právní formy podnikání podnikání Podnikání dle Obchodního zákoníku ziskové a neziskové organizace 5. Trh a jeho zákony, nabídka a náklady, výnosy, zisk poptávka 3. Výrobní činnosti podniku podnikání a podnikatelský záměr výroba, jakost, úspory z rozsahu, ekologie, právní formy podniku živnosti, 6. Hospodářský cyklus, konkurence a Výrobní činnosti podniku v daném zam. obchodní společnosti hospodářská soutěž funkce podniku vztah podniku k okolí 7. Peníze a jejich postavení v tržní ekonomice 3. Personalistika kategorie zaměstnanců a plánování 8. Hodnocení národního hospodářství jejich potřeby získávání a výběr pracovníků 9. Nezaměstnanost pracovní poměr evidence zaměstnanců, práce a mezd 10. Ceny péče o zaměstnance úřad práce 11. Inflace 4. Odměňování zaměstnanců 12. Ekonomika a neziskový sektor základní formy mzdy pobídkové složky mzdy 13. Zahraniční politika výpočet hrubé mzdy 14. MMF a Světová banka 12

14 Porovnání obsahu výuky Z výše uvedené tabulky, kterou jsem vytvořila z ŠVP uvedených škol stejného oboru, lze vyčíst následující: SOŠ Morava, obor Ekonomika a podnikání, předmět Ekonomika 3 hod/týden. Témat je na první pohled méně, některá jsou však obecnější, například Ekologie, která se dle mého názoru ne úplně hodí do konceptu celého předmětu a mohla by být součástí jiného předmětu. Učivo je buď probíráno volnějším tempem, nebo opravdu do hloubky a podrobně. Zdroj: ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání. SOU a SOŠ Jindřichův Hradec, obor Ekonomika a podnikání, předmět Ekonomika, 2 hod/týden. Témata jsou logicky a účelně rozdělená do kategorií. Zajímavá je kategorie Personalistika, kterou jsem mezi tématy v ekonomickém předmětu ještě neviděla. Tuto kategorii bych spíše zařadila do Obchodního provozu či Práva. Zdroj: ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání. Přestože se jedná o stejný obor a učitelé, kteří tvořili ŠVP i já jsme vycházeli ze stejného Rámcového vzdělávacího programu, témata určená pro úvodní rok vyučování předmětu Ekonomika se diametrálně liší. Vypovídá to nejen o rozdílných názorech, ale i o vlastních zkušenostech učitelů. Já jsem se spíše snažila zaměřit na celkový přehled žáka, aby měl jasné a stručné informace o základních tématech, které se ekonomiky týkají. Řekla bych, že přesný opak konají učitelé, kteří tvořili témata uvedená v prvních dvou sloupcích tabulky. Zaměřují se na větší celek a tomu se poté do hloubky s žáky věnují. Ano, žák má hlubší znalosti, ale nemá přehled v látce a nedokáže si představit, co ho v dalších ročnících čeká. 13

15 5. Vlastní výukové texty Témata pro první rok vyučování předmětu Podniková ekonomika jsem zkompletovala dle svého nejlepšího vědomí. Porovnala jsem probíraná témata během mého studia s tématy ostatních škol. Snažila jsem se vcítit do studenta a zároveň do budoucího pedagoga. Mnou vybraná témata jsou dle mého názoru nejvhodnější do úvodního ročníku, díky nim si žák udělá celkový hrubý obraz o ekonomice jako takové, jak funguje a je schopen s tímto přehledem jednoduše navazovat na učivo v následujícím ročníku. Výukové texty odpovídají tematickým celkům. Učitel je přizpůsobí dle tempa žáků. Každý z mých výukových textů obsahuje následující: název tématu, pořadí, předpokládanou hodinovou dotaci, cíl tématu, výukový text, otázky pro zopakování (případně ke zkoušení v následující hodině). 1. Základní ekonomické pojmy a systémy 2. Historický vývoj ekonomických teorií 3. Zákon vzácnosti, zákon ekonomie času a teorie potřeb 4. Hospodářský proces, jeho etapy a výrobní zdroje 5. Trh a jeho zákony, nabídka a poptávka 6. Hospodářský cyklus, konkurence a hospodářská soutěž 7. Peníze a jejich postavení v tržní ekonomice 8. Hodnocení národního hospodářství 9. Nezaměstnanost 10. Ceny 11. Inflace 12. Ekonomika a neziskový sektor 13. Zahraniční politika 14. MMF a Světová banka 14

16 1. Základní ekonomické pojmy a systémy Hodinová dotace: 2-3 vyučovací hodiny. Cíl tématu: žák bude chopen: - uvést jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, - definovat mikroekonomii a makroekonomii, - definovat základní ekonomické systémy. Ekonomie vs. Ekonomika Je nutné rozlišovat mezi dvěma pojmy ekonomie a ekonomika. Ekonomie je společenská věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie je tedy ekonomická teorie a ekonomika je ekonomická praxe. Chceme-li, aby ekonomie sloužila reálnému životu, nelze je oddělovat. Ekonomie je (zjednodušeně) věda o chování lidí: - ve výrobě (co se bude vyrábět, jakým způsobem, atd.), - při uspokojování svých potřeb (co si lidé koupí při svých omezených příjmech). Mikroekonomie vs. Makroekonomie Společně je řadíme do tzv. obecné ekonomie. Obecná ekonomie zkoumá a vyvozuje základní ekonomické vztahy platící v ekonomice. Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jednotlivců), domácností či firem (pohled očima jednotlivého zúčastněného subjektu). Makroekonomie se zabývá hospodářstvím jako celkem (pohled subjektu zvenčí, který není účastníkem ekonomického systému, ale vytváří pro jeho fungování podmínky např. stát). Vztah ekonomie k jiným vědám Ekonomie patří mezi společenské vědy a je jedním z pohledů zkoumajících naši společenskou realitu. Ekonomie využívá poznatků věd: psychologie, sociologie, demografie, politologie, historie, hospodářského zeměpisu, práva, etiky a dalších). Využívá též řadu nástrojů přírodních věd matematiky a statistiky. Ekonomie vychází také z poznatků vědy filozofie. 7 7 Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání: [online]. [cit. 20. prosince 2012]. Dostupné z: < 15

17 Základní ekonomické systémy Ekonomický systém umožňuje spojovat lidské síly k dosažení svých cílů a efektivně využívat dostupné zdroje. Dosud známe tři systémy: zvykový, příkazový a tržní. V čem se tyto systémy liší? Liší se tím, že různě odpovídají na základní ekonomické otázky: 1) Co a kolik se bude vyrábět? Každá společnost má jen omezené zdroje a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a případně další rozvoj. 2) Jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět? Každá společnost má volbu technologií, záleží na zvážení jaké výrobní faktory má společnost k dispozici a co považuje za nejefektivnější (dříve byli otroci levnější síla než povozy, dnes jsou zaměstnanci daleko nákladnější nežli stroje). 3) Jak se členové společnosti a výsledný produkt rozdělí? Každý ze členů chce získat svůj podíl na vyrobených statcích k přežití, zvýšení životní úrovně, atd. Velice záleží na vlastnických vztazích výrobních faktorů. Zvykový systém Je historicky nejstarší, založený na kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř kmene. Co a jak se bude vyrábět, rozhoduje vůdce kmene (rada starších) na základě tradic a zkušeností předešlých generací, jak a s jakými zdroji také rozhoduje vůdce kmene, rozdělování vyrobeného produktu je v počátcích podle potřeb členů kmene (vyrobený produkt je malý a stačí sotva k přežití), později už ale lidé zdokonalují své nástroje, technologické postupy a dělbu práce a vzniká nadprodukt, který si přivlastňují nejmocnější příslušníci kmene. Nevýhodou je rozhodování založeno pouze na subjektivním názoru jedince (jedinců). Zvykový ekonomický systém v dnešní době naleznete např. v centrální Austrálii, Africe nebo u kmenů amazonského pralesa. 8 Příkazový systém Je založen na principu direktivně řízeného hospodářství, kdy vláda provádí veškeré rozhodování o výrobě a rozdělování. Co a jak se bude vyrábět, rozhoduje politická špička (úzký okruh nevýše postavených lidí), svá rozhodnutí většinou formulují do závazného 8 Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání: [online]. [cit. 20. prosince 2012]. Dostupné z: < 16

18 plánu. V plánu bývá určeno, co se má vyrábět a v jakém množství. Plánované ekonomiky ve srovnání s tržními zaostávají. Projevem toho bývá zejména technické zaostávání a pomalý růst životní úrovně rozdělování vyrobeného produktu je dle pravidel stanovených špičkou. Často bývá tento systém spojen s omezováním vlastnických vztahů. Výhodou je schopnost rychle mobilizovat zdroje. Nevýhodou je subjektivnost a zneužitelnost při rozhodování. Příkazový systém je extrémem, který lze v čisté podobě najít velmi zřídka. Někteří teoretikové mají snahu zcela eliminovat tržní vlivy v příkazové ekonomice umělým zrušením peněz jako prostředníka směny (např. pokus Pol Pota v Kambodži ). 9 Tržní systém spojení výrobců a spotřebitelů je uskutečňováno pouze prostřednictvím trhu. Co a jak se bude vyrábět, rozhoduje trh a jeho zákony: Co vyrábět určují kupující prostřednictvím svých peněz, které vydávají za nákup určitého zboží. Podniky jsou ve svém rozhodování co vyrábět vedeny především snahou po dosažení zisku. Jak vyrábět? Nejlepší cesta, jak čelit konkurenci = vyrábět s co nejnižšími náklady a hledat ten nejefektivnější způsob výroby. Výhodou je, že zákony trhu fungují bez ohledu na subjektivní rozhodnutí jednotlivců. Hovoříme o neviditelné ruce trhu, která zajišťuje efektivní využívání zdrojů společnosti. Výhodou je i bezprostřední a velmi tvrdá motivace výrobců. Nevýhodou je, že prostřednictvím trhu nejsme schopni řešit procesy přerozdělování (jak mají přežít nemocní, děti a starci, když nemohou pracovat) ani případy selhání trhu. 10 V praxi se setkáváme se smíšeným systémem. Ten je kombinací příkazového a tržního systému, kdy se spojují pozitiva těchto systémů, z tržního si vybírá utváření výši cen a z příkazového zásahy státu do citlivých oblastí (školství, zdravotnictví, atd.). Přechod z jednoho systému k jinému nazýváme transformačním obdobím. Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání: [online]. [cit. 20. prosince 2012]. Dostupné z: < 10 Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání: [online]. [cit. 20. prosince 2012]. Dostupné z: < 17

19 Otázky pro zopakování: 1. Jaký je rozdíl mezi Ekonomií a Ekonomikou? 2. Jaký je rozdíl mezi Mikro a Makroekonomií? 3. Jaké znáte 3 ekonomické systémy? 4. Co je to smíšený ekonomický systém? 2. Historický vývoj ekonomických teorií Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíl tématu: žák bude schopen - uvést jména spojená s historií a vývojem ekonomie, - uvést školy ekonomické učení a stručně popsat jejich cíle. Ekonomie je relativně mladá věda. Vznikla v průběhu století. Ekonomické myšlení má však více než dvoutisícovou tradici. Pojem ekonomie má původ v řečtině (oikos = dům), nomos = pravidlo, zákon). Historie ekonomie jako vědní disciplíny je spojen se jménem ekonoma Adama Smithe ( ) a jeho knihou Pojednání o podstatě a původu bohatství národů z roku Je autorem teorie o neviditelné ruce trhu (jež řídí společnost a její hospodářství lépe než panovník). Je autorem teorie absolutní výhody, jež spočívá v myšlence, že nakupuji zboží, jež má vyšší výrobní náklady než soused (konkurence). Pokračovatelem byl David Ricardo ( ), jež je známý svou teorií komparativní výhody a teorií pozemkové renty. První samostatný kurz ekonomie byl otevřen Alfrédem Marshallem ( ). Je zakladatelem marginalismu (důležitý pro vznik mikroekonomie), též zformuloval zákon poptávky a zákon klesající mezní užitečnosti. Důležitým jménem je také John Maynard Keynes ( ), který přinesl řešení po velké krizi v roce 1930 svou prací Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Ekonomické učení můžeme rozdělit do několika škol, nejdůležitějšími jsou: Merkantilismus (17. století) teorie orientující se především na obchod, vidí v něm zdroj bohatství. Doporučuje významné zásady a regulace ze strany státu v oblasti hospodářské politiky. 11 Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání: [online]. [cit. 20. prosince 2012]. Dostupné z: < 18

20 Klasická škola (18. století) prosazovala nezasahování ze strany státu, hospodářský liberalismus a zabývala se převážně makroekonomií, ale také mikroekonomií. Hlavní představitelé Adam Smith a David Ricardo. Utopický socialismus a marxismus (19. století) byl přímou reakcí na negativní dopady rozvíjejícího se kapitalismu (a čistého tržního ekonomického systému) na průmyslové dělnictvo, zneužívání levné práce dětí a dalších vážných sociálních jevů. Na myšlenky utopických socialistů navázal Karel Marx (19. století) s teorií nadhodnoty vytvářené dělnickou třídou. Rakouská škola (poslední třetina 19. st.) se zaměřovala především na mikroekonomii, psychologii jednotlivce v hospodářství a teorie mezního užitku. Neoklasická škola (konec 19. st.. až 30. léta 20. st.) byla zaměřena převážně na mikroekonomii, snažila se také o matematizaci ekonomických věd (do té doby byly pouze slovně dedukovány). Přinesla také teorii mezní produktivity, mezních nákladů a teorii celkové rovnováhy. Významným představitelem byl zmíněný A. Marshall. Keynesiánství (30. a následující léta 20. st.;) zabývalo se především úlohou státu v ekonomice a hospodářkou politikou. Hlavní představitelem byl John M. Keynes. Monetarismus (50. a následující léta 20. st.) je určitým protipólem keynesiánských státních zásahů do ekonomiky. Důraz klade na samoregulační funkci peněz v ekonomice. Hlavním představitelem Milton Friedman. Institucionalismus (vznik v 90. letech 19 st.) je teoretická koncepce, která klade důraz na existenci institucí v hospodářském životě. Instituce jsou množinami pravidel ovládajících jednání. 12 Otázky pro zopakování 1. Ve kterých stoletích vznikala ekonomie? 2. Jmenujte alespoň jedno jméno z historie spojené s ekonomií. 3. V čem spočívá teorie o neviditelné ruce trhu? 4. Jaké znáte školy ekonomického učení? 12 Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání: [online]. [cit. 20. prosince 2012]. Dostupné z: < HLAVÁČKOVÁ, Petra. Základní ekonomické principy: studijní text pro distanční studium. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 7, 8 19

21 3. Zákon vzácnosti, zákon ekonomie času, teorie potřeb Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny. Cíl tématu: žák bude schopen - popsat zákon vzácnosti, - uvést vzácné zdroje, - stručně popsat zákon ekonomie času, - chápat teorii potřeb, členění potřeb, členění statků i služeb. Zákon vzácnosti Zdroje k výrobě statků a služeb jsou omezené a proto vzácné, musíme s nimi tedy šetřit, nakládat rozumně a využívat efektivně. To, co nemůžeme mít kdykoli a v jakémkoli množství je vzácné. Mezi vzácné zdroje patří: a) přírodní zdroje (půda), b) lidské zdroje (práce), c) kapitál (věcný i finanční). 13 Zákon ekonomie času Vzácné zdroje je možné využít mnoha způsoby, ekonomie zkoumá optimální umístění vzácných zdrojů, ze kterých se následně budou vyrábět statky a poskytovat služby. Díky těmto statkům a službám budou moci spotřebitelé uspokojovat své potřeby. Jádrem zákona ekonomie času je poznatek, že časem musíme šetřit. Lidstvo se již od počátku své existence snaží zvyšovat produktivitu práce, snaží se tedy v kratším čase dosáhnout stejné produkce nebo ve stejném čase dostáhnout vyšší produkce. 14 K tomu ji mohou pomoci například technické vynálezy, poznatky věd, dělba práce či zlepšování organizace práce. Lidstvo disponuje časem žijících lidí, ale i bohatství času celých generací a to díky paměti a schopnosti učit se. Teorie potřeb Potřeba je trvale pociťovaný nedostatek, nebo nadbytek. V ekonomické teorii se tedy jedná o pocit nedostatku a snahou spojené s jeho překonáním. Potřeby se mění a vyvíjejí 13 Zákon ekonomie času [online]. [cit. 2. leden 2013]. Dostupné z: < 20

22 tak, jak se mění a vyvíjí člověk, lidská bytost, příroda. 14 uspokojení jedné potřeby vytváří další potřebu. Potřeby jsou nekonečné, Členit můžeme dle různých hledisek, např.: - hmotné (jídlo, oblečení) a nehmotné (přátelství, svoboda), - zbytné a nezbytné (nelze objektivně určit pro konkrétního člověka). Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb. Statky můžeme dále dělit na: - hmotné (jídlo, auto) a nehmotné (schopnosti, vlastnosti), - volné (volně k dispozici) a ekonomické (omezené, vzácné). Člověk většinou potřebuje statky ekonomické, musí tedy buď pracovat a přímo si tento statek vytvořit nebo pracovat na jiném statku, které za postrádaný statek vymění. Služby jsou činnosti, které lidé vykonávají pro jiné. Můžeme je dělit na: - věcné (oprava obuvi, vymalování bytu) a osobní (léčba pacienta, úprava účesu). 4. Hospodářský proces, jeho etapy a výrobní zdroje Hodinová dotace: 2-3 vyučovací hodiny. Cíl tématu: žák bude schopen - vyjmenovat fáze hospodářského procesu, - definovat výrobu a výrobní faktory, - stručně popsat rozdělování a přerozdělování, směnu a spotřebu. Hospodářský proces je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími fázemi: výroba, rozdělování a přerozdělování, směna a spotřeba. Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby. Při této fázi hospodářského procesu jsou využívaný a spotřebovávány výrobní faktory. Výrobní faktory jsou: práce, půda (přírodní zdroje), kapitál, informace. 14 HLAVÁČKOVÁ, Petra. Základní ekonomické principy: studijní text pro distanční studium. s

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství 1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství Ekonomie ( teorie ) zkoumá jak lidé vyrábějí a spotřebovávají statky a služby bere vždy v úvahu, že společnost má k výrobě statků a služeb omezené zdroje (tzv.

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Podstata fungování tržního systému

Podstata fungování tržního systému Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Potřeba je pociťovaný nedostatek každý

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty Účetnictví, Marketing, Management a Základy práva tvoří ekonomicko-právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Ekonomika Základní ekonomické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS (jeho

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Ekonomie je společenská věda, která se zabývá ekonomickou realitou (hospodářství).

Ekonomie je společenská věda, která se zabývá ekonomickou realitou (hospodářství). 13.9. Ekonomie je společenská věda, která se zabývá ekonomickou realitou (hospodářství). Ekonomika se užívá ve významu jednotlivosti(ekonomika domácnosti) a představuje praxi. Makroekonomie - zkoumá z

Více

Seminární práce Institucionální ekonomie

Seminární práce Institucionální ekonomie Seminární práce Institucionální ekonomie Téma: Makroekonomické ukazatele a zásahy státu do ekonomiky Zpracoval: Michal Mazanec Kruh: I2-21 Datum: 6.4.2013 1 Osnova Úvod -důvod volby tématu Zásahy státu

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Ekonomika III. ročník. 004_Potřeby, vzácnost, čas

Ekonomika III. ročník. 004_Potřeby, vzácnost, čas Ekonomika III. ročník 004_Potřeby, vzácnost, čas Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času Zákon vzácnosti = co nemůžeme mít kdykoliv a v jakémkoliv množství je pro nás vzácné. Vzácné (omezené) jsou: přírodní

Více