PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA PERSPEKTIVNÍ METODA TERAPIE OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTUR SENIORÙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA PERSPEKTIVNÍ METODA TERAPIE OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTUR SENIORÙ"

Transkript

1 PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA PERSPEKTIVNÍ METODA TERAPIE OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTUR SENIORÙ I. DOLE ELOVÁ, E. TOPINKOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA osteoporóza kompresivní fraktury obratlů perkutánní vertebroplastika kyfoplastika KEY WORDS osteoporosis compressive vertebral fractures percutaneous vertebroplasty kyphoplasty SOUHRN Kompresivní osteoporotické fraktury obratlů jsou problémem převážně v seniorském věku, kdy se stávají závažným imobilizujícím onemocněním, které ve většině případů vede k trvalé disaptibilitě a ztrátě soběstačnosti. Se stárnutím populace očekáváme postupný nárůst této komplikace osteoporózy. Jako velmi efektivní řešení přinášející okamžitou úlevu od bolesti a možnost okamžité mobilizace nemocného se jeví metoda perkutánní vertebroplastiky. Nejen pro svou miniinvazivitu je perkutánní vertebroplastika vhodným ošetřením kompresivních osteoporotických fraktur i pro polymorbidní seniory vyšších věkových skupin. Autorky podávají přehledné informace o indikacích, kontraindikacích a komplikacích vertebroplastiky samé a současně se zabývají přínosem a možnostmi využití této techniky z pohledu geriatrie. ABSTRACT Percutaneous vertebroplasty a promising method of therapy of osteoporotic fractures in senior patients. Compressive vertebral fractures pose an important medical problem particularly in older age when they become serious medical condition leading to immobilization, permanent disability and loss of self-care abilities in the majority of cases. With population ageing steady increase of this osteoporotic complication could be expected in the near future. Percutaneous vertebroplasty seems to be very effective treatment intervention. This treatment method brings apparently immediate relief of pain and offers possibility of early, almost immediate verticalization and mobility of the patient. Due to its mini-invasivity, percutaneous vertebroplasty could be recommended as suitable method even for polymorbid seniors of higher age groups over 80. The authors present an overview for indication, contraindication and possible complications of vertebroplasty and discuss further benefits of this method and possibilities of its use in geriatric medicine. kompresivní fraktura charakteristika ÚVOD S prodlužující se délkou života se u seniorů setkáváme se stále širším spektrem onemocnění, která jsou v seniu obtížně řešitelná a mají imobilizující charakter. K takovýmto onemocněním se řadí i osteoporóza, resp. její komplikace vertebrogenní fraktury. V seniorském věku je osteoporóza příčinou kompresivní fraktury obratle v 50 % případů. U žen toto procento stoupá až na 80 % [17]. Se stárnutím populace lze očekávat další nárůst počtu osteoporotických obratlových zlomenin ať z důvodů opakovaných mikrotraumat páteře (v 60 %), nebo úrazovým mechanizmem (ve 40 %) [17]. INCIDENCE KOMPRESIVNÍCH FRAKTUR Jednou ze základních charakteristik kompresivních fraktur páteře jsou intenzivní bolesti, ve většině případů negativní neurologický nález i při kompresi těla obratle. U seniorů nemusí být fraktura obratle vždy spojená s úrazem. Vzhledem k chudému somatickému nálezu, bezúrazovému vzniku a pouhé algické disaptibilitě jsou osteoporotické fraktury obratlů velmi často dlouhodobě léčeny analgetiky pod diagnózou 212 ÈES GER REV 2007; 5(4):

2 muži incidence na /rok RTG prokázaná fraktura obratle kyčel zápěstí ženy incidence na /rok INCIDENCE OF OSTEOPOROTIC FRACTURES DEPENDING ON THE AGE Graf 1. Incidence osteoporotických fraktur v závislosti na věku [19]. PREVALENCE OF OSTEOPORO SIS, INCIDENCE OF VERTEBRAL FRACTURES AND PROXIMAL FEMURE IN CZECH WOMEN [16]. celkový počet žen Graf 2. Prevalence osteoporózy, incidence zlomenin obratlů a proximálního femoru u českých žen [16]. exacerbace chronických degenerativních změn páteře. Postupně progredující deformity páteře jsou považovány za projevy stáří. Dostupné statistické údaje (graf 1, 2) shodně dokladují existenci těchto skutečností. V ČR je roční nárůst prokázaných osteoporotických fraktur obratlů kolem případů a předpokládá se, že skutečný počet nových osteoporotických fraktur obratlů za rok včetně nediagnostikovaných případů je 2 až 3krát vyšší [16]. DÙSLEDKY KOMPRESIVNÍ FRAKTURY OBRATLE U SENIORA Kompresivní fraktura vzniká v terénu osteoporózy a v mnoha případech u nemocných s minimální nebo vůbec žádnou disaptibilitou. Dochází k ní incidence ÈES GER REV 2007; 5(4):

3 SOMATIC CONSEQUENCES OF VERTEBRAL FRACTURE DESCENDING SPIRAL CHAINING OF COMPRESSIVE VERTEBRAL FRACTURE IN A SENIOR PATIENT TAB. DÙSLEDKY KOMPRESIVNÍ FRAKTURY OBRATLE U SENIORA. somatické: deformity páteře chronická bolest, poruchy spánku, pokles mobility a aptibility změna stability a chůze zvyšuje se svalová únavnost progreduje sarkopenie stupňuje se seniorská dekondice zvyšuje se riziko pádu a dalších fraktur u fraktur hrudní páteře rigidní postavení hrudníku a redukce plicních funkcí (pokles FVC a FEV 1 ) zvýšené riziko mortality o 23 až 34 % psychické a sociální: deprese anxieta snížení sebeúcty a sebevědomí zvýšení závislosti pokles sociálních kontaktů komplexní zhoršení kvality života tedy za plného zdraví, jako první imobilizující onemocnění. Tato skutečnost společně s chronickou, neustávající a intenzivní bolestí má pro seniora dalekosáhlé důsledky somatické a psychosociální (tab). Omezuje jeho denní aktivity a tím i soběstačnost a sociální kontakty. Senior se stává ze dne na den disaptibilním a nesoběstačným, odkázaným na pomoc další osoby. Intenzivní bolest nedovoluje klidný a plnohodnotný spánek. Zahájená medikace nevede obvykle k dostatečnému zmírnění bolestí, nastupuje pocit beznaděje, anxieta, deprese. Vzhledem k omezené pohyblivosti dochází k rozvoji syndromu seniorské dekondice, urychluje se rozvoj difuzní svalové atrofie, především mm. quadricipites. Tyto změny uzavírají tzv downspirálu (schéma), která vede až k imobilizačnímu syndromu, zvýšenému riziku dalších pádů a k předčasnému úmrtí. Rozvoj deformit páteře (obr. 1) a bolestivost vedou k rigidnímu postavení hrudníku a omezení plicních funkcí. Uvádí se, že kompresivní fraktura 1 obratle sníží FEV 1 o 9 % [9]. Pacienti s deformitami hrudníku a s omezenými plicními funkcemi jsou ohrožení především zánětlivými bronchopulmonálními komplikacemi. V konečném důsledku jsou kompresivní osteoporotické fraktury významným rizikovým faktorem mortality a podle dostupných studií zvyšují úmrtnost seniorů o 23 až 34 % (tab.). věk 50 let Obr. 1. Somatické důsledky fraktury obratle. DEFORMITY PÁTEØE JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR DALŠÍ FRAKTURY A ZVÝŠENÉ MORTALITY Pacienti s rozvinutou deformitou páteře na podkladě osteoporotické fraktury obratle vykazují 6,1krát vyšší riziko vzniku nové fraktury. Ukazuje se, že počet zjištěných deformit páteře může být ukazatelem výše rizika nové fraktury, podobným ukazatelem může být i lokalizace deformity [11,9]. Počet deformit: relativní riziko s 1 deformitou 3,2 relativní riziko se 2 deformitami 9,8 relativní riziko se 3 deformitami 23,3 věk 75 let Schéma 1. Sestupně spirálovité řetězení důsledků kompresivní fraktury obratle u seniora. Upraveno podle: Alexander J. Ghanayem, MD. Loyola University Medical Center, Maywood, IL [9] Downward Spiral. 214 ÈES GER REV 2007; 5(4):

4 ženy SURVIVAL TIME IN PATIENTS WITH SPINE DEFORMATION kumulativní poměr přežití bez vertebrální deformity s vertebrální deformitou roky muži kumulativní poměr přežití bez vertebrální deformity s vertebrální deformitou Graf 3. Délka přežití u pacientů s deformitou páteře. European Vertebral Osteoporosis Study [14]. roky Tvar deformity: ventrální redukce výšky obratle, relativní riziko 5,9 dorzální redukce výšky obratle, relativní riziko 1,6 Deformity páteře jsou nejen invalidizující komplikací, ale v dlouhodobém sledování délky života mají negativní dopad na délku přežití. 10letá studie zahrnující 598 pacientů z European Vertebral Osteoporosis Study [14] prokazuje o 10 až 20 % vyšší mortalitu pacientů s vertebrální deformitou u obou pohlaví než u populace, která žádnou vertebrální deformitu nemá (graf 3). PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA (PVP) A KYFOPLASTIKA Perkutánní vertebroplastika [1,2,12,13] je mininvazivní léčebná metoda vedoucí ke zpevnění poškozeného těla obratle. PVP byla poprvé použita ve Francii v roce 1984 Galibertem a Deramondem u hemangiomu. V 80. letech minulého deformity páteře dopad na délku přežití ÈES GER REV 2007; 5(4):

5 X RAY DOCUMENTATION OF THE COURSE OF PERCUTA NEOUS VERTE BROPLASTY Obr. 2. RTG-dokumentace průběhu perkutánní vertebroplastiky. Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, MUDr. R. Kříž. SCHEMATIC OF KYPHOPLASTY Obr. 3. Schéma provedení kyfoplastiky. kyfoplastika indikace PVP způsob provedení století došlo k rozvoji metodiky v Lyonu, od 90. let pak v USA. Od roku 2005 je tato léčebná metoda využívaná také u nás. PVP spočívá v aplikaci přibližně 2 8ml kostního polymetylmetakrylátového cementu (PMMA polymethylmethacrylate cement) do poškozeného obratlového těla pod skiaskopickou a CT kontrolou [18]. Výkon se provádí v analgosedaci a místním znecitlivění. Ověření správného uložení cementové výplně je kontrolováno po aplikaci na sále provedením CT a před propuštěním bočným RTG snímkem (obr. 2). Kyfoplastika je zjednodušeně řečeno rozšíření PVP o zavedení balonku do zhrouceného obratlového těla před aplikací cementu (obr. 3). Po repozici obratle nafouknutím balonku se do vzniklé dutiny aplikuje zpevňující kostní cement. Indikacemi kyfoplastiky jsou především rekonstrukce a zpevnění komprimovaných obratlových těl před operacemi páteře nebo preventivní výkony při hrozícím kolapsu obratlového těla hrudních obratlů, kde hrozí zhoršení ventilačních funkcí. Pro řešení kompresivních obratlových fraktur v seniorské populaci je indikace kyfoplastiky spíše výjimkou. INDIKACE PVP těžká osteoporóza obratlových těl bolestivé maligní postižení obratlů (myelom, metastázy, zřídka jiné) 216 ÈES GER REV 2007; 5(4):

6 symptomatické hemangiomy (bolestivé, hrozící zborcením a kompresí) osteonekróza obratlových těl Hlavní indikací PVP pro pacienty seniory je kompresivní fraktura obratle, kdy můžeme touto technikou ošetřit současně 1 nebo více zlomenin stejného nebo různého stáří. Ošetření PVP je efektivní u kompresivních fraktur vzniklých v rozmezí od 2 týdnů do přibližně 1 roku. Toto široké časové rozmezí nám dává po dostatečně dlouhou dobu možnost přehodnotit a dodatečně vyšetřit déletrvající bolesti páteře a v případě vhodné indikace provést PVP. U fraktur starších 1 roku se efektivita výkonu a prospěch nemocného z výkonu snižuje v závislosti na stáří fraktury. KONTRAINDIKACE PVP Perkutánní vertebroplastika nemá mnoho kontraindikací. K absolutním kontraindikacím, při nichž nemůžeme PVP provést, patří nekorigovatelná koagulopatie, alergie na cement, fraktura obratle s neurologickým postižením a zánětlivé afekce (discitida, absces, osteomyelitida, sakrální dekubitus, septický, stav, akutní horečnatá onemocnění různé etiologie). Mezi relativní kontraindikace, při nichž zvažujeme provedení u každého pacienta individuálně, patří uvolněný fragment zadní hrany obratle, tumor propagující se do páteřního kanálu, fraktura starší 1 roku, kolaps obratle se snížením výšky těla > % a zúžení páteřního kanálu > 20 %. VYŠETØENÍ PØED VÝKONEM vyšetření nemocného anamnéza, základní somatické vyšetření, podle potřeby neurologie laboratoře běžné odběry, zánětlivé markery, základní koagulace zobrazovací vyšetření vždy RTG v obou základních projekcích doplnění o CT nebo MRI U fraktury 1 obratle provádíme CT nebo MRI v rozmezí 1 obratel před a 1 obratel za zlomeninou. U vícečetných fraktur s podezřením na různé stáří se doporučuje provést MRI doplněnou o sekvenci STIR (short inversion-time TI, inversion-recovery STIR, magnetic resonance imaging MRI, MR s potlačeným signálem tuku). Toto vyšetření rozliší akutní (do 1 týdne), subakutní (do 2 3 měsíců) a starší frakturu. Pokud není tato metoda dostupná, je možné ji nahradit kombinací strukturálního CT se scintigrafií kostí [17]. KOMPLIKACE PVP PVP je miniinvazivní technika, u které se počet komplikací pohybuje mezi 1 až 3 %. Nejčastější komplikací je únik cementu mimo obratlové tělo do meziobratlového disku [8]. U této komplikace existuje až 58% pravděpodobnost vzniku nové fraktury kontaktního obratle. Únik cementu epidurálně nebo do paravertebrálního řečiště jsou komplikace v praxi vzácné stejně jako trauma při zavádění jehly. Klinické projevy všech komplikací PVP se pohybují mezi 5 7 %, z toho je nejčastější bolest, eventuálně neurologická symptomatologie. Vzácně můžeme pozorovat oběhové obtíže při alergii na cement nebo raritní plicní embolizaci, případně známky infekce. PØÍNOS PVP PRO SENIORA Perkutánní vertebroplastika je relativně nová léčebná technika, jejíž komplexní přínos pro seniora a jeho další život zatím čeká na ověření ve větších studiích na seniorské populaci. Z dosavadních studií i našich praktických zkušeností vyplývá, že PVP je minimálně invazivní a bezpečná léčebná metoda k ošetření osteoporotického a i jiného postižení obratlových těl. Při indikaci k výkonu se používají neinvazivní indikační vyšetření a výkon je prováděn v analgosedaci, což umožňuje provedení tohoto výkonu i u polymorbidních seniorů. Podmínkou indikace u seniorů je spolupráce nemocného a zvážení prognózy s ohledem na zlepšení kvality života seniora a délku očekávaného přežití. Dosud provedené studie se shodují na dosažení ústupu imobilizujících bolestí až u 97 % všech ošetřených nemocných. Ústup bolestí nastává přibližně u 80 % pacientů do 48 hod po výkonu u dalších pacientů do 5 týdnů, maximálně do 1 roku [1,2,7,9,17,18]. Pro seniora s vertebrální frakturou to znamená možnost plné mobilizace a RHB již 2. den po výkonu, a tím možnost přerušit downspirálu komplikací vertebrálních fraktur. Senior se může vrátit do domácího prostředí a pokračovat v dosavadním způsobu života s žádným nebo jen minimálním handicapem. Technika PVP umožňuje u seniorů zkrácení hospitalizace a především klidového režimu na týden, maximálně 10 dnů od provedeného výkonu. Tato doba je potřebná ke zvládnutí seniorské dekondice. Konzervativní postup léčby předpokládá klidový režim po dobu 6 až 8 týdnů a používání korzetu. Vzhledem ke snížení svalové síly, poruchám praxie, senzorickým a dalším somatickým PVP indikace PVP absolutní kontraindikace konzervativní léčba ÈES GER REV 2007; 5(4):

7 ekonomický aspekt léčby pracoviště v ČR provádějící PVP a psychosociálním handicapům provázejícím stárnutí bývá u převážné většiny seniorů s nově diagnostikovanou vertebrální frakturou nutná hospitalizace a další několikatýdenní pobyt na následném lůžku. Schopnosti nemocného a dostupnost domácí péče včetně rehabilitace jsou limitujícím faktorem propuštění. Senior s frakturou obratle často není v domácím prostředí schopen zvládnout základní aktivity denního života, jako je osobní hygiena a výživa, a to ani za pomoci pečovatele. Ze stejných důvodů není senior schopen samostatné chůze s korzetem a o berlích. Sám a většinou ani s dopomocí rehabilitační sestry nezvládne postavení vedle lůžka jiným způsobem než přes sed. Samostatně nezvládá nasazení korzetu a koordinaci chůze s berlemi. Některé zahraniční práce se zabývaly srovnáním ekonomického přínosu PVP s konzervativní léčbou vertebrálních kompresivních fraktur [3,4,6]. U nás zatím není ekonomický přínos PVP pro seniory vyčíslen, ale zdá se, že při částce kolem Kč za 1 set k PVP bude provedení PVP u ošetření první obratlové fraktury z krátkodobého i dlouhodobého pohledu ekonomicky příznivější než léčba konzervativní. Již nyní lez říci, že u seniorů v domácí péči ošetřených PVP evidentně klesá spotřeba rehabilitačních a sociálněošetřovatelských služeb a stejně tak se snižuje potřeba lůžek v sociálních ústavech i léčebnách dlouhodobě nemocných. Na ekonomické vyčíslení čekají opakovaná provedení PVP u recidivujících obratlových fraktur [5,10]. Je nutno připomenout, že medicínský, psychosociální a etický profit PVP pro seniory je již nyní nesporný jak u prvních, tak i opakovaných ošetřeních vertebrálních osteoporotických fraktur. Další nespornou výhodou PVP pro seniory je možnost ošetření bolestivých fraktur do 1 roku od vzniku, ale i starších. V případě trvajících imobilizujících bolestí zad je dostatek času na zhodnocení situace a nemocného indikovat k provedení PVP. PRACOVIŠTÌ V ÈR PROVÁDÌJÍCÍ PVP Nemocnice Na Homolce Praha, Radiodiagnostické oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha, Ortopedická klinika (akutní traumata) Fakultní nemocnice Brno, Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, Radiodiagnostické oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiodiagnostická klinika ZÁVÌR Kompresivní fraktury obratlů jsou problém seniorského věku, který vede k dlouhodobé imobilizaci a ztrátě soběstačnosti. Přibližně 84 % fraktur obratlů je velmi bolestivých a při konzervativní léčbě je hojení spojeno s nošením korzetu, déletrvajícím pobytem na lůžku, specifickým nácvikem vstávání z lůžka a s nutností dlouhodobé chůze s oporou a dopomocí. Pro seniory vyššího věku, převážně se sníženou funkční zdatností, jsou tato opatření nepřekonatelnými překážkami a zpětný návrat do domácího prostředí a plné mobility je výrazně omezený. Perkutánní vertebroplastika je minimální invazivní metoda představující vyplnění obratlového těla polymetylmetakrylátovým cementem. Po výkonu dochází ke zmírnění nebo úplnému vymizení bolestí, zesiluje se stávající kostní struktura a mobilizace je možná po 48 hod od zákroku. Výkon vyžaduje minimum předoperační přípravy, má malé procento komplikací a lze jej provádět i u starších fraktur do 1 roku od vzniku. Vertebroplastika se tak dnes stává perspektivní metodou řešení osteoporotických obratlových fraktur v seniu. Autorky děkují MUDr. Radkovi Křížovi z Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce Praha za odbornou konzultaci a poskytnutí RTG-snímků pro tento článek a dále obchodnímu zastoupení firmy Kyphon pro ČR za poskytnutí schématických obrázků použitých vtextu. LITERATURA 1. Uppin AA, Hirsch JA, Centenera LV et al. Occurrence of New Vertebral Body Fracture after Percutaneous Vertebroplasty in Patients with Osteoporosis. Radiology 2003; 226: Predey TA, Sewall LE, Smith SJ. Percutaneous Vertebroplasty: New Treatment for Vertebral Compression Fractures. Am Fam Physician 2002; 66(4): Hollingworth W, Jarvik JG. Evidence on the effectiveness and cost-effectiveness of vertebroplasty: a review of policy makers responses. Acad Radiol 2006; 13: Jarvik J, Deyo R. Cementing the evidence: time for a randomized trial of vertebroplasty. Am J Neuroradiol 2000; 21: Diamond TH, Bryant C, Browne L, Clark WA. Clinical outcomes after acute osteoporotic vertebral fractures: a 2-year non-randomised trial comparing percutaneous vertebroplasty with conservative therapy. Med J Aust 2006; 184: Buchbinder R, Osborne RH. Vertebroplasty: a promising but as yet unproven intervention for painful osteoporotic spinal fractures. Med J Aust 2006; 185(7): ÈES GER REV 2007; 5(4):

8 7. McGraw JK, Lippert JA, Minkus KD et al. Prospective evaluation of pain relief in 100 patients undergoing percutaneous vertebroplasty: results and follow-up. J Vasc Interv Radiol 2002; 13: US Food and Drug Administration. FDA Public Health Web Notification: complications related to the use of bone cement and bone void fillers in treating compression fractures of the spine. cdrh/safety/bonecement.html. 9. Ghanayem A.J. Osteoprotic Vertebral Compressioon Fractures PowerPoint presentation. res_3.pdf 10. Diamond TH, Champion B, Clark WA. Management of acute osteoporotic vertebral fractures: a nonrandomised trial comparing percutaneous vertebroplasty with conservative therapy. Am J Med 2003; 114: Klotzbeucher CM, Ross PD, Landsman PB et al. Patients with prior fracture have an increased risk of future fracture: summary of the literature and statistical synthesis. J Bone Miner Res 2000; 15: McGraw JK, Cardella J, Barr JD et al. Society of Interventional Radiology Standards of Practice Committee Society of Interventional Radiology quality improvement guidelines for percutaneous vertebroplasty. J Vasc Interv Radiol 2003; 14(9): The American College of Radiology. Practice guideline for the performance of percutaneous vertebroplasty 2000 (amended 2004, 2005, 2006). 14. Hasserius R, Karlsson MK, Nilsson BE et al. EuropeanVertebral Osteoporosis Study. Osteoporos Int 2003; 14: Mirza SK. Vertebral Compression Fractures, natural history PowerPoint presentation Department of Orthopedics and, Department of Neurological Surgery, University of Washington. 06/presentations/management_osteo_fractu res_1.pdf 16. Štěpán J. Algoritmus diagnostiky a léčby osteoporózy. Farmakoterapie 2005; 5: Ryška P, Málek V, Klzo L et al. Perkutánní vertebroplastiky. Čas Lék Čes 2005; 144: Volg TJ, Proschek D, Schwarz W et al. CT-guided percutaneous vertebroplasty in the therapy of vertebral copressio fractures. Eur Radiol 2006; 16: Van Staa TP, Dennison EM, Leufkens HG, Cooper C. Epidemiology of fractures in England and Wales. Bone 2001; 29(6): doručeno do redakce přijato k publikaci MUDR. IVANA DOLE ELOVÁ PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA SUBKATEDRA GERIATRIE A GERONTOLOGIE ILF, PRAHA MUDR. IVANA DOLE ELOVÁ (1954) Promovala na LF UK v Praze (1979). Složila atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1986 a 1991) a specializační atestaci v oboru geriatrie (2000). Po promoci nejprve působila na oddělení ORL v Příbrami jako mladší sekundární lékařka ( ), poté jako asistentka na VÚ endokrinologickém v Praze (1980), jako mladší sekundární lékařka na oddělení infekčních žloutenek FN v Motole ( ), jako starší sekundární lékařka na I. interní klinice FN v Motole ( ), jako samostatná internistka, později jako internistka a diabetoložka v Poliklinice Revoluční ( ). Vedla soukromou interní a gastronetrologickou ambulanci a pracovala ve funkci primářky na soukromé klinice (2. polovina 90. let). V současné době působí jako starší sekundární lékařka a vedoucí geriatrického oddělení na Geriatrické klinice VFN, současně pracuje jako odborná asistentka subkatedry geriatriatrie a gerontologie IPVZ, odborná lektorka sekce klinické farmakologie České lékárnické komory, externí přednášející postgraduálního studia farmaceutů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, externí přednášející magisterského studia pro obor učitelství ve zdravotnictví na Ústavu teorie, praxe a ošetřovatelství. Je autorkou nebo spoluautorkou více odborných publikací, spoluautorkou Doporučeného diagnostického a léčebného postupu pro všeobecné a praktické lékaře 2007 v oboru geriatrie. Je členkou výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP. ÈES GER REV 2007; 5(4):

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Metodika kostních biopsií perkutánním zpùsobem za navigace CT

Metodika kostních biopsií perkutánním zpùsobem za navigace CT Pøehledný referát Metodika kostních biopsií perkutánním zpùsobem za navigace CT J. Neubauer 1, M. Repko 2 1 Radiologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr.

Více

Vertebroplastika a kyfoplastika metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře

Vertebroplastika a kyfoplastika metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře 54/, p. 54 59 Vertebroplastika a kyfoplastika metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře Vertebroplasty and Kyphoplasty Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures J. VČELÁK, L. TÓTH, M. ŠLÉGL, R.

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Léčba bolestí zad ve světle evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Evidence based medicine a léčba l bolestí zad Existuje rozpor mezi obecným požadavkem používat pouze

Více

V. multioborové neurochirurgicko - radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium

V. multioborové neurochirurgicko - radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium PROGRAM V. multioborové neurochirurgicko - radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium Hlavní témata sympozia: Bolesti zad a páteře - etiologie, diagnostika, terapie konzervativní i chirurgická, rehabilitace

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN K. Neumannová, V. Koblížek,. Novotná, M. Plutinský, P. Musilová, O. Sobotík, K. Hejduk, M. Janura Olomouc, Hradec Králové, rno, Jihlava,

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají multioborové sympozium na téma: Bolesti zad Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 PROGRAM MEDICAL & PHARMA PROMOTION www.mppromotion.cz Čtvrtek

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více