Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání CZ Valid for: serial no. Arc 180: Arc 200:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187"

Transkript

1 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání CZ Valid for: serial no. Arc 180: Arc 200:

2

3 OBSAH 1 BEZPEČNOST ÚVOD Vybavení TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE Umístění Napájení ze sítě Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů OBSLUHA Přípojky Připojení svařovacího a zpětného kabelu Symboly a ovládací panely Ochrana proti přehřátí Svařování MMA Nastavování svařovacího proudu Zapalování oblouku Manipulace s elektrodou Ochrana elektrody při kontaktu Typy spojů v MMA Výběr elektrody Svařování TIG Nastavování svařovacího proudu Zapálení oblouku Živý start TIG Typy spojů v TIG ÚDRŽBA Napájecí zdroj Svařovací hořák VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ...17 NÁKRES...18 OBJEDNACÍ ČÍSLO...20 PŘÍSLUŠENSTVÍ...21 Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena ESAB AB 2014

4 1 BEZPEČNOST 1 BEZPEČNOST Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno dodržovat i níže uvedená doporučení. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení. 1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s: obsluhou zařízení; umístěním nouzových vypínačů; fungováním zařízení; příslušnými bezpečnostními opatřeními; svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení 2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby: při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba nikdo nebyl nechráněný při zapálení oblouku nebo zahájení práce se zařízením 3. Pracoviště musí být: vhodné k danému účelu; bez průvanu. 4. Osobní ochranné prostředky: Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný proti ohni a ochranné rukavice Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny 5. Obecná bezpečnostní opatření: Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu. VÝSTRAHA! Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí ESAB AB 2014

5 1 BEZPEČNOST VÝSTRAHA! Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o nebezpečných situacích. ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM může způsobit smrt Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami. Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem Izolujte se od země a svařovaného předmětu Dbejte na bezpečnou pracovní polohu. VÝPARY A PLYNY mohou být zdraví nebezpečné Kryjte si hlavu před výpary K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ může poranit oči a spálit kůži Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly a ochranný oděv Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami NEBEZPEČÍ POŽÁRU Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly žádné hořlavé materiály HLUK nadměrný hluk může poškodit sluch Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu. Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím FUNKČNÍ PORUCHA při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc. Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a snažte se mu porozumět. CHRAŇTE SEBE I JINÉ! UPOZORNĚNÍ! Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a snažte se mu porozumět. UPOZORNĚNÍ! Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A ESAB AB 2014

6 1 BEZPEČNOST UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem. Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a přídavná zařízení. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE POZOR! Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení! V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení. Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených sběrných místech. Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB. Svařovací zařízení se skládá v první řadě z oceli, plastů a neželezných kovů a musí se s ním zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí. Také s chladicí kapalinou se musí zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí ESAB AB 2014

7 2 ÚVOD 2 ÚVOD Arc 180 a Arc 200 jsou napájecí zdroje pro svařování s obalenými elektrodami (svařování MMA) a pro svařování TIG (živý start TIG). Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky. 2.1 Vybavení Napájecí zdroj se dodává s: 3m svařovacím kabelem s držákem elektrody 3m zpětným kabelem se zemnicí svorkou Návod k použití ESAB AB 2014

8 3 TECHNICKÉ ÚDAJE 3 TECHNICKÉ ÚDAJE Arc 180 Arc 200 Síťové napětí 230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz 230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz Primární proud I max. 36 A 40,7 A Rozsah nastavení MMA 5 A/20,0 V 180 A/27,2 V 5 A/20,2 V 210 A/28,4 V Rozsah nastavení TIG 5 A/10 V 180 A/17,2 V 5 A/10,2 V 210 A/18,4 V Přípustná zátěž při MMA 30 % pracovní cyklus 180 A/27,2 V 35 % pracovní cyklus 200 A/28,0 V 60 % pracovní cyklus 125 A/25,2 V 135 A/25,4 V 100 % pracovní cyklus 100 A/24,0 V 120 A/24,8 V Přípustná zátěž při TIG 35 % pracovní cyklus 180 A/17,2 V 200 A/18,0 V 60 % pracovní cyklus 130 A/15,2 V 135 A/15,4 V 100 % pracovní cyklus 100 A/14,0 V 120 A/14,8 V Účiník při maximálním proudu 0,72 0,71 Účinnost při maximálním proudu > 80 % > 80 % Napětí naprázdno U 0 max. 59,8 V 66,3 V Provozní teplota -10 až +40 C -10 až +40 C Přepravní teplota -20 až +55 C -20 až +55 C Akustický tlak bez zátěže <70 db (A) <70 db (A) Rozměry d x š x v mm mm Hmotnost 6,6 kg 7,5 kg Třída krytí IP 23S IP 23S Třída použití Pracovní cyklus Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro 40 C. Třída krytí Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody. Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku. Třída použití Značka vyjadřuje, že tento napájecí zdroj je určen k použití v místech se zvýšeným elektrickým nebezpečím ESAB AB 2014

9 4 INSTALACE 4 INSTALACE Instalaci musí provádět odborník. 4.1 Umístění Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním otvorům pro chladicí vzduch. Umístěte napájecí zdroj tak, aby nedošlo k ucpání vstupních otvorů nežádoucím materiálem. 4.2 Napájení ze sítě Přesvědčte se, zda je napájecí zdroj pro svařování připojen ke správnému síťovému napětí a zda je chráněn správně dimenzovanou pojistkou. Zásuvka musí mít ochranné uzemnění. A. Typový štítek s údaji o připojeném napájení Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů Síťové napětí Arc 180 Arc V 1~ ±10 %, 50/60 Hz Průřez síťového kabelu 3 G 2,5 3 G 2,5 v mm 2 Fázový proud I 1 eff (TIG) 12,5 A 16,6 A Fázový proud 1 eff (MMA) 16,0 A 24,1 A POZOR! Používejte napájecí zdroj v souladu s příslušnými státními předpisy ESAB AB 2014

10 5 OBSLUHA 5 OBSLUHA Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení používat! 5.1 Přípojky 1. Ovládací panel 4. Síťový vypínač 1/O 2. Přípojka (-) pro zpětný kabel, svařovací 5. Přípojka pro síťový kabel kabel nebo hořák TIG 3. Přípojka (+) pro zpětný kabel nebo svařovací kabel 5.2 Připojení svařovacího a zpětného kabelu Napájecí zdroj má dva výstupy, zápornou svorku [-] (2) a kladnou svorku [+] (3) pro připojení svařovacího a zpětného kabelu. Výstup, k němuž je připojen svařovací kabel v případě svařování MMA, je závislý na typu elektrody; informace o správné polaritě elektrody najdete na obalu elektrody. V případě volitelného svařování TIG připojte napájecí kabel hořáku TIG k záporné svorce [-] (2). Připojte matici plynového přívodu k regulovanému zdroji ochranného plynu. Připojte zpětný kabel ke zbývající svařovací svorce na napájecím zdroji. Připevněte k obrobku kontaktní svorku zpětného kabelu a ujistěte se, že má dobrý kontakt ESAB AB 2014

11 5 OBSLUHA 5.3 Symboly a ovládací panely Arc 180 Arc 200 Bílá kontrolka, napájení zapnuto Žlutá kontrolka, přehřátí Scratch TIG Svařování MMA 5.4 Ochrana proti přehřátí Napájecí zdroj je vybaven ochranou proti tepelnému přetížení, která přeruší svařovací proud a rozsvítí žlutou kontrolku v přední části zařízení, jakmile příliš stoupne vnitřní teplota. Když teplota klesne, tepelná ochrana se automaticky nastaví do výchozího stavu. POZOR! Jestliže je napájecí zdroj příliš zatížen, může docházet k jeho přehřívání. Přípustnou zátěž naleznete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE této příručky. Jestliže je vstup nebo výstup vzduchu blokován nebo ucpán nežádoucím materiálem, může docházet k přehřívání napájecího zdroje. Ujistěte se, že průchod vzduchu napájecím zdrojem není blokován. 5.5 Svařování MMA Přepněte volič procesu na požadovaný typ svařování ESAB AB 2014

12 5 OBSLUHA POZOR! Výstup napájecího zdroje je aktivován. Zkontrolujte volbu polarity svařovacího kabelu, zda vyhovuje požadavkům na elektrodu. Zvolte požadovanou hodnotu svařovacího proudu Nastavování svařovacího proudu Napájecí zdroj Arc 180 má nastavitelný svařovací proud v rozsahu 5 až 180 A. Napájecí zdroj Arc 200 má nastavitelnou hodnotu v rozsahu 5 až 200 A. Proud Zapalování oblouku Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými elektrodami. Po zapálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou strusku. Jestliže se zažehne oblouk a špička elektrody je přitisknutá ke kovu, okamžitě se začne tavit a ulpívá na kovu, což znemožňuje pokračovat ve svařování. Proto se musí oblouk zapalovat stejně jako zápalka. Rychle se dotkněte elektrodou kovu a oddalte ji, aby vznikl vhodný elektrický oblouk (přibl. 2 mm). Pokud je oblouk příliš dlouhý, začne praskat, dělit se a nakonec se úplně přeruší. Po zažehnutí oblouku pohybujte elektrodou zleva doprava. Elektroda by měla svírat s kovem úhel Manipulace s elektrodou Při svařování MMA je třeba používat tři pohyby na konci elektrody: elektroda se pohybuje ke svarové lázni po osách [1]; k dosažení požadované šířky svarové lázně bude možná nutná nepatrná oscilace [2]; elektroda se pohybuje ve směru svařování [3]. Obsluha může zvolit manipulaci s elektrodou na základě ostrosti svarového spoje, místa svařování, specifikací elektrody, svařovacího proudu, vlastních dovedností atd. 1. pohyb elektrody 4. obrobek 2. oscilace elektrody (doprava a doleva) 5. svar 3. pohyb elektrody podél svaru 6. elektroda ESAB AB 2014

13 5 OBSLUHA Ochrana elektrody při kontaktu Pokud během svařování dojde k přímému kontaktu (dotyku) mezi elektrodou a obrobkem a vznikne zkrat, svařovací proud poklesne na minimum, aby se prodloužila životnost elektrody Typy spojů v MMA Tupý spoj Rohový spoj Přeplátovaný spoj Spoj tvaru T Výběr elektrody Výběr průměru elektrody vychází z tloušťky obrobku, místa svařování, tvaru spoje, svařované vrstvy atd. Další informace najdete v doporučeních na obalu elektrody. Elektroda se musí vždy skladovat v suchu nebo vysušit, aby byla zaručena dobrá kvalita spoje. Tím se předejte přimísení vodíku a vzniku bublin a prasklin. Během svařování nesmí být oblouk příliš dlouhý, jinak dojde k nestabilnímu hoření, velkému rozstřiku, pronikání světla, podebrání, vzniku bublin atd. Je-li oblouk příliš krátký, elektroda se přichytí ke kovu. 5.6 Svařování TIG Při svařování TIG se taví kov obrobku působením oblouku zapáleného wolframovou elektrodou, která se sama netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou chráněné ochranným plynem. Svařování TIG je užitečné zejména tehdy, když se vyžaduje vysoká kvalita, a při svařování tenkého plechu. Charakteristiky těchto napájecích zdrojů jsou vhodné také pro svařování TIG. Při svařování TIG musí mít svařovací zdroje následující vybavení: hořák TIG s plynovým ventilem (viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky) láhev se svařovacím plynem (s vhodnou náplní); regulátor svařovacího plynu (vhodný plynový regulátor); wolframová elektroda; vhodný pomocný materiále podle potřeby. Přepněte volič procesu na požadovaný typ svařování ESAB AB 2014

14 5 OBSLUHA POZOR! Výstup napájecího zdroje je aktivován. Zkontrolujte polaritu svařovacího kabelu a hořáku TIG, zda vyhovuje požadavkům na elektrodu. Zvolte požadovanou hodnotu svařovacího proudu Nastavování svařovacího proudu Napájecí zdroj Arc 180 má nastavitelný svařovací proud v rozsahu 5 až 180 A. Napájecí zdroj Arc 200 má nastavitelnou hodnotu v rozsahu 5 až 200 A. Proud Zapálení oblouku Živý start TIG Při použití funkce Živý start TIG se zapaluje oblouk kontaktem wolframové elektrody s obrobkem a jejím následným oddálením Typy spojů v TIG Tupý spoj Rohový spoj Přeplátovaný spoj Spoj tvaru T ESAB AB 2014

15 6 ÚDRŽBA 6 ÚDRŽBA POZOR! Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz. UPOZORNĚNÍ! Ochranné desky mohou odstraňovat pouze ty osoby, které mají vhodné elektrotechnické znalosti (autorizovaný personál). UPOZORNĚNÍ! Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu. 6.1 Napájecí zdroj Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami. Četnost a způsob čištění jsou závislé na: typu svařování; době hoření oblouku; umístění; okolním prostředí. Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj jedenkrát ročně profouknout suchým stlačeným vzduchem (se sníženým tlakem). Jinak způsobí ucpané vstupy a výstupy vzduchu přehřátí. 6.2 Svařovací hořák K zajištění bezproblémového svařování se musí součásti podléhající opotřebení pravidelně čistit a měnit ESAB AB 2014

16 7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD 7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené kontroly. Druh závady Nápravné opatření Žádný oblouk. Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač. Zkontrolujte, zda síťové napětí není příliš nízké nebo vysoké. Pokud je napětí vyšší nebo nižší než doporučovaná hodnota a stroj má normální provozní teplotu, rozsvítí se žlutý indikátor LED. Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a zpětného kabelu. Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu. Během svařování došlo k přerušení svařovacího proudu. Často dochází k aktivaci tepelné pojistky. Zkontrolujte, zda se nevypnul miniaturní jistič. Zkontrolujte, zda se neaktivovaly tepelné pojistky (signalizováno žlutou kontrolkou na předním panelu). Zkontrolujte síťové pojistky. Zkontrolujte, zda není ucpán prachový filtr. Ujistěte se, zda nedošlo k překročení předepsaných hodnot napájecího zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo). Přípustnou zátěž naleznete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE této příručky. Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním otvorům pro chladicí vzduch. Nízký svařovací výkon. Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a zpětného kabelu. Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu. Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody. Zkontrolujte průtok plynu. V režimu Live TIG použijte volitelný hořák TIG ET 17V ESAB AB 2014

17 8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ UPOZORNĚNÍ! Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik. Používejte pouze originální náhradní díly. Nástroje Arc 180 a Arc 200 jsou navrženy a přezkoušeny v souladu s mezinárodními a evropskými normami EN a EN Servisní služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedené normě. Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz poslední stránka této publikace ESAB AB 2014

18 NÁKRES NÁKRES ESAB AB 2014

19 NÁKRES ESAB AB 2014

20 OBJEDNACÍ ČÍSLO OBJEDNACÍ ČÍSLO Objednací č. Označení Typ Napájecí zdroj pro svařování Buddy TM Arc Napájecí zdroj pro svařování Buddy TM Arc Seznam náhradních dílů Buddy TM Arc 180 a Arc 200 Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách ESAB AB 2014

21 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Zpětný kabel se svorkou 3 m 16 mm Svařovací kabel s držákem na elektrodu 3 m 16 mm Hořák TIG 17 4 m ESAB AB 2014

22 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Heist-op-den-Berg Tel: Fax: BULGARIA ESAB Kft Representative Office Sofia Tel: Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Bareggio (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Amersfoort Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: ROMANIA ESAB Romania Trading SRL Bucharest Tel: Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: +7 (495) Fax: +7 (495) SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB International AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: UKRAINE ESAB Ukraine LLC Kiev Tel: +38 (044) Fax: +38 (044) North and South America SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation ARGENTINA Kyungnam CONARCO Tel: Buenos Aires Fax: Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE BRAZIL Dubai ESAB S.A. Tel: Contagem-MG Fax: Tel: Fax: Africa CANADA EGYPT ESAB Group Canada Inc. ESAB Egypt Missisauga, Ontario Dokki-Cairo Tel: Tel: Fax: Fax: MEXICO SOUTH AFRICA ESAB Mexico S.A. ESAB Africa Welding & Cutting Monterrey Ltd Tel: Durbanvill Cape Town Fax: Tel: +27 (0) USA ESAB Welding & Cutting Distributors Products For addresses and phone Florence, SC numbers to our distributors in Tel: other countries, please visit our Fax: home page Asia/Pacific AUSTRALIA ESAB South Pacific Archerfield BC QLD 4108 Tel: Fax: CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax:

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

PRŮZKUM OČEKÁVANÉHO VÝVOJE HOTELOVÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮZKUM OČEKÁVANÉHO VÝVOJE HOTELOVÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE PRŮZKUM OČEKÁVANÉHO VÝVOJE HOTELOVÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Červenec 2009 ÚVOD SLOŽENÍ RESPONDENTŮ PODLE REGIONU 5% Průzkum očekávaného vývoje globálního hotelového trhu společnosti Horwath HTL byl vypracován,

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka

PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka PT-25 Hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka 0558005569 5 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 1.0 Bezpečnost.......................................................................................... 9

Více

ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty

ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty ChefLux Česky ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty 8 Doplňkové vybavení a příslušenství 9 Technické detaily

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Vygenerováním profilu poskytnete osobní údaje. Směrnice na ochranu osobních údajů 1. Jaký typ údajů bude zpracován a kdo bude mít k mým údajům přístup? 1.1 Údaje odeslané pomocí náborové platformy (souhrnně

Více

seca analytics Stručný návod k instalaci

seca analytics Stručný návod k instalaci seca analytics 5 Stručný návod 5 seca analytics Stručný návod k instalaci Stručný návod k instalaci Seřízení jednotlivého pracoviště T ento stručný návod Vám ukáže, jak můžete rychle a snadno uvést do

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Always Supplying Advanced Flexible Excellence

Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence A-SAFE iflex RackGuard pohled přední. 01 Pohlcuje boční náraz. Pro více informací volejte +420 602 665 004, kontaktujte

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Výtahy Nákladní výtahy. Autovýtahy GPL 25, GPL 40, GPL 40F, GPL 80F VL 30, VL 35. No.1 ve svètè: více než 650.000 výtahu s technologií GMV

Výtahy Nákladní výtahy. Autovýtahy GPL 25, GPL 40, GPL 40F, GPL 80F VL 30, VL 35. No.1 ve svètè: více než 650.000 výtahu s technologií GMV Výtahy Nákladní výtahy GPL 25, GPL 40, GPL 40F, GPL 80F Autovýtahy VL 30, VL 35 No.1 ve svètè: více než 650.000 výtahu s technologií GMV Přednosti SPOLEHLIVOST Kabina z odolných a trvanlivých materiálů.

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

ON-LINE DATOVÝ LIST. System type IRS080-x11xxxx ICR89x System SYSTÉMY TRACK AND TRACE

ON-LINE DATOVÝ LIST. System type IRS080-x11xxxx ICR89x System SYSTÉMY TRACK AND TRACE ON-LINE DATOVÝ LIST System type IRS080-x11xxxx ICR89x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Druh kamery Kontrolér Šířka osvětlení Zaostření Šířka pole snímání

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

NOVINKA KARDEX MEGAMAT RS NOVINKA

NOVINKA KARDEX MEGAMAT RS NOVINKA NOVINKA MODERNÍ DESIGN AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU NIŽŠÍ SPOTŘEBA E N E R G I E ULTRALEHKÉ UZA MYKATELNÉ DVEŘE STANDARD SOLUTIONS VERTICAL CAROUSEL NOVINKA KARDEX MEGAMAT RS Objevte inovaci. Nový KARDEX

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku.

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. Vlastnosti nejvyšší provozní přetlak do 4,3 MPa zkušební přetlak 4,8MPa výrobce nastavuje jmenovitý tlak pro běžné dodávky provedení pro nízké i vysoké

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Řešení BITO ve společnosti Varroc LightingSystems. Brno, 16.9.2015 Martin Hynčica

Řešení BITO ve společnosti Varroc LightingSystems. Brno, 16.9.2015 Martin Hynčica Řešení BITO ve společnosti Varroc LightingSystems Brno, 16.9.2015 Martin Hynčica Od šperků ke skladovacím systémům 1845 1959 1962 1976 1978 Založena společnost BITO Leopoldem Bittmannem, výroba příslušenství

Více

Vždy perfektní výsledek.

Vždy perfektní výsledek. LineMiss Česky LineMiss Vždy perfektní výsledek. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Baking Essentials Integrované technologie 8-9 Ovládací panel - MAXI.Link Elektrické pece 600x400

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Kvalita a rychlost pečení.

Kvalita a rychlost pečení. SpidoCook Česky Manuální ovládání 2 SpidoCook Kvalita a rychlost pečení. Prostě bezkonkurenční. REJSTŘÍK Technologie 4-5 Sklokeramika - SHB Životní prostředí a Bezpečnost 6-7 Protek.SAFE - Hygiena a Čištění

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NEWSLETTER duben 2013

NEWSLETTER duben 2013 NEWSLETTER duben 2013 Vážení, pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání novinek, popř. praktických rad Vám, našim klientům. Doufáme, že Vám tyto informace napomůžou včas identifikovat

Více

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Řešení pro strojní plazmové řezání Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Světová jednička v technologii plazmového řezání Od roku 1968 má Hypertherm jen jeden cíl: snižovat náklady na

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500 Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500 http://www.blaupunkt.com 1 12V 2 C1 C2 C3 C3 C2 Microphone USB socket (Memory stick not included) PTT (Push to talk) - key 2 Technical data

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

MNOHEM VÍCE, NEŽ JEN ZÁMEK PRO HOTELOVÝ POKOJ

MNOHEM VÍCE, NEŽ JEN ZÁMEK PRO HOTELOVÝ POKOJ SALTO PRO HOTELY MNOHEM VÍCE, NEŽ JEN ZÁMEK PRO HOTELOVÝ POKOJ Hlavním cílem hotelového přístupového systému je poskytnout hostovi během jeho pobytu pohodlný a bezpečný zážitek. www.saltohotel.com 02 SALTO

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

ChefLux. Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. ChefLux Konvektomaty 4-5. GN 2/1 & GN 1/1 pece 8-9

ChefLux. Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. ChefLux Konvektomaty 4-5. GN 2/1 & GN 1/1 pece 8-9 ChefLux Česky ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK ChefLux Konvektomaty 4-5 12, 7 gastronádoby - 20 gastronádob Technologie 6-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 2/1 & GN 1/1

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty Prezentace výstupů kapitoly Vzdělanost Garant: Daniel Münich Koordinátor: Prof. Michal Mejstřík 28.2.2011 ÚVOD Workshopy

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí)

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Scia Engineer 14 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat,

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

ERV pojišťovna Vy cestujete, my se staráme

ERV pojišťovna Vy cestujete, my se staráme ERV pojišťovna Vy cestujete, my se staráme www.ervpojistovna.cz Tradice odbornosti historie a současnost ERV pojišťovnu (dříve Evropskou Cestovní Pojišťovnu) založila v roce 1993 přední dánská specializovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Podpora zdraví v kontextu WHO

Podpora zdraví v kontextu WHO Podpora zdraví v kontextu WHO Konference Efektivní strategie podpory zdraví 12.6.2014, SZÚ Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986 Vyzývá k novému pojetí

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína INFORMACE PRO UŽIVATELE Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína Vaše dí - - Máte- - - Pokud s V : 1. Co je Rotarix a k 2. 3. Jak se Rotarix podává 4. 5 Jak Rotarix uchovávat 6. Další informace

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití Caddy Arc 151i/201i Přenosné řešení pro profesionální svařování Název Caddy byl vždy synonymem pro robustní a trvanlivé svařovací nástroje určené pro profesionální svářeče. Představujeme pátou generaci

Více

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák 1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

The ASE XXII Planetary Congress

The ASE XXII Planetary Congress The ASE XXII Planetary Congress Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů pořádaný Association of Space Explorers (ASE) 4.10. 10.10. 2009 Praha, Česká republika Vesmír: příležitost pro všechny! ASE

Více

NEWSLETTER říjen 2013

NEWSLETTER říjen 2013 NEWSLETTER říjen 2013 Vážení, pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání novinek, popř. praktických rad Vám, našim klientům. Informace zde uváděné nemají charakter stanoviska, ale budeme

Více