Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola"

Transkript

1 Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne

2 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sít ě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4 IO: Identifikátor zařízení: Datum vydání posledního rozhodnutí: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon Ředitel: PaedDr. Dana apková GSM: Statutární zástupce: Mgr. Nicoletta Hrbáčová GSM: Tel/fax: Výchovn ě vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy l V II. a ž VII. ročníku Základní školy praktické byla výchovn ě vzdělávací č innost realizována podle školního vzdělávacího programu: Škola Karla Herforta, č.j. 465/7, 79-1-C/1 Základní škola, platnost od V ostatních roč nících škola pracovala v systému ověřování prvk ů ŠVP podle rozhodnutí a se souhlasem MŠMT č.j /27-24 původní vzdělávací program zvláštní školy (schválilo MŠMT R, č.j. 2298/97-22, ze dne ) v současné dob ě dojíždí Stručná charakteristika školy (včetn ě počtu budov a jejich rozmístění, hřišt ě, zahrada, materiáln ě technických podmínek pro činnost apod. změny oproti př edchozímu školnímu roku) Základní školu praktickou navštěvují dě ti s mentálním handicapem, kombinovanými vadami, LMD, a dě ti s dysfunkčního sociokulturního prostředí, dále děti které dlouhodob ě neprospívají na základních školách běžného typu. Součástí školy je od r. 24 DETOX - Dě tské a dorostové detoxikační centrum NMSKB, Vlašská 36, Praha 1. Od r má škola statut fakultní školy PF UK. Škola se nachází v jedné provozní budov ě v historické č ásti Malé Strany v blízkosti Karlova mostu.

3 Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična ano ne (nehodící se škrtněte) tělocvič na : v objektu školy ANO školní hřišt ě: nachází se mimo lokalitu budovy Vlašská 36, Praha 1 ANO školní hřišt ě je vyhovující V dubnu 28 byla ředitelka informována zástupcem starosty M Praha 1 Mgr. Kož eluhem o příprav ě rozsáhlé komplexní rekonstrukce Lobkovické zahrady, která ve svém dů sledku bude znamenat výraznou změnu režimu na přilehlých pozemcích, které jsou svěřené M Praha 1 a které už ívá i naše škola realizace v průběhu šk. roku neproběhla Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí (v č. ředitele) 22 2, ,6 nepedagogičtí* 6 4,9 6 6,3 Celkem 28 25,7 3 27,9 *pracovníci provozní, THP, ŠJ uvést samostatn ě včetn ě vymezení činností věková struktura pedagogických pracovník ů k Věk do 3 let včetně 31 a ž 4 let 41 a ž 5 let 51 a ž 6 let nad 6 let z toho důchodci Počet z toho žen l Průměrný věk pedagogických pracovník ů: 48,8 l Z toho žen: kvalifikace pedagogických pracovník ů k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS Praktická škola bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogic kého směru s DPS bez DPS Základní škola praktická

4 aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 52 Neaprobovaných odchody pedagogických pracovník ů v daném školním roce počet: 1 důvody: odchod na jinou školu nov ě přijatí absolventi učitelského studia poč et: obor: nov ě přijatí absolventi neučitelského studia poč et: obor: další vzdělávání pedagogických pracovník ů typy studia semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní DPS rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) počet akcí zaměření akcí Výchova a vzdě lávání handicapovaných dětí Nová školská dokumentace, protidrogová prevence, poruchy uč ení atd. Nové metody v Ma, j, čtení Speciální pedagogika počet účastníků vzdělávací instituce 2 4 ekologie 4 3 Prevence šikanování a týrání dětí MŠMT, PF UK, školy 5 MŠMT, PPP Pha2 3 1 Zákl.škola Praha 4 Horáčkova VŠ Ped. Brno Ekocentrum Podhoubí, Praha a Sdružení Tereza 4 NIDV Praha Dojíždějící děti dle krajů (dě ti s trvalým bydliště m mimo území hl.m.prahy), z toho poč et nov ě přijatých kraj počet žáků Z toho nov ě přijatých Středočeský 6 4

5 Žáci - cizí státní příslušníci: Stát počet žáků Ukrajina Výuka cizích jazyk ů: Typ školy (součást) jazyk počet žáků Základní škola praktická (4. 9.ročník) anglický 47 Praktická škola anglický Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastník ů: žádný 1.1. Školní stravování kapacita poč et stravovaných žák ů/dětí Z toho z jiných škol 49 Škola nemá vlastní jídelnu Školy v přírod ě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu poč et dětí/ žák hodnocení ů Doksy 25 Prostř edí vhodné k turistice, skvělé služby Slapy 25 Prostř edí vhodné k turistice, skvělé služby Závěry a zjištění ŠI, případn ě jiných kontrol (u zpráv ŠI uveďte čj. a signaturu) eská školní inspekce : Státní kontrola dodrž ování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/24 Sb., ve zně ní pozdějších předpis ů - proběhlo ve dnech Závě ry: výsledky uvedeny v Inspekční zpráv ě čj. ŠI 728/8-1 bez závad Magistrát hl.m. Prahy : Kontrola hospodař ení s FKSP a pokladny proběhla Závě ry: výsledky v zápise o výsledku kontroly dle pověření 4.j. S-MHMP / Úč ast školy v soutěžích

6 5 Probíhá průběžn ě po celý rok podle pracovních plán ů školy vědomostní: Volnoč asové aktivity v rámci projektu M Praha 1 (celoroční průběh) sportovní: - turnaje ve stolním tenise, tréninkové plavání - Běh Petřínem ( organizátor akce), atletické soutěže, - turnaje ve floorbalu a vybíjené - akce turistického klubu Blátotlač ky (celoročně) - Přechod Krkonoš umělecké: - prezentace školy na akcích pořádaných Klubem přátel Malé Strany - expozice na výstav ě Schola Pragensis ( Kongresové centrum Praha) - výtvarné soutěže - soutěže ve sborovém zpěvu - vánoč ní koncert v kostele Sv. Josefa (sborový zpě v) - 14.ročník Módní přehlídky (Praktická škola) - Josefský preclík (setkání s recitací) za účasti dalších škol - akce Projektu KLUBKO (celoročně) Zahraniční kontakty Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Výchovné a kariérní poradenství - č innost, spolupráce s SPC, PPP: Celoroč ní spolupráce s různými SPC a PPP podle potřeby a situace Integrace Integrace je v našem případ ě naprostou samozřejmostí ji ž vzhledem k zaměř ení školy integrace probíhá oběma směry a to historicky - ne a ž v souvislosti s otevř ením tohoto problému na veřejnosti.. Zkušenosti se začleňováním žák ů ze znevýhodněného sociokulturního prostř edí je naprosto nezbytná úzká spolupráce s dalšími č innými orgány zabývajícími se touto problematikou. Vzhledem ke složení skupin žák ů se ukazuje nutnost asistenta pedagoga do každé třídy Ekologická výchova Ve školním roce 28/29 je souč ástí všech předmět ů dle obsahu ŠVP Pedagogická a osobní asistence (počet asistent ů, zkušenosti s asistenční službou) Počet: 2 pedagogičtí asistenti velmi dobré zkušenosti (potřeby dle bodu 1.16.) Akreditované programy dalšího vzdělávání, pop ř. existence stř ediska dalšího vzdě lávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventant ů a absolvent ů.

7 Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových program ů obce, Poskytování drobných dárk ů z vlastní tvorby žák ů pro potřeby rů zných spolupracujících institucí (nap ř. velmi dobrá spolupráce s M Praha 1) V rámci spolupráce s MŠMT odb.22 odborné semináře o výchov ě a vzdě lávání handicapovaných dětí v R pro zahraniční hosty na půd ě školy odborné přednášky pro studenty Sppg na PedF. UK a té ž pro budoucí psychology ve spolupráci se ZŠ Grafická práce na projektu předprofesní přípravy vycházejících žáků zapojení pedagog ů do tvorby učebnice anglického jazyka pro Základní školu praktickou zapojení ředitelky školy do tvorby uč ebnice a PL - Výchova k občanství Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi V našem případ ě naprosto samozřejmé se všemi dostupnými partnery Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Odborná veřejnost: Rodiče: Zástupci školy: Ing. Věra Polášková M Praha 1 PhDr. Eva ížková psycholog Iveta Schonová Karla Klimentová Dana amková předsedkyn ě ŠR Monika Burešová Školská rada pracuje tak, jak ukládá zákon č. 561/24 Sb. Komunikace mezi jednotlivými zástupci je velmi dobrá, přínosná a tudí ž funkční. 2. Základní škola praktická 2.1. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žák ů k na třídu: I. stupeň II. stupeň průměr za školu

8 na učitele: I. stupeň II. stupeň Průměr za školu Počet žák ů, kteří ukončili školní docházku l v 9. ročníku: 12 v nižším ročníku (ve kterém): 2.5. Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli - I. st Prospěli II. st Z toho s vyznam Neprospěli - I. st. Neprospěli II. st. 1 1 Klasifikováni I.st Klasifikováni - II.st Klasifik. celkem Neklasifik. I. st. Neklasifik. - II. st. Neklasif..celkem 2.6. Školní družina školní klub počet oddělení počet žáků počet žák ů na vychovatele školní družina Umístění absolvent ů Základní školy praktické 28/29 počet žáků % Střední školy 5 41,75 Odborná učiliště 3 25 Praktická škola 4 33,33 Pracovní poměr Výchovný ústav 3. Praktická škola - dvouletá

9 Počet tříd: počet tříd počet žáků K K Počet žák ů a tříd podle studijních obor ů: studijní obor kód oboru délka studia ročník poč et tříd poč et žáků forma studia Praktická škola dvouletá C/2 2 II Denní 2 I Průměrný počet žák ů k : b na třídu: 16 b na uč itele: Obory ve srovnání se školním rokem 27/28 (uvést kód oboru a název): l nové obory: Praktická škola dvouletá C/2 b zrušené obory: Praktická škola tříletá D/1 b důvody změn: nový školský zákon 561/24 Sb Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 29/21 b l b l počet přihlášených celkem: 27 z toho dívek: 14 počet přijatých po prvním kole: 24 z toho dívek: 14 počet přijatých celkem: 24 z toho dívek: 14 volná místa (počet, obor): Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: počet žáků druh zkoušky maturitní celkem u zkoušky 25 z toho opakovan ě u zkoušky žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali prospě li s vyznamenáním 24 prospěli 1 neprospěli závěrečná

10 Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s př edchozím školním rokem: Škola má dobré jméno a díky tomu se daří absolventům získat ve většin ě případů zaměstnání (v řad ě případ ů ve firmách, které mají z dřívějška dobré zkušenosti). 27/28 28/29 počet žáků % Počet žáků % SOU a SŠ 1 4 Odborná učiliště 2 18, Praktická škola 6 54, Pracovní poměr 1 4 Chráněné dílny 1 4 Poznámka: do domácího ošetření 2 studenti 8 % Výroč ní zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Př ílohou této výroč ní zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady, dne: V Praze dne, Ředitel školy: PaedDr. Dana apková

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více