OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování Podpis: Razítko: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Libuše Krátká, odborný referent oddělení územního plánování ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 1

2 Zastupitelstvo obce Hrádek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů v y d á v á Územní plán Hrádek (dále též ÚP Hrádek ), jehož územně plánovací dokumentaci zhotovil Ing. arch. Ladislav Brožek, J. Faimonové 12, Brno, autorizovaný architekt s autorizací pro územní plánování ČKA Územní plán Hrádek obsahuje textovou a grafickou část. Textová část ÚP Hrádek je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a obsahuje tyto kapitoly: I.A Vymezení zastavěného území I.B Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot I.C Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a systému sídelní zelně I.D Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování I.E Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, území systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a podobně I.F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu I.G Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit I.H Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo I.I Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Grafická část ÚP Hrádek je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 a obsahuje tyto výkresy: 1. Výkres základního členění 1 : Hlavní výkres 1 : O d ů v o d n ě n í Odůvodnění ÚP Hrádek obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část Textová část odůvodnění ÚP Hrádek zpracovaná projektantem je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 a obsahuje tyto kapitoly: II.A Postup při pořízení územního plánu II.B Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 2

3 II.C. Soulad s cíli územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území II.D Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů II.E Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů II.F Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území II.G Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty II.H Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch II.I Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů II.J Vyhodnocení splnění požadavků zadání II.K Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení II.L Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Textová část odůvodnění se doplňuje ve smyslu 53 odst. 4 stavebního zákona a 171 a následujících správního řádu takto: 1. Postup při pořizování ÚP Hrádek Kapitola II.A textové části odůvodnění ÚP Hrádek zpracovaná projektantem zní: O pořízení Územního plánu Hrádek rozhodlo zastupitelstvo obce dne a zároveň stanovilo, že zastupitelem určeným ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP Hrádek bude starosta obce pan Ondřej Kubic. Pořizovatel zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání ÚP Hrádek a projednal ho postupem uvedeným v 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon ). Veřejné projednání návrhu zadání ÚP Hrádek bylo oznámeno na úřední desce OÚ Hrádek a MěÚ Znojmo. Po dobu 30 dnů tj. v období od do byl návrh zadání zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí u obce i u pořizovatele. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. V souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal pořizovatel jednotlivě dotčeným orgánů, sousedním obcím, obci Hrádek a Krajskému úřadu JMK návrh zadání ÚP Hrádek a sdělil jim, že do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, sousední obce mohou uplatnit ve stejné lhůtě podněty. Po skončení lhůty pro podání požadavků a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil na základě uplatněných požadavků a podnětů návrh zadání a předložil ho Zastupitelstvu obce Hrádek ke schválení. Zadání Územního plánu Hrádek bylo Zastupitelstvem obce Hrádek schváleno Na jeho podkladě vypracoval Ing. arch. Ladislav Brožek, J. Faimonové 12, Brno, architekt s autorizací pro územní plánování, návrh ÚP Hrádek. Posouzení vlivů ÚP Hrádek na životní prostředí nebylo odborem životního prostředí KrÚ Jm kraje požadováno, proto nebyla zpracována dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP Hrádek na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP Hrádek nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Jm kraje, obci Hrádek a sousedním obcím. Dotčené orgány vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání tj. do , ve stejné lhůtě mohly uplatnit připomínky i sousední obce. Do doby podání stanovisek a připomínek byla pro dotčené orgány i obce dokumentace návrhu ÚP Hrádek k dispozici u pořizovatele nebo si ji bylo možné prohlédnout v elektronické podobě na mapovém servru města Znojma. V souladu s ust. 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh ÚP Hrádek veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úředních deskách MěÚ Znojmo a Obecního úřadu Hrádek. Dokumentace byla vystavena k nahlédnutí v termínu od do Do tohoto data mohl každý uplatnit k řešení návrhu ÚP Hrádek u pořizovatele písemné připomínky. V zákonem stanovené lhůtě byla pořizovateli kromě stanovisek dotčených orgánů doručena jedna připomínka, která obsahovala výhrady k vymezeným prvkům ÚSES, které zasahují do dobývacího prostoru Božice V a chráněného ložiskového území. Pořizovatel požádal krajský úřad o stanovisko ve smyslu ust. 50 odst. 7 stavebního zákona. Stanovisko ze dne , čj. JMK /2014 ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 3

4 neobsahovalo požadavek na úpravu dokumentace s ohledem na zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou územního rozvoje. Pořizovatel, jak mu to ukládá ust. 51 odst. 1 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a na jejich základě zajistil upravení dokumentace, neboť některá stanoviska dotčených orgánů obsahovala požadavky, které znamenaly potřebu úpravy dokumentace návrhu ÚP Hrádek. S ohledem k požadavku dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF (odbor životního prostředí KrÚ JMK) byla vypuštěna část zastavitelné plochy bydlení Z8 severně od polní cesty a část zastavitelné plochy bydlení Z9 východně od stávající účelové komunikace. Vzhledem k požadavku dotčeného orgánu na úseku dopravy (odboru dopravy KrÚ JMK) bylo v textové i grafické části dokumentace uvedeno správné označení krajských silnic procházejících řešeným územím, v textové části byla upravena informace o funkčních skupinách průjezdních úseků krajských silnic, bylo omezeno dopravní připojení zastavitelných ploch Z7 a Z18 na krajské silnice a upřednostněno napojení na stávající komunikace, vypuštěno bylo určení tvaru křižovatek na silnicích II. třídy. Vzhledem k požadavku dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody (odboru životního prostředí KrÚ JMK) byly prvky ÚSES v severní části katastrálního území upraveny s ohledem k potřebám zvláště chráněného druhu živočicha s národním významem dropa velkého. Na základě stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Znojmo, dotčeného orgánu ochrany přírody byly v grafické části části dosud nefunkčních biokoridorů vyznačeny jako návrhové plochy přírodní NPu. Vzhledem k požadavku Ministerstva obrany ČR, jako dotčeného orgánu na úseku obrany státu, byla v grafické části dokumentace doplněna k zakresleným hranicím zájmového území informace o druhu zájmového území, v textové části odůvodnění byly upraveny podmínky zájmových území MO. Na základě vyhodnocení podané připomínky byla do grafické části dokumentace zakreslena trasa biokoridoru a umístění biocentra v severní části katastrálního území, která prochází stanoveným dobývacím prostorem a CHLÚ tak, jak bylo dohodnuto s organizací Českomoravský štěrk, která připomínku uplatnila. Společnost provádí hornickou činnost v dobývacím prostoru Božice V a zabezpečuje ochranu ochráněného ložiskového území. Podkladem pro úpravu dokumentace byla i vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody (odborů životního prostředí KrÚ JMK a MěÚ Znojmo) k požadavkům připomínky. Dále bylo v grafické části opraveno chybné vyznačení pozemků parc.č. č.7196/2, 7196/3 a 7196/1 k.ú. Hrádek. Správně byly uvedené pozemky přičleněny ke stabilizované ploše bydlení. Rozpor řešen nebyl. Po obdržení upravené dokumentace oznámil pořizovatel den, hodinu a místo veřejného projednání návrhu ÚP Hrádek veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úředních deskách MěÚ Znojmo a Obecního úřadu Hrádek. K veřejnému projednání přizval pořizovatel jednotlivě obec Hrádek, dotčené orgány a sousední obce. Ostatním účastníkům bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Pořizovatel v oznámení upozornil, že do návrhu dokumentace je možné nahlédnout ve lhůtě od do na Obecním úřadu Hrádek a u pořizovatele nebo je možné si ji prohlédnout v elektronické podobě na mapovém servru města Znojma. Dále upozornil, že do může každý uplatnit k návrhu ÚP Hrádek připomínky, dotčené osoby mohou podat ve stejné lhůtě námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené osoby jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Dotčené orgány mohou podat ve výše uvedené lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Před veřejným projednáním byla pořizovateli doručena dvě stanoviska. Obvodní báňský úřad Brno sdělil, že požaduje zakreslit do územního plánu a respektovat stanovený dobývací prostor. Dobývací prostor je v koordinačním výkresu zakreslen. Vymezení lokálního biocentra LBC 12 Pustina bylo upraveno tak, aby do dobývacího prostoru nezasahovalo. Umístění regionálního biokoridoru bylo po dohodě s organizací, která provádí hornickou činnost v dobývacím prostoru, ponecháno v trase stávajícího větrolamu. Hasičský záchranný sbor Jm kraje s návrhem ÚP Hrádek souhlasí. Kladné vyjádření zaslalo Povodí Moravy, s.p. Veřejné projednání se konalo dne v zasedací místnosti OÚ Hrádek. Odborný výklad řešení návrhu ÚP Hrádek provedl Ing. arch. Ladislav Brožek, který dokumentaci zpracoval. Zodpověděl i dotazy přítomných. Během veřejného jednání nebyly podány žádné připomínky či námitky. V zákonem stanovené lhůtě byla pořizovateli doručena připomínka firmy Českomoravský štěrk. Ve lhůtě bylo uplatněno koordinované stanovisko Krajského úřadu Jm kraje s požadavkem na opravu přílohy textové části odůvodnění týkající se ÚSES. ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 4

5 Pořizovatel vyhodnotil spolu s určeným zastupitelem výsledky projednání. Nepřesnost v textové části odůvodnění, na kterou upozornil odbor životního prostředí KrÚ JMK, byla opravena. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh vyhodnocení připomínky podané v rámci společného jednání i připomínky uplatněné v průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Hrádek a zaslal je, jak mu to ukládá ust. 53 odst. 1 stavebního zákona, dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Jm kraje jako nadřízenému orgánu a vyzval je, k uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení. V zákonem stanovené lhůtě byla pořizovateli doručena stanoviska Hasičského záchranného sboru Jm kraje, Státní energetické inspekce, Státního pozemkového úřadu a Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, Brno. Ani jedno stanovisko neobsahovalo výhrady k návrhu vyhodnocení připomínek nebo požadavek na jejich úpravu. Pořizovatel dopracoval s ohledem k požadavkům 53 odst. 5 stavebního zákona a 171 a následujících správního řádu opatření obecné povahy, kterým se ÚP Hrádek vydává a předložil ho v souladu s ust. 54 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Hrádek k vydání. 2. Vyhodnocení souladu ÚP Hrádek s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů Kapitola II.E Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů textové části odůvodnění zpracované projektantem se doplňuje takto: Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů o dotčený orgán na úseku obrany státu Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Brno požadavek doplnit v textové části odůvodnění informace o omezeních v zájmových územích MO ČR, k zakresleným hranicím elektronického komunikačního zařízení MO ČR na stanovišti Božice v koordinačním výkresu doplnit informaci o vzdálenosti od stanoviště Božice. Textová část odůvodnění ÚP Hrádek byla požadovaným způsobem doplněna. Upraven byl i koordinační výkres. o dotčený orgán na úseku dopravy odbor dopravy KrÚ JMK požadavek opravit v textové i grafické části označení silnic procházejících řešeným územím, v textové části opravit informaci i funkčních skupinách průjezdních úseků krajských silnic, podmínkami využití omezit připojení zastavitelných ploch Z7 a Z18 upřednostnit napojení prostřednictvím stávajících komunikací, ve výrokové části neuvádět tvary křižovatek na silnicích II. třídy. Požadované úpravy textové části byly provedeny. o dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí ochrana přírody prvky ÚSES v severní části řešeného území upravit s ohledem na požadavky dropa velkého. Po dohodě s odborem životního prostředí MěÚ Znojmo a odborem životního prostředí KrÚ JMK bylo upraveno vymezení LBC Mezi větrolamy. V textové části odůvodnění byla popsána cílová společenstva ÚSES tak, aby vyhovovala potřebám biotopu dropa velkého. o dotčený orgán na úseku ochrany vod odbor životního prostředí KrÚ JMK upozornění na chybné označení záplavového území a aktivní zóny. Popis záplavového území a aktivní zóny byl v legendě koordinačního výkresu opraven. o dotčený orgán ochrany přírody odbor životního prostředí MěÚ Znojmo požadavek při vymezování navržených dosud nefunkčních biokoridorů na všech úrovních na zemědělské půdě tyto vyznačit jako návrhové plochy přírodní. Požadavek byl respektován. o odbor na úseku ochrany ZPF odbor životního prostředí KrÚ JMK nesouhlas se zastavitelnými plochami bydlení označenými ve výkresu předpokládaných záborů ZPF Z8 a Z9. S dotčeným orgánem bylo dohodnuto ponechat v návrhu ÚP ty části uvedených ploch, které byly vymezeny jako zastavitelné plochy bydlení v dosavadním ÚPO. Dokumentace byla v uvedeném smyslu o upravena, v rámci veřejného projednání pak dotčený orgán s provedenou změnou souhlasil. dotčený orgán na úseku ochrany nerostného bohatství Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského konstatoval, že na řešeném území je evidovaný dobývací prostor Božice V. Požadoval dobývací prostor zakreslit a respektovat. Řešením ÚP je požadavek splněn. Ostatní dotčené orgány Ministerstvo průmyslu a obchodu, Krajská hygienická stanice Jm kraje, Státní pozemkový úřad, Státní energetická inspekce a Hasičský záchranný sbor Jm kraje vyjádřili ve stanoviscích souhlas s řešením ÚP Hrádek bez dalších požadavků. ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 5

6 Řešení ÚP Hrádek je v souladu i s požadavky na úseku ochrany vod. Dokumentace respektuje pás šířky 6 m od břehové čáry vodních toků určený pro účely správy vodního toku. V záplavovém území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. Rozpor řešen nebyl. 3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hrádek na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, protože to nepožadovalo zadání ÚP Hrádek. 4. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť se nebylo nutné zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť se nebylo nutné zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 3. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V zákonem stanovené lhůtě nebyla k návrhu ÚP Hrádek uplatněna žádná námitka. 4. Vyhodnocení připomínek V zákonem stanovené lhůtě byla v rámci společného jednání podána jedna připomínka, která byla vypořádána takto: Připomínka firmy Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, Mokrá Připomínce firmy Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, Mokrá k řešení návrhu Územního plánu Hrádek (dále též ÚP Hrádek ) uplatněné v rámci projednání podle 50 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon ) - (doručení návrhu ÚP veřejnou vyhláškou souběžně se společným jednáním), která byla Městskému úřadu Znojmo doručena dne , se vyhovuje. Vyhodnocení: Podle 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení návrhu územního plánu veřejnou vyhláškou uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Podání firmy Českomoravský štěrk, a.s. bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu ve Znojmě Veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh ÚP Hrádek, byla vyvěšena na fyzickou i elektronickou úřední desku MěÚ Znojmo , doručena byla , lhůta pro podání připomínek uplynula Připomínka byla podána včas. Firma Českomoravský štěrk, a.s. uvádí, že je organizací provádějící hornickou činnost v dobývacím prostoru Božice V (ev. č ) a zabezpečuje ochranu chráněného ložiskového území a má k návrhu ÚP Hrádek projednávaném ve společném jednání dále uvedené výhrady. Vypořádání připomínky je zpracováno po jednotlivých bodech tak, jak jsou uvedeny v podání. V grafické části návrhu územního plánu je chybně vyznačena plocha dobývacího prostoru Božice V. Chybně je taktéž uvedeno evidenční číslo dobývacího prostoru. pro nápravu zasíláme rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Božice V a zákres dobývacího prostoru do katastrální mapy. Chybné vyznačení plochy dobývacího prostoru Božice V a jeho označení bylo v dokumentaci ÚP Hrádek opraveno. ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 6

7 V grafické části návrhu územního plánu je špatně vyznačena plocha ložiska Božice 2. Pro nápravu zasíláme rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému dobývání a zákres ložiska do katastrální mapy: Chybné vyznačení ložiska Božice 2 bylo v dokumentaci ÚP Hrádek opraveno. Plocha těžby nerostů není v návrhu územního plánu nijak zohledněna. Požadujeme v grafické části návrhu územního plánu vyznačit plochu dobývacího prostoru ležící v katastrálním území Hrádek u Znojma jako Plocha těžby nerostů a stanovit v textové části podmínky pro využívání této plochy. Se zástupcem firmy Českomoravský štěrk, a.s. bylo dohodnuto, že způsob využití ploch uvnitř dobývacího prostoru bude rozlišen dle stavu těžby u vytěžených a rekultivovaných ploch bude určen v souladu s kulturou v evidenci katastru nemovitostí (převážně jako plochy zemědělské), u ostatních ploch jako plochy těžby. O výsledcích jednání informoval Ing. arch. Brožek pořizovatele prostřednictvím elektronické pošty. Kopie sdělení je uložena ve spisu. V grafické části byly vyznačeny plochy s rozdílným způsobem využití, jak je uvedeno výše. V textové části byly stanoveny podmínky využití pro plochy těžby nerostů. Jako majitel pozemku p.č. 1000, k.ú. Hrádek nad Dyjí u Znojma podáváme námitku k stanovení RBK 097 přes náš pozemek. RBK 097 se navíc nachází v dobývacím prostoru Božice V a jeho stanovení nesmí ohrozit či omezit hospodárné využití výhradního ložiska ( 30 zák.č. 44/1988 Sb. Horní zákon ). Zástupce firmy Českomoravský štěrk, a.s. při jednání s projektantem ÚP Hrádek Ing. arch. Ladislavem Brožkem souhlasil s tím, aby RBK 097 procházel přes dobývací prostor tak, jak je zakresleno v dokumentaci návrhu ÚP Hrádek projednané ve společném jednání, tedy v trase stávajícího větrolamu. O výsledcích jednání informoval Ing. arch. Brožek pořizovatele prostřednictvím elektronické pošty. Kopie sdělení je uložena ve spisu. Biokoridor nebude bránit těžbě a bude realizován až po jejím ukončení. V tomto smyslu byla upravena textová část dokumentace. Uvedené podmínky byly zapracovány do textové části výroku do kapitoly E.4 Územní systém ekologické stability. Podáváme připomínku k stanovení LBC Pustina. Navrhované lokální biocentrum se nachází z větší části v dobývacím prostoru Božice V a jeho stanovení nesmí ohrozit či omezit hospodárné využití výhradního ložiska ( 30 zák.č. 44/1988 Sb-. Horní zákon ). Vymezení LBC Pustina bylo upraveno tak, že nezasahuje do dobývacího prostoru. V zákonem stanovené lhůtě byla v průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Hrádek uplatněna připomínka, která byla vypořádána takto: Připomínka firmy Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, Mokrá Připomínce firmy Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, Mokrá k řešení návrhu Územního plánu Hrádek (dále též ÚP Hrádek ) uplatněné v rámci veřejného projednání podle 52 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon ), doručené Městskému úřadu Znojmo dne se vyhovuje. Vyhodnocení: Podle 52 odst. 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu územního plánu uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a dotčené osoby (tj. i vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení) námitky. Podání firmy Českomoravský štěrk, a.s. bylo vyhodnoceno jako připomínka. Podatel poukazuje na nesoulad textové a grafické části dokumentace, který se týká stabilizovaných ploch těžby nerostů, nesměřuje však proti navrhovaným změnám v území. Proto bylo podání vyhodnoceno jako připomínka, i když je označeno jako námitka. Veřejné projednání návrhu ÚP Hrádek se konalo dne Lhůta pro podání námitek a připomínek uplynula Připomínka byla doručena na podatelnu MěÚ Znojmo Byla tedy podána včas. Firma Českomoravský štěrk, a.s. v připomínce uvádí, že jsou organizace, která provádí hornickou činnost v dobývacím prostoru Božice V (ev.č ) a zabezpečuje ochranu chráněného ložiskového území. V podání upozorňuje, že V textové části návrhu územního plánu je na str. 14 v článku E.8 chybně uvedeno, že Plochy pro těžbu nerostu nejsou stanoveny. V grafické části návrhu územního plánu jsou však plochy určené pro těžbu nerostů jednoznačně stanoveny. Předpokládáme, že se jedná pouze o nedopatření a prosíme o jeho nápravu. Doufáme, že naše námitka bude zohledněna v územním plánu obce ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 7

8 Hrádek a dokumentace bude zpracována tak, aby byla respektována těžební činnost v katastrálním území. Textová část výroku návrhu ÚP Hrádek neobsahuje text, který rozporuje podatel v připomínce Plochy pro těžbu nerostů nejsou stanoveny. V kapitole E.8 Dobývání ložisek nerostů na str. 14 je uvedeno Plochy pro těžbu nerostů nejsou navrženy. Ve výroku návrhu ÚP Hrádek se touto větou sděluje, že územním plánem nejsou navrženy žádné nové plochy pro těžbu a v odůvodnění návrhu ÚP Hrádek je tento výrok podrobněji rozveden (viz strana 19 textové části odůvodnění). Aby nemohlo dojít k nesprávnému výkladu textové část ÚP Hrádek, bude věta Plochy pro těžbu nerostů nejsou stanoveny nahrazena takto: Nové plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou navrženy. Bude pokračovat těžba štěrkopísku, která plošně nepřesáhne rozsah stávajícího stanoveného dobývacího prostoru (ev.č Božice V). Navržené prvky ÚSES budou realizovány po ukončení těžby na předmětné ploše. Do doby skutečného zahájení těžby budou plochy uvnitř dobývacího prostoru nadále zemědělsky využívány. Toto řešení připomínky bylo dohodnuto se zástupcem firmy Českomoravský štěrk, a.s. prostřednictvím elektronické pošty. Její kopie je založena ve spisu ÚP Hrádek. B. Grafická část Grafická část odůvodnění ÚP Hrádek je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4 a obsahuje tyto výkresy: 3. Koordinační výkres 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : Technická infrastruktura 1 : Širší vztahy 1 : Poučení: Proti Územnímu plánu Hrádek, vydaného formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Dnem nabytí účinnosti Územního plánu Hrádek pozbývá platnosti Územní plán obce Hrádek, schválený Zastupitelstvem obce Hrádek dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Hrádek č. 2/1999, účinnou od , změněný změnou č. 1 ÚPO Hrádek, kterou zastupitelstvo obce Hrádek schválilo dne , jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Hrádek č. 3/2005 s účinností od , změnou č. 2 ÚPO Hrádek, schválenou zastupitelstvem obce dne , jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Hrádek č. 1/2006 s účinností od a změnou č. 3 ÚPO Hrádek, kterou zastupitelstvo obce vydalo s účinností od Ondřej Kubic starosta obce Hrádek Ing. Jindřich Rosa místostarosta obce Hrádek (kulaté razítko obce) ÚP Hrádek - opatření obecné povahy 8

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV Zastupitelstvo obce Bozkov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy Obec Hovězí Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Hovězí, jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OBCE KRAVSKO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OBCE KRAVSKO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KRAVSKO ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Kravsko, usnesení č. Číslo jednací: Datum vydání : : Datum nabytí účinnosti : Pořizovatel:

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Olešník datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele : Jméno a příjmení: Ing Luboš Lacina Funkce: Vedoucí

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo:..obce Lhota Číslo jednací:... Datum nabytí účinnosti:. Pořizovatel: Magistrát města Zlína

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: říjen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Obecní úřad Podkopná Lhota, č.p.37, pošta Trnava, 76318, IČO: 544 493

Obecní úřad Podkopná Lhota, č.p.37, pošta Trnava, 76318, IČO: 544 493 Obecní úřad Podkopná Lhota, č.p.37, pošta Trnava, 76318, IČO: 544 493 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012/p ÚZEMNÍ PLÁN PODKOPNÁ LHOTA Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 Nová Role Vyřizuje: Ing. Jan Humplík, pověřená osoba pořizovatele, tel. 353 540 116, 602 310 355 Č.J.: V Nové Roli dne: 26.7.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE. Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování

NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE. Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1 NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: DUBEN 2013 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu stupeň: Návrh pro opakované veřejné projednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Novohradská 1 370 01 České Budějovice tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH 2015 1 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního členění - 1x výřez

Více

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel:

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel: II. dle ustanovení 6 odst. 5 písm. 1) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - 171 správního řádu, a ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona ukončuje platnost Územního plánu obce Kyselovice, který

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BRANIŠOV

ÚZEMNÍ PLÁN BRANIŠOV Z/031.3-12 květen 2016 ÚZEMNÍ PLÁN BRANIŠOV Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Branišov starosta obce: Ing. Eva Návarová podpis: Datum nabytí účinnosti ÚP: Oprávněná úřední

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u, nám. Míru 169/1,

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 3 A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY RP ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PLÁN PLAVEČ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST září 2012 PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. Postup při pořízení územního plánu str.50 B. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR)

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Územní plán města Nová Role

Územní plán města Nová Role Územní plán města Nová Role Z měna3/bv3 Pořizovatel: Městský úřad Nová Role, smluvně zastoupený společností Moyo holding. a.s. Dalovice, osobou ing. Janem Humplíkem, splňujícím kvalifikaci pro výkon územně

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více