STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24"

Transkript

1 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav s.r.o., Ostrava 1. Úvod Účinnost tepelných elektráren je závislá na teplotě přehřáté páry a jejím tlaku. Zvýšení účinnosti z cca 35% na 42 45% vyžaduje zvýšení teploty páry nad 600 C a tlaku nad 26 MPa. Pro tyto parametry již není výhodné použít pro konstrukci membránových stěn klasické nízkolegované žárupevné oceli typu 16Mo3, 13CrMo4-5 nebo 10CrMo9-10. Pro jejich konstrukci byly vyvinuty modifikované nízkolegované žárupevné oceli typu T23 a T24 (7CrMoVTiB10-10). Snížení obsahu uhlíku pod 0,1% mělo umožnit svařování kotlových trubek s malou tloušťkou stěny bez předehřevu a tepelného zpracování po svaření (PWHT). Vysoké hodnoty RmT jsou u oceli T24 dosaženy jejím dolegováním Ti, N a B, obr. 1. Původní představa, že lze tuto ocel svařovat v malých tloušťkách bez předehřevu byla praxí brzo vyvrácena. Podle součastné praxe se ocel T24 svařuje s předehřevem C v závislosti na tloušťce a tuhosti svarového spoje, obr. 2, aby bylo dosaženo požadované tvrdosti a požadovaných hodnot KV. Názory na nutnost PWHT jsou však stále nejednotné. Zejména membránové stěny nadkritických elektráren se vyrábějí dosud bez PWHT. 2. Nadkritické kotle s membránovými stěnami z oceli T24 v Evropě Problémy s membránovými stěnami z oceli T24 se vyskytly na následujících elektrárnách. Walsum 10 Wesfallen D, E RDK 8 Eemshaven B Maasvlakte 3 Rotterdam GMK 9 Wilhelmshaven Moorburg A, B Ledvice výroba a montáž dílů Boxberg R Problémy byly způsobeny velkým počtem defektů ve svarových spojích během výroby, dopravy a montáže dílů, porušením svarových spojů při tlakových zkouškách a při najíždění kotlů, korozní praskání pod napětím za asistence vodíku. Na jejich vzniku se podílí z pohledu svařování celá řada vlivů: - Svařování bez předehřevu nebo s nízkým předehřevem - Nedodržování teploty interpass - Nekvalitní provedení svarových spojů - Malá strukturní stabilita nepopuštěných svarových spojů - Superpozice zbytkových napětí a vnějšího zatížení 1

2 Na některých elektrárnách byly problémy s ocelí T24 vyřešeny výměnou této oceli na výparníku za materiál 13CrMo4-5: Walsum 10 Boxberg R Moorburg A, B Wilhelmshaven Tato změna zvýšila provozní spolehlivost svarů na membránových stěnách spalovací komory kotlů protože Cr Mo ocel 13CrMo4-5 je méně náchylná na sekundární vytvrzování nepopuštěných svarových spojů a dodržování technologické kázně při svařování než ocel T24. Bylo však nutné zvětšit tloušťku stěny trubek. Na jiných elektrárnách se předpokládalo zvýšení provozní spolehlivosti svarových spojů z oceli T24 nízkoteplotním žíháním smontovaného kotle po dobu hodin: RDK 8: Žíhací teplota C Maasvlakte 3: Wesfallen D, E: Žíhací teplota 470 C Eemshaven A, B: Žíhací teplota 470 C Žíhací teplota C a místní žíhání jednotlivých svarů v kritických místech na teplotě 600 C Podle našeho názoru se nízkoteplotním žíháním sníží zbytková napětí po svařování, ale nezvýší se strukturní stabilita svarových spojů z oceli T24, protože zvolená žíhací teplota neumožňuje difuzi substitučních prvků a tím precipitaci karbidů, nitridů a karbonitridů legujících prvků. Při těchto teplotách je možné předpokládat pouze precipitaci fáze M3C. 3. Strukturní stabilita svarových spojů oceli T24 Vyhovující strukturní stability a požadovaných mechanických vlastností svarových spojů oceli T24 se dosáhne pouze popuštěním svarových spojů při teplotě 740 ± 10 C, obr. 2. Toto tepelné zpracování však nebylo při výrobě a montáži membránových stěn pro stávající elektrárny dosud aplikováno. Proto je tato přednáška zaměřena na posouzení vlivu následujících faktorů na strukturní stabilitu svarových spojů oceli T24: - vliv teploty interpass - vliv nízkoteplotního žíhání - vliv žíhání při provozní teplotě kotle - vliv kombinace nízkoteplotního žíhání a následné expozice při provozní teplotě kotle Při teplotních cyklech při svařování se vzhledem k dosahovaným teplotám rozpustí vytvrzující fáze vzniklé při tepelném zpracování polotovarů na jakost především v hrubozrnném pásmu TOO a ve svarovém kovu, obr. 3. Proto je studium vlivu různých režimů tepelného zpracování svarových spojů oceli T24 zaměřeno na tyto oblasti svarového spoje. Přehled zkoušených vzorků a režimů tepelného zpracování je uveden v tabulce I. Vzorky byly odebrány z reálných svarových spojů trubek Ø 42,8 x 7,1 mm svařených metodou TIG drátem typu 2,5 Cr 1,0 Mo 0,25 V Nb o Ø 2,4 mm proudem 115 A a napětím 13 V při teplotě předehřevu 180 C. 2

3 3.1 Teplota interpass Vliv dodržování teploty interpass na strukturní stabilitu svarových spojů oceli T24 je zřejmý z obr. 4. Při dodržování teploty interpass do ~ 500 C nedochází v průběhu svařování k precipitaci vytvrzujících fází. Při teplotě interpass > 500 C se už v průběhu svařování vylučuje velký počet, velmi malých částic s malou mezičásticovou vzdáleností. Důsledkem je zvýšení Re, Rm, HV a snížení plastických vlastností, zejména KV. Literatura [2] uvádí ve svarovém kovu hodnotu KV 9 J při Ti > 500 C. Dochází k vytvrzení svarového spoje. Vliv teploty interpass při Ti > 500 C je shodný s vytvrzením nepopuštěných svarových spojů při pracovních teplotách kotle. Na elektrárně Ledvice je maximální předpokládaná provozní teplota na vertikální stěně Přehříváku C a výpočtová teplota 544 C. 3.2 Nízkoteplotní žíhání Nízkoteplotní žíhání reálných svarových spojů bylo provedeno režimem 460 C / 48 hod. Naměřené hodnoty tvrdosti HV1 jsou uvedeny v tabulkách II a III. Studium mikrostruktury na elektronovém mikroskopu prokázalo, že při nízkoteplotním žíhání nedošlo k precipitaci karbidů, nitridů, nebo karbonitridů legujících prvků. Bylo pozorováno pouze dodatečné vyloučení cementitu M3C obohaceného chromem a manganem. To způsobilo pouze mírné zvýšení tvrdosti v hrubozrnném pásmu TOO (17 HV1) a ve svarovém kovu (27 HV1) v porovnání se stavem po svaření. Z hlediska vývoje mikrostruktury při provozní teplotě kotle je možné očekávat rozpouštění metastabilní fáze M3C a dodatečnou precipitaci částic MX a chromem bohatých karbidů doprovázenou výrazným vytvrzením struktury a poklesem jejich plastických vlastností 5. Nízkoteplotní žíhání na teplotách pod 500 C proto nemůže zlepšit strukturní stabilitu svarových spojů oceli T24. Toto žíhání pouze sníží zbytkové napětí po svaření. 3.3 Žíhání při provozní teplotě kotle Pro hodnocení strukturní stability nepopuštěných svarových spojů při provozní teplotě kotle byla s ohledem na provozní a výpočtovou teplotu Přehříváku 1 na elektrárně Ledvice zvolena teplota 530 C. Rozsah zkoušených výdrží na této teplotě je uveden v tabulce I. Naměřené hodnoty tvrdostí HV1 v hrubozrnném pásmu TOO a ve svarovém kovu jsou uvedeny v tabulkách II a III. Graficky je naměřené vytvrzení vyhodnocené pomocí hodnot tvrdosti zobrazeno na obr. 5 a 6. Studium mikrostruktury na elektronovém mikroskopu prokázalo, že při žíhání na teplotě 530 C došlo k precipitaci fází M3C a M2X bohatých na molybden a chrom, které se v mikrostruktuře oceli T24 zpracované na jakost nevyskytují. Dále se vyloučila fáze MX na bázi Ti (TOO) a Ti, Nb (Svarový kov) a malé množství karbidů M23C6 a M7C3. Hrubnutí těchto karbidů a nitridů je vzhledem k malé rychlosti difuze legujících prvků při teplotě 530 C velmi pomalé. Z hlediska dlouhodobého provozu kotle lze předpokládat rozpouštění metastabilních fází M3C a M2X doprovázené precipitací fází MX a chromem bohatých karbidů. Po žíhání na teplotě 530 C není tedy svarový spoj strukturně stabilní. Z hlediska creepu je fáze M2X z důvodu nižší termodynamické a rozměrové stability méně výhodná než fáze MX 5. Při této žíhací teplotě došlo k maximálnímu vytvrzení v hrubozrnném pásmu TOO a ve svarovém kovu za 10 hodin, obr. 5 a 6. Nepopuštěné svarové spoje oceli T24 při provozní teplotě kotle výrazně vytvrzují. Vysoké hodnoty tvrdosti se udržují až do 1500 hodin 3

4 expozice. Vytvrzení je doprovázeno poklesem plastických vlastností. Literatura 2 uvádí při expozici > 500 C ve svarovém kovu hodnotu KV 9 J. Na reálném svarovém spoji trubky Ø 42,8 x 7,1 mm nebylo možné odzkoušet hodnoty KV v hrubozrnném pásmu TOO. Proto byla použita modelovací technika popsaná v pracech 3,4. Po namodelování teplotního cyklu odpovídajícímu hrubozrnnému pásmu TOO byly s uvážením vyšší teploty expozice 575 C naměřeny odpovídající hodnoty tvrdosti HV10 při maximálním vytvrzení po 10 hodinách expozice, obr. 7 a 8. Naměřené hodnoty KV odpovídající hodnoceným stavům jsou uvedeny na obr. 9. V hrubozrnném pásmu TOO byla v nepopuštěném stavu naměřena hodnota KV 18 J a při maximu vytvrzení po 10 hodinách expozice pouze 4 J. Vyhovujících hodnot KV bylo dosaženo po popuštění režimem 740 C / 1 hod., obr. 9. Nízké hodnoty KV způsobené vytvrzením jsou jednou z příčin porušení svarových spojů oceli T24 při výstavbě a v počáteční fázi provozu kotlů. 3.4 Nízkoteplotní žíhání a následná expozice při provozní teplotě kotle Strukturní stabilita svarových spojů po nízkoteplotním žíhání a následné expozici při provozní teplotě kotle 530 C byla hodnocena v rozsahu 1 až 1500 hodin expozice. Naměřené hodnoty HV1 jsou uvedeny v tabulkách II a III. Graficky jsou dokumentovány na obr. 5 a 6. Po expozici režimem 460 C / 48 hod. / 530 C / hod. došlo ke stejným změnám v mikrostruktuře jako při žíhání nepopuštěných svarových spojů při teplotě 530 C. Změny jsou popsány v kapitole 3.3. Při posuzované expozici došlo v hrubozrnném pásmu TOO k výraznému vytvrzení již po jedné hodině expozice. Důvodem je částečné vytvrzení mikrostruktury již při nízkoteplotním žíhání. I při této expozici je možné předpokládat velmi nízké hodnoty KV při maximu vytvrzení v hrubozrnném pásmu TOO a ve svarovém kovu. Tedy i při této expozici budou nízké hodnoty KV způsobené vytvrzením jednou z příčin porušování svarových spojů oceli T24 při výstavbě a v počáteční fázi provozu kotle. Ani tento režim žíhání nenahrazuje popuštění svarových spojů na teplotu 740 ± 10 C. Naměřené hodnoty tvrdosti HV1 ve svarovém kovu prokázaly, že i svarový kov při obou posuzovaných teplotních expozicích vytvrzuje. Naměřené hodnoty jsou však nižší než v hrubozrnném pásmu TOO. To potvrzují i výsledky uvedené v práci 3, obr. 8. Je to dáno tím, že při svařování vícevrstvého svaru se části svarových housenek popustí na vyšší teplotu než 530 C již v průběhu svařování. Při expozici pouze při teplotě 530 C došlo k maximálnímu vytvrzení po deseti hodinách expozice a při expozici 460 C / 48 hod. / 530 C již po jedné hodině expozice. Příčina je stejná jako v případě hrubozrnného pásma TOO. Vysoké hodnoty tvrdosti se ve svarovém kovu udržují až do 1500 hodin expozice. Vytvrzení svarového kovu je způsobeno stejnými změnami mikrostruktury jako v hrubozrnném pásmu TOO. 4. Mechanické vlastnosti modelovaných pásem TOO oceli T24 Pro studium vlastností modelovaných pásem TOO svarových spojů trubky Ø 42,8 x 7,1 mm z oceli T24 byla použita modelovací technika popsaná v pracech [3,4]. Naměřené hodnoty Re, Rm, A5 a KV jsou uvedeny na obr Z obrázků je zřejmé, že v nepopuštěném stavu nejsou kritické hodnoty Re a Rm, ale KV v pásmu přehřátí TOO a A5 ve všech pásmech TOO. Po popuštění 740 C / hod. jsou ve všech pásmech TOO vyhovující hodnoty Rm, KV a Re v pásmech přehřátí a normalizace. V interkritickém pásmu je hodnota Re nižší než 4

5 minimálně požadovaná. Hodnoty A5 jsou vyhovující v pásmech normalizace a částečné překrystalizace. V pásmu přehřátí je hodnota A5 o cca 1 % nižší než minimální hodnota požadovaná pro základní materiál [6]. 6. Závěr V nepopuštěném stavu limitují vlastnosti svarových spojů oceli T24 nízké hodnoty KV a A5. Po popuštění 740 C / 1 hod. limitují vlastností svarových spojů hodnoty A5 v pásmu přehřátí TOO a hodnoty Re v interkritickém pásmu. Nepopuštěné svarové spoje oceli T24, svarové spoje po nízkoteplotním žíhání na teplotách C / hod. a svarové spoje po expozici 460 C / 48 hod. / 530 C nejsou strukturně stabilní. Při nízkoteplotním žíhání dochází v hrubozrnné oblasti TOO a ve svarovém kovu k precipitaci fáze M3C obohacené o chrom a mangan doprovázené zvýšením tvrdosti. Při pracovní teplotě kotle 530 C precipitují v těchto oblastech z tuhého roztoku fáze M3C, M2X bohaté na molybden a chrom, které se v oceli T24 zpracované na jakost nevyskytují, fáze MX na bázi Ti (TOO) a Ti + Nb (svarový kov) a malá množství karbidů M23C6 a M7C3. Vzhledem k omezené mobilitě atomů legujících prvků při teplotě 530 C je jejich hrubnutí velmi pomalé. Při prodlužovaní doby výdrže na teplotě 530 C lze předpokládat postupné rozpouštění metastabilních částic M3C a M2X a dodatečnou precipitaci fáze MX a chromem bohatých karbidů. Požadované strukturní stability mohou svarové spoje oceli T24 dosáhnout pouze po doporučeném tepelném zpracování po svaření na teplotu 740 ± 10 C. Při pracovní teplotě kotle 530 C nepopuštěné svarové spoje vytvrzují. V hrubozrnné oblasti TOO dojde k maximálnímu vytvrzení po 10 hodinách expozice. Vysoké hodnoty tvrdosti se udržují až do 1500 hodin expozice. K maximálnímu vytvrzení hrubozrnného pásma TOO po expozici 460 C / 48 hod. / 530 C dochází již po jedné hodině expozice. I v tomto případě se vysoké hodnoty tvrdosti udržují až do 1500 hodin expozice. Ke stejným změnám, ale s nižšími hodnotami tvrdosti po vytvrzení dochází i ve svarovém kovu. Vytvrzení je doprovázeno výrazným snížením hodnot KV. Hodnoty KV v hrubozrnném pásmu TOO při maximálním vytvrzení po 10 hodinách expozice a ve svarovém kovu dosahují hodnot pod 10 J. Požadovaných hodnot KV nad 40 J 6 je možné dosáhnout pouze popuštěním svarových spojů na doporučenou teplotu 740 ± 10 C. Vytvrzení nepopuštěných svarových spojů při pracovní teplotě kotle je spolu dalšími faktory: - Svařování bez předehřevu, nebo s nízkou teplotou předehřevu - Nedodržování teploty interpass - Nekvalitním provedením svarových spojů - Superpozicí zbytkových napětí ve svarových spojích s vnějším zatížením jednou z příčin masivního porušování svarových spojů v první fázi provozu kotlů. Vysoké hodnoty tvrdosti nepopuštěných svarových spojů oceli T24 nad 350 HV rovněž zvyšují nebezpečí uplatnění dalšího mechanizmu poškozování svarových spojů oceli T24 a to korozního praskání pod napětím, které může být umocněno přítomností vodíku 7. 5

6 Literatura 1 Purmenský, J., Foldyna, V., Matocha, K. Perspektivní žárupevné oceli, jejich vlastnosti a praktické využití. In Metal 2006 Hradec nad Moravicí, Květen 2006 s Firemní materiál firmy Böhler Welding Group, 7CrMoVTiB10-10 (T/P 24) Sztefek R., Svařitelnost a vlastnosti svarových spojů oceli T24 (7CrMoVTiB10-10, ), Dizertační práce VŠB-TU Ostrava, 2014, s. 99,115 Sondel M., Koukal J., Schwarz D., Mictrostructure and Secondary Hardening in the P24 Steel Weld Joint, IIW International Conference, 2014 Seoul, Korea Vodárek V., Brychtová N., Holešinský J., Metalografické studium homogenního svarového spoje T24, Technická zpráva VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra materialového inženýrství. ČSN EN A2 Bystrianský J., Účinek prostředí při poškození oceli 7CrMoVTiB10-10, Kotle a energetická zařízení 2015, , Brno 6

7 Tab. I: Přehled vzorků a režimů tepelného zpracování [5] Tab. II: Tvrdost HV1 hrubozrnné oblasti TOO ve studovaných vzorcích v oblasti krycí housenky[5] Vzorek HV1-1 HV1-2 HV1-3 Ø

8 Tab. III: Střední hodnoty tvrdosti HV1 ve svarovém kovu [5] 8

9 Obr. 1 Teplotní závislost mezí kluzu a mezí pevností při tečení pro vybrané žárupevné oceli [1] Obr. 2 Teplotní cyklus v průběhu svařování a TZ materiálu T/P24 [2] 9

10 Po svaření Po TZ (740 C/1h) Hrubozrnné pásmo Jemnozrnné pásmo Pásmo AC 1 AC 3 Obr. 3 Uhlíková replika oblastí TOO po svaření a po tepelném zpracování [4] Zvětšení: 500 x Bez precipitace Precipitace na hranicích zrn Obr. 4 Vliv teploty interpass na precipitaci vytvrzujících částic [2] 10

11 Obr. 5 Tvrdost hrubozrnného pásma TOO reálného svarového spoje oceli T24 po expozici na teplotě 530 C Obr. 6 Tvrdost svarového kovu reálného svarového spoje oceli T24 po expozici na teplotě 530 C 11

12 Obr. 7 Průběh změn tvrdosti HV 10 u (ne)popuštěného pásma přehřátí svarového spoje oceli T24 během teplotní expozice na teplotě 575 C [3] Obr. 8 Průběh změn tvrdosti HV 10 u (ne)popuštěného svarového kovu svarového spoje oceli T24 během teplotní expozice na teplotě 575 C [4] 12

13 Obr. 9 Grafické porovnání hodnot nárazové práce pro různé stavy tepelného zpracování namodelovaného pásma přehřátí TOO svarového spoje oceli T24 [3] Obr

14 Obr. 11 Obr

15 Obr

HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE

HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Ing. Martin Sondel, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o. Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15,

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test. Č.programu CZ.1.07/1.1.36/01.0004 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117 webové stránky školy:

Více

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b Josef Čmakal b Jiří Sopoušek c Jiří Dubský d a

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

C 321. EN ISO 21952-A: ~ G Z (CrMoV)

C 321. EN ISO 21952-A: ~ G Z (CrMoV) C 321 EN ISO 21952-A: ~ G Z (CrMoV) rát pro svařování součástí z oceli 15 128 s provozní teplotou do 580 C. oporučený předehřev 250-300 C. Po svaření žíhat 700-730 C /2h/vzduch. - M21 V 0,10 0,60 1,00

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA SIMULOVANÝCH PÁSEM TOO SVAROVÉHO SPOJE OCELI T 24

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA SIMULOVANÝCH PÁSEM TOO SVAROVÉHO SPOJE OCELI T 24 VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA SIMULOVANÝCH PÁSEM TOO SVAROVÉHO SPOJE OCELI T 24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., VŠB-TU Ostrava, Český svářečský ústav s.r.o. Ing. Martin Sondel, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Český

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42 E- 312 EN 1599: E Z (CrMo) 42 Pro svařování energetických a chemických zařízení do nejvyšší teploty stěny 560 C. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučeném tepelném zpracování. Předehřev: 250-300

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Naděžda ŽVAKOVÁ, Petr MOHYLA, Zbyňek GALDIA, Flash Steel Power, a. s., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika,

Více

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

METODA FSW FRICTION STIR WELDING METODA FSW FRICTION STIR WELDING RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip metody 2. Mikrostruktura svaru 3. Svařovací fáze 4. Svařovací nástroje 5. Svařitelnost materiálů 6. Svařovací zařízení 7. Varianty metody

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009 MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009 Bc. Petr MARTÍNEK Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 4. DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ Ing. Miroslav Grach Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KA19-DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ

Více

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL)

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) Ing. Zdeněk Čančura, ČEZ, a. s. Ing. Jaroslav Brom, ČEZ, a. s. Ing. Lubomír Junek, PhD., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 E-B 321 EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 Pro svařování částí energetických zařízení především ze žáropevných ocelí typu CrMoV. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučovaném tepelném zpracování. Předehřev:

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

Svařovací dráty TIG MMA

Svařovací dráty TIG MMA Svařovací dráty TIG MMA Přehled produktů podle norem Dráty pro svařování TIG Dráty nelegované a nízkolegované Název AWS EN / EN ISO / DIN CARBOROD 1 A5.18: ER 70S-6 636-A: W 42 4 W3Si1 CARBOROD 1A A5.18:

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů pod tavidlo v nabídce... H2 Dráty pro svařování

Více

materiálové inženýrství

materiálové inženýrství Hutnické listy č.2/28 materiálové inženýrství Vývoj a ověřování vlastností konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti požáru r. Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Šárka Stejskalová, Ing. Ladislav Kander, Ph..,

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. NÁSTROJOVÁ OCEL US 2000 MC Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo US 2000 MC Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

Svařování svazkem elektronů

Svařování svazkem elektronů Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

Oceli k zušlechťování Část 3: technické dodací podmínky pro legované oceli

Oceli k zušlechťování Část 3: technické dodací podmínky pro legované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R O Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100833 Oceli k zušlechťování Část 3: technické dodací podmínky pro legované oceli

Více

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory Primární aplikace Řada karbidových vrtáků B271_HPG představuje optimální platformu pro vrtání otvorů s hloubkou až 30xD do oceli, litiny a nerezové oceli. Vrtá hluboké

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905 1. vydání Svařování. Obloukové svařování vysokopevnostních ocelí ve výrobě konstrukcí vojenské techniky 2. Oprava č. 1

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016 Označení normy Název normy Poznámky ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN

Více

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí Jakub Kabeláč Bakalářská práce 211 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Jominiho zkouška prokalitelnosti

Jominiho zkouška prokalitelnosti Jominiho zkouška prokalitelnosti Zakalitelnost je schopnost materiálu při ochlazování nad kritickou rychlost přejít a setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí získat martenzitickou strukturu. Protože

Více

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MODERNÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 2000 Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyčinky pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové

Více

Popouštění ocelí. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Popouštění ocelí. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Popouštění ocelí Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Základní schema popouštění Precipitace uhlíku Do 100 o C - počátek

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ANALÝZA

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 PAVEL ROSENBERG Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 PETR DOSKOČIL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Tepelné zpracování oceli Bakalářská

Více

www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH

www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH Základním zaměřením společnosti, s. r. o. je skladování a prodej uzavřených ocelových profilů, silnostěnných bezešvých a svařovaných

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I

T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Jan Vytlačil Vypracování metodiky zjišťování zbytkové deformace výlisku z pevnostních plechů Diplomová

Více

VLIV NANOČÁSTIC NA ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI PROGRESIVNÍCH ŽÁROPEVNÝCH FERITICKÝCH OCELÍ

VLIV NANOČÁSTIC NA ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI PROGRESIVNÍCH ŽÁROPEVNÝCH FERITICKÝCH OCELÍ VLIV NANOČÁSTIC NA ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI PROGRESIVNÍCH ŽÁROPEVNÝCH FERITICKÝCH OCELÍ THE ROLE OF NANOPARTICLES ON THE CREEP PROPERTIES OF ADVANCED CREEP RESISTANT FERRITIC STEELS Václav Foldyna a Martin

Více

RENOVACE NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO TVÁŘENÍ ZA STUDENA

RENOVACE NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO TVÁŘENÍ ZA STUDENA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY RENOVACE

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í WELDING OF R E I N F O R C I N G S T E E L ECONOMICAL SOLUTION J IŘÍ ŠMEJKAL, J AROSLAV PROCHÁZKA Předpisy a podmínky pro vytvoření hospodárného plnohodnotného

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů ASME Sec. II, Sec. VIII Div. 1 a Sec. IX / Ed. 2015, Michal Heinrich AI / ANI 1 Přehled přednášky I. část Výběr schválených

Více

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII METODY TVÁŘENÍ KOVŦ A PLASTŦ PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII Důvody použití pevnostních materiálů: v současné době je snaha výrobců automobilů o zvýšení pasivní bezpečnosti (zvýšení tuhosti karoserie)

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

X X X X X X X X X.Y---------- prevedenie zámku kružku

X X X X X X X X X.Y---------- prevedenie zámku kružku Číslování výkresů PK 5.1 Tvorba čísla výkresu PK a autodílů Číslo výkresu PK a autodílu má toto základní schéma: X X X X X X X X X.Y---------- prevedenie zámku kružku pořadové číslo výška PK (autodílu)

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010

KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 Tomáš Drexler, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Cílem této práce

Více

Detektivem při vypracování bakalářské práce.

Detektivem při vypracování bakalářské práce. Detektivem při vypracování bakalářské práce. Kuksenko Yana Ing. Jana Sobotová, Ph.D. Abstrakt Výsledky bakalářské práce na téma Vliv kalicího média na užitné vlastnosti nástrojové oceli X210Cr12 jsou určeny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Vamberk 2013 Konference Svařování konstrukčních ocelí S355 v jakosti N, +N, M přídavnými materiály ESAB

Vamberk 2013 Konference Svařování konstrukčních ocelí S355 v jakosti N, +N, M přídavnými materiály ESAB Vamberk 2013 Konference Svařování konstrukčních ocelí S355 v jakosti N, +N, M přídavnými materiály ESAB Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., SDP-KOVO s.r.o., ZČU FPE KMT Plzeň e-mail: Pilous@sdpkovo.cz V první

Více

Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace

Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace pro energetiku a jejich degradace JuveMatter 2011 Konference aplikovaného materiálového výzkumu 6. 9. 5. 2011, Jáchymov pro energetiku a jejich degradace Marie Svobodová 1 pro energetiku a jejich degradace

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ CHEMICAL HEAT TREATMENT OF STEEL

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ CHEMICAL HEAT TREATMENT OF STEEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

Píloha 1. Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón

Píloha 1. Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón Píloha 1 Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón Obsah: 1.1. Tab. 1.1 namená velikost oduhliené zóny u vzorku A13/H3 v deseti místech. 1.2. Tab. 1.2 namená velikost oduhliené zóny u vzorku A12/H3 v deseti

Více

Ultrazvukové svařování - 41

Ultrazvukové svařování - 41 Ultrazvukové svařování - 41 Ultrazvuková svařovací technika se během posledních dvaceti let prosadila jako důležitá spojovací technologie a prochází od té doby prudkým vývojem. Jak se technologie vyvíjí,

Více

SVAŘOVÁNÍ SOUČÁSTÍ PANTOGRAFU DLE NORMY ISO15085

SVAŘOVÁNÍ SOUČÁSTÍ PANTOGRAFU DLE NORMY ISO15085 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SVAŘOVÁNÍ

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC 1 ELMAX 2 Charakteristika ELMAX je Cr-Mo-V slitinová, práškovou metalurgií vyrobená ocel, s následujícími vlastnostmi: vysoká odolnost proti opotřebení vysoká pevnost v tlaku vysoká rozměrová stabilita

Více

SVAŘITELNOST MATERIÁLU

SVAŘITELNOST MATERIÁLU 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc.Ing,Oldřich Ambrož,CSc SVAŘITELNOST MATERIÁLU UČEBNÍ TEXTY KOMBINOVANÉHO BAKALAŘSKÉHO STUDIA 2 U Č E B N Í O S N O V A Předmět: SVAŘITELNOST

Více

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011 Vliv teplotního režimu svařování na vlastnosti svarových spojů I Vladislav OCHODEK Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Obsah Definice teplotního režimu svařování.

Více

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Degradace nízkolegovaných ocelí v abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Odborný Curiculum Vitae Curiculum Vitae Michal Černý - 29.

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více