se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci"

Transkript

1

2 Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Výrobna krmných směsí (VKS) (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Expediční zásobníky (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 15/75 Podlahové sklady surovin 825, 683, 689, 826 Propojovací most Zásobovací sila 685 Posklizňová linka + sušárna p.p.č. 15/75 Příjezdová váha 1011 Umístění ostatních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Provozní budova VKS (dočasné přerušení provozu) 826 Administrativní budova ZZN 680, 478 Garáže a dílny (3/4 objektu je pronajato) 681 Sklad a dílny (3/4 objektu je pronajato) 944 Trafostanice 690 Komunikace Kanalizace Vodovod Rozvody Vodojem Oplocení se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci t a k t o: Popis umístění zařízení k výrobě krmiv Zařízení k výrobě krmných směsí VKS Trutnov se nachází v Královéhradeckém kraji, ve městě Trutnov, v katastrálním území Poříčí u Trutnova. Předmětem činnosti tohoto zařízení je výroba kompletních a doplňkových krmiv ve struktuře šrotů a krmiv granulovaných s použitím doplňkových látek a s premixy při jejich dávkování v podílu vyšším jak 0,2 % - výroba krmných směsí (VKS). Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Výrobna krmných směsí (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Expediční zásobníky (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 15/75 Podlahové sklady surovin 825, 683, 689, 826 Propojovací most Zásobovací sila 685 Posklizňová linka + sušárna p.p.č. 15/75 Příjezdová váha

3 Umístění ostatních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Provozní budova VKS (dočasné přerušení provozu) 826 Administrativní budova ZZN 680, 478 Garáže a dílny (3/4 objektu je pronajato) 681 Sklad a dílny (3/4 objektu je pronajato) 944 Trafostanice 690 Komunikace Kanalizace Vodovod Rozvody Oplocení B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písm. A. Ochrana ovzduší, bod 1.1.: Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci a v souladu s ust. 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního nevyjmenovaného středního zdroje znečišťování ovzduší výrobna krmných směsí, za podmínek a) plnění emisních limitů uvedených v tabulce: Zdroj znečišťování ovzduší Znečišťující látka Emisní limit mg.m -3 ) Hmotnostní tok (kg.h -1 ) Výrobna krmných směsí Tuhé znečišťující látky (TZL) 150 > 2,5 200 < 2,5 Pozn.: Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. b) provozování a údržba zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, c) měření emisí zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců do vzniku některé z uvedených změn, d) odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocování provádí autorizovaná osoba oprávněná k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci t a k t o: Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci a v souladu s ust. 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního nevyjmenovaného středního zdroje znečišťování ovzduší výroba krmných směsí (VKS) za podmínek a) plnění emisních limitů uvedených v tabulce: Zdroj znečišťování ovzduší Výroba krmných směsí (VKS) - Výrobna krmných směsí - Silo - Sušárna obilovin Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky (TZL) Pozn.: Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. Emisní limit mg.m -3 ) Hmotnostní tok (kg.h -1 ) 150 > 2,5 200 < 2,5 b) provozování a údržba zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, c) měření emisí zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců do vzniku některé z uvedených změn. Autorizované měření emisí se provádí u těchto výduchů: Silo 6 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 501, 601, 801, 901, 1001 a 1101), Sušárna obilovin 2 měřící místa (místní označení výduchů/pozic: cyklón pravý, cyklón levý) a Výrobna krmných směsí 9 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 12, 31, 141, 103, 54, 225, 2 x 226 a 186), d) měření se provede v následujících termínech: Silo: nejpozději do konce května 2011; Sušárna obilovin: nejpozději do konce srpna 2011; Výrobna krmných směsí: měření se provede po opětovném uvedení do provozu dle písm. c), e) odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocování provádí autorizovaná osoba oprávněná k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. C. Výroková část IV. integrovaného povolení, bod 4: 4. Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší, výrobna krmných směsí. 3

5 se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci t a k t o: 4. Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší, výroba krmných směsí. Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny. a) Průběh řízení: Odůvodnění Krajský úřad obdržel dne 18. listopadu 2010 dle ust. 16 odst. 1 zákona o integrované prevenci od provozovatele zastoupeného na základě plné moci Ing. Radkem Píšou, se sídlem Konečná 2770, Pardubice V Zelené Předměstí, s přiděleným IČ , ohlášení plánované změny v provozu zařízení. Předmětem ohlášení plánované změny v provozu zařízení byla změna závazných podmínek integrovaného povolení v ochraně ovzduší pro stacionární nevyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší výrobna krmných směsí, včetně změny v popisu zařízení. Krajský úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení provedl přezkum podkladů předložených provozovatelem. Na základě přezkumu a ohlášení plánované změny v provozu zařízení krajský úřad dospěl k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Krajský úřad následně dne 17. srpna 2010 oznámil v souladu s ust. 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení řízení a postoupil informaci ve věci vydání změny integrovaného povolení všem známým účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Krajský úřad vedl toto řízení jako řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení dle ust. 19 odst. 2 zákona o integrované prevenci. V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení a příslušné správní úřady zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení nejpozději do 10. prosince Krajský úřad neobdržel k výše uvedenému datu žádné vyjádření od účastníků řízení ani od dotčených správních úřadů. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o změně integrovaného povolení nevznikla ze strany krajského úřadu, dotčených správních úřadů ani účastníků řízení potřeba ústního jednání, krajský úřad upustil od ústního jednání. b) Integrované povolení včetně jeho změn (plné znění): Krajský úřad vydává podle ust. 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, I. integrované povolení společnosti Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv - z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, 4

6 - z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), zařazené do kategorie 6.4. b) dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Popis zařízení k výrobě krmiv a s ním spojených činností a popis umístění zařízení: Popis umístění zařízení k výrobě krmiv Zařízení k výrobě krmných směsí VKS Trutnov se nachází v Královéhradeckém kraji, ve městě Trutnov, v katastrálním území Poříčí u Trutnova. Předmětem činnosti tohoto zařízení je výroba kompletních a doplňkových krmiv ve struktuře šrotů a krmiv granulovaných s použitím doplňkových látek a s premixy při jejich dávkování v podílu vyšším jak 0,2 % - výroba krmných směsí (VKS). Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Výrobna krmných směsí (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Expediční zásobníky (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 15/75 Podlahové sklady surovin 825, 683, 689, 826 Propojovací most Zásobovací sila 685 Posklizňová linka + sušárna p.p.č. 15/75 Příjezdová váha 1011 Umístění ostatních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Provozní budova VKS (dočasné přerušení provozu) 826 Administrativní budova ZZN 680, 478 Garáže a dílny (3/4 objektu je pronajato) 681 Sklad a dílny (3/4 objektu je pronajato) 944 Trafostanice 690 Komunikace Kanalizace Vodovod Rozvody Oplocení Popis zařízení k výrobě krmiv a s ním spojené činnosti Zásobníky měkkých surovin Zásobníky slouží ke skladování vstupních komponent. Celkem se jedná o 16 zásobníků, které jsou umístěny v objektu, kde se nachází samotná technologie výroby krmných směsí. Objem jednoho zásobníku: 16 x 21 m 3. Celková kapacita skladovacích zásobníků je 336 m 3. Výrobna krmných směsí Objekt, ve kterém je umístěná stěžejní část technologie pro výrobu krmných směsí. Technologický proces VKS spočívá v dávkování vstupních komponent. Dávkování je realizováno váhami, které jsou řízeny počítačem. V rámci technologie výroby dochází u vybraných druhů komponent také k opracování (zejména se jedná o obiloviny). Jednotlivé 5

7 komponenty dávkované z příslušných zásobníků jsou zadržovány v násypce nad míchacím zařízením. Následuje míchání. Krmná směs ve formě šrotu a je následně skladována v zásobnících. V případě požadavku na krmnou směs ve formě granulí je zařazen technologický proces granulování. Projektovaná kapacita VKS je t.rok -1. Expediční zásobníky Zásobníky slouží ke skladování výstupních komponent (krmných směsí). Celkem se jedná o 16 zásobníků. Objem zásobníků: 12 x 39,5 m 3, 4 x 41,5 m 3. Celková kapacita zásobníků je 474 m m 3 = 640 m 3. Zásobovací silo Zásobníky slouží ke skladování vstupních komponent (zrnin). Celkem se jedná o 24 buněk x m 3, 4 x 288 m 3, které jsou umístěny před objektem výroby krmných směsí. Celková kapacita skladovacích zásobníků je m 3. Propojovací most Soustava dopravníků zabezpečující dopravu vstupních komponent ze zásobovacích sil do objektu VKS. Sklad surovin (Podlahové sklady surovin) Sklad slouží pro skladování vstupních komponent, speciálních přípravků, které jsou přiváženy v obalech (např.: pytle, nádoby) Podlahový sklad surovin 53 x 23 m (Armabeton) Podlahový sklad surovin 58 x 14m ( úsušky ) Podlahový sklad surovin 55 x 13m (TBK) Podlahový sklad surovin 38 x 10m (Al) Posklizňová linka + sušárna K této činnosti je používána sušárna vybavená dvěma výměníky pára vzduch. Výkon sušárny 40 t/hod. Výkon jednoho výměníku pára vzduch je cca 1,6 MW. Příjezdová váha (váha, vážní domek, vrátnice) Slouží ke zjišťování hmotnosti přiváženého i expedovaného materiálu (např. vstupních surovin pro výroku krmných směsí nebo komponentů atd.). Sklad komponentů Sklad slouží pro skladování vstupních komponent, speciálních přípravků, které jsou přiváženy v obalech (např.: pytle, nádoby). Hlavní výrobní operace výroby krmných směsí Číslo Strojní vybavení Název výrobní činnosti činnosti 1 Příjem vstupních surovin do areálu Váha 2 Skladování vstupních surovin Skladovací zásobníky Příjmový koš - 3 x 3 Sušení vstupních surovin Suška 4 Napařování směsí 2 x Granulátory s mixéry Proces výroby krmných směsí dávkování surovin Váhy tenzometrické opracování surovin Šrotovací zařízení Míchací zařízení 5 Korečkové dopravníky míchání Šnekové dopravníky Redlery granulování Granulační lis 2 x Napařovací mixér 2 x 6 Skladování krmných směsí Skladovací zásobníky 7 Expedice krmných směsí Expediční zásobníky 6

8 Technologie výroby kompletních a doplňkových krmiv Předmětem výrobního postupu je výroba kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská a domácí zvířata s použitím premixů při dávkování nad 0,2 %. Celý výrobní postup je řízen a evidován pomocí počítače. Příjmová stanice a rozvod páry K tomuto účelu slouží rozvod páry z elektrárny o projektované kapacitě 3 MW (z toho cca 0,6 MW pro VKS). Administrativní budova administrativa obsáhne kancelářské prostory, umývárnu, prostor pro stravování, šatny, sklad úklidových prostředků. Garáže a dílny Objekt sloužící pro garážování vozidel společnosti, drobné opravy. Sklad náhradních dílů Sklady sloužící jako technicko-provozní podpora výrob a činností v celém areálu VKS. Kanalizace Odpadní vody jsou odváděny veřejnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. Komunikace a železniční vlečka Slouží k zajištění dovozu vstupních komponent a odvozu vyrobených krmných směsí. Studna Slouží ke snižování hladiny podzemní vody. Provozní budova Budova slouží z 10 % pro maloprodej produkce VKS a zázemí pro obsluhu VKS. Shromažďovací místa Slouží k nakládání s odpady. II. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením 13 odst. 4 a ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen závazné podmínky provozu ). V závazných podmínkách provozu jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Závazné podmínky provozu: 1. Emisní limity dle ustanovení 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny dle ustanovení 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci, a způsob monitorování emisí dle ustanovení 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci 7

9 A. Ochrana ovzduší 1.1. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci a v souladu s ust. 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního nevyjmenovaného středního zdroje znečišťování ovzduší výroba krmných směsí (VKS) za podmínek a) plnění emisních limitů uvedených v tabulce: Zdroj znečišťování ovzduší Výroba krmných směsí (VKS) - Výrobna krmných směsí - Silo - Sušárna obilovin Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky (TZL) Pozn.: Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. Emisní limit mg.m -3 ) Hmotnostní tok (kg.h -1 ) 150 > 2,5 200 < 2,5 b) provozování a údržba zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, c) měření emisí zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců do vzniku některé z uvedených změn. Autorizované měření emisí se provádí u těchto výduchů: Silo 6 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 501, 601, 801, 901, 1001 a 1101), Sušárna obilovin 2 měřící místa (místní označení výduchů/pozic: cyklón pravý, cyklón levý) a Výrobna krmných směsí 9 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 12, 31, 141, 103, 54, 225, 2 x 226 a 186), d) měření se provede v následujících termínech: Silo: nejpozději do konce května 2011; Sušárna obilovin: nejpozději do konce srpna 2011; Výrobna krmných směsí: měření se provede po opětovném uvedení do provozu dle písm. c), e) odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocování provádí autorizovaná osoba oprávněná k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. B. Ochrana vod Voda odebíraná z veřejného vodovodu je používána pro administrativní budovu a sociální zařízení. Voda ze sběrné šachty je odebírána za účelem snížení hladiny podzemní vody k trvalému odvodnění základové spáry obilného sila. Voda takto odebraná je vypouštěna v nezměněné jakosti do vodního toku Úpa. Odpadní voda je vypouštěna do veřejné kanalizace města Trutnov. 8

10 1.2. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách ), k čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny z vodního díla sběrné šachty na pozemku s. p. č. 685, v k.ú. Poříčí u Trutnova, hydrogeologický rajon č. 515 Podkrkonošská pánev, přímé určení polohy * (souřadnice X,Y): X = m, Y = m, v množství max.: 10 l.s m 3. měsíc m 3. rok -1 Celkové odebrané množství podzemních vod bude kontinuálně měřeno a pravidelně zaznamenáváno 1x za měsíc. Četnost, rozsah analýz odebírané podzemní vody a jejich vyhodnocení bude prováděno autorizovanou osobou 1x za pololetí, v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření množství a jakosti odebírané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, do 31. ledna za rok předcházející. Platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do 31. května * určení souřadnic dle rovinného souřadnicového systému S_JTSK_Křovák_East_North. 2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady dle ustanovení 13 odst. 4 písm. c) zákona o integrované prevenci Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k nakládání s nebezpečnými odpady uvedenými v tabulce: Kat. č. Kategorie Název druhu odpadu odpadu odpadu Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N Nechlorované emulze N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N Kaly z odlučovačů oleje N Plastové obaly (znečištěné) O/N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy N znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N Olověné akumulátory N 9

11 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující Nepoužitelná cytostatika N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Kategorie odpadů: N nebezpečný, O/N ostatní odpad s nebezpečnou vlastností. za podmínek a) nakládání s nebezpečnými odpady, jejich třídění a shromažďování na určených místech, b) zabezpečení shromažďovacích míst a shromažďovacích prostředků proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku nebezpečných odpadů do životního prostředí, c) označení shromažďovacích prostředků grafickými symboly a identifikačními listy odpadu, d) předávání nebezpečných odpadů oprávněné osobě k zajištění jejich využití nebo odstranění, e) vedení průběžné evidence odpadů a nakládání s nimi v souladu s 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení dle ustanovení 13 odst. 4 písm. e) zákona o integrované prevenci a podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie dle ustanovení 13 odst. 4 písm. f) zákona o integrované prevenci a) Všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, jsou v takovém stavebním anebo technickém stavu a provozovány tak, že je zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Sklady závadných látek jsou zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let. V místech, kde je nakládáno s látkami závadnými k vodám, jsou prostředky pro odstranění případných úniků těchto látek. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně anebo technicky určeny, je nepřípustné. b) Provozovatel ověřuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby 1 x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, těsnost nadzemních nádrží pro skladování nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Těsnost jímek na skladování látek závadných vodám bude pravidelně vizuálně kontrolována min. 1x za 6 měsíců, o prováděné vizuální kontrole těsnosti jímek na skladování látek závadných vodám budou vedeny písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let. N 10

12 4. Opatření nebo postupy pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka dle ustanovení 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci a opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti dle ustanovení 13 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci 1. Minimálně rok před plánovaným ukončením činnosti zařízení nebo jeho části bude krajskému úřadu předložen podrobný program asanace a dekontaminace zařízení a půdy. 2. Opatření, která budou provázet případné ukončení provozu, jsou následující: a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně zneškodnění, prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení, b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických látek a přípravků, c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let po ukončení provozu zařízení, d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, odstranění případně jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy, e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let po ukončení provozu zařízení, f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického průzkumu. V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie, postupovalo by se dle havarijních opatření (bod 5). Poté by následovala, s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení, opatření, uvedená v bodech a) f). 5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků dle ustanovení 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci Havarijní plán Integrovaným povolením se schvaluje v souladu s ustanovením 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci a v souladu s ustanovením 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách, plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) Cerea, a.s., středisko Trutnov, zařízení výroby krmiv ve směsích z rostlinných a živočišných surovin, zpracoval Ing. Josef Vraňan, v říjnu 2006, aktualizovaný v říjnu 2010 v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. za podmínek, a) provozovatel postupuje v souladu se schváleným havarijním plánem, b) provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje a aktualizuje do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost (aktualizaci plánu opatření pro případ havárie provozovatel předem projedná s krajským úřadem) a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení. 11

13 6. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením dle ustanovení 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci 1. Každoročně vždy do 15. května bude vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí rok. Platí od nabytí právní moci rozhodnutí. 2. Provozovatel zařízení je dále povinen: a) písemně ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci, b) neprodleně písemně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace porušující závazné podmínky provozu, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí včetně návrhu nápravného opatření a dále oznámení o přerušení výroby delší než 3 měsíce, c) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím. III. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska: - rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí, dne 8. prosince 2004, pod č.j. ŽP2227/04/Sč. - rozhodnutí o povolení k čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny, vydané Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí, dne 18. května 2005, pod č.j. ŽP.695/05/Bn. IV. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů: 1. Povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení 8 odst. 1 zákona o vodách, k jejich odběru. 2. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení 16 odst. 3 zákona o odpadech. 3. Schválení plánu opatření pro případy havárie dle ustanovení 39 zákona o vodách, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 4. Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší, výroba krmných směsí. Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny. 12

14 Krajský úřad rozhodl v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 68 správního řádu o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Poučení účastníků řízení Účastníci řízení (do vlastních rukou): v souladu s ust. 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění v souladu s ust. 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 1. Cerea, a.s., Dělnická 384, Pardubice, zastoupená Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, Pardubice v souladu s ust. 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 2. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové -zde- 3. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí ČR. Dr. Ing. Richard Veselý vedoucí oddělení EIA a IPPC Na vědomí: 1. Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov 2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, Hradec Králové 3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové 4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Trutnov, Spojovací 570, Trutnov 5. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 6. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, Trutnov 13

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod.

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod. Výroková část I. Popis zařízení intenzivního chovu prasat, Související zařízení intenzivního chovu prasat s e d o p l ň u j e t a k t o: - záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci Stavební objekt Odchovné a chovné haly Kategorie chované

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o:

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: 1.1 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 94073/2011 Sp. zn.: S - JMK 94073/2011 OŽP/Zl Vyřizuje/linka Mgr. Zlevorová/2682 Brno 06.12.2011

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po 12.09.2013

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po 12.09.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje JIKA-CZ, s.r.o. Dlouhá 101-103 500 03 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po 12.09.2013 Odbor oddělení

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 29854/ZP/2015-NV 29.12.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í Viz rozdělovník 12759/ZP/2009-Mt-P 27.11.2009 Odbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 Oddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Popis zařízení Kategorie vypalováním

Popis zařízení Kategorie vypalováním se sídlem Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 47472081 (dále jen provozovatel ), pro Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel - závod Kostelec nad Orlicí (dále jen zařízení ),

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. srpna 11 Spis: OŽPZ 794/11 Č. j.: KULK 64304/11 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec 24. listopadu 2004 Č. j.: KULK 11386/2003 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více