se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci"

Transkript

1

2 Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Výrobna krmných směsí (VKS) (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Expediční zásobníky (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 15/75 Podlahové sklady surovin 825, 683, 689, 826 Propojovací most Zásobovací sila 685 Posklizňová linka + sušárna p.p.č. 15/75 Příjezdová váha 1011 Umístění ostatních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Provozní budova VKS (dočasné přerušení provozu) 826 Administrativní budova ZZN 680, 478 Garáže a dílny (3/4 objektu je pronajato) 681 Sklad a dílny (3/4 objektu je pronajato) 944 Trafostanice 690 Komunikace Kanalizace Vodovod Rozvody Vodojem Oplocení se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci t a k t o: Popis umístění zařízení k výrobě krmiv Zařízení k výrobě krmných směsí VKS Trutnov se nachází v Královéhradeckém kraji, ve městě Trutnov, v katastrálním území Poříčí u Trutnova. Předmětem činnosti tohoto zařízení je výroba kompletních a doplňkových krmiv ve struktuře šrotů a krmiv granulovaných s použitím doplňkových látek a s premixy při jejich dávkování v podílu vyšším jak 0,2 % - výroba krmných směsí (VKS). Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Výrobna krmných směsí (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Expediční zásobníky (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 15/75 Podlahové sklady surovin 825, 683, 689, 826 Propojovací most Zásobovací sila 685 Posklizňová linka + sušárna p.p.č. 15/75 Příjezdová váha

3 Umístění ostatních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Provozní budova VKS (dočasné přerušení provozu) 826 Administrativní budova ZZN 680, 478 Garáže a dílny (3/4 objektu je pronajato) 681 Sklad a dílny (3/4 objektu je pronajato) 944 Trafostanice 690 Komunikace Kanalizace Vodovod Rozvody Oplocení B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písm. A. Ochrana ovzduší, bod 1.1.: Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci a v souladu s ust. 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního nevyjmenovaného středního zdroje znečišťování ovzduší výrobna krmných směsí, za podmínek a) plnění emisních limitů uvedených v tabulce: Zdroj znečišťování ovzduší Znečišťující látka Emisní limit mg.m -3 ) Hmotnostní tok (kg.h -1 ) Výrobna krmných směsí Tuhé znečišťující látky (TZL) 150 > 2,5 200 < 2,5 Pozn.: Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. b) provozování a údržba zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, c) měření emisí zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců do vzniku některé z uvedených změn, d) odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocování provádí autorizovaná osoba oprávněná k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci t a k t o: Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci a v souladu s ust. 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního nevyjmenovaného středního zdroje znečišťování ovzduší výroba krmných směsí (VKS) za podmínek a) plnění emisních limitů uvedených v tabulce: Zdroj znečišťování ovzduší Výroba krmných směsí (VKS) - Výrobna krmných směsí - Silo - Sušárna obilovin Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky (TZL) Pozn.: Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. Emisní limit mg.m -3 ) Hmotnostní tok (kg.h -1 ) 150 > 2,5 200 < 2,5 b) provozování a údržba zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, c) měření emisí zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců do vzniku některé z uvedených změn. Autorizované měření emisí se provádí u těchto výduchů: Silo 6 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 501, 601, 801, 901, 1001 a 1101), Sušárna obilovin 2 měřící místa (místní označení výduchů/pozic: cyklón pravý, cyklón levý) a Výrobna krmných směsí 9 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 12, 31, 141, 103, 54, 225, 2 x 226 a 186), d) měření se provede v následujících termínech: Silo: nejpozději do konce května 2011; Sušárna obilovin: nejpozději do konce srpna 2011; Výrobna krmných směsí: měření se provede po opětovném uvedení do provozu dle písm. c), e) odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocování provádí autorizovaná osoba oprávněná k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. C. Výroková část IV. integrovaného povolení, bod 4: 4. Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší, výrobna krmných směsí. 3

5 se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci t a k t o: 4. Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší, výroba krmných směsí. Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny. a) Průběh řízení: Odůvodnění Krajský úřad obdržel dne 18. listopadu 2010 dle ust. 16 odst. 1 zákona o integrované prevenci od provozovatele zastoupeného na základě plné moci Ing. Radkem Píšou, se sídlem Konečná 2770, Pardubice V Zelené Předměstí, s přiděleným IČ , ohlášení plánované změny v provozu zařízení. Předmětem ohlášení plánované změny v provozu zařízení byla změna závazných podmínek integrovaného povolení v ochraně ovzduší pro stacionární nevyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší výrobna krmných směsí, včetně změny v popisu zařízení. Krajský úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení provedl přezkum podkladů předložených provozovatelem. Na základě přezkumu a ohlášení plánované změny v provozu zařízení krajský úřad dospěl k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Krajský úřad následně dne 17. srpna 2010 oznámil v souladu s ust. 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení řízení a postoupil informaci ve věci vydání změny integrovaného povolení všem známým účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Krajský úřad vedl toto řízení jako řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení dle ust. 19 odst. 2 zákona o integrované prevenci. V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení a příslušné správní úřady zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení nejpozději do 10. prosince Krajský úřad neobdržel k výše uvedenému datu žádné vyjádření od účastníků řízení ani od dotčených správních úřadů. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o změně integrovaného povolení nevznikla ze strany krajského úřadu, dotčených správních úřadů ani účastníků řízení potřeba ústního jednání, krajský úřad upustil od ústního jednání. b) Integrované povolení včetně jeho změn (plné znění): Krajský úřad vydává podle ust. 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, I. integrované povolení společnosti Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv - z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, 4

6 - z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), zařazené do kategorie 6.4. b) dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Popis zařízení k výrobě krmiv a s ním spojených činností a popis umístění zařízení: Popis umístění zařízení k výrobě krmiv Zařízení k výrobě krmných směsí VKS Trutnov se nachází v Královéhradeckém kraji, ve městě Trutnov, v katastrálním území Poříčí u Trutnova. Předmětem činnosti tohoto zařízení je výroba kompletních a doplňkových krmiv ve struktuře šrotů a krmiv granulovaných s použitím doplňkových látek a s premixy při jejich dávkování v podílu vyšším jak 0,2 % - výroba krmných směsí (VKS). Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Výrobna krmných směsí (dočasné přerušení provozu) st. č. 687 Expediční zásobníky (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 15/75 Podlahové sklady surovin 825, 683, 689, 826 Propojovací most Zásobovací sila 685 Posklizňová linka + sušárna p.p.č. 15/75 Příjezdová váha 1011 Umístění ostatních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Provozní budova VKS (dočasné přerušení provozu) 826 Administrativní budova ZZN 680, 478 Garáže a dílny (3/4 objektu je pronajato) 681 Sklad a dílny (3/4 objektu je pronajato) 944 Trafostanice 690 Komunikace Kanalizace Vodovod Rozvody Oplocení Popis zařízení k výrobě krmiv a s ním spojené činnosti Zásobníky měkkých surovin Zásobníky slouží ke skladování vstupních komponent. Celkem se jedná o 16 zásobníků, které jsou umístěny v objektu, kde se nachází samotná technologie výroby krmných směsí. Objem jednoho zásobníku: 16 x 21 m 3. Celková kapacita skladovacích zásobníků je 336 m 3. Výrobna krmných směsí Objekt, ve kterém je umístěná stěžejní část technologie pro výrobu krmných směsí. Technologický proces VKS spočívá v dávkování vstupních komponent. Dávkování je realizováno váhami, které jsou řízeny počítačem. V rámci technologie výroby dochází u vybraných druhů komponent také k opracování (zejména se jedná o obiloviny). Jednotlivé 5

7 komponenty dávkované z příslušných zásobníků jsou zadržovány v násypce nad míchacím zařízením. Následuje míchání. Krmná směs ve formě šrotu a je následně skladována v zásobnících. V případě požadavku na krmnou směs ve formě granulí je zařazen technologický proces granulování. Projektovaná kapacita VKS je t.rok -1. Expediční zásobníky Zásobníky slouží ke skladování výstupních komponent (krmných směsí). Celkem se jedná o 16 zásobníků. Objem zásobníků: 12 x 39,5 m 3, 4 x 41,5 m 3. Celková kapacita zásobníků je 474 m m 3 = 640 m 3. Zásobovací silo Zásobníky slouží ke skladování vstupních komponent (zrnin). Celkem se jedná o 24 buněk x m 3, 4 x 288 m 3, které jsou umístěny před objektem výroby krmných směsí. Celková kapacita skladovacích zásobníků je m 3. Propojovací most Soustava dopravníků zabezpečující dopravu vstupních komponent ze zásobovacích sil do objektu VKS. Sklad surovin (Podlahové sklady surovin) Sklad slouží pro skladování vstupních komponent, speciálních přípravků, které jsou přiváženy v obalech (např.: pytle, nádoby) Podlahový sklad surovin 53 x 23 m (Armabeton) Podlahový sklad surovin 58 x 14m ( úsušky ) Podlahový sklad surovin 55 x 13m (TBK) Podlahový sklad surovin 38 x 10m (Al) Posklizňová linka + sušárna K této činnosti je používána sušárna vybavená dvěma výměníky pára vzduch. Výkon sušárny 40 t/hod. Výkon jednoho výměníku pára vzduch je cca 1,6 MW. Příjezdová váha (váha, vážní domek, vrátnice) Slouží ke zjišťování hmotnosti přiváženého i expedovaného materiálu (např. vstupních surovin pro výroku krmných směsí nebo komponentů atd.). Sklad komponentů Sklad slouží pro skladování vstupních komponent, speciálních přípravků, které jsou přiváženy v obalech (např.: pytle, nádoby). Hlavní výrobní operace výroby krmných směsí Číslo Strojní vybavení Název výrobní činnosti činnosti 1 Příjem vstupních surovin do areálu Váha 2 Skladování vstupních surovin Skladovací zásobníky Příjmový koš - 3 x 3 Sušení vstupních surovin Suška 4 Napařování směsí 2 x Granulátory s mixéry Proces výroby krmných směsí dávkování surovin Váhy tenzometrické opracování surovin Šrotovací zařízení Míchací zařízení 5 Korečkové dopravníky míchání Šnekové dopravníky Redlery granulování Granulační lis 2 x Napařovací mixér 2 x 6 Skladování krmných směsí Skladovací zásobníky 7 Expedice krmných směsí Expediční zásobníky 6

8 Technologie výroby kompletních a doplňkových krmiv Předmětem výrobního postupu je výroba kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská a domácí zvířata s použitím premixů při dávkování nad 0,2 %. Celý výrobní postup je řízen a evidován pomocí počítače. Příjmová stanice a rozvod páry K tomuto účelu slouží rozvod páry z elektrárny o projektované kapacitě 3 MW (z toho cca 0,6 MW pro VKS). Administrativní budova administrativa obsáhne kancelářské prostory, umývárnu, prostor pro stravování, šatny, sklad úklidových prostředků. Garáže a dílny Objekt sloužící pro garážování vozidel společnosti, drobné opravy. Sklad náhradních dílů Sklady sloužící jako technicko-provozní podpora výrob a činností v celém areálu VKS. Kanalizace Odpadní vody jsou odváděny veřejnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. Komunikace a železniční vlečka Slouží k zajištění dovozu vstupních komponent a odvozu vyrobených krmných směsí. Studna Slouží ke snižování hladiny podzemní vody. Provozní budova Budova slouží z 10 % pro maloprodej produkce VKS a zázemí pro obsluhu VKS. Shromažďovací místa Slouží k nakládání s odpady. II. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením 13 odst. 4 a ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen závazné podmínky provozu ). V závazných podmínkách provozu jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Závazné podmínky provozu: 1. Emisní limity dle ustanovení 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny dle ustanovení 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci, a způsob monitorování emisí dle ustanovení 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci 7

9 A. Ochrana ovzduší 1.1. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci a v souladu s ust. 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního nevyjmenovaného středního zdroje znečišťování ovzduší výroba krmných směsí (VKS) za podmínek a) plnění emisních limitů uvedených v tabulce: Zdroj znečišťování ovzduší Výroba krmných směsí (VKS) - Výrobna krmných směsí - Silo - Sušárna obilovin Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky (TZL) Pozn.: Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. Emisní limit mg.m -3 ) Hmotnostní tok (kg.h -1 ) 150 > 2,5 200 < 2,5 b) provozování a údržba zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, c) měření emisí zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců do vzniku některé z uvedených změn. Autorizované měření emisí se provádí u těchto výduchů: Silo 6 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 501, 601, 801, 901, 1001 a 1101), Sušárna obilovin 2 měřící místa (místní označení výduchů/pozic: cyklón pravý, cyklón levý) a Výrobna krmných směsí 9 měřících míst (místní označení výduchů/pozic: č. 12, 31, 141, 103, 54, 225, 2 x 226 a 186), d) měření se provede v následujících termínech: Silo: nejpozději do konce května 2011; Sušárna obilovin: nejpozději do konce srpna 2011; Výrobna krmných směsí: měření se provede po opětovném uvedení do provozu dle písm. c), e) odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocování provádí autorizovaná osoba oprávněná k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. B. Ochrana vod Voda odebíraná z veřejného vodovodu je používána pro administrativní budovu a sociální zařízení. Voda ze sběrné šachty je odebírána za účelem snížení hladiny podzemní vody k trvalému odvodnění základové spáry obilného sila. Voda takto odebraná je vypouštěna v nezměněné jakosti do vodního toku Úpa. Odpadní voda je vypouštěna do veřejné kanalizace města Trutnov. 8

10 1.2. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách ), k čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny z vodního díla sběrné šachty na pozemku s. p. č. 685, v k.ú. Poříčí u Trutnova, hydrogeologický rajon č. 515 Podkrkonošská pánev, přímé určení polohy * (souřadnice X,Y): X = m, Y = m, v množství max.: 10 l.s m 3. měsíc m 3. rok -1 Celkové odebrané množství podzemních vod bude kontinuálně měřeno a pravidelně zaznamenáváno 1x za měsíc. Četnost, rozsah analýz odebírané podzemní vody a jejich vyhodnocení bude prováděno autorizovanou osobou 1x za pololetí, v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření množství a jakosti odebírané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, do 31. ledna za rok předcházející. Platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do 31. května * určení souřadnic dle rovinného souřadnicového systému S_JTSK_Křovák_East_North. 2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady dle ustanovení 13 odst. 4 písm. c) zákona o integrované prevenci Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k nakládání s nebezpečnými odpady uvedenými v tabulce: Kat. č. Kategorie Název druhu odpadu odpadu odpadu Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N Nechlorované emulze N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N Kaly z odlučovačů oleje N Plastové obaly (znečištěné) O/N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy N znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N Olověné akumulátory N 9

11 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující Nepoužitelná cytostatika N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Kategorie odpadů: N nebezpečný, O/N ostatní odpad s nebezpečnou vlastností. za podmínek a) nakládání s nebezpečnými odpady, jejich třídění a shromažďování na určených místech, b) zabezpečení shromažďovacích míst a shromažďovacích prostředků proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku nebezpečných odpadů do životního prostředí, c) označení shromažďovacích prostředků grafickými symboly a identifikačními listy odpadu, d) předávání nebezpečných odpadů oprávněné osobě k zajištění jejich využití nebo odstranění, e) vedení průběžné evidence odpadů a nakládání s nimi v souladu s 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení dle ustanovení 13 odst. 4 písm. e) zákona o integrované prevenci a podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie dle ustanovení 13 odst. 4 písm. f) zákona o integrované prevenci a) Všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, jsou v takovém stavebním anebo technickém stavu a provozovány tak, že je zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Sklady závadných látek jsou zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let. V místech, kde je nakládáno s látkami závadnými k vodám, jsou prostředky pro odstranění případných úniků těchto látek. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně anebo technicky určeny, je nepřípustné. b) Provozovatel ověřuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby 1 x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, těsnost nadzemních nádrží pro skladování nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Těsnost jímek na skladování látek závadných vodám bude pravidelně vizuálně kontrolována min. 1x za 6 měsíců, o prováděné vizuální kontrole těsnosti jímek na skladování látek závadných vodám budou vedeny písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let. N 10

12 4. Opatření nebo postupy pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka dle ustanovení 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci a opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti dle ustanovení 13 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci 1. Minimálně rok před plánovaným ukončením činnosti zařízení nebo jeho části bude krajskému úřadu předložen podrobný program asanace a dekontaminace zařízení a půdy. 2. Opatření, která budou provázet případné ukončení provozu, jsou následující: a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně zneškodnění, prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení, b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických látek a přípravků, c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let po ukončení provozu zařízení, d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, odstranění případně jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy, e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let po ukončení provozu zařízení, f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického průzkumu. V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie, postupovalo by se dle havarijních opatření (bod 5). Poté by následovala, s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení, opatření, uvedená v bodech a) f). 5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků dle ustanovení 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci Havarijní plán Integrovaným povolením se schvaluje v souladu s ustanovením 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci a v souladu s ustanovením 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách, plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) Cerea, a.s., středisko Trutnov, zařízení výroby krmiv ve směsích z rostlinných a živočišných surovin, zpracoval Ing. Josef Vraňan, v říjnu 2006, aktualizovaný v říjnu 2010 v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. za podmínek, a) provozovatel postupuje v souladu se schváleným havarijním plánem, b) provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje a aktualizuje do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost (aktualizaci plánu opatření pro případ havárie provozovatel předem projedná s krajským úřadem) a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení. 11

13 6. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením dle ustanovení 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci 1. Každoročně vždy do 15. května bude vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí rok. Platí od nabytí právní moci rozhodnutí. 2. Provozovatel zařízení je dále povinen: a) písemně ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci, b) neprodleně písemně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace porušující závazné podmínky provozu, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí včetně návrhu nápravného opatření a dále oznámení o přerušení výroby delší než 3 měsíce, c) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím. III. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska: - rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí, dne 8. prosince 2004, pod č.j. ŽP2227/04/Sč. - rozhodnutí o povolení k čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny, vydané Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí, dne 18. května 2005, pod č.j. ŽP.695/05/Bn. IV. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů: 1. Povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení 8 odst. 1 zákona o vodách, k jejich odběru. 2. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení 16 odst. 3 zákona o odpadech. 3. Schválení plánu opatření pro případy havárie dle ustanovení 39 zákona o vodách, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 4. Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší, výroba krmných směsí. Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny. 12

14 Krajský úřad rozhodl v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 68 správního řádu o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Poučení účastníků řízení Účastníci řízení (do vlastních rukou): v souladu s ust. 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění v souladu s ust. 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 1. Cerea, a.s., Dělnická 384, Pardubice, zastoupená Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, Pardubice v souladu s ust. 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 2. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové -zde- 3. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí ČR. Dr. Ing. Richard Veselý vedoucí oddělení EIA a IPPC Na vědomí: 1. Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov 2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, Hradec Králové 3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové 4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Trutnov, Spojovací 570, Trutnov 5. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 6. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, Trutnov 13

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Prius 1,5 VVT-i (hybrid)

Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Autorizovaný servis: LIPAN A. EURO Model: Prius NHW20 Platnost od: 22.1.2013 Motor: 1,5L (57kW) 1NZ-FXE Výroba: 02/2005-03/2009 15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Prius II.

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-0412769/2015 Ing. Marie Beranová/236004443 23.04.2015 Č. j. MHMP-0615129/2015/OCP/VI/R-969/Be

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ZV L15B Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ NÁPRAV AUTOMOBILŮ řady Výrobce: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více