Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH: 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník rozvojových aktivit Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Propagační kampaň technického vzdělávání Rozvojová aktivita 2 Útulek pro opuštěná zvířata Rozvojová aktivita 6 Koncepce odpadového hospodářství Rozvojová aktivita 7 Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti reg. tratě č Kontakty Přílohy

3 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Název strategie Strategie území správního obvodu ORP Rychnov nad Kněžnou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a regionální dopravy a její návaznosti Gestor tvorby strategie Schvalovatel strategie Forma a datum schválení/projednání Město Rychnov nad Kněžnou Valná hromada DSO Mikroregion Rychnovsko Schválena na jednání starostů dne Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci DSO Mikroregion Rychnovsko 3

4 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu Akční plán rozvoje ORP Rychnov nad Kněžnou vychází ze Strategického plánu SO ORP Rychnov nad Kněžnou, který byl zpracován v letech Tento Akční plán obsahuje záměry obcí a jejich svazků, které jsou připravovány k plnění cílů stanovených pro oblast školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a regionální dopravy a její návaznosti. Získávání a výběr zamýšlených rozvojových aktivit Základním zdrojem pro tvorbu Akčního plánu jsou podklady a data získaná od Místní akční skupiny Sdružení SPLAV, jejíž území se překrývá s územím ORP Rychnov nad Kněžnou i DSO Mikroregion Rychnovsko a se kterou obce v území úzce spolupracují. Bylo nám poskytnuto více než 160 zamýšlených rozvojových aktivit obcí, ze kterých jsme vybrali do zásobníku takové aktivity, které přispějí k naplnění cílů (v době finalizace akčního plánu jich je 72, další stále přibývají). Současně jsme požádali starosty obcí z území ORP o kontrolu zásobníku a případně předání dalších připravovaných záměrů. Pro přehlednost jsme starostovi každé obce vytvořili tabulku s dosud známými záměry jeho obce a s přehledem cílů strategického plánu, kam starostové mohli doplnit nové (nebo změnit původní) údaje - název, finanční a stavební připravenost, finanční náročnost, atp. Starostům obcí jsme význam zařazení jejich záměru do zásobníku rozvojových aktivit vysvětlili tím, že jejich informace poslouží k sestavení reálného časového a finančního harmonogramu postupné realizace všech záměrů obcí z území ORP, jejich časovou i finanční koordinaci a tím snížení výdajů obcí a zajištění včasné přípravy žádostí a jejich příloh. Výběr konkrétních rozvojových aktivit do Akčního plánu Soubor aktivit obsažených v Zásobníku je seznamem pravděpodobných rozvojových aktivit připravovaných k naplnění Strategického plánu SO ORP Rychnov nad Kněžnou v období Z tohoto souboru bylo ve spolupráci s motivujícími starosty a správci cílů vybráno 11 aktivit připravených k realizaci v letech a zároveň naplňujících cíle strategie rozvoje meziobecní spolupráce. Do tohoto tzv. Akčního plánu byly záměry zařazeny podle následujících hledisek: Potřebnost. Na potřebnosti zařazeného záměru se shoduje větší počet starostů z území, uskutečnění záměru bude přínosné a vítané. Realizací záměru dojde k odstranění problému nebo nedostatku, který v území existuje. Proveditelnost. Záměr je uskutečnitelný jak po stránce technické, tak i organizační a finanční. Je pravděpodobné, že budou nalezeny (nebo již existují) kapacity potřebné k jeho realizaci, na uskutečnění záměru panuje shoda většiny zúčastněných i veřejnosti a nejsou známy ani se nepředpokládají překážky zásadního významu. Připravenost. Záměr má svého konkrétního nositele (obec, DSO, MAS,..), který se aktivně zabývá jeho přípravou a realizací. Je zajištěna projektová i stavební 4

5 připravenost, jsou připraveny finanční zdroje. Záměr je projednán s relevantními orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty. Pro finální výběr rozvojových aktivit Akčního plánu bylo uskutečněno několik jednání a přihlášené záměry byly podrobně diskutovány. Výsledný seznam obsahuje pouze takové aktivity, se kterými souhlasí a do kterých je připravena se aktivně zapojit většina starostů obcí z území, a to z toho důvodu, že tyto aktivity jsou přínosné celoregionálně. Akční plán není neměnným seznamem. Z různých neočekávaných důvodů mohou být některé záměry vyjmuty a jiné doplněny. Záměrem starostů obcí samozřejmě je uskutečnit všechny zamýšlené rozvojové aktivity. Průběžně proto bude vznikat akční plán na další období, který bude zahrnovat některé další již známé záměry a případně i záměry nové, vzniklé v nejbližších letech. Uskutečněná jednání k Akčnímu plánu První jednání 11. srpna 2015 Shrnutí z průběhu jednání: Jednání bylo uspořádáno na MěÚ v Rychnově nad Kněžnou, organizoval ho člen realizačního týmu projektu, spolupracující starosta pan Jan Skořepa. Jednání se zúčastnili i ostatní členové realizačního týmu projektu a zástupci starostů předseda DSO Mikroregion Rychnovsko a předseda DSO Mikroregion Bělá jako představitelé tradičních nejdéle působících a nejaktivnějších svazků obcí v regionu. Byly připomenuty cíle strategie meziobecní spolupráce na území ORP Rychnov nad Kněžnou a dále byly projednávány záměry přihlášené starosty do zásobníku rozvojových aktivit na období Z nich byly vybírány záměry vhodné k realizaci formou meziobecní spolupráce. Závěry z jednání: Z cca 78 záměrů obsažených v zásobníku byl sestaven seznam 11 záměrů, které by bylo jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska připravenosti vhodné zařadit do akčního plánu na nejbližší období. Seznam doporučených 11 rozvojových aktivit bude předložen zástupcům obcí z území ORP Rychnov nad Kněžnou k projednání na následných jednáních (viz zásobník rozvojových aktivit). Byl sestaven harmonogram projednávání aktivit akčního plánu. Druhé jednání 18. srpna 2015 Shrnutí z průběhu jednání: Jednání se konalo v budově OÚ ve Slatině nad Zdobnicí a uspořádal ho spolupracující starosta pan Petr Tůma. Jednání se zúčastnili především starostové obcí horské části území. 5

6 Přítomným byly připomenuty cíle projektu meziobecní spolupráce, jeho výsledky na území ORP Rychnov nad Kněžnou a cíle strategie meziobecní spolupráce na území ORP Rychnov nad Kněžnou. Dále členové realizačního týmu prezentovali záměry doporučené k zařazení do akčního plánu meziobecní spolupráce. Jednotlivé záměry byly diskutovány. Závěry z jednání: Přítomnými starosty byl schválen záměr realizace společných rozvojových aktivit a vypracování akčního plánu. Starostové upřednostňují jako společné ty aktivity, které nemohou jednotlivé obce samostatně realizovat, ať už z finančních nebo organizačních důvodů. Kromě témat školství, sociální služby, odpadové hospodářství a regionální doprava řešených ve strategii meziobecní spolupráce, upozornili i na oblast služeb a životního prostředí, kde je realizace různých záměrů ve spolupráci více obcí také potřebná. Z předložených 11 záměrů pak doporučili starostové 5, další 2 byly doplněny pro další projednávání (viz zásobník rozvojových aktivit). Třetí jednání 26. srpna 2015 Shrnutí z průběhu jednání: Jednání bylo uspořádáno na MěÚ v Rychnově nad Kněžnou a zorganizoval ho člen realizačního týmu projektu, spolupracující starosta pan Jan Skořepa (předseda DSO Mikroregion Rychnovsko). Jednání se zúčastnili i ostatní členové realizačního týmu projektu a 12 členů Představenstva DSO Mikroregion Rychnovsko. Svaz měst a obcí zastupovala koordinátorka projektu meziobecní spolupráce v Královéhradeckém kraji ing. Ivana Červinková. Přítomným byly připomenuty cíle projektu meziobecní spolupráce, jeho výsledky na území ORP Rychnov nad Kněžnou a cíle strategie meziobecní spolupráce na území ORP Rychnov nad Kněžnou. Dále členové realizačního týmu prezentovali záměry doporučené k zařazení do akčního plánu meziobecní spolupráce. Jednotlivé záměry byly podrobně vysvětlovány, diskutovány, připomínkovány a doplňovány. Z důvodu rozporuplných stanovisek byla vyřazena rozvojová aktivita Výstavba třídící linky a zařazena aktivita Zpracování koncepce odpadového hospodářství. Rozvojová aktivita Studie hospodaření s vodou byla zpochybněna z důvodu pravděpodobného nedostatku finančních prostředků na jeho realizaci a záměr byl doplněn o možnost náhradních územních studií ( Krajinný ráz ) v regionu také potřebných a s dosažitelným financováním. Závěrečný seznam rozvojových aktivit Akčního plánu byl přítomnými jednohlasně odsouhlasen. Závěry z jednání: Do Akčního plánu meziobecní spolupráce na území ORP Rychnov nad Kněžnou v období doporučili členové Představenstva tyto záměry: Propagační kampaň technického vzdělávání Útulek pro opuštěná zvířata 6

7 Komunitní centrum sociálních služeb Výstavba domova pro seniory a zázemí pro péči v domácnosti Územní studie Hospodaření s vodou, Krajinný ráz, aj. Koncepce odpadového hospodářství Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti reg. tratě č.023 7

8 3. Zásobník rozvojových aktivit č. Cíl dle SD Oblast Název rozvojové aktivity Období realizace Realizátor budoucí rozvojové aktivity 1. Školní autobus 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 2. Pojízdná tělocvična a poradna 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 3. Přírodní labyrint 2015 Město Rychnov nad Kněžnou 4. Nové hřiště s lezeckou stěnou u ZŠ a provazovými prvky u MŠ 2021 Obec Slatina nad Zdobnicí 5. Výstavba multifunkčního objektu v centru obce 2019/2020 Obec Bartošovice v O.h. 8

9 6. Přestavba bývalých silážních jam v lomech na dětské hřiště 2017 Obec Osečnice 7. Návrh a výstavba víceúčelového hřiště 2017 Obec Třebešov 8. Výstavba koupaliště s případným krytým bazénem, sport. areálu a krytých tenisových kurtů 2020/2021 Obec Potštejn 9. Herní prvky školadětské hřiště 2016 Obec Pěčín 10. Výstavba nové sjezdovky 2019/2020 Obec Orlické Záhoří 11. Rozšíření golfového areálu 2016/2017 Obec Lukavice 12. Vybudování fotbalového hřiště na okraji obce 2016/2017 Obec Lično 9

10 13. Rozvoj areálu tenisových kurtů 2017/2018 Obec Kvasiny 14. Vybudování víceúčelového venkovního sportovního zařízení 2017/2018 Obec Kvasiny 15. Výstavba tělocvičny 2017 Obec Kvasiny 16. Rozšíření stávajícího sportoviště za ZŠ 2016 Obec Javornice 17. Výstavba hřiště pro rekreaci obyvatel 2017 Obec Jahodov 18. Výstavba sportovního areálu v západní části obce 2017 Obec Byzhradec 10

11 19. Stavba nové sjezdovky v Neratově 2018/2020 Obec Bartošovice v O.h. 20. Rekonstrukce sportoviště u školy 2016 Obec Záměl 21. Vybudování víceúčelového a dětského hřiště 2017 Obec Voděrady 22. Výstavba koupaliště 2018/2019 Obec Říčky v O.h. 23. Vybudování dětského hřiště 2015 Obec Kvasiny 24. Dostavba Společenského centra 2016 Obec Skuhrov nad Bělou 25. Oprava sálu na kulturní akce 2017 Obec Pěčín 11

12 26. Oprava střechy kulturního domu a jeho zateplení 2016 Obec Bartošovice v O.h. 27. Rekonstrukce kulturního domu 2018 Obec Lukavice 28. Oprava kulturního domu 2017/2018 Město Solnice 29. Víceúčelový sál pro kulturní a sport. akce 2018 Obec Pěčín 30. Výstavba společenského zařízení 2016/2020 Obec Říčky v O.h. 31. Modernizace koupaliště 2018 Obec Rokytnice v O.h. 32. Zahradní nábytek, šplhací stěna 2015 Město Rychnov nad Kněžnou 12

13 33. Š.A.2. Propagace regionu jako místa pro plno-hodnotný život rodin. Propagační kampaň regionu 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 34. Š.A.2. Propagace regionu jako místa pro plno-hodnotný život rodin. Rozvoj hospodářského a lázeňského, rekreačního a ekologického potenciálu území 2018 Obec Potštejn 35. Š.B.1. Koordinace a diverzifikace školství v obcích regionu, kumulace finančních prostředků, sdílení zaměstnanců, prostor, vybavení a hromadné školní dopravy. Pořízení malého školního autobusu pro svoz školní a předškolní mládeže z okolí do ZŠ a areálu MŠ 2017 Obec Skuhrov nad Bělou/mikroregion Bělá 36. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Vzdělávání učitelů a zřizovatelů škol 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 37. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Pojízdná laboratoř 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 38. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Propagační kampaň technického vzdělávání 2015/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 39. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním Rekonstrukce ZŠ 2017/2018 Obec Synkov- Slemeno 13

14 vzdělávání. 40. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Oprava školy, výstavba tělocvičny 2016/2018 Obec Černíkovice 41. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Vybavení učebny přírodovědných předmětů 2016/2017 Obec Voděrady 42. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Rekonstrukce učebny pro technické práce 2016/2017 Obec Voděrady 43. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Vybavení tříd v ZŠ a MŠ 2016/2017 Obec Voděrady 44. Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Vzdělávání 2016 Obec Javornice 14

15 45. SS.A.1. Vytvoření sítě terénních pracovišť sociální prevence Sociální služby Síť poradenských pracovišť zejména pro seniory 2017 Obec Kvasiny 46. SS.A.3. Vytváření alternativních pracovních úvazků pro znevýhodněné občany Sociální služby Typová rozvojová aktivita sociálního podniku 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 47. SS.A.3. Vytváření alternativních pracovních úvazků pro znevýhodněné občany Sociální služby Podpora 1. zaměstnání a absolventů SŠ a VŠ 2016/2017 Město Rychnov n.kn. 48. SS.A.3. Vytváření alternativních pracovních úvazků pro znevýhodněné občany Sociální služby Podpora zaměstnanosti 2016/2017 Obec Liberk 49. SS.A.3. Vytváření alternativních pracovních úvazků pro znevýhodněné občany Sociální služby Útulek pro opuštěná zvířata 2015/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 50. SS.B.2. Zajištění dostatečné kapacity základní sítě zařízení sociální péče co nejblíže bydlišti klientů, optimalizace kapacit Sociální služby Výstavba domova pro seniory a zázemí pro péči v domácnosti 2015/2018 Obec Záměl 51. SS.B.2. Zajištění dostatečné kapacity základní sítě zařízení sociální péče co nejblíže bydlišti klientů, optimalizace kapacit Sociální služby Komunitní centrum sociálních služeb 2015/2018 Město Rychnov nad Kněžnou 52. SS.B.2. Zajištění dostatečné kapacity základní sítě zařízení sociální péče co nejblíže bydlišti klientů, optimalizace kapacit Sociální služby Vybavení a rozšíření terénních služeb 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 53. O. B.1. Společný postup obcí při výběru dodavatele a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich Odpadové hospodářství Koncepce odpadového hospodářství 2015/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 15

16 složek 54. O. B.1. Společný postup obcí při výběru dodavatele a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek Odpadové hospodářství Územní studie Hospodaření s vodou, Krajinný ráz, aj. 2015/2016 DSO Mikroregion Rychnovsko 55. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Výběrové řízení na společné dodavatele 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 56. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Sběrný dvůr 2016/2018 Obec Bartošovice v O.h. 57. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Zřízení sběrného místa v obci 2015/2016 Obec Polom 58. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Zřízení separačního dvora 2016/2018 Obec Lično 59. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Likvidace nebezpečného odpadu 2019 Obec Slatina nad Zdobnicí 60. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Rozšíření sběrné sítě na tříděný odpad, navýšení počtu kontejnerů stávající sběrné sítě 2016 Obec Bílý Újezd 61. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Vybudování sběrného střediska pro sběr odpadů 2018 Obec Pěčín 62. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Využití prostoru po dobývání nerostů ke skládkování inertního odpadu 2018/2019 Obec Pěčín 16

17 63. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Výstavba překladiště a rozšíření sběrného dvora 2016 Obec Záměl 64. O.C.1. Budování lokálních zařízení na třídění a zpracování odpadu Odpadové hospodářství Rekultivace skládky Synkovská stráň 2018/2020 Obec Synkov- Slemeno 65. O.C.2. Budování lokálních zařízení pro nakládání s bioodpadem Odpadové hospodářství Typová rozvojová aktivita obecní kompostárny 2016/2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 66. O.C.2. Budování lokálních zařízení pro nakládání s bioodpadem Odpadové hospodářství Využití biomasy 2018 Obec Slatina nad Zdobnicí 67. O.C.2. Budování lokálních zařízení pro nakládání s bioodpadem Odpadové hospodářství Sběrné místo pro bioodpad 2015/2016 Obec Bílý Újezd 68. O.C.2. Budování lokálních zařízení pro nakládání s bioodpadem Odpadové hospodářství Vybudování sběrného dvora na bioodpad 2015/2016 Obec Lukavice 69. D.A.1. Zohlednění požadavků municipalit ve VŘ vyhlášeném objednatelem dopravy na dopravce na regionálních tratích č. 022 a 023 Regionální doprava a její návaznost Změna dopravce 2019/2020 DSO Mikroregion Rychnovsko 70. D.B.1. Změna provozovatele dráhy na regionální trati 023 Regionální doprava a její návaznost Změna provozovatele 2019/2020 DSO Mikroregion Rychnovsko 71. D.C.1. Převod vlastnictví infrastruktury regionální tratí č. 023 na municipality Regionální doprava a její návaznost Převod vlastnictví 2019/2020 DSO Mikroregion Rychnovsko 72. D.C.1. Převod vlastnictví infrastruktury regionální tratí č. 023 na municipality Regionální doprava a její návaznost Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti reg. tratě č /2017 Město Rokytnice a obce na dráze 17

18 18

19 4. Akční plán č. Cíl dle SD Název rozvojové aktivity Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Zaměření rozvojové aktivity Náklady Zdroj financování Období realizace Realizátor budoucí rozvojové aktivity Připravenost 1 Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Propagační kampaň technického vzdělávání Nedostatek zájemců o učňovské obory je dlouhodobým jevem, je důsledkem devalvace vzdělávání a snižování úrovně jednotlivých stupňů vzdělání. Výsledkem je nedostatek řemeslníků na jedné straně a nezaměstnanost absolventů středních a vysokých škol na straně druhé. Tuto situaci je potřeba změnit i v regionu. Vhodným způsobem k tomu je spolupráce s budoucími zaměstnavateli, kteří mají na kvalitě absolventů učňovských oborů velký zájem. Je potřeba otevřít firmy veřejnosti, ukázat Rodiče, žáci a studenti, pedagogové, zaměstnavatelé Cca tis. Kč Strukturální fondy, zaměstnavatelé II./2015 I./2017 DSO Mikroregion Rychnovsko Projednán záměr, sestavování aktivit. 19

20 druhy činnosti, perspektivy a výrobky firmy. Je potřeba podpořit přímou spolupráci firem se školami, aby žáci byli již v průběhu studia v přímém kontaktu a vztahu s možným budoucím zaměstnavatelem. Je potřeba, aby školy spolupracovaly i mezi sebou, učňovské školy oslovovaly žáky základních škol i jejich rodiče, vedly zájmové kroužky, dílny, poskytovaly brigády atp. 2 SS.A.3 Vytváření alternativních pracovních úvazků pro znevýhodněné občany Útulek pro opuštěná zvířata I když rozvojová aktivita naplňuje cíl jen okrajově, je v regionu dlouhodobě jednou z hlavních priorit. Pro celé území Rychnovska je k dispozici pouze jedno kapacitně i kvalitou velmi omezené zařízení. Útulek pro zvířata bude sloužit i jako nový specifický zaměstnavatel zejména Uchazeči o zaměstnání, občané Rychnovska, obce. Cca tis. Kč nákup a rekonstrukce objektu, Cca 550 tis. Kč počáteční vybavení a režijní výdaje. Strukturální fondy, rozpočty obcí a DSO II./2015 II./2017 DSO Mikroregion Rychnovsko, obec Lukavice Záměr, probíhá výběr umístění. 20

21 znevýhodněných skupin obyvatel (možno i sociální podnik). 3 SS.B.2. Zajištění dostatečné kapacity základní sítě zařízení sociální péče co nejblíže bydlišti klientů, optimalizace kapacit Komunitní centrum sociálních služeb Vybavenost objekty sociální péče je v území na odpovídající úrovni. I kapacita těchto zařízení je poměrně dobrá. Nicméně počet osob, které potřebují sociální péči, se neustále zvyšuje, což zvyšuje i náklady na její poskytování. V současné době ještě některá specializovaná zařízení sociálních služeb v regionu chybí a jsou nahrazována zpoplatněnými službami zařízení z jiných regionů. Občané Rychnovska, příjemci sociálních služeb a jejich rodiny, poskytovatelé sociálních služeb tis. Kč Strukturální fondy, rozpočet města a obcí II./2015 I./2018 Město Rychnov nad Kněžnou Studie, územní souhlas 4 SS. B.2. Zajištění dostatečné kapacity základní sítě zařízení sociální péče co nejblíže bydlišti klientů, Výstavba domova pro seniory a zázemí pro péči v domácnosti Zajištění dobré zdravotní a sociální péče je jednou ze základních priorit každého regionu. V souvislosti se vzrůstající střední délkou života narůstá i počet osob, které Občané, příjemci sociálních služeb a jejich rodiny, poskytovatelé sociálních služeb tis. Kč Dotační program MPSV, Strukturální fondy II./2015 I./2018 Obec Záměl Záměr 21

22 optimalizace kapacit zdravotní i sociální péči potřebují. Výdaje na tuto péči neustále rostou a vzhledem k demografické prognóze lze předpokládat další nárůst i v příštích letech. Tato výstavba by sloužila hlavně pro osoby z obce Záměl a blízkých obcí, kteří chtějí prožít důstojné stáří v blízkosti svého domova. 5 O. B.1. Společný postup obcí při výběru dodavatele a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek Územní studie Hospodaření s vodou, Krajinný ráz, aj. Rozvojová aktivita se týká vytčených cílů jen okrajově, v roce 2015 je však jeho realizace velmi aktuální, protože udržitelné hospodaření s vodou ovlivňuje všechny další oblasti života. Zpracování studie by mělo vést k společnému postupu obcí při organizaci hospodaření s vodou a případně výběru potřebných dodavatelů. Stejně Občané Rychnovska, představitelé obcí Rychnovska 500 tis. Kč Strukturální fondy II./2015 II./2016 DSO Mikroregion Rychnovsko Záměr 22

23 tak alternativní témata koncepčního dokumentu jsou dosud nezmapovaná a dokumenty jsou potřebné jako podklad pro navazující aktivity. 6 O. B.1. Společný postup obcí při výběru dodavatele a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek Koncepce odpadového hospodářství Současný systém nakládání s odpadem na území ORP je velmi roztříštěný a tedy nehospodárný. Obce používají různé formy výpočtu poplatků za sběr odpadu, různou výši poplatků a liší se i v četnosti a způsobu sběru odpadů. Odpadové hospodářství je největším výdajem obecních rozpočtů a zdrojem nespokojenosti občanů. Situaci je potřeba zpřehlednit a sjednotit a tím zlevnit. Občané Rychnovska, představitelé obcí Rychnovska 800 tis. Kč Strukturální fondy II./2015 I./2017 DSO Mikroregion Rychnovsko Záměr 7 D. C.1. Převod vlastnictví infrastruktury regionální tratí č. 023 na municipality Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti reg. tratě č.023 Regionální železniční trať Doudleby n/orlicí- Rokytnice v O.h. stojí mimo hlavní zájem stávajícího vlastníka, provozovatele a dopravce (SŽDC) Občané Rychnovska, turisté 750 tis. Kč Sdružené finanční prostředky II./2015 II./2017 Město Rokytnice a obce na žel. trati Záměr 23

24 Provoz na ní se snižuje, trať chátrá. 6 obcí, které trať spojuje, má zájem o její udržení a rozšíření provozu. Z toho důvodu uvažují obce o možnosti vlastního provozování této trati. Aby bylo možné rozhodnout objektivně o smysluplnosti a ekonomických důsledcích takového řešení pro zúčastněné obce, je potřeba zpracovat studii proveditelnosti, která ekonomickou udržitelnost trati nezávisle posoudí. 24

25 25

26 Cíl 1 - Š.B.2. Zavedení alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí v základním vzdělávání. Rozvojová aktivita: Propagační kampaň technického vzdělávání Ucelená, masívní propagační kampaň s využitím různých forem prezentace (dny otevřených dveří firem, škol, burza škol a zaměstnavatelů, soutěže, přehlídky dovedností, atp.), na které budou spolupracovat obce regionu se vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli je alternativní formou popularizace učňovského školství a zvýšení počtu zájemců o učňovské obory. Cíl 2 - SS.A.3 Vytváření alternativních pracovních úvazků pro znevýhodněné občany Rozvojová aktivita: Útulek pro opuštěná zvířata Útulek pro zvířata nabídne různé formy pracovních úvazků zejména pro občany s nižším vzděláním a dalšími handicapy na trhu práce. Pro obce může sloužit také jako sociální podnik záchytná síť ne jen pro opuštěná zvířata, ale i sociálně ohrožené občany, kterým může poskytnout pracovní uplatnění např. formou VPP. Přitom činnost takového podniku nebude uměle vytvořená a udržovaná, ale je dlouhodobě postrádaná a žádaná. Cíl 3 - SS.B.2. Zajištění dostatečné kapacity základní sítě zařízení sociální péče co nejblíže bydlišti klientů, optimalizace kapacit Rozvojová aktivita: Komunitní centrum sociálních služeb V regionu chybí kapacity zařízení sociální péče, zejm. pobytových odlehčovacích služeb a ambulantní péče o různě znevýhodněné skupiny občanů (nezaměstnané, nemocné, osamělé,...).rozvojová aktivita komunitního centra tuto situaci řeší. Bude sloužit klientům ne jen z Rychnova nad Kněžnou, ale celého Rychnovska. Rozvojová aktivita: Výstavba domova pro seniory a zázemí pro péči v domácnosti Rozvojová aktivita opět řeší nedostatečné kapacity těchto zařízení na Rychnovsku a bude sloužit občanům více obcí. Cíl 4 - O. B.1. Společný postup obcí při výběru dodavatele a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek Rozvojová aktivita: Územní studie Hospodaření s vodou, Krajinný ráz, aj. Studie hospodaření s vodou je nezbytným podkladem pro společný hospodárný postup obcí při hospodaření s vodou, např. při dostavbě, využití a provozování vodovodní a kanalizační sítě. Stejně tak případně pořizované jiné koncepční dokumenty budou důležitým podkladem pro řídící a rozhodovací činnosti v území vedoucí k ochraně životního prostředí. Rozvojová aktivita: Koncepce odpadového hospodářství 26

27 Zpracování koncepce odpadového hospodářství v regionu bude podkladem pro komplexní a jednotný návrh systému nakládání s odpadem na Rychnovsku. Cíl 6 - D. C.1. Převod vlastnictví infrastruktury regionální tratí č. 023 na municipality Rozvojová aktivita: Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti reg. tratě č.023 Rozvojová aktivita je součástí komplexu opatření zajišťujících zachování a rozvoj osobní železniční dopravy v regionu. Studie proveditelnosti je prvním a nezbytným krokem, na jehož základě rozhodnou obce o proveditelnosti svého záměru. 27

28 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Propagační kampaň technického vzdělávání Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory této aktivity jsou společně starostové obcí Rychnovska. Všichni se setkávají s problémem nezaměstnaných mladých lidí bezcílně se pohybujících po obcích, stesky občanů, že v obcích chybí drobní řemeslníci, i se stížnostmi strojírenských firem, že jim chybí kvalifikovaní zaměstnanci a musejí je dovážet z velkých vzdáleností. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita by měl pomoci řešit nesoulad vzdělávacího procesu s trhem práce a ovlivnit žáky a jejich rodiče při výběru povolání směrem k nedostatkovým dělnickým profesím. Jaké jsou příčiny problému? Příčinou problému je dlouhodobá snaha České republiky přizpůsobit úroveň vzdělanosti zemím Evropské unie, resp. zvýšit podíl vysoko a středoškoláků v populaci. Snaha o rychlý nárůst těchto čísel vede k snižování náročnosti a kvality středních a vysokých škol. Současně nevhodně působí i demografický vývoj v ČR, tedy snižování počtu žáků. Snaha o zachování vlastních pracovních míst a škol vede ředitele a učitele škol k přijímání a udržování ve škole i takových žáků, kteří nemají studijní předpoklady. Výsledkem je spousta absolventů nekvalitních škol humanitního typu a nedostatek absolventů technických oborů, zejm. v dělnických profesích. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Vnést do spolupráce obcí nové a aktuální téma 2. Zahájit a podpořit spolupráci veřejnosti, obcí, škol a zaměstnavatelů 3. Ukázat výsledky práce dělnických profesí a význam jejich činnosti 4. Zvýšit počet zájemců o učňovské obory v regionu Zapojené obce Do rozvojové aktivity u bude zapojeno všech 32 obcí na území ORP Rychnov nad Kněžnou. Rozvojová aktivita bude připravován a organizován na půdě DSO Mikroregion Rychnovsko 30 členskými obcemi. Místo realizace rozvojové aktivity Místem realizace většiny aktivit bude území Rychnovska 32 obcí ve správě ORP Rychnov n/k. V odůvodněných případech (umístění školy, podniku vhodného 28

29 k zapojení do rozvojová aktivity) bude místo realizace rozšířeno i o tato území (Dobruška). V čem je navrhované řešení inovativní? Navržená rozvojová aktivita je inovativní z těchto hledisek: 1. Zapojení netradičních subjektů spolupráce (obce-firmy-školy-rodiče) 2. Výběr tématu rozvojové aktivity u (téma učňovského školství je dlouhodobě přehlíženo) 3. Různorodost cílových skupin (žáci-rodiče-nezaměstnaní-školy-obcezaměstnavatelé) Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity II./15 projednání záměru v DSO Rychnovsko, oslovení zaměstnavatelů a škol I./17 realizace a ukončení aktivity 29

30 Rozvojová aktivita 2 Útulek pro opuštěná zvířata Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory této aktivity jsou společně starostové obcí Rychnovska a obec Lukavice. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Aktivita řeší nedostatek kapacit a málo kvalitní péči ve stávajících zařízeních pro opuštěná zvířata. Problémem, se kterým se setkáváme, jsou opuštěná a toulavá zvířata - kočky a psy. Útulek by sloužil pro dočasné umístění ztracených a opuštěných zvířat, pro divoká, ale i zraněná zvířata či jejich osiřelá mláďata. Zajišťoval by převýchovu a potřebnou péči do doby, než se o nalezené zvíře přihlásí původní majitel, případně než si zvíře převezme nový chovatel. Současně by se na tento problém mohlo navázat informační a osvětovou kampaní pro místní občany, jakým způsobem pečovat o domácí zvířata. Tato aktivita řeší i další problém, který se týká nedostatku pracovního a společenského uplatnění některých občanů. Společensky znevýhodnění lidé (se zdravotním postižením, špatnou finanční situací, sociálně vyloučení,..) mají mnohdy problém nalézt zaměstnání a obstát v pracovním kolektivu. Takoví lidé se mnohem snadněji zařadí do pracovního procesu v prostředí společensky nenáročném, např. v péči o zvířata, která navíc oplatí jejich péči přítulností. Tato pracovní místa finančně podporovaná z různých sociálních programů, ale i z běžných zdrojů obcí a místních podnikatelů, by měla být individuálně přizpůsobována možnostem zaměstnávaných osob např. délkou pracovní doby, formou pracovní doby a vykonávanou činností. Jaké jsou příčiny problému? V současné době se v regionu nachází jeden útulek pro opuštěná zvířata v regionu, a to v obci Lukavice. Dosavadní praxi úhrady paušální částky každou z obcí, která se zařízením spolupracuje, obce opouštějí, protože nejsou spokojeny s kvalitou péče o nalezená zvířata. Jiné vhodné zařízení však na území ORP chybí. Přitom počet opuštěných zvířat roste, ať už z pochopitelného důvodu nemoci, či smrti chovatele, tak především z důvodu nákladnosti či časové náročnosti péče o zvíře. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Zvýšení kapacity a kvality péče o opuštěná a handicapovaná zvířata. 2. Zvýšení bezpečnosti občanů umístěním volně pobíhajících domácích zvířat do útulku. 3. Zlepšení situace v počtu zatoulaných a opuštěných zvířat díky informační a osvětové kampani 4. Nově vzniklé pracovní úvazky pro znevýhodněné občany Zapojené obce Do rozvojové aktivityu bude zapojeno všech 32 obcí na území ORP Rychnov nad Kněžnou. Rozvojová aktivita bude připravována a organizována na půdě DSO 30

31 Mikroregion Rychnovsko 30 členskými obcemi. Iniciátorem rozvojové aktivity je obec Lukavice, na jejímž katastrálním území dosavadní útulek působí. Místo realizace rozvojové aktivity Rozvojová aktivita bude připravována a realizována ve vybrané obci regionu (Lukavice, Slatina n/zd., Synkov-Slemeno, aj.). Do aktivity bude zapojeno všech 32 obcí na území ORP Rychnov nad Kněžnou. V čem je navrhované řešení inovativní? Navržená rozvojová aktivita inovativní z těchto hledisek: 1. Výběr tématu - spojení potřeby péče o opuštěná zvířata s potřebou alternativních pracovních míst 2. Různorodost cílových skupin (vedení obcí-veřejnost-nezaměstnaní) Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity II./15 projednání záměru v DSO Rychnovsko II./17 realizace a ukončení aktivity 31

32 Rozvojová aktivita 3 Komunitní centrum sociálních služeb Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátorem této aktivity je Město Rychnov nad Kněžnou a další obce ORP. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? V současné době ještě některá specializovaná zařízení sociálních služeb v regionu chybí a jsou nahrazována zpoplatněnými službami zařízení z jiných regionů. I když najímání služeb pro jednotlivé osoby je krátkodobě levnější, z dlouhodobého hlediska by bylo vhodnější i ekonomičtější řešit tyto sociální služby přímo v regionu ORP, a to výstavbou společných zařízení pro občany všech obcí regionu. Jaké jsou příčiny problému? Stárnutí obyvatelstva je problémem celoevropským a je důsledkem zvyšující se úrovně a možností zdravotnictví i fyzicky méně náročného způsobu života než tomu bylo v minulosti. Bohužel změna způsobu života lidí vede nejen k dlouhověkosti, ale i velké rozvodovosti, resp. malé sňatečnosti a tím zvyšování počtu samostatně žijících jedinců. Lidé žijí více uzavřeně, mimo tradiční rodinné a sousedské komunity, a v případě potřeby pak nemají nikoho blízkého, kdo by se o ně postaral. Stávají se pak závislí na péči státu, který kapacitně nestačí nárůst počtu klientů sociálních služeb zvládat. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Snížení výskytu sociálně-patologických jevů, zajištění spokojenosti a stabilizace občanů. 2. Zajištění dostatečné nabídky sociálních a komunitních služeb pro občany. Zapojené obce Rozvojová aktivita bude připravována a organizována na půdě Města Rychnov n/kn.. Do aktivity bude zapojeno všech 32 obcí na území ORP Rychnov nad Kněžnou především formou podílu na užívání a udržitelnosti zařízení. Místo realizace rozvojové aktivity Místem realizace této aktivity bude území Města Rychnov n/kn.. V čem je navrhované řešení inovativní? Navržená rozvojová aktivita je inovativní z těchto hledisek: 1. Výběr tématu - komunitní centrum je pojem dosud nepříliš známý a veřejnost je zvyklá spíše na jednoúčelová zařízení (DPS, DD, domovina, atp.) Sloučením více funkcí zařízení a propojením různorodých aktivit i klientů budou umožněny inovativní postupy při řešení potřeb klientů. 32

33 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity II./15 projednání záměru v DSO Rychnovsko I./18 realizace a ukončení aktivity 33

34 Rozvojová aktivita 4 Výstavba domova pro seniory a zázemí pro péči v domácnosti Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátorem této aktivity je obec Záměl. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? V současné době ještě některá specializovaná zařízení sociálních služeb v regionu chybí a jsou nahrazována zpoplatněnými službami zařízení z jiných regionů. I když najímání služeb pro jednotlivé osoby je krátkodobě levnější, z dlouhodobého hlediska by bylo vhodnější i ekonomičtější řešit tyto sociální služby přímo v regionu ORP. Tento domov bude určen zejména těm seniorům, kteří nejsou vzhledem ke změně svého zdravotního stavu nebo sociální situace nadále schopni žít ve svém původním prostředí. Nabídne seniorům z obce Záměl a dalších obcí regionu prožití důstojného stáří v blízkosti svého domova, protože prostředí, ve kterém žijí nebo tráví svůj volný čas, je nedílnou součástí kvality života. Jaké jsou příčiny problému? Stárnutí obyvatelstva je problémem celoevropským a je důsledkem zvyšující se úrovně a možností zdravotnictví i fyzicky méně náročného způsobu života než tomu bylo v minulosti. Bohužel změna způsobu života lidí vede nejen k dlouhověkosti, ale i velké rozvodovosti, resp. malé sňatečnosti, a tedy zvyšování počtu samostatně žijících jedinců. Lidé žijí více uzavřeně, mimo tradiční rodinné a sousedské komunity, a v případě potřeby pak nemají nikoho blízkého, kdo by se o ně postaral. Stávají se pak závislí na péči státu, který kapacitně nestačí nárůst počtu klientů sociálních služeb zvládat. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Snížení výskytu sociálně-patologických jevů, zajištění spokojenosti a stabilizace občanů. 2. Zajištění dostatečné nabídky sociálních a komunitních služeb pro občany. Zapojené obce Rozvojová aktivita bude připravována a organizována na půdě obce Záměl. Do rozvojové aktivity budou zapojeny i ostatní obce z území ORP Rychnov n/k., a to podílem na využití zařízení a úhradě režijních výdajů. Místo realizace rozvojové aktivity Místem realizace této aktivity bude území obce Záměl. 34

35 V čem je navrhované řešení inovativní? Navržená rozvojová aktivita není přímo inovativní. Je v regionu potřebná a nová, kombinuje pobytové a terénní sociální služby, reaguje na demografické změny ve složení obyvatelstva. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity II./15 projednání záměru v DSO Rychnovsko I./18 realizace a ukončení aktivity 35

36 Rozvojová aktivita 5 Územní studie Hospodaření s vodou, Krajinný ráz atp. Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory této aktivity jsou společně starostové obcí Rychnovska. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Aktivita řeší nedostatek koncepčních podkladů pro rozvoj území Rychnovska. Kromě územních plánů jednotlivých obcí neexistuje pro území ORP komplexní dokument, který by zmapoval situaci některého odvětví životního prostředí v celém regionu. Potřebných koncepčních dokumentů je více koncepce hospodaření s vodou, nakládání s odpady, školství, protipovodňové ochrany, atp. Do akčního plánu budou jednotlivé potřebné dokumenty zařazovány v závislosti na dotačních zdrojích, protože jejich pořízení je poměrně nákladné. Aktuálně je uvažováno pořízení územní studie Hospodaření s vodou nebo Krajinný ráz. Jaké jsou příčiny problému? Nedostatek koncepčních dokumentů je důsledkem stále se měnících předpisů týkajících se činnosti obcí. Obce tak plánují ze dne na den bez možnosti dlouhodobých koncepcí. Současné legislativní postupy ani nevyžadují soulad záměru s koncepčním dokumentem vyjma strategických plánů rozvoje, které však obvykle neřeší jednotlivou problematiku v dostatečné hloubce a odbornosti. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Zajištění udržitelného rozvoje území v místních i širších souvislostech. Zapojené obce Do rozvojové aktivity bude zapojeno všech 32 obcí na území ORP Rychnov nad Kněžnou. Rozvojová aktivita bude připravována a organizována na půdě DSO Mikroregion Rychnovsko 30 členskými obcemi. Místo realizace rozvojové aktivity Místem realizace této aktivity bude pravděpodobně území celého ORP Rychnov nad Kněžnou. V čem je navrhované řešení inovativní? Navržená rozvojová aktivita je inovativní z těchto hledisek: 1. Komplexní řešení vybrané problematiky v souvislostech. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 36

37 II./15 projednání záměru v DSO Rychnovsko II./16 realizace a ukončení aktivity 37

38 Rozvojová aktivita 6 Koncepce odpadového hospodářství Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátorem této aktivity jsou společně všichni starostové obcí ORP. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Aktivita řeší současnou neuspokojivou situaci v oblasti odpadového hospodářství v regionu. Systém svozu a nakládání s odpadem je roztříštěn, je využíváno mnoho různých systémů sběru a dodavatelů služeb. Tím se odpadové hospodářství stává zátěží obecních rozpočtů, náklady pro obce i občany se stále zvyšují. Pro návrh a zavedení finančně udržitelnějšího řešení je potřeba situaci analyzovat a navrhnout opatření k zlepšení situace. Jaké jsou příčiny problému? Systém sběru a svozu odpadu i výše poplatků jsou v obcích ORP velmi roztříštěné, obce trvají na svém řešení, které pokládají za nejlepší. V regionu pracuje větší množství firem na svoz odpadu, tím se náklady na jejich činnost zvyšují. Odpadové hospodářství je tak velkou zátěží pro obecní i rodinné rozpočty, což vede k neplacení poplatků a odhazování odpadu na nevhodná místa. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Snížení finanční a organizační náročnosti sběru odpadu. 2. Zvýšení poměru vytříděného odpadu. 3. Snížení objemu odpadu. Zapojené obce Do rozvojové aktivity bude zapojeno všech 32 obcí ORP. Rozvojová aktivita bude připravována a organizována na půdě DSO Mikroregion Rychnovsko. Místo realizace rozvojové aktivity Místem realizace většiny aktivit bude území Rychnovska 32 obcí ve správě ORP Rychnov n/k. V odůvodněných případech (umístění skládky, apod.) bude místo realizace rozšířeno i o tato území (ORP Dobruška). V čem je navrhované řešení inovativní? Navržená rozvojová aktivita je inovativní z těchto hledisek: 1. Koncepčnost řešení vedoucí současně k ekonomickým i ekologickým úsporám. 38

39 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity II./15 projednání záměru I./17 realizace a ukončení aktivity 39

40 Rozvojová aktivita 7 Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti reg. tratě č. 023 Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátorem této aktivity je starosta Města Rokytnice v Orlických horách s ostatními starosty obcí na této žel. trati. (Doudleby n/orl., Vamberk, Peklo n/zd., Rybná n/zd.,slatina nad Zd., Pěčín). Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita je součástí komplexu opatření zajišťujících zachování a rozvoj osobní železniční dopravy v regionu. Studie proveditelnosti je prvním a nezbytným krokem, na jehož základě rozhodnou obce o proveditelnosti svého záměru. Jaké jsou příčiny problému? Regionální železniční trať Doudleby n/orlicí-rokytnice v O.h. stojí mimo hlavní zájem stávajícího vlastníka, provozovatele a dopravce. Provoz na ní se snižuje a trať chátrá. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Rozvojová aktivita má tyto cíle: 1. Objektivní rozhodnutí o smysluplnosti a ekonomických důsledcích provozování této trati zúčastněnými obcemi Zapojené obce Rozvojová aktivita bude připravována a organizována na půdě Města Rokytnice v Orlických horách. Do rozvojové aktivity budou zapojeny obce na železniční trati. Místo realizace rozvojové aktivity Místem realizace této aktivity bude území města Rokytnice v Orlických horách a obce na železniční trati. V čem je navrhované řešení inovativní? Navržen á aktivita je inovativní z těchto hledisek: 1. Provozování železniční tratě obcemi je dosud málo využívané řešení zanedbanosti železniční dopravy v odlehlých regionech. 40

41 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity II./15 projednání záměru se zastupiteli Města Rokytnice v Orlických horách a obcí na železniční trati. II./17 realizace a ukončení aktivity 41

42 6. Kontakty Dokument zpracovaly: Ing.arch. Kateřina Holmová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , mail: Pavla Zaňková, DiS. (pracovník pro analýzy a strategie), tel , mail: 42

43 7. Přílohy Příloha 1 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne , Prezenční listina. Příloha 2 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne , Prezenční listina. Příloha 3 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne , Prezenční listina, 2 fotografie. Příloha 4 Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne , Prezenční listina, fotografie. 43

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV období: 2014 2022 Sdružení SPLAV, z.s. 1 OBSAH 1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU 5 1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS 5 1. 1.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV období: 2015 2022

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV období: 2015 2022 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV období: 2015 2022 Sdružení SPLAV, z.s. 1 1. ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS Zájmové území Místní

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále vedl jednání valné hromady. Jednání bylo zahájeno ve

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a ve volitelném tématu "servis samosprávám" Dokument

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k tratím 021 a 022 210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - n. K. 211 Albrechtice - Nová Ves - Žďár n. O. - Borohrádek 207

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Téma: Cestovní ruch Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s.

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dodatek vznikl

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice Strategie území správního obvodu ORP Domažlice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na období

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Přítomni: p. Cahová, P. Rejchrt, P. Kotrnec, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Chráska (Jetřichov, místostarosta), p. Rosová, Ing.

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Dokument je zpracováván na období 2015-2024.

Dokument je zpracováván na období 2015-2024. Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti Dokument je zpracováván na období

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Téma: Cestovní ruch a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

Projekt Sdružení místních samospráv ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Projekt Sdružení místních samospráv ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Projekt Sdružení místních samospráv ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů (EChÚ) Projekt SMS-EChÚ MAS jako nástroj

Více

210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - Rychnov n. K.

210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - Rychnov n. K. 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k trati 020 103 Písek - Mlékosrby - Kosice - Obědovice - Kratonohy - Roudnice - Králové 151 Nepolisy - Zachrašťany - Nový Bydžov 152 Převýšov - Lišice - Lužec n.

Více