Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:"

Transkript

1 Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2

2

3 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne zapnete pfiijmûte nûkolik pfiátelsk ch rad. POZOR V OBLASTECH S TVRDOU VODOU! Voda ve Va em domácím vodovodu obsahuje vápník, kter má vliv na její tvrdost. Pokud jej neudrïíme pod kontrolou, mohlo by to mít kodlivé následky. Pfied zapoãetím práce je nutné se informovat na stupeà tvrdosti vody ve Va em vodovodu. Takové informace obdrïíte od Va í vodárenské spoleãnosti. Av ak buìte bez obav, abych pfiede la kodliv m následkûm jsem vybavena zmûkãovaãem, takïe má voda je vïdy pfiipravena k bezvadné funkci. NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ SOLI Na pravé stranû myãky najdete 4-polohov regulátor. 8 Pro nastavení poïadované polohy pouïijte minci. Správná pozice pro nastavení regulátoru je uvedena v následující tabulce v sledek testu pozice 1 pozice 2 pozice 3 pozice 4 HP- stupeà tvrdosti podle francouzské stupnice DH- stupeà tvrdosti podle nûmecké stupnice Toto jednoduché nastavení je dûleïité pro správnou funkãnost myãky nádobí

4 PROST EDKY PRO MYTÍ Buìte uji tûni, Ïe jsem vïdy v plné pracovní pohotovosti. Ke své práci v ak potfiebuji specifické prostfiedky. Jsou to: 1. SÒL 2. MYCÍ PROST EDEK 3. LE TÍCÍ PROST EDEK 1. SÒL. Proto, aby vápník ve vodû nezpûsobil kody. Byla jsem vybavena zmûkãovaãem vody, kter na sebe váïe vápník a voda pro mytí nádobí je tak ãistá. Aby mohl zmûkãovaã správnû pracovat musíte naplnit zásobník soli. NezapomeÀte v ak, Ïe jen v tom pfiípadû, vyïaduje-li to stupeà tvrdosti vody (viz tabulka) Pamatujte! nikdy nepouïívejte kuchyàskou sûl, pouïívejte pouze sûl urãenou pro myãku nádobí. Kam a jak se sûl plní pfied prvním pouïitím? Nejprve musíte odejmout mûj spodní ko. Od roubujte víãko nádrïky soli 13 a vyjmûte jej. Do nádrïky nalejte vodu (asi 1 l). Pak pomocí násypky, která je dodána s v robkem naplàte úplnû nádrïku solí (asi 1,5 kg). DÛleÏité: Tento úkon musí b t proveden pouze pfied prvním pouïitím. Pozdûji je zapotfiebí pouze doplàovat mnoïství soli. - Po naplnûní vodou a solí na roubujte zpût víãko nádrïky soli a ujistûte se, Ïe je pevnû dotaïeno. Souãasnû se pfiesvûdãte, Ïe na dnû myãky nezûstaly zbytky soli

5 Jak poznáte, Ïe potfiebuji více soli? Buìte bez obav. Indikátor na Va í myãce Vám to poví. Modely s optick m indikátorem: 17 Tento je umístûn na víãku nádrïky soli. 13 Indikátorem je zelen plováãek, kter ve své nejvy í poloze indikuje, Ïe nepotfiebuje Ïádnou sûl. JestliÏe se plováãek ztrácí a zelená barva jiï není vidût, pak to znamená, Ïe musíte doplnit sûl. na ovládacím panelu. KdyÏ se kontrol- Modely se svûtelnou kontrolkou: ka rozsvítí, doplàte ihned sûl. 5 Jak jste se doãetli v pfiedchozím textu je moïné, Ïe stupeà tvrdosti Va í vody nevyïaduje plnûní myãky solí. V takovém pfiípadû si nedûlejte Ïádné starosti, bude-li kontrolka indikátoru svítit. Je dûleïité si zapamatovat, Ïe myãku musíte naplnit solí je tû pfied zapoãetím práce, nikoliv aï potom. 2. MYCÍ PROST EDEK. MnoÏství je dáno typem programu. Tak a nyní do práce. Nejprve mû naplàte mycím prostfiedkem. Zásobník najdete na vnitfiní stranû dvefií. NaplÀte jej mycím prostfiedkem. 14 Kolik mycího prostfiedku potfiebuji? U mycího prostfiedku (ne koncentrát) ve formû prá ku nebo tablet: - pro pfiedmytí - Ïádn - pro normální, delikátní, ekonomické nebo rychlé programy; 25 gramû (1,5 polévkové lïíce prá ku nebo 1 tableta) - pro intenzivní program; 2 dávky - jednu asi 25 gramû do zásobníku a druhou asi 15 gramû (1 polévková lïíce nebo pûl tablety) na vnitfiní stranu dvefií. V pfiípadû koncentrátû nebo tekut ch mycích prostfiedkû postupujte podle v robcem uveden ch doporuãení na obalu

6 3. LE TÍCÍ PROST EDEK. Le tí a dodává leskl povrch. Základní funkcí tohoto prostfiedku je odstranûní skvrn, které se objeví na nádobí po jeho umytí a dosaïení co nejvût ího lesku. Kam a jak se prostfiedek plní? Mám k tomu pfiíslu n zásobník 15 na vnitfiní stranû dvefií, hned vedle zásobníku mycího prostfiedku. Otoãte a vyjmûte víãko zásobníku a naplàte le tící prostfiedek aï do vyznaãeného maxima. Dávejte pozor, abyste nepfielili; v opaãném pfiípadû vytfiete myãku utûrkou aby mycí program mohl probûhnout správnû (hrozí tvofiení pûny). Jak je dávkování prostfiedku regulováno? Po naplnûní zásobníku mûïete nastavit mnoïství dávkování prostfiedku otáãením voliãe v dávkovaãi mezi hodnotami 1 aï 6 (od v robce nastavena poloha 2). Potfiebnou hodnotu nastavení posuìte sami prohlédnutím nádobí po skonãení nastaveného programu. JestliÏe jsou na nádobí stopy po kapkách vody nebo vápníku nastavte voliã na vy í hodnotu, naopak zpozorujete-li stopy po stékání vody (bílé prouïky) sniïte hodnotu nastavení. Kdy musíte pfiidat le tící prostfiedek? Pouze tehdy, kdyï je tato potfieba indikována na Va í myãce. Modely s prûhledn m okénkem indikátoru: 16 indikátor je umístûn vedle zásobníku le tícího prostfiedku. Je-li okénko jasné je tfieba doplnit prostfiedek, je-li temné není nutno prostfiedek doplàovat! Pfii doplàování le tícího prostfiedku dbejte na to, abyste nepfielili. Modely se svûtelnou kontrolkou: 4 JestliÏe se kontrolka na ovládacím panelu rozsvítí, znamená to, Ïe je tfieba doplnit le tící prostfiedek

7 SPRÁVNÉ PLNùNÍ MYâKY NÁDOBÍM SPRÁVNÉ PLNùNÍ MYâKY NÁDOBÍ Pro zaji tûní dobr ch v sledkû je velmi dûleïité ukládat nádobí správnû na mé mfiíïky. KaÏdé nádobí musí b t samostatnû uloïeno v pfiíslu ném ko i s pfiíslu n mi mezerami mezi jednotliv mi kusy nádobí, aby se v ude dostala voda. Tak je zaruãena správná funkce a úspora Va eho ãasu a penûz. 1. Standardní ko Otoãte zaráïku (A) Vytáhnûte ko smûrem k sobû a vyjmûte jej VloÏte ko zpût do v ky, kterou jste vybrali Otoãte zaráïku zpût do pûvodní polohy (B). 2. Nastaviteln horní ko AniÏ byste museli vyjmout horní ko z jeho dráïky, mûïete nastavit jeho v ku jednoduch m ruãním pohybem, napfi. v pfiípadû umístûní keramického nádobí. V obou polohách zatáhnûte smûrem nahoru ve stfiedu ko e. Regulací v ky horního ko e je mínûno, Ïe mûïete nastavit jeho poïadovanou v ku. S ko em v nejvy í poloze mûïete vloïit talífie s prûmûrem aï 19 cm do horního ko e a s prûmûrem aï 31 cm do spodního ko e. S ko em v nejniï í poloze mûïete vloïit talífie s prûmûrem aï 24 cm do horního ko e a s prûmûrem aï 26 do dolního ko e

8 Vkládání nádobí - Do spodního ko e. Více zneãi tûné a více odolné nádobí, hrnce, pánve, talífie (v echny hluboké napravo, mûlké nalevo). Nádobí musí b t naklonûno smûrem k Vám a mezi jednotliv mi kusy je nutné zajistit mezery aby se v ude mohla dostat voda. Pánve a hrnce umístûte dnem vzhûru. JestliÏe má Va e myãka sklopné podpûry mûïete je vyuïít, ve vertikální poloze pro talífie a v horizontální poloze pro rozmûrné kusy nádobí. - ko na pfiíbory. Je urãen pro umístûní pfiíborû a noïû a je umístûn ve spodním ko i myãky. Oddûlené pfiihrádky Vám umoïàují oddûlit rûzné kusy, které se umísèují vïdy rukojetí dolû. - Do horního ko e: Ménû zneãi tûné a kfiehké nádobí, álky, sklo a porcelán. Jednotlivé kusy se umísèují vïdy otevfienou stranou dolû. Olovûn kfii Èál se nesmí m t v myãkách nádobí, protoïe kontinuální mytí zpûsobí, Ïe je matn a ztrácí svûj lesk. JestliÏe je aktivována funkce poloviãní náplà (u myãek, které jsou jí vybaveny) pak v echny kusy nádobí musí b t vloïeny do tohoto ko e vãetnû noïû a pfiíborû (jsou vloïeny do jedné z ãásti dvojitého ko e na pfiíbory, kter je normálnû na dnû. Po naplnûní myãky nádobím a pfiíbory se ujistûte, Ïe sprchovací rameno 11 se volnû otáãí aniï by zavadilo o nádobí, pfiíbory apod. Na ko nezavû ujte Ïádné pfiedmûty, které by bránily volnému otáãení ramene

9 DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ Pfieãíst si návod k obsluze a fiídit se jeho radami je velmi dûleïité pro Va i spokojenost. 1. Doporuãení pro ãi tûní. - ãistûte mycí filtr 12, kdyï spatfiíte nahromadûné zbytky. Vyjmûte jej otoãením drïadla. âistûte jej pod tekoucí vodou a kartáãkem. Filtr vraète zpût, av ak pozor. Je velmi dûleïité filtr správnû nasadit a zajistit. V opaãném pfiípadû hrozí ucpání trysek a sprchovacích ramen. - RovnûÏ ãistûte myãku pravidelnû uvnitfi i vnû. Uvnitfi: KaÏd ch 6 mûsícû naplàte zásobník mycího prostfiedku speciálním prostfiedkem pro ãi tûní myãek nádobí, nastavte ekonomick program a nechte probûhnout kompletní mycí cyklus. Vnû: Je pfiípustné pouïít mûkkou houbu navlhãenou v saponátu. Potom v e dobfie vysu te utûrkou. Z dûvodû bezpeãnosti mû pfied zapoãetím ãi tûní odpojte od elektrické sítû (vytaïením vidlice síèového pfiívodu ze zásuvky). 2. Doporuãení pro rûzné druhy nádobí - nerezové pfiíbory: Umyji je bez jak chkoliv problémû - Stfiíbrné pfiíbory: ZabraÀte jejich kontaktu s jin mi druhy pfiíborû jinak dojde ke vzniku hnûd ch skvrn. VloÏte je do oddûlené pfiihrádky. - hliníkové nádobí: nedoporuãuje se jej m t v myãce nádobí. Vznikají na nûm skvrny a tmavne. - Ozdobn porcelán: Stejnû jako pfii ruãním mytí - - jestliïe dekorace není prvotfiídní kvality, dochází postupnû k jejímu vyblednutí event. po kození. Vzácné nádobí se nedoporuãuje m t v myãce. - Sklo: Vkládejte pouze sklo odolné mytí v myãkách. Pfii mytí se doporuãuje pouïívat ekonomické a etrné programy. Nevkládejte olovnaté sklo. - Plastické hmoty: V myãce lze m t pfiedmûty odolné teplotám a urãené pro myãky nádobí. V pfiípadû pochybností se zeptejte Va eho prodejce. Nevkládejte malé a lehké pfiedmûty (lïiãky na medikamenty apod.). - Dfievo a keramika: Tyto pfiedmûty se nedoporuãují m t v myãce nádobí

10 ZAPNUTÍ MYâKY Pfied zapoãetím práce pfiekontrolujte následující: 1. Pfiekontrolujte, jsem-li pfiipojena k elektrické síti (zástrãka v zásuvce) s odpovídající pojistkou (16A). 2. Otevfiete ventil pfiívodu vody 3. Zkontrolujte mnoïství soli a oplachovacího prostfiedku 4. VloÏte nádobí 5. NaplÀte zásobník prostfiedkem Zvolte mycí program 7. viz. V bûr programû, dále. 7. Zmáãknûte tlaãítko zapnuto/vypnuto 2. 2 Rozsvítí se síèová kontrolka. 1 Zvolen program zaãíná. POZOR: Neotvírejte dvefie myãky bûhem mycího programu. MÛÏe to naru it mycí cyklus. V BùR PROGRAMÒ Máte celou fiadu moïností Voliã programû 7 Otáãejte knoflíkem voliãe ve smûru hodinov ch ruãiãek aï nastavíte ãíslo poïadovaného programu. Tlaãítka pfiídavn ch funkcí 3 V závislosti na modelu Va í myãky je tato vybavena tlaãítky pfiídavn ch funkcí, 3 která musí b t pouïívána v závislosti na poïadovaném programu. Dále jsou uvedeny tabulky mycích programû. Vyberte si tabulku odpovídající Va emu modelu myãky - 8 -

11 P EHLED MYCÍCH PROGRAMÒ MODEL S JEDNÍM TLAâÍTKEM Program TypPouÏití Mycí prostfiedky teplota (dále jen MP) âíslo Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - které není pouïito bezprostfiednû 2 Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 Normální mytí bez Pro ménû pfiedmytí zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN MODEL SE DVùMA TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 _ Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN

12 MODEL SE T EMI TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 _ Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí Jemné mytí Specielnû pro sklo _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN U myãek bez náplnû MODEL SE âty MI TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 _ Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí Jemné mytí Specielnû pro sklo _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN

13 MODEL S PùTI TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí Jemné mytí Specielnû pro sklo _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN Poloviãní náplà Myãka je vybavena tlaãítkem poloviãní náplnû. Pfii jeho zmaãknutí mûïete m t 6 souprav 1) Ve keré nádobí vãetnû pfiíborû umístûte na horní ko. 2) Vyberte program podle odpovídající tabulky 3) Zmáãknûte tlaãítko. 4) MnoÏství mycího prostfiedku je 15g do zásobníku +5g na vnitfiní stranu dvefií pro intenzivní program a 15g pro ostatní programy

14 - 12 -

15 síèová kontrolka tlaãítko zapnuto/vypnuto tlaãítka pfiídavn ch funkcí kontrolka mnoïství le tícího prostfiedku kontrolka mnoïství soli rukojeè dvefií voliã programû regulátor mnoïství soli horní ko horní sprchovací rameno dolní sprchovací rameno filtr nádrïka soli zásobník mycího prostfiedku zásobník le tícího prostfiedku indikátor le tícího prostfiedku indikátor soli

16 DOBRÉ RADY 1. Uãinili jste v e správnû a pfiesto nepracuji? Mohlo to b t: Pfieru ená dodávka el. energie Pfieru ená pojistka patnû jste zavfieli dvefie Nezmáãkli jste tlaãítko zapnuto/vypnuto 2. Jsem zapnutá, ale neteãe voda Co se stalo? Pfieru ena dodávka vody Zavfien ventil pfiívodu vody Filtr pfiívodního ventilu ucpán (umístûn v myãce)

17 3. Nádobí není tak ãisté a lesklé jak jste oãekávali NepouÏili jste mycí prostfiedek urãen pro myãky Nenaplnili jste zásobník mycího prostfiedku, nebo jste nezavfieli kryt zásobníku Neumístili jste správnû nádobí. Prohlédnûte zda nádobí není tûsnû na sobû. Sprchovací rameno se volnû neotáãí Otvory sprchy na rameni jsou ucpány Nebyl správnû nasazen filtr, nebo nebyl vyãi tûn Odtoková hadice je ucpaná Nebyl vybrán správn program Nebylo správnû nastaveno dávkování le tícího prostfiedku. Nebo jste zapomnûli doplnit sûl Nebyl pouïit le tící prostfiedek Pokud se ani teì nepodafiilo vyfie it Vá problém, vypnûte spotfiebiã, zavfiete ventil pfiívodu vody a zavolejte SERVISNÍ SLUÎBU

18 Návod k instalaci ÚVODNÍ UPOZORNùNÍ VáÏen zákazníku Tato pfiíruãka Vám má pomoci pfii instalaci, pfiipojování a eventuelnû zabudování va í myãky do kuchyàské linky. Na konci této pfiíruãky najdete obrazovou pfiílohu, ve které jsou uvedeny obrázky slouïící pro snadnûj í pochopení textové ãásti. Doporuãujeme Vám si tento návod vãetnû obrazové pfiílohy dûkladnû prostudovat. Pfiedejdete tak moïn m problémûm a závadám Va eho v robku. Typov títek Tento títek se nachází na vnitfiní stranû dvefií myãky. Najdete na nûm v echny potfiebné údaje pro instalaci myãky. Pfied pfiipojením myãky k el. síti a vodovodnímu fiádu se s tûmito údaji dûkladnû seznamte. POZOR!! Instalaci spotfiebiãe smí provést pouze odborník s potfiebnou kvalifikací. Instalace musí odpovídat pfiedpisûm a technick m normám. Pfied pfiipojením spotfiebiãe k el. síti a vodovodnímu fiádu je tfieba vykonávat rûzné pfiípravné práce, podle toho zda myãka bude zabudována do kuchyàské linky nebo bude panelována ve shodû s nábytkem apod. VYBALENÍ Opatrnû vyjmûte balící komponenty, které slouïí k ochranû po dobu transportu. Po vybalení v robku pfiemístûte pfiední nastavitelné noïky z pozice (A) do pozice (B) (viz obr. 1). V pfiípadû, Ïe máte spotfiebiã urãen k vestavûní do linky, odejmûte nejprve horní ochrannou desku. Nastavitelné noïky ponechte v pozici A. OdstraÀte pfiepravní upevnûní ko e na nádobí, které jsou uvnitfi myãky

19 VOLNù STOJÍCÍ MYâKA Tento v robek je konstruován tak, Ïe jej mûïete umístit dle Va eho pfiání a poïadavkû. Rozmûry jsou uvedeny na obr. 2. Dobfie se s nimi seznamte, pomohou Vám pfii instalaci. POLOHA MYâKY Pfied pfiipojením musí b t myãka postavena do vodorovné polohy, pokud moïno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou b t vyrovnány pomocí nastaviteln ch noïiãek (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak mûïe b t provedeno pfiipojení k el. síti a vodû. MYâKY URâENÉ PRO PANELOVÁNÍ Tento v robek je konstrukãnû uzpûsoben tak, Ïe jej mûïete pouïít jako volnû stojící nebo ho umístit do vhodného prostoru ve va í kuchyàské lince a dekorativnû uzpûsobit tak, aby ladil s va im nábytkem. Rozmûry: Na obrázku 2 jsou uvedeny rozmûry myãky, na obr. 5 jsou uvedeny minimální rozmûry prostoru potfiebného pro zabudování do nábytku. POLOHA MYâKY Pfied pfiipojením musí b t myãka postavena do vodorovné polohy, pokud moïno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou b t vyrovnány pomocí nastaviteln ch noïiãek (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak mûïe b t provedeno pfiipojení k el. síti a vodû. DEKORACE DVE Í Má-li mít va e myãka stejnou dekoraci jako okolní, mûïete dekorovat dvefie pfiíslu n m panelem, kter nesmí mít vût í tlou Èku neï 4,5 mm. Instalace panelu 1. Vyjmûte rám dvefií myãky vy roubováním roubû dle obr Pfiipravte si panel podle rozmûrû na obr. 3 (597x587 mm). 3. Panel pfiipevnûte zpûtn m namontováním rámu dvefií. Nyní mûïe b t v robek pfiipojen k el. síti a vodû. VESTAVNÉ MYâKY Tento v robek je konstrukãnû uzpûsoben tak, Ïe jej mûïete zabudovat do vybraného místa ve va í kuchyàské lince. Souãasnû mohou b t panelována dvífika tak, aby splynula s nábytkem. Rozmûry: Na obr. 5 jsou uvedeny rozmûry jak spotfiebiãe, tak minimální rozmûry prostoru v kuchyàské lince. Prosím dobfie se s nimi seznamte. Má-li b t myãka umístûna pod pracovní desku nábytku, musí b t odstranûna její vrchní deska vy roubováním roubû jak je naznaãeno na obr. 4. Pozdûji tyto rouby pouïijeme pro pfii roubování k desce kuchyàského nábytku, aby myãka získala lep í stabilitu. POLOHA MYâKY Pfied pfiipojením musí b t myãka postavena do vodorovné polohy, pokud moïno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou b t vyrovnány pomocí nastaviteln ch noïiãek (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak mûïe b t provedeno pfiipojení k el. síti a vodû

20 PANELOVÁNÍ A MONTÁÎ DVE Í 1. Odejmûte rám dvefií myãky vy roubováním roubû jak je uvedeno na obr Odfiíznûte dekoraãní panel na doporuãenou v ku (h), aby byl v souladu s nábytkem. 3. Rám dvefií na horním konci odfiíznûte o v ku (h) stejnou jako u dekoraãního panelu. 4. V ku (h) spodní hrany dvefií nastavte postranními rouby. 5. Pfiipevnûte dekorativní panel na dvefie. Souãasnû nasaìte rám a naznaãte polohu nov ch otvorû. Vyvrtejte otvory vrtákem 3,25mm. Pfii roubujte rám dvefií zpût. Poznámka: JestliÏe chcete zakr t myãku i ve spodním soklu v souladu s nábytkem kuchyàské linky, postupujte následovnû. 1. Vyjmûte spodní sokl podle obr NezapomeÀte vymûnit pozici nastaviteln ch noïek 3. Nasaìte spodní sokl, pfied tím pfiizpûsobte rozmûry podle obr. 4 Nyní mûïete pfiipojit myãku k el. síti a vodû. POSTUP P I ZABUDOVÁNÍ MYâKY Pomocí noïky B nastavte v ku myãky tak, aby korespondovala v kou s deskou kuchyàské linky (obr. 7). U va í myãky mûïete rovnûï pomocí nastavovací noïky docílit v ky aï 840 mm. VYROVNÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 8) Tento postup je tfieba pouïít v pfiípadû, Ïe je zapotfiebí vyrovnat ovl. panel myãky do jedné linie se zásuvkami kuchyàského nábytku. K tomu potfiebujete li ty a rouby, které najdete pfiiloïené uvnitfi spotfiebiãe. Pokud je v ka zásuvky 110 mm není tfieba provádût Ïádné dal í úkony. JestliÏe je tato v ka vût í neï 110 mm musí b t vloïeno odpovídající mnoïství li t (posunutí A=5 mm; B=5 mm) dokud nejsou oba rozmûry stejné (zásuvka a ovl. panel). Pfiitom pfiekontrolujte zda dvefie spotfiebiãe jsou v rovinû se spodním soklem nábytku. ZABUDOVÁNÍ MYâKY Po vykonání v e uveden ch prací je moïno myãku zainstalovat do nábytku. Pfii tom postupujete následovnû: 1. Na spodní stranu desky nábytku pfiilepte ochrannou fólii, která chrání nábytek pfied po kozením vlivem zkondenzované vody bûhem provozu myãky (viz obr. 9) 2. Pomocí pfiiloïené ablony vyznaãte body na vnitfiní stranû ozdobn ch dvefií. Ty slouïí k pozdûj ímu pfiipevnûní spojovacích elementû (obr. 10). UPOZORNùNÍ Pfii pfiípravû ozdobn ch dvefií musíte vzít v úvahu jestli byl ovládací panel vyrovnán pomocí li t nebo ne. A) V pfiípadû Ïe ne, mûïe b t referenãní bod 0, kter se nachází na horním okraji ablony shodn s horním okrajem spojovacího elementu dvefií

21 B) JestliÏe do lo k posunutí ovládacího panelu, pak musíte referenãní body posunout tak, Ïe kaïd ch 5 mm odpovídá jedné li tû, kterou jste pouïili. 3. PfiiloÏte ablonu, vyrovnejte ji s hranami dvefií, pevnû pfiipevnûte a vyznaãte body. Potom vyvrtejte otvory vrtákem prûmûru 2,5 mm (obr. 1) a pfiipevnûte spojovací elementy. Pfii vrtání dbejte na to, abyste nepo kodili nebo neprovrtali dvefie. Okraj Y (obr. 11) musí b t smûrem k ovládacímu panelu. 4. Nasaìte ozdobné dvefie konzolemi do otvorû dvefií myãky (obr. 12). Dbejte, aby okraj Y byl smûrem k ovládacímu panelu. 5. Opatrnû otevfiete dvefie myãky spolu s ozdobn mi dvífiky (panelem) a pfii roubujte je pfiiloïen mi rouby (obr. 13). 6. Nasaìte spodní sokl podle postupu na obr Pfiipevnûte myãku ke spodní stranû pracovní desky nábytku. (obr. 14) 8. Nakonec pfiezkou ejte správnou funkci dvefií (obr. 15). Nyní je moïno provést pfiipojení k vodû a el. síti. P IPOJENÍ K VODù PfiiloÏená tlaková hadice je opatfiena roubovací pfiipojovací koncovkou rozmûrû 3/4 (obr. 16). Provozní tlak se musí pohybovat mezi 4,9 aï 98 N/cm2. Pfii vy ím tlaku je nutné pouïít redukãní ventil. POZOR! Pfii instalaci dbejte na to, aby nedo lo k uskfiípnutí nebo po kození pfiívodní hadice. Pfiipojení k teplé vodû Vût ina modelû se pfiipojuje ke studené vodû, nûkteré modely je v ak moïné pfiipojit i k teplé vodû (max. 60 C). Prosím, poraìte se s prodejcem nebo servisním technikem. NAPOJENÍ NA ODPAD (obr. 17) Pfii napojení odtokové hadice do odpadu dbejte aby: 1. Délka odtokové hadice nebyla del í neï 3m. 2. Konec odtokové hadice byl ve v ce mezi 0,5-1 m nad podlahou. 3. Bylo instalováno sifonové zafiízení. 4. Nebyla uskfiípnuta nebo po kozena odtoková hadice. VELMI DÒLEÎITÉ Pfiesvûdãte se pfii namontování odpadní hadice, Ïe spojení je pevné a dobfie zaji tûno. Vyvarujete se tím moïnému úniku odpadní vody a vzniku kody. ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ Spotfiebiã nesmí b t ji tûn více, jak 16A pojistkou. Musí b t provedeno dokonalé spojení s ochrannou soustavou (uzemnûní). Prosím, pfiesvûdãte se, Ïe el. zásuvka má ochrann kolík spojen se zemí, a Ïe napûtí v zásuvce odpovídá napûtí na typovém títku spotfiebiãe. POZOR! V robce neruãí za kody zpûsobené neodborn m zacházením nebo nedodrïením uveden ch pokynû. Tento spotfiebiã je odru en a z hlediska ru ení rozhlasu a televize odpovídá evropské direktivû 87/308/EEC

22 - 20 -

23 - 21 -

24 - 22 -

25 INFORMAâNÍ LIST Model FAGOR 1VFE-14 1VF-56IAL 1VF-56IX 1VFG-25I Tfiída úãinnosti energie C B C (na stupnici od A - nejvy í do G - nejniï í) â. programu pro normaliz. cyklus Spotfieba energie [kwh/norm. cyklus] * 1,45 1,22 1,45 Tfiída úãinnosti mytí C A C (na stupnici od A - nejvy í do G - nejniï í) Tfiída úãinnosti su ení D C D (na stupnici od A - nejvy í do G - nejniï í) Poãet sad nádobí (pfii normaliz. náplni) Spotfieba vody l/norm. cyklus Doba programu standartního cyklu [min] Odhadovaná roãní spotfieba energie [kwh] ** Odhadovaná roãní spotfieba vody [l] ** Hluk [db(a)] *** * - Spotfieba energie dle âsn EN Skuteãná spotfieba závisí na zpûsobu pouïití spotfiebiãe. ** - Odhadovaná roãní spotfieba pfii 220 normalizovan ch cyklech *** - Deklarovaná hladina akustického v konu vyzafiovaná spotfiebiãem a ífiená vzduchem. Údaje jsou uvedeny dle poïadavkû vyhl. ã. 215/2001 Sb., v platném znûní

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ Z Návod k pouïití MDI 22 E10 MYâKY NÁDOBÍ OBSH Bezpeãnostní upozornûní Instalace Zafiízení na zmûkãování vody Dávkování soli Usazení horního ko e Ukládání nádobí Informace o laboratorním testování Vkládání

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie.

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie. MANUÁL VLASTNÍKA SU IâKA LG S TEPELN M âerpadlem Pfiedtím, neï zaãnete su iãku pouïívat, si pozornû pfieãtûte tuto uïivatelskou pfiíruãku a schovejte si ji pro budoucí pouïití. POUÎÍVATEªSKÁ PRÍRUâKA SU

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DELONGHI ESAM 3100.S B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Automatická praèka NÁVOD POUŽITÍ EWC 1150 192 996 950-00 - 282008 CZ Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Model TY-WK42PV2W Pfied zahájením práce si dûkladnû pfieãtûte tyto pokyny a Pfiíruãku k irokoúhlému

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k montáïi www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe pfiístroje a jeho pfiipojování se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Univerzální pouïití, jednoduchá montáï, spolehlivá funkce Jako v konn elektrohydraulick, plnû automatick pohon kfiídel

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

K960 Ring. Návod k pouïití

K960 Ring. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Ring NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku Přímá bruska GD0800C GD0810C Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku Ti tûno v Japonsku Dvojitá izolace SPECIFIKACE Model.........................................................................

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Návod k pouïití K3600 MKII

Návod k pouïití K3600 MKII K3600 MKII Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH T e c h n i k a v p l a s t u SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 02-44001500, fax: 02-44910700, e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli sanitární kalová čerpadla WC a koupelna kdekoli www.sanibroy.cz 1958 2008 Sanitární kalové čerpadlo co je to? Nûkdy je tûïké, ne-li dokonce nemoïné, instalovat sanitární zafiízení na potfiebné místo. Hlavní

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

M A G N E T I C K É S T O J Á N K Y

M A G N E T I C K É S T O J Á N K Y MAGNETICKÉ STOJÁNKY magnetické stojánky magnetické stojánky Stojánky NOGA najdou uplatnûní pfiedev ím ve strojírenském prûmyslu, ale lze je pouïít i pro upnutí lékafisk ch pfiístrojû, slouïí ve filmovém

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 2.6.9, str. 1 6/4.2.6.9 OVĚŘENÍ SHODY JEDNOSTRANNÉ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. OVĚŘENÍ SHODY provedení strojního zařízení s požadavky ČSN

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AUTOMATICKÁ PRÁâKA F1422TD(1~9) F1222TD(1~9) F1022TD(1~9) (2P~29P)

AUTOMATICKÁ PRÁâKA F1422TD(1~9) F1222TD(1~9) F1022TD(1~9) (2P~29P) F1422TD(1~9) F1222TD(1~9) F1022TD(1~9) (2P~29P) AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu (30P~57P) ëakujeme za zakúpenie tejto plne automatickej práãky zn. LG. Preãítajte si prosím starostlivo tento Návod na

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev Dokument 1/2013 Tlaková lahev Zpracovali: ãlenové PS 3 âatp Praha, duben 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Dodávky plynû... 4 3.

Více

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU Certifikáty Elektropfiístroj s.r.o. Praha 4 - Modfiany, v robce

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

B2100 UÏivatelsk manuál

B2100 UÏivatelsk manuál B2100 UÏivatelsk manuál â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH B2100 UÏivatelsk manuál P eãtûte si tento návod pozornû p ed pouïíváním svého mobilního telefonu. Návod si nechejte pro p ípad pot eby do nûj nahlédnout

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y Instrukční příručka Tento přístroj, určený pro exkluzivní domácí použití, byl vyvinutý pro mytí nádobí. Velmi důležité: Přečtěte si celou tuto příručku dříve, než nainstalujete a začnete používat tento

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka Návod k pouïití M25-85F M25-85FH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

VarioTec. Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! 181003441_CS_0713

VarioTec. Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! 181003441_CS_0713 VarioTec CS Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! 181003441_CS_0713 Obsah Bezpečnostní Warnhinweise pokyny Bezpečnostní pokyny... CS 3 Vysvětlení indikace a tlačítek... CS 4 Všeobecně...

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití KOČÁREK LINOA - NÁVOD K POUŽITÍ Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití UPOZORNĚNÍ Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Pokud je dítě v kočárku, vždy jej mějte na dohled. Před použitím si ověřte,

Více

P/No.: MFL31184296. Dovozce do âr a SR:

P/No.: MFL31184296. Dovozce do âr a SR: Dovozce do âr a SR: LG Electronics CZ, s.r.o. Zlat Andûl NádraÏní 23/344 151 34 Praha 5 âeská republika www.lgecz.cz e-mail: info@lgecz.cz tel.: +420 234 094 600 P/No.: MFL31184296 WD-1239(0~9)SDK WD-1039(0~9)SDK

Více

AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním. AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu

AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním. AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu MODEL : WD-16220FD WD-16225FD WD-14220FD WD-14225FD WD-12220FD WD-12225FD WD-10220FD WD-10225FD AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním Díky za zakoupení této plnû automatické praãky zn.lg. Pfieãtûte si

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

PARNÍ ČISTIČ HA-188. Návod k použití. 1400 W; 230 V ~ 50 Hz. Odkládejte vždy mimo dosah dětí!!! Zákaz používání osob mladší 15 let!!!

PARNÍ ČISTIČ HA-188. Návod k použití. 1400 W; 230 V ~ 50 Hz. Odkládejte vždy mimo dosah dětí!!! Zákaz používání osob mladší 15 let!!! PARNÍ ČISTIČ HA-188 1400 W; 230 V ~ 50 Hz Odkládejte vždy mimo dosah dětí!!! Zákaz používání osob mladší 15 let!!! Návod k použití Popis přístroje: Vypínač Zásobník vody Kontrolka Přívod Držák kartáče

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36 ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35 Pfiíslu enství 36 Regeneraãní pfiípravky 37 Technické charakteristiky 38 2 Instalace 41 PRÒMYSLOV

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o.

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA XPi s.r.o. Chtûli bychom Vám podûkovat, Ïe jste si zakoupili ná bezdrátov DUALPHONE a/nebo bezdrátové DUALPHONE sluchátko. Doufáme, Ïe si tyto na e v robky náleïitû uïijete. Soulad

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více