Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:"

Transkript

1 Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2

2

3 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne zapnete pfiijmûte nûkolik pfiátelsk ch rad. POZOR V OBLASTECH S TVRDOU VODOU! Voda ve Va em domácím vodovodu obsahuje vápník, kter má vliv na její tvrdost. Pokud jej neudrïíme pod kontrolou, mohlo by to mít kodlivé následky. Pfied zapoãetím práce je nutné se informovat na stupeà tvrdosti vody ve Va em vodovodu. Takové informace obdrïíte od Va í vodárenské spoleãnosti. Av ak buìte bez obav, abych pfiede la kodliv m následkûm jsem vybavena zmûkãovaãem, takïe má voda je vïdy pfiipravena k bezvadné funkci. NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ SOLI Na pravé stranû myãky najdete 4-polohov regulátor. 8 Pro nastavení poïadované polohy pouïijte minci. Správná pozice pro nastavení regulátoru je uvedena v následující tabulce v sledek testu pozice 1 pozice 2 pozice 3 pozice 4 HP- stupeà tvrdosti podle francouzské stupnice DH- stupeà tvrdosti podle nûmecké stupnice Toto jednoduché nastavení je dûleïité pro správnou funkãnost myãky nádobí

4 PROST EDKY PRO MYTÍ Buìte uji tûni, Ïe jsem vïdy v plné pracovní pohotovosti. Ke své práci v ak potfiebuji specifické prostfiedky. Jsou to: 1. SÒL 2. MYCÍ PROST EDEK 3. LE TÍCÍ PROST EDEK 1. SÒL. Proto, aby vápník ve vodû nezpûsobil kody. Byla jsem vybavena zmûkãovaãem vody, kter na sebe váïe vápník a voda pro mytí nádobí je tak ãistá. Aby mohl zmûkãovaã správnû pracovat musíte naplnit zásobník soli. NezapomeÀte v ak, Ïe jen v tom pfiípadû, vyïaduje-li to stupeà tvrdosti vody (viz tabulka) Pamatujte! nikdy nepouïívejte kuchyàskou sûl, pouïívejte pouze sûl urãenou pro myãku nádobí. Kam a jak se sûl plní pfied prvním pouïitím? Nejprve musíte odejmout mûj spodní ko. Od roubujte víãko nádrïky soli 13 a vyjmûte jej. Do nádrïky nalejte vodu (asi 1 l). Pak pomocí násypky, která je dodána s v robkem naplàte úplnû nádrïku solí (asi 1,5 kg). DÛleÏité: Tento úkon musí b t proveden pouze pfied prvním pouïitím. Pozdûji je zapotfiebí pouze doplàovat mnoïství soli. - Po naplnûní vodou a solí na roubujte zpût víãko nádrïky soli a ujistûte se, Ïe je pevnû dotaïeno. Souãasnû se pfiesvûdãte, Ïe na dnû myãky nezûstaly zbytky soli

5 Jak poznáte, Ïe potfiebuji více soli? Buìte bez obav. Indikátor na Va í myãce Vám to poví. Modely s optick m indikátorem: 17 Tento je umístûn na víãku nádrïky soli. 13 Indikátorem je zelen plováãek, kter ve své nejvy í poloze indikuje, Ïe nepotfiebuje Ïádnou sûl. JestliÏe se plováãek ztrácí a zelená barva jiï není vidût, pak to znamená, Ïe musíte doplnit sûl. na ovládacím panelu. KdyÏ se kontrol- Modely se svûtelnou kontrolkou: ka rozsvítí, doplàte ihned sûl. 5 Jak jste se doãetli v pfiedchozím textu je moïné, Ïe stupeà tvrdosti Va í vody nevyïaduje plnûní myãky solí. V takovém pfiípadû si nedûlejte Ïádné starosti, bude-li kontrolka indikátoru svítit. Je dûleïité si zapamatovat, Ïe myãku musíte naplnit solí je tû pfied zapoãetím práce, nikoliv aï potom. 2. MYCÍ PROST EDEK. MnoÏství je dáno typem programu. Tak a nyní do práce. Nejprve mû naplàte mycím prostfiedkem. Zásobník najdete na vnitfiní stranû dvefií. NaplÀte jej mycím prostfiedkem. 14 Kolik mycího prostfiedku potfiebuji? U mycího prostfiedku (ne koncentrát) ve formû prá ku nebo tablet: - pro pfiedmytí - Ïádn - pro normální, delikátní, ekonomické nebo rychlé programy; 25 gramû (1,5 polévkové lïíce prá ku nebo 1 tableta) - pro intenzivní program; 2 dávky - jednu asi 25 gramû do zásobníku a druhou asi 15 gramû (1 polévková lïíce nebo pûl tablety) na vnitfiní stranu dvefií. V pfiípadû koncentrátû nebo tekut ch mycích prostfiedkû postupujte podle v robcem uveden ch doporuãení na obalu

6 3. LE TÍCÍ PROST EDEK. Le tí a dodává leskl povrch. Základní funkcí tohoto prostfiedku je odstranûní skvrn, které se objeví na nádobí po jeho umytí a dosaïení co nejvût ího lesku. Kam a jak se prostfiedek plní? Mám k tomu pfiíslu n zásobník 15 na vnitfiní stranû dvefií, hned vedle zásobníku mycího prostfiedku. Otoãte a vyjmûte víãko zásobníku a naplàte le tící prostfiedek aï do vyznaãeného maxima. Dávejte pozor, abyste nepfielili; v opaãném pfiípadû vytfiete myãku utûrkou aby mycí program mohl probûhnout správnû (hrozí tvofiení pûny). Jak je dávkování prostfiedku regulováno? Po naplnûní zásobníku mûïete nastavit mnoïství dávkování prostfiedku otáãením voliãe v dávkovaãi mezi hodnotami 1 aï 6 (od v robce nastavena poloha 2). Potfiebnou hodnotu nastavení posuìte sami prohlédnutím nádobí po skonãení nastaveného programu. JestliÏe jsou na nádobí stopy po kapkách vody nebo vápníku nastavte voliã na vy í hodnotu, naopak zpozorujete-li stopy po stékání vody (bílé prouïky) sniïte hodnotu nastavení. Kdy musíte pfiidat le tící prostfiedek? Pouze tehdy, kdyï je tato potfieba indikována na Va í myãce. Modely s prûhledn m okénkem indikátoru: 16 indikátor je umístûn vedle zásobníku le tícího prostfiedku. Je-li okénko jasné je tfieba doplnit prostfiedek, je-li temné není nutno prostfiedek doplàovat! Pfii doplàování le tícího prostfiedku dbejte na to, abyste nepfielili. Modely se svûtelnou kontrolkou: 4 JestliÏe se kontrolka na ovládacím panelu rozsvítí, znamená to, Ïe je tfieba doplnit le tící prostfiedek

7 SPRÁVNÉ PLNùNÍ MYâKY NÁDOBÍM SPRÁVNÉ PLNùNÍ MYâKY NÁDOBÍ Pro zaji tûní dobr ch v sledkû je velmi dûleïité ukládat nádobí správnû na mé mfiíïky. KaÏdé nádobí musí b t samostatnû uloïeno v pfiíslu ném ko i s pfiíslu n mi mezerami mezi jednotliv mi kusy nádobí, aby se v ude dostala voda. Tak je zaruãena správná funkce a úspora Va eho ãasu a penûz. 1. Standardní ko Otoãte zaráïku (A) Vytáhnûte ko smûrem k sobû a vyjmûte jej VloÏte ko zpût do v ky, kterou jste vybrali Otoãte zaráïku zpût do pûvodní polohy (B). 2. Nastaviteln horní ko AniÏ byste museli vyjmout horní ko z jeho dráïky, mûïete nastavit jeho v ku jednoduch m ruãním pohybem, napfi. v pfiípadû umístûní keramického nádobí. V obou polohách zatáhnûte smûrem nahoru ve stfiedu ko e. Regulací v ky horního ko e je mínûno, Ïe mûïete nastavit jeho poïadovanou v ku. S ko em v nejvy í poloze mûïete vloïit talífie s prûmûrem aï 19 cm do horního ko e a s prûmûrem aï 31 cm do spodního ko e. S ko em v nejniï í poloze mûïete vloïit talífie s prûmûrem aï 24 cm do horního ko e a s prûmûrem aï 26 do dolního ko e

8 Vkládání nádobí - Do spodního ko e. Více zneãi tûné a více odolné nádobí, hrnce, pánve, talífie (v echny hluboké napravo, mûlké nalevo). Nádobí musí b t naklonûno smûrem k Vám a mezi jednotliv mi kusy je nutné zajistit mezery aby se v ude mohla dostat voda. Pánve a hrnce umístûte dnem vzhûru. JestliÏe má Va e myãka sklopné podpûry mûïete je vyuïít, ve vertikální poloze pro talífie a v horizontální poloze pro rozmûrné kusy nádobí. - ko na pfiíbory. Je urãen pro umístûní pfiíborû a noïû a je umístûn ve spodním ko i myãky. Oddûlené pfiihrádky Vám umoïàují oddûlit rûzné kusy, které se umísèují vïdy rukojetí dolû. - Do horního ko e: Ménû zneãi tûné a kfiehké nádobí, álky, sklo a porcelán. Jednotlivé kusy se umísèují vïdy otevfienou stranou dolû. Olovûn kfii Èál se nesmí m t v myãkách nádobí, protoïe kontinuální mytí zpûsobí, Ïe je matn a ztrácí svûj lesk. JestliÏe je aktivována funkce poloviãní náplà (u myãek, které jsou jí vybaveny) pak v echny kusy nádobí musí b t vloïeny do tohoto ko e vãetnû noïû a pfiíborû (jsou vloïeny do jedné z ãásti dvojitého ko e na pfiíbory, kter je normálnû na dnû. Po naplnûní myãky nádobím a pfiíbory se ujistûte, Ïe sprchovací rameno 11 se volnû otáãí aniï by zavadilo o nádobí, pfiíbory apod. Na ko nezavû ujte Ïádné pfiedmûty, které by bránily volnému otáãení ramene

9 DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ Pfieãíst si návod k obsluze a fiídit se jeho radami je velmi dûleïité pro Va i spokojenost. 1. Doporuãení pro ãi tûní. - ãistûte mycí filtr 12, kdyï spatfiíte nahromadûné zbytky. Vyjmûte jej otoãením drïadla. âistûte jej pod tekoucí vodou a kartáãkem. Filtr vraète zpût, av ak pozor. Je velmi dûleïité filtr správnû nasadit a zajistit. V opaãném pfiípadû hrozí ucpání trysek a sprchovacích ramen. - RovnûÏ ãistûte myãku pravidelnû uvnitfi i vnû. Uvnitfi: KaÏd ch 6 mûsícû naplàte zásobník mycího prostfiedku speciálním prostfiedkem pro ãi tûní myãek nádobí, nastavte ekonomick program a nechte probûhnout kompletní mycí cyklus. Vnû: Je pfiípustné pouïít mûkkou houbu navlhãenou v saponátu. Potom v e dobfie vysu te utûrkou. Z dûvodû bezpeãnosti mû pfied zapoãetím ãi tûní odpojte od elektrické sítû (vytaïením vidlice síèového pfiívodu ze zásuvky). 2. Doporuãení pro rûzné druhy nádobí - nerezové pfiíbory: Umyji je bez jak chkoliv problémû - Stfiíbrné pfiíbory: ZabraÀte jejich kontaktu s jin mi druhy pfiíborû jinak dojde ke vzniku hnûd ch skvrn. VloÏte je do oddûlené pfiihrádky. - hliníkové nádobí: nedoporuãuje se jej m t v myãce nádobí. Vznikají na nûm skvrny a tmavne. - Ozdobn porcelán: Stejnû jako pfii ruãním mytí - - jestliïe dekorace není prvotfiídní kvality, dochází postupnû k jejímu vyblednutí event. po kození. Vzácné nádobí se nedoporuãuje m t v myãce. - Sklo: Vkládejte pouze sklo odolné mytí v myãkách. Pfii mytí se doporuãuje pouïívat ekonomické a etrné programy. Nevkládejte olovnaté sklo. - Plastické hmoty: V myãce lze m t pfiedmûty odolné teplotám a urãené pro myãky nádobí. V pfiípadû pochybností se zeptejte Va eho prodejce. Nevkládejte malé a lehké pfiedmûty (lïiãky na medikamenty apod.). - Dfievo a keramika: Tyto pfiedmûty se nedoporuãují m t v myãce nádobí

10 ZAPNUTÍ MYâKY Pfied zapoãetím práce pfiekontrolujte následující: 1. Pfiekontrolujte, jsem-li pfiipojena k elektrické síti (zástrãka v zásuvce) s odpovídající pojistkou (16A). 2. Otevfiete ventil pfiívodu vody 3. Zkontrolujte mnoïství soli a oplachovacího prostfiedku 4. VloÏte nádobí 5. NaplÀte zásobník prostfiedkem Zvolte mycí program 7. viz. V bûr programû, dále. 7. Zmáãknûte tlaãítko zapnuto/vypnuto 2. 2 Rozsvítí se síèová kontrolka. 1 Zvolen program zaãíná. POZOR: Neotvírejte dvefie myãky bûhem mycího programu. MÛÏe to naru it mycí cyklus. V BùR PROGRAMÒ Máte celou fiadu moïností Voliã programû 7 Otáãejte knoflíkem voliãe ve smûru hodinov ch ruãiãek aï nastavíte ãíslo poïadovaného programu. Tlaãítka pfiídavn ch funkcí 3 V závislosti na modelu Va í myãky je tato vybavena tlaãítky pfiídavn ch funkcí, 3 která musí b t pouïívána v závislosti na poïadovaném programu. Dále jsou uvedeny tabulky mycích programû. Vyberte si tabulku odpovídající Va emu modelu myãky - 8 -

11 P EHLED MYCÍCH PROGRAMÒ MODEL S JEDNÍM TLAâÍTKEM Program TypPouÏití Mycí prostfiedky teplota (dále jen MP) âíslo Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - které není pouïito bezprostfiednû 2 Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 Normální mytí bez Pro ménû pfiedmytí zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN MODEL SE DVùMA TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 _ Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN

12 MODEL SE T EMI TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 _ Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí Jemné mytí Specielnû pro sklo _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN U myãek bez náplnû MODEL SE âty MI TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 _ Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí Jemné mytí Specielnû pro sklo _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN

13 MODEL S PùTI TLAâÍTKY Program pfiídavná Typ PouÏití MP teplota âíslo tlaãítka Programu (gr.) ( C) 1 Studené pfiedmytí Namáãení nádobí - - _ které není pouïito bezprostfiednû 2 Velká intenzita Pro velmi zneãi tûné mytí nádobí, hrnce a pánve 3* _ Normální mytí Pro zneãi tûné nádobí 4 e Ekonomické mytí Pro ménû zneãi tûné nádobí Jemné mytí Specielnû pro sklo _ Rychlé mytí Pro lehce zneãi tûné nádobí * Program 3 je standardní mycí program podle EN Poloviãní náplà Myãka je vybavena tlaãítkem poloviãní náplnû. Pfii jeho zmaãknutí mûïete m t 6 souprav 1) Ve keré nádobí vãetnû pfiíborû umístûte na horní ko. 2) Vyberte program podle odpovídající tabulky 3) Zmáãknûte tlaãítko. 4) MnoÏství mycího prostfiedku je 15g do zásobníku +5g na vnitfiní stranu dvefií pro intenzivní program a 15g pro ostatní programy

14 - 12 -

15 síèová kontrolka tlaãítko zapnuto/vypnuto tlaãítka pfiídavn ch funkcí kontrolka mnoïství le tícího prostfiedku kontrolka mnoïství soli rukojeè dvefií voliã programû regulátor mnoïství soli horní ko horní sprchovací rameno dolní sprchovací rameno filtr nádrïka soli zásobník mycího prostfiedku zásobník le tícího prostfiedku indikátor le tícího prostfiedku indikátor soli

16 DOBRÉ RADY 1. Uãinili jste v e správnû a pfiesto nepracuji? Mohlo to b t: Pfieru ená dodávka el. energie Pfieru ená pojistka patnû jste zavfieli dvefie Nezmáãkli jste tlaãítko zapnuto/vypnuto 2. Jsem zapnutá, ale neteãe voda Co se stalo? Pfieru ena dodávka vody Zavfien ventil pfiívodu vody Filtr pfiívodního ventilu ucpán (umístûn v myãce)

17 3. Nádobí není tak ãisté a lesklé jak jste oãekávali NepouÏili jste mycí prostfiedek urãen pro myãky Nenaplnili jste zásobník mycího prostfiedku, nebo jste nezavfieli kryt zásobníku Neumístili jste správnû nádobí. Prohlédnûte zda nádobí není tûsnû na sobû. Sprchovací rameno se volnû neotáãí Otvory sprchy na rameni jsou ucpány Nebyl správnû nasazen filtr, nebo nebyl vyãi tûn Odtoková hadice je ucpaná Nebyl vybrán správn program Nebylo správnû nastaveno dávkování le tícího prostfiedku. Nebo jste zapomnûli doplnit sûl Nebyl pouïit le tící prostfiedek Pokud se ani teì nepodafiilo vyfie it Vá problém, vypnûte spotfiebiã, zavfiete ventil pfiívodu vody a zavolejte SERVISNÍ SLUÎBU

18 Návod k instalaci ÚVODNÍ UPOZORNùNÍ VáÏen zákazníku Tato pfiíruãka Vám má pomoci pfii instalaci, pfiipojování a eventuelnû zabudování va í myãky do kuchyàské linky. Na konci této pfiíruãky najdete obrazovou pfiílohu, ve které jsou uvedeny obrázky slouïící pro snadnûj í pochopení textové ãásti. Doporuãujeme Vám si tento návod vãetnû obrazové pfiílohy dûkladnû prostudovat. Pfiedejdete tak moïn m problémûm a závadám Va eho v robku. Typov títek Tento títek se nachází na vnitfiní stranû dvefií myãky. Najdete na nûm v echny potfiebné údaje pro instalaci myãky. Pfied pfiipojením myãky k el. síti a vodovodnímu fiádu se s tûmito údaji dûkladnû seznamte. POZOR!! Instalaci spotfiebiãe smí provést pouze odborník s potfiebnou kvalifikací. Instalace musí odpovídat pfiedpisûm a technick m normám. Pfied pfiipojením spotfiebiãe k el. síti a vodovodnímu fiádu je tfieba vykonávat rûzné pfiípravné práce, podle toho zda myãka bude zabudována do kuchyàské linky nebo bude panelována ve shodû s nábytkem apod. VYBALENÍ Opatrnû vyjmûte balící komponenty, které slouïí k ochranû po dobu transportu. Po vybalení v robku pfiemístûte pfiední nastavitelné noïky z pozice (A) do pozice (B) (viz obr. 1). V pfiípadû, Ïe máte spotfiebiã urãen k vestavûní do linky, odejmûte nejprve horní ochrannou desku. Nastavitelné noïky ponechte v pozici A. OdstraÀte pfiepravní upevnûní ko e na nádobí, které jsou uvnitfi myãky

19 VOLNù STOJÍCÍ MYâKA Tento v robek je konstruován tak, Ïe jej mûïete umístit dle Va eho pfiání a poïadavkû. Rozmûry jsou uvedeny na obr. 2. Dobfie se s nimi seznamte, pomohou Vám pfii instalaci. POLOHA MYâKY Pfied pfiipojením musí b t myãka postavena do vodorovné polohy, pokud moïno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou b t vyrovnány pomocí nastaviteln ch noïiãek (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak mûïe b t provedeno pfiipojení k el. síti a vodû. MYâKY URâENÉ PRO PANELOVÁNÍ Tento v robek je konstrukãnû uzpûsoben tak, Ïe jej mûïete pouïít jako volnû stojící nebo ho umístit do vhodného prostoru ve va í kuchyàské lince a dekorativnû uzpûsobit tak, aby ladil s va im nábytkem. Rozmûry: Na obrázku 2 jsou uvedeny rozmûry myãky, na obr. 5 jsou uvedeny minimální rozmûry prostoru potfiebného pro zabudování do nábytku. POLOHA MYâKY Pfied pfiipojením musí b t myãka postavena do vodorovné polohy, pokud moïno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou b t vyrovnány pomocí nastaviteln ch noïiãek (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak mûïe b t provedeno pfiipojení k el. síti a vodû. DEKORACE DVE Í Má-li mít va e myãka stejnou dekoraci jako okolní, mûïete dekorovat dvefie pfiíslu n m panelem, kter nesmí mít vût í tlou Èku neï 4,5 mm. Instalace panelu 1. Vyjmûte rám dvefií myãky vy roubováním roubû dle obr Pfiipravte si panel podle rozmûrû na obr. 3 (597x587 mm). 3. Panel pfiipevnûte zpûtn m namontováním rámu dvefií. Nyní mûïe b t v robek pfiipojen k el. síti a vodû. VESTAVNÉ MYâKY Tento v robek je konstrukãnû uzpûsoben tak, Ïe jej mûïete zabudovat do vybraného místa ve va í kuchyàské lince. Souãasnû mohou b t panelována dvífika tak, aby splynula s nábytkem. Rozmûry: Na obr. 5 jsou uvedeny rozmûry jak spotfiebiãe, tak minimální rozmûry prostoru v kuchyàské lince. Prosím dobfie se s nimi seznamte. Má-li b t myãka umístûna pod pracovní desku nábytku, musí b t odstranûna její vrchní deska vy roubováním roubû jak je naznaãeno na obr. 4. Pozdûji tyto rouby pouïijeme pro pfii roubování k desce kuchyàského nábytku, aby myãka získala lep í stabilitu. POLOHA MYâKY Pfied pfiipojením musí b t myãka postavena do vodorovné polohy, pokud moïno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou b t vyrovnány pomocí nastaviteln ch noïiãek (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak mûïe b t provedeno pfiipojení k el. síti a vodû

20 PANELOVÁNÍ A MONTÁÎ DVE Í 1. Odejmûte rám dvefií myãky vy roubováním roubû jak je uvedeno na obr Odfiíznûte dekoraãní panel na doporuãenou v ku (h), aby byl v souladu s nábytkem. 3. Rám dvefií na horním konci odfiíznûte o v ku (h) stejnou jako u dekoraãního panelu. 4. V ku (h) spodní hrany dvefií nastavte postranními rouby. 5. Pfiipevnûte dekorativní panel na dvefie. Souãasnû nasaìte rám a naznaãte polohu nov ch otvorû. Vyvrtejte otvory vrtákem 3,25mm. Pfii roubujte rám dvefií zpût. Poznámka: JestliÏe chcete zakr t myãku i ve spodním soklu v souladu s nábytkem kuchyàské linky, postupujte následovnû. 1. Vyjmûte spodní sokl podle obr NezapomeÀte vymûnit pozici nastaviteln ch noïek 3. Nasaìte spodní sokl, pfied tím pfiizpûsobte rozmûry podle obr. 4 Nyní mûïete pfiipojit myãku k el. síti a vodû. POSTUP P I ZABUDOVÁNÍ MYâKY Pomocí noïky B nastavte v ku myãky tak, aby korespondovala v kou s deskou kuchyàské linky (obr. 7). U va í myãky mûïete rovnûï pomocí nastavovací noïky docílit v ky aï 840 mm. VYROVNÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 8) Tento postup je tfieba pouïít v pfiípadû, Ïe je zapotfiebí vyrovnat ovl. panel myãky do jedné linie se zásuvkami kuchyàského nábytku. K tomu potfiebujete li ty a rouby, které najdete pfiiloïené uvnitfi spotfiebiãe. Pokud je v ka zásuvky 110 mm není tfieba provádût Ïádné dal í úkony. JestliÏe je tato v ka vût í neï 110 mm musí b t vloïeno odpovídající mnoïství li t (posunutí A=5 mm; B=5 mm) dokud nejsou oba rozmûry stejné (zásuvka a ovl. panel). Pfiitom pfiekontrolujte zda dvefie spotfiebiãe jsou v rovinû se spodním soklem nábytku. ZABUDOVÁNÍ MYâKY Po vykonání v e uveden ch prací je moïno myãku zainstalovat do nábytku. Pfii tom postupujete následovnû: 1. Na spodní stranu desky nábytku pfiilepte ochrannou fólii, která chrání nábytek pfied po kozením vlivem zkondenzované vody bûhem provozu myãky (viz obr. 9) 2. Pomocí pfiiloïené ablony vyznaãte body na vnitfiní stranû ozdobn ch dvefií. Ty slouïí k pozdûj ímu pfiipevnûní spojovacích elementû (obr. 10). UPOZORNùNÍ Pfii pfiípravû ozdobn ch dvefií musíte vzít v úvahu jestli byl ovládací panel vyrovnán pomocí li t nebo ne. A) V pfiípadû Ïe ne, mûïe b t referenãní bod 0, kter se nachází na horním okraji ablony shodn s horním okrajem spojovacího elementu dvefií

21 B) JestliÏe do lo k posunutí ovládacího panelu, pak musíte referenãní body posunout tak, Ïe kaïd ch 5 mm odpovídá jedné li tû, kterou jste pouïili. 3. PfiiloÏte ablonu, vyrovnejte ji s hranami dvefií, pevnû pfiipevnûte a vyznaãte body. Potom vyvrtejte otvory vrtákem prûmûru 2,5 mm (obr. 1) a pfiipevnûte spojovací elementy. Pfii vrtání dbejte na to, abyste nepo kodili nebo neprovrtali dvefie. Okraj Y (obr. 11) musí b t smûrem k ovládacímu panelu. 4. Nasaìte ozdobné dvefie konzolemi do otvorû dvefií myãky (obr. 12). Dbejte, aby okraj Y byl smûrem k ovládacímu panelu. 5. Opatrnû otevfiete dvefie myãky spolu s ozdobn mi dvífiky (panelem) a pfii roubujte je pfiiloïen mi rouby (obr. 13). 6. Nasaìte spodní sokl podle postupu na obr Pfiipevnûte myãku ke spodní stranû pracovní desky nábytku. (obr. 14) 8. Nakonec pfiezkou ejte správnou funkci dvefií (obr. 15). Nyní je moïno provést pfiipojení k vodû a el. síti. P IPOJENÍ K VODù PfiiloÏená tlaková hadice je opatfiena roubovací pfiipojovací koncovkou rozmûrû 3/4 (obr. 16). Provozní tlak se musí pohybovat mezi 4,9 aï 98 N/cm2. Pfii vy ím tlaku je nutné pouïít redukãní ventil. POZOR! Pfii instalaci dbejte na to, aby nedo lo k uskfiípnutí nebo po kození pfiívodní hadice. Pfiipojení k teplé vodû Vût ina modelû se pfiipojuje ke studené vodû, nûkteré modely je v ak moïné pfiipojit i k teplé vodû (max. 60 C). Prosím, poraìte se s prodejcem nebo servisním technikem. NAPOJENÍ NA ODPAD (obr. 17) Pfii napojení odtokové hadice do odpadu dbejte aby: 1. Délka odtokové hadice nebyla del í neï 3m. 2. Konec odtokové hadice byl ve v ce mezi 0,5-1 m nad podlahou. 3. Bylo instalováno sifonové zafiízení. 4. Nebyla uskfiípnuta nebo po kozena odtoková hadice. VELMI DÒLEÎITÉ Pfiesvûdãte se pfii namontování odpadní hadice, Ïe spojení je pevné a dobfie zaji tûno. Vyvarujete se tím moïnému úniku odpadní vody a vzniku kody. ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ Spotfiebiã nesmí b t ji tûn více, jak 16A pojistkou. Musí b t provedeno dokonalé spojení s ochrannou soustavou (uzemnûní). Prosím, pfiesvûdãte se, Ïe el. zásuvka má ochrann kolík spojen se zemí, a Ïe napûtí v zásuvce odpovídá napûtí na typovém títku spotfiebiãe. POZOR! V robce neruãí za kody zpûsobené neodborn m zacházením nebo nedodrïením uveden ch pokynû. Tento spotfiebiã je odru en a z hlediska ru ení rozhlasu a televize odpovídá evropské direktivû 87/308/EEC

22 - 20 -

23 - 21 -

24 - 22 -

25 INFORMAâNÍ LIST Model FAGOR 1VFE-14 1VF-56IAL 1VF-56IX 1VFG-25I Tfiída úãinnosti energie C B C (na stupnici od A - nejvy í do G - nejniï í) â. programu pro normaliz. cyklus Spotfieba energie [kwh/norm. cyklus] * 1,45 1,22 1,45 Tfiída úãinnosti mytí C A C (na stupnici od A - nejvy í do G - nejniï í) Tfiída úãinnosti su ení D C D (na stupnici od A - nejvy í do G - nejniï í) Poãet sad nádobí (pfii normaliz. náplni) Spotfieba vody l/norm. cyklus Doba programu standartního cyklu [min] Odhadovaná roãní spotfieba energie [kwh] ** Odhadovaná roãní spotfieba vody [l] ** Hluk [db(a)] *** * - Spotfieba energie dle âsn EN Skuteãná spotfieba závisí na zpûsobu pouïití spotfiebiãe. ** - Odhadovaná roãní spotfieba pfii 220 normalizovan ch cyklech *** - Deklarovaná hladina akustického v konu vyzafiovaná spotfiebiãem a ífiená vzduchem. Údaje jsou uvedeny dle poïadavkû vyhl. ã. 215/2001 Sb., v platném znûní

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr Nádr`ky na omítku Chytré splachování Splachování dvojím mno`stvím vody je jednozna~n m p ínosem. Sní`íte tak spot ebu vody a` o 60%, co` {et í nejen va{e peníze, ale i `ivotní prost edí. Nádr`ky na omítku

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Saunový regulátor Classic C90, C150

Saunový regulátor Classic C90, C150 Saunový regulátor Classic C90, C150 EN DE Obsah 1. KONTROLNÍ JEDNOTKY C80/1, C90 A C150... 3 1.1. Všeobecně... 3 1.2. Technické údaje... 3 2. INSTRUKCE PRO POUŽITÍ KONTROL. JEDNOTKY... 4 3. INSTRUKCE PRO

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Průchozí myčka nádobí

Průchozí myčka nádobí Průchozí myčka nádobí WD-7 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace se musí stát dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-7 Nová generace kombinovaných myček pro malé a středně velké kuchyně. Nikdy dříve nebylo

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Okna a příslušenství 15

Okna a příslušenství 15 Okna a příslušenství 15 15 85002 Oválné okno THERMOCRYL : 1,66 kg : Pryž, černé Pohledový rozměr (š x v) : 587 x 266 mm Rozměr výřezu (š x v) : 622 x 301 mm, R110 Vhodné pro tloušťku panelů : 38-43 mm

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více