TESCO LETŇANY ETAPA V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TESCO LETŇANY ETAPA V."

Transkript

1 TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, Jince Tel.: Září 2011

2 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady 3 3. Stávající imisní situace 4 4. Vybrané klimatické faktory 7 5. Emise Emise při výstavbě Emise při provozu 9 6. Způsob modelování imisní situace Imisní limit Zvážení nejistot Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic PM Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu Shrnutí výsledků Závěr Údaje o zpracovateli rozptylové studie 20 Přílohy: 1) Situace s umístěním referenčních bodů 2) Grafické znázornění příspěvků k imisním koncentracím

3 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 3 z Úvod Tato rozptylová studie hodnotí vliv záměru výstavby a provozu zařízení rychlého občerstvení pro společnost Mc Donald's a obchodní stavbu komplexu autosalonu pro prodej osobních vozů s příslušnými komunikacemi, parkovišti a plochami zeleně. Navrhovaná výstavba je situována na pozemcích ve vlastnictví společnosti TESCO STORES ČR, a.s. Jedná se o pozemky, resp. části pozemků parcelních čísel 626/23, 626/25, 626/34 a 626/35 k.ú Letňany, umístěnými na trojúhelníkovém pozemku mezi ulicemi Veselská a Tupolevova a propojovací komunikací těchto ulic v pokračování ulice Křivoklátské. Tyto pozemky tvoří poslední volnou plochu určenou ke komerční výstavbě v areálu Obchodního centra Letňany. Zástavbou této plochy dojde k dokončení výstavby celého obchodního komplexu TESCO, který byl zahájen koncem minulého století. Zájmový pozemek je dopravně přístupný z účelové komunikace propojující ulice Tupolevova a Veselská a z ulice Veselská. Předmětem posouzení jsou dva funkčně oddělené objekty - objekt autosalonu a objekt rychlého občerstvení Mc Donald's. Objekt Mc Donald's je navržen podle standardů společnosti ve firemním designu. Jedná se o přízemní stavbu s dopravním řešením pro funkci drive in a odpočinkovými plochami. Objekt autosalonu je navržen z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní. V objektu jsou v přízemí obsaženy funkce: showroomy, vybavení pro zákazníky (kavárna, sociální zařízení, prodej náhradních dílů, výdej a příjem vozidel), zázemí, sklady, příprava a úprava aut a myčky a v patře jsou kanceláře, šatny, zázemí a sklady. V areálu je navrženo celkem 217 parkovacích a odstavných stání. Vytápění objektu bude řešeno z centrálního zdroje tepla. Předmětem této studie je zhodnocení vlivu provozu nových zdrojů znečišťování, které vzniknou v souvislosti s výstavbou a provozem záměru, na kvalitu venkovního ovzduší. Zdrojem znečišťování ovzduší bude pouze související automobilová doprava. Tepelně-energetický zdroj v souvislosti s realizací záměru nevznikne, vytápění objektu bude řešeno z CZT. Jiné ostatní zdroje znečišťování nebudou v objektech umístěny. Studie hodnotí pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS 97, verze 2006 vliv emisí škodlivin, které budou vznikat provozem zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. charakterizuje problematiku rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a vliv nových zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na ovzduší a odhad významnosti zdrojů znečišťování ovzduší. Modelování je provedeno jako samostatný příspěvek záměru ke stávající imisní situaci a v komentářích je zohledněna stávající kvalita venkovního ovzduší v zájmovém území (imisní pozadí). Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky PM 10 a benzen, jakožto nejvýznamnější znečišťující látky z automobilové dopravy. 2. Podklady je zpracována s využitím následujících podkladů: - Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, - Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, - Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika - ČHMÚ, - Výpočtový program SYMOS 97, verze 2006, - Výpočtový program MEFA verze 06, - Materiál United States Environmental Protection Agency (US EPA) "Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP42" (EPA-AP42), emisní faktory, prvně vydaný v roce 1972, aktuální verze, - US EPA AP42 kapitola "Emisní faktory pro zpevněné vozovky", leden 2011, - Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy - Metodika SFŽP ČR z června 2011, - Tesco Letňany 5. etapa, dopravní studie podklad pro E.I.A., Ing. Pavel Krásný, srpen 2011,

4 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 4 z Projektová dokumentace DÚR, - Konzultace se zpracovatelem projektové dokumentace, - Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie. 3. Stávající imisní situace Mezi škodliviny emitované z provozu posuzovaného záměru budou patřit především oxidy dusíku, suspendované částice PM 10 a benzen. Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě můžeme využít dva zdroje informací. Jednak to jsou výsledky měření na nejbližších imisních stanicích a dále výsledky modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM, aktualizace rok V blízkém okolí zájmové lokality není provozována žádná imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala kvalitu ovzduší. Nejbližší imisní stanice jsou stanice AVYNA Pha 9 Vysočany a AKOBA Pha 8 Kobylisy. Imisní stanice Vysočany je umístěna v parku cca 15 m od frekventované křižovatky, v nadmořské výšce 219 m n.m. Jedná se o dopravní typ stanici umístěný v městské obytné a obchodní zóně. Imisní stanice Kobylisy je umístěna ve školní zahradě. Jedná se pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné zemědělské zóně. Obě stanice jsou od zájmové lokality poměrně vzdálené a nejsou pro řešenou lokalitu plně reprezentativní. Jiná stanice však v blízkosti řešeného záměru umístěna není, dále lze tedy vycházet z výsledků modelování pozaďových imisních koncentrací na území Prahy (ATEM 2010). V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého na stanicích AVYNA Pha 9 Vysočany a AKOBA Pha 8 Kobylisy v posledních čtyřech letech spolu s příslušnými imisními limity. Tab. 1: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m 3 ) Imisní stanice Rok Max. hodinová imise NO nejvyšší hodnota imise NO 2 IH h = 200 µg/m 3 Průměrná roční imise NO 2 IH r = 40 µg/m 3 AVYNA Pha 9 Vysočany AKOBA Pha 8 Kobylisy ,6 124,3 41, ,2 118,2 41, ,1 116,5 39, ,1 129,9 43, ,4 95,6 25, ,3 89,7 26, ,1 90,9 24, ,0 96,6 25,5 Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO 2 je stanoven na 200 µg/m 3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Z tabulky je patrné, že k překročení imisního limitu hodinového v posledních čtyřech letech na imisní stanici v Praze Vysočanech ani Kobylisích nedochází. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m 3. Z tabulky je patné, že na stanici Praha Kobylisy je imisní limit roční plněn s velkou rezervou, na stanici Praha Vysočany v roce 2007, 2008 a 2010 pouze s využitím meze tolerance. Dle výsledků převzatých ze studie Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010 zpracované firmou ATEM se hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v zájmové oblasti pohybují v intervalu µg.m -3. Krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého se

5 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 5 z 26 v zájmové oblasti dle modelu ATEM pohybují okolo hodnoty imisního limitu (200 µg.m -3 ). Další sledovanou škodlivinou jsou suspendované částice frakce PM 10. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí PM 10 za poslední čtyři roky na stanici AVYNA Pha 9 Vysočany a AKOBA Pha 8 Kobylisy. Tab. 2: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 (µg/m 3 ) Imisní stanice Rok Nejvyšší denní imise PM nejvyšší hodnota denní imise PM 10 IH d = 50 Průměrná roční imise PM 10 IH r = 40 AVYNA Pha 9 Vysočany AKOBA Pha 8 Kobylisy ,8 58,1 32, ,2 41,0 25, ,0 46,0 28, ,2 59,3 31, ,4 35,8 22, ,0 29,5 20, ,7 36,0 21, ,7 41,8 23,0 Imisní limit denní pro prachové částice PM 10 je stanoven na 50 μg/m 3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise překračují imisní limit pouze na imisní stanici Praha Vysočany v roce V případě průměrných ročních imisních koncentrací není plnění imisního limitu ročního na nejbližších imisních stanicích problematické. Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM 10 se na širším posuzovaném území dle studie Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010 zpracované firmou ATEM pohybují v širokém rozmezí od 30 µg.m -3 do 40 µg.m -3. Imisní stanice Praha Vysočany ani Praha Kobylisy koncentrace benzenu v ovzduší nesleduje. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty na vybraných pražských imisních stanicích z let 2007 až Imisní limit legislativně stanovený pro benzen na 5 μg/m 3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok. Tab. 3: Naměřené imisní koncentrace benzenu (μg/m 3 ) Měřící stanice Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Praha 2 Legerova 1,6 1,4 1,3 2,1 Praha 4 Libuš - 0,8 1,0 0,9 Praha 5 - Smíchov 1,2 1,5 1,5 2,1 Praha 10 - Šrobárova 2, Průměrné roční koncentrace benzenu se dle výsledků studie Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010 zpracované firmou ATEM v širším okolí plánovaného záměru pohybují v intervalu 0,75 až 1 µg.m -3. Výsledky měření na pražských imisních stanicích též nesignalizují překračování imisního limitu ročního pro benzen. Níže v tabulce uvádíme vypočtené hodnoty imisních koncentrací v nejbližších vybraných referenčních bodech, provedené firmou ATEM, aktualizace Tyto hodnoty byly získány ze serveru pražského ekologického monitorovacího a informačního systému ( Z modelového zpracování imisních koncentrací na území hlavního města Prahy (model ATEM) vybíráme v řešené lokalitě záměru dva referenční body (RB a RB ). Tyto body zhruba reprezentují místa nejbližší zástavby v blízkosti posuzovaného záměru.

6 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 6 z 26 Tab. 4: Vypočtené pozaďové imisní koncentrace znečišťujících látek modelem ATEM v zájmové oblasti (2010) Číslo referenčního bodu: SO 2, průměrné roční koncentrace 3,442 µg.m -3 3,42 µg.m -3 SO 2, maximální hodinové koncentrace 21,528 µg.m -3 23,003 µg.m -3 SO 2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace 0 µg.m -3 0 µg.m -3 NO 2, průměrné roční koncentrace 24,979 µg.m -3 26,515 µg.m -3 NO 2, maximální hodinové koncentrace 209,071 µg.m ,8 µg.m -3 NO 2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace 0,1 µg.m -3 0,06 µg.m -3 NO x, průměrné roční koncentrace 36,241 µg.m -3 38,033 µg.m -3 NO x, maximální hodinové koncentrace 288,092 µg.m ,027 µg.m -3 CO, průměrné roční koncentrace 583,901 µg.m ,693 µg.m -3 CO, maximální hodinové koncentrace 972,033 µg.m ,373 µg.m -3 Benzen, průměrné roční koncentrace 0,819 µg.m -3 0,887 µg.m -3 Benzen, maximální hodinové koncentrace 6,943 µg.m -3 10,791 µg.m -3 zdroj: Obr. 1: Nejbližší výpočtové body modelu ATEM Území pod správou stavebního úřadu Městské části Praha 18, do jehož správního obvodu zájmová lokalita spadá, není zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2010 a Věstníku MŽP č. 4/2011 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2008 a 2009.

7 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 7 z Vybrané klimatické faktory Dle Quitta se jedná o klimatickou oblast T2, která je teplá, mírně suchá a vyznačuje se dlouhým, suchým a teplým létem, velmi krátkým, teplým až mírně teplým přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře jsou vedle množství emisí klimatické podmínky. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry. Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0-2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5-7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s. Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability. Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně: I. stabilitní třída - superstabilní: - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s. II.stabilitní třída - stabilní: - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s. III. stabilitní třída - izotermní: - projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. IV.stabilitní třída - normální: - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. V. stabilitní třída - konvektivní: - projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s. Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu je uveden v následující tabulce. Tab. 5: Větrná růžice Rychlost Směr větru (%) větru N NE E SE S SW W NW CALM Suma 1,7 m.s -1 3,49 3,77 3,66 2,69 3,76 4,47 3,45 3,91 2,11 31,31 5,0 m.s -1 3,87 4,87 7,55 5,01 8,34 14,43 9,65 8,95 62,67 11,0 m.s -1 0,03 0,06 0,60 0,40 0,59 2,10 1,60 0,64 6,02 Součet 7,39 8,70 11,81 8,10 12,69 21,00 14,70 13,50 2,11 100,0

8 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 8 z 26 Obr. 2: Grafická prezentace větrné růžice Rozborem větrné růžice zjišťujeme, že nejvyšší četnosti větrů jsou z jihozápadních, západních a severozápadních směrů. Celková četnost výskytu severozápadních, západních a jihozápadních větrů je 49,2 %, tj. 180 dní ročně. Výskyt ostatních směrů je pod 10% celkové četnosti. Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM, představuje pouze 2,11 % celkové četnosti. Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je rozdělení následující: - vítr do rychlosti 2,5 m.s -1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje 31,31 %, tj. 114 dní ročně - vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6-7,5 m.s -1, má výskyt 62,67 %, tj. 229 dní za rok - vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s -1, je zastoupen 6,02 %, t.j. 22 dní v roce. 5. Emise 5.1 Emise při výstavbě Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (skrývka ornice, příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 6 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost. Výpočet resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem provozu automobilové dopravy podle metodiky US EPA je zmíněn v následující kapitole. Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované

9 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 9 z 26 prašnosti. Při přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat tato opatření: Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami. Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet. Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. 5.2 Emise při provozu Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude pouze související automobilová doprava. Vytápění objektu autosalonu a objektu rychlého občerstvení Mc Donald's bude řešeno z centrálního zdroje tepla. V souvislosti s realizací záměru nevznikne nový spalovací zdroj ani žádné jiné ostatní zdroje znečišťování ovzduší Automobilová doprava Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací. Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA Handbook Emission Factors for Road Transport, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u těžkých nákladních vozidel, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Emisní faktory Při výpočtu emisí je uvažováno u osobních automobilů s 30% automobilů s naftovým motorem.

10 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 10 z 26 Tab. 6: Emisní faktory pro rok 2012 Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost (km/hod) Rok 2012, plynulost st. 5, sklon 2% Emisní faktor (g/km) NO x PM 10 benzen OA EURO ,3458 0,0010 0,0061 benzin EURO ,2875 0,0009 0,0041 OA EURO ,0912 0,1098 0,0021 nafta EURO ,6094 0,0866 0,0009 Do výpočtu emisí byl dále zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Vozidla odjíždějící z parkovišť se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství emisí oproti vozidlům přijíždějícím, se zahřátým motorem. Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM 10 v ovzduší. Pro výpočet emise prachových částic lze využít metodiku stanovenou organizací United States Environmental Protection Agency (dále jen US EPA ) Metodika EPA 42. Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku Paved Roads ( Výpočet je dán empirickým vzorcem: E = [k (sl) 0.91 x (Wx1,1) 1,02 ] (1 P/4N) Kde: E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem) k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem) sl = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m 2 ) W = průměrná hmotnost vozidla (t) P = počet dnů s úrovní srážek 1mm z celkového počtu dnů N Na základě výše uvedeného výpočtu byl při modelování imisních příspěvků použit emisní faktor 0,02579 g/km ujetý osobním vozidlem připadající na sekundární prašnost způsobenou znovuzvířením částic při pojezdech osobních automobilů. V areálu je navrženo celkem 217 parkovacích a odstavných stání. Pro zaměstnance administrativy, autosalonu a autoservisu je navrženo samostatné vyhrazené parkoviště. V následujícím přehledu jsou shrnuty předpokládané počty příjezdů a odjezdů z parkingu 5. etapy TESCO převzaté ze zpracované dopravní studie. V závorce jsou uvedeny pohyby vozidel v noční době. Tab. 7: Výsledné přitížení komunikační sítě od parkingu 5. etapy TESCO Příjezdy Odjezdy Celkem Parking pro administrativu 13 + (2) 13 + (2) 26 + (4) Parking pro autosalon (4) (4) (8) Parking pro McD (8) (8) (16) Parking pro autoservis 70 + (0) 70 + (0) (0) Parking pro myčku aut 72 + (0) 72 + (0) (0) Parking pro sklady 10 + (0) 10 + (0) 20 + (0) Celkem den + (noc) (14) (14) (28) Celkové přitížení pojezdů

11 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 11 z 26 Rozpad generované dopravy 5. etapou na okolní komunikační síti je patrný z následujícího kartogramu. Obr. 3: Kartogram rozpadu zatížení od TESCO 5.etapa Emise z prostoru parkovacích stání v areálu 5. etapy Tesco Letňany Součástí záměru jsou parkovací místa o celkové kapacitě 217 stání. Pro výpočet emisí z těchto plošných zdrojů byly použity emisní faktory uvedené výše, včetně zohlednění víceemisí ze studených startů, emisí pro případ popojíždění a resuspenze tuhých znečišťujících látek. Emise z prostoru parkovacích stání v areálu 5. etapy Tesco Letňany jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. 8: Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší Zdroj Počet pojezdů za 24 hodin Emise NO x Emise PM 10 Emise benzenu [g.s -1 ] [kg.r -1 ] [g.s -1 ] [kg.r -1 ] [g.s -1 ] [kg.r -1 ] Parkovací stání 834 0, ,78 0, ,76 0, ,162 V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích na okolních komunikacích v zájmové oblasti. Emise jsou vypočteny na základě vyvolaných pojezdů automobilů dle zpracované dopravní studie a na základě emisních faktorů uvedených výše.

12 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 12 z 26 Tab. 9: Emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích Zdroj emisí Emise NO x g/s/m Emise PM 10 g/s/m Emise benzenu g/s/m Areálové komunikace 0, , , Ul. Veselská ve směru k R8 0, , , Ul. Veselská ve směru k ul. Tupolevova 0, , , Ul. propojovací 0, , , Ul. Tupolevova na sever 0, , , Ul. Tupolevova na jih 0, , , Způsob modelování imisní situace Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS 97 verze 2006, který umožňuje výpočet maximálních hodinových, nejvyšších denních i průměrných ročních imisních koncentrací. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky PM 10 a benzen. Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti referenčních bodů. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují příspěvky k průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Výpočet byl proveden nejen v dýchací zóně 1,5 nad terénem, v případech vícepatrových bytových domů ale i ve vyšších výškách (4,5; 15,5 a 25,5 m nad terénem ). Jedná se o sedm referenčních bodů. Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této studie. RB 1 objekt k bydlení č.p. 320, ul. Na Pramenech, Praha Ďáblice RB 2 rodinný dům č.p. 143, ul. Běloveská, Praha Letňany RB 3 bytový dům č.p. 596, ul. Malkovského, Praha Letňany RB 4 bytový dům č.p. 453, ul. Místecká, Praha Letňany RB 5 bytový dům č.p. 444, ul. Nýdecká, Praha Letňany RB 6 bytový dům č.p. 455, ul. Křivoklátská, Praha Letňany RB 7 bytový dům č.p. 463, ul. Tupolevova, Praha Letňany 7. Imisní limit Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity. V příloze č. 1 Nařízení vlády č. 597/2005 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v platném znění, jsou stanoveny imisní limity. Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro posuzování.

13 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 13 z 26 Tab. 10: Imisní limity podle Nařízení vlády č. 597/2005 Sb. Znečišťující látka Časový interval průměrování Imisní limit [µg m -3 ] /maximální počet překročení za rok Oxid siřičitý SO 2 24 hodin 125 / 3 1 hodina 350 / 24 Suspendované částice PM 10 kalendářní rok hodin 50 / 35 Oxid dusičitý NO 2 kalendářní rok 40 1 hodina 200 / 18 Olovo Pb kalendářní rok 0,5 Oxid uhelnatý CO Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr Benzen C 6H 6 kalendářní rok 5 Kadmium Cd kalendářní rok 0,005 Arsen As kalendářní rok 0,006 Nikl Ni kalendářní rok 0,020 Benzo(a)pyren 1) kalendářní rok 0,001 Troposférický ozón O 3 Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120 Vysvětlivky: 1) Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 8. Zvážení nejistot Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. V případě hodnocení provozu záměru TESCO LETŇANY, ETAPA V. z hlediska ovlivnění kvality ovzduší v zájmové oblasti lze nejistoty vyjmenovat takto: 1. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí). 2. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo v řešené lokalitě není umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace. Nejbližší imisní stanice jsou stanice Praha Vysočany a Praha Kobylisy. Pozaďové koncentrace byly stanoveny na základě odborného odhadu z měření na těchto nejbližších imisních stanicích a z výsledků modelování kvality ovzduší na území Prahy (ATEM). 3. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně. 4. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. 5. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku). 6. Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA

14 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 14 z Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice PM 10 a benzen. 9.1 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého Dle výsledků měření na imisní stanici Praha Vysočany se v posledních letech pohybovaly hodnoty 19. maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého v intervalu 147,0 až 170,1 µg/m 3, na imisní stanici Praha Kobylisy 109,4 až 151,1 µg/m 3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO 2 je stanoven na 200 μg/m 3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Dle výsledků modelu ATEM se v širším okolí posuzovaného záměru pohybují krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého okolo hodnoty imisního limitu, tj. hodnota 200 μg/m 3. Plnění imisního limitu NO 2max tak nebude dle dostupných zdrojů u nejbližší obytné zástavby v zájmové oblasti problematické. Dle výsledků modelování provozu řešeného záměru k maximálním hodinovým imisím NO 2 se budou hodnoty příspěvků v mapované oblasti pohybovat v rozmezí 0,05 až 0,27 µg/m 3, v referenčních bodech umístěných u nejbližší trvale obytné zástavby potom nejvýše 0,11 µg/m 3. V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se dle výsledků měření na imisní stanici Praha Vysočany v posledních letech pohybovaly naměřené hodnoty v intervalu 39,4 až 43,1 µg/m 3 a dle měření na imisní stanici Praha Kobylisy v intervalu 24,3 až 26,1 µg/m 3. Dle výsledků převzatých ze studie Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010 zpracované firmou ATEM se v zájmové lokalitě pohybuje průměrná roční koncentrace NO 2 v intervalu 20 až 30 µg/m 3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi NO 2 je stanoven na 40 μg/m 3. Plnění imisního limitu nebude v zájmové lokalitě v současné době pravděpodobně problematické. Dle výsledků modelování příspěvku provozu posuzovaného záměru k průměrným ročním imisím NO 2 se v mapované oblasti pohybují hodnoty v rozmezí 0,001 až 0,03 μg/m 3. V referenčních bodech umístěných u nejbližší trvale obytné zástavby potom činí imisní příspěvek nejvýše 0,0038 µg/m 3. V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků záměru TESCO LETŇANY, ETAPA V. k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší zástavby. Tab. 11: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby RB Popis RB X Y výška nad terénem m průměrné roční imise µg/m 3 maximální hodinové imise µg/m 3 1 č.p. 320, ul. Na Pramenech ,50 0, , č.p. 143, ul. Běloveská ,50 0, ,0733 1,50 0, , č.p. 596, ul. Malkovského ,50 0, , ,50 0, ,1089 1,50 0, , č.p. 453, ul. Místecká ,50 0, , ,50 0, , č.p. 444, ul. Nýdecká ,50 0, ,0876

15 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 15 z 26 RB Popis RB X Y výška nad terénem m průměrné roční imise µg/m 3 maximální hodinové imise µg/m 3 15,50 0, , ,50 0, ,0866 1,50 0, , č.p. 455, ul. Křivoklátská ,50 0, , ,50 0, ,0920 1,50 0, , č.p. 463, ul. Tupolevova ,50 0, , ,50 0, ,0915 Minimální imisní příspěvek 0, ,0733 Maximální imisní příspěvek 0, ,1100 Tab. 12: Zhodnocení maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého (µg.m -3 ) imisní pozadí 109,4 až 170,1 μg/m 3 (maximální hodinové imise na stanici Vysočany a Kobylisy) 209,071 μg/m 3 (maximální hodinová imise dle modelu ATEM v roce 2010) imisní příspěvek provozu záměru 0,07 až 0,11 μg/m 3 imise celkem - maximálně 109,5-170,2 μg/m 3 209,181 μg/m 3 imisní limit maximální hodinový (19. nejvyšší hodnota) 200 μg/m 3 % limitu 54,8-85,1 Poznámka: Maximální hodinové imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. 104,6 Imisní příspěvek k maximálním hodinovým imisím z řešeného záměru na úrovni prvních desetin mikrogramů za nejméně příznivých rozptylových podmínek u nejexponovanější obytné zástavby lze označit za velmi malý, který nezpůsobí překročení imisního limitu. Tab. 13: Zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého (µg.m -3 ) imisní pozadí imisní příspěvek provozu záměru imise celkem - maximálně imisní limit roční % limitu 24,3 až 43,1 μg/m 3 (průměrná roční imise na stanici 24,3038 až 43,1038 μg/m 3 60,7-107,8 Vysočany a Kobylisy) 38,033 μg/m 3 0,00135 až 0,0038 μg/m 3 40 μg/m 3 (průměrná roční imise dle modelu ATEM v roce 2010) 38,037 μg/m 3 95,0 V případě průměrných ročních imisí je na imisní stanici Vysočany plnění imisního limitu problematické, dle výsledků modelu ATEM je imisní limit roční v řešené lokalitě plněn s významnou imisní rezervou. Vlastní příspěvek

16 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 16 z 26 řešeného záměru k průměrným ročním imisím NO 2 na úrovni několika desetitisícin mikrogramů lze označit za zanedbatelný. 9.2 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic PM 10 V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM 10 činí platný imisní limit 50 μg/m 3, jehož překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36. nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m 3. Na nejbližší imisní stanici Praha Kobylisy naměřené 36. nejvyšší maximální denní imise suspendovaných částic PM 10 v posledních letech imisní limit plní, na imisní stanici Praha Vysočany byl v roce 2010 krátkodobý imisní limit překročen. Výsledné hodnoty modelování příspěvku posuzovaného záměru k nejvyšším denním imisním koncentracím tuhých látek frakce PM 10 činí v zájmové lokalitě 0,02 až 0,22 µg/m 3, v místě nejbližší obytné zástavby 0,0499 až 0,0797 µg/m 3. Naměřené průměrné roční imisní koncentrace PM 10 na imisní stanici Praha Vysočany i Praha Karlín v posledních letech imisní limit, který je stanoven na 40 µg/m 3, splňují. Dle výsledků převzatých ze studie Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010 zpracované firmou ATEM se v zájmové lokalitě hodnoty průměrných ročních koncentrací PM 10 pohybují v širokém rozmezí 30 až 40 µg/m 3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM 10 není v současné době v zájmové lokalitě problematické. Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného záměru se výsledné průměrné roční hodnoty v místě nejbližší obytné zástavby pohybují v intervalu 0,001 až 0,0033 μg/m 3. Tyto příspěvky jsou zanedbatelné, které stávající imisní situaci prakticky vůbec neovlivní. Tab. 14: Příspěvky k imisním koncentracím suspendovaných částic PM 10 v místě nejbližší obytné zástavby RB Popis RB X Y výška nad terénem m průměrné roční imise µg/m 3 nejvyšší denní imise µg/m 3 1 č.p. 320, ul. Na Pramenech ,50 0, , č.p. 143, ul. Běloveská ,50 0, ,0503 1,50 0, , č.p. 596, ul. Malkovského ,50 0, , ,50 0, ,0792 1,50 0, , č.p. 453, ul. Místecká ,50 0, , ,50 0, ,0773 1,50 0, , č.p. 444, ul. Nýdecká ,50 0, , ,50 0, ,0614 1,50 0, , č.p. 455, ul. Křivoklátská ,50 0, , ,50 0, ,0665 1,50 0, , č.p. 463, ul. Tupolevova ,50 0, , ,50 0, ,0658 Minimální imisní příspěvek 0, ,0499 Maximální imisní příspěvek 0, ,0797 Tab. 15: Zhodnocení nejvyšších denních imisních koncentrací suspendovaných částic PM 10 (µg.m -3 )

17 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 17 z 26 imisní limit imisní pozadí max. imisní příspěvek provozu záměru imise celkem - maximálně maximální denní (36. nejvyšší % limitu denní imise) 29,5-59,3 μg/m 3 (36. nejvyšší denní imise na stanici Vysočany a Kobylisy) 0,0499 až 0,0797 μg/m 3 29,50797 až 59,3797 μg/m 3 50 μg/m 3 59,0 až 118,76 Poznámka: Nejvyšší denní imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných nejvyšších imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. Imisní příspěvek k nejvyšším denním imisím z řešeného záměru se pohybuje na úrovni několika setin mikrogramu (za nejméně příznivých rozptylových podmínek u nejexponovanější obytné zástavby). V posledním publikovaném roce 2010 byl na imisní stanici Praha Vysočany krátkodobý imisní limit pro PM 10 překročen. Na imisní stanici Praha Kobylisy je krátkodobý imisní limit v posledních letech plněn s rezervou. Na základě měření na nejbližších imisních stanicích můžeme usuzovat, že v řešené lokalitě může být za rozptylově méně příznivých let imisní limit krátkodobý pro PM 10 mírně překračován a naopak v rozptylově příznivějších letech plněn. Provoz posuzovaného záměru se může na tomto epizodickém překračování krátkodobého imisního limitu pro PM 10 spolupodílet. Hodnoty imisních příspěvků se však dle výpočtu pohybují na úrovni několika setin mikrogramu a dle názoru zpracovatele této rozptylové studie je možno je považovat za zanedbatelné. Tab. 16: Zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM 10 (µg.m -3 ) imisní pozadí imisní příspěvek provozu záměru imise celkem - maximálně imisní limit roční % limitu 20,3 až 32,5 μg/m 3 (průměrná roční imise na 20,303 až 32,503 μg/m 3 50,8 81,3 stanici Vysočany a Kobylisy) 0,001 až 0,0033 μg/m 3 40 μg/m μg/m 3 (průměrná roční imise dle modelu ATEM v roce 2010) 30,003 až 40,003 μg/m 3 75,0 100,0 Plnění imisního limitu pro roční průměr PM 10 není dle modelu ATEM ani dle měření na nejbližších imisních stanicích v současné době v zájmové oblasti problematické. Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného záměru se výsledné hodnoty ročních příspěvků v zájmové lokalitě pohybují v řádu nanogramů/m 3. Jedná se o příspěvky naprosto zanedbatelné, které stávající imisní situaci v zájmové oblasti prakticky vůbec neovlivní. 9.3 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu Dle výsledků měření na imisních stanicích v Praze se v posledních třech letech pohybovaly hodnoty průměrné roční imisní koncentrace benzenu v intervalu 0,8 až 2,1 µg/m 3. Dle modelu ATEM je v širším okolí posuzovaného záměru průměrná roční imise benzenu v intervalu 0,75 až 1 µg/m 3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzenu je stanoven na 5 µg/m 3. Plnění imisního limitu tedy nebude problematické ani v zájmové oblasti výstavby řešeného záměru. Vlastní příspěvek z provozu posuzovaného záměru se pohybuje v řádu maximálně několika desetin

18 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 18 z 26 nanogramů/m 3. Tyto příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamné, které nezpůsobí kumulativně s pozadím v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu. V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním koncentracím benzenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší zástavby. Tab. 17: Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obytné zástavby RB Popis RB X Y výška nad terénem m průměrné roční imise µg/m 3 maximální hodinové imise µg/m 3 1 č.p. 320, ul. Na Pramenech ,50 0, , č.p. 143, ul. Běloveská ,50 0, ,0056 1,50 0, , č.p. 596, ul. Malkovského ,50 0, , ,50 0, ,0084 1,50 0, , č.p. 453, ul. Místecká ,50 0, , ,50 0, ,0087 1,50 0, , č.p. 444, ul. Nýdecká ,50 0, , ,50 0, ,0070 1,50 0, , č.p. 455, ul. Křivoklátská ,50 0, , ,50 0, ,0077 1,50 0, , č.p. 463, ul. Tupolevova ,50 0, , ,50 0, ,0077 Minimální imisní příspěvek 0, ,0056 Maximální imisní příspěvek 0, ,0088 Tab. 18: Zhodnocení průměrných ročních imisních benzenu (µg.m -3 ) imisní pozadí imisní příspěvek provozu záměru imise celkem - maximálně imisní limit roční % limitu 0,75-1 μg/m 3 (průměrná roční imise dle modelu ATEM v roce 2010) 0,00009až 0,00031 μg/m 3 0,7503 1,0003 μg/m 3 5 μg/m

19 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 19 z Shrnutí výsledků V následující tabulce je přehledně provedeno shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků. Tab. 19: Shrnutí a zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací (µg/m 3 ) PM 10 NO 2 benzen imisní ATEM (µg/m 3 ) ,75-1 pozadí měření Vysočany a Kobylisy (µg/m 3 ) 20,3 32,5 24,3 43,1 -- imisní příspěvek (µg/m 3 ) 0,001 0,0033 0,0014-0,0038 0, ,0003 celkem po realizaci (µg/m 3 ) 20,303 40,003 20,004 43,104 0,7503 1,0003 imisní limit (µg/m 3 ) podíl imisního limitu (%) Tab. 20: Shrnutí a zhodnocení krátkodobých imisních koncentrací (µg/m 3 ) denní maxima hodinová maxima imisní ATEM (µg/m 3 ) pozadí měření Vysočany a Kobylisy (µg/m 3 ) 29,5 59,3 109,4 170,1 imisní příspěvek (µg/m 3 ) 0,05 0,08 0,07 0,11 celkem po realizaci (µg/m 3 ) 29,58 59,38* 109,5 210,1* imisní limit (µg/m 3 ) podíl imisního limitu (%) * Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. PM 10 NO 2 Z tabulek výše vyplývá, že realizací záměru nedojde k překročení platných imisních limitů pro průměrné roční imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek, které jsou řešeným záměrem emitovány (suspendované částice frakce PM 10, oxidy dusíku oxid dusičitý a benzen). V imisním pozadí lze na základě výsledků modelu ATEM aktualizace 2010 předpokládat dostatečnou imisní rezervu. V případě krátkodobých imisních koncentrací se dle modelu ATEM 2010 pohybují maximální hodinové imise NO 2 v zájmové oblasti okolo hodnoty imisního limitu. Vypočtené imisní příspěvky k NO 2max jsou však velmi malé a imisní situaci v oblasti prakticky neovlivní. Dle měření na imisní stanici Praha Vysočany může být plnění krátkodobého imisního limitu pro PM 10 problematické. Tzn., že v řešené lokalitě může být za rozptylově méně příznivých let imisní limit krátkodobý pro PM 10 mírně překračován a naopak v rozptylově příznivějších letech plněn. Provoz posuzovaného záměru se může na tomto epizodickém překračování krátkodobého imisního limitu pro PM 10 spolupodílet. Vypočtený imisní příspěvek k PM 10den je však zanedbatelný.

20 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 20 z Závěr Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz objektu autosalonu a objektu rychlého občerstvení Mc Donald's, které jsou projektovány pod názvem TESCO LETŇANY, ETAPA V. a budou umístěny na trojúhelníkovém pozemku mezi ulicemi Veselská a Tupolevova a propojovací komunikací těchto ulic v pokračování ulice Křivoklátské v Praze Letňanech. S realizací záměru souvisí z hlediska problematiky ochrany venkovního ovzduší pouze nárůst provozu automobilové dopravy. Vytápění objektů je řešeno z centrálního zdroje tepla, jiné zdroje znečišťování ovzduší nebudou v souvislosti s řešeným záměrem v objektech umístěny. je řešena jako příspěvek posuzovaného záměru ke stávající (pozaďové) imisní situaci v zájmové oblasti. Jsou modelovány základní znečišťující látky z vyvolané automobilové dopravy oxidy dusíku, suspendované částice PM 10 a benzen. Z provedených výpočtů vyplývá, že imisní příspěvky z posuzovaného záměru jsou velmi malé a imisní situaci v zájmové oblasti prakticky vůbec neovlivní. Nejproblematičtější, co do plnění imisního limitu, jsou krátkodobé imise suspendovaných částic PM 10. V letech s nepříznivými rozptylovými podmínkami může být imisní limit denní překračován. V těchto rozptylově nepříznivých letech se provoz posuzovaného záměru může spolupodílet na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi PM 10. Hodnoty imisních příspěvků k nejvyšším denním imisím se však pohybují na nevýznamné úrovni nejvýše setin mikrogramu. Celkově lze posuzovaný záměr TESCO LETŇANY, ETAPA V. z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší v daných místních podmínkách označit za přijatelný. 12. Údaje o zpracovateli rozptylové studie Ing. Martin Vejr Podpis: Křešínská Jince Datum zpracování: 8. září 2011 IČ: Autorizace ke zpracování rozptylových studií udělena podle 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Ministerstvem životního prostředí rozhodnutím č.j. 1121/740/04 z Autorizace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 2480/820/07/DK ze dne a osvědčením č.j. 990/780/11/AK ze dne 15. dubna 2011.

21 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 21 z 26 Příloha 1 Situace s umístěním referenčních bodů

22 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 22 z 26 TESCO LETŇANY ETAPA V. RB 1 objekt k bydlení č.p. 320, ul. Na Pramenech, Praha Ďáblice RB 2 rodinný dům č.p. 143, ul. Běloveská, Praha Letňany RB 3 bytový dům č.p. 596, ul. Malkovského, Praha Letňany RB 4 bytový dům č.p. 453, ul. Místecká, Praha Letňany RB 5 bytový dům č.p. 444, ul. Nýdecká, Praha Letňany RB 6 bytový dům č.p. 455, ul. Křivoklátská, Praha Letňany RB 7 bytový dům č.p. 463, ul. Tupolevova, Praha Letňany

23 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 23 z 26 Příloha 2 Grafické znázornění příspěvků k imisním koncentracím

24 Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 24 z 26 Příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m-3) Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m-3)

25 Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 25 z 26 Příspěvek k nejvyšším denním imisním koncentracím suspendovaných částic PM10 (µg.m-3) Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím suspendovaných částic PM10 (µg.m-3)

26 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 26 z 26 Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu (µg.m -3 )

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Příloha č. 2 Rozptylová studie Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ATEM Ateliér ekologických

Více

LOGISTICKÉ CENTRUM PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ ROZPTYLOVÁ STUDIE

LOGISTICKÉ CENTRUM PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ ROZPTYLOVÁ STUDIE LOGISTICKÉ CENTRUM PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ ROZPTYLOVÁ STUDIE Datum Červen 2017 Zadavatel JUROS s.r.o., Doudova 544/11, Praha 4, 147 00 Investor Umístění Název záměru Kongresové centrum ILF a.s.,

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Více

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary Rozptylová studie Zhotovitel: RNDr. Jaroslav Růžička Arbesova 1014/10 360 17 Karlovy Vary Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy 1 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci), na které bude

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC Předkladatel TAGROS a.s. Troubelice Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE 10. 12. listopadu 2015 hotel Centro, Hustopeče Vyčíslení rozdílu v emisích stávajících zdrojů a stavu dle budoucích požadavků na stacionární zdroje Jan

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy Manažerská zpráva Brno, srpen 2015 Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Nový zákon o ochraně ovzduší Kateřina Sukdolová odbor ochrany ovzduší 21. března 2013, SZÚ Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Nabyl účinnosti 1. září 2012 Hlavní důvody zpracování nového zákona:

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Obytný soubor Praha Letňany

Obytný soubor Praha Letňany Obytný soubor Praha Letňany PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace č.: 4365/820/09/KS Brno, březen

Více

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č.

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

Svitavy životní prostředí 2008

Svitavy životní prostředí 2008 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

OBCHODNÍ CENTRUM VLAŠIM

OBCHODNÍ CENTRUM VLAŠIM OBCHODNÍ CENTRUM VLAŠIM Oznámení záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění umístění záměru Zpracovatel: ing. Martin Vejr Jince, březen 2009 OBCHODNÍ

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší.

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz ěže e obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), S. Kvasničková

Více

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD

Více

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ.1 METEOROLOGIE A KLIMA Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 2012 z pražských stanic Rok 2012 byl teplotně silně nadnormální s průměrnou roční teplotou 9,1 C naměřenou na stanici

Více

Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky

Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Periodická zpráva k řešení projektu realizovaného v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programu Podpora realizace udržitelného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

I/65 Křižovatka Dobrá Voda

I/65 Křižovatka Dobrá Voda 20.1.d I/65 Křižovatka Dobrá Voda Rozptylová studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č. osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. srpen 2014 U-24, s.r.o.

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. srpen 2014 U-24, s.r.o. Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Čestlic na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11773/14 ZN/2308/ŽP/14

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

Meteorologické podmínky a znečištění ovzduší

Meteorologické podmínky a znečištění ovzduší Meteorologické podmínky a znečištění ovzduší Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz cernikov@chmi.cz L. Černikovský: a znečištění Posuzování záměrů Meteorologické v procesu

Více

Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/linka Datum MHMP 2140893/2015/EIA/986/Nov Ing. Novotný/4278 16.12.2015 Sp. zn. Počet listů/příloh

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace.

Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace. Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace. Prosinec 2010 OBSAH A ZÁKLADNÍ INFORMACE.....................................

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK y Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán v

Více

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Telefon: 353176311 ústředna, 353176322 starosta, 353 176323- místostarosta ČÍSLO JEDNACÍ.: 1188/2013/NR/Koh VYŘIZUJE: Kohoutová/linka 320 NOVÁ ROLE DNE

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY

INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY OKD, DPB, a.s. INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Příloha: Modelový výpočet produkce emisí a imisních příspěvků ze stavební činnosti O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. STANOVENÍ EMISNÍ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-107893/2007/00PNI/EIA/351-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-121435/2008/00PNI/EIA/525-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 29.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 10/2007 1.vydání Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: KRR Architektura

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST. 6.9. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy

Více

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Anotace OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 283/3, 434 1 Most, e-mail: vagnerova@vuhu.cz, V severočeském

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více