Technická zpráva č. 0805/011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva č. 0805/011"

Transkript

1 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval: Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č a/740/05/06 Praha, květen 2008

2 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 2 OBSAH 0. AUTORIZACE ÚVOD SITUACE METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY IMISNÍ LIMITY KVALITA OVZDUŠÍ V OBLASTI REFERENČNÍ METODA MODELOVÁNÍ, NEJISTOTA PRINCIP VÝPOČTU IMISNÍCH KONCENTRACÍ REFERENČNÍ BODY, SOUŘADNÝ SYSTÉM ZDROJE EMISÍ, EMISE VÝSLEDKY VÝPOČTŮ OXID DUSIČITÝ - NO BENZEN BENZO(A)PYREN - BAP OXID UHELNATÝ - CO SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM ODHAD EMISNÍCH LIMITŮ PRO ZÁJMOVÉ PLOCHY PODKLADY A LITERATURA... 52

3 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 3 0. Autorizace Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí Č.j a/740/0506 ze dne byla dle 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší [1] žadateli, Ing. Vladimíru Závodskému, Na Ohradě 1211/6, Praha 3, IČ: , vydána autorizace ke zpracování rozptylových studií. Rozhodnutí bylo vydáno na dobu do Úvod Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina byl proveden k využití v návrhu územního plánu obce. Na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje [9] je ve výpočtu a hodnocení kvality ovzduší věnována zvýšená pozornost lokalitám umístěným v jihozápadní části území obce. Jedná se o lokality označené v Návrhu územního plánu [8] : č. 5 Černava plocha pro venkovské individuální bydlení č. 6 Černava západ plocha pro drobnou výrobu, služby, skladové plochy č. 8 letiště Hoškovice občanská vybavenost Výpočty znečištění ovzduší byly provedeny pro stávající stav, rok 2008, a dále pro výhled v prognózovaných intenzitách dopravy roku Situace Vedle meteorologických podmínek jsou pro dopad emisí na jakoukoli lokalitu neméně důležité i topografické podmínky, především konfigurace terénu a začlenění zdrojů do něj. Znalost všech podmínek je nutná pro základní orientaci v problematice rozptylu znečišťujících látek v dané lokalitě. Obec Březina se nachází u severovýchodní hranice Středočeského kraje v oblasti spadající pod působnost obce Mnichovo Hradiště jako příslušné obce s rozšířenou působností. Jižně od obce prochází rychlostní komunikace R10 Praha Turnov, přes obec prochází komunikace II/610 Praha Mladá Boleslav Turnov a jednokolejná železniční trať č. 070 Praha Mladá Boleslav Turnov, na které je používána motorová trakce. Zájmové rozvojové plochy č. 5 Černava plocha pro venkovské individuální bydlení, č. 6 Černava západ plocha pro drobnou výrobu, služby, skladové plochy a č. 8 letiště Hoškovice občanská vybavenost se nalézají na jihozápadním území obce Březina, plochy č. 5 a 6 mezi tratí a silnicí II/610, plocha č. 8 pak severně od silnice č. II/610. Bezprostřední silniční napojení lokalit č. 5, 6 a 8 je ze silnice II/610, která je ve směru západním vedena od Mnichova Hradiště a ve směru východním od Turnova. Komunikace II/610 prochází jižní částí obce v délce cca 800 m. V okrajové západní části prakticky navazuje na lokalitu č. 5 (Černava - plocha pro bydlení venkovské individuální) s již realizovanou obytnou zástavbou. Ve východní části se stávající obytná zástavba nejvíce přibližuje k tělesu rychlostní komunikace v oblasti mimoúrovňového křížení komunikací II/610 a R10 přemostěním silnice II/610. V oblasti přemostění je realizován sjezd (nájezd) z rychlostní komunikace R10 na II/610. Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce Březina provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší. V řešeném území jsou evidovány 3 střední zdroje znečišťování ovzduší, farma chovu prasat PROMA (7 stájí a kotelna na LTO) umístěná cca 1 km severně od zájmových rozvojových ploch, zemědělský areál chovu drůbeže (2 haly a kotelna na ZP) umístěný na kraji obce cca 600 m severovýchodně od zájmových rozvojových lokalit a ve středu obce mechanizační středisko zemědělského družstva Březina (čerpací stojan na motorovou naftu). Obec Březina je plynofikována, znečištění ovzduší emisemi z vytápění rodinných domků je minimální, výše jmenované střední zdroje znečištění ovzduší jsou buď od zájmových rozvojových lokalit dostatečně vzdáleny na to, aby v nich rozhodujícím způsobem mohly ovlivnit imisní koncentrace hodnocených znečišťujících látek (farma PROMA, areál chovu drůbeže), nebo jejich emise jsou zanedbatelné (čerpací stojan nafty v mechanizačním středisku zemědělského družstva). Zdroji emisí, které se rozhodujícím způsobem podílejí na kvalitě ovzduší v zájmových lokalitách jsou proto rychlostní komunikace R10, silnice II/610 a železniční trať.

4 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 4 Reliéf okolního terénu, začlenění zdroje emisí a okolní zástavby (vybraných referenčních bodů) do něj jsou patrné z obrázku č. 18 na straně Meteorologické podmínky Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Nejbližší meteorologická stanice, kde se měří základní klimatologické údaje je stanice Semčice vzdálená cca 20 km jižně od zájmové lokality. Vzhledem k tomu, že stanice leží v podobném terénu a nepříliš se lišící nadmořské výšce, lze předpokládat, že klimatologické charakteristiky naměřené na stanici Semčice platí i pro obec Březina. V následující tabulce jsou uvedeny klimatologické údaje naměřené na stanici Semčice od roku 2002 do současnosti [14]. Tabulka č. 1 - Klimatologické údaje naměřené na stanici Semčice v letech 2002 až 2007 Rok měření Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Průměrná teplota vzduchu [ C] Údaje za rok ,7 4,4 5,3 9,2 17,3 18,7 20,5 20,8 13,9 8,1 5,3-1,8 10, ,4-3,2 4,6 8,9 16,6 20,7 19,9 21,8 14,9 6,2 5,8 0,4 9, ,3 1,9 4,4 10,3 12,8 16,6 18,8 20,1 14,7 10,1 4,2 0,2 9, ,4-2,3 2,8 10,7 14,3 17,1 19,1 17,3 15,9 10,6 2,9-0,1 9, ,1-2,0 0,7 9,5 14,0 18,3 23,2 16,5 17,5 11,0 6,6 3,0 9, ,0 3,7 6,5 11,9 15,7 19,4 19,3 19,1 12,9 8,4 2,2 0,0 10,3 Úhrn srážek [mm] ,1 64,2 29,3 37,8 36,0 57,2 85,3 109,5 56,1 87,7 77,4 39,3 704, ,2 12,2 11,9 26,1 91,6 35,3 64,9 35,4 41,4 26,2 8,7 43,0 432, ,5 27,5 21,2 36,9 29,9 62,5 50,7 47,3 26,0 21,5 66,8 17,5 478, ,8 36,1 12,7 33,6 49,8 32,2 157,0 47,1 79,7 12,6 23,6 53,6 587, ,5 38,2 70,6 43,0 49,0 48,8 39,0 116,0 17,5 57,9 31,6 33,2 564, ,3 38,7 29,0 8,3 73,9 71,7 82,6 77,4 74,9 16,2 63,2 28,3 626,5 Trvání slunečního svitu [h] ,0 78,0 134,8 176,3 241,1 271,2 236,0 237,4 150,8 72,1 22,3 45,5 1714, ,2 119,4 144,3 210,4 266,0 325,9 241,3 297,9 172,0 113,9 60,8 58,3 2050, ,7 61,8 116,4 190,6 211,7 206,3 239,1 246,8 189,8 142,1 51,2 25,3 1719, ,4 77,9 159,4 201,2 245,0 256,8 199,7 200,4 208,2 181,8 24,5 18,8 1856, ,3 76,7 112,2 178,9 221,1 266,2 349,6 134,9 235,0 150,8 49,5 51,0 1911, ,7 64,5 153,4 285,7 237,3 239,4 205,7 239,9 152,8 110,7 48,5 34,6 1822,2 Z uvedených charakteristik vyplývá, že se jedná o mírně teplou oblast na hranici mezi mírně suchým a mírně vlhkým podnebím. Srážky jsou rozděleny poměrně rovnoměrně během celého roku s přirozeným maximem během letních měsíců. Větrné poměry jsou charakterizované dále uvedenými hodnotami větrné růžice [3]. Z ní vyplývá převažující západní a jihozápadní proudění, i když i četnost východního větru také není malá. Bezvětří se zde vyskytuje zhruba po 19 % doby. Nejvyšší četnost má slabý vítr, naopak vysoké rychlosti větru se vyskytují zřídka. Inverze nastávají asi po 34 % doby. Z toho vyplývá, že průměrné rozptylové podmínky jsou spíše dobré a že zdroje emisí znečišťujících látek budou v této oblasti méně působit na úroveň znečištění ovzduší než v místech špatně větraných a s častými inverzemi.

5 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 5 Obrázek č. 1 Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Březina platný ve výšce 10 m nad zemí v %, celková růžice S 15,00 SZ 10,00 SV 5,00 Z 0,00 V JZ JV J Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM Četnost [%] 8,00 10,00 13,00 8,00 5,00 13,00 14,00 10,00 19,00 4. Imisní limity Pro základní znečišťující látky jsou závazné imisní limity stanoveny Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. [7] Hodnoty závazných imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m -3 a vztahují se na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kpa. V tabulce č. 2 jsou uvedeny závazné imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí popř. cílové imisní limity základních znečišťujících látek. 1 Tabulka č. 2 - Imisní limity základních znečišťujících látek Imisní limit Hodnota imisního Datum, do Znečišťující látka limitu / přípustná Účel vyhlášení Doba průměrování něhož musí být četnost překročení za limit dosažen kalendářní rok Oxid siřičitý Ochrana zdraví lidí 1 hodina 350 µg.m -3 / 24 - (SO 2 ) [7] Ochrana zdraví lidí 24 hodin 125 µg.m -3 / 3 - Oxid dusičitý Ochrana zdraví lidí hodina 200 µg.m -3 / (NO 2 ) [7] Ochrana zdraví lidí 1 rok 40 µg.m Suspendované Ochrana zdraví lidí 24 hodin 50 µg.m -3 / 35 - částice (PM 10 ) [7] Ochrana zdraví lidí 1 rok 40 µg.m -3 - Oxid uhelnatý (CO) [7] Ochrana zdraví lidí Maximální denní osmihodinový průměr µg.m -3 - Benzen [7] Ochrana zdraví lidí 1 rok 5 µg.m Benzo(a)pyren [7] Ochrana zdraví lidí cílový imisní limit 1 rok 1 ng.m -3 (1 000 pg.m -3 )

6 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 6 Pro NO 2 a benzen jsou v NV 597/2006 Sb. [7] stanoveny pro léta 2006 až 2009 meze tolerance, které jsou uvedeny v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu Znečišťující látka Doba průměrování Oxid dusičitý (NO 2 ) 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m µg.m µg.m -3 1 kalendářní rok 8 µg.m -3 6 µg.m -3 4 µg.m -3 2 µg.m -3 Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m -3 3 µg.m -3 2 µg.m -3 1 µg.m -3 Vzhledem k době, na kterou je zpracováván výhled nebyla mez tolerance v hodnocení znečištění ovzduší uvažována. 5. Kvalita ovzduší v oblasti Pro odhad stávající imisní situace v obci Březina lze s největší spolehlivostí použít imisní koncentrace naměřené na pozaďových relevantních stanicích, tj. takových, jejichž vzdálenost od zájmové lokality je menší než reprezentativnost na nich naměřených hodnot. Pozaďová stanice je obvykle umístěna v nezatížených lokalitách a jejím úkolem je měření pozadí regionů, měst a průmyslových oblastí. Rozhodujícím kritériem pro umístění by mělo být, že stanice není přímo ovlivněna žádným zdrojem. Těmto kritériím odpovídá více imisních stanic ve Středočeském kraji a okolních, byly proto vybrány dvě nejbližší stanice: LRAD Radimovice umístěná v Libereckém kraji v okrese Liberec vzdálená cca 9 km severně, stanice je umístěna cca 50 m za domkem na okraji pole, rovina, velmi málo zvlněný terén. Zeměpisné souřadnice ,32 sš, ,87 vd, nadmořská výška 385 m n. m. Dle klasifikace EOI se jedná o stanici pozaďovou, typ zóny venkovská, charakteristika zóny přírodní, zemědělská, podkategorie příměstská, reprezentativnost oblastní měřítko městské nebo venkov (4 km až 50 km). SMBO Mladá Boleslav umístěná ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav vzdálená cca 16 km jižně, stanice je umístěna ve sportovním areálu blízko sídliště, rovina, velmi málo zvlněný terén. Zeměpisné souřadnice ,13 sš, ,89 vd, nadmořská výška 398 m n. m. Dle klasifikace EOI se jedná o stanici pozaďovou, typ zóny městská, charakteristika zóny obytná, reprezentativnost oblastní měřítko městské nebo venkov (4 km až 50 km). Denní, měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky měřených znečišťujících látek na výše uvedených stanicích za roky 2002 až 2006 [14] jsou uvedeny v následující tabulce a obrázcích. V době zpracování této studie (květen 2008) ještě nebyly souhrnné údaje za rok 2007 k dispozici.

7 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 7 Tabulka č. 4 - Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky na stanicích AIM Radimovice a Mladá Boleslav v letech 2002 až 2006 Rok Stanice Vzdálenost od zdroje [km] Znečišťující látka čtvrtletní I.Q II.Q III.Q IV.Q roční průměr Koncentrace [µg.m -3 ] denní maximum (datum) 36. denní koncentrace PM 10 nebo 4. denní koncentrace SO 2 (počet překročení limitní koncentrace za rok) hodinové maximum (datum) LRAD SO 2 9,2 3,0 2,3 7,0 5,4 57,0 (6.1.) 33, Radimovice 9,2 NO PM hodinová koncentrace SO 2 nebo 19. hodinová koncentrace NO 2 (počet překročení limitní koncentrace za rok) SMBO SO 2 11,9 7,2 6,5 12,1 9,4 54,8 (6.1.) 30,7 0 73,7 (5.1.) 54,5 0 Mladá 15,8 NO 2 27,0 16,4 17,2 27,9 22,0 73,8 (6.1.) ,8 (7.1.) 86,8 0 Boleslav PM 10 23,7 22,0 22,6 25,9 24,0 128,3 (6.1.) 34, ,2 (23.4.) --- LRAD SO 2 10, , ,0 (9.1.) Radimovice 9,2 NO ,3 16,5 18, ,0 (19.11.) PM ,1 32, ,0 (8.12.) SMBO SO 2 18,7 4,4 4, ,0 57,4 (9.1.) 37, ,2 (3.3.) 55,6 0 Mladá 15,8 NO 2 37,9 19,3 21, ,6 97,0 (28.2.) ,4 (28.2.) 115,2 0 Boleslav PM 10 59,0 41,1 34, ,7 240,0 (28.2.) 75, ,9 (28.2.) --- LRAD SO 2 9, , ,2 (25.1) 26, Radimovice 9,2 NO 2 23,5 10,5 13,5 17,5 16,2 79,1 (28.2.) PM 10 37,8 27,6 22,6 34,8 30,7 96,1 (24.1.) 49, SMBO SO 2 12,7 5,3 4,0 6,6 7,1 48,1 (25.1.) 37,7 0 66,8 (24.1.) 49,5 0 Mladá 15,8 NO 2 26,6 16,4 15,8 20,7 19,5 102,8 (23.1.) ,8 (23.1.) 112,5 0 Boleslav PM 10 42,0 28,3 31,2 45,1 36,4 208,7 (24.1.) 62, ,8 (24.1.) --- LRAD SO 2 8,2 2, ,8 30,3 (9.2.) 22, Radimovice 9,2 NO 2 15,3 12,6 12,7 23,2 15,9 64,6 (11.11.) PM 10 36,5 25,6 23,2 35,3 30,1 96,0 (25.3.) 52, SMBO SO ,3 5,6 11,1 8,3 28,7 (5.3.) 25,1 0 56,2 (23.2.) 34,9 0 Mladá 15,8 NO ,3 12,2 24,1 17,9 66,6 (3.3.) 93,9 (3.3.) 73,1 0 Boleslav PM 10 47,7 30,8 31,0 34,3 35,8 134,5 (4.3.) 62, ,4 (27.10.) --- LRAD SO 2 10,7 2,5 2,7 4,0 5,0 48,0 (23.1.) 28, Radimovice 9,2 NO 2 28,9 14,9 18,6 18,5 20,1 94,6 (13.11.) PM 10 44,7 26,2 23,2 24,8 29,6 172,0 (30.1.) 45, Poznámka: SMBO SO ,9 9,3 11,9 15,3 71,3 (1.2.) 47, ,2 (22.1.) 66,8 0 Mladá 15,8 NO 2 30,6 15,8 15,2 23,2 21,2 84,7 (30.1.) ,5 (13.11.) 99,3 0 Boleslav PM ,4 30,3 40,8 39,7 298,7 (30.1.) 64, ,7 (30.1.) značí, že daná charakteristika není na stanici měřena nebo že v daném roce nebyla dostatečná četnost měření pro validní hodnoty.

8 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 8 Obrázek č. 2 Maximální hodinové koncentrace SO 2 140,0 130,2 120,0 107,2 100,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 80,0 60,0 73,7 66,8 56,2 Radimovice Mladá Boleslav 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Obrázek č. 3 Maximální denní koncentrace SO 2 100,0 90,0 88,0 80,0 70,0 71,3 Koncentrace [µg/m 3 ] 60,0 50,0 40,0 30,0 57,0 54,8 57,4 34,2 48,1 30,3 28,7 48,0 Radimovice Mladá Boleslav 20,0 10,0 0,

9 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 9 Obrázek č. 4 Průměrné roční koncentrace SO 2 18,0 16,0 15,3 14,0 12,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 10,0 8,0 9,4 9,0 7,1 8,3 Radimovice Mladá Boleslav 6,0 5,4 5,0 4,0 3,8 2,0 0,0 0,0 0, Obrázek č. 5 Maximální hodinové koncentrace NO 2 160,0 144,4 150,8 140,0 133,5 120,0 116,8 Koncentrace [µg/m 3 ] 100,0 80,0 60,0 93,9 Radimovice Mladá Boleslav 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

10 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 10 Obrázek č. 6 Maximální denní koncentrace NO 2 120,0 102,8 100,0 97,0 94,6 84,7 Koncentrace [µg/m 3 ] 80,0 60,0 73,8 45,0 79,1 64,6 66,6 Radimovice Mladá Boleslav 40,0 20,0 0,0 0, Obrázek č. 7 Průměrné roční koncentrace NO 2 30,0 27,6 25,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 20,0 15,0 22,0 19,5 16,2 15,9 17,9 20,1 21,2 Radimovice Mladá Boleslav 10,0 5,0 0,0 0,0 0,

11 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 11 Obrázek č. 8 Maximální hodinové koncentrace PM ,0 400,0 385,7 350,0 335,9 309,4 300,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 250,0 200,0 182,2 268,8 Radimovice Mladá Boleslav 150,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Obrázek č. 9 Maximální denní koncentrace PM ,0 300,0 298,7 250,0 240,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 200,0 150,0 128,3 208,7 134,5 172,0 Radimovice Mladá Boleslav 100,0 73,0 96,1 96,0 50,0 0,0 0,

12 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 12 Obrázek č nejvyšší denní koncentrace PM 10 80,0 75,3 70,0 60,0 62,3 62,6 64,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 50,0 40,0 30,0 34,6 38,0 49,7 52,0 45,0 Radimovice Mladá Boleslav 20,0 10,0 0, Obrázek č. 11 Počet dnů za rok, kdy je denními koncentracemi PM 10 překročena limitní hodnota 50 µg/m Počet překročení [dny/rok] Radimovice Mladá Boleslav

13 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 13 Obrázek č. 12 Průměrné roční koncentrace PM 10 50,0 45,0 44,7 40,0 39,7 36,4 35,8 35,0 Koncentrace [µg/m 3 ] 30,0 25,0 20,0 24,0 30,7 30,1 29,6 Radimovice Mladá Boleslav 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0, Pro odhad stávající imisní situace v místě výstavby lze dále použít údaje z grafické ročenky ČHMÚ pro rok 2006 [14]. Na obrázcích č. 13 až 17 jsou uvedeny pole denních a ročních koncentrací hodnocených znečišťujících látek. Obrázek č. 13

14 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 14 Obrázek č. 14 Obrázek č. 15

15 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 15 Obrázek č. 16 Obrázek č. 17

16 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 16 Na základě měření na stanici AIM v Radimovicích, která je nejblíže zájmové lokalitě a zároveň nejlépe odpovídá svým umístěním typu lokality lze v obci Březina a okolí očekávat: hodinové koncentrace SO 2 v rozmezí 56,2 µg.m -3 až 130,2 µg.m -3, průměr 86,8 µg.m -3 (hodnoty ze stanice Mladá Boleslav, v Radimovicích se tato imisní charakteristika neměří), denní koncentrace SO 2 v rozmezí 30,3 µg.m -3 až 88,0 µg.m -3, průměr 51,5 µg.m -3, roční koncentrace SO 2 v rozmezí 3,8 µg.m -3 až 5,4 µg.m -3, průměr 4,7 µg.m -3, hodinové koncentrace NO 2 v rozmezí 93,9 µg.m -3 až 150,8 µg.m -3, průměr 127,9 µg.m -3 (hodnoty ze stanice Mladá Boleslav, v Radimovicích se tato imisní charakteristika neměří), denní koncentrace NO 2 v rozmezí 45,0 µg.m -3 až 94,6 µg.m -3, průměr 70,8 µg.m -3, roční koncentrace NO 2 v rozmezí 15,9 µg.m -3 až 20,1 µg.m -3, průměr 17,4 µg.m -3, hodinové koncentrace PM 10 v rozmezí 182,2 µg.m -3 až 385,7 µg.m -3, průměr 296,4 µg.m -3 (hodnoty ze stanice Mladá Boleslav, v Radimovicích se tato imisní charakteristika neměří), denní koncentrace PM 10 v rozmezí 73,0 µg.m -3 až 172,0 µg.m -3, průměr 109,3 µg.m -3, 36. nejvyšší denní koncentrace PM 10 v rozmezí 45,0 µg.m -3 48,9 µg.m -3, až 52,0 µg.m -3, průměr počet překročení limitní hodnoty 50 µg.m -3 denními koncentracemi PM 10 v rozmezí 24 až 39, průměr 33, v roce 2005 byl počet překročení vyšší než povolených 35 případů za rok, roční koncentrace PM 10 v rozmezí 29,6 µg.m -3 až 30,7 µg.m -3, průměr 30,1 µg.m -3. V roce 2006 se oxid uhelnatý měřil celkem na 43 lokalitách, na žádné z nich maximální denní 8hodinové klouzavé průměry oxidu uhelnatého nepřesahují imisní limit ( µg.m -3 ). Nejvyšší denní 8hodinový průměr byl naměřen na lokalitě hot spot Ostrava - Českobratrská (5 800 µg.m -3 ). Je tedy zřejmé, že imisní koncentrace CO jsou v obci Březina a okolí hluboko pod imisním limitem. Z obrázků č. 16 a 17 lze v obci Březina a okolí odhadnout stávající průměrné roční koncentrace benzenu menší než 2 µg.m -3 a průměrné roční koncentrace BaP 0,4 ng.m -3 až 0,6 ng.m -3, v bezprostředním okolí rychlostní komunikace R10 pak až 1 ng.m -3. Dle vymezení zón se zhoršenou kvalitou ovzduší je na 13 % území spadající pod působnost stavebního úřadu v Mnichově Hradišti překročen imisní limit pro denní koncentrace PM 10 a na 4 % území je překročen cílový imisní limit pro BaP. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že v současné době jsou v obci Březina a okolí: hodinové koncentrace SO 2 na úrovni max. 37,2 % imisního limitu 350 µg.m -3, denní koncentrace SO 2 na úrovni max. 70,4 % imisního limitu 125 µg.m -3, hodinové koncentrace NO 2 na úrovni max. 75,4 % imisního limitu 200 µg.m -3, roční koncentrace NO 2 na úrovni max. 50,3 % imisního limitu 40 µg.m -3, denní koncentrace PM 10 na úrovni nebo mírně nad imisní limit 50 µg.m -3 při toleranci 35 překročení limitní hodnoty za rok, roční koncentrace PM 10 na úrovni max. 76,8 % imisního limitu 40 µg.m -3, osmihodinové koncentrace CO na úrovni max. 58,0 % imisního limitu µg.m -3, průměrné roční koncentrace benzenu na úrovni max. 40,0 % imisního limitu 5 µg.m -3, průměrné roční koncentrace BaP až na úrovni 60 % imisního limitu 1 ng.m -3.

17 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana Referenční metoda modelování, nejistota Dle bodu 2 Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. [7] je ve smyslu 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší [1] jednou z referenčních metod pro modelování model SYMOS 97 [4]. Dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. [7] je pro vybrané znečišťující látky stanovena nejistota modelování následující tabulkou. Tabulka č. 5 - Nejistoty modelování SO 2, NO 2, NO x a CO Benzen PM 10, PM 2,5, Pb B(a)P O 3, související NO a NO 2 As, Cd, Ni Nejistota modelování pro Hodinové průměry 50% % - - Osmihodinové průměry 50% % - - Denní průměry 50% Roční průměry 30% 50% 50% 60% - 60% 60% 7. Princip výpočtu imisních koncentrací Celková depozice Výpočet byl proveden programem Symos 97, verze 2003 [13] podle závazné metodiky SYMOS 97 [4], kterou vypracoval Český hydrometeorologický ústav v roce Metodika je založena na statistické teorii rozptylu plynu v ovzduší a vychází ze Suttonova vzorce pro výpočet koncentrace znečišťující látky, leží-li pata komínu nebo střed plošného či liniového zdroje v počátku souřadného systému a vane-li vítr ve směru osy +x za předpokladu Gaussova rozložení koncentrace ve vlečce. Základní vzorec má tvar: kde C exp 2 ' ( z h ) 10 M + C - koncentrace znečišťující látky v daném bodě P za dané třídy větru N a třídy stability S (µg.m - 3 ) M E - emise znečišťující látky (g.s -1 ) σ y, σ z příčný a horizontální rozptylový parametr (m) σ y0, σ z0 - počáteční rozptylové parametry, které souvisí s rozměry plošného zdroje, pro bodový zdroj jsou rovny nule (m) y L - kolmá vzdálenost bodu P od vektoru rychlosti větru procházejícího zdrojem emise (m) x L - vzdálenost bodu P ve směru větru (m) h 1 - efektivní výška zdroje (m) z,z,z.- korigované vertikální souřadnice (m) u - rychlost větru v efektivní výšce zdroje (m.s -1 ) K h - koeficient zeslabení vlivu nízkých zdrojů na horách k u - koeficient odstraňování, zahrnující suchou a mokrou depozici ϑ - koeficient pro zvlněný terén Většina proměnných je funkcí vzdálenosti bodu od zdroje a stabilitní třídy. Pro výpočet průměrných ročních koncentrací platí: kde C průměrná roční koncentrace exp exp 2 '' ( z h ) exp k + ϑ exp 2 xl u ''' ( z h ) ( 1 ϑ) ( σ z + σ z0 ) ( σ z + σ z0 ) y 6 2 E L = u K h ( + ) ( + ) 2 2 π σ y σ y0 σ z σ z0 u 2( σ y + σ y0 ) c = j ϕ f ϕj i α c i iϕj ( σ ) z + σ z0

18 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 18 α i relativní roční využití zdroje c iϕj koncentrace způsobená i-tým zdrojem při směru větru ϕ a rozptylových podmínkách j f ϕj relativní četnost směru větru při rozptylových podmínkách j Vstupní údaje i forma výsledků výpočtů v metodice SYMOS 97 [4] byly přizpůsobené tehdy platné legislativě. V souvislosti se vstupem ČR do EU a v souvislosti se schválením zákona 86/2002 Sb. [1] a vládního nařízení č. 350/2002 Sb. později nahrazeným nařízením vlády č. 597/2006 Sb. [7] se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší. Proto byl vypracován dodatek metodiky SYMOS 97 [10], který upravuje výpočet tak, aby poskytoval hodnoty koncentrací přímo srovnatelné s platnými imisními limity. Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku NO x. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky a dopravy. Suma NO x je přitom tvořena zejména dvěma složkami, a to NO a NO 2. Nová legislativa [7] ponechává imisní limit NO x ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO 2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO 2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO 2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu nadále zůstávají emise NO x, byl výpočet upraven tak, aby poskytoval hodnoty koncentrací NO 2 a zohledňoval rychlost konverze NO na NO 2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Pro výpočet koncentrace NO 2 v ovzduší z emisí NO x platí: kde C - koncentrace NO 2 v ovzduší (µg.m -3 ) C 0 - koncentrace NO x v ovzduší vypočtená z množství emisí NO x podle původní metodiky SYMOS 97 [4] (µg.m -3 ) x L vzdálenost referenčního bodu od zdroje ve směru větru (m) u h1 rychlost větru v efektivní výšce zdroje korigované na tvar terénu (m.s -1 ) k p koeficient přírůstku NO 2. Jeho hodnoty jsou závislé na třídě stability (s -1 ) Při výpočtu maximálních denních koncentrací SO 2 a PM 10 se postupuje tak, že vypočtené maximální hodinové koncentrace se přepočtou na denní podle následujících vztahů: Pro SO 2 : Pro PM 10 : kde C = C 0 0,1 + 0,8 1 exp k C d = 0,867.C h pro C h <= 160 µg.m -3 C d = 78,129.ln(C h ) 257,8 pro C h > 160 µg.m -3 C d = 0,808.C h pro C h <= 350 µg.m -3 C d = 220,35.ln(C h ) 1008 pro C h > 350 µg.m -3 C d je nejvyšší průměrná denní koncentrace (µg.m -3 ) C h je maximální hodinová koncentrace (µg.m -3 ) Takto získané denní imisní koncentrace SO 2 a PM 10 mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. To znamená, že při jakékoli změně rozptylových podmínek (rychlosti nebo směru větru či stability atmosféry) budou imisní koncentrace vždy nižší. Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností nižší než vypočtené. p x u L h1

19 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 19 Pokud je však zdroj v činnosti pouze po část dne, např. P h hodin, je nutné přizpůsobit průměrnou denní koncentraci tomuto počtu hodin, protože jinak by krátkodobý zdroj měl na denní průměr stejný vliv jako zdroj, který je v činnosti po 24 hodin denně. Vztahy pro výpočet průměrných denních koncentrací z hodinových vypočtených hodnot pak budou mít tvar: Pro SO 2 : Pro PM 10 : C d = (P h /24).0,867.C h pro C h <= 160 µg.m -3 C d = (P h /24).78,129.ln(C h ) 257,8 pro C h > 160 µg.m -3 C d = (P h /24).0,808.C h pro C h <= 350 µg.m -3 C d = (P h /24).220,35.ln(C h ) 1008 pro C h > 350 µg.m Referenční body, souřadný systém Pojmem referenční bod se rozumí místo, ve kterém jsou počítány imisní koncentrace. Většinou se za referenční body volí místa důležitá z hlediska čistoty ovzduší, jako např. obytné domy, zdravotnická a školská zařízení, sportoviště apod. Protože metodika výpočtu SYMOS 97 [4,10] vyžaduje zadání profilu terénu ve vyšetřované lokalitě, byly v tomto případě za referenční body zvoleny průsečíky pravidelné čtvercové sítě m x m s krokem 100 m. Dále bylo pro detailní vyhodnocení kvality ovzduší v jednotlivých zájmových plochách za referenční body zvoleno 5 bodů rozmístěných po lokalitě č. 5 Černava plocha pro venkovské individuální bydlení (body č. 1 až 5), 6 bodů rozmístěných v lokalitě č. 6 Černava západ plocha pro drobnou výrobu, služby, skladové plochy (body č. 6 až 11) a dále 15 bodů rozmístěných po lokalitě č. 8 letiště Hoškovice občanská vybavenost (body č. 12 až 26). Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek za všech možných kombinací tříd stability a rychlosti větru a dále průměrná roční koncentrace, která respektuje četnost výskytu jednotlivých směrů a rychlostí větru, stabilitních tříd atmosféry a fond provozní doby jednotlivých zdrojů, byly počítány tedy v celkem 467 referenčních bodech. Vzhledem k účelu této studie a použitelnosti metodiky SYMOS 97 [4,10] byly imisní koncentrace počítány ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). Počátek lokálního souřadného systému, ve kterém jsou pomocí souřadnic x, y a z určovány vzájemné pozice jednotlivých referenčních bodů (průsečíků) a zdrojů emisí je pro účely výpočtů umístěn v levém dolním rohu použité lokální sítě a má souřadnice JTSK x = ; y = Souřadnice x stoupá s klesající osou y v systému JTSK, souřadnice y stoupá s klesající osou x v systému JTSK, souřadnice z představuje nadmořskou výšku. K určení vertikálních souřadnic referenčních bodů byl použit digitální výškopis ČR [2]. Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu byla pro potřeby výpočtu imisních koncentrací příslušně modifikována větrná růžice. Jednotlivé průsečíky, nebo-li referenční body, jsou číslovány od levého dolního rohu po řádcích zleva doprava. Výpočtová síť, číslování referenčních bodů v síti a umístění vybraných referenčních bodů je uvedeno na obrázku č. 18 na následující straně. V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny souřadnice vybraných referenčních bodů.

20 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 20 Obec Březina Situace a umístění rozvojových lokalit a referenčních bodů Obrázek č rozvojové lokality x vybrané referenční body referenční bod v síti

21 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 21 Tabulka č. 6 Vybrané referenční body Číslo a popis referenčního bodu Souřadnice [m] X Y Z Výška výpočtu nad terénem L [m] 1 - Oblast 5/ ,5 2 - Oblast 5/ ,5 3 - Oblast 5/ ,5 4 - Oblast 5/ ,5 5 - Oblast 5/ ,5 6 - Oblast 6/ ,5 7 - Oblast 6/ ,5 8 - Oblast 6/ ,5 9 - Oblast 6/ , Oblast 6/ , Oblast 6/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ , Oblast 8/ ,5 9. Zdroje emisí, emise Jak bylo řečeno v úvodu této studie, obec Březina je plynofikována, na jejím území nejsou provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší a střední zdroje jsou dostatečně vzdáleny od posuzovaných rozvojových lokalit na to, aby v nich rozhodujícím způsobem mohly ovlivnit celkové imisní koncentrace hodnocených znečišťujících látek. Zdroji emisí, které se rozhodujícím způsobem podílejí na kvalitě ovzduší v zájmových lokalitách jsou proto rychlostní komunikace R10, silnice II/610 a železniční trať (motorová trakce). Výpočty podílu výše uvedených zdrojů na celkové imisní situaci v lokalitě byly provedeny pro stávající stav, rok 2008, a dále pro výhled v prognózovaných intenzitách dopravy roku Do výpočtů byly zahrnuty komunikace: 1. K1 - rychlostní silnice R10 2. K2 - silnice II/ K3 - sjezd/nájezd ze silnice R10 na silnici II/610 západ (od Turnova) 4. K4 nájezd ze silnice II/610 na R10 západ (na Mladou Boleslav) 5. K5 sjezd ze silnice R10 na silnici II/610 západ (od Turnova) 6. K6 - sjezd/nájezd ze silnice R10 na silnici II/610 východ (od Mladé Boleslavi) 7. K7 sjezd ze silnice R10 na silnici II/610 východ (od Mladé Boleslavi) 8. K8 nájezd ze silnice II/610 na R10 východ (na Turnov) 9. K9 železniční trať

22 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 22 Při stanovení skladby a intenzit dopravy v letech 2008 a 2015 bylo v případě komunikací R10 a silnice II/610 vycházeno z celoročních průměrných denních intenzit všech skutečných vozidel projíždějících daným profilem komunikace za 24 hodin z posledního celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti provedeného v r. 2005, aktualizovaných pro příslušný rok použitím výhledových koeficientů růstu intenzit silniční dopravy [8]. Hodnocenými zdroji emisí v souvislosti s posuzovaným záměrem je pouze automobilová a železniční doprava, výpočty imisních koncentrací byly proto provedeny pro hlavní znečišťující látky z autodopravy, tj. emise oxidů dusíku (NO x ), tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu uhelnatého (CO), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Pro výpočet emisí jednotlivých znečišťujících látek byly použity emisní faktory uveřejněné na www stránkách MŽP [12], přičemž byla respektována skladba a stáří vozového parku [5] a byl použit v souladu s metodikou Symos [4,10] předpoklad, že ve špičce je intenzita provozu 2,4krát vyšší než v průměru. Dále byla při výpočtu emisí PM 10 zohledněna sekundární prašnost (reemise prachových částic usazených na povrchu komunikace způsobená průjezdem vozidla dle metodiky US EPA), která se značnou měrou podílí na celkových emisích PM 10 z dopravy [15]. V následujících tabulkách je uveden přehled uvažovaných liniových zdrojů emisí včetně dalších údajů potřebných pro výpočet rozptylu. V tabulkách jsou uvedeny celé úseky komunikací, ale při vlastním výpočtu bylo nutno z důvodu stability a přesnosti výpočtu jednotlivé komunikace rozdělit na několik dílčích úseků o délce cca 100 m. Tabulka č. 7 Přehled liniových zdrojů emisí rok 2008 Úsek komunikace Souřadnice RS [m] Šířka [m] FPD [h.r -1 ] Výpočtová rychlost [km.h -1 ] Intenzita dopravy [aut za den] Začátek Konec 2008 X1 Y1 X2 Y2 OA NA / vlaky Emise [g.km -1.s -1 ] NO x CO PM 10 Benzen BaP*10-6 K1 - Silnice R , , , , ,48213 K2 -silnice II/ , , , , ,00506 K3 - sjezd/nájezd západ , , , , ,00101 K4 - nájezd západ , , , , ,00051 K5 - sjezd západ , , , , ,00051 K6 - sjezd/nájezd východ , , , , ,00101 K7 - sjezd východ , , , , ,00051 K8 - nájezd východ , , , , ,00051 K9 - Železniční trať , , , , ,00103 Vysvětlivky k tabulce: Dle metodiky SYMOS 97 [4,10] se pro výpočet maximálního znečištění z dopravy používá předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je proto třeba 2,4-krát ponížit fond provozní doby. FPD = 8760 / 2,4 = 3650 h.r -1. OA značí osobní automobily včetně lehkých nákladních a motocyklů, NA značí nákladní automobily

23 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 23 Tabulka č. 8 Přehled liniových zdrojů emisí rok 2015 Úsek komunikace Souřadnice RS [m] Šířka [m] FPD [h.r -1 ] Výpočtová rychlost [km.h -1 ] Intenzita dopravy [aut za den] Začátek Konec 2015 X1 Y1 X2 Y2 OA NA / vlaky Emise [g.km -1.s -1 ] NO x CO PM 10 Benzen BaP*10-6 K1 - Silnice R , , , , ,54982 K2 -silnice II/ , , , , ,00522 K3 - sjezd/nájezd západ , , , , ,00104 K4 - nájezd západ , , , , ,00052 K5 - sjezd západ , , , , ,00052 K6 - sjezd/nájezd východ , , , , ,00104 K7 - sjezd východ , , , , ,00052 K8 - nájezd východ , , , , ,00052 K9 - Železniční trať , , , , ,00106 Vysvětlivky k tabulce: Dle metodiky SYMOS 97 [4,10] se pro výpočet maximálního znečištění z dopravy používá předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je proto třeba 2,4-krát ponížit fond provozní doby. FPD = 8760 / 2,4 = 3650 h.r -1. OA značí osobní automobily včetně lehkých nákladních a motocyklů, NA značí nákladní automobily

24 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana Výsledky výpočtů Na začátku této kapitoly je třeba zdůraznit, že veškeré vypočtené imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek je třeba chápat jako podíl na celkovém imisním pozadím v lokalitě. Ve studii jsou hodnoceny pouze zdroje uvedené v kapitole 9, tj. komunikace R10, II/610 a železniční trať, modelová pole koncentrací jednotlivých znečišťujících látek proto představují vliv pouze těchto zdrojů na vyšetřovanou lokalitu. Pro jednotlivé znečišťující látky byly vypočteny jen takové imisní koncentrace, pro které je stanoven imisní limit. V případě emisí NO x byly proto počítány hodinové a průměrné roční imisní koncentrace NO 2, v případě tuhých znečišťujících látek byly počítány maximální denní a průměrné roční koncentrace PM 10, v případě CO byly počítány pouze osmihodinové koncentrace a v případě benzenu a benzo(a)pyrenu byly počítány pouze průměrné roční koncentrace. Hodinové, osmihodinové a denní imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek byly vypočteny ve všech referenčních bodech pro všechny možné kombinace tříd stability a rychlostí větru. Z těchto hodnot pak bylo pro každou znečišťující látku v každém referenčním bodě vybráno maximum, které je uváděno ve výsledkových tabulkách a obrázcích. Z výše uvedeného vyplývá, že uvedené imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek představují absolutní maximum bez ohledu na třídu stability a rychlost větru. Průměrné roční koncentrace respektují četnosti výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru dle větrné růžice a fond provozní doby (FPD) jednotlivých zdrojů emisí. Vzhledem k rozsahu výpočtu jsou dále v tabelární formě uvedeny pouze vybrané referenční body, reprezentující jednotlivé rozvojové lokality (viz kapitola 8. Referenční body, souřadný systém). Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek vypočtené v síti referenčních bodů jsou pro snazší orientaci zpracovány v grafické formě pomocí izoplet. Izoplety jsou čáry spojující místa o stejné koncentraci analogicky jako např. vrstevnice spojují místa o stejné nadmořské výšce. Kompletní výsledky výpočtů ve všech referenčních bodech v tabelární podobě jsou pro zájemce k dispozici u zpracovatele studie. Při hodnocení maximálních hodinových a denních koncentrací jakékoli znečišťující látky je třeba si uvědomit rozdíl mezi fyzikální podstatou modelových a měřených koncentrací. Měřené hodnoty představují stav, který v atmosféře skutečně vznikl. Oproti tomu modelové hodnoty popisují teoretický stav, který by v atmosféře mohl nastat za souběhu všech nejméně příznivých rozptylových podmínek (vítr o nejméně příznivé rychlosti vanoucí od zdroje přímo na referenční bod, nejméně příznivá třída stability a tyto podmínky se nesmí změnit po dobu 1 hodiny, resp. 8 hodin, resp. 24 hodin). Teoreticky taková situace nastat může, ale zpravidla v průběhu celého roku či dokonce let nenastává. Skutečné naměřené hodinové, osmihodinové či denní koncentrace se tedy mohou od modelových výrazně lišit. Dále je zřejmé, že ačkoli jsou hodnoty maximálních koncentrací zobrazeny na jednom obrázku, jsou zpravidla pro každý referenční bod vypočteny při jiných rozptylových podmínkách a nenastanou v celé vyšetřované lokalitě najednou. Grafické zobrazení maximálních koncentrací tedy zobrazuje nejvyšší vypočtené hodnoty v jednotlivých bodech a nikoli souvislé pole koncentrací, jako je tomu u průměrných ročních koncentrací. Popsaná fyzikální podstata modelových a měřených maximálních koncentrací je hlavním důvodem, proč modelové hodnoty maximálních koncentrací lze jen obtížně a s velmi malou mírou spolehlivosti, na rozdíl od průměrných ročních hodnot, porovnávat s reálně naměřenými maximy.

25 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana Oxid dusičitý - NO 2 V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky k imisním koncentracím NO 2 v referenčních bodech rozmístěných v jednotlivých zájmových lokalitách. Tabulka je doplněna o maximum a minimum vypočtené v síti referenčních bodů. Tabulka č. 9 Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím NO 2 Souřadnice [m] Výška Imisní koncentrace NO Název 2 [µg.m -3 ] výpočtu nad referenčního bodu Rok 2008 Rok 2015 x y z terénem [m] hodinové roční hodinové roční Oblast 5 - Černava plocha pro venkovské individuální bydlení 1 - Oblast 5/ ,5 11,74 0, ,01 0, Oblast 5/ ,5 12,13 0, ,35 0, Oblast 5/ ,5 12,98 0, ,07 0, Oblast 5/ ,5 12,10 0, ,31 0, Oblast 5/ ,5 11,99 0, ,22 0,7560 Minimum v oblasti 5 11,74 0, ,01 0,7476 Maximum v oblasti 5 12,98 0, ,07 0,7886 Oblast 6 - Černava západ plocha pro drobnou výrobu, služby, skladové plochy 6 - Oblast 6/ ,5 11,79 0, ,10 0, Oblast 6/ ,5 11,55 0, ,86 0, Oblast 6/ ,5 11,68 0, ,96 0, Oblast 6/ ,5 12,27 0, ,45 0, Oblast 6/ ,5 12,76 0, ,90 0, Oblast 6/ ,5 11,57 0, ,85 0,7150 Minimum v oblasti 6 11,55 0, ,85 0,6984 Maximum v oblasti 6 12,76 0, ,90 0,7562 Oblast 8 letiště Hoškovice občanská vybavenost 12 - Oblast 8/ ,5 15,81 0, ,58 0, Oblast 8/ ,5 13,58 0, ,78 0, Oblast 8/ ,5 13,44 0, ,47 0, Oblast 8/ ,5 13,13 0, ,18 0, Oblast 8/ ,5 14,69 0, ,59 0, Oblast 8/ ,5 12,55 0, ,70 0, Oblast 8/ ,5 12,62 0, ,75 0, Oblast 8/ ,5 12,81 0, ,92 0, Oblast 8/ ,5 13,16 0, ,21 0, Oblast 8/ ,5 13,68 0, ,66 0, Oblast 8/ ,5 11,44 0, ,68 0, Oblast 8/ ,5 11,49 0, ,71 0, Oblast 8/ ,5 11,49 0, ,70 0, Oblast 8/ ,5 11,37 0, ,59 0, Oblast 8/ ,5 10,73 0, ,01 0,4937 Minimum v oblasti 8 11,37 0, ,59 0,3532 Maximum v oblasti 8 15,81 0, ,58 0,7333 Minimum v síti referenčních bodů 4,37 0,1181 4,16 0,1122 Maximum v síti referenčních bodů 86,65 2, ,81 2,5860 Oblast 5 - Černava plocha pro venkovské individuální bydlení Hodinové koncentrace NO 2 V současné době rok 2008 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 5 vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 11,74 µg.m -3 až 12,98 µg.m -3. Budeme-li za celkové imisní zatížení lokality považovat koncentraci 150,8 µg.m -3 (maximum naměřené v období 2002 až 2006 na stanici Mladá Boleslav, na stanici v Radimovicích se

26 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina strana 26 tato imisní charakteristika neměří) pak za určitých rozptylových podmínek se vypočtené koncentrace podílejí na celkové imisí situaci z 7,78 % až 8,61 %. Imisní limit 200 µg.m -3 překročen není, odhadované imisní pozadí dosahuje 75,4 % imisního limitu. V roce 2015 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 5 vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 11,01 µg.m -3 až 12,07 µg.m -3. Přestože se oproti stávajícímu stavu zvýšila intenzita dopravy po komunikacích uvažovaných ve výpočtu, jedná o snížení o 0,72 µg.m -3 až 0,91 µg.m -3. Je to dáno tím, že se ve složení vozového parku předpokládá zvýšení počtu vozů splňujících přísnou emisní normu EURO 4 na úkor starých vozů bez katalyzátorů. Pokud imisní pozadí zůstane na stejné výši jako v současné době, pak v roce 2015 lze v lokalitě č. 5 očekávat hodinové imisní koncentrace v rozmezí 149,89 µg.m -3 až 150,08 µg.m -3. Do hodnoty imisního limitu 200 µg.m -3 zbývá minimálně 49,92 µg.m -3, tj. 24,96 %. Roční koncentrace NO 2 V současné době rok 2008 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 5 vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 0,7955 µg.m -3 až 0,8388 µg.m -3. Budeme-li za celkové imisní zatížení lokality považovat koncentraci 20,1 µg.m -3 (maximum naměřené v období 2002 až 2006 na stanici Radimovice) pak se vypočtené koncentrace podílejí na celkové imisí situaci z 3,96 % až 4,17 %. Imisní limit 40 µg.m -3 překročen není, odhadované imisní pozadí dosahuje 50,25 % imisního limitu. V roce 2015 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 5 vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 0,7476 µg.m -3 až 0,7886 µg.m -3. Oproti stávajícímu stavu se jedná o snížení o 0,0479 µg.m -3 až 0,0540 µg.m -3. Pokud imisní pozadí zůstane na stejné výši jako v současné době, pak v roce 2015 lze v lokalitě č. 5 očekávat roční imisní koncentrace v rozmezí 20,0460 µg.m -3 až 20,0521 µg.m -3. Do hodnoty imisního limitu 40 µg.m -3 zbývá minimálně 19,95 µg.m -3, tj. 49,87 %. Oblast 6 - Černava západ plocha pro drobnou výrobu, služby, skladové plochy Hodinové koncentrace NO 2 V současné době rok 2008 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 6 vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 11,55 µg.m -3 až 12,76 µg.m -3. Budeme-li za celkové imisní zatížení lokality považovat koncentraci 150,8 µg.m -3 (maximum naměřené v období 2002 až 2006 na stanici Mladá Boleslav, na stanici v Radimovicích se tato imisní charakteristika neměří) pak za určitých rozptylových podmínek se vypočtené koncentrace podílejí na celkové imisí situaci z 7,66 % až 8,46 %. Imisní limit 200 µg.m -3 překročen není, odhadované imisní pozadí dosahuje 75,4 % imisního limitu. V roce 2015 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 6 vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 10,85 µg.m -3 až 11,90 µg.m -3. Oproti stávajícímu stavu se jedná o snížení o 0,68 µg.m -3 až 0,86 µg.m -3. Pokud imisní pozadí zůstane na stejné výši jako v současné době, pak v roce 2015 lze v lokalitě č. 6 očekávat hodinové imisní koncentrace v rozmezí 149,94 µg.m -3 až 150,12 µg.m -3. Do hodnoty imisního limitu 200 µg.m -3 zbývá minimálně 49,88 µg.m -3, tj. 24,94 %. Roční koncentrace NO 2 V současné době rok 2008 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 6 vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 0,7420 µg.m -3 až 0,8104 µg.m -3. Budeme-li za celkové imisní zatížení lokality považovat koncentraci 20,1 µg.m -3 (maximum naměřené v období 2002 až 2006 na stanici Radimovice) pak se vypočtené koncentrace podílejí na celkové imisí situaci z 3,69 % až 4,03 %. Imisní limit 40 µg.m -3 překročen není, odhadované imisní pozadí dosahuje 50,25 % imisního limitu. V roce 2015 byly v referenčních bodech rozmístěných po zájmové ploše č. 6 vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím NO 2 v rozmezí 0,6984 µg.m -3 až 0,7562 µg.m -3. Oproti stávajícímu stavu se jedná o snížení o 0,0435 µg.m -3 až 0,0543 µg.m -3. Pokud imisní pozadí zůstane na stejné výši jako v současné době, pak v roce 2015 lze v lokalitě č. 6 očekávat roční imisní koncentrace v rozmezí 20,0457 µg.m -3 až 20,0565 µg.m -3. Do hodnoty imisního limitu 40 µg.m -3 zbývá minimálně 19,94 µg.m -3, tj. 49,86 %.

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1 Modelování příčin zhoršené kvality ovzduší na Ostravsku a vliv možných řešení Doc. Ing. Petr Jančík, PhD. Ing. Irena Pavlíková OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ Helena Plachá, Tomáš Hrbek ČHMÚ Meteorologie má v ČR více než 200 letou tradici Roku 1919 založen národní meteorologický

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

Přílohová část Seznam příloh:

Přílohová část Seznam příloh: Přílohová část Seznam příloh: 1. Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 2. Vyjádření MěÚ Bystřice nad Perštejnem souhrnné stanovisko k ŽP 3. Vyjádření NATURA, Krajský

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ.1 METEOROLOGIE A KLIMA Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 2012 z pražských stanic Rok 2012 byl teplotně silně nadnormální s průměrnou roční teplotou 9,1 C naměřenou na stanici

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014 Ing. Jana Kočová Autorizovaná osoba v ochraně ovzduší Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

OC Písek prosinec 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14057 Z2 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace ČKAIT: 0100730 Ing. Lumír

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Více

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC Předkladatel TAGROS a.s. Troubelice Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Letová měření kvality ovzduší

Letová měření kvality ovzduší Letová měření kvality ovzduší v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Závěrečná zpráva Zpracoval: Český hydrometeorologický

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY

INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY OKD, DPB, a.s. INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu

Více

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Příloha č. 2 Rozptylová studie Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ATEM Ateliér ekologických

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

Ocenění nemovitostí č. 108-3776-2013

Ocenění nemovitostí č. 108-3776-2013 Ocenění nemovitostí č. 108-3776-2013 O ceně obvyklé objektu č.p. 129 postaveném na pozemku 269 s příslušenstvím a pozemky jak je vedeno na LV 624 pro k.ú. Dobšice u Znojma a obec Znojmo v okrese Znojmo

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky

Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Periodická zpráva k řešení projektu realizovaného v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programu Podpora realizace udržitelného

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

1. Metody měření parametrů trolejového vedení

1. Metody měření parametrů trolejového vedení Jiří Kaštura 1 Diagnostika trolejového vedení Klíčová slova: trolejové vedení, trolejový vodič, proudový sběrač, trakční vedení Úvod Diagnostika trolejového vedení je proces, při kterém jsou změřeny určité

Více

Meteorologické podmínky a znečištění ovzduší

Meteorologické podmínky a znečištění ovzduší Meteorologické podmínky a znečištění ovzduší Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz cernikov@chmi.cz L. Černikovský: a znečištění Posuzování záměrů Meteorologické v procesu

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Výsledky analýzy měření koncentrací suspendovaných částic analyzátory GRIMM. Josef Keder Český hydrometeorologický ústav

Výsledky analýzy měření koncentrací suspendovaných částic analyzátory GRIMM. Josef Keder Český hydrometeorologický ústav Výsledky analýzy měření koncentrací suspendovaných částic analyzátory GRIMM Josef Keder Český hydrometeorologický ústav Co to je GRIMM? Analyzátor určený k sledování počtu částic prašného aerosolu v okolním

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více