ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Psychologické aspekty tvorby týmů Psychological aspects of team creation Bakalářská práce Studijní program: Softwarové technologie a management Studijní obor: Manažerská informatika Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Barbora Zamazalová Praha 2012

2 zadání

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů (projekty, softwarové zdroje, atd.) a uvedené literatury. Nemám námitky proti použití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o autorských právech a právech souvisejících, ve smyslu pozdějších znění tohoto zákona. V Praze dne Podpis:

4 Poděkování Děkuji vedoucímu své práce, p. Ing. Pavlu Náplavovi, za jeho trpělivé, vstřícné a odborné vedení a za připomínky, podněty a spoustu cenných rad, které mi poskytl v průběhu práce na BP. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a nejbližším, kteří mě podporovali po celou dobu studia.

5 Abstrakt: Má práce je rozdělena na dvě části na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je obsažena teorie osobnosti a vývoj typologií osobnosti. Hlavním prvkem teoretické části je typologie MBTI a charakteristiky osobnostních typů. Praktická část obsahuje statistiky výsledků studentů a rozbor možností využití MBTI při výuce. Studentům ČVUT FEL a ČVUT FIT, kteří absolvují jeden z předmětů Informační systémy nebo Tvorba informačních systémů, byly za začátku semestru zadány osobnostní dotazníky a testy týmových rolí. Na jejich základě byli rozděleni do týmů, ve kterých vypracovávali úvodní studii k projektu, který jim byl zadán. Má práce určuje, zda složení osobnostních typů v týmu má vliv na efektivitu práce a zda je MBTI pro tvorbu studentských týmů, případně určuje jiné možné využití. vhodným nástrojem Abstract: My work is divided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part includes the development of personality theory and personality typology. The basic element theoretical part is the MBTI typology and characteristics of personality types. The practical part contains statistics of students results and analysis of usage the MBTI typology in education. In the beginning of the semester, Test of team roles and personality test were given to students, who attended one of selected subjects (Information systems or Creating of information systems). Based on obtained results, they were divided into teams. Members of teams worked together on creation of Feasibility study. My work determined if the combination of different personality types in team affects its efficiency and the MBTI is the appropriate tool for student s team creation. Klíčová slova: osobnost, typologie osobnosti, sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik, introverze, extraverze, osobnostní charakteristiky, MBTI, týmové role, osobnostní typ, preferenční páry 5

6 Obsah Úvod Vývoj typologie osobnosti Galénova teorie Wundtův systém Carl Gustav Jung MBTI Teorie osobnosti Teorie osobnosti podle Allporta a Maddiho Tři aspekty osobnosti Osobnostní rozdíly a jejich zdroje Dědičnost Kultura Rodina Ostatní Typologie MBTI Užití MBTI Osobnostní dotazník Preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI Intuice Smysly (N-S) Myšlení Cítění (T-F) Extraverze Introverze (E-I) Usuzování Vnímání (J-P) Šestnáct osobnostních typů Praktické využití při výuce Pravidla předmětů Sběr a zpracování dat Vyhodnocování dotazníků Názory studentů Výsledky dotazníků Poměr jednotlivých osobnostních typů Fakulta Elektrotechnická Fakulta Informačních Technologií Preferenční páry

7 4.5.1 Intuice Smysly (N-S) Myšlení Cítění (T-F) Extraverze Introverze (E-I) Usuzování Vnímání (P-J) Kognitivní styly Kognitivní styl ST Kognitivní styl NT Tvorba týmů podle MBTI Ideální složení týmu podle MBTI Z-model Další využití MBTI při výuce Závěr Seznam obrázků, grafů a tabulek Zdroje Obsah přiloženého CD Přílohy... 1 Seznam grafů... 1 Příloha č. 1: Osobnostní dotazník Typologie MBTI... 1 Příloha 2: Statistické výsledky - grafy

8 Úvod Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila Psychologické aspekty tvorby týmů. Práce dále rozšiřuje semestrální projekt na téma Problematika tvorby týmů, který vznikl jako teoretický podklad pro tuto bakalářskou práci. Obsah práce je rozdělen na dvě části teoretickou, která má za cíl uvést do problematiky a ve které definuji pojmy osobnost, typologie a podrobněji se zabývám typologií MBTI, protože tvoří základ pro druhou část. Ta byla prakticky zaměřená a mým úkolem bylo zanalyzovat data, shromážděná v průběhu semestru. Na základě teoretických znalostí a zjištěných poznatků určuji, zda je tato typologie vhodný nástroj pro tvorbu týmů v rámci výuky předmětů A7B16INS (Fakulta Elektrotechnická) a BI-TIS (Fakulta Informačních Technologií). Typologie MBTI je užitečný nástroj, jehož využití by mohlo být prospěšné i pro podporu výuky. Dalším mým cílem bylo stanovit možnosti využití této typologie, v čemž vidím i hlavní přínos své práce. Téma práce jsem si vybrala kvůli svému zájmu o daný problém. Sama jsem totiž předmět Y16INS na FEL absolvovala a tato problematika mě zaujala. Dalším důvodem je, že téma je zaměřené na psychologii, která mne zajímá. Během vyhodnocování studentských prací a v rámci zpracovávání osobnostních dotazníků jsem spolupracovala s kolegou Tomášem Jedličkou. Na jeho práci se později v textu odkazuji. 8

9 1. Vývoj typologie osobnosti Přestože se člověk od člověka velmi liší, pokoušíme se lidi klasifikovat a dělit na nějaké skupiny, pro které jsou typické určité společné vlastnosti. Výsledek pak nazýváme typologií. V této kapitole se věnuji vývoji osobnostních typologií, protože je zajímavé, kam až sahají jejich počátky a jak se vyvíjely. 1.1 Galénova teorie První typologie osobnosti se připisuje řeckému lékaři Galénovi, přestože s ní přišel jako první Hippokratés 11. Rozlišoval čtyři temperamenty podle toho, jak převažovaly základní tělní tekutiny. Máme tedy tyto 4 typy: pokud převažuje krev, mluvíme o sangvinickém temperamentu. Jestliže je v převaze vazký hlen, jedná se o flegmatika. Žluč odpovídá cholerické povaze a tzv. černá žluč převažuje u melancholiků. Říká se, že tyto čtyři tekutiny odpovídaly 4 základním elementům: vzduchu, vodě, ohni a zemi. Charakteristiky pro tyto 4 typy osobností pokládám za víc než známé, přesto je zde ve zkratce uvedu. Sangvinik je společenský, veselý člověk, optimistický, dobrosrdečný, vřelý a živě reagující. Oproti tomu melancholik je pesimistický, má sklony ke smutku, je přecitlivělý, velice těžko se přizpůsobuje a nic se mu nelíbí. Flegmatik je klidný, je velmi těžké ho vyvést z míry. Často se zdá, že je až lhostejný, netečný, neemotivní a zpravidla předvídatelný. Na druhé straně stojí cholerik, který se nechá velice snadno tzv. vytočit, je vzteklý a prchlivý. Galénova teorie však pojímá lidské typy kategoriálně, což znamená, že člověk musí úplně patřit do jednoho z těchto typů a smíšení typy nesmějí existovat. Přesto však tato teorie významně ovlivnila psychologické myšlení. Přejal ji například německý filozof Immanuel Kant, který žil až o několik století později. 1.2 Wundtův systém Wilhelm Wundt do vývoje typologie osobnosti přispěl názorem, že člověk být od všeho trochu. Tímto se tedy jako první postavil proti kategoriálnímu členění lidské osobnosti. Jeho teorie vycházela z toho, že 2 ze 4 již zmíněných typů (sangvinik a cholerik) představují vysokou emocionalitu a druhé dva (melancholik a flegmatik) nízkou. Rozlišoval také změnitelnost (cholerik a sangvinik) a nezměnitelnost (melancholik a flegmatik). Wundtův systém tedy umožňuje osobnosti umístit do 4 kvadrantů, jak můžete vidět na obr ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str. 11 9

10 Obrázek 1: Wundtův systém Carl Gustav Jung Pro mou práci byl asi nejvýznamnější osobností ve vývoji typologie švýcarský psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Když byl mladý, byl chráněncem a žákem Sigmunda Freuda. Jak je známo, Freudova teorie je založena na předpokladu, že většina lidského snažení vychází z neuspokojených sexuálních pudů. Jung toto tvrzení pokládal za omezené, protože si uvědomoval, že lidská osobnost do sebe zahrnovala mnohem více než touhu po slasti, například touhu po moci a ovládání, umění se adaptovat a vyrovnat se svým okolím. Postupem času došel k teorii, že se rodíme se čtyřmi základními psychickými rysy. Osobnostní typ je potom formován jejich vzájemnou souhrou. Lidé se tedy navzájem liší, i když mají totožný soubor instinktů, tzv. archetypů, které je pohánějí zevnitř 3. Důležité jsou naše preference, sklony k tomu, čemu dáváme přednost, tedy jak fungujeme. Vytvořil tak dimenzionální pojetí osobnosti. Charakteristiky lidské osobnosti tedy situuje do souřadnic určitého prostoru, podle míry přítomnosti či intenzity působení určitých činitelů. Tím se dostáváme k MBTI - indikátor osobnostních typů vytvořený I. Myersovou a K. Briggsovou na základě této Jungovy teorie. 1.4 MBTI Již bylo zmíněno, že MBTI, neboli Myers-Briggs Type Indicator, je indikátor osobnostních typů vytvořený I. Myersovou a K. Briggsovou. Tyto dvě ženy, matka s dcerou, vytvořily první prakticky použitelný nástroj. První zárodek dotazníku vznikl v roce 1953, byl kritikou ovšem zcela odsouzen, protože ani jedna z žen neměla formální psychologické vzdělání. Postupem času, jak na dotazníku obě ženy usilovně pracovaly, zdokonalovaly ho a testovaly, však metoda 2 ZAMAZALOVÁ, B.: Problematika tvorby týmů. Semestrální projekt, Praha, 2010, str.6 3 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

11 dosáhla obrovského úspěchu. Výsledky těchto šetření jsou totiž pokládány za průkazné a spolehlivé. Touto typologií se budu zabývat v dalších kapitolách, protože je základem pro praktickou část. 2. Teorie osobnosti Existuje nepřeberné množství definicí, a dokonce existují i psychologické směry, které pojem a samu existenci osobnosti úplně popírají. Formálně a systematicky se však studiem osobnosti zabývá psychologie. V této kapitole uvádím několik důležitých pohledů na pojem osobnost. 2.1 Teorie osobnosti podle Allporta a Maddiho Jednou z nejčastěji používaných a uváděných definic je pojetí Gordona Allporta 4. Lidské chování má podle něj dvě stránky: adaptivní a expresivní. Osobnost jedince je tvořena souborem centrálních determinant, které určují každý tento aspekt. Adaptivní stránka se projevuje zvenčí dovnitř, naopak expresivní zevnitř ven. Podle Allporta musí být zákony psychologie schopny vysvětlit a předvídat vývoj a chování konkrétního jedince, kterého zvolíme náhodným způsobem. Například manažer pracuje s lidmi, musí proto umět chápat a vysvětlit si jejich chování lépe než jiní a musí být schopen předvídat jejich chování. Salvatore Maddi, který spolupracoval s G. Allportem, definoval osobnost takto: Osobnost je stabilní množina charakteristik a sklonů, která určuje ty společné rysy a rozdílnosti v psychologickém chování, myšlení, cítění a činech lidí z hlediska časové kontinuity, které nelze snadno pochopit jako pouhý sociální výsledek sociálních a biologických tlaků. Tato definice nám říká, že teorie osobnosti je obecnou teorií chování. To znamená, že vliv osobnosti se neomezuje pouze na některá chování, situace nebo na jisté lidi. 2.2 Tři aspekty osobnosti Český psycholog Pavel Říčan, specializující se na oblasti psychologie osobnosti, definuje osobnost takto: Osobnost je individuum chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím. 4 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

12 Podle něj, psychologie zkoumá lidské individuum jako celek, jako strukturu jeho psychofyziologických funkcí. Integrace je tzv. aspekt, představuje stabilní a trvalou složku osobnosti. Přesto to však nikdy není dokonalý a dokončený stav, ale stálý pohyb směřující k dokonalejší a vyváženější jednotce. Druhým aspektem je zmíněná interakce. To znamená, že člověk je neustále ve styku interakci s prostředím okolo sebe. Na fyziologické úrovni se jedná o výměnu látek, metabolismus a na psychologické úrovni o získávání informací, způsob chování, city atd. Zkráceně, jen mezi lidmi a ve styku s nimi se utváří, roste a udržuje lidská osobnost. Třetím pohled se na osobnost dívá jako na směřování k cílům, které před něj klade společnost. Jako cíle se dají chápat úkoly, nebo možnosti, ty si navíc člověk může vytvářet sám a stavět se tak proti společnosti. Ve zkratce řečeno člověk se snaží nějakým způsobem seberealizovat a bere při tom v úvahu své okolí. 2.3 Osobnostní rozdíly a jejich zdroje Důležitou otázkou v psychologii je, co působí na formování osobnosti více zda vrozený faktor - dědičnost, nebo získané faktory, prostředí a výchova. Určitě každá tato složka hraje ve vývoji jedince důležitou roli, protože ve výsledku vznikne jednotlivec, unikátní osobnost, která je přece v některých ohledech stejná jako všichni. Proto bych se na některé tyto veličiny chtěla zaměřit podrobněji Dědičnost Dědičnost, jak je známo, ovlivňuje především fyzické znaky, jako barvu očí, vlasů, postavu apod. Jak je to ale s vlivem na osobnost? Z výzkumů jednovaječných dvojčat (mají totiž prakticky stejnou genetickou výbavu, protože vznikla rozdvojením již oplodněného vajíčka, a bylo proto nejjednodušší srovnávat dvojčata, který byla vychovávána společně a srovnávat výsledky s dvojčaty, která byla vychovávána odděleně) vyplynulo několik závěrů. V první řadě, dědičnost je pouze jakýsi potenciál, který se dál rozvíjí až výchovou a vlivem prostředí. Abychom porozuměli určité osobnosti, musíme brát v potaz obě dvě její složky jak složku genetickou, tak tu získanou výchovou a jejich vzájemnou interakci. Na závěr je třeba dodat, že dědičnost určuje rozpětí možností vývojových charakteristik, a teprve v takto vymezeném rámci je potom nejvýznamnějším prvkem vliv prostředí. 12

13 2.3.2 Kultura Různé společnosti mají různé zvyky, způsoby, jakými organizují svůj život. Pokud se člověk narodí například v Indii, je jasné, že jeho osobnost se bude utvářet jinak, než kdyby se narodil v Evropě. Kultura má tedy na osobnost významný vliv. Je však nutné připomenout, že v rámci jedné kultury mohou existovat velmi velké rozdíly mezi jejími jednotlivými příslušníky. Jako příklad mohu opět uvést Indii, kde je zaveden kastovní systém. Život v jednotlivých kastách je naprosto odlišný, přesto se však na Indii díváme jako na jednu kulturu Rodina Prvotní socializační skupinou je pro člověka již od dětství právě rodina 5. Především rodiče mají obrovský vliv na rozvoj osobnosti dítěte, ale i širší rodina, jako prarodiče, sourozenci rodičů a jejich děti, hrají velikou roli. Nejvíc však osobnosti dítěte ovlivňují právě rodiče a to v následujících třech oblastech: Prostřednictvím svého chování vytvářejí rodiče situace, které v dětech vyvolávají určit typy chování. Fungují jako modely chování, vzory, jimiž jsou děti většinou velmi silně ovlivňovány zpravidla pozitivně, takže se s nimi identifikují a přejímají je, popř. negativně a pak je odmítají. Jednání rodičů výběrově odměňuje a postihuje určité druhy chování 6. Mezi další faktory řadíme socioekonomický statut rodiny, její velikost, náboženské vyznání, vzdělání rodiny atd. Je například zřejmé, že jedináčci jsou vychováváni jinak než děti v početných rodinách. Stejně tak má velký vliv pořadí, ve kterém se dítě narodilo. Z hlediska osobnostních charakteristik bylo například zjištěno, že prvorozené děti mají sklony k tomu vnímat svět jako více uspořádaný a předvídatelný. Z jiných výzkumů se například můžeme dozvědět, že mladší sestry starších bratrů bývají zpravidla lepšími manželkami atp Ostatní Jako další faktory mohu uvést skupinovou příslušnost, životní zkušenosti a situaci. 5 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

14 3. Typologie MBTI V této kapitole bych se ráda podrobněji zaměřila na typologii MBTI, protože je na ní postavena teoretická část práce. Indikátor typu Myers-Briggs, založený na Jungově teorii osobnosti, definuje jako základní dimenze extraverzi-introverzi, které se značí písmeny E a I. Dále jsou to myšlení-cítění, zkráceně T a F. Intuice-smysly jsou označovány písmeny N a S, nakonec usuzování-vnímání, pro které byly vybrány zkratky J a P. MBTI je tedy kombinací těchto 4 dimenzí a identifikuje 16 osobnostních typů (osobnostní typ se chápe jako důležitá složka k pochopení týmů). Jde o celosvětově využívaný model pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi. Je používán mnoha společnostmi pro zlepšení efektivity svých pracovníků, například Apple Computer, Honeywell, General Electric či McDonald s. Odhaduje se, že v roce 1986 byl USA pomocí tohoto nástroje stanoven osobnostní typ u více než jednoho a půl milionu lidí, v roce 1990 vzrostlo toto číslo na 2 miliony a z toho 40% z těchto testů připadá na svět byznysu Užití MBTI Jak je vidět, typologie MBTI je opravdu populární nástroj. Je to hlavně tím, že výsledky se dají pokládat za průkazné a užitečné nejen z profesního hlediska. Lze říci, že MBTI je prakticky použitelným a respektovaným vodítkem pro vyvážení požadavků určité funkce nebo místa s profilem uchazeče 8. Jeho pomocí se hledají nadřízení a podřízení, kteří si vzájemně sedí, a ideální složení optimálně vyvážených pracovních týmů. Obrovskou výhodou této typologie je, že na rozdíl od jiných nehodnotí, ale popisuje preference, typy zaměření. Neexistují totiž správné nebo špatné odpovědi na otázky, ale lidé reagují různě. Umožní pochopit rozdíly mezi jednotlivými osobami, místo kritiky tedy nabízí vysvětlení, proč spolu někteří lidé nevycházejí a proč jejich vztah nefunguje. MBTI nedělí typy na dobré, lepší, horší a špatné, neohrožuje tedy ničí sebedůvěru a sebeúctu. Žádnou z preferencí nepovažuje za nadřazenou, protože všechny jsou stejně důležité. 7 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

15 3.2 Osobnostní dotazník Nejčastější metoda, kterou se zjišťuje v typologii MBTI osobnostní typ, je osobnostní dotazník. V této kapitole je k nalezení ukázka tohoto dotazníku a klíč k vyhodnocení. Mohla bych uvést dotazník celý, ale myslím, že vzhledem k tomu, že má 56 otázek, postačí opravdu pouze část. Zde je tedy výběr několika otázek, které určují naši orientaci a postoj (odkud bereme podněty, podle kterých potom jednáme a rozhodujeme se), tedy rozdělení na extraverzi a introverzi. Celý dotazník je k nalezení v příloze. Dotazník i jeho úryvek jsou převzaty z knihy Michala Čakrta Typologie osobnosti pro manažery. Vyplňování dotazníku samotného je velmi jednoduché, stačí rozdělit 5 bodů mezi dva uvedené výroky podle toho, jak vám vyhovují nebo jsou vám blízké. Pokud vám tedy jedna z odpovědí vyhovuje úplně, dáte jí všech 5 bodů, pokud to tak není, rozdělíte body 2 a 3, či 4 a 1. Důležité je, aby součet bodů byl vždy Rád/a: a. Pracujete sami v tichém prostředí. b. Jste tam, kde se něco děje. 2. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte: a. S několika málo lidmi, které dobře znáte. b. S mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne. 3. Na večírcích, ve společnosti: a. Většinou se raději zdržíte déle, protože se tak zpravidla lépe pobavíte. b. Odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste neurazili, protože vás to vyčerpává. 4. Když zazvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle: a. To považujete za rušení. b. Nevadí vám ho zvednout. 15

16 5. Když někam telefonujete: a. Nebojíte se, že na něco zapomenete. b. Připravíte si, co budete říkat. 6. Ve společnosti jiných lidí spíše: a. Začínáte rozhovor sám/sama. b. Přenecháváte iniciativu druhým. 7. Když zazvoní telefon: a. Spěcháte, abyste jej zvedli jako první. b. Doufáte, že jej zvedne někdo jiný. 8. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle: a. Pro ni vzplanete. b. Raději o ní hloubáte trochu déle. 9. Jste spíše: a. Ranní ptáče. b. Noční sova. Vyhodnocení dotazníku potom probíhá tak, že body se opíšou do tabulky uspořádané z jednotlivých odpovědí (viz následující strana). 16

17 I E S N T F J P 2a 2b 1b 1a 3a 3b 4a 5a 5a 5b 6b 6a 7b 7a 8a 9b 9b 9a 10a 10b 11b 11a 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17b 17a 18b 18a 19a 19b 20a 20b 21b 21a 22a 22b 24a 24b 23a 23b 26b 26a 25a 25b 27a 27b 28a 28b 29b 29a 30b 30a 32a 32b 31a 31b 33a 33b 34a 34b 35a 35b 36a 36b 37b 37a 38a 38b 40a 40b 39b 39a 43a 43b 42a 42b 41a 42b 44b 44a 45b 45a 47a 47b 48a 48b 46a 46b 49a 49b 50a 50b 52a 52b 53b 53a 54b 54a 51a 51b 56b 56a 55a 55b Tabulka 1: Tabulka vyhodnocení dotazníku Výše se nachází příklad tabulky pro vyhodnocení dotazníku. K jednotlivým otázkám stačí připsat počet bodů, který jim byl přiřazen. Poslední řádek je prázdný, protože je určen pro součty bodů v jednotlivých sloupcích. Podle těchto výsledných součtů se určí skóre pro to konkrétní písmeno, kterému sloupec odpovídá. Pak už stačí porovnat body, které vyšly, a z každé dimenze vzejde převažující typ. Výsledek pak může vypadat například takto: ISTJ. Pro to, abychom pochopili význam tohoto shluku písmen, je potřeba nejprve vysvětlit preferenční páry osobnostních charakteristik a charakterizovat jednotlivé osobnostní typy v systému MBTI. 17

18 3.3 Preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI Typologie MBTI udává 16 osobnostních typů, a to kombinací těchto 4 písmen: Extraverze (E) Introverze (I), Smysly (S) Intuice (N), Myšlení (T z anglického thinking) Cítění (F z anglického feeling) Tyto tři dimenze jsou převzaty z původní Jungovy typologie, kterou Myers a Briggs rozšířily o Vnímání (P perceiving) Usuzování (J judging). Kombinace dvojic dá vzniknout pravděpodobně jednomu z těchto 16 osobnostních typů, které můžete vidět v následující tabulce 9. ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Tabulka 2: 16 Osobnostních typů 10 Ještě než se budu věnovat jednotlivým preferenčním párům, je potřeba říct, co je to preference. Je to vrozený sklon přistupovat k různým situacím určitými způsoby 11. To znamená, že přestože je člověk považován za introverta, může se v některých situacích zachovat extravertně. Vždy převládá jedna, nebo druhá preference, nikdy nemohou existovat vedle sebe. 9 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti. Praha, 2004, str

19 Preference se dají posilovat používáním. To znamená, že pokud někdo často používá k vnímání své smysly, trénuje si je a vyvíjí, postupem času se tedy stanou přesnějšími. Máme tedy 4 základní dimenze, které jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Zaměření Vnější zaměření/ Extraverze Vnitřní zaměření/.. Introverze E I Pro Extraversion v mezinárodní notaci MBTI Pro Introversion v mezinárodní notaci MBTI Funkce Smyslové vnímání/.. Čití Intuitivní vnímání/ Intuice Analytické zpracování/.. Myšlení Citové zpracování/ Cítění S Pro Sensing v mezinárodní notaci MBTI N Pro Intuition v mezinárodní notaci MBTI T Pro Thinking v mezinárodní notaci MBTI F Pro Feeling v mezinárodní notaci MBTI Zaměření Usuzování J Pro Judging v mezinárodní notaci MBTI Vnímání. P Pro Perceiving v mezinárodní notaci MBTI Tabulka 3: Základní dimenze osobnostní typologie 12 Zaměření určuje, jakým směrem a kam budou psychické funkce orientovány. Jejich vzájemná poloha potom určí, která z funkcí bude dominantní a která naopak podřízená. 12 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

20 3.3.1 Intuice Smysly (N-S) Tato dvojice spadá mezi funkce vědomostí. Jung definoval funkci jako za různých okolností konstantní psychickou aktivitu, která je plně nezávislá na konkrétních obsazích 13. Smyslové vnímání a intuice jsou dva možné způsoby, jak přijímáme a shromažďujeme informace. Lidé, u kterých převažuje složka smyslového vnímání, obvykle bývají: Konkrétní zajímají se o fakta, nejraději jsou na jim známém území. Realističtí rozum je pro ně nejpřednější, zajímá je pouze to, co je možné. Praktičtí potřebují, aby věci fungovaly a byly k něčemu dobré. Empiričtí učí se zkoušením a prověřováním věcí, tyto poznatky jsou pro ně potom nejpodstatnější; nemají rádi obecné teorie a neověřené hypotézy. Tradicionalističtí netouží po nových věcech. Nemají rádi nové problémy, pokud nemají k dispozici osvědčený způsob, jak se s nimi vypořádat. Přednost dají uplatnění už jednou nabytých zkušeností, než aby získávali nové. Pracují plynule a soustavně a mají jasnou představu, jak dlouho jim bude činnost zhruba trvat. Když se jim věci nečekaně zkomplikují, pociťují nejistotu a netrpělivost. Raději věci další, než aby o nich přemýšleli. Raději slyší konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Pokud nedostanou jasné pokyny, jsou nervózní a necítí se dobře. Zabývají se spíše fakty a čísly než hypotézami a teoriemi. Neradi něco vylepšují, nechají věc tak, jak jsou, pokud fungují. Naprosto věří tomu, co vidí. Naproti tomu intuice nás vybízí k tomu dívat se na věci ne tak, jak jsou, ale jak by mohly být. Intuitivního člověka tedy na rozdíl od smyslového typu zajímají nejprve nápady a možnosti a fakta až v druhé řadě. Osoby s převahou intuice tedy bývají: Abstraktní snaží se uniknout z reality, hledají nové významy a spojení. Nápadití hledají nové způsoby, jak pohlížet na věci a jak je dělat. Odvozující z již existujících znalostí rádi vyvozují nové poznatky a závěry. Teoretičtí důvěřují teoriím, hypotézy jim nevadí. Originální chtějí být nezaměnitelní a jedineční. 13 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti. Praha, 2004, str. 36, citováno dle J. Jacobi 20

21 Důvěřují intuici, nějakému vnitřnímu hlasu. Při práci neustále pamatují na celkový obraz úlohy a mají před sebou konečnou představu řešení. Dají se poznat již podle mluvy a slovní zásoby (často mají pocit, tušení ), jsou schopni přemýšlet o více věcí najednou a potom se zdá, že jsou duchem nepřítomni. Čas je podle nich relativní veličina. Rádi vtipkují a vymýšlejí slovní hříčky. Bývají si často něčím jisti, ale nevědí proč. Mají rádi nové, ještě nevyřešené problémy a úlohy. Nesnášejí rutinu Myšlení Cítění (T-F) Myšlení a cítění se týká použití, hodnocení a zpracování dat a informací. Základní rozdíl mezi těmito dvěma funkcemi je v tom, že myšlení se jako funkce snaží dospět k porozumění skutečnostem vnějšího světa a k adaptaci na něj především racionálními poznávacími prostředky, to je vyvozování pojmových souvislostí a logických důsledků 14. Naproti tomu cítění je postaveno na hodnocení v rozměrech příjemný nepříjemný, dobrý špatný, případně přijetí odmítnutí. Na rozdíl od předchozí dimenze N-S jsou myšlení a cítění označovány jako racionální či poznávací. A jako jediná ze všech preferencí má tato určitou spojitost s pohlavím. Udává se totiž, že asi 60% žen se rozhoduje podle pocitového principu, zatímco 6 mužů z 10 dává přednost myšlení, tedy principy, objektivnost a logiku. Typ, u kterého převažuje cítění, bude mít pravděpodobně tyto vlastnosti: Vciťující se rozhodují se podle toho, jak by se cítili, kdyby byli sami tím druhým člověkem. Soucítící záleží jim na ostatních lidech, tedy rozhodují se i na základě toho, co se líbí či nelíbí ostatním. Přizpůsobivý jsou schopni přijmout postoj pokud ti na tom tak záleží, bude po tvém a já se přizpůsobím. Přijímající tolerují názory ostatních, mají snahu najít v jiných lidech vždy něco dobrého Citlivý nejdříve hledají to, na čem je možní se shodnout. Tito lidé, u kterých převažuje cítění, jsou citliví a vnímaví vůči problémům jiných, mají pocit, že například lásku nelze definovat, jsou schopni vcítit se do postavení jiných a ptát se sami sebe, jak jim asi je. Často se vyhýbají situacím, ve kterých by mohli očekávat negativní reakci 14 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

22 od druhých. Jako správné rozhodnutí jim připadá to, které bere v úvahu pocity a potřeby ostatních. A právě tendence vyhýbat se konfliktům vede často k tomu, že lidé s převažujícím cítěním raději ustoupí ze svého stanoviska a zaujmou takové, které je pro jejich partnery, nadřízené, atd. přijatelnější. Jednají spontánně, umí přesvědčit, a proto jsou často prostředníky a vyjednavači v různých sporech. Myšlení (T) bere v potaz fakta o dané situaci, analyzuje je, a tím se snaží dospět k porozumění skutečnostem vnějšího světa. Podle MBTI lidé, u nichž převažuje tato funkce, mají často tyto vlastnosti: Logičtí rádi se rozhodují neosobně, bezrozporně, pouze zvažují pro a proti. Racionální upřednostňují objektivní a transparentní postupy bez emocí. Tázající se Mají potřebu vyjasnit si věci spoustou otázek. Kritičtí dobrých výsledků lze podle nich dosáhnout tím, že se zdůrazní to, co ještě není dobré, nikoliv chválením toho, co již není potřeba zlepšovat. Neústupní Pokud mají pocit, že mají pravdu, snaží se prosadit a trvají na ní. Lidé s převažujícím myšlením potřebují mít pro své rozhodnutí nějaký logický či analytický podklad. Na první pohled se zdá, že jsou to studené čumáky emočně se příliš neprojevují, vypadá to, jakoby neměli zájem o duševní stavy druhých. Při rozhodování jsou schopni jednat objektivně (a na to jsou patřičně hrdí), zbavit se všech osobních hledisek a to dokonce i v případech, kdy se jedná o jejich vlastní zájmy a prospěchy. Pravda je prostě nejdůležitější. Mají tendenci zpracovávat si postup řešení a hledat optimální metodu. Pečlivě definují omezení, která jsou vlastní danému problému a systematicky hledají další relevantní údaje. V situacích, kdy jiní bývají rozrušení, jedinci s převahou myšlení zachovávají klid. Bývají často konzervativní Extraverze Introverze (E-I) Doposud jsem se věnovala ukazatelům psychické charakteristiky člověka. Nyní je ještě třeba stanovit orientaci, zaměření reagování. Na jedné straně může směřovat buďto ven, anebo dovnitř, na druhé straně se projevuje sklon věci uzavírat, nebo je naopak nechat otevřené. Typy zaměření jsou tedy extraverze (E) Introverze (I) a Usuzování (J) Vnímání (P). Na rozdíl od funkčních typů, kterým jsem se věnovala v předchozích podkapitolách, jsou již od narození určeny mnohem jednoznačněji. Z toho vyplývá skutečnost, že svoji dominantní 22

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY. Michal Čakrt. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny

TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY. Michal Čakrt. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny Michal Čakrt TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny 2. rozšířené a přepracované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Osobnost manažera jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti Michaela Schmidtová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Metodika měkkých dovedností Manuál měkkých dovedností Obsah Ženský time management...

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor Přednáška 5 Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor A) Komunikace a role v týmu 1) Hlavní charakteristika 2) Typy týmů 3) Osobnostní role v týmu 4) Komunikace v týmu 5) Problémy? 1) Hlavní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Případová studie: Team Profile Analyzer

Případová studie: Team Profile Analyzer Případová studie: Team Profile Analyzer QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Úvod Představte si tým složený z úspěšných jedinců z různých oblastí sportu a byznysu. Jak by tento tým vypadal a pracoval?

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Osobnost - základní informace Metodický list

Osobnost - základní informace Metodický list Osobnost - základní informace Metodický list významy slova osobnost (témata k diskusi) délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem) Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

vysvětlit, čím se ve svých výzkumech zabývají psychologové osobnosti, charakterizovat faktory, které tvoří strukturu osobnosti

vysvětlit, čím se ve svých výzkumech zabývají psychologové osobnosti, charakterizovat faktory, které tvoří strukturu osobnosti OSOBNOST Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat osobnost z psychologického hlediska, vysvětlit, čím se ve svých výzkumech zabývají psychologové osobnosti, charakterizovat

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více