ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Psychologické aspekty tvorby týmů Psychological aspects of team creation Bakalářská práce Studijní program: Softwarové technologie a management Studijní obor: Manažerská informatika Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Barbora Zamazalová Praha 2012

2 zadání

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů (projekty, softwarové zdroje, atd.) a uvedené literatury. Nemám námitky proti použití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o autorských právech a právech souvisejících, ve smyslu pozdějších znění tohoto zákona. V Praze dne Podpis:

4 Poděkování Děkuji vedoucímu své práce, p. Ing. Pavlu Náplavovi, za jeho trpělivé, vstřícné a odborné vedení a za připomínky, podněty a spoustu cenných rad, které mi poskytl v průběhu práce na BP. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a nejbližším, kteří mě podporovali po celou dobu studia.

5 Abstrakt: Má práce je rozdělena na dvě části na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je obsažena teorie osobnosti a vývoj typologií osobnosti. Hlavním prvkem teoretické části je typologie MBTI a charakteristiky osobnostních typů. Praktická část obsahuje statistiky výsledků studentů a rozbor možností využití MBTI při výuce. Studentům ČVUT FEL a ČVUT FIT, kteří absolvují jeden z předmětů Informační systémy nebo Tvorba informačních systémů, byly za začátku semestru zadány osobnostní dotazníky a testy týmových rolí. Na jejich základě byli rozděleni do týmů, ve kterých vypracovávali úvodní studii k projektu, který jim byl zadán. Má práce určuje, zda složení osobnostních typů v týmu má vliv na efektivitu práce a zda je MBTI pro tvorbu studentských týmů, případně určuje jiné možné využití. vhodným nástrojem Abstract: My work is divided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part includes the development of personality theory and personality typology. The basic element theoretical part is the MBTI typology and characteristics of personality types. The practical part contains statistics of students results and analysis of usage the MBTI typology in education. In the beginning of the semester, Test of team roles and personality test were given to students, who attended one of selected subjects (Information systems or Creating of information systems). Based on obtained results, they were divided into teams. Members of teams worked together on creation of Feasibility study. My work determined if the combination of different personality types in team affects its efficiency and the MBTI is the appropriate tool for student s team creation. Klíčová slova: osobnost, typologie osobnosti, sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik, introverze, extraverze, osobnostní charakteristiky, MBTI, týmové role, osobnostní typ, preferenční páry 5

6 Obsah Úvod Vývoj typologie osobnosti Galénova teorie Wundtův systém Carl Gustav Jung MBTI Teorie osobnosti Teorie osobnosti podle Allporta a Maddiho Tři aspekty osobnosti Osobnostní rozdíly a jejich zdroje Dědičnost Kultura Rodina Ostatní Typologie MBTI Užití MBTI Osobnostní dotazník Preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI Intuice Smysly (N-S) Myšlení Cítění (T-F) Extraverze Introverze (E-I) Usuzování Vnímání (J-P) Šestnáct osobnostních typů Praktické využití při výuce Pravidla předmětů Sběr a zpracování dat Vyhodnocování dotazníků Názory studentů Výsledky dotazníků Poměr jednotlivých osobnostních typů Fakulta Elektrotechnická Fakulta Informačních Technologií Preferenční páry

7 4.5.1 Intuice Smysly (N-S) Myšlení Cítění (T-F) Extraverze Introverze (E-I) Usuzování Vnímání (P-J) Kognitivní styly Kognitivní styl ST Kognitivní styl NT Tvorba týmů podle MBTI Ideální složení týmu podle MBTI Z-model Další využití MBTI při výuce Závěr Seznam obrázků, grafů a tabulek Zdroje Obsah přiloženého CD Přílohy... 1 Seznam grafů... 1 Příloha č. 1: Osobnostní dotazník Typologie MBTI... 1 Příloha 2: Statistické výsledky - grafy

8 Úvod Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila Psychologické aspekty tvorby týmů. Práce dále rozšiřuje semestrální projekt na téma Problematika tvorby týmů, který vznikl jako teoretický podklad pro tuto bakalářskou práci. Obsah práce je rozdělen na dvě části teoretickou, která má za cíl uvést do problematiky a ve které definuji pojmy osobnost, typologie a podrobněji se zabývám typologií MBTI, protože tvoří základ pro druhou část. Ta byla prakticky zaměřená a mým úkolem bylo zanalyzovat data, shromážděná v průběhu semestru. Na základě teoretických znalostí a zjištěných poznatků určuji, zda je tato typologie vhodný nástroj pro tvorbu týmů v rámci výuky předmětů A7B16INS (Fakulta Elektrotechnická) a BI-TIS (Fakulta Informačních Technologií). Typologie MBTI je užitečný nástroj, jehož využití by mohlo být prospěšné i pro podporu výuky. Dalším mým cílem bylo stanovit možnosti využití této typologie, v čemž vidím i hlavní přínos své práce. Téma práce jsem si vybrala kvůli svému zájmu o daný problém. Sama jsem totiž předmět Y16INS na FEL absolvovala a tato problematika mě zaujala. Dalším důvodem je, že téma je zaměřené na psychologii, která mne zajímá. Během vyhodnocování studentských prací a v rámci zpracovávání osobnostních dotazníků jsem spolupracovala s kolegou Tomášem Jedličkou. Na jeho práci se později v textu odkazuji. 8

9 1. Vývoj typologie osobnosti Přestože se člověk od člověka velmi liší, pokoušíme se lidi klasifikovat a dělit na nějaké skupiny, pro které jsou typické určité společné vlastnosti. Výsledek pak nazýváme typologií. V této kapitole se věnuji vývoji osobnostních typologií, protože je zajímavé, kam až sahají jejich počátky a jak se vyvíjely. 1.1 Galénova teorie První typologie osobnosti se připisuje řeckému lékaři Galénovi, přestože s ní přišel jako první Hippokratés 11. Rozlišoval čtyři temperamenty podle toho, jak převažovaly základní tělní tekutiny. Máme tedy tyto 4 typy: pokud převažuje krev, mluvíme o sangvinickém temperamentu. Jestliže je v převaze vazký hlen, jedná se o flegmatika. Žluč odpovídá cholerické povaze a tzv. černá žluč převažuje u melancholiků. Říká se, že tyto čtyři tekutiny odpovídaly 4 základním elementům: vzduchu, vodě, ohni a zemi. Charakteristiky pro tyto 4 typy osobností pokládám za víc než známé, přesto je zde ve zkratce uvedu. Sangvinik je společenský, veselý člověk, optimistický, dobrosrdečný, vřelý a živě reagující. Oproti tomu melancholik je pesimistický, má sklony ke smutku, je přecitlivělý, velice těžko se přizpůsobuje a nic se mu nelíbí. Flegmatik je klidný, je velmi těžké ho vyvést z míry. Často se zdá, že je až lhostejný, netečný, neemotivní a zpravidla předvídatelný. Na druhé straně stojí cholerik, který se nechá velice snadno tzv. vytočit, je vzteklý a prchlivý. Galénova teorie však pojímá lidské typy kategoriálně, což znamená, že člověk musí úplně patřit do jednoho z těchto typů a smíšení typy nesmějí existovat. Přesto však tato teorie významně ovlivnila psychologické myšlení. Přejal ji například německý filozof Immanuel Kant, který žil až o několik století později. 1.2 Wundtův systém Wilhelm Wundt do vývoje typologie osobnosti přispěl názorem, že člověk být od všeho trochu. Tímto se tedy jako první postavil proti kategoriálnímu členění lidské osobnosti. Jeho teorie vycházela z toho, že 2 ze 4 již zmíněných typů (sangvinik a cholerik) představují vysokou emocionalitu a druhé dva (melancholik a flegmatik) nízkou. Rozlišoval také změnitelnost (cholerik a sangvinik) a nezměnitelnost (melancholik a flegmatik). Wundtův systém tedy umožňuje osobnosti umístit do 4 kvadrantů, jak můžete vidět na obr ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str. 11 9

10 Obrázek 1: Wundtův systém Carl Gustav Jung Pro mou práci byl asi nejvýznamnější osobností ve vývoji typologie švýcarský psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Když byl mladý, byl chráněncem a žákem Sigmunda Freuda. Jak je známo, Freudova teorie je založena na předpokladu, že většina lidského snažení vychází z neuspokojených sexuálních pudů. Jung toto tvrzení pokládal za omezené, protože si uvědomoval, že lidská osobnost do sebe zahrnovala mnohem více než touhu po slasti, například touhu po moci a ovládání, umění se adaptovat a vyrovnat se svým okolím. Postupem času došel k teorii, že se rodíme se čtyřmi základními psychickými rysy. Osobnostní typ je potom formován jejich vzájemnou souhrou. Lidé se tedy navzájem liší, i když mají totožný soubor instinktů, tzv. archetypů, které je pohánějí zevnitř 3. Důležité jsou naše preference, sklony k tomu, čemu dáváme přednost, tedy jak fungujeme. Vytvořil tak dimenzionální pojetí osobnosti. Charakteristiky lidské osobnosti tedy situuje do souřadnic určitého prostoru, podle míry přítomnosti či intenzity působení určitých činitelů. Tím se dostáváme k MBTI - indikátor osobnostních typů vytvořený I. Myersovou a K. Briggsovou na základě této Jungovy teorie. 1.4 MBTI Již bylo zmíněno, že MBTI, neboli Myers-Briggs Type Indicator, je indikátor osobnostních typů vytvořený I. Myersovou a K. Briggsovou. Tyto dvě ženy, matka s dcerou, vytvořily první prakticky použitelný nástroj. První zárodek dotazníku vznikl v roce 1953, byl kritikou ovšem zcela odsouzen, protože ani jedna z žen neměla formální psychologické vzdělání. Postupem času, jak na dotazníku obě ženy usilovně pracovaly, zdokonalovaly ho a testovaly, však metoda 2 ZAMAZALOVÁ, B.: Problematika tvorby týmů. Semestrální projekt, Praha, 2010, str.6 3 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

11 dosáhla obrovského úspěchu. Výsledky těchto šetření jsou totiž pokládány za průkazné a spolehlivé. Touto typologií se budu zabývat v dalších kapitolách, protože je základem pro praktickou část. 2. Teorie osobnosti Existuje nepřeberné množství definicí, a dokonce existují i psychologické směry, které pojem a samu existenci osobnosti úplně popírají. Formálně a systematicky se však studiem osobnosti zabývá psychologie. V této kapitole uvádím několik důležitých pohledů na pojem osobnost. 2.1 Teorie osobnosti podle Allporta a Maddiho Jednou z nejčastěji používaných a uváděných definic je pojetí Gordona Allporta 4. Lidské chování má podle něj dvě stránky: adaptivní a expresivní. Osobnost jedince je tvořena souborem centrálních determinant, které určují každý tento aspekt. Adaptivní stránka se projevuje zvenčí dovnitř, naopak expresivní zevnitř ven. Podle Allporta musí být zákony psychologie schopny vysvětlit a předvídat vývoj a chování konkrétního jedince, kterého zvolíme náhodným způsobem. Například manažer pracuje s lidmi, musí proto umět chápat a vysvětlit si jejich chování lépe než jiní a musí být schopen předvídat jejich chování. Salvatore Maddi, který spolupracoval s G. Allportem, definoval osobnost takto: Osobnost je stabilní množina charakteristik a sklonů, která určuje ty společné rysy a rozdílnosti v psychologickém chování, myšlení, cítění a činech lidí z hlediska časové kontinuity, které nelze snadno pochopit jako pouhý sociální výsledek sociálních a biologických tlaků. Tato definice nám říká, že teorie osobnosti je obecnou teorií chování. To znamená, že vliv osobnosti se neomezuje pouze na některá chování, situace nebo na jisté lidi. 2.2 Tři aspekty osobnosti Český psycholog Pavel Říčan, specializující se na oblasti psychologie osobnosti, definuje osobnost takto: Osobnost je individuum chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím. 4 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

12 Podle něj, psychologie zkoumá lidské individuum jako celek, jako strukturu jeho psychofyziologických funkcí. Integrace je tzv. aspekt, představuje stabilní a trvalou složku osobnosti. Přesto to však nikdy není dokonalý a dokončený stav, ale stálý pohyb směřující k dokonalejší a vyváženější jednotce. Druhým aspektem je zmíněná interakce. To znamená, že člověk je neustále ve styku interakci s prostředím okolo sebe. Na fyziologické úrovni se jedná o výměnu látek, metabolismus a na psychologické úrovni o získávání informací, způsob chování, city atd. Zkráceně, jen mezi lidmi a ve styku s nimi se utváří, roste a udržuje lidská osobnost. Třetím pohled se na osobnost dívá jako na směřování k cílům, které před něj klade společnost. Jako cíle se dají chápat úkoly, nebo možnosti, ty si navíc člověk může vytvářet sám a stavět se tak proti společnosti. Ve zkratce řečeno člověk se snaží nějakým způsobem seberealizovat a bere při tom v úvahu své okolí. 2.3 Osobnostní rozdíly a jejich zdroje Důležitou otázkou v psychologii je, co působí na formování osobnosti více zda vrozený faktor - dědičnost, nebo získané faktory, prostředí a výchova. Určitě každá tato složka hraje ve vývoji jedince důležitou roli, protože ve výsledku vznikne jednotlivec, unikátní osobnost, která je přece v některých ohledech stejná jako všichni. Proto bych se na některé tyto veličiny chtěla zaměřit podrobněji Dědičnost Dědičnost, jak je známo, ovlivňuje především fyzické znaky, jako barvu očí, vlasů, postavu apod. Jak je to ale s vlivem na osobnost? Z výzkumů jednovaječných dvojčat (mají totiž prakticky stejnou genetickou výbavu, protože vznikla rozdvojením již oplodněného vajíčka, a bylo proto nejjednodušší srovnávat dvojčata, který byla vychovávána společně a srovnávat výsledky s dvojčaty, která byla vychovávána odděleně) vyplynulo několik závěrů. V první řadě, dědičnost je pouze jakýsi potenciál, který se dál rozvíjí až výchovou a vlivem prostředí. Abychom porozuměli určité osobnosti, musíme brát v potaz obě dvě její složky jak složku genetickou, tak tu získanou výchovou a jejich vzájemnou interakci. Na závěr je třeba dodat, že dědičnost určuje rozpětí možností vývojových charakteristik, a teprve v takto vymezeném rámci je potom nejvýznamnějším prvkem vliv prostředí. 12

13 2.3.2 Kultura Různé společnosti mají různé zvyky, způsoby, jakými organizují svůj život. Pokud se člověk narodí například v Indii, je jasné, že jeho osobnost se bude utvářet jinak, než kdyby se narodil v Evropě. Kultura má tedy na osobnost významný vliv. Je však nutné připomenout, že v rámci jedné kultury mohou existovat velmi velké rozdíly mezi jejími jednotlivými příslušníky. Jako příklad mohu opět uvést Indii, kde je zaveden kastovní systém. Život v jednotlivých kastách je naprosto odlišný, přesto se však na Indii díváme jako na jednu kulturu Rodina Prvotní socializační skupinou je pro člověka již od dětství právě rodina 5. Především rodiče mají obrovský vliv na rozvoj osobnosti dítěte, ale i širší rodina, jako prarodiče, sourozenci rodičů a jejich děti, hrají velikou roli. Nejvíc však osobnosti dítěte ovlivňují právě rodiče a to v následujících třech oblastech: Prostřednictvím svého chování vytvářejí rodiče situace, které v dětech vyvolávají určit typy chování. Fungují jako modely chování, vzory, jimiž jsou děti většinou velmi silně ovlivňovány zpravidla pozitivně, takže se s nimi identifikují a přejímají je, popř. negativně a pak je odmítají. Jednání rodičů výběrově odměňuje a postihuje určité druhy chování 6. Mezi další faktory řadíme socioekonomický statut rodiny, její velikost, náboženské vyznání, vzdělání rodiny atd. Je například zřejmé, že jedináčci jsou vychováváni jinak než děti v početných rodinách. Stejně tak má velký vliv pořadí, ve kterém se dítě narodilo. Z hlediska osobnostních charakteristik bylo například zjištěno, že prvorozené děti mají sklony k tomu vnímat svět jako více uspořádaný a předvídatelný. Z jiných výzkumů se například můžeme dozvědět, že mladší sestry starších bratrů bývají zpravidla lepšími manželkami atp Ostatní Jako další faktory mohu uvést skupinovou příslušnost, životní zkušenosti a situaci. 5 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

14 3. Typologie MBTI V této kapitole bych se ráda podrobněji zaměřila na typologii MBTI, protože je na ní postavena teoretická část práce. Indikátor typu Myers-Briggs, založený na Jungově teorii osobnosti, definuje jako základní dimenze extraverzi-introverzi, které se značí písmeny E a I. Dále jsou to myšlení-cítění, zkráceně T a F. Intuice-smysly jsou označovány písmeny N a S, nakonec usuzování-vnímání, pro které byly vybrány zkratky J a P. MBTI je tedy kombinací těchto 4 dimenzí a identifikuje 16 osobnostních typů (osobnostní typ se chápe jako důležitá složka k pochopení týmů). Jde o celosvětově využívaný model pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi. Je používán mnoha společnostmi pro zlepšení efektivity svých pracovníků, například Apple Computer, Honeywell, General Electric či McDonald s. Odhaduje se, že v roce 1986 byl USA pomocí tohoto nástroje stanoven osobnostní typ u více než jednoho a půl milionu lidí, v roce 1990 vzrostlo toto číslo na 2 miliony a z toho 40% z těchto testů připadá na svět byznysu Užití MBTI Jak je vidět, typologie MBTI je opravdu populární nástroj. Je to hlavně tím, že výsledky se dají pokládat za průkazné a užitečné nejen z profesního hlediska. Lze říci, že MBTI je prakticky použitelným a respektovaným vodítkem pro vyvážení požadavků určité funkce nebo místa s profilem uchazeče 8. Jeho pomocí se hledají nadřízení a podřízení, kteří si vzájemně sedí, a ideální složení optimálně vyvážených pracovních týmů. Obrovskou výhodou této typologie je, že na rozdíl od jiných nehodnotí, ale popisuje preference, typy zaměření. Neexistují totiž správné nebo špatné odpovědi na otázky, ale lidé reagují různě. Umožní pochopit rozdíly mezi jednotlivými osobami, místo kritiky tedy nabízí vysvětlení, proč spolu někteří lidé nevycházejí a proč jejich vztah nefunguje. MBTI nedělí typy na dobré, lepší, horší a špatné, neohrožuje tedy ničí sebedůvěru a sebeúctu. Žádnou z preferencí nepovažuje za nadřazenou, protože všechny jsou stejně důležité. 7 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

15 3.2 Osobnostní dotazník Nejčastější metoda, kterou se zjišťuje v typologii MBTI osobnostní typ, je osobnostní dotazník. V této kapitole je k nalezení ukázka tohoto dotazníku a klíč k vyhodnocení. Mohla bych uvést dotazník celý, ale myslím, že vzhledem k tomu, že má 56 otázek, postačí opravdu pouze část. Zde je tedy výběr několika otázek, které určují naši orientaci a postoj (odkud bereme podněty, podle kterých potom jednáme a rozhodujeme se), tedy rozdělení na extraverzi a introverzi. Celý dotazník je k nalezení v příloze. Dotazník i jeho úryvek jsou převzaty z knihy Michala Čakrta Typologie osobnosti pro manažery. Vyplňování dotazníku samotného je velmi jednoduché, stačí rozdělit 5 bodů mezi dva uvedené výroky podle toho, jak vám vyhovují nebo jsou vám blízké. Pokud vám tedy jedna z odpovědí vyhovuje úplně, dáte jí všech 5 bodů, pokud to tak není, rozdělíte body 2 a 3, či 4 a 1. Důležité je, aby součet bodů byl vždy Rád/a: a. Pracujete sami v tichém prostředí. b. Jste tam, kde se něco děje. 2. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte: a. S několika málo lidmi, které dobře znáte. b. S mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne. 3. Na večírcích, ve společnosti: a. Většinou se raději zdržíte déle, protože se tak zpravidla lépe pobavíte. b. Odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste neurazili, protože vás to vyčerpává. 4. Když zazvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle: a. To považujete za rušení. b. Nevadí vám ho zvednout. 15

16 5. Když někam telefonujete: a. Nebojíte se, že na něco zapomenete. b. Připravíte si, co budete říkat. 6. Ve společnosti jiných lidí spíše: a. Začínáte rozhovor sám/sama. b. Přenecháváte iniciativu druhým. 7. Když zazvoní telefon: a. Spěcháte, abyste jej zvedli jako první. b. Doufáte, že jej zvedne někdo jiný. 8. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle: a. Pro ni vzplanete. b. Raději o ní hloubáte trochu déle. 9. Jste spíše: a. Ranní ptáče. b. Noční sova. Vyhodnocení dotazníku potom probíhá tak, že body se opíšou do tabulky uspořádané z jednotlivých odpovědí (viz následující strana). 16

17 I E S N T F J P 2a 2b 1b 1a 3a 3b 4a 5a 5a 5b 6b 6a 7b 7a 8a 9b 9b 9a 10a 10b 11b 11a 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17b 17a 18b 18a 19a 19b 20a 20b 21b 21a 22a 22b 24a 24b 23a 23b 26b 26a 25a 25b 27a 27b 28a 28b 29b 29a 30b 30a 32a 32b 31a 31b 33a 33b 34a 34b 35a 35b 36a 36b 37b 37a 38a 38b 40a 40b 39b 39a 43a 43b 42a 42b 41a 42b 44b 44a 45b 45a 47a 47b 48a 48b 46a 46b 49a 49b 50a 50b 52a 52b 53b 53a 54b 54a 51a 51b 56b 56a 55a 55b Tabulka 1: Tabulka vyhodnocení dotazníku Výše se nachází příklad tabulky pro vyhodnocení dotazníku. K jednotlivým otázkám stačí připsat počet bodů, který jim byl přiřazen. Poslední řádek je prázdný, protože je určen pro součty bodů v jednotlivých sloupcích. Podle těchto výsledných součtů se určí skóre pro to konkrétní písmeno, kterému sloupec odpovídá. Pak už stačí porovnat body, které vyšly, a z každé dimenze vzejde převažující typ. Výsledek pak může vypadat například takto: ISTJ. Pro to, abychom pochopili význam tohoto shluku písmen, je potřeba nejprve vysvětlit preferenční páry osobnostních charakteristik a charakterizovat jednotlivé osobnostní typy v systému MBTI. 17

18 3.3 Preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI Typologie MBTI udává 16 osobnostních typů, a to kombinací těchto 4 písmen: Extraverze (E) Introverze (I), Smysly (S) Intuice (N), Myšlení (T z anglického thinking) Cítění (F z anglického feeling) Tyto tři dimenze jsou převzaty z původní Jungovy typologie, kterou Myers a Briggs rozšířily o Vnímání (P perceiving) Usuzování (J judging). Kombinace dvojic dá vzniknout pravděpodobně jednomu z těchto 16 osobnostních typů, které můžete vidět v následující tabulce 9. ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Tabulka 2: 16 Osobnostních typů 10 Ještě než se budu věnovat jednotlivým preferenčním párům, je potřeba říct, co je to preference. Je to vrozený sklon přistupovat k různým situacím určitými způsoby 11. To znamená, že přestože je člověk považován za introverta, může se v některých situacích zachovat extravertně. Vždy převládá jedna, nebo druhá preference, nikdy nemohou existovat vedle sebe. 9 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str ČAKRT, M.: Typologie osobnosti. Praha, 2004, str

19 Preference se dají posilovat používáním. To znamená, že pokud někdo často používá k vnímání své smysly, trénuje si je a vyvíjí, postupem času se tedy stanou přesnějšími. Máme tedy 4 základní dimenze, které jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Zaměření Vnější zaměření/ Extraverze Vnitřní zaměření/.. Introverze E I Pro Extraversion v mezinárodní notaci MBTI Pro Introversion v mezinárodní notaci MBTI Funkce Smyslové vnímání/.. Čití Intuitivní vnímání/ Intuice Analytické zpracování/.. Myšlení Citové zpracování/ Cítění S Pro Sensing v mezinárodní notaci MBTI N Pro Intuition v mezinárodní notaci MBTI T Pro Thinking v mezinárodní notaci MBTI F Pro Feeling v mezinárodní notaci MBTI Zaměření Usuzování J Pro Judging v mezinárodní notaci MBTI Vnímání. P Pro Perceiving v mezinárodní notaci MBTI Tabulka 3: Základní dimenze osobnostní typologie 12 Zaměření určuje, jakým směrem a kam budou psychické funkce orientovány. Jejich vzájemná poloha potom určí, která z funkcí bude dominantní a která naopak podřízená. 12 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

20 3.3.1 Intuice Smysly (N-S) Tato dvojice spadá mezi funkce vědomostí. Jung definoval funkci jako za různých okolností konstantní psychickou aktivitu, která je plně nezávislá na konkrétních obsazích 13. Smyslové vnímání a intuice jsou dva možné způsoby, jak přijímáme a shromažďujeme informace. Lidé, u kterých převažuje složka smyslového vnímání, obvykle bývají: Konkrétní zajímají se o fakta, nejraději jsou na jim známém území. Realističtí rozum je pro ně nejpřednější, zajímá je pouze to, co je možné. Praktičtí potřebují, aby věci fungovaly a byly k něčemu dobré. Empiričtí učí se zkoušením a prověřováním věcí, tyto poznatky jsou pro ně potom nejpodstatnější; nemají rádi obecné teorie a neověřené hypotézy. Tradicionalističtí netouží po nových věcech. Nemají rádi nové problémy, pokud nemají k dispozici osvědčený způsob, jak se s nimi vypořádat. Přednost dají uplatnění už jednou nabytých zkušeností, než aby získávali nové. Pracují plynule a soustavně a mají jasnou představu, jak dlouho jim bude činnost zhruba trvat. Když se jim věci nečekaně zkomplikují, pociťují nejistotu a netrpělivost. Raději věci další, než aby o nich přemýšleli. Raději slyší konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Pokud nedostanou jasné pokyny, jsou nervózní a necítí se dobře. Zabývají se spíše fakty a čísly než hypotézami a teoriemi. Neradi něco vylepšují, nechají věc tak, jak jsou, pokud fungují. Naprosto věří tomu, co vidí. Naproti tomu intuice nás vybízí k tomu dívat se na věci ne tak, jak jsou, ale jak by mohly být. Intuitivního člověka tedy na rozdíl od smyslového typu zajímají nejprve nápady a možnosti a fakta až v druhé řadě. Osoby s převahou intuice tedy bývají: Abstraktní snaží se uniknout z reality, hledají nové významy a spojení. Nápadití hledají nové způsoby, jak pohlížet na věci a jak je dělat. Odvozující z již existujících znalostí rádi vyvozují nové poznatky a závěry. Teoretičtí důvěřují teoriím, hypotézy jim nevadí. Originální chtějí být nezaměnitelní a jedineční. 13 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti. Praha, 2004, str. 36, citováno dle J. Jacobi 20

21 Důvěřují intuici, nějakému vnitřnímu hlasu. Při práci neustále pamatují na celkový obraz úlohy a mají před sebou konečnou představu řešení. Dají se poznat již podle mluvy a slovní zásoby (často mají pocit, tušení ), jsou schopni přemýšlet o více věcí najednou a potom se zdá, že jsou duchem nepřítomni. Čas je podle nich relativní veličina. Rádi vtipkují a vymýšlejí slovní hříčky. Bývají si často něčím jisti, ale nevědí proč. Mají rádi nové, ještě nevyřešené problémy a úlohy. Nesnášejí rutinu Myšlení Cítění (T-F) Myšlení a cítění se týká použití, hodnocení a zpracování dat a informací. Základní rozdíl mezi těmito dvěma funkcemi je v tom, že myšlení se jako funkce snaží dospět k porozumění skutečnostem vnějšího světa a k adaptaci na něj především racionálními poznávacími prostředky, to je vyvozování pojmových souvislostí a logických důsledků 14. Naproti tomu cítění je postaveno na hodnocení v rozměrech příjemný nepříjemný, dobrý špatný, případně přijetí odmítnutí. Na rozdíl od předchozí dimenze N-S jsou myšlení a cítění označovány jako racionální či poznávací. A jako jediná ze všech preferencí má tato určitou spojitost s pohlavím. Udává se totiž, že asi 60% žen se rozhoduje podle pocitového principu, zatímco 6 mužů z 10 dává přednost myšlení, tedy principy, objektivnost a logiku. Typ, u kterého převažuje cítění, bude mít pravděpodobně tyto vlastnosti: Vciťující se rozhodují se podle toho, jak by se cítili, kdyby byli sami tím druhým člověkem. Soucítící záleží jim na ostatních lidech, tedy rozhodují se i na základě toho, co se líbí či nelíbí ostatním. Přizpůsobivý jsou schopni přijmout postoj pokud ti na tom tak záleží, bude po tvém a já se přizpůsobím. Přijímající tolerují názory ostatních, mají snahu najít v jiných lidech vždy něco dobrého Citlivý nejdříve hledají to, na čem je možní se shodnout. Tito lidé, u kterých převažuje cítění, jsou citliví a vnímaví vůči problémům jiných, mají pocit, že například lásku nelze definovat, jsou schopni vcítit se do postavení jiných a ptát se sami sebe, jak jim asi je. Často se vyhýbají situacím, ve kterých by mohli očekávat negativní reakci 14 ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2006, str

22 od druhých. Jako správné rozhodnutí jim připadá to, které bere v úvahu pocity a potřeby ostatních. A právě tendence vyhýbat se konfliktům vede často k tomu, že lidé s převažujícím cítěním raději ustoupí ze svého stanoviska a zaujmou takové, které je pro jejich partnery, nadřízené, atd. přijatelnější. Jednají spontánně, umí přesvědčit, a proto jsou často prostředníky a vyjednavači v různých sporech. Myšlení (T) bere v potaz fakta o dané situaci, analyzuje je, a tím se snaží dospět k porozumění skutečnostem vnějšího světa. Podle MBTI lidé, u nichž převažuje tato funkce, mají často tyto vlastnosti: Logičtí rádi se rozhodují neosobně, bezrozporně, pouze zvažují pro a proti. Racionální upřednostňují objektivní a transparentní postupy bez emocí. Tázající se Mají potřebu vyjasnit si věci spoustou otázek. Kritičtí dobrých výsledků lze podle nich dosáhnout tím, že se zdůrazní to, co ještě není dobré, nikoliv chválením toho, co již není potřeba zlepšovat. Neústupní Pokud mají pocit, že mají pravdu, snaží se prosadit a trvají na ní. Lidé s převažujícím myšlením potřebují mít pro své rozhodnutí nějaký logický či analytický podklad. Na první pohled se zdá, že jsou to studené čumáky emočně se příliš neprojevují, vypadá to, jakoby neměli zájem o duševní stavy druhých. Při rozhodování jsou schopni jednat objektivně (a na to jsou patřičně hrdí), zbavit se všech osobních hledisek a to dokonce i v případech, kdy se jedná o jejich vlastní zájmy a prospěchy. Pravda je prostě nejdůležitější. Mají tendenci zpracovávat si postup řešení a hledat optimální metodu. Pečlivě definují omezení, která jsou vlastní danému problému a systematicky hledají další relevantní údaje. V situacích, kdy jiní bývají rozrušení, jedinci s převahou myšlení zachovávají klid. Bývají často konzervativní Extraverze Introverze (E-I) Doposud jsem se věnovala ukazatelům psychické charakteristiky člověka. Nyní je ještě třeba stanovit orientaci, zaměření reagování. Na jedné straně může směřovat buďto ven, anebo dovnitř, na druhé straně se projevuje sklon věci uzavírat, nebo je naopak nechat otevřené. Typy zaměření jsou tedy extraverze (E) Introverze (I) a Usuzování (J) Vnímání (P). Na rozdíl od funkčních typů, kterým jsem se věnovala v předchozích podkapitolách, jsou již od narození určeny mnohem jednoznačněji. Z toho vyplývá skutečnost, že svoji dominantní 22

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Hynarová, Zdenka: Firma ukázková s.r.o. Datum sebehodnocení 12.1.2009 Sebehodnocení KF TP SP RE VZ IN MV KO US Pozorovatelé (5) VZ SP US TP MV RE KF KO IN Úhrnem VZ SP TP

Více

Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator eský svaz orientačního běhu Zátopkova 2/100, P.S.40, 160 17 PRAHA 6, tel./fax: 220 513 295 http://www.orient acnibeh.cz, e -mail: csob@cstv.cz Výběr dorostu ČR v OB Myers-Briggs Type Indicator Test osobnostního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Ivana Severová Školní rok: 2009 2010 2010

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

OSOBNOST sportovce. Seminář

OSOBNOST sportovce. Seminář OSOBNOST sportovce Seminář Typologie osobnosti Typ jedinec, skupina osob či subjektů spojených společným znakem, charakteristikou. U mnoha lidí se projevuje jednota individuality a typu 30.10.2014 2 Temperamentové

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka.

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. OSOBNOST Co je osobnost? Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Příloha A otázky v dotazníku

Příloha A otázky v dotazníku Příloha A otázky v dotazníku 1. Je ve společnosti, pro kterou pracujete, někdo, koho byste Vy osobně označil/a za dobrého lídra? Jedná se o otázku ověřující, co jaké míry Češi přemýšlejí nad vedením organizací,

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Profil manažera Bakalářská práce

Profil manažera Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav práva a humanitních věd Profil manažera Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková Vypracoval: Lukáš Galousek

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Psychologie pro ekonomy a manažery. 14. a PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

Psychologie pro ekonomy a manažery. 14. a PhDr. Pavel Dittrich, CSc. Psychologie pro ekonomy a manažery Seminář I. 14. a 21. 1. 2011 PhDr. Pavel Dittrich, CSc. Čemu se budeme věnovat? Člověku sobě samému, potažmo druhým Sebepoznání a poznání druhých Úspěšnosti manažerů

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY

DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY AUTOR RECENZE: Hana Svobodová datum vzniku recenze 10. 10. 2014 1.1 název nástroje zkrácený název Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2013 Ondřej Skála Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Využití

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více