ročník celkem počet hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1"

Transkript

1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Časové vymezení ročník celkem počet hodin V 7., 8. a 9. ročníku bude předmět nabízen jako volitelný. Organizační vymezení Žáci jsou v hodině děleni do dvou skupin. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky. Žák zvládá základy práce na počítači, úvodní opakování tuto úroveň sjednocuje a vytváří tak podmínky pro zpracování ročníkové práce. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, literaturou apod. tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou. Kompetence k řešení problémů žáci jsou pod odborným dohledem učitele vedeni zadáváním úloh k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více vyučující jako konzultant vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. Kompetence komunikativní učitel vytváří prostředí, aby žáci využívali vhodné technologie některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 1

2 Kompetence sociální a personální učitel vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně učí žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný. Kompetence občanské žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, žáci si chrání své heslo...) při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami. Kompetence pracovní vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou napomáháme žákům ve využití ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst učíme žáky vážit si materiálních hodnot a technického zázemí školy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání frontální výuka skupinová práce ( s využitím pomůcek-literatury, internetu) krátkodobé projekty Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata VDO: OSV: VMEGS: MKV: ENV: MDV: Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občanská společnost a škola Komunikace Kreativita Psychohygiena Hodnoty, postoje, praktická etika Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímá Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy ŽP Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 2

3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Výpočetní technika Ročník: 6. orientuje se v druzích PC popíše základní periferie počítače Hardware-vypínání a zapínání počítače, popis částí PC, druhy PC podle tvaru a použití, základní části PC (monitor, klávesnice, myš, disk, tiskárny), historie PC seznámení s interním zařízením počítače (ukázka vnitřních součástí počítače) rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost uvede základní příklady typů programů bezpečně užívá základní ovládání používaného operačního systému Operační systém-adresář, podadresář, kořenový adresář, soubor, typy souborů), pojmy operačního systému-obrazovka (plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce), spouštění a ukončování programu dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak je omezit, řídí se správnými zásadami při práci na PC Práce s PC a naše zdraví-vliv práce na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy, zvýšená únava, záda, krční páteř, ruce, kompenzační cvičení) otevře stránku, jejíž adresu zná využívá služby základních portálů využívá jednoduché a vhodné cesty ověřuje věrohodnost informací umí odeslat a přijmout poštu Využití služeb Internetu-procházení stránek, prohlížeče, elektronická pošta, chat, SMS VDO - Občan, občanská společnost a stát (softwarové pirátství) OSV - Komunikace Z - snímky planet, aktuální počasí 3

4 vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z Příslušenství OS přenáší údaje z jednoho programu příslušenství do druhého s užitím jednoduchého textového editoru napíše a upraví jednoduchý text uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Uživatelské programy-vytvořit, upravit, vytisknout obrázek či text (Příslušenství, Malování, Kalkulačka, Microsoft Word), zápis a mazání znaků, pohyb po textu, označování textu, formátování textu M - plošné objekty a prostorová tělesa OSV - Kreativita ČJ - komunikační žánry procvičení práce s myší umí sestavit základní tabulku, -vypočítá součty, průměry Tabulkové kalkulátory-excel (buňka, kopírování, základní statistické a matematické funkce) M - jednoduché početní operace, grafické znázornění dat (grafy) prezentuje své zájmy, svou třídu a bydliště v programu pro tvorbu prezentací Vytváření prezentací-powerpointzáklady práce se snímky, vlastnosti prezentací, vkládání objektů, zásady pro zpracování počítačové prezentace OSV - Komunikace, kreativita VDO - Občanská společnost a škola (prezentace, diskuse a argumentace) Z - cestovní ruch Ameriky 4

5 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Výpočetní technika (volitelný předmět) Ročník: 7. popíše základní součásti PC a jejich vztahy a vlastnosti vysvětlí funkci dalších periférií - dokáže je připojit, poradí si s běžnými závadami Hardware-zná funkce jednotlivých částí PC, operační paměť, procesor, harddisk, vnitřní a další periferie využívá podobnosti ovládání programů pro OS a některé klávesové zkratky - poradí si v základních případech selhání OS Operační systém-vlastnosti programů určených pro OS (podobnost ovládání např. Menu soubor, menu Úpravy, menu Okno, menu Nápověda, zkracovací klávesy, panely nástrojů chápe rizika různých závislostí na PC zhodnotí klady a zápory počítačových her - je informován o negativních jevech Internetu Práce s PC a naše zdraví-psychologická a sociální rizika práce s PC (rizikové skupiny, násilí, pornografie), počítačové hry (jejich druhy) a pojmy z oblasti her (rozsah her, úroveň, výborná grafika, proč lidé hry hrají, hodnocení her VKO - počítač a morálka OSV - Psychohygiena vysvětlí princip připojení počítačové sítě a fungování Internetu zhodnotí různé možnosti připojení k Internetu využívá služby zákl. portálů ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů Počítačové sítě-internet a jeho fungování, možnosti připojení VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS - Objevujeme Evropu a svět (přístup k informacím ze světa ČJ - výtah, práce se zdroji informací Z - aktuality Ameriky, Asie 5

6 zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém editoru upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu zařazuje vhodně do textu další objekty (obrázky, tabulky) uplatňuje základní estetická a typografická pravidla Práce s textem textový editor MICROSOFT WORD-písmo, kopírování a přesun textu pomocí Schránky, stránka (vlastnosti, ohraničení, formát), objekty v textu (obrázek, tabulka), typografická pravidla umí sestavit základní tabulku, vypočítá součty, průměry Tabulkové kalkulátory-excel (buňka, kopírování, základní statistické a matematické funkce) M - jednoduché početní operace, grafické znázornění dat (grafy) prezentuje svou osobu, své zájmy, svou třídu a bydliště v programu pro tvorbu prezentací Vytváření prezentací-powerpointzáklady práce se snímky, vlastnosti prezentací, vkládání objektů, zásady pro zpracování počítačové prezentace OSV - Komunikace, kreativita VDO - Občanská společnost a škola (prezentace, diskuse a argumentace) Z - cestovní ruch Ameriky 6

7 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Výpočetní technika (volitelný předmět) Ročník: 8. orientuje se v základních parametrech PC, zná historii vývoje PC Hardware-orientovat se v základních parametrech PC (zastarávání PC, nabídky PC, trendy a novinky) dbá na pořádek a logickou strukturu ve svých složkách dokáže chránit svůj počítač před viry, dodržuje pravidla preventivní ochrany před viry Ochrana dat-zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC, chybou obsluhy, před počítačovými viry, antivirové programy, péče o PC, pořádek v PC jako základ efektivní práce porovná základní vlastnosti operačních systémů provádí základní operace se soubory a složkami (kopírování, přesun, mazání, přejmenování Operační systémy-stručná historie (DOS a jeho nadstavby, Windows 3.1, W95, W98, W2000, WXP) Průzkumník zná historii vzniku Internetu, zná jeho zákl. služby využívá el. komunikaci odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách Počítačové sítě-služby Internetu co to je Internet, kdy vznikl, služby Internetu VMEGS - Evropa a svět nás zajímá (vyhledávání a komunikace o světě) MKV - Lidské vztahy (možnost komunikace s lidmi z růz. kultur) OSV - Komunikace ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP ČJ -výtah,z-informace o stavu ŽP v ČR 7

8 dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující a změny uložit do dokumentu vloží jakýkoliv obrázek, upraví jeho vlastnosti a vhodně je umístí do textu do textu zařazuje tabulky, obrázky, popisky Práce s textem- textový editor MICROSOFT WORD- práce se stránkou (formát, sloupce, záhlaví, zápatí,), odstavce a jeho vlastnosti, šablony, nadpisy. Tabulky Z - tvorba tabulky na vybraný geografický ukazatel v Evropě vytvoří a upraví tabulky s využitím součtů, průměrů, řazení, zařazuje logické funkce a statistické statistické tabulky doplní o grafickou prezentaci dat Tabulky a grafy-microsoft EXCELtabulka (matematická, prezentační, statistická) buňka (číslo, text, výraz, funkce), formát buňky (zarovnání, písmo, barva podkladu grafy (prvky a oblasti grafu, typy grafů) prezentuje svou školu, třídu umí vytvořit jednoduchý výukový program zvládá animaci a časování snímků Vytváření prezentací-powerpointvlastnosti prezentací, vkládání objektů (grafika, text, diagramy), animace, pozadí MDV - Tvorba mediálního sdělení Z - kraje ČR, regiony Evropy 8

9 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Výpočetní technika (volitelný předmět) Ročník: 9. seznámí se s dalšími zařízeními a jejich využitím ve výpočetní technice-fotoaparát, kamera, CD-RW, DVD, projektor Hardware-orientuje se v současném technickém vybavení PC, skenery a digitální fotografie, digitální a analogová zařízení dokáže vybrat vhodný program pro řešení úkolu rozlišuje několik verzí programů Software-přehled programů (označení, verze, aktualizace, instalace) uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami etiky zná výhody registrovaného programu jmenuje výhody a nevýhody lokálních sítí načrtne základní strukturu školní sítě vytvoří a upraví vektorové objekty v grafickém editoru (Zoner Callisto) zpracuje dokument v grafickém editoru umí získat bitmapový obrázek skenováním, fotografováním Paragrafy a počítače-autorská práva, licence, multilicence, výhody registrovaného uživatele, výhody a kontrola užívání legálního softwaru, ochrana před nelegálním kopírováním, základy počítačové etiky, svůdnost krádeže programu Počítačové sítě-lokální sítě (základní druhy, jejich výhody a nevýhody, síťové disky, bezpečnost sítě) Počítačová grafika - ZONER CALLISTO - vektorové obrázky (obrys, výplň, velikost, rotace, uspořádání, zarovnání objektů, efekty). Skenování obrázků (úprava fotografií, koláže). Tvorba tiskovin OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika (autorský zákon) 9

10 orientuje se v prostředí programovacího jazyka LOGO ovládá základní práci s vytvořenými soubory (uložení, otevření, přejmenování) využívá zásady strukturovaného programování Programovací jazyk LOGO - základní pojmy, příkazy, pravidla psaní programu, seznámení s prostředím, popis obrazovky vytvoří www stránky pro danou tematiku HTML - struktura stránky, úprava textu pracuje v týmu, umí prezentovat svou práci před ostatními nastudované informace dokáže zpracovat do uceleného dokumentu s logickým postupem výkladu využívá své poznatky a schopnosti v práci s textovými, tabulkovými a grafickými editory Prezentace ústní projev, prezentační technika, práce na projektu OSV - Komunikace, kreativita VDO - Občanská společnost a škola (prezentace, diskuse a argumentace) MDV - Tvorba mediálního sdělení, práce v real. týmu Z - globální problémy CZJ - zpracování prezentace na vybrané téma TV - prezentace úspěchů ve sportu 10

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více