- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti."

Transkript

1 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č /12 - dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovitostí - podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle listu vlastnictví č a podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba ve výši 2/32 dle listu vlastnictví č. 1799, oba pro katastrální území Lyžbice, obec Třinec, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost s.r.o., IČ: Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: Jiří Rašík Cihelní 2400/ Karviná - Nové Město , mobil: cz Posudek obsahuje včetně titulního listu 13 stran textu a 5 stran příloh. Objednateli se předává 1 vyhotovení. v V Karviné

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vyhotovení písemného znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitostí - provedení odhadu nemovitosti dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách - podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle listu vlastnictví č a podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba ve výši 2/32 dle listu vlastnictví č. 1799, oba pro katastrální území Lyžbice, obec Třinec, okres Frýdek-Místek, jako předmětu dražby. Objednatel požaduje zaslat vyhotovený znalecký posudek 1x v elektronické podobě a 1x v listinné podobě. Poznámka: Na oceňovaném pozemku parc.č. 211/8 se nachází stavba zahrádkářské chaty, která byla dle zjištěných informací a dokladů zajištěných znalcem na MěÚ Třinec, stavebním úřadu, postavena a užívána od roku 1978; tato stavba doposud nebyla vložena do katastru nemovitostí a z tohoto důvodu není ani zakreslena v katastrální mapě (pravděpodobně z důvodu, že vlastník nemovitosti /pozemku parc.č. 211/8/ pan Ladislav Makeš v době po kolaudaci stavby zahradní chatky v roce 1978 nepožádal o vložení této stavby do KN, případně nenechal vyhotovit pro tento účel geometrický plán /zaměření stavby/). Jelikož však znalecký posudek - odhad je dle objednávky znaleckého posudku vypracováván pro účely dražby (viz přílohy znaleckého posudku - informace o parcelách - zástavní právo soudcovské, zástavní právo exekutorské), je v tomto dodatku č. 1, oproti původnímu znaleckému posudku č /12 ze dne , po vzájemné dohodě s objednatelem znaleckého posudku zjištěna obvyklá cena pouze těch nemovitostí, které byly vymezeny ve výše uvedených zástavních právech, to je podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle LV č a podílu pozemků parc. č. 211/1 a 211/2, oba ve výši 2/32 dle LV č. 1799, vše v kat. území Lyžbice, obec Třinec. Ze stavebně právního hlediska je v tomto případě obtížné správně stanovit příslušenství pozemku. Podle současně platných zákonů v ČR není stavba součástí pozemku. Přestože stavba zahrádkářské chaty fyzicky existuje, v době svého vzniku byla řádně zkolaudována a bylo povoleno její užívání, nebyla doposud vložena do KN, takže právně vlastně neexistuje. Stavba zahrádkářské chaty je tzv. stavbou hlavní. Podle současného způsobu oceňování zahrádkářských chat porovnávacím způsobem tvoří venkovní úpravy, nacházející se na pozemku parc.č. 211/8 příslušenství zahr. chaty (dle oceňovací vyhlášky) a jejich cena je obsažena v ceně zahrádkářské chaty (s výjimkou několika položek, které stanoví vyhláška; tyto se však na oceňovaném pozemku parc.č. 211/8 nevyskytují). Příslušenstvím zahr. chaty je rovněž studna, která se však oceňuje samostatně. Pokud by na oceňovaném pozemku parc.č. 211/8 stavba zahr. chaty neexistovala a nebyla by na něm ani žádná jiná stavba hlavní, tvořily by venkovní úpravy i studna příslušenství pozemku a veškeré venkovní úpravy vč. studny by se oceňovaly samostatně. Pro ocenění nemovitosti pro účely dražby tudíž vycházím z předpokladu, že venkovní úpravy jsou příslušenstvím zahrádkářské chaty (jsou součástí její ceny) a samostatně spolu s pozemkem bude v rámci tohoto posudku oceněna pouze studna, jejíž cena není obsažena v ceně zahrádkářské chaty. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Pozemek parc.č. 211/8 (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) a pozemky parc. č. 211/1 a 211/2 (spoluvlastnický podíl ve výši 2/32), vše v kat. území Lyžbice Adresa nemovitosti: Třinec - Lyžbice Kraj: Moravskoslezský

3 - 3 - Okres: Frýdek - Místek Obec: Třinec Katastrální území: Lyžbice Počet obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 303,3868 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 303,39 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku - Předběžná objednávka na vypracování znaleckého posudku - odhadu ceny podílu nemovitostí, vedených v KN na LV č (podíl 1/2, vlastník: Kuricová Marcela) a 1799 (podíl 2/32, vlastník: Kuricová Marcela), oba pro kat. území Lyžbice, obec Třinec ze dne , zaslaná na mailovou adresu znalce - Objednávka č.j. 19/011 na vyhotovení znaleckého posudku - provedení odhadu předmětu dražby - spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 211/8 o velikosti 1/2 dle LV č a spoluvlastnického podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba o velikosti 2/32 dle LV č. 1265, oba pro kat. území Lyžbice, obec Třinec, okres Frýdek-Místek, vyhotovená dne společností Dražbyprost s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 2/5, Ústí nad Labem, IČ: , zaslaná písemně na adresu znalce a doručená Českou poštou dne konzultace s objednatelem znaleckého posudku - rozsah oceňované nemovitostí - výpisy z katastru nemovitostí, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovené dne - datum nečitelný - dálkovým přístupem do KN z LV č a 1799, oba pro kat. území Lyžbice, obec Třinec, okres Frýdek-Místek, zaslané objednatelem znaleckého posudku na mailovou adresu znalce (fotokopie - nečitelné) - informace o parcele parc.č. 211/8 v kat. území č Lyžbice, LV č. 1265, vyhotovená výstupem - nahlížení do KN dne (současný stav) - informativní - seznam nemovitostí na LV č. č. 1265, kat. území č Lyžbice, vyhotovený výstupem - nahlížení do KN dne (současný stav) - informativní - informace o parcele parc.č. 211/1 a parc.č. 211/2, obě v kat. území č Lyžbice, LV č. 1799, vyhotovené výstupem - nahlížení do KN dne (současný stav) - informativní - seznam nemovitostí na LV č. č. 1799, kat. území č Lyžbice, vyhotovený výstupem - nahlížení do KN dne (současný stav) - informativní - katastrální mapa + ortofotomapa příslušné části kat. území Lyžbice ze dne pozemky parc.č. 211/1, 211/2 a 211/8 vč. okolí, vyhotovená výstupem - nahlížení do KN - Vyjádření k pozemkům parc.č. 211/8, 211/1 a 211/2, všechny v kat. území Lyžbice, obec Třinec, z hlediska územního plánu obce, vyhotovené paní Hanou Mitrengovou, pracovnicí MěÚ Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování dne na základě požadavku znalce a zaslané na mailovou adresu znalce - Kolaudační rozhodnutí - povolení užívání stavby zahradní besídky, oplocení, studny na pozemku parc.č. 211/8, kat. území Lyžbice, vydané MěNV v Třinci, odb. výstavby, ÚPaVLH dne pod č.j.: Výst. 332/6-Neč/Ri/78, s nabytím právní moci rozhodnutí dne (zajištěno znalcem na MěÚ v Třinci, odboru stavebního řádu a územního plánování) - fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená znalcem - informace a údaje sdělené objednatelem znaleckého posudku

4 informace a údaje zjištěné od vlastníků nemovitostí v okolí (zahrádkové osadě) - informace a údaje získané z místních realitních kanceláří, z regionálních realitních magazínů a katalogů s výběrem nabídky daného segmentu nemovitostí v dané lokalitě a v širším regionu, z podkladů dostupných na internetu a z vlastní databáze cen daného segmentu nemovitostí dané oblasti v místě a čase obvyklých - skutečnosti a výměry zjištěné prohlídkou nemovitosti na místě 5. Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí - LV č pro kat. území Lyžbice ze dne - datum nečitelný, prokazující stav evidovaný k datu viz podklady - má vlastnické právo k nemovitosti: Kuricová Marcela, r.č /0880 podíl 1/2 Bystřice 1081, Bystřice nad Olší Makeš Ladislav, r.č /1382 podíl 1/2 Jablunkovská 451, Lyžbice, Třinec 1 Nabývací tituly jsou uvedeny v části E výpisu z katastru nemovitostí. Věcná práva ani věcná břemena nejsou pro předmětnou nemovitost ve výpisu z katastru nemovitostí evidována. Dle výpisu z katastru nemovitostí - LV č pro kat. území Lyžbice ze dne - datum nečitelný, prokazující stav evidovaný k datu viz podklady - má m.j. vlastnické právo k nemovitosti: Kuricová Marcela, r.č /0880 podíl 2/32 Bystřice 1081, Bystřice nad Olší Nabývací tituly jsou uvedeny v části E výpisu z katastru nemovitostí. Věcná práva ani věcná břemena nejsou pro předmětnou nemovitost ve výpisu z katastru nemovitostí evidována. 6. Dokumentace a skutečnost - viz podklady - prohlídka nemovitosti 7. Celkový popis nemovitosti Nemovitosti se nachází v kat. území Lyžbice, obec Třinec, okres Frýdek-Místek. Na LV č se jedná o pozemek parc.č. 211/8 (jeho podíl ve výši 1/2), který je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zahrada. Na oceňovaném pozemku parc.č. 211/8 se nachází stavba zahrádkářské chaty, venkovní úpravy a studna - viz Poznámka v části Znalecký úkol. Stavba zahrádkářské chaty ani venkovní úpravy, jejichž cena je obsažena v ceně zahrádkářské chaty, nebudou v tomto dodatku č. 1 oceňovány, oceněna bude pouze studna. Součástí pozemku parc.č. 211/8 jsou trvalé porosty - ovocné dřeviny a okrasné rostliny. Na LV č se jedná o pozemky parc.č. 211/1 a 211/2 (jejich podíl ve výši 2/32), které jsou v katastru nemovitostí evidovány v druhu pozemku ost. plocha, ost. komunikace. Předmětné pozemky jsou užívány jako místní účelová komunikace pro přístup k jednotlivým zahradám v zahrádkové osadě, a to z její západní a východní strany. Oceňovaná nemovitost je lokalizována v městské části Třinec - Lyžbice, v zahrádkové osadě, která je situována v těsné blízkosti železniční tratě z Bohumína na Slovensko /původní označení košicko-

5 - 5 - bohumínská trať/ (z její SV strany) a ve vzdálenosti cca 300 m jihozápadně od řeky Olše. Podle územního plánu obce, platného ke dni ocenění, se oceňované pozemky nachází v zastavěném území obce a jsou zařazeny do plochy zahrádkových osad (RZ). Pozemek parc.č. 211/8 je možno napojit pouze na rozvody elektro, ostatní inž. sítě - veřejný vodovod, veřejná kanalizace a veřejný rozvod plynu nejsou v dané lokalitě obce zavedeny. Přístup k pozemkům je po komunikaci s nezpevněným, pouze zatravněným povrchem. Na nemovitosti se částečně projevují negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, emise a prach z provozu místních průmyslových podniků a hluk ze sousední frekventované železniční tratě), terén je rovinatý. Nemovitosti nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Bližší informace - viz popisy v jednotlivých částech znaleckého posudku. 8. Obsah posudku LV 1265 a) Studny a 1 ) Studna b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty na pozemku parc.č. 211/8 c) Pozemky c 1 ) Pozemek parc.č. 211/8 LV 1799 a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. 211/1 a 211/2 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. LV 1265 a) Studny a 1 ) Studna - 9 Jedná se o studnu kopanou, vyztuženou skružemi a zakrytou poklopem. Příslušenstvím studny je ruční čerpadlo. Dle zjištěných informací a dokladu zajištěného znalcem (kolaudační rozhodnutí - povolení k užívání zahradní besídky, oplocení, studny - viz podklady) byla studna zřízena a užívána od roku Prohlídka studny nebyla provedena (vlastník nemovitosti prohlídku neumožnil, použité údaje jsou pouze orientační - viz popis v části Zahrádkářská chata na pozemku parc.č. 211/8 v původním znaleckém posudku č /12 ze dne ), hloubku studny odhaduji na 4,00 m. Stáří studny k roku ocenění je 34 roků, údržbu odhaduji jako běžnou, další předpokládanou životnost studny v souladu s vyhláškou stanovím na 66 roků.

6 - 6 - Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 4,00 m Ruční čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 4,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč ruční čerpadlo: 1 ks * 1 210,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = 9 010,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5850 Plná cena = ,41 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 34 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 66 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 34 / 100 = 34,000 % ,30 Kč Studna - zjištěná cena = ,11 Kč b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty na pozemku parc.č. 211/8 Ocenění ovocných dřevin a okrasných rostlin na pozemku parc.č. 211/8 (jejich podílu ve výši 1/2) se provádí pro účely dražby, tudíž jejich cena dle vyhlášky by měla být stanovena standardním způsobem dle 41 vyhlášky. Jelikož však spoluvlastník nemovitosti (dlužník) neumožnil provedení prohlídky nemovitosti - zahrady (k prohlídce se nedostavil) - viz popis v části Zahrádkářská chata na pozemku parc.č. 211/8 v původním znaleckém posudku, provede se ocenění trvalých porostů náhradním způsobem na základě orientační prohlídky, provedené z pozemku parc.č. 211/2, a to zjednodušeným způsobem dle 42. Jedná se o smíšené trvalé porosty ovocných dřevin a okrasných rostlin, rostoucí na nezastavěné části pozemku parc.č. 211/8, zahrada ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle 26 (zahrádkářská chata na pozemku parc.č. 211/8). Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin a okrasných rostlin činí 30 m 2. K výše uvedeným skutečnostem však bude přihlédnuto při stanovení obvyklé ceny. Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,95 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 387 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 30 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 9 823,95

7 - 7 - Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 638,56 Trvalé porosty na pozemku parc.č. 211/8 - zjištěná cena = 638,56 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemek parc.č. 211/ Pozemek, jehož podíl ve výši 1/2 je předmětem ocenění podle LV č pro kat. území Lyžbice a který objednatel znaleckého posudku požaduje ocenit v tomto znaleckém posudku, je identifikován parc.č. 211/8, druh pozemku zahrada o výměře 407 m 2. Oceňovaný pozemek je převážně užíván v souladu s právním stavem uvedeným v katastru nemovitostí; podle skutečného stavu je část pozemku o výměře cca 20 m 2 zastavěna stavbou zahrádkářské chaty (výměry jsou pouze přibližné, spoluvlastník nemovitosti neumožnil provedení prohlídky uvnitř zahrady a zaměření zahrádkářské chaty - viz popis v části Zahrádkářská chata na pozemku parc.č. 211/8 v původním znaleckém posudku), nezastavěná část pozemku je užívána jako zahrada, která tvoří se stavbou zahrádkářské chaty na zastavěné části pozemku parc.č. 211/8 a tímto stavebním pozemkem jednotný funkční celek. Pozemek (obě jeho výše uvedené části) jsou pod společným oplocením, nezastavěná část pozemku parc.č. 211/8 je částečně zatravněna, na části jsou záhony, jsou na ní vysázeny ovocné stromy a keře a okrasné rostliny a je užívána k pěstování ovoce, zeleniny a květin pro vlastní potřebu. Obě části oceňovaného pozemku jsou pozemky stavební. Lokalizace pozemku - viz popis v části Celkový popis nemovitosti. Podle územního plánu obce, platného ke dni ocenění, se oceňovaný pozemek nachází v zastavěném území obce a je zařazen do plochy zahrádkových osad (RZ). Část pozemku parc.č. 211/8 o výměře 20 m 2, zastavěná stavbou zahrádkářské chaty je pozemkem stavebním a ocení se podle 28, odst. (1) a (2). Nezastavěná část pozemku, dle evidence v KN i podle skutečného stavu užívaná jako zahrada, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle 28 odst. (2), je rovněž pozemkem stavebním a ocení se podle 28 odst. (5), v návaznosti na cenu dle 28, odst. (1) a (2). V obci Třinec není pro ocenění stavebních pozemků zpracována cenová mapa, pozemek se tudíž ocení dle vyhlášky. Základní cena stavebních pozemků v obci Třinec se stanoví dle 28, odst. (1) k) a ke dni ocenění činí 303,39 Kč/m 2. Tato zákl. cena se upraví podle odst. (2), přílohy č. 21, tabulka č. 2: uplatní se srážky dle pol.č. 2.1 (přístup po nezpevněné komunikaci - přístupová komunikace má pouze zatravněný povrch), pol.č. 2.2 (v místě není možnost napojení na veř. vodovod), pol.č. 2.3 (v místě není možnost napojení na veř. kanalizaci) a pol.č. 2.6 (negativní účinky okolí - škodlivé exhalace, emise a prach z místních průmyslových podniků). Výsledná cena se upraví koeficientem Ki dle přílohy č. 38 a koef. Kp dle přílohy č. 39, u části pozemku oceňované podle 28 odst. (5) rovněž koef. 0,40. Stanovení koeficientu prodejnosti Kp: Koeficient prodejnosti Kp se stanoví v souladu s 44, odst. (5) a (7), tzn. dle sloupce 12 přílohy č Chaty. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zast. plocha a nádvoří 211/8 20,00 303, ,80 Součet 6 067,80

8 - 8 - Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % 2.2. není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % 2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci 2.6. negativní účinky okolí -4 % Úprava ceny celkem -21 % ,24 Mezisoučet 4 793,56 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5850 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,24 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 303,39 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada 211/8 387,00 303, ,93 Součet ,93 Úprava ceny - příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % 2.2. není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % 2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci 2.6. negativní účinky okolí -4 % Úprava ceny celkem -21 % ,51 Mezisoučet ,42 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5850 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,95 Pozemek parc.č. 211/8 - zjištěná cena = ,19 Kč LV 1799 a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. 211/1 a 211/ Pozemky, jejichž podíl ve výši 2/32 je předmětem ocenění podle LV č pro kat. území Lyžbice a který objednatel znaleckého posudku požaduje ocenit v tomto znaleckém posudku, jsou identifikovány parc.č. 211/1 a 211/2, oba v druhu pozemku ost. plocha, ost. komunikace o výměrách 110 a 163 m 2. Pozemky jsou užívány v souladu s právním stavem uvedeným v

9 - 9 - katastru nemovitostí - jsou užívány jako místní účelové komunikace pro přístup k jednotlivým zahradám ze západní a východní strany zahrádkové osady. Oba pozemky mají nezpevněný, pouze zatravněný povrch. Součástí oceňovaných pozemků nejsou žádné trvalé porosty. Pozemky parc.č. 211/1 a 211/2 jsou pozemky stavební a ocení se dle 28, odst. (1) a (6). Podle územního plánu obce, platného ke dni ocenění, se oceňované pozemky nachází v zastavěném území obce a jsou zařazeny do plochy zahrádkových osad (RZ). V obci Třinec není pro ocenění stavebních pozemků zpracována cenová mapa, pozemky se tudíž ocení dle vyhlášky. Základní cena stavebních pozemků v obci Třinec se stanoví dle 28, odst. (1) k) a ke dni ocenění činí 303,39 Kč/m 2. U pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, zastavěných komunikací s nezpevněným, prašným povrchem (pouze zatravněným), se zákl. cena pozemků upraví dle přílohy č. 21, tabulka č. 3: uplatní se srážka dle pol. č. 3.5 (pozemek s komunikací s nezpevněným a prašmým povrchem, situovaný v zastavěném území obce). Výsledná cena se upraví koeficientem Ki dle přílohy č. 38 a koef. Kp dle přílohy č. 39. Stanovení koeficientu prodejnosti Kp: Koeficient prodejnosti Kp se stanoví v souladu s 44, odst. (5) podle Kp stavby stojící na pozemku, pokud netvoří příslušenství stavby jiné, tzn. dle sloupce 9 přílohy č Inženýrské stavby. Pozemky oceněné dle 28 odst. 6 a) s povrchem nezpevněným a nebo prašným. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. Cena [Kč/m 2 ] Ki Kp Srážka [%] Upr.jedn.cena [Kč/m 2 ] Min. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ost. plocha, ost. komunikace 211/1 110,00 303,39 2,2740 0, , ,80 ost. plocha, ost. komunikace 211/2 163,00 303,39 2,2740 0, , ,24 Pozemky oceněné dle 28 odst. 6 a) s povrchem ,04 nezpevněným a nebo prašným - celkem Pozemky parc.č. 211/1 a 211/2 - zjištěná cena = ,04 Kč

10 C. Rekapitulace cen nemovitosti Výsledné ceny: LV 1265: a) Studny a 1 ) Studna = ,11 Kč b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty na pozemku parc.č. 211/8 = 638,56 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemek parc.č. 211/8 = ,19 Kč Vlastnický podíl: ,86 * (1 / 2) = ,93 Kč LV celkem: ,86 Kč ,93 Kč LV 1799: a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. 211/1 a 211/2 = ,04 Kč Vlastnický podíl: ,04 * (2 / 32) = 4 836,88 Kč LV celkem: Výsledná cena podílu nemovitosti činí celkem ,04 Kč 4 836,88 Kč ,81 Kč Výsledná cena podílu nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč slovy: Osmdesátsedmtisícšestsetpadesát Kč Zjištění ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé: Zákon čís. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. v aktuálním znění, stanoví v 2, že majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti se stanoví na základě obvyklých metod tržního oceňování. V daném případě se jeví jako nejvýhodnější metoda porovnávací. Pro stanovení výše této ceny byly jako podklad použity získané důvěryhodné informace o skutečně realizovaných cenách za prodeje srovnatelných nemovitostí v obci, případně ve srovnatelných obcích v regionu, vč.

11 dostupných informací o nabídce srovnatelných nemovitostí v obci a v okolí, uveřejňovaných v realitní inzerci. Obec Třinec je ke dni ocenění město s obyvateli, je situován ve východní části okresu Frýdek-Místek; severovýchodní hranice města je současně hranicí mezi Českou republikou a Polskem. Silniční sítí je propojena s okolními městy a obcemi, městem prochází železniční trať Bohumín - Český Těšín - Třinec a dále na Slovensko (košicko-bohumínská trať). Oceňované nemovitosti jsou lokalizovány v městské části Třinec - Lyžbice, v zahrádkové osadě, lokalizované ze SV strany výše uvedené železniční trati (v současné době probíhá na této trati výstavba železničního koridoru, vč. ochranných protihlukových stěn). Popis lokality - viz popis v části Celkový popis nemovitosti. Podle územního plánu obce, platného ke dni ocenění, se oceňované pozemky nachází v zastavěném území obce a jsou zařazeny do plochy zahrádkových osad (RZ). Na území města, situovaném SV od žel. tratě procházející městem, je několik lokalit určených pro zahrádkové osady. Jihozápadně od žel. tratě se nachází městská část Třinec - Lyžbice (sídliště) s velkým množstvím bytových domů a bytů; zahrádkové osady jsou ze sídliště Lyžbice poměrně dobře dostupné (s ohledem na žel. trať je však přístup přes tuto žel. trať možný pouze na několika místech /podchody a podjezdy/), v celkem malé dostupné vzdálenosti. Nemovitost je možno napojit pouze na rozvody elektro, ostatní inž. sítě nejsou v dané lokalitě obce zavedeny; přístup je po nezpevněné komunikaci. Průzkumem trhu bylo zjištěno, že se srovnatelnými nemovitostmi - pozemky zahrad v zahrádkových osadách se zahrádkářskými chatami s příslušenstvím, vč. pozemků užívaných jako komunikační přípojky, se v dané lokalitě obce i v jiných lokalitách obce, případně ve srovnatelných lokalitách celého regionu na trhu s nemovitostmi obchoduje celkem v běžném rozsahu. Se samostatnými pozemky, užívanými jako zahrady v zahrádkových osadách, na kterých není postavena zahrádkářská chata ani žádná vedlejší stavba, spíše jen výjimečně. A případy, kdy by se měl převádět pouze pozemek zahrady, na kterém je postavena stavba zahr. chaty a tato chata by nebyla předmětem převodu, nejsou běžné vůbec; případy převodu pouze podílu pozemku zahrady, bez stavby zahr. chaty - pravděpodobně pouze v případech, jako jsou exekuce a dražby. V dané lokalitě nebyl v období posledních 12 měsíců zjištěn žádný realizovaný převod srovnatelných nemovitosti - viz výše uvedený popis a charakteristika těchto nemovitostí, rovněž ani nabídky srovnatelných nemovitostí v realitní inzerci. Z tohoto důvodu nelze v tomto segmentu nemovitostí na trhu s nemovitostmi objektivně zjistit ani cenu obvyklou. V těchto případech se obvyklá cena nemovitosti odvodí z ceny nemovitosti, zjištěné dle platné cenové vyhlášky ke dni ocenění odborným odhadem. Cena nemovitosti (orientační) evidované v KN na LV č pro kat. území Lyžbice, obec Třinec - pozemku parc.č. 211/8 vč. studny* zřízené na tomto pozemku, vč. součástí (trvalých porostů**), bez stavby zahrádkářské chaty a venkovních úprav***, zjištěná dle platné cenové vyhlášky činí ,86 Kč, cena podílu nemovitosti ve výši 1/2 ve vlastnictví Marcely Kuricové činí ,93 Kč, po zaokrouhlení ,- Kč. Cena nemovitosti evidované v KN na LV č pro kat. území Lyžbice, obec Třinec - pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, zjištěná dle platné cenové vyhlášky činí ,04 Kč, cena podílu nemovitosti ve výši 2/32 ve vlastnictví Marcely Kuricové činí 4 836,88 Kč, po zaokrouhlení 4 840,- Kč. Poznámka: * studna je stavba, která se nevkládá do katastru nemovitostí ** trvalé porosty jsou součástí pozemku *** cena venkovních úprav, nacházejících se na pozemku parc.č. 211/8, je při ocenění stavby zahrádkářské chaty porovnávacím způsobem součástí ceny této zahrídkářské chaty

12 Obecně je možno konstatovat, že ceny podílů nemovitostí jsou na trhu s nemovitostmi obtížně prodejné. Toto se týká zejména oceňovaného pozemku parc.č. 211/8 (jeho podílu ve výši id. 1/2), jelikož s ohledem zejména na malou výměru pozemku není prakticky možné uvažovat o možnosti jeho případného rozdělení na dva samostatné pozemky podle velikosti spoluvlastnických podílů, ale jednalo by se o společné užívání celé nemovitosti (navíc komplikované existencí stavby zahrádkážské chaty vč. jejího příslušenství). U pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, které jsou užívány pro přístup k jednotlivým pozemkům v zahrádkové osadě a jsou určeny ke společnému užívání všech vlastníků nemovitostí (zahrádek) v této osadě, toto neplatí, spoluvlastnictví podílu pozemků tohoto typu je garancí práva přístupu na vlastní pozemek, což je obecně vnímáno jako klad; v některých případech může být obvyklá cena podílu takových pozemků i vyšší než jejich cena, zjištěná podle oceňovací vyhlášky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti snižuji obvyklou cenu podílu oceňované nemovitosti - pozemku parc.č. 211/8 o cca 50 %, u pozemků parc.č. 211/1 a 211/2 o cca 20 %. Závěr - odhad obvyklé ceny nemovitosti : Na základě provedené analýzy trhu, výše uvedených skutečností a odborného posouzení odhaduji obvyklou cenu podílu nemovitosti, v KN evidované na LV č pro kat. území Lyžbice ve výši 1/2 na částku ve výši ,- Kč (pozemku parc.č. 211/8 vč. součástí /trvalých porostů/ a studny) a podílu nemovitosti, v KN evidované na LV č pro kat. území Lyžbice ve výši 2/32 na částku 4 000,- Kč (pozemků parc.č. 211/1 a 211/2), vše ve vlastnictví Marcely Kuricové, t.j. na celkovou částku ve výši ,-- Kč, slovy čtyřicetšesttisíc Kč. V Karviné, Jiří Rašík Cihelní 2400/ Karviná - Nové Město , mobil: cz D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 3451/94, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /12 - dodatek č. 1 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /12 - dodatek č. 1. E. Seznam příloh - informace o parcele parc.č. 211/8 v kat. území č Lyžbice, LV č. 1265, vyhotovená výstupem - nahlížení do KN dne strana - seznam nemovitostí na LV č. č. 1265, kat. území č Lyžbice, vyhotovený výstupem - nahlížení do KN dne strana

13 informace o parcele parc.č. 211/1 a parc.č. 211/2, obě v kat. území č Lyžbice, LV č. 1799, vyhotovené výstupem - nahlížení do KN dne strany - seznam nemovitostí na LV č. č. 1799, kat. území č Lyžbice, vyhotovený výstupem - nahlížení do KN dne strana - další přílohy - viz původní znalecký posudek č /12 ze dne

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2477-76/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 505/09-145)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 505/09-145) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8032-315/2010 o ceně pozemku parc.č. 705/9 v k.ú. Lysec, obec Bžany, okres Teplice, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-2815 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 572/49/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 572/49/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 572/49/2012 o obvyklé ceně nemovitostí: - pozemku KN parc.č.462/17 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr - PK parc.č.416/2, vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 863/05-200)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 863/05-200) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8373-310/2011 o ceně pozemku parc.č. St. 274/10 (stavba garáže bez čp/če na parc.č. St. 274/10 neexistuje) v k.ú. a obci Louka u Litvínova, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13 o ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 293/2 (zahrada výměry 1177 m 2 ) v katastrálním území Zdemyslice, obci Zdemyslice - zapsaného v Katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek číslo 4525-65/14

Znalecký posudek číslo 4525-65/14 Znalecký posudek číslo 4525-65/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 1134 Líšnice Katastrální území: Líšnice u Prahy Okres: Praha-západ O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 793-98/2013

Znalecký posudek č. 793-98/2013 Znalecký posudek č. 793-98/2013 č.j. 025 EX 6096/12 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků s příslušenstvím, zapsaných na LV 596 v katastrálním území Panenský Týnec, v obci Panenský Týnec, okres Louny, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/13 o obvyklé ceně podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech - pozemku p.č. 495/2 - trvalý travní porost a p.č. 503/1 - trvalý travní porost s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 303/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/7 na nemovité věci - pozemku p.č. 383/2 - trvalý travní porost, zapsané na LV číslo 200, katastrální území Pila, obec Pila, okres Karlovy Vary a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava. pro účely exekučního řízení 024 EX 1566/07-106

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava. pro účely exekučního řízení 024 EX 1566/07-106 ZNALECKÝ POSUDEK č. 255-2995/10 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na nemovitostech, a to pozemků parc.č. 1104/8, 1104/19, 1471/24, 1471/25, 1471/26, 1596/10, 1954/16 a 2065/43 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 50/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 86/5 - ostatní plocha, neplodná půda, zapsané na LV číslo 2239, katastrální území Škrovád, obec Slatiňany, okres Chrudim a ocenění

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2547-504/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2547-504/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2547-504/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 3003/121, parc.č. 3703/50, parc.č. 3703/52, parc.č. 3706/12, parc.č. 3706/13, parc.č. 3707/9, parc.č. 3707/12, parc.č. 3708/7,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1207-47/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1207-47/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1207-47/2013 O obvyklé ceně pozemku p.č. 356/1, který je zapsán na LV č. 331 v k.ú. Skryje nad Berounkou, obec Skryje, okr. Rakovník Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 276-3321/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 276-3321/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 276-3321/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2995 o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Teplice Husitská 692/3 415 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5248/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5248/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5248/2013 NEMOVITOST: pozemky p.č. 1499 a p.č. 1501/16 v obci Ostrava, k.ú. Nová Bělá Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Nová Bělá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 70/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemek p.č. 1213 - trvalý travní porost, zapsané na LV 190, katastrální území Uhersko, obec Uhersko, okres Pardubice a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 19/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 19/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 19/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu zahrádkářské chaty (bez evidence v KN) na pozemku parc.č. 1288/2 s příslušenstvím a pozemku parc.č. 1288/2 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 41/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 41/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 41/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 6296 - orná půda, LV číslo 125, katastrální území Jaroslavice, obec Jaroslavice, okres Znojmo a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

Znalecký posudek číslo 4505-45/14

Znalecký posudek číslo 4505-45/14 Znalecký posudek číslo 4505-45/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 910 Bohumín Katastrální území: Pudlov Okres: Karviná O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 710/180/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 710/180/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 710/180/2011 o ceně obvyklé pozemku PK č. 569/42 k.ú. Smidary, obec Smidary, zapsáno na LV č. 1687 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 81-2011 o ceně pozemku, k.ú. Lipník nad Bečvou, LV č. 1025 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1362-46/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1362-46/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1362-46/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na nemovitostech: pozemku parc.č. 570/4 v k.ú. Božíkov, zapsaného na LV č. 28 a na pozemcích parc.č. 454/5, 572/2, 590/2,

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek číslo 4503-43/14

Znalecký posudek číslo 4503-43/14 Znalecký posudek číslo 4503-43/14 O ceně nemovitých věcí Garáž na pozemku parc.č. 404/16 vč. spoluvlastnického podílu na pozemcích zapsaných na LV č. 38 Ostrava Katastrální území: Vítkovice Okres: Ostrava-město

Více

Znalecký posudek číslo 4562-52/15

Znalecký posudek číslo 4562-52/15 Znalecký posudek číslo 4562-52/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 543 Břeclav Katastrální území: Charvatská Nová Ves Okres: Břeclav O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 8288-225/2011 o ceně souboru nemovitostí - ideálního podílu 1/6 pozemků parc.č. 334/2, 335/2, 633/54, 633/55, 633/58, zapsaných na LV č. 231 v k.ú. Bystřany-Světice, ideálního podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 75/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 75/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12336-041/10 o ceně pozemků parc.č.1432 kat.území a obec Nový Malín, spoluvl.podíl na parc.č.1345/5, 76/12, 76/3 kat.území Štíty - město, obec Štíty, včetně trvalých porostů. (LV

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s pravděpodobně garáží mimo dům v současném stavu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22-3359/12. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22-3359/12. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 22-3359/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 111 na pozemku parc.č. St. 1118 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1118, 1918 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218-5751-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218-5751-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 218-5751-2013 O ceně ideálního podílu 1/2 zahrady na pozemku č. parc. 143/147 ležící v k.ú. Braňany, obec Braňany, okres Most. Číslo jednací 025 Ex 2036/08-20. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 475/12, součástí je stavba: Rumburk-Horní Jindřichov, č.e. 67, garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2239, katastrální

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 08-09/2012. Účelem ocenění je zjištění podkladu pro potřeby exekučního řízení č.j.: EX 971/04-.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 08-09/2012. Účelem ocenění je zjištění podkladu pro potřeby exekučního řízení č.j.: EX 971/04-. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 08-09/2012 o ceně obvyklé nemovitosti - pozemků parc. č. 1322, 1326 zaps. na LV č. 1038 pro kat. území a obec Přelouč u KÚ pro Pardubický kraj, KP Pardubice - upravené spoluvlastnickým

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4571-026/10

Znalecký posudek č. 4571-026/10 Znalecký posudek č. 4571-026/10 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 1200/2 - zahrada, katastrální území Dolany u Olomouce, obec Dolany, okres Olomouc. List vlastnictví 247. Č.j.: 56 Ex 3172/07-57

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4390/2013. o obvyklé ceně pozemkové parcely p.č. 165/424 k.ú. Jenišov, obec Jenišov, okres Karlovy Vary

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4390/2013. o obvyklé ceně pozemkové parcely p.č. 165/424 k.ú. Jenišov, obec Jenišov, okres Karlovy Vary ZNALECKÝ POSUDEK č. 4390/2013 o obvyklé ceně pozemkové parcely p.č. 165/424 k.ú. Jenišov, obec Jenišov, okres Karlovy Vary Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Alexander Nett, advokát

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 51/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 568, součástí pozemku je stavba: Kaliště č.e. 146, rodinná rekreace, pozemku p.č. 201/18 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544/018/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544/018/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544/018/2011 o ceně obvyklé - pozemků č. parc. 3067, č. parc. 3073, k.ú. Velká Ledská, obec Hřibiny-Ledská, zapsáno na LV č. 35 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3693-516/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3693-516/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3693-516/2013 O ceně podílu o velikosti 1/3 pozemků včetně příslušenství, p.č.1388/15, orná půda, o velikosti 2400 m 2, p.č.1434/26, orná půda, o velikosti 9470 m 2, p.č.1440/22, orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 627/098/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 627/098/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 627/098/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 411, na pozemku č. parc. 958 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 958, č. parc. 959, k.ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod

Více

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4297/14. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 302 pro katastrální území Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4297/14. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 302 pro katastrální území Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4297/14 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 302 pro katastrální území Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 105 EX 31/11 Z N A L E C K Ý P O S U D E K o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 Předmět ocenění : Bytová jednotka č. 48/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3974/35706 na společných prostorách a částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé (spoluvlastnického podílu ve výši 2/3) na pozemku parc.č. 3357, v k.ú. Holešov, obci Holešov, okresu Kroměříž (LV 2024) Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 50/3171/2015

Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Objednatel posudku: Ing. Borek Placr insolvenční správce nábřeží Dukelských hrdinů 561 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovitostí zapsaných

Více

Znalecký posudek č. 2997/09

Znalecký posudek č. 2997/09 Znalecký posudek č. 2997/09 O ceně nemovitosti: Pozemky parc.č. st.11/2, st.11/3, st.11/4, 43/3, 1286/1, 1322/1, 1322/4, 1326/2, 1330/1, 1330/11, 1331/2, 1331/4, 1331/5 a 2722/2 Skalice u České Lípy kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 751/221/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 751/221/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 751/221/2011 o ceně obvyklé rekreační chaty č.e. 104 na pozemku č. parc. St. 328 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 328, č. parc. 383/2, k.ú. Velký Vřešťov, obec Velký Vřešťov,

Více

A. Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1420 / 9 / 2013

A. Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1420 / 9 / 2013 A. Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1420 / 9 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek pro výstavbu RD v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 530/16, LV č.

Více

Znalecký posudek č. 1180-38/09C

Znalecký posudek č. 1180-38/09C Znalecký posudek č. 1180-38/09C o ceně nemovitostí - pozemků v k.ú. a obci Drahonín, okres Brno - venkov zapsané na listu vlastnictví 343 pro k.ú. Drahonín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

číslo: 5481-068/13 o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 3608/8 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín.

číslo: 5481-068/13 o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 3608/8 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5481-068/13 A ODHAD OBVYKLÉ HODNOTY o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 3608/8 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2998/09

Znalecký posudek č. 2998/09 Znalecký posudek č. 2998/09 O ceně nemovitosti: Pozemky parc.č. 518/4, 519/1, 519/2, 519/3, 520/3, 520/5 a 520/7, dále pozemky č.kat. 1315, 1316, 1317/1 díl.1, 1317/1 díl.2, 1320/1, 1322/3 díl.1, 1322/3

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 869-396/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 869-396/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 869-396/2012 o odhadu ceny obvyklé nemovitosti budovy občanské vybavenosti č.p. 108 na pozemku parc.č. 150/2, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. a obci Otice, okresu Opava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2360/31

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2360/31 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2360/31 O obvyklé ceně nemovitosti - řadové garáže a pozemku parc.č. 938 v kat. území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr, o. Beroun, kraj Středočeský. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rozestavěné rekreační chaty na pozemku parc.č. St. 1122 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1122, 893/11, 893/14

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 14-7130/2014. Pospíchal 28. října 1474/20 288 02 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 14-7130/2014. Pospíchal 28. října 1474/20 288 02 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 14-7130/2014 O ceně obvyklé pozemků evidovaných ve zjednodušené evidenci původ přídělový plán GP p.č.47 a 1119, 1120,1121,1124,1126,1136/2 a 1136/3 včetně součástí a příslušenství v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 220/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rozestavěné rekreační chaty na p. č. st. 215 a pozemku p.č. st. 215 s příslušenstvím, LV číslo 217 katastrální území Sedlice u Želivi, obec Sedlice,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2153-110/2015. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 1332/2, v k.ú. Lázně Kundratice, obci Osečná, okresu Liberec (LV 70)

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2153-110/2015. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 1332/2, v k.ú. Lázně Kundratice, obci Osečná, okresu Liberec (LV 70) - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2153-110/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 1332/2, v k.ú. Lázně Kundratice, obci Osečná, okresu Liberec (LV 70) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský,

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 338/64/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 338/64/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 338/64/2015 O administrativní a obvyklé ceně pozemku parc.č. 627/28 v k.ú. České Budějovice 5, okres České Budějovice, Jihočeský kraj Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

o obvyklé ceně Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, 603 00 Brno Spisová značka 030 EX 19690/08

o obvyklé ceně Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, 603 00 Brno Spisová značka 030 EX 19690/08 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1338/2012 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 433/1 zahrada o výměře 1.932 m 2, parc.č. 434/1 zahrada o výměře 93 m 2, parc.č. 434/2 zahrada o výměře 154 m 2, parc.č. 548 zahrada o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek číslo 4540-30/15

Znalecký posudek číslo 4540-30/15 Znalecký posudek číslo 4540-30/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 126 Studená Katastrální území: Skrýchov Okres: Jindřichův Hradec O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2514-471/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2514-471/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-471/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 2852, vše v k.ú. Šenov u Ostravy, obci Šenov, okresu Ostrava-město (LV 1751) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 60/3, v budově č.p. 59, 60 na pozemku č. parc. 47, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 59, 60

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4208 - orná půda, LV číslo 103, katastrální území Tuřany, obec Brno, okres Brno-město a ocenění jednotlivých

Více