ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních ploch č. 1848/20, č. 1848/21 v obci a katastrálním území Náchod Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Jan Bohutínský Soudní exekutor Ječná Trutnov Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k Spis: Č.j. 158 EX 580/11-81 Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni Znalecký posudek vypracoval: Petr Krejcar K. Světlé Dvůr Králové n. L. Posudek obsahuje 25 stran textu včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. Čtvrtý výtisk je uložen v archivu znalce. Ve Dvoře Králové n. L.,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti - budovy č.p včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních ploch č. 1848/20, č. 1848/21 v obci a katastrálním území Náchod. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Budova Adresa nemovitosti: Wiesnerova Náchod Kraj: Královéhradecký Okres: Náchod Obec: Náchod Katastrální území: Náchod Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. i) : 400,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka se zaměřením nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti zástupce objednatele posudku. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Usnesení o nařízení exekuce Č.j. 158 EX 580/11-81 ze dne na majetek povinného INEX CS, a.s., se sídlem Holečkova 219/121, Praha 5 výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 4972 snímek katastrální mapy z katastru nemovitostí skutečnosti a výměry zjištěné na místě 5. Vlastnické a evidenční údaje LV 4972 INEX CS, a.s., Wiesnerova 1835, Náchod 6. Dokumentace a skutečnost Oceňovaná nemovitost - budova č.p se nachází v okrajové zastavěné části obce a katastrálního území Náchod v ulici Wiesnerova. Tato byla užívána jako sídlo firmy INEX CS, a.s., kde jsou kancelářské, skladovací a dílenské prostory. Nemovitost postavena okolo roku 1985 na stp. č. 2976, přesné stáří nezjištěno. Projektová dokumentace nepředložena, ani žádné rozhodnutí nebylo předloženo, ani dohledáno. V současné době není nemovitost užívána. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nachází v okrajové zastavěné části obce a katastrálního území Náchod. Přístup je po zpevněné komunikaci, nemovitost je možno napojit na rozvod el. energie, veřejný 2

3 vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod. 8. Obsah znaleckého posudku a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek a.2 2 ) Přístřešek a.2 3 ) Opěrná zeď a.2 4 ) Opěrná zeď a.2 5 ) Schodiště a.2 6 ) Schodiště a.2 7 ) Zpevněné plochy a.2 8 ) Vrata a.2 9 ) Vrátka a.2 10 ) Oplocení a.2 11 ) Opěrná zeď a.2 12 ) Rampa a.2 13 ) Rampa b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty d) Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno 3

4 B. Znalecký posudek Znalci se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství. Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro odhad obvyklé ceny jsou použity tyto oceňovací metody: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu ke dni , zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek jako druhu a účelu nemovitosti, koncepce a technických parametrů, kvality provedení, lokalizace, apod. Pokud je metoda porovnávání použita, musí být uvedeny v časovém horizontu optimálně 6 měsíců minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí, kdy porovnání je provedeno jak z pohledu technických parametrů, tak i z pohledu ekonomické efektivnosti. Pro zjištění srovnatelných cen jsem provedl cenové porovnání s obdobnými, k datu ocenění prodanými nemovitostmi v databázi realitních kanceláří a na internetu. Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: poměrně dobrý stav nemovitosti dobrá dopravní obslužnost blízkost hraničního přechodu s Polskem možnost napojení na inženýrské sítě (elektro, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod) Záporné stránky oceňovaných nemovitostí nízká poptávka po takovém to typu nemovitostí, nabídka převyšuje poptávku nařízení exekuce exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (LV 4972) věcné břemeno váznoucí na pozemku č. 1848/21 4

5 Popisy objektů, výměra, hodnocení a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova Výnosové ocenění bylo provedeno na základě zjištěných obvyklých cen nájemného u kancelářských, skladovacích a výrobních prostor v dané lokalitě. Kanceláře 1.200,- Kč/m 2 /rok, skladovací, výrobní a ostatní prostory 480,- Kč/m 2 /rok. Nákladové ocenění staveb pro zjištění nákladů a odpisů Budova Oceňovaná nemovitost - budova č.p byla postavena dle zjištění znalce v roce Projektová dokumentace nepředložena, žádné rozhodnutí nebylo předloženo, ani dohledáno. V průběhu užívání byly prováděny drobné úpravy, které však nemají vliv na celkovou životnost stavby. Nemovitost bez podsklepení má dvě nadzemní podlaží. Dispoziční uspořádání: I.NP skladovací, kancelářské a dílenské prostory, II.NP kancelářské prostory. Základy běžného provedení s izolací proti vlhkosti. Svislé nosné konstrukce z pálených cihel a plynosilikátových tvárnic o tl. zdiva 0,30-0,55m. Stropní konstrukce s rovným podhledem. Střecha plochá s krytinou z IPA, klempířské konstrukce z pozink. plechu jsou kompletní, bleskosvod je. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky vápenocementové hrubé, na některých místech značně opotřebené. Povrchy podlah: ker. dlažby, teraco, textilní krytiny a bet. mazanina. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře náplňové hladké a prosklené. Elektroinstalace světelná i motorová s pojistkovými automaty. Vytápění ústřední se stacionárními kotli na ZP, instalace plynu je. Rozvod teplé a studené vody standardní. Ohřev TUV přes el. bojlery a el. průtokové ohřívače vody na soc. zařízeních a ve sprchách. Domovní kanalizace svedena do veřejné. Hygienická vybavení jsou kompletní obsahují - sprchy, umyvadla a kombi splachovací záchody. Kuchyňka osazena linkou. Okna osazena mříženi a v objektu je instalován EZS. Výtah instalován - nefunkční (ve II.NP zazděný). Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 73 let. Budova 3 F. budovy budovy pro služby Svislá nosná konstrukce zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I.NP 17,54*18,94 = 332,21 I.NP 12,60*60,00 = 756,00 II.NP 17,54*18,94 = 332,21 5

6 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Součin I.NP 332,21 m2 3,50 m 1 162,73 I.NP 756,00 m2 4,57 m 3 454,92 II.NP 332,21 m2 4,41 m 1 465,05 Součet 1 420, ,70 Průměrná výška podlaží: PVP = 6 082,70 / 1 420,42 = 4,28 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 420,42 / 3 = 473,47 m 2 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I.NP (17,54*18,94)*(3,50) = 1 162,73 m 3 I.NP (12,60*60,00)*(4,57) = 3 454,92 m 3 II.NP (17,54*18,94)*(4,41) = 1 465,04 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.NP NP 1 162,73 m 3 I.NP NP 3 454,92 m 3 II.NP NP 1 465,04 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 6 082,69 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy včetně zemních prací S 8, ,00 8,20 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,40 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0,30 Upravený obj. podíl 6

7 18. Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 3, ,00 3, Výtahy P 1, ,46 0, Ostatní S 5, ,00 5, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 99,24 Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ] = 2 807,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) * 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) * 0,9339 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) * 0,7907 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) * 0,9924 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce) * 1,0500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) * 2,1520 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 364,54 Plná cena: 6 082,69 m 3 * 4 364,54 Kč/m 3 = ,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 73 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 100 = 27,000 % ,83 Kč Budova - zjištěná cena = ,98 Kč Rekapitulace nákladových cen - stavby: Budova = ,98 Kč ,98 Kč Nákladové ceny - celkem: = ,98Kč Ocenění výnosovým způsobem: Druh objektu: Nemovitosti pro obchod a administrativu Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 7,00 % Výnosy z pronajímaných prostor: Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Výnos [Kč] kanceláře II.NP 193, , ,- sklady II.NP 9,84 480, ,20 soc. zařízení II.NP 9,84 480, ,20 7

8 chodby+schodiště II.NP 51,95 480, ,- chodba se schodištěm 12,60 480, ,- sklady 140,48 480, ,40 dílny 54,62 480, ,60 šatny 16,93 480, ,40 soc. zařízení 12,24 480, ,20 kotelna 38,08 480, ,40 sklady 327,67 480, ,60 dílny 189,68 480, ,40 soc. zařízení 11,19 480, ,20 chodby 41,32 480, ,60 kanceláře 21, , ,- Výnosy celkem ,20 Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = ,20 Kč Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: Cena stavebního pozemku: ,94 Kč Výměra stavebního pozemku: m 2 Skutečně zastavěná plocha: m 2 Cena skutečně zastavěné plochy: ,36 Kč Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: ,97 Kč Odpočet nákladů procentem ze zjištěného nájemného: ,20 * 40 % = ,08 Odpočet nákladů procentem z nájemného: ,08 Kč Roční nájemné upravené dle 23 odst. 4: = ,15 Kč Minimální nájemné dle 23 odst. 4: = ,60 Kč Míra kapitalizace 7,00 % / 7,00 % Cena stanovená výnosovým způsobem = ,90 Kč Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování: Skupina: D) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost nemá rozvojové možnosti Ocenění nákladovým způsobem CN = ,98 Ocenění výnosovým způsobem CV = ,90 Rozdíl R = ,08 Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny D): CV R = ,11 Kč Cena stanovená kombinací výnosového a nákladového způsobu = ,11 Kč 8

9 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek Stavba přístřešku navazuje na budovu č.p v přední části. Tento byl postaven dle zjištění znalce v roce Ocelová kostra s pultovou střechou a krytinou z pozink. trapéz. desek. Úpravy povrchů - nátěry, klempířské konstrukce chybí. Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Vedlejší stavba 7: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I.NP 4,30*6,72 = 28,90 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I.NP 28,90 m 2 3,20 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I.NP (4,30*6,72)*(3,20) = 92,47 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.NP NP 92,47 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 92,47 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 Upravený obj. podíl 9

10 6. Klempířské práce C 4, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,80 Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9580 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1030 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 1 075,68 Plná cena: 92,47 m 3 * 1 075,68 Kč/m 3 = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,99 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,14 Kč a.2 2 ) Přístřešek Stavba přístřešku navazuje na budovu č.p v zadní části, kde zakrývá rampu. Tento byl postaven dle zjištění znalce v roce Ocelová kostra s pultovou střechou a krytinou z pozink. trapéz. desek. Úpravy povrchů - nátěry, klempířské konstrukce chybí. Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Vedlejší stavba 7: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I.NP 6,00*7,59 = 45,54 10

11 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I.NP 45,54 m 2 3,40 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I.NP (6,00*7,59)*(3,40) = 154,84 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.NP NP 154,84 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 154,84 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce C 4, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,80 Upravený obj. podíl Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9580 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1030 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 1 075,68 Plná cena: 154,84 m 3 * 1 075,68 Kč/m 3 = ,29 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků 11

12 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,85 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,44 Kč a.2 3 ) Opěrná zeď Opěrná zeď z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce 1985 Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: (5,80*1,10*0,30)+(8,80*0,30)*(1,10+0,30)/2 = 3,76 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 3,76 m 3 * 2 100,- Kč / m 3 = 7 896,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,83 Kč Opěrná zeď - zjištěná cena = 4 273,07Kč a.2 4 ) Opěrná zeď Opěrná zeď z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce 1985 Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: (22,90*0,30)*(2,00+0,60)/2 = 8,93 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

13 Základní cena (dle příl. č. 11): 8,93 m 3 * 2 100,- Kč / m 3 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,26 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,73 Kč Opěrná zeď - zjištěná cena = ,53Kč a.2 5 ) Schodiště Schodiště z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Schodiště betonové Délka: 4,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 4,00 m * 225,- Kč / m = 900,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = 1 498,62 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,57 Kč Schodiště - zjištěná cena = 487,05Kč 13

14 a.2 6 ) Schodiště Schodiště betonové s terasem, před vchodem do budovy na parcele č. 1848/20 postavené v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby a zanedbávané údržbě. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Schodiště betonové s teracem na terén Délka: 1,50 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,50 m * 295,- Kč / m = 442,50 Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = 736,82 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % - 568,41 Kč Schodiště - zjištěná cena = 168,41Kč a.2 7 ) Zpevněné plochy Zpevněné plochy z bet. monolitického na parcelách č. 1848/20, č. 1848/21 postavené v roce 1985 Celkový stav odpovídá stáří stavby a zanedbávané údržbě. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Výměra: 466,00 m 2 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 15 cm Základní cena (dle příl. č. 11): 466,00 m 2 * 290,- Kč / m 2 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2740 Plná cena: = ,82 Kč 14

15 Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % ,92 Kč Zpevněné plochy - zjištěná cena = ,90Kč a.2 8 ) Vrata Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva na ocel. sloupky postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků Výměra: 2,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Základní cena (dle příl. č. 11): 2,00 ks * 3 420,- Kč / ks = 6 840,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1520 Plná cena: = ,94 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % ,77 Kč Vrata - zjištěná cena = 2 395,17Kč a.2 9 ) Vrátka Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva na ocel. sloupky postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků 15

16 Výměra: 1,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč / ks = 1 450,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1520 Plná cena: = 2 221,41 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % ,66 Kč Vrátka - zjištěná cena = 507,75Kč a.2 10 ) Oplocení Oplocení z kari sítí na ocelové sloupky postavené v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 6 let. Venkovní úprava 10: Plot z ocel. plotových rámů na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek Výměra: 82,00 m 2 pohledové plochy Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Základní cena (dle příl. č. 11): 82,00 m 2 * 720,- Kč / m 2 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1520 Plná cena: = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 33 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 33 = 81,818 % ,22 Kč Oplocení - zjištěná cena = ,58Kč 16

17 a.2 11 ) Opěrná zeď Opěrná zeď z bet. monolitického na parcele č. 1848/21 postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: 10,80 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 10,80 m 3 * 2 100,- Kč / m 3 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,24 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,54 Kč Opěrná zeď - zjištěná cena = ,70Kč a.2 12 ) Rampa Rampa z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Rampa těžká, šířka od 1.51 m do 2.5 m na dvou řadách pilířů Délka: 10,16 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 10,16 m * 5 970,- Kč / m = ,20 Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,04 Kč 17

18 Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,35 Kč Rampa - zjištěná cena = ,69Kč a.2 13 ) Rampa Rampa z bet. monolitického na parcele č. 1848/21 pod přístřeškem postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Rampa lehká, šířka do 1.5 m na dvou zdech Délka: 11,20 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 11,20 m * 4 480,- Kč / m = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,77 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,09 Kč Rampa - zjištěná cena = ,68Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky Oceňovaná zastavěná plocha č se nachází v zastavěné části obce a katastrálního území Náchod v ulici Wiesnerova. Tato je zastavěna stavbou budovy s č.p Dále bylo provedeno ocenění ostatních ploch č. 1848/20 a č. 1848/21. Tyto tvoří funkční celek se zastavěnou plochou, proto bylo ocenění provedeno dle 28 odst. 5. Přístup je po zpevněné komunikaci. Nemovitost je napojena na rozvod el. energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod. V obci není zpracována cenová mapa stavebních pozemků. 18

19 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 100 % hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k jejich zřízení určených: Úprava cen: 100 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 100% + 10% * (100 % + 100%) 120,00 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: Použita přirážka 100%, okrajová část obce a katastrálního území Náchod. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,6780 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1520 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 400,- 1,00 2,1520 0, , ,97 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 400,- 0,40 2,1520 0, ,00 513,59 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a , , ,94 nádvoří 28 odstavec 5 ostatní plocha 1848/20 718,00 513, ,62 28 odstavec 5 ostatní plocha 1848/21 237,00 513, ,83 Stavební pozemky - celkem ,39 Pozemky - zjištěná cena = ,39 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty Okrasné dřeviny: příloha č. 37. Název Stáří Počet / Jedn. cena Srážka Upr. cena [Kč Cena [roků] Výměra [Kč / jedn.] [%] / jedn.] [Kč] Jehličnaté keře I (zerav 27 1,00 ks 1 660, , ,- západní) Součet: 1 660,- Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,750 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14) * 1,050 19

20 Koeficient prodejnosti K P * 1,000 Celkem - okrasné dřeviny = 1 307,30 Kč Porosty - zjištěná cena 1 307,30 Kč Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno Na základě výpisu z KN bylo provedeno ocenění věcného břemene spočívajícího v právu vedení kanalizace pod povrchem p.p. č. 1848/21 a s právem vstupu a vjezdu na tuto pozemkovou parcelu za účelem provedení oprav této kanalizace ve prospěch každého vlastníka tohoto podzemního vedení. Hodnotu věcného břemene stanovuji částkou ,- Kč. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle 18 zákona č. 151/97 Sb.: Druh věcného břemene: Ocenění paušální částkou Hodnota věcného břemene se stanovuje dle 18 odstavce 5 zákona č. 151/1997 Sb. na jednotnou částku:: ,- Kč Ocenění věcného břemene činí: = ,- Kč 20

21 C. Rekapitulace Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova ,10 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek ,10 Kč a.2 2 ) Přístřešek ,30 Kč a.2 3 ) Opěrná zeď ,90 Kč a.2 4 ) Opěrná zeď ,30 Kč a.2 5 ) Schodiště 1 498,60 Kč a.2 6 ) Schodiště 736,80 Kč a.2 7 ) Zpevněné plochy ,80 Kč a.2 8 ) Vrata ,90 Kč a.2 9 ) Vrátka 2 221,40 Kč a.2 10 ) Oplocení ,80 Kč a.2 11 ) Opěrná zeď ,20 Kč a.2 12 ) Rampa ,- Kč a.2 13 ) Rampa ,80 Kč a) Ocenění staveb celkem ,- Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,40 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,40 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty 1 307,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 307,30 Kč Celkem ,70 Kč Věcná břemena d) Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno Hodnota věcného břemene činí: Cena po odečtení věcného břemene činí celkem: Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,- Kč ,- Kč ,70 Kč ,70 Kč 21

22 Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova ,10 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek ,10 Kč a.2 2 ) Přístřešek ,40 Kč a.2 3 ) Opěrná zeď 4 273,10 Kč a.2 4 ) Opěrná zeď ,50 Kč a.2 5 ) Schodiště 487,10 Kč a.2 6 ) Schodiště 168,40 Kč a.2 7 ) Zpevněné plochy ,90 Kč a.2 8 ) Vrata 2 395,20 Kč a.2 9 ) Vrátka 507,80 Kč a.2 10 ) Oplocení ,60 Kč a.2 11 ) Opěrná zeď ,70 Kč a.2 12 ) Rampa ,70 Kč a.2 13 ) Rampa ,70 Kč a) Ocenění staveb celkem ,30 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,40 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,40 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty 1 307,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 307,30 Kč Celkem ,- Kč Věcná břemena d) Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno Hodnota věcného břemene činí: Cena po odečtení věcného břemene činí celkem: Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Osmmilionůpětsetšedesáttisícšestsetdvacet Kč 22

23 Srovnávací hodnota Obvyklé ceny obdobných nemovitostí mají na trhu stagnující, až klesající tendenci v závislosti na lokalitě a parametrech, s ohledem na tržní sílu obyvatelstva. V rozhodném období jsou na trhu nabízeny, nebo se prodaly dle průzkumu trhu obdobné budovy: Náchod budova s kancelářskými, skladovacími a prostory, nabídková cena ,- Kč. Vybavení statandardní, po rekonstrukci. Náchod budova s kancelářskými, skladovacími a prostory, nabídková cena ,- Kč. Vybavení statandardní, po rekonstrukci. Jaroměř budova s kancelářskými, skladovacími a prostory, nabídková cena ,- Kč. Vybavení statandardní, po rekonstrukci. Typ Prodejní cena Koef. vybavení Koef. polohy Srovnatelná cena I ,- Kč 0,80 1, ,- Kč II ,- Kč 0,80 1, ,- Kč III ,- Kč 0,80 1, ,- Kč CELKEM ,- Kč Srovnávací hodnota : ,- Kč/ 3 = ,- Kč Na základě těchto skutečností stanovuji, že obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV 4972 včetně součástí, příslušenství činí: ,- Kč Výsledná cena nemovitosti zapsané na LV 4972 činí ,- Kč Obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV 4972 podle odborného odhadu činí ,- Kč slovy: Osmmilionůosmsetosmdesáttisíc Kč 23

24 Ve Dvoře Králové n. L., Petr Krejcar K. Světlé Dvůr Králové n. L. D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne čj.spr. 2199/98 pro obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 34/821/2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 35/

25 E. Seznam příloh fotodokumentace výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 4972 snímek katastrální mapy z katastru nemovitostí 25

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ budovy obč. vyb. č.p. 1911 včetně příslušenství a pozemku parc.č. 396/2 v Českých Budějovicích, ulici Matice Školské nemovitosti zapsané na LV č. 2779 pro obec České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 O ceně pozemku p.č.3494, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 128 m 2, jehož součástí je bytový dům č.p.2703 v ulici Na Stráni, obec Kladno, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014

ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014 ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014 O ceně prodejního a skladovacího areálu v Konici č.p.12, včetně příslušenství a pozemků p.č.39, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 2924 m 2, p.č.40, ostatní plocha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-128/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-128/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-128/2013 O ceně nemovitosti administrativního a provozního areálu bez čp/če s příslušenstvím stojící na pozemku p.č. St. 35 a pozemků p.č.st. 35 a p.č. 425/1 v obci Šternberk, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729/108/2014. o ceně pozemků v k.ú. Kutná Hora, I. cenou dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729/108/2014. o ceně pozemků v k.ú. Kutná Hora, I. cenou dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou ZNALECKÝ POSUDEK č. 729/108/2014 o ceně pozemků v k.ú. Kutná Hora, I. cenou dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: I.E.T. Reality, s.r.o. Týnská 10 11000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

2. POSUDEK. 2.1. Exekuční řád - 66 odst.5 )

2. POSUDEK. 2.1. Exekuční řád - 66 odst.5 ) 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2.357-176 / 11 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č.842/15 v budově č.p.842, včetně spoluvlastnických podílů ve výši 836/9501 na společných částech domu č.p.842 a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 4300-11/2008

Znalecký posudek č. 4300-11/2008 Znalecký posudek č. 4300-11/2008 o obvyklé ceny nemovitosti - bytového domu č.p. 61 na st.p.č. 93 a pozemku - st.p.č. 93, vše v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2797/2013 O ceně obvyklé bytového domu č.p.2, st.p. 3, obec Šindelová, k.ú. Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov, kraj Karlovarský... Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - pozemek p.č. 3588 a dalších, zapsaných na LV 26, katastrální území Chornice, obec Chornice, okres Svitavy a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních.

Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6801-231/12 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 122, ostatních nemovitostí nacházejících se na pozemcích parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 a pozemků parc. č. St. 180, 29/1, 51/8

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-42/2014 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více