Znalecký posudek č. 2011/105

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2011/105"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský, objektu rodinného domu č.p. 153 na parcele č s příslušenstvím a k pozemkům, parcelám č. 2455, 2456, 2457, Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek - Mýstek Farní Frýdek - Místek Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 20 stran. Objednateli se předává v 5 vyhotoveních. Ostrava,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 143 EX 00031/ ze dne soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského provést: Ocenění nemovitosti povinného. Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti povinného dle cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. a obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti povinného, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost povinného, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne Místnímu šetření nebyl přítomen žádný ze spoluvlastníků nemovitostí. Povinný se nachází ve výkonu trestu. Oceňované nemovitosti nejsou užívány ani druhým spoluvlastníkem. Nemovitosti jsou opuštěné, nechané na pospas působení problematických skupin obyvatelstva a působení povětrnostních vlivů na nechráněné konstrukce. Při místním šetřené byla provedena pouze vnější obhlídka, ze strany zpracovatele posudku nebylo překonáváno oplocení pozemků, a nebyl proveden vstup byť do viditelně neuzavřených objektů. 3. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec. Kopie katastrální mapy, mapový list č. Jablunkov 6-2/23. Usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, sp.zn. 143 EX 00031/ ze dne Notářský zápis, odstupní smlouva ze dne Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 4. Vlastnické a evidenční údaje Okres: Frýdek-Místek Obec: Vendryně Katastr. území: Vendryně (780014) Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 List vlastnictví číslo: 365 Vlastníci: 1. Jan Ćwik Podíl: 1/2 Vendryně 153, Vendryně, Helena Cwiková Podíl: 1/2 Jablunkovská 705, Třinec, Staré Město, Předmětem ocenění je podíl ve výši ½ povinného Jana Cwika, bytem Vendryně č.p. 153, Vendryně. 5. Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, objektu rodinného domu č.p. 153 na parcele č s příslušenstvím, tvořeným objektem garáže, hospodářskou budovou, studnou, venkovními úpravami, trvalými porosty, a k pozemkům, parcelám č. 2455, 2456, 2457, Parcela č o výměře 128 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn objektem rodinného domu č.p Parcela č o výměře 471 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku trvalý travní porost. Parcela č o výměře 2864 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Parcely č. 2456, 2457, jsou užívány jako zahrady tvořící jednotný funkční celek se stavbou rodinného domu č.p. 153 na parcele č a pozemkem, parc.č. 2455, evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem společného využití a ve vlastnictví stejných vlastníků. Parcela č o výměře 758 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku trvalý travní porost. Jedná se o pozemek, jehož skutečným způsobem využití je ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je užíván jako polní cesta a slouží k přístup k objektu rodinného domu č.p. 153 a pozemkům s ním funkčně souvisejícím, a také k celé řadě dalších nemovitostí jiných vlastníků, při čemž právo užívání tohoto pozemku je jim zajištěno věcnými břemeny zřízenými k parcele č Nemovitosti se nachází v okrajové části zastavěného území obce, v lokalitě zastavěné především rozptýlenou zástavbou objektů užívaných pro individuální bydlení, v převážné většině se jedná o novostavby, a objektů původních zemědělských usedlostí. Nemovitosti nejsou přístupné po pozemní komunikaci se zpevněným povrchem, v místě je možnost napojení na rozvod elektrické energie, ale není veřejný vodovod, kanalizace ani rozvod zemního plynu. Omezení vlastnických práv - věcná břemena. Věcnými břemeny chůze a jízdy ve prospěch vlastníků pozemků, parcel č. 2458, 2459, 2471/2, 2472/1, 2472/3, 2473/3, 2473/4, 2470/10, 2470/11, 2470/12, 2470/13, 2470/14, 2470/20, 2470/21, 2470/17, v katastrálním území Vendryně je zatížena výše uvedená parcela č v katastrálním území Vendryně. 6. Obsah posudku Oddíl 1 a) Objekty 1) Rodinný dům č.p. 153 v k.ú. Vendryně včetně příslušenství - venkovních úprav - podíl 1/2 2) Garáž-podíl 1/2

4 4 3) Hospodářská budova-podíl 1/2 4) Studna-podíl 1/2 5) Trvalé porosty-podíl 1/2 b) Pozemky 1) Pozemky, parc.č. 2455, 2456, 2457, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 c) Ocenění porovnávací metodou Oddíl 2 a) Pozemky 1) Pozemek, parc.č. 2460, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 b) Věcná břemena 1) Věcné břemeno chůze a jízdy-podíl 1/2 c) Ocenění porovnávací metodou

5 5 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres:Frýdek-Místek Obec: Vendryně Oddíl 1 Popisy objektů a) Objekty 1) Rodinný dům č.p. 153 v k.ú. Vendryně včetně příslušenství - venkovních úprav - podíl 1/2 Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu zděné konstrukce se šikmým pultovým krovem. Objekt je podsklepený, o dvou nadzemních podlažích. Prostor obestavěný střešní konstrukcí není využit na podkroví. Je uvažováno, že 1.PP obsahuje místnosti kotelny, prádelnu, sklad paliva a jiné skladovací prostory. Dále je uvažováno, že v nadzemních podlažích se nacházejí dispozičně shodné byty asi velikosti 3+1, tvořené kuchyněmi, třemi obytnými místnostmi a příslušenstvím, předsíněmi, koupelnami, záchody, případně spížemi nebo komorami. Podlaží jsou spojena schodištěm, z něhož je přístup do lodžie ve 2.NP. Objekt nese znaky dlouhodobě zanedbané údržby. Dům je ke dni ocenění opuštěn, není užíván k bydlení, je nezabezpečen proti vlivům a činnosti problematických skupin obyvatelstva i proti vlivům povětrnosti, což je příčinou rychlého chátrání. Vnitřní vybavení domu je uvažováno standardní s tím, že řada konstrukcí, jako části ústředního topení (výměníky), části elektroinstalace, vybavení kuchyní i vnitřní hygienické vybavení, podlahové krytiny, již pravděpodobně chybí. V ceně rodinného domu jsou zahrnuty venkovní úpravy na pozemcích ve funkčním celku, které jsou jeho příslušenstvím. 2) Garáž-podíl 1/2 Jedná se o samostatně stojící objekt zděné konstrukce, nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží se šikmým pultovým krovem bez podkroví. 3) Hospodářská budova-podíl 1/2 Hospodářská budova je samostatně stojícím objektem zděné konstrukce, nepodsklepeným, o dvou nadzemních podlažích (2.NP je podkrovím) se šikmým pultovým krovem. 4) Studna-podíl 1/2 Předmětem ocenění je kopaná studna osazená ručním čerpadlem.

6 6 5) Trvalé porosty-podíl 1/2 Předmětem ocenění jsou trvalé porosty, okrasné rostliny a ovocné dřeviny, na pozemcích zahrady užívané fe funkčním spojení s objektem rodinného domu. Vzhledem k účelu užití tohoto posudku o ceně nemovitosti je cena porostů stanovena zjednodušeným způsobem jako určité procento z ceny pozemků. b) Pozemky 1) Pozemky, parc.č. 2455, 2456, 2457, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 Parcela č je pozemkem zastavěným objektem rodinného domu č.p. 153 v katastrálním území Vendryně. Parcela č a parcela č jsou pozemky užívané v jednotném funkčním celku s objektem rodinného domu č.p. 153 a pozemkem, parcelou č. 2455, evidovanou v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem společného využití a ve vlastnictví stejného vlastníka. Oddíl 2 Popisy objektů a) Pozemky 1) Pozemek, parc.č. 2460, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 Oceňovaný pozemek je užíván jako pozemní komunikace s nezpevněným povrchem. Jedná se o komunikaci veřejnou, veřejnosti přístupnou. Zjištění ceny pozemku na základě platných cenových předpisů se provede podle ustanovení 28 odstavce7,a) vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obvyklá cena (též tržní nebo obecná cena) pozemků se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase, tedy porovnáním již sjednaných cen obdobných pozemků v obci, nebo ve srovnatelných obcích, při čemž se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy a shodné stavební připravenosti pozemků. Obvyklá cena se tedy urči na základě stanovené ceny porovnávací, to je ceny stanovené cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění prodávanými věcmi - pozemky se shodným účelem užití - tj. pozemky pozemních komunikací typu dráhy, dálnice, silnice, ostatní pozemní komunikace, nebo pozemky k danému účelu určenými vydaným rozhodnutím o umístění stavby, ve stejné, případně v urbanisticky a demograficky srovnatelné lokalitě. b) Věcná břemena 1) Věcné břemeno chůze a jízdy-podíl 1/2 Hodnota věcných břemen váznoucích na pozemku, parcele číslo 2460 v katastrálním území Vendryně, stanovená v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku by ve svém součtu převyšovala zjištěnou cenu pozemku. Z tohoto důvodu je tato hodnota věcných břemen váznoucích na pozemku uvažována v maximální přípustné částce 80% ze zjištěné ceny pozemku.

7 7 Ocenění nemovitosti povinného Oddíl 1 a) Objekty a.1) Vyhláška 364/2010 Sb. a.1.1) Rodinný dům č.p. 153 v k.ú. Vendryně včetně příslušenství - venkovních úprav - podíl 1/2 26a Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.PP 2,50 m 128,00 m 2 1.NP 2,80 m 128,00 m 2 2.NP 2,80 m 128,00 m 2 Součet: 8,10 m 384,00 m 2 Podlažnost: 384,00 / 128,00 = 3,00 Obestavěný prostor (OP): 1.PP 2,50 128,00 = 320,00 m 3 1.NP 2,80 128,00 = 358,40 m 3 2.NP 2,80 128,00 = 358,40 m 3 Zastřešení 0,40 128,00 = 51,20 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 088,00 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Moravskoslezský Obec: Vendryně Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 3 092, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) I. Poptávka výrazně nižší než nabídka 0,10 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) I. Negativní-prodej podílu 0,03 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,870 i=1

8 8 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se 0,02 stavebním úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 3 Poloha nemovitosti v obci I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území 0,03 obce (odlehlá poloha) 4 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí I. Žádný obchod nebo pouze se základními 0,03 nemovitosti potravinami 6 Školství a sport v okolí I. Žádná základní škola ani sportovní 0,04 nemovitosti zařízení 7 Zdravotnické zařízení v okolí II. Omezená dostupnost zdravotnické péče 0,00 nemovitosti 8 Veřejná doprava I. Žádná zastávka hromadné dopravy nebo 0,05 ve vzdálenosti nad 1000 m. 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 12 Index polohy (I P = 1 + P i): 0,870 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou D střechou 1 Druh stavby III. Samostatný rodinný dům 0,00 2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn II. 45 cm 0,00 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na veřejné sítě I. Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie 0,10 (přípojky) 6 Způsob vytápění stavby III. Ústřední, etážové, dálkové 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD IV. Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl. 0,05 standard. proved.,prádelna 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvořící II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00 příslušenství k RD zastavěné ploše nad 25 m 2 11 Pozemky ve funkčním celku se III. Nad 800 m 2 celkem 0,01 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebně-technický stav V. Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) 0,40 *

9 9 * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 0,8 13 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 14): 0,307 i=1 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,870 0,870 0,307 = 0,232 Cena upravená (CU = IPC I): 3 092, 0,232 = 717,34 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 1 088,00 717,34 = ,92 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,96 Kč Rodinný dům č.p. 153 v k.ú. Vendryně včetně příslušenství - venkovních úprav - podíl 1/2 zjištěná cena: ,96 Kč a.1.2) Garáž-podíl 1/2 24 Obestavěný prostor (OP): 1.NP včetně 4,50 (4,00 11,00+4,00 1,50) zastřešení = 225,00 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 18, tabulky č. 1: Kraj: Moravskoslezský Obec: Vendryně Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 1 755, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) I. Poptávka výrazně nižší než nabídka 0,10 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) I. Negativní-prodej podílu 0,03 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,870 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 0,02

10 10 3 Poloha nemovitosti v obci I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území 0,03 obce (odlehlá poloha) 4 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí I. Žádný obchod nebo pouze se základními 0,03 nemovitosti potravinami 6 Školství a sport v okolí I. Žádná základní škola ani sportovní 0,04 nemovitosti zařízení 7 Zdravotnické zařízení v okolí II. Omezená dostupnost zdravotnické péče 0,00 nemovitosti 8 Veřejná doprava I. Žádná zastávka hromadné dopravy nebo 0,05 ve vzdálenosti nad 1000 m. 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 12 Index polohy (I P = 1 + P i): 0,870 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 18, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby II. Svislé konstrukce zděné nebo B železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1 Druh stavby II. Samostatně stojící 0,00 2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stěny tl cm 0,00 3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230 V 0,02 4 Příslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 6 Stavebně-technický stav V. Stavba ve špatném stavu - (nutná 0,40 * rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 7 : 0,8 6 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 7): 0,314 i=1 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,870 0,870 0,314 = 0,238 Cena upravená (CU = IPC I): 1 755, 0,238 = 417,69 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 225,00 417,69 = ,25 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,13 Kč Garáž-podíl 1/2 zjištěná cena: ,13 Kč

11 11 a.1.3) Hospodářská budova-podíl 1/2 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I A Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Koeficient vybavení stavby: 1,000 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,113 Koeficient prodejnosti: 1,193 (Rodinné domy) Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.NP 2,60 m 8,00 5,00 = 40,00 m 2 2.NP - podkroví 2,40 m 8,00 5,00 = 40,00 m 2 Součet: 5,00 m 80,00 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 2,60 8,00 5,00 = 104,00 m 3 2.NP - podkroví 2,40 8,00 5,00 = 96,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 200,00 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy betonové s izolací 6,20 % Standardní 2. Obvodové stěny zděné tloušťky 30 cm 30,40 % Standardní 3. Stropy s rovným podhledem 19,30 % Standardní 4. Krov krov pultový 10,80 % Standardní 5. Krytina živičná 6,90 % Standardní 6. Klempířské práce žlaby a svody z plechu pozinkovaného 1,90 % Standardní 7. Úprava povrchů omítky 4,90 % Standardní 8. Schodiště dřevěné žebříkové 3,80 % Standardní 9. Dveře dřevěné 3,10 % Standardní 10. Okna dřevěná zdvojená 1,00 % Standardní 11. Podlahy beton 6,80 % Standardní 12. Elektroinstalace světelná 4,90 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 1,0000 Ocenění: Základní jednotková cena 1 250, Kč/m 3 Koeficient využití podkroví: 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 : 1,0000 Polohový koeficient K 5 : 0,8500

12 12 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1130 Koeficient prodejnosti K p : 1,1930 Základní jednotková cena upravená: = 2 999,76 Kč/m 3 Základní cena upravená: 200,00 m ,76 Kč/m 3 = , Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 30 roků Opotřebení: / ( ) = 62,500 % Odpočet opotřebení: , Kč 62,500 % , Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = , Kč Hospodářská budova-podíl 1/2 zjištěná cena: , Kč a.1.4) Studna-podíl 1/2 9 Zatřídění pro potřeby ocenění Typ: Kopaná studna Hloubka studny: 10,00 m Ruční čerpadlo: 1 ks Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní Kód standardní klasifikace produkce: studny jinde neuvedené a jímání vody Koeficient změny ceny stavby: 2,322 Koeficient prodejnosti: 1,193 (Rodinné domy) Ocenění: 5,00 m á 1 950, Kč/m , Kč 5,00 m á 3 810, Kč/m , Kč 1 ks ruční čerpadlo: , Kč Základní cena: = , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3220 Koeficient prodejnosti K p : 1,1930 Cena studny: = ,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 60 roků Předpokládaná další životnost: 40 roků Opotřebení: / ( ) = 60,000 % Odpočet opotřebení: ,57 Kč 60,000 % ,74 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,83 Kč

13 13 Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,92 Kč Studna-podíl 1/2 zjištěná cena: ,92 Kč a.1.5) Trvalé porosty-podíl 1/ Ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny zjednodušeným způsobem 42 Plocha Název Parc. č. Koef. Jedn. cena poz. Celková cena 471 m 2 Travní porost ,065 47,2373 Kč 1 446,17 Kč m 2 Zahrada ,045 47,2373 Kč 6 087,94 Kč Trvalé porosty zjednodušeným způsobem 42 celkem: = 7 534,11 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = 3 767,06 Kč Trvalé porosty-podíl 1/2 zjištěná cena: 3 767,06 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům č.p. 153 v k.ú. Vendryně včetně příslušenství - venkovních úprav - podíl 1/ ,92 Kč 2) Garáž-podíl 1/ ,25 Kč 3) Hospodářská budova-podíl 1/ , Kč 4) Studna-podíl 1/ ,57 Kč 5) Trvalé porosty-podíl 1/ ,11 Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,85 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům č.p. 153 v k.ú. Vendryně včetně příslušenství - venkovních úprav - podíl 1/ ,96 Kč 2) Garáž-podíl 1/ ,13 Kč 3) Hospodářská budova-podíl 1/ , Kč 4) Studna-podíl 1/ ,92 Kč 5) Trvalé porosty-podíl 1/ ,06 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,07 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 364/2010 Sb. b.1.1) Pozemky, parc.č. 2455, 2456, 2457, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 58,51 Kč.

14 14 Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Přístup po nezpevněné komunikaci 10 % Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Úprava celkem: 22 % 0,780 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,193 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha ,51 118, ,92 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Přístup po nezpevněné komunikaci 10 % Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Úprava celkem: 22 % 0,780 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,193 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Travní porost ,51 47, ,77 Zahrada ,51 47, ,63 Součet: ,40 Součet cen všech typů pozemků: = ,32 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,16 Kč Pozemky, parc.č. 2455, 2456, 2457, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 zjištěná cena: ,16 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi. V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, se shodným účelem užití.

15 15 Vzhledem ke skutečnosti, že v období k němuž je ocenění prováděno, nebyla v dané ani srovnatelné lokalitě zaznamenána žádný nabídka nebo zjištěn převod vlastnických práv ke srovnatelné nemovitosti, je pro účely stanovení porovnávací ceny uvažováno, že tato by se nijak podstatně nelišila od ceny zjištěné dle cenových předpisů. Stanovení porovnávací hodnoty: Porovnávací hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = , Kč Porovnávací hodnota-podíl 1/2: = , Kč Oddíl 2 a) Pozemky a.1) Vyhláška 364/2010 Sb. a.1.1) Pozemek, parc.č. 2460, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 58,51 Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 7a Pozemky drah, silnic, dálnic apod. Koeficienty pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Koeficient změny cen staveb K i : 2,284 Koeficient prodejnosti K p : (Inženýrské stavby) 0,591 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní snížení upravená Cena [Kč] Travní porost ,51 70 % 23, ,90 Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = 8 979,95 Kč Pozemek, parc.č. 2460, v k.ú. Vendryně - podíl 1/2 zjištěná cena: 8 979,95 Kč b) Věcné břemeno chůze a jízdy-podíl 1/2 18 zákona č. 151/97 Sb. Hodnota věcných břemen váznoucích na pozemku, parcele číslo 2460 v katastrálním území Vendryně, stanovená v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku by ve svém součtu převyšovala zjištěnou cenu pozemku. Z tohoto důvodu je tato hodnota věcných břemen váznoucích na pozemku uvažována v maximální přípustné částce 80% ze zjištěné ceny pozemku.

16 16 Hodnota věcného břemene: *0.80 = , Kč Zjištěná hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = 7 200, Kč Hodnota věcného břemene-podíl 1/2: 7 200, Kč c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi. V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi, pozemky, srovnatelnými svým charakterem, se shodným účelem užití - tj. pozemky pozemní komunikace typu dráhy, dálnice, silnice, ostatní pozemní komunikace, nebo pozemky k danému účelu určené vydaným rozhodnutím dle stavebního zákona, ve stejné, případně v urbanisticky a demograficky srovnatelné lokalitě. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky srovnatelného účelu užití, to je veřejně provozovaných komunikací a pozemky kdanému účelu určených, nikoliv komunikací budovaných investory v uzavřených průmyslových, skladovacích, nebo jiných areálech komerčního charakteru, nebo komunikací budovaných v souvislosti s obchodními a komerčními centry, nejsou v převážné většině předmětem převodu vlastnických práv mezi občany nebo podnikatelskými subjekty, ale vlastnická práva jsou převáděna téměř výhradně na instituce státní správy a krajské nebo obecní samosprávy (jako subjekty, jež jsou zřizovateli a provozovateli veřejných pozemních komunikací) a to za ceny zjištěné na základě platných cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a vyhlášek, kterými se provádějí některá ustanovení uvedeného zákona, nelze v daném případě uvažovat o existenci trhu se srovnatelnými nemovitostmi a obvyklém obchodním styku. Z tohoto důvodu je jako porovnávací cena uvažována cena zjištěná dle příslušných ustanovení platných cenových předpisů pro danou obec. Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 23,70 Kč Množství: 758,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = 8 980, Kč Porovnávací hodnota-podíl 1/2: = 8 980, Kč

17 17 C. Rekapitulace Ceny podle cenového předpisu Cena objektů- podíl 1/2 Cena pozemků - podíl 1/2 Cena věcných břemen - podíl 1/2 Celková cena podle cenového předpisu - podíl 1/2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem - podíl 1/2 bez vlivu věcných břemen , Kč , Kč 7 200, Kč , Kč , Kč Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti, to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou. Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického podílu 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, bez vlivu věcných břemen, činí podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: šestsetšedesáttřitisíce Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického podílu 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, zahrnující vliv věcných břemen, činí podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: čestsetpadesátšesttisíc Kč Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ke dni ocenění váznou na nemovitosti tato omezení vlastnického práva : Jan Cwik Vendryně 153 Vendryně -podíl ½ Stavba č.p.153 Parcela č Parcela č Parcela č Parcela č Jan Cwik Vendryně 153 Vendryně Exekuční příkaz l prodeji nemovitosti Exekuční příkaz, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, 143 EX-31/ ze dne Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku o nařízení exekuce 29 EXE 2636/ ze dne

18 18 Jan Cwik Vendryně 153 Vendryně -podíl ½ Stavba č.p.153 Parcela č Parcela č Parcela č Parcela č Jan Cwik Vendryně 153 Vendryně Jan Cwik Vendryně 153 Vendryně -podíl ½ Stavba č.p.153 Parcela č Parcela č Parcela č Parcela č Exekuční příkaz l prodeji nemovitosti Exekuční příkaz, Exekutosrský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, 103 EXE-22973/ ze dne Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku o nařízení exekuce 26 EXE-3425/ ze dne Zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 5 000,- Kč pro Nemocnice ve Frýdku- Místku, příspěvková organizace, E.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek. Exekuční příkaz, Exekutorský úřad Přerov, JUDr.Tomáš Vrána, 103 EX-22973/ ze dne Právní moc ke dni Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou -podíl 1/2 Parcela 2460 Hodnota věcných břemen váznoucích na pozemku, parcele číslo 2460 v katastrálním území Vendryně, stanovená v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, činí po zaokrouhlení 7 000,- Kč Ostrava, Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice

19 19 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2011/105 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 095/11 podle připojené likvidace.

20 20 E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec. Kopie katastrální mapy, mapový list č. Jablunkov 6-2/23. Letecký pohled. Fotodokumentace. Doklad o zaslání uvědomění o termínu místního šetření (nepřevzato povinným).

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 2013/001

Znalecký posudek č. 2013/001 Znalecký posudek č. 2013/001 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitostem zapsaným na LV č. 75 pro katastrální území Hrádek, parcelám č. 1990, 2001/1, v katastrálním území Hrádek,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A O ceně rodinného domu č.p.227 s pozemkem parc.č. 1582 v k.ú.jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 2567/23/2012

Znalecký posudek č. 2567/23/2012 Znalecký posudek č. 2567/23/2012 O ceně rodinného domku č.p.73 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.73 a 64/38 v k.ú.dřínov, obec Dřínov, okres Mělník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 8873-3513/2015 O ceně nemovitosti chaty č.e. 65 zapsané na listu vlastnictví číslo 432 se stavební parcelou č. St. 230 a pozemkem č. 854/26 v obci Dolní Lukavice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2627/83/2012

Znalecký posudek č. 2627/83/2012 Znalecký posudek č. 2627/83/2012 O ceně bytové jednotky č.1205/4 s podílem na společných částech domu č.p.1205 a pozemku parc.č. 1091 v k.ú.duchcov, obec Duchcov, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 390-23/13

Znalecký posudek č. 390-23/13 Znalecký posudek č. 390-23/13 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 644/2, umístěné v bytovém domě č.p. 643, 644, stojícím na pozemcích parcela č. 563 a 564 - zastavěná plocha a nádvoří, s příslušenstvím

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4241-76/2013

Znalecký posudek č. 4241-76/2013 Znalecký posudek č. 4241-76/2013 O ceně nemovitosti v obci Jílové k.ú. Sněžník č.p. 123, okres Děčín. Objednatel posudku: Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ 00007064 vystavil: Ing. Šedivá

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

Znalecký posudek č. 6791/140-2013

Znalecký posudek č. 6791/140-2013 Znalecký posudek č. 6791/140-2013 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2995 o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Teplice Husitská 692/3 415 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek č. 12/11/207

Znalecký posudek č. 12/11/207 Znalecký posudek č. 12/11/207 O ceně nemovitosti - objektu bez čp/če - garáže, na pozemku p.č. St. 2212, včetně pozemku p.č. St. 2212 - zastavěná plocha a nádvoří a o ceně ideálního spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 291/18491/2011 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 481/12 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 481, a dále na pozemku st.p.č. 417, a to vše ve výši 622/14563,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

Znalecký posudek č. 2012/315

Znalecký posudek č. 2012/315 Znalecký posudek č. 2012/315 o ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 2322/1, v katastrálním území Krásné Pole, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13744-184/13 o ceně rodinného domu č.p.498 na parc.č.st.819, katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno, včetně pozemků parc.č.st.819 a 172/16, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1447-0180/2013 o ceně bytu - družstevní byt č.20, 2+1, Haškova 2127/22, v k.ú. České Budějovice 3, obci České Budějovice, okres České Budějovice. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6766/115-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6766/115-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6766/115-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 211 v k.ú. Svoboda nad Úpou, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 2013/411

Znalecký posudek č. 2013/411 Znalecký posudek č. 2013/411 o ceně nemovitostí: Rodinný dům číslo popisné 205 na parcele č. st. 233 s příslušenstvím a pozemkem, parcelou č. st. 233, v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, v

Více