Tvary víceatomových molekul. Nevazebné mezimolekulové interakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvary víceatomových molekul. Nevazebné mezimolekulové interakce"

Transkript

1 Tvary víceatomových molekul Nevazebné mezimolekulové interakce Lewisovy vzorce kovalentních sloučenin ybridizace atomových orbitalů (A) Tvary molekul metoda VSEPR Dipólový moment Van der Waalsovy síly Teploty tání a varu kovalentních sloučenin obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z:

2 Lewisovy vzorce kovalentních sloučenin Strukturní vzorec znázorňující rozložení valenčních elektronů v kovalentní sloučenině valenční e - nevazebné páry vazebné páry symbol prvku = jádro + vnitřní e - ktetové pravidlo Atomy nepřechodných prvků p-bloku se ve sloučeninách snaží dosáhnout konfigurace 8 e -. tj. 4 páry, vazebné či nevazebné snaha o zaplnění valenčních orbitalů ns 2 np 6 konfigurace vzácného plynu platí pro kovalentní sloučeniny s a p prvků! "vzdálené" okolí atomu 8 e = oktet Výjimky: elektronově deficitní molekuly prvky z 1., 2. a 3. skupiny BF 3 hypervalentní sloučeniny prvků vyšších period (účast d orbitalů) PCl 5

3 Lewisovy vzorce kovalentních sloučenin př. BF 3 1. Počet valenčních elektronů, korekce na náboj částice B + 3xF ~ 3 e - + 3x7 e - = 24 e - 2. Centrální atom zpravidla nejméně elektronegativní prvek bor - centrální atom fluor - tzv. periférie F 3. σ-skelet molekuly 4. Umístit zbylé el. páry (nevazebné a π-páry) ctít oktetové pravidlo (C, N,, F téměř vždy) nepřekročit vaznost atomů 5. Formální náboje viz dále F umístěno 3 x 2 e -, zbývá umístit (24-6) e - ; nejprve naplníme oktet u periferních atomů F B F B F F

4 Lewisovy vzorce formální náboj Náboj, který by byl na atomu, kdyby všechny jeho vazebné elektrony byly sdíleny rovnoměrně. Formální náboj = počet valenčních e neutrálního atomu počet valenčních e vázaného atomu tj. počet e v blízkém okolí atomu př náboj 1 celkem 8 e párů 4 "blízké" okolí atomu 5 e 1. volný pár přispívá dvěma elektrony 2. vazebný pár přispívá jedním elektronem formální náboj kyslíku 6 5 = +1 formální náboj vodíku 1 1 = 0 Nejstabilnější struktura je obvykle ta, kde je "nejméně formálních nábojů (součet absolutních hodnot formálních nábojů je minimální) Součet formálních nábojů se musí rovnat náboji částice.

5 Resonanční struktury, delokalizace V některých případech nelze znázornit částici jediným Lewisovým vzorcem dvě či více alternativních resonančních struktur resonanční hybrid př.: 3, NCl, N Å 1.28 Å 117 Teorie M ukazuje, že násobná vazba je ve skutečnosti delokalizovaná elektrony obsazují orbital, který se rozprostírá přes více atomů

6 Resonanční struktury, delokalizace Rezonanční struktury stejný σ-skelet molekuly podobné polohy atomů stejný počet nepárových e (stejný celk. spin) liší se polohou násobných vazeb (π elektronů) a nevazebných párů na okrajových atomech Je to tedy hypotetická mezní struktura nepředstavuje existující molekulu (neplést s rovnováhou!) lze jí přisoudit energii k obrazu základního stavu molekuly přispívá tím více, čím má nižší energii Reálná molekula = superpozice resonančních struktur

7 Resonanční strukury - energie Nižší energii mají resonanční struktury (tj. nejvíce přispívají k obrazu molekuly): 1. splňující oktetové pravidlo 2. nesoucí malý počet "malých" formálních nábojů 3. se zápornými form. náboji na elektronegativních atomech a naopak 4. které nemají souhlasné form. náboje na sousedních atomech př.: kyanatanový anion NC : N C N C N C E 1 < E 2 << E 3

8 Clarkova metoda buď násobné vazby nebo sečíst všechny valenční elektrony (Z) vyčíslit 6y+2 (y=počet atomů jiných než ) > 6y+2? Z < centrální atom má rozšířenou val. slupku konec vybrat minimum atom skupiny IA, IIA, IIIA nemá oktet vytipovat centr. atom a načrtnout strukturu bez = Všechny atomy mají oktet přidat elektrony ne ano více možností? 1. násobné vazby 2. oktety na konc. atomech 3. centrální atom přidat

9 Lewisova teorie kyselin a bází 1923 Gilbert N. Lewis - použití elektronových vzorců pro předpověď vlastností a reaktivity molekul Kyselina přijímá el. pár (akceptor e - = elektrofil) Báze poskytuje el. pár (donor e - = nukleofil) Reakce LK a LB (~ neutralizace): - vznik donor-akceptorové (kovalentní) vazby B N B N sp 2 sp 3 sp 3 sp 3 picture(s):

10 Lewisova teorie kyselin a bází Lewisovy kyseliny - elektronově deficitní molekuly (neúplný oktet) BF 3, Al 3, CCl 2 - kationty kovů i nekovů, kationtové molekuly +, Co 3+, N + - molekuly jejichž středový atom může zvýšit hybridizaci (nízkoležící d-orbitaly) SiCl 4, PCl 3 i PCl 5 - molekuly s násobnými vazbami (mimo C=C) přesun π elektronů na periferní atom a zvýšení hybridizace stř. atomu C 2, N 3 - Lewisovy báze - molekuly s volným elektronovým párem (na stř. atomu i na periferii) N 3, 2-, SCN - - molekuly s násobnou vazbou Zároveň LK i LB - z hlediska stř. atomu může být molekula zároveň LK i LB S 2, PCl 3 Indiferentní molekuly - například C 4

11 Adiční mechanismus Lewisova teorie kyselin a bází - adice jedné molekuly na druhou, vznik nové kovalentní vazby př. - + C 2 C 3 - C C Substituční mechanismus - adice dvou molekul, vznik aduktu; odštěpení (eliminace) jiné molekuly př. PCl P Cl P Cl Cl Cl Cl Cl P Cl ADUKT -Cl Cl P Cl Cl opakovaná adice a eliminace P P

12 ybridizace atomových orbitalů - elektrony v A malých atomů se silně odpuzují - snaha o minimalizaci odpuzování prostorové přeuspořádání A = hybridizace atomových orbitalů (A) atom 6 C: - A je lineární kombinací původních atomových orbitalů - počet vzniklých A = počet původních A - mísí se takové A, které jsou si energeticky blízké - vzniklé A uspořádány do směrů pod maximálním úhlem - zde je každý A je z 25% s-charakteru a ze 75% p-charakteru picture(s):

13 Metoda VSEPR VSEPR = Valence Shell Electron Pair Repulsion N. Sidwick,. Powell 1940 (University of xford) R. Gillespie, R.S. Nyholm 1957 (University College London) geometrie molekuly - minimum celkové energie v prostoru souřadnic všech atomů - energie se minimalizuje snížením odpuzování elektronů - metoda VSEPR uvažuje pouze minimalizaci odpuzování valenčních elektronů (elektronový pár se snaží co nejvíce přiblížit k jádru a zároveň být co nejdále od ostatních el. párů) Repulze mezi elektronovými páry 2 nevazebné elektronové páry vazebný pár s π interakcí vazebný pár vazebný pár nevazebný pár 2 vazebné elektronové páry klesá odpuzování

14 ybridizace sp typ molekuly AB 2 hybridizace sp ~ 50 % s-charakter + 50% p-charakter postup při určení tvaru molekuly: 1) elektronový vzorec molekuly 2) hybridizace středového atomu 3) tvar molekuly např. C 2 C hybridizace uhlíku sp lineární tvar další příklady molekul: Be 2, BeCl 2 C 2, ZnI 2, CN a = 180 picture(s):

15 ybridizace sp 2 typ molekuly AB 3 a AB 2 E hybridizace sp 2 ~ 33 % s-charakter + 66% p-charakter základní tvar AB 3 např. N 3 - hybridizace sp 2 rovnostranný trojúhelník další příklady molekul: BCl 3 C 3 2-, S 3, CCl 2 a = 120 picture(s):

16 ybridizace sp 2 typ molekuly AB 3 a AB 2 E vliv násobné vazby na vazebný úhel odpuzování π-elektrony vazba > odpuzování vazba vazba 120 odvozený tvar AB 2 E např. 3 hybridizace sp 2 lomená molekula další příklady molekul: N 2-, S 2, NF a 120

17 ybridizace sp 3 typ molekul AB 4, AB 3 E a AB 2 E 2 hybridizace sp 3 ~ 25 % s-charakter + 75% p-charakter základní tvar AB 4 např. C 4 hybridizace sp 3 tetraedr další příklady molekul: N 4+, Cl 4 -, S 4 2-, PF 3, S odvozený tvar AB 3 E a = 109,5 např. N 3 hybridizace sp 3 trigonální pyramida další příklady molekul: PF 3, 3 +, Cl 3 - a 109,5 picture(s):

18 ybridizace sp 3 typ molekul AB 4, AB 3 E a AB 2 E 2 odvozený tvar AB 2 E 2 např. 2 hybridizace sp 3 lomená molekula další příklady molekul: 2 S, Cl 2 -, Xe 2, SF 2, F 2 a 109,5 vliv volného el. páru (v.e.p.) na vazebný úhel odpuzování v.e.p. vazba > odpuzování vazba - vazba 109,5 107,5 104,5 C 4 N 3 2 picture(s):

19 ybridizace sp 3 d typ molekul AB 5, AB 4 E, AB 3 E 2, AB 2 E 3 základní tvar AB 5 např. PCl 5 hybridizace sp 3 d trigonální bipyramida další příklady molekul: AsF 5, SF 4, PF 3 (C 3 ) 2 a = 120 nebo 90 tato geometrie obsahuje 2 druhy poloh: ekvatoriální - rovnostranný trojúhelník sp 2 (mísení s, p x a p y ) a 1 = 120 axiální - lineární pd (mísení p z a d z2 ) pod úhlem 180, kolmý k trojúhelníku sp 2 a 2 = 90

20 ybridizace sp 3 d typ molekul AB 5, AB 4 E, AB 3 E 2, AB 2 E 3 odvozený tvar AB 4 E např. SF 4 hybridizace sp 3 d deformovaný tetraedr tzv. houpačka další příklad molekuly: Xe 2 F 2 a 1 < 120 a a 2 < 90 nevazebný pár do axiální nebo ekvatoriální polohy? v.e.p. má 3 vazebné páry na 90 1 vazebný pár na 180 v.e.p. má 2 vazebné páry na 90 2 vazebný pár na 120 picture(s):

21 ybridizace sp 3 d typ molekul AB 5, AB 4 E, AB 3 E 2, AB 2 E 3 odvozený tvar AB 3 E 2 např. ClF 3 hybridizace sp 3 d T-tvar další příklady molekul: BrCl 3, ICl 3 a < 90 odvozený tvar AB 2 E 3 např. I 3 - hybridizace sp 3 d lineární molekula další příklady molekul: XeF 2, ICl 2 - a = 180

22 ybridizace sp 3 d 2 typ molekul AB 6, AB 5 E a AB 4 E 2 základní tvar AB 6 např. SF 6 hybridizace sp 3 d 2 oktaedr další příklady molekul: XeF 6, IF 5, SiF 6 - a = 90 odvozený tvar AB 5 E např. BrF 5 hybridizace sp 3 d 2 tetragonální pyramida další příklady molekul: XeF 4, IF 5 a 90

23 ybridizace sp 3 d 2 typ molekul AB 6, AB 5 E a AB 4 E 2 odvozený tvar AB 4 E 2 např. XeF 4 hybridizace sp 3 d 2 čtverec a = 90 další příklady molekul: ClF 4-, ICl 4 -

24 Sumární vzorec vs tvar Stejný sumární vzorec neznamená, že mají molekuly stejnou geometrii!!! počet valenčních elektronů BF 3 NF 3 ClF Lewisův vzorec hybridizace středového atomu sp 2 sp 3 sp 3 d tvar

25 Dipólový moment kvantitativní vyjádření míry polarity vazby měřitelná veličina m D = q e r 1 Debye = 3, C m q + q - r q parciální náboj na atomu e náboj 1 elektronu r délka vazby víceatomové molekuly vektorový součet dipólových momentů všech vazeb: celkový dipól může být nulový, přestože jsou jednotlivé vazby polární: N F C F F B F Cl Cl C Cl Cl Ani dipólový moment molekul stejného sumárního vzorce nemusí být stejný př. N 3 x B 3!!!

26 picture(s): Mezimolekulové interakce Typ interakce Energie vzhledem k energii kovalentní vazby Podstata interakce vodíková vazba (vodíkové můstky) 10 x slabší A B kde A, B = F,, N (S, Br) interakce ion - dipól 20 x slabší kation dipól / anion dipól polarizační síla kationtů dipól dipól rozdíl elektronegativit (Keesonův efekt) van der Waalsovy síly 100 x slabší dipól indukovaný dipól (Debyeův efekt) disperzní síly polarizovatelnost atomu (Londonův efekt)

27 Teplota tání a varu kovalentních sloučenin Dány silou nevazebných soudržných sil mezi atomy/molekulami van der Waalsovské síly - polarizovatelnost atomů - velikost permanentních dipólů vodíkové můstky polarizovatelnost vazeb (pevnost intramolekulárních vazeb) symetrie/tvar molekul (teplota tání) n-butan -0,5 C ethyl-methylether 16 C propanal 46 C aceton 56 C propanol 97 C kys. octová 118 C Londonovy interakce dipól-dipól vodíkové můstky disperzní síly n-pentan 36 C n-hexan 69 C ethanol 78,3 C dimethylether - 25 C

28 Teplota tání a varu kovalentních sloučenin Jednotlivé faktory se mohou kombinovat; pak mají nejsilnější vliv vodíkové můstky: zde ovlivňují body varů vodíkové můstky - polarita vazby (-F vs. -N) - počet vodíkových můstků (F vs. 2 ) body varů stoupají s velikostí atomů/molekul polarizovatelnost atomů

Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází

Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Lewisovy vzorce Teorie rezonance Teorie Lewisových kyselin a bází Tvary molekul pomocí teorie VSEPR ybridizace A Teploty tání

Více

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb

Více

Orbitaly, VSEPR 1 / 18

Orbitaly, VSEPR 1 / 18 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment 1 / 18 Formální náboj Rozdíl mezi

Více

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec, 16. listopadu / 21

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec,  16. listopadu / 21 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment Zdeněk Moravec, http://z-moravec.net

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Chemická vazba II Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače s principem

Více

Chemická vazba. Molekula vodíku. Elektronová teorie. Oktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Pevnost vazby vazebná energie.

Chemická vazba. Molekula vodíku. Elektronová teorie. Oktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Pevnost vazby vazebná energie. Elektronová teorie ktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Chemická vazba sdílení 2 valenčních e - opačného spinu 2 atomy za vzniku stabilní elektronové konfigurace vzácného plynu Spojení atomů prvků v

Více

02 Nevazebné interakce

02 Nevazebné interakce 02 Nevazebné interakce Nevazebné interakce Druh chemické vazby Určují 3D konfiguraci makromolekul, účastní se mnoha biologických procesů, zodpovědné za uspořádání molekul v krystalu Síla nevazebných interakcí

Více

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní 32 Polarita vazeb a reaktivita 2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní efekty ktetové pravidlo je užitečné pro prvky druhé periody (,, ) a halogeny. Formální náboj atomu určíme jako rozdíl počtu

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O ybridizace MOLCAO se v empirických úvahách

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro Chemická vazba John Dalton 1766-1844 Amadeo Avogadro 1776-1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904-1981 Fritz W. London 1900-1954 Teorie molekulových orbitalů Friedrich und 1896-1997

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

John Dalton Amadeo Avogadro

John Dalton Amadeo Avogadro Spojením atomů vznikají molekuly... John Dalton 1766 1844 Amadeo Avogadro 1776 1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904 1981 Fritz W. London 1900 1954 Teorie molekulových orbitalů

Více

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem l u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby l dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O H H Hybridizace l MO-LCAO se v empirických

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

3) Vazba a struktura. Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka

3) Vazba a struktura. Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka CHEMICKÍ VAZBA = síly, kterými jsou k sobě navzájem vázány sloučené atomy v molekule, popř. v krystalové struktuře - v převážné většině jde o sdílení dvojic elektronů

Více

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Většina atomů má tendenci se spojovat do větších celků (molekul), v nichž jsou vzájemně vázané chemickou vazbou. Chemická vazba je

Více

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Překryv orbitalů Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Podmínky překryvu: Vhodná symetrie, znaménko vlnové funkce Vhodná energie, srovnatelná,

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách 1/4/011 Molekuly 1 Molekula definice IUPC elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí odpovídat snížení na ploše potenciální

Více

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků Periodická soustava prvků 1829 Döbereiner Triády: Li, Na, K; Ca, Sr, Ba; S, Se, Te; Cl, Br, I; 1870 Meyer - atomové objemy 1869, 1871 Mendelejev předpověď vlastností chybějících prvků (Sc, Ga, Ge, Tc,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÁ VAZBA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÁ VAZBA Chemická vazba = síla, která drží atomy ve sloučenině, podílejí se na ní valenční elektrony Elektronové vzorce (užívané pro s and p prvky): valenční elektrony jsou znázorněny tečkami kolem

Více

Struktura Molekul a Chemická Vazba

Struktura Molekul a Chemická Vazba Struktura Molekul a Chemická Vazba Slučováním atomů vznikají molekuly na základě chemické vazby. (~100 atomů ~10 6 různých molekul) Elektronová teorie chemické vazby: každý atom se snaží dosáhnout elektronové

Více

Nekovalentní interakce

Nekovalentní interakce Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 3. listopadu 2016 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 3. listopadu 2016 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

CHEMICKÁ VAZBA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

CHEMICKÁ VAZBA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková CHEMICKÁ VAZBA Datum (období) tvorby: 13. 11. 01 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické reakce 1

Více

Nekovalentní interakce

Nekovalentní interakce Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 31. října 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 31. října 2017 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii 4 Výpočty

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků Periodická tabulka prvků 17. století s objevem dalších a dalších prvků nutnost systematizace J. W. Döberreiner (1829) teorie o triádách prvků triáda kovů (lithium, sodík, draslík reagují podobným způsobem)

Více

Mezimolekulové interakce

Mezimolekulové interakce Mezimolekulové interakce Interakce molekul reaktivně vzniká či zaniká kovalentní vazba překryv elektronových oblaků, mění se vlastnosti nereaktivně vznikají molekulové komplexy slabá, nekovalentní, nechemická,

Více

Molekulární krystal vazebné poměry. Bohumil Kratochvíl

Molekulární krystal vazebné poměry. Bohumil Kratochvíl Molekulární krystal vazebné poměry Bohumil Kratochvíl Předmět: Chemie a fyzika pevných léčiv, 2017 Složení farmaceutických substancí - API Z celkového portfolia API tvoří asi 90 % organické sloučeniny,

Více

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m. 2.3 CHEMICKÁ VAZBA Spojováním dvou a více atomů vznikají molekuly. Jestliže dochází ke spojování výhradně atomů téhož chemického prvku, pak se jedná o molekuly daného prvku (vodíku H 2, dusíku N 2, ozonu

Více

Bc. Miroslava Wilczková

Bc. Miroslava Wilczková KOMPLEXNÍ SLOUČENINY Bc. Miroslava Wilczková Komplexní sloučeniny Začal studovat Alfred Werner. Na základě získaných chemických a fyzikálních vlastností objasnil základní rysy jejich vnitřní struktury,

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

Vazby v pevných látkách

Vazby v pevných látkách Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba

Více

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků Periodická soustava prvků Lavoisier 1789 33(21) prvků Traité Élémentaire de Chimie (1789) první moderní učebnice chemie Dalton 1808-36 prvků Berzelius 1813-14 - 47 prvků Mendělejev 1869-63 prvků Poslední

Více

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z:

Více

Periodická soustava prvků Prvky známé od nepaměti: Au, Ag, Fe, S, C, Zn, Cu, Sn, Pb, Hg, Bi P první objevený prvek, Hennig Brand (1669) Lavoisier

Periodická soustava prvků Prvky známé od nepaměti: Au, Ag, Fe, S, C, Zn, Cu, Sn, Pb, Hg, Bi P první objevený prvek, Hennig Brand (1669) Lavoisier Periodická soustava prvků Prvky známé od nepaměti: Au, Ag, Fe, S, C, Zn, Cu, Sn, Pb, Hg, Bi P první objevený prvek, Hennig Brand (1669) Lavoisier 1789 33 (21) prvků Traité Élémentaire de Chimie (1789)

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z:

Více

Anorganická chemie Odpovědi k úlohám na konci kapitol (1-9)

Anorganická chemie Odpovědi k úlohám na konci kapitol (1-9) Anorganická chemie Odpovědi k úlohám na konci kapitol (1-9) KAPITOLA 1 1.1 Každý izotop: 24 e, 24 p; 26, 28, 29 a 30 n, ve stejném pořadí. 1.2 Pouze jeden izotop, např. P, Na, Be. 1.3 (a) 17 13Al, 13 p,

Více

Struktura atomů a molekul

Struktura atomů a molekul Struktura atomů a molekul Obrazová příloha Michal Otyepka tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Úvod Dokument obsahuje všechny obrázky tak, jak jsou uvedeny ve druhém vydání skript Struktura atomů

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013 Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÁ VAZBA (chemical bond) CHEMICKÉ VAZBY soudržné síly působící mezi jednotlivými

Více

Komplexní částice (koordinační)

Komplexní částice (koordinační) Komplexní částice (koordinační) - komplexní částice (ionty, molekuly ) vznikají koordinací ligandu na centrální atom vzniká donor-akceptorová kovalentní vazba kovalentní vazba lišící se pouze mechanismem

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I. Kristýna Bürglová. Katedra Organické Chemie ÚMTM (FN)

ORGANICKÁ CHEMIE I. Kristýna Bürglová. Katedra Organické Chemie ÚMTM (FN) ORGANICKÁ CHEMIE I Kristýna Bürglová Katedra Organické Chemie ÚMTM (FN) kristyna.burglova@upol.cz Konzultace kdykoli po domluvě na přednášce/emailem 1 Přednášky & seminář: středa 8:45 11:14 2.001 Přednášky

Více

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Ch - Elektronegativita, chemická vazba Ch - Elektronegativita, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Otázka: Periodická soustava prvků. Předmět: Chemie. Přidal(a): Claire Rye

Otázka: Periodická soustava prvků. Předmět: Chemie. Přidal(a): Claire Rye Otázka: Periodická soustava prvků Předmět: Chemie Přidal(a): Claire Rye Periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. (vyplývá z pravidel, jimiž se řídí výstavba

Více

Metodika pro učitele Chemická vazba pro SŠ (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Chemická vazba pro SŠ (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Chemická vazba pro SŠ (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 4 5 vyučovacích hodin; možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková kategorie:

Více

6.3.2 Periodická soustava prvků, chemické vazby

6.3.2 Periodická soustava prvků, chemické vazby 6.3. Periodická soustava prvků, chemické vazby Předpoklady: 060301 Nejjednodušší atom: vodík s jediným elektronem v obalu. Ostatní prvky mají více protonů v jádře i více elektronů v obalu změny oproti

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

17 Vlastnosti molekul

17 Vlastnosti molekul 17 Vlastnosti molekul Experimentálně molekuly charakterizujeme pomocí nejrůznějších vlastností: můžeme změřit třeba NMR posuny, elektrické či magnetické parametry či třeba jejich optickou otáčivost. Tyto

Více

3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů

3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů Konformační analýza alkanů a cykloalkanů 45 3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů Konformace je prostorové uspořádání molekuly vzniklé rotací kolem jednoduché vazby. Konformer je konformace v lokálním

Více

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e = Atom vodíku Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně Kulová symetrie Potenciální energie mezi p + e V 2 e = 4πε r 0 1 Polární souřadnice využití kulové symetrie atomu Ψ(x,y,z) Ψ(r,θ, φ) x =? y=?

Více

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH.

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Alkoholy a fenoly Úvod becný vzorec alkoholů je R-. Názvosloví alkoholů a fenolů Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině, ke kterému se přidá slovo alkohol.

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

Počítání elektronů aneb o struktuře a reaktivitě organokovů

Počítání elektronů aneb o struktuře a reaktivitě organokovů Počítání elektronů aneb o struktuře a reaktivitě organokovů Rh = 9 3* P = 6 = 1 Počet el. 16 Celk náboj 0 3*P - -1 - ox stav +1 Cr = 6 2*Bz = 12 Počet el. 18 Celk náboj 0 2*Bz - - ox stav 0 Jiří Pospíšil

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Koordinacní slouceniny

Koordinacní slouceniny Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz ACH 11 Koordinacní slouceniny Koordinacní slouceniny Koordinační sloučeniny Nadmolekulární sloučeniny Komplexní sloučeniny Supramolekulární chemické sloučeniny Alfred

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Koordinacní slouceniny

Koordinacní slouceniny ACH 11 Koordinacní slouceniny Koordinační sloučeniny Nadmolekulární sloučeniny Komplexní sloučeniny Supramolekulární chemické sloučeniny Alfred Werner 1893 NC 1914 za návrh oktaedrické struktury komplexů

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta LÉKAŘSKÁ CHEMIE I Obecná a anorganická chemie Eva Táborská, Jaromír Sláma a kolektiv Brno 2005 Editor: Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. Biochemický ústav LF

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Koordinační neboli komplexní sloučeniny

Koordinační neboli komplexní sloučeniny Koordinační neboli komplexní sloučeniny Historie Zakladatelem chemie koordinačních sloučenin byl Alfred Werner na přelomu 19. a 20. století, v roce 1918 dostal za objevy v této oblasti Nobelovu cenu za

Více