Tlakový hrnec PC-DDK Obj. č Popis a ovládací prvky. Důležitá bezpečnostní opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlakový hrnec PC-DDK 1048. Obj. č. 108 14 74. Popis a ovládací prvky. Důležitá bezpečnostní opatření"

Transkript

1 Popis a ovládací prvky Tlakový hrnec PC-DDK Pojistný uzávěr 2. Plovákový ventil 3. Regulátor tlaku páry 4. Bezpečnostní kryt 5. Těsnicí kroužek víka 6. Kryt ventilu regulátoru tlaku páry 7. Vnitřní nádoba 8. Ovládací panel 9. Teplotní senzor 10. Topné těleso 11. Vnější kryt 12. Zdvihací rukojeti (madla) 13. Sběrná nádoba kondenzátu 14. Vyjímatelný varný hrnec Obj. č Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tlakového hrnce. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Důležitá bezpečnostní opatření Na spotřebiči naleznete následující varovný symbol: VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálenin v důsledku unikající páry! Nikdy nepřibližujte obličej a ruce k regulátoru tlaku páry, v době, kdy je spotřebič v provozu. Víko hrnce otvírejte pouze tehdy, když je pára z hrnce zcela vypuštěná. Při otvírání víka po dovaření potravin vždy dbejte maximální opatrnosti! Uvnitř pláště spotřebiče naleznete štítek s poznámkou: To reduce the risk of electric shock, cook only in removable cooking pot (Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, vařte pouze v odnímatelném varném hrnci) VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec, jsou-li v jeho blízkosti děti. Neumisťujte jej do blízkosti horké pečící trouby nebo na jiného tepelného zdroje. Je-li hrnec pod tlakem, manipulujte s ním vždy jen velmi opatrně. Nedotýkejte se horkých kovových částí. Pro uchopení hrnce použijte vždy pouze postranní úchyty (madla). V případě potřeby použijte kuchyňskou chňapku. Nikdy tlakový hrnec nezdvihejte za madlo bezpečnostního krytu. Madlo slouží výhradně jako úchyt krytu při jeho otevírání. Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti jako kuchyňský spotřebič určený pro přípravu pokrmů. Nikdy jej nepoužívejte k jiným, než uvedeným účelům. V tomto hrnci se pokrmy připravují pod tlakem. Při nesprávném použití může dojít k úrazu nebo škodám na majetku. Před uvedením do provozu vždy zkontrolujte, zda je hrnec správně uzavřen. Při otevírání spotřebiče nikdy nepoužívejte zvýšené úsilí. Před samotným otevřením hrnce musí být vždy vypuštěn veškerý tlak a tlakový ventil v pozici.

2 Hrnec nikdy nepoužívejte bez vody. Provoz hrnce bez použití vody vede k vážnému poškození spotřebiče. Při použití funkce BROWN (smažení) postupujte vždy podle pokynů uvedených v části Obsluha. Při plnění tlakového hrnce nikdy nepřekračujte maximální kapacitu označenou značkou MAX (2/3). V případě přípravy potravin, které během vaření zvětšují svůj objem (například rýže), naplňte tlakový hrnec maximálně do poloviny maximálního objemu (2,3 litru). Během přípravy masa, které může během vaření pod tlakem výrazně zvětšit svůj objem (například hovězí jazyk), do hotového masa nikdy nepíchejte. V opačném případě může dojít k opaření. Při přípravě kašovitých pokrmů (například sušený hrách, rebarbora), tlakový hrnec před otevřením lehce protřeste. Tím předejdete možnému vytrysknutí pokrmu při otevírání víka. Tlakový hrnec nikdy nepoužívejte pro fritování potravin pod tlakem. Tlakový ventil nikdy nezakrývejte! V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu! Před každým použitím tlakového hrnce překontrolujte, zda nedošlo k ucpání ventilu. Pakliže je ventil poškozený, silně znečištěný nebo ucpaný, obraťte se na zákaznický servis nebo kvalifikovaného odborníka. Nikdy neprovádějte žádné zásahy do bezpečnostních systémů výrobku! Před čištěním a údržbou vždy tlakový hrnec odpojte od elektrické sítě. Používejte pouze originální díly a příslušenství. Spotřebič sami nikdy neopravujte ani neprovádějte žádné jeho úpravy. Veškeré opravy a výměnu poškozeného přívodního kabelu svěřte výhradně autorizovanému servisu. Spotřebič není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti. Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte vždy mimo dosah dětí. Výrobek není hračka a nepatří tak do rukou malých dětí! Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej obsluhovaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. To neplatí, pokud jsou takové osoby pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak spotřebič používat a jsou schopny jeho použití. UPOZORNĚNÍ! Vnitřní nádobu používejte pouze jako příslušenství k tomuto tlakovému hrnci. Nádoba není vhodná pro použití na jiných typech tepelných těles nebo hořáků! Rozsah dodávky Vnější nádoba s integrovaným tepelným tělesem Bezpečnostní kryt Vnitřní nádoba Držák napařovací misky Napařovací miska Napájecí kabel Lžíce Odměrka Pakliže není tlakový hrnec správně uzavřen, není možné v hrnci vytvořit správný tlak. Spotřebič má celkem 5 bezpečnostních systémů: - plovákový ventil aktivuje pojistný uzávěr, v případě, že je vytvořen dostatečný tlak. Pojistný uzávěr zabraňuje náhodnému otevření víka nádoby, která je pod tlakem. - Ventil pod regulátorem tlaku se automaticky aktivuje v případě nadměrného tlaku. - 3 elektronické bezpečnostní systémy regulující teplotu. Před každým použitím překontrolujte, zda je ventil čistý a nevykazuje žádný defekt. Více o údržbě ventilu naleznete v části Čištění a údržba. Ovládací panel Tlačítko Funkce PRESSURE Nastavení času pro vysoký tlak (0,6 baru) Nastavení času pro nižší tlak (0,3 baru) WARM Udržování teploty pokrmu při konstantní teplotě Vaření pokrmu v páře / napařování SLOW COOK Pomalé vaření při nižší teplotě (82 až 85 C) BROWN Smažení TIMER Nastavení času pro počátek vaření (odložený start) START/STOP Spuštění / Vypnutí Označení na regulátoru tlaku páry PRESSURE - tlak - pára Umístění Tlakový hrnec umístěte na stabilní a rovnou plochu. Udržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů, jako je nábytek, záclony a podobně. Spotřebič nikdy nepoužívejte v prostorách pod závěsnými skříňkami a policemi. Funkce Na displeji se zobrazuje provozní režim a nastavená hodnota. V závislosti na způsobu přípravy pokrmu nastavte PRESSURE a v rozmezí 01 a 99 minut. Při pomalém vaření SLOW COOK a TIMER lze nastavit čas po ½ hodinách. Pečení pomocí funkce BROWN se provádí bez časového nastavení. Stisk každého tlačítka je provázeno akustickou signalizací. Vždy je na výběr pouze jeden způsob vaření. Jednotlivé způsoby vaření není možné kombinovat. Pokud byla zvolena některá funkce a do 30. sekund nedojde ke stisknutí tlačítka START/STOP, systém zruší další nastavení. Přitom zazní 3x krátký, akustický tón. Na displeji se pak zobrazí stav 0 0. Odpočítávání nastavené doby pro vaření se nespustí, dokud není v hrnci dosaženo optimální teploty, což systém indikuje blikajícím bodem na displeji. Během vaření je přebytek kondenzátu shromažďován ve sběrné nádobě (13). Na konci procesu vaření se na displeji znovu zobrazí hodnota 0 0 a automaticky je aktivována funkce WARM (udržování konstantní teploty pokrmu). Kontrolka funkce WARM přitom svítí. Každý proces je možné pomocí tlačítka START/STOP kdykoliv přerušit nebo ukončit. Kapacita Spotřebič nikdy neuvádějte do provozu bez vody! Minimální množství vody je přibližně 250 ml. Pro funkci BROWN (pečení) dbejte všech pokynů uvedených v části Obsluha. Maximální kapacita (provozní objem) jsou 3 litry (označení MAX 2/3). V případě přípravy potravin, jako je rýže, naplňte tlakový hrnec maximálně do poloviny svého maximálního objemu (2,3 litru). Potraviny, které budete vařit v napařovací misce, se nikdy nesmějí dotýkat víka bezpečnostního krytu. Uzavření víka Vždy se ujistěte o tom, že je těsnící kroužek správně usazen ve víku. Zkontrolujte propustnost ventilu. Umístěte víko na nádobu tak, aby se pojistný uzávěr nacházel nad sběrnou nádrží kondenzátu. Víkem potom otočte proti směru hodinových ručiček, dokud víko přesně nedolehne. Pojistný uzávěr přitom slyšitelně zaklapne. Ujistěte se, že regulátor tlaku páry je ve správné pozici na ventilu. Symbol u funkce nebo PRESSURE na regulátoru tlaku páry musí být ve stejné úrovni se symbolem na víku bezpečnostního krytu. Otevření víka UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí opaření! Během otevírání víka používejte kuchyňskou chňapku anebo vařečku. Obličej udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od víka! Tlakový hrnec vypněte pomocí tlačítka START/STOP. Regulátor tlaku páry zatím nevytahujte! Opatrně jej otočte do polohy. V té chvíli začne pára unikat ventilem regulátoru tlaku páry a tím dojde ke snižování tlaku uvnitř nádoby. Vyčkejte, dokud nedojde k úniku veškerého tlaku. Jakmile systém sám odjistí pojistný uzávěr víka, můžete tlakový hrnec bezpečně otevřít. Tlakový hrnec otevřete otočením víka ve směru hodinových ručiček.

3 V kapitole Tabulka orientačního času vaření naleznete pouze doporučení pro výběr způsobu a doby vaření určité potraviny. V případě úpravy čerstvého ovoce nebo měkkých potravin je vhodné použít metodu PRESSURE nebo. Metoda vaření PRESSURE je vhodná pro masové pokrmy, dušené maso a podobně. V tlakovém hrnci nikdy nepřipravujte pokrmy s mlékem. Mléko vře a může způsobit zanesení plovákového ventilu ve víku! Potraviny jako jablečné pyré, brusinky, rebarbora, obiloviny, hrách, ovesné vločky, nudle a těstoviny se rovněž nedoporučují vařit v tlakovém hrnci, vzhledem k tomu, že také mají tendenci pěnit a způsobit zanesení a zablokování ventilu. Pro eliminaci zpěnění fazolí přidejte do vody kousek másla nebo lžíci oleje. Při použití alkoholu, coby součásti receptu, musí dojít k jeho úplnému odpaření předtím, než je uzavřen kryt hrnce. Pokud potřebujete vyzkoušet, zda je například hovězí jazyk již uvařený, píchněte do masa na špičce nebo uprostřed v místech, kde není kůže. Hotový hovězí/vepřový jazyk poté na chvíli vložte pod studenou vodu a ponechte jej chvíli vychladit. Jazyk je pak mnohem snazší zbavit kůže. Začněte však nejlépe od konce směrem ke špičce jazyka. Uvedení do provozu Elektrické připojení Dříve, než připojíte zástrčku do elektrické zásuvky, zkontrolujte, zda síťové napětí, odpovídá parametrům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče. Více informací naleznete také v části Technické údaje. Napájecí kabel připojte do zástrčky spotřebiče. Poté spotřebič připojte do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky. Na displeji se přitom zobrazí 0 0. Tím je spotřebič připraven k dalšímu použití. Před prvním uvedením do provozu Očistěte všechny části přístroje (více v kapitole Údržba a čištění ). Vložte vnitřní nádobu do vnější nádoby hrnce. V případě potřeby umístěte příslušenství do tlakového hrnce (držák napařovací misky a napařovací misku). Vnitřní nádobu naplňte 3 l teplé vody (po označení MAX). Tlakový hrnec uzavřete víkem. Ponechte hrnec pod tlakem v provozu po dobu alespoň 15. minut. Vypusťte veškerou páru a tlak z hrnce nastavením regulátoru tlaku do pozice. Ponechte vnitřní vyjímatelnou nádobu ochladit na pokojovou teplotu, poté ji vyprázdněte a ještě jednou omyjte. Obsluha Funkce PRESSURE Vaření pod tlakem Naplňte hrnec nejméně 250 ml vody. V případě potřeby vložte potřebné příslušenství. Vložte do hrnce potraviny podle vybraného receptu. Uzavřete tlakový hrnec víkem. Regulátor tlaku páry otočte do polohy PRESSURE. Pomocí tlačítka PRESSURE nebo zvolte požadovanou metodu úpravy potravin. Kontrolka tlačítka začne blikat a na displeji se přitom zobrazí hodnota 01. Nastavte požadovanou dobu vaření tak, že stisknete tlačítko 1x pro každou další minutu, nebo jej stisknete a přidržíte pro rychlejší nastavení. Pro zahájení procesu vaření stiskněte tlačítko START/STOP. Kontrolka tlačítka PRESSURE tak bude svítit trvale. Poznámka: Během procesu vaření je běžné, že pára uniká přes plovákový ventil nebo ventil regulátoru tlaku. Únik páry a tlaku je přitom jak vizuálně tak akusticky dobře patrný. Tlakový hrnec spustí odpočet v minutách, jakmile je dosaženo požadovaného tlaku. Konec procesu vaření je potvrzen dvěma akustickými signály. Poté se automaticky aktivuje funkce ohřevu. Pokud pak není tento proces ukončen tlačítkem START/STOP, akustický tón upozorňuje na tento stav po dobu 3. minut v pravidelných intervalech. Stiskněte tlačítko START/STOP. Vyčkejte přibližně 5 minut, dokud zcela neklesne tlak uvnitř hrnce. Umístěním regulátoru tlaku páry do pozice vypustíte zbývající tlak. Teprve potom opatrně otevřete víko. BROWN Smažení Vložte do vnitřní nádoby tuk na smažení. Hrnec nadále ponechte otevřený. Stiskněte tlačítko funkce BROWN. Kontrolka tlačítka začne blikat a na displeji se zobrazí 0 0. Pro spuštění procesu ohřevu stiskněte tlačítko START/STOP. Kontrolka tlačítka BROWN v té chvíli bude svítit nepřetržitě. Po uplynutí přibližně 5 minut, kdy dojde k dostatečnému ohřevu, můžete vložit potraviny do hrnce. Smažit můžete různé potraviny jako na běžné pánvi. Poznámka: Pokud by během procesu BROWN došlo k uzavření víka, systém spustí varovnou akustickou signalizaci (po dobu 10. minut), která indikuje dosažení vysoké teploty. Upozornění! Během procesu smažení neponechávejte hrnec nikdy bez dozoru! SLOW COOK Pomalé vaření při nízké teplotě Naplňte hrnec vodou (alespoň 250 ml vody) a vložte do hrnce vybrané potraviny. V případě potřeby použijte dodávané příslušenství (například napařovací misku). Uzavřete tlakový hrnec víkem. Regulátor tlaku páry nastavte do pozice a následně stiskněte tlačítko SLOW COOK. Kontrolka tlačítka poté začne blikat. Na displeji se zobrazí 0.5, což odpovídá 1/2 hodině vaření. Nastavte požadovanou dobu vaření. Dalším stiskem tlačítka nastavíte další půl hodinu nebo přidržte tlačítko stisknuté pro rychlejší nastavení. Nejdelší nastavitelná doba pro vaření je 9 a 1/2 hodiny při teplotě C. Pro spuštění procesu pomalého vaření stiskněte tlačítko START/STOP. Kontrolka tlačítka SLOW COOK bude v té chvíli svítit nepřetržitě. Tlakový hrnec spustí odpočet v půl hodinových intervalech, poté co je dosaženo odpovídající teploty. Dušení / Napařování Naplňte hrnec minimálním množstvím vody (250 ml vody). V případě potřeby použijte potřebné příslušenství. Vložte potraviny do hrnce a uzavřete jej víkem. Regulátor tlaku páry nastavte do pozice a stiskněte tlačítko. Kontrolka tlačítka poté začne blikat. Na displeji se zobrazí 01. Nastavte požadovanou dobu vaření. Stiskem tlačítka nastavíte další minutu nebo přidržte tlačítko stisknuté pro rychlejší nastavení. Nejdelší dobu vaření je možné nastavit na 99 minut. Pro spuštění procesu vaření stiskněte tlačítko START/STOP. Kontrolka tlačítka bude poté svítit nepřetržitě. Poznámka: Pro zjištění stavu pokrmu opatrně otevřete víko během dušení / napařování. Funkce TIMER Odložený start (počátek vaření) Tato funkce umožňuje odložit počátek vaření až o 8 hodin. Počátek vaření je možné aktivovat před nastavením pozice PRESSURE, SLOW COOK a. Poznámka: Tuto funkci nepoužívejte pro potraviny, které mají krátkou trvanlivost. Stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí 0.5, což představuje 1/2 hod vaření. Nastavte požadovanou dobu vaření. Jedním stisknutím tlačítka nastavíte další 1/2 hodinu nebo přidržte tlačítko stisknuté pro rychlejší nastavení doby. Vyberte způsob úpravy pokrmu a nastavte požadovanou dobu vaření. Pro aktivaci odloženého počátku vaření stiskněte tlačítko START/STOP. Tlakový hrnec spustí vybraný proces po uplynutí přednastavené doby. WARM Udržování konstantní teploty pokrmu Tato funkce umožňuje udržování hotového pokrmu při stejné teplotě po delší dobu. Vložte hotový (uvařený) pokrm do hrnce a uzavřete jej víkem. Nastavte regulátor tlaku páry do pozice. Stiskněte tlačítko WARM. Kontrolka tlačítka začne blikat. Na displeji se přitom zobrazí 0.0. Pro spuštění procesu ohřevu stiskněte tlačítko START/STOP. Kontrolka tlačítka WARM poté bude svítit nepřetržitě. Ukončení vaření / vypnutí hrnce Stiskněte tlačítko START/STOP. Na displeji se zobrazí 0 0. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

4 Řešení problémů Problém Hrnec neumožňuje žádné nastavení Při výběru vaření pomocí tlaku PRESSURE se odpočet spustí, přestože v hrnci ještě není žádný tlak Unikající pára na okraji víka Víko nelze po ukončení vaření otevřít Tabulka orientačního času vaření Příčina / Řešení Spotřebiče není připojen ke zdroji napájení. Ověřte, zda je přívodní kabel pevně připojen do zástrčky v hrnci a na opačném konci do elektrické zásuvky. Ponechte elektrickou zásuvku a příslušný obvod přezkoušet kvalifikovaným odborníkem. V případě poškození nebo nefunkčního spotřebiče se obraťte na odborný servis. V hrnci je příliš málo vody. Zastavte proces vaření pomocí tlačítka START/STOP. Nastavte regulátor tlaku páry na polohu. Sejměte víko a přidejte dostatečné množství vody. Znovu spusťte proces vaření. Ujistěte se, že tlakový hrnec je správně uzavřen. Těsnicí kroužek musí být v bezvadném stavu a neznečištěný, navíc musí být správně usazen ve víku. Více v kapitole Čištění a údržba. Tlak v hrnci není zcela vypuštěn. Postupujte přesně podle pokynů uvedených v části Otevření víka. Následující časy vaření jsou pouze orientační. Množství a struktura potravin mají významný vliv na potřebnou dobu vaření. Čerstvá zelenina (cca 500 g) Metoda vaření Doba vaření (cca min.) Artyčoky 30 PRESSURE 8-10 Lilek Květák, brokolice (růžičky) Zelené fazolky 5-7 Zelený hrách 3-5 Mrkev (nakrájená) Zelí (červené nebo bílé) PRESSURE 3-5 Kedlubny (kusy) 5 8 Dýně Kukuřičný klas PRESSURE 3-5 Paprikový lusk (plněný) 8-10 Růžičková kapusta Celer (na kousky) 2-3 Chřest 5 6 Špenát 2 3 Přílohy (cca 500 g) Metoda vaření Doba vaření (cca min.) Kynutý knedlík / Nudle 6 Brambory (celé, středně velké) PRESSURE Přírodní rýže PRESSURE 8 9 Bílá rýže PRESSURE 6-7 Maso (cca 500 g) Metoda vaření Doba vaření (cca min.) Vepřové koleno PRESSURE Guláš PRESSURE Pečený zajíc/ Králík PRESSURE Žebra PRESSURE Jehněčí (bez kosti) PRESSURE Hovězí pečeně PRESSURE Hovězí jazyk PRESSURE Roláda PRESSURE Vepřová pečeně PRESSURE Vepřový jazyk PRESSURE 30 Drůbež Metoda vaření Doba vaření (cca min.) Kachna (prsa/stehno) PRESSURE Husa (prsa/stehno) PRESSURE 30 Kuře (prsa/stehno) PRESSURE Krůtí prsa PRESSURE 30 Ryby (cca 1000 g) Metoda vaření Doba vaření (cca min.) Treska 7 Losos 7 Okoun 7 Mořský jazyk 4 Tuňák (steak) 7 Čištění a údržba VAROVÁNÍ! Před čištěním hrnce jej vždy vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Hrnec poté ponechte zcela vychladnout. Spotřebič v žádném případě neponořujte do vody. V opačném případě by při dalším uvedení do provozu mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a škodám na majetku! Upozornění! Pro čištění hrnce nepoužívejte žádné drátěné kartáče, chemické ani jiné zdrsňující prostředky. Hrnec včetně jeho příslušenství čistěte po každém použití. Vyjměte vnitřní hrnec a jeho příslušenství. Hrnec a jeho vnitřní část očistěte pouze vlhkým hadříkem. Sběrnou nádrž kondenzátu (13) vyjmete vytažením směrem dolů. Pravidelně vyprazdňujte nádobu od nahromaděné kondenzované kapaliny. Po otočení vyjměte regulátor tlaku páry (3) a vyčistěte jej pod tekoucí vodou. Odstraňte těsnicí kroužek (5) z vnitřní strany víka a umyjte jej ve vlažné vodě s obsahem jemného čisticího prostředku. Těsnění poté opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Odstraňte ventil regulátoru tlaku páry (6). Proti světlu se ujistěte, že ventil není nijak zanešený. V případě potřeby z něj odstaňte zbytky potravin pomocí párátka. Víko očistěte houbičkou a jemným prostředkem na nádobí a poté pod teplou tekoucí vodou. Víko poté vytřete do sucha. Překontrolujte pohyblivost plovákového ventilu (2): Držte přitom víko v horizontální poloze. Plovákový ventil musí velmi snadno klesnout do své dolní koncové polohy. Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění. Všímejte si i drobných trhlin. V případě jakéhokoliv poškození těsnění zamezte dalšímu použití hrnce a obraťte se na zákaznický servis. Těsnění vraťte na původní místo ve víku. Kovový kroužek musí být umístěn v drážce těsnícího kroužku. V případě, že není těsnící kroužek správně umístěn, tlakový hrnec nebude fungovat. Nasaďte kryt zpět na ventil regulátoru tlaku páry. Regulátor tlaku páry vraťte zpět na ventil. Uskladnění Tlakový hrnec vyčistěte a ponechte zcela vyschnout. Umístěte víko na hrnec. Tím bude dostatečně chráněn ventil a regulátor v horní části hrnce. V případě dlouhodobější uskladnění hrnce s utěsněným víkem se může uvnitř tvořit určitý zápach. Nejedná se však o žádnou závadu. Uskladněte hrnec uložením nejlépe v originálním obalu. Tlakový hrnec skladujte vždy mimo dosah dětí a na dobře větraném a suchém místě. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete potřebné informace, obraťte se na naši technickou podporu nebo požádejte o radu zkušenějšího odborníka.

5 Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně! Technické údaje Model PC-DDK 1048 Provozní napětí 230 V AC, 50 Hz Příkon 900 W Třída ochrany I Maximální provozní tlak Maximální bezpečný tlak 60 kpa 230 kpa Provozní objem 3 litry Hmotnost cca 5,3 kg Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/1/2016

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Obsah Vaření v páře Všeobecně S. 3 Jak parní trouba vypadá? S. 4 Příslušenství S. 5 Instalace parní trouby Elektrické připojení S. 6 Zástavba S. 7 Okamžité vaření

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

Montáž příslušenství. Otočný skleněný talíř namontujte následujícím způsobem:

Montáž příslušenství. Otočný skleněný talíř namontujte následujícím způsobem: Uvedení do provozu Modrou ochrannou fólii sejměte až krátce předtím, než spotřebič nainstalujete na místo, aby nedošlo k jeho poškrábání a znečištění. Ochrannou fólii z vnitřní strany dvířek (pokud je

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Při napájení elekřinou lze výrobek používat i v uzavřené místnosti. I v tomto případě je třeba výrobek chránit před vlhkostí. 1. Plášť. 2.

Při napájení elekřinou lze výrobek používat i v uzavřené místnosti. I v tomto případě je třeba výrobek chránit před vlhkostí. 1. Plášť. 2. Absorpční chladicí box Upozornění! Při použití plynu je třeba dbát na to, aby byl chladicí box umístěný na dobře větraném místě, na rovném podkladu, a aby byl chráněný před deštěm nebo stříkající vodou.

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Tento spotřebič lze použít

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

ST-MC9199. Elektrický hrnec/tlakový hrnec. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-MC9199. Elektrický hrnec/tlakový hrnec. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-MC9199 Elektrický hrnec/tlakový hrnec Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 CZ Elektrický hrnec/tlakový hrnec Vážený zákazníku! Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku značky

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více