Studijní opora pro LEA II. Subtle skills a pojetí člověka v modelu X-Stream při přípravě pro bezpečnostní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora pro LEA II. Subtle skills a pojetí člověka v modelu X-Stream při přípravě pro bezpečnostní prostředí"

Transkript

1 Studijní opora pro LEA II Subtle skills a pojetí člověka v modelu X-Stream při přípravě pro bezpečnostní prostředí Model X-stream je víceúrovňový komplexní celek, orientovaný na přípravu a rozvoj kvalit schopností profesionálů, velitelů a mikrotýmů na výkon činností a funkcí v bezpečnostním prostředí. Model je formovatelný do experimentálních 1 modulů - kurzů. Moduly disponují aspektem rozvojovým (individuální a týmový) a aspektem diferenciačním. Kurzy probíhají jako výcvik jednotlivců a mikrotýmů v časovém úseku 3-5 dní, s rozsahem až 28 osob v jednom cyklu. Realizační tým zahrnuje specialisty na fyzickou, psychickou, mentální, sociální a situační zátěž, projektový a krizový management, jakož i vzdělávání, přípravu a koučování v těchto oblastech. X-stream se experimentálně orientuje na identifikaci kvalit schopností pro zvládání náročných (limitních a extrémních) situací jednotlivci a mikrotýmy, identifikaci a rozvoj schopností pro rozhodování, řešení a jednání, jakož i pro řízení (management) a vedení (leadership) lidí. V rámci experimentů jsou identifikována mimo jiné i kritéria z kvalit z vybraných parametrů (blíže viz schéma 2). Schéma 2: Oblasti diagnostiky parametrů 1 Pojem experimentální užíváme proto, že poukazuje na jedinečnost každého modulu vzhledem k zakázce zadavatele a účastníků, jakož i ke specifice úrovně kvalit schopností účastnících se jednotlivců a týmů. 1

2 Psychika, vědomí a emoce (úroveň a kvalita psychofyzické kondice) Mysl a myšlení (úroveň a kvalita mentální kondice) PARAMETRY Osobnostní dispozice Fyzické dispozice Kognitivní procesy Neurofyziologické aspekty + Profesní kompetence Sociální kompetence Psychické funkce Zdroj: vlastní Z hlediska parametrů se zjišťuje například aktuální úroveň psychofyzické a mentální kondice, individuální specifika psychofyzické a mentální reakce na změnu a zátěž a adaptaci v procesu plnění úloh v náročných podmínkách. Komplexní model X-stream disponuje: metodami a disciplinami speciální tělesné a speciální střelecké přípravy a metodami individuální a týmové práce prožitkového a zážitkového charakteru; metodami pro rozhodování situace a úlohy lineárního a heuristického, jakož i asymetrického a metasystémového charakteru, které se orientují na schopnost (jednotlivců a týmů) spolupracovat anebo pracovat autonomně a nezávisle. metodami orientovanými na diagnostiku a modelování změny a zátěže jednotlivců a týmů při rozhodování a jednání v různých úrovních a variantách (například nedostatek spánku, informací, vliv únavy, strachu, nedostatku času, apod.). Důraz na kvalitní vstupní a průběžnou diagnostiku považujeme za zásadní. Smyslem komplexní, kontinuální, vícedimenzionální a víceúrovňové diagnostiky je mimo jiné: 1. Minimalizace rizika přetížení 2 resp. negativního vlivu a důsledků zátěže se vztahuje na: Vstupní parametry stavu jedince fyzická, psychická, kognitivní a profesnědovednostní úroveň (pro nastavení parametrů cílů a sledování úrovně změny). Definování individuálních modalit rozvoje jedince a mikrotýmu. Stanovení úrovně (hladiny cílů pro zatížení a rozvoj). 2. Kontinuální monitorování úrovně kvalit schopností jednotlivců pro modelování dalších cílů a struktury úloh v průběhu modulu 3. Modulace zátěže se orientuje na: 2 Viz Koncept užitečné změny a zátěže in SALIGER.R., POKORNÝ, V., PINDEŠOVÁ, E., Kognitivní management, Například pro situace rozhodování a řešení sehrává úlohu převaha aktivace (dráždivost) sympatiku a parasympatiku. Pro některé lidi se ukazuje jako významné možnost vstát a dokonce přecházet či produkovat nějakou fyzicky zatěžující činnost v procesu hledání řešení či 2

3 a. Proces formace kondice. b. Podporu udržení kondice. c. Rozvoj schopností a získání vyšší hladiny odolnosti (zvýšení prahu /limitu 4 / zátěže). 3. Vytvoření databáze pro diferenciační a rozvojovou zpětnou vazbu pro: Individuální a týmovou zpětnou vazbu a rozvojovou spolupráci s účastníky po skončení kurzu. Podporu rozhodovacích procesů zadavatele zakázky (například výběr jednotlivců nebo sestavování realizačních týmů anebo jejich další rozvoj). Pojetí člověka v modulech X-stream V modulech X-stream pracujeme s takovým konceptem člověka v prostředí, který se snaží překonat omezení různých spolupodílejících se vědních disciplín. Tento koncept se snaží uvažovat člověka v ne/mechanistickém a ne/anatomickém pojetí. Na člověka, kvality jeho schopností v procesu řešení úloh, se snažíme aplikovat procesový, vztažný, resp. komplexní pohled. Schéma 3: Jedinec a prostředí rozhodování. Zkušenosti ukazují, že například u úloh, kde je nutné při řešení procházet několika úrovněmi kognitivního zpracování, vytvářet informace a znalosti z poskytnutých informací a znalostí, objevuje s u 80% týmů tendence pracovat v prvním pokusu o řešení s popisným případně metafyzickým konceptem a teprve druhé řešení s využitím reflexe a kritického myšlení se blíží správné odpovědi. Týmy se však liší strategií, kterou uplatňují v procesu řešení. Některé týmy s převahou modu indikovaného vyšší dráždivostí sympatiku produkují více řešení chybných, inklinují k testování pokusům o správné řešení, tendují k vyhledávání informací a zdrojů z vnějšího prostředí. Proces řešení je dynamický, skokový, přerušovaný /nekontinuální/, bývá přítomno vyšší zastoupení řešení metodou pokus/omyl. Jiné týmy při řešení postupují plynule, produkují méně řešení typu pokus/omyl, sdílení informací je komplexní, jinak pracují s komunikováním a myšlením partnerů v týmu. Zkušenost ukazuje, že preference strategie souvisí s mírou zastoupení jedinců s převahou té které dráždivosti na úrovni ANS. 4 Odlišujeme různé úrovně a různé modality zátěže. Například u kognitivní zátěže se může jednat o: Změny v kombinaci zátěže kognitivních modů různé typy úloh testů schopností (schopnost kombinovat různé mody řešení a rovněž stereotypy preferencí postupů například dosáhnout maxima bodů řešením snadných úloh) V tomto smyslu může být odměněna například schopnost přiměřeně riskovat či investovat do ztráty /například času/ výběrem úlohy s vyšší náročností, na úkor například kvantity dosaženého výsledku. Zvyšování složitosti a náročnosti zadání v jednom kognitivním modu, přičemž základní princip úlohy zůstává zachován (například trénink schopnosti kriticky posoudit a pochopit zadání). 3

4 Jedinec v prostředí X-stream Ekologické prostředí Mentální kondice Psychická kondice Fyzická kondice Osobní kondice jedince Profesní kondice jedince (profesní dovednosti, znalosti, zkušenosti) 1. Širší prostředí bytí jedince (společnost profesní systém). 2. Situace úlohy mise (prostředí specifické mise, kontext úlohy a situace) odlišné od standardu přípravy, přirozeného prostředí působení jedince apod. Sociální prostředí Sociální kondice - kompetence pro rozhodování, jednání, sdílení znalostí, řízení a vedení Kontexty: Rodina Tým Profese Mise Úloha situace Řízení a vedení lidí a systémů Příprava a rozvoj lidí Zdroj: vlastní Zastáváme názor, že myšlení a poznávání, jakož i rozhodování a řešení úloh v měnícím se situačním kontextu nelze uvažovat mechanisticky, například jako činnost integrovaného obvodu, ale jako výslednici spolupůsobení vlivů intenzity vztahů a procesů v celkovém (naším zájmem či např. modulem X-streamu vymezeném) prostoru (prostředí). To nás vedlo k vytvoření modelu, který umožňuje tento názor zohlednit. Model tvoří tři dimenze dovedností (skills). Hard skills představují dovednosti potřebné pro práci (profesní a systémové dovednosti), Soft skills jsou dovednosti potřebné pro vytváření, udržování, rozvoj a řízení vztahů mezi lidmi a Subtle skills. Subtle skills (jemné, implicitní, tacitní) jsou přirozené kvality jedince, které se uplatňují při rozhodování a jednání v měnících se situačních kontextech. Schéma 4: Tři dimenze dovedností 4

5 Zdroj: vlastní Mezi kvality, které obvykle zahrnujeme do rámce subtle skills patří: Mentální kondice se vztahuje ke kognitivnímu a rozhodovacímu optimu v různých situačních kontextech a typech úloh. Psychofyzická kondice se vztahuje k rovnováze a harmonii vnitřního prostředí jedince. Kritické myšlení (krinó soudím). Kritické myšlení umožňuje odlišovat fakta a fikta, minimalizovat deformaci informací, jejich významu a smyslu vlivem stresu (například arousal) anebo emocí (strach, hněv), anebo vlivem expertního kognitivního stereotypu. Kritické myšlení v kontextu subtle skills nepředstavuje a nelze zaměňovat za analytické myšlení ani logické soudy. Tyto spíše zahrnuje a nelze ani říci, že by jim byl přikládán velký význam či dokonce dominance. Naše mentální pohyblivost na kognitivním kontinuu vyžaduje rovněž užívat cit a intuici. Pro praxi vyvazujeme kritické myšlení z obvyklého kontextu metod formální logiky a racionality a klademe je do prostoru rozumnosti, blíže k pojmu moudrost a vědění. To umožňuje, že se může myšlení jako proces, lépe uplatnit nejen v lineárních a symetrických úlohách, ale i v heuristikách, asymetrických úlohách či v úlohách vyžadujících rozhodování za neurčitosti, permanentní změny a proměny či vlivem stochastických, takto náhodných procesů apod. Tvořivé myšlení se vztahuje například na schopnost jedince a mikrotýmu vytvářet z dostupných informací a znalostí znalosti nové, transformovat algoritmy či stálé operační postupy v procesu řešení úlohy apod. Disciplína a stabilita se týkají stavů funkcí mysli. Disciplína se vztahuje k tomu, že si mimo jiné uvědomuji některé obsahy vědomí, tedy také to, co myslím a také to, jak myslím. To umožňuje mému myslícímu já ukáznit a směrovat proud vědomí myšlením. Stabilita se vztahuje ke schopnosti nevstupovat do extrémů, tedy pohybovat se v optimálním kontinuu pro kritické myšlení. Odstup, soustředění, koncentrace se vztahují ke schopnosti držet téma a předmět, následovat záměr v kontextu vize a situace. Rovněž je přítomna schopnost práce s mezerou, stereotypy a subjekto-objektovým reaktivním stavem. Respekt představuje schopnost plně odpovědného vztahu k sobě, týmu, firmě a prostředí. Změna a proměna, náhoda a zátěž představují schopnost uvažovat změnu jako trvalý aspekt bytí a s ní související vlivy paralelních procesů, náhody, zátěže stresu a krize. 5

6 Subtle skills se vztahují k myšlení, poznávání, rozhodování a jednání v situacích změny. V této souvislosti významnou úlohu sehrává další aspekt umožňující rozvojovou u jedinců a týmů. Tímto aspektem je způsobu práce s cíli vychází z požadavku kvalitní diagnostiky na vstupu pro identifikaci úrovně stavu celkové psychofyzické a mentální kondice. Aplikuje se zejména: V práci s limity se jedná o uplatnění obecně známého poznatku o vlivu skutečně vykonané práce, vztahující se k trvalosti změn dosažených přípravou a výcvikem (blíže viz poznámka č. 5). Tento přístup pracuje s limity, koresponduje s konceptem užitečné zátěže a umožňuje odlišit rozvoj kvalit schopností od udržování optimální kondice. Orientace na vnitřní aspekty motivace jedince, přičemž významnou roli pro změnu postoje jedince hraje posilování odměnou v procesu činnosti, zpětná vazba akcentující orientaci na způsob řešení a dosahování cíle, nikoliv jen výsledek. Paradox strukturace (standardu a algoritmu) a plasticity, kdy na jedné straně se jedná o osvojování si efektivních bazálních stereotypů (například tzv. drily na psychofyzické úrovni, kognitivní modely pro standardizované řešení úloh apod.), na druhé straně pak o jejich transformaci. Smyslem je užitečně narušit - modulovat stabilitu (rovnováhu) podle starých (naučených) stereotypů a systém jedinec, mikrotým, musí změnit chování. Z hlediska aplikace principů je v zásadě celkem jedno, zda se jedná o transformaci standardu algoritmu při řešení komplexního situačního kontextu, rozhodování za rizika či v krizovém managementu anebo o řešení situace ohrožení v boji zblízka, úlohu při překonávání překážky v podobě skalního převisu anebo o dílčí kognitivní úlohu. Z hlediska mentální kondice a změny vnitřního postoje se ukazuje jako efektivní aplikace principů reflexe a využití moderní poznatků BIO a NEURO(EEG) BFb. Zejména se jedná: Aspekty vztahující se ke stavu, který disponuje rysy flow efektu a souvisí s tvořivostí, řešením problémů, plným oddáním se činnosti. Proces zpracování zkušenosti (zpětné informace) pro trénink cílového stavu. To umožňuje jak u individuální, tak týmové rozvojové spolupráce dosáhnout změn v orientaci motivace anebo výskyt efektu feed-forward, kdy tlak minulého se postupně transformuje v tah cílového. O schopnost jedinců pracovat se změnou. S tím souvisí mimo jiné i aspekt popisovaný v neurofeedbacku jako tzv. driving. Jedná se o schopnost mozku přebírat vnucené rytmy. Tento aspekt rytmů a algoritmů se mimo jiné užívá v procesech učení se dovednostem s využitím přirozených (fyzických, psychických, mentálních a sociální) schopností jedinců. Literatura: ULLRICH, David; POKORNÝ, Vratislav. The possibilities of comprehensive approach and the specifics of the training managers to fulfill tasks in the challenging environment and crisis management. In: Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development Process: Proceedings of he 3rd International Conference on Development, 6

7 Energy, Environment, Economics (DEEE 12), Paris, 2012, s , ISBN ; ISSN BENTS, R., BLANK, R. Typický člověk (Úvod do typologie osobnosti), 1. vyd. Praha: Hogrefe Testcentrum, 2009, 120 s. ISBN ; CSIKSZENTMIHALYI, M. O štěstí a smyslu života, Lidové noviny, Praha, s. ISBN ; GLADWELL, M. Mžik (Jak myslet bez přemýšlení) Dokořán, Praha, 2009, ISBN ; GLADWELL, M. Bod zlomu (O malých příčinách s velkými následky) Dokořán, Praha, 2008, ISBN ; JELÍNEK, M., HŮRKOVÁ, M. Strach je přítel vítězů. Starý most s.r.o., Plzeň, 2011, 179 s. ISBN MIKŠÍK, O. Hromadné psychické jevy (Psychologie hromadného chování), Karolinum, Praha, 2005, ISBN MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. 1.vyd. Praha: UK, 2001, 257 s., ISBN MINDELL, A. Metadovednosti. Olomouc: ANAG, ISBN Mistr SUN: O Válečném umění, Maxima, Praha, 1999, ISBN Mistr Zhuang (Sebrané spisy), překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 2006, ISBN X NEUBAUER, Z. Golem. Praha: Malvern, ISBN PINK, D. H. Pohon (překvapivá pravda o tom, co nás motivuje), Anag, Praha, 2011, 187 s. ISBN ; SALIGER.R., POKORNÝ, V., PINDEŠOVÁ, E., Kognitivní management. Brno: Univerzita obrany, s. ISBN ; SENGE, P. M. Pátá disciplína (teorie a praxe učící se organizace), Management Press, Praha, 2007, ISBN ; TALEB, N. N. Černá labuť (následky vysoce nepravděpodobných událostí), Paseka, Praha, 2011, 461 s. ISBN

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT U N I V E R Z I T A O B R A N Y Fakulta ekonomiky a managementu Katedra řízení lidských zdrojů KOGNITIVNÍ MANAGEMENT Kompetence manažera pro krizový management v bezpečnostním prostředí Studijní text pro

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Bc. Radka Vojtková

Více

Studijní opora pro LEA II

Studijní opora pro LEA II Studijní opora pro LEA II Změna a zátěž, vybrané aspekty pro zvládání zátěže a plnění úloh v náročných, limitních a extrémních podmínkách, situacích a misích pro podporu vojensko-profesní přípravy (zátěž

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PROFESSIONALIZATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SENIOR EDUCATION LECTURERS

PROFESSIONALIZATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SENIOR EDUCATION LECTURERS Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 2, s. 79 93 Teoretická studie S, L., Š, N. 2014. Profesionalizace a profesní rozvoj lektora seniorského vzdělávání. Lifelong Learning celoživotní

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ManaÏerská psychologie a sociologie

ManaÏerská psychologie a sociologie Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. ManaÏerská psychologie a sociologie M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 2 Autoři kapitol: Eva Bedrnová 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2; 10.1, 10.2, 10.3,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI Lekce 10.1 ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Jan Neuman www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu U N I V E R Z I T A K A R L O V A Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu Zpracovala: Kateřina Marková Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH Creating

Více

Etopedie a etopedická diagnostika. Modely a problematika poskytované péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Etopedie a etopedická diagnostika. Modely a problematika poskytované péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Etopedie a etopedická diagnostika Modely a problematika poskytované péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy PhDr. Pavel Janský Hradec Králové 2008 Klíčová slova: Agrese, behaviorální

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více