Plánování hodiny a organizace výuky ( Lesson planning; Classroom management )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování hodiny a organizace výuky ( Lesson planning; Classroom management )"

Transkript

1 Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu Letní škola: The Essentials of ESL Teaching 2. Obsah kurzu Jedná se o kurz pro začínající učitele Aj na všech úrovních vzdělávacího systému, případně neaprobované učitele Aj, který si klade za cíl účastníky seznámit se základními tématy z oblasti didaktiky Aj, a to především z praktického hlediska. Základ kurzu tvoří teoretická témata, která jsou v průběhu kurzu probrána prakticky a vztažena k praxi. Témata probíraná v rámci kurzu: Plánování hodiny a organizace výuky ( Lesson planning; Classroom management ) Tento blok se zaměřuje na práci strukturu výukové jednotky a aktivity v ní použité; specificky pak se pracuje na tématech: cíle hodiny, struktura výukové jednotky (PPP, ESA); struktura aktivit zaměřené na jazykové dovednosti ( 3 steps ), uspořádání učebny, časové plánování aktivit ( TTT x STT ), použití cizího jazyka ( L1x L2 ). Výuka gramatiky ( Teaching grammar ) Účastníci se naučí připravovat vhodné aktivity směřující k výuce gramatických jevů. Tématicky se blok zaměřuje na následující: struktura aktivity, zjištění porozumění ( concept checking questions); práce s gramatickou strukturou během přípravy ( form x function ); přístupy k výuce gramatických jevů ( various approaches) Výuka slovní zásoby ( Teaching vocabulary ) Účastníci se naučí připravovat vhodné aktivity směřující k výuce slovní zásoby a seznámí se s různými metodami výuky slovní zásoby. Tématicky blok obsahuje: příprava na výuku slovní zásoby ( main areas when teaching vocabulary ), prezentování významu slov (různé techniky), přístupy k výuce slovní zásoby a jejich vhodnost pro konkrétní typy studentů / typ slovní zásoby, PPP approach, rozdíl mezi procvičováním a produkcí (zaměřeno na typy cvičení a aktivit), kontrola porozumění slovní zásobě ( concept checking questions ). Výuka receptivních dovedností ( Teaching reading; Teaching listening ) Tento blok je zaměřen na výuku dovedností čtení a psaní, tedy receptivních dovednotí. Tématicky blok obsahuje: definice receptivních vs. produktivních dovedností, extenzivní x intenzivní přístup k těmto dovednostem, jednotlivé dovednosti související se čtení a poslechem (sub-skills), stanovování cílů receptivních dovedností (activity aim), fáze při výuce receptivních dovedností (pre-,while-, post-) Výuka produktivních dovedností ( Teaching speaking; Teaching writing )

2 Tento blok se zaměřuje na efektivní výuku produktivních dovedností; tedy mluvení a písemného projevu. Tématicky blok obsahuje: oblasti důležité při výuce mluveného projevu, práci s registrem, aktivity zaměřené na plynulost vs. přesnost ( accuracy x fluency ), taskbased x PPP-based aktivity, písemný projev jako proces nebo produkt a s tím související plánování struktury aktivity / hodiny, dovednosti nutné při práci s písemným projevem (subskills), micro-writing aktivity v hodině. Výuka kultury a literatury ( Teaching culture; Teaching literature ) Blok se především zaměřuje na práci s tzv. pátou jazykovou dovedností, kulturou anglickymluvících zemí. S tímto souvisí práce s výukou literatury a kultury jako takové. Tématicky tento blok obsahuje: kulturní stereotypy, pojmy Big C x little c kultura a jejich vliv na práci s kulturou v hodině, aktivity zaměřené na výuky kultury a literatury, moderní a tradiční přístup k výuce literatury a další metodické přístupy ( cultural-, language-, personal-growth model ), důvody pro práci s literaturou a živým jazycem ve výuce. Hodnocení, testování, feedback ( Assessment, Testing, Feedback ) Tento blok se zaměřuje na testování a hodnocení jako celek. Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: práce s chybou a opravování, typy testů (např. diagnostic, placement ), tvorba testu ( validity, reliability, practicality ), rozdíl mezi pojmy assessment, feedback, testing, evaluation, zpětná vazba (feedback) struktura a efektivní použití, sebehodnocení a jeho využití ve výuce Použití ICT ve výuce ( ICT in ESL ) Tento blok se prakticky zaměřuje na využití aplikací, nástrojů a programů pro výuku anglického jazyka. Tématicky blok obsahuje: práci s vyhledávačem Google, využití cloudového prostředí (např. GoogleDrive), správa skupin a tříd online (Facebook, EasyClass), projektové platformy ve výuce (Padlet, etwinning), tvorba dotazníků a kvízů online. Přístupy k výuce různých skupin studentů ( Age groups; Learning difficulties, Mixed ability class ) Tento blok se zaměřuje na práci v rámci nehomogeních výukových skupin a individuální práci se studenty dle jejich potřeb. Témata tohoto bloku jsou: práce s nehomogeními skupinami / heterogenious classes (aktivity, pravidla, omezení), vysvětlení pojmu learning difficulty a jak pracovat se studenty s podobným uzpůsobením podmínek práce (aktivity a postupy), autonomie studenta, inkluze studentů, Bloomova taxonomie, problémy s disciplinou a jejich řešení, specifika výuky dle věkových skupin Učební styly a integrace dovedností ( Learning styles; Integrated skills ) Tento blok se zaměřuje na schopnost zapojit studenty různých dovedností a zůsobu učení se jazyku do výuky. Tématicky blok obsahuje: vysvětlení a práci se základními learning styles,

3 aktivity odpovídající určitému typu učebního stylu, adaptování aktivity prů různé učební styly, Gardnerova teorie multiple intelligences, integrování všech stylů do výukové jednotky. Výběr výukových učebnic a materiálů ( Textbooks and teaching materials ) CEFR levels (práce s úrovněmi Evropského referenčního rámce), kritéria pro posuzování výukového materiálu (CATALYST), výhody a nevýhody používání učebnice, úprava aktivit v učebnicích (modifikace s ohledem na konkrétní skupinu a cíl hodiny). 3. Forma Pracovní semináře v rámci intenzivního prezenčního tréninkového kurzu. 4. Vzdělávací cíle Úspěšní absolventi kurzu jsou schopni: správně strukturovat vyučovací jednotku (hodinu) za využití vhodných technik pro organizaci výuky, a to s ohledem na cíl výuky a cílovou skupinu studentů použít ve výuce vhodně strukturované aktivity při výuce slovní zásoby, gramatiky a základních jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) integrovat v rámci hodiny Aj různé jazykové dovednosti zakomponovat vhodně do výuky aktivity týkající se kultury anglicky mluvících zemí a literatury efektivně používat různé ICT aplikace a pomůcky v rámci hodiny Aj analyzovat výukové materiály a učebnice; připravovat vlastní doplňkové materiály 5. Hodinová dotace a plánovaný počet účastníků 30 vyučovacích hodin 6. Návrh/y na místo konání programu Školní hotel Junior; Komenského 156/III; Poděbrady, (učebny vybavené audio-vizuální technikou, whiteboardem apod.) a další partnerská místa AMATE 7. Lektoři (dle abecedy) Mgr. Jana Čadová, freelancer, své 13-leté zkušenosti učitelky na základní škole zúročuje jako metodik angličtiny a školitel. Od roku 2001 je členkou AMATE - profesního sdružení metodiků. Od roku 2002 působí na KJV MÚVS ČVUT Praha jako lektor a metodik rozšiřujícího studia angličtiny. Jako metodik také působila v řadě projektů - Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy (2012); Vzdělání 21(2011); Příprava jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina ( ); Držíme krok s dobou (2009, 2011); Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ (2011-

4 13); Metodika v anglickém jazyce ( ) atd. Jako lektor a hlavní lektor pracovala v projektech NIDV - MEJA, JAME, Jazyky Hrou, Klíč k jazykům, Brána jazyků, CLIL a v jako koordinátor a hlavní metodik projektu JARO. Mgr Michaela Čaňková je dlouholetou členkou ATECR a AMATE. Kromě výuky jazyka a metodiky se dlouhodobě zabývá metodikou literatury a reálií anglicky mluvících zemí. Je absolventkou mnoha metodických kurzu Britske rady a letních kurzů v zahraničí (např. univerzita v Pennsylvanii, USA, univerzity ve Velké Británii Edinburgh, Lancaster, Bath, Canterbury). Je lektorkou a metodičkou pro další vzdělávání učitelů angličtiny, spolupracuje s NIDV, Krajskými met.centry vzdělávání, MŠMT a krajskými knihovnami. Je autorkou řady učebnic metodiky kultury a literatury vydané v ČR a zahraničí (např. OUP, Macmillan, Rada Evropy, Slovensko) - (např. Open Channels, Open Gates a Intercultural Activities. Spolupracovala s MŠMT na projektu CLIL jako metodička a konzultantka, učí učitele v zahraničí (např. Rakousko, Polsko, Velká Británie), 8 let vede a učí v mezinárodních irských kurzech pro učitele, prezentuje na četných konferencích v ČR a zahraničí, recenzuje učebnice angličtiny pro MŠMT. Je nositelkou titulu LABEL Evropský učitel jazyků Ing. Ivana Chmelařová, freelancer, lektorka vzdělávání dospělých s dlouholetou praxí učitelky angličtiny na různých typech škol, působila např. na státním Gymnáziu a střední pedagogické škole Jeronýmova v Liberci, v programu MBA Region (CMI Praha), v Parkville High School v Baltimore, MD (USA). V posledních letech působí jako lektorka ve vzdělávání učitelů anglického jazyka, např. v programech NIDV (kurzy CLIL aj.) a v programech British Council (Teaching English-Learning Technologies nebo Learn English Family). Spolupracovala při tvorbě učebnic a studijních materiálů na podporu výuky anglického jazyka, např. metodické příručky kurzu Intel "Výuka pro budoucnost" a učebnic Panorama of English Literature a Panorama of American Literature (INFOA). Mgr. Kateřina Klášterská vyučuje v současnosti angličtinu na jazykové škole v Praze 1, dlouhodobě zde působí také v oblasti akademického vzdělávání lektorů na pozici metodik školy a Senior Teacher, tj. připravuje vzdělávací akce pro lektory, observuje a následně pracuje na dalším vzdělávání především zkušených učitelů školy. Je autorkou publikací pro nakladatelství Fragment zaměřených na konverzaci a reálie v maturitní části zkoušky. Pro CERMAT pracovala jako revizorka a autorka pracovních úloh pro ústní část maturitní zkoušky. Mgr. Eva Lorencovičová vyučuje anglický a německý jazyk více než 15 let, aktuálně na Střední umělecké škole v Ostravě. Mimoto se dlouhodobě věnuje práci s pedagogickými pracovníky v oblasti didaktiky anglického jazyka, zejména v celoživotním studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě, lektorováním seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků či v přípravě učitelů a průběžných konzultacích týkajících se maturitní zkoušky. Je dlouholetou externí spolupracovnicí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, a to zejména v oblasti hodnocení písemných prací, jako členka expertního týmu pro ústní i písemnou zkoušku a pro žáky s uzpůsobenými podmínkami zkoušky. Je také hodnotitelkou ústních části cambidgeských zkoušek. Mgr. Dagmar Škorpíková vyučuje cizí jazyky již více než 10 let; aktuálně na 4-letém gymnáziu v Praze; působila dlouhou dobu jako vedoucí předmětové sekce cizích jazyků; autorka a lektorka pro OUP; autorka jazykových publikací u nakladatelství Fragment, Klett, OUP a Mattahurry zaměřených na státní maturitní zkoušku; v současnosti působí jako školitelka hodnotitelů písemné a ústní zkoušky

5 státní maturity; pro CERMAT rovněž pak tvoří a reviduje zadání PP, UZ a je autorkou některých metodických příruček pro Aj; členka expertního týmu pro novou maturitní zkoušku. Členkou AMATE je od roku Odborný garant Mgr. Jitka Kolářová, freelancer, tlumočnice, lektorka anglického jazyka vzdělávání dospělých s dlouholetou praxí na jazykových školách nejen v ČR (Oxford jazyková škola, s.r.o., Olomouc), ale i v zahraničí Great Chapel College, London GB, VEC Vancouver, CA či na základní škole Abad Sola, Gandia, ŠP. Dále je členkou a lektorkou AMATE, v období členkou představenstva AMATE. 9. Návrh materiálního a technického zabezpečení Každý účastník obdrží potřebné podklady pro práci v rámci programu, a to v tištěné podobě. Případné doplňkové materiály a souhrn obsahu účastnici obdrží v elektronické podobě po skončení programu. 10. Způsob vyhodnocení Zpětnovazební dotazník pro účastníky a následné zpracování dotazníků pro další potřeby školení, tj. případná vylepšení a úpravy obsahu. 11. Návrh rozpočtu ROZPOČET LETNÍ ŠKOLY 2 lektoři Hodina 45 min. Počet nocí 4 Lektorné Počet h 30 Cestovné Ubytování, stravování 625 Počet účastníků 16 včetně 2 lektorů Celkové ubytování Kancelářské potřeby 4000 včetně kopírování materiálů Organizace 5000 včetně pronájmu Celk. náklady Cena za účastníka 9 zaplatí 7405 Celková cena min Člen AMATE 6500

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - denní studium - A. pro nižšší stupeň šestiletého gymnázia (v souladu s Rámcovým vzdělávacím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Pečeť kvality Comenius 2014

Pečeť kvality Comenius 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 2 3 1 Pečeť kvality Comenius 2014 Obsah Program celoživotního učení: Comenius 4 Pečeť kvality Comenius 2014 8 Držitelé Pečeti kvality Comenius 2014 10 Multilaterální partnerství

Více