Maturitní práce 2014/2015. Poznatky moderní fyziky a jejich využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní práce 2014/2015. Poznatky moderní fyziky a jejich využití"

Transkript

1 Střední škola KNIH, o. p. s. Maturitní práce 2014/2015 Poznatky moderní fyziky a jejich využití Autor práce: Roman Hamala Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jaroslava Potůčková

2 Prohlášení Potvrzuji, že jsem tuto maturitní práci zpracoval samostatně, a že jsem v ní použil pouze tu literaturu a další informační zdroje, které jsem uvedl v seznamu použitých informačních zdrojů a současně v poznámkovém aparátu. Beru na vědomí, že porušení této zásady povede k hodnocení mé maturitní práce stupněm 5 NEDOSTATEČNÝ. 16. Února 2015 Roman Hamala 2

3 Obsah Úvod 7 1 SUPRAVODIVOST Objev a princip supravodivosti Objev jevu Princip Praktické využití supravodivosti Neomezené uchování elektrické energie Setrvačníky ve vesmírné technice Vysoce efektivní přenos elektrické energie SQUID Využití v budoucnosti.10 2 MAGNETICKÁ LEVITACE Objev a princip magnetické levitace Objev jevu Princip Praktické využití magnetické levitace Vysokorychlostní železnice Levitující magnetická ložiska Ultratenké klávesnice využívající magnetickou levitaci Využití magnetické levitace v budoucnosti Ve vesmírném inženýrství PIEZOELEKTRICKÝ JEV Objev a princip piezoelektrického jevu Objev jevu Princip Praktické využití piezoelektrického jevu Piezoelektrický jev v zapalovačích elektrické motory Budoucí použití URYCHLOVAČE ČÁSTIC Vývoj a princip čističových urychlovačů Lineární urychlovače částic Kruhové urychlovače částic Praktické využití urychlovačů částic Velký hadronový urychlovač hadronové terapie ZÁVĚR PRAMENY Knižní Internetové..23 3

4 Anotace Předkládaná maturitní práce je zaměřena na popis mladých fyzikálních objevů, jejich historií, funkcí a využitím v technologiích i praktickém životě. Dále jsou zde popisovány výhody a nevýhody jejich aplikací, nedávné experimenty i jejich možné využití v technologiích budoucnosti. 4

5 Annotation Presented graduation work is focused on the description of the young physics discoveries, their history, function and use in the technology and everyday life. There are also described the advantages and disadvantages of their applications, recent experiments and their possible use in future technologies. 5

6 Poděkování Rád bych tímto poděkoval paní RNDr. Jaroslavě Potůčkové za odborné vedení mé maturitní práce, za její podporu, pomoc s výběrem obsahu, cenné rady a za čas, který mi věnovala. 6

7 Úvod Předkládaná maturitní práce je zaměřena na popis mladých fyzikálních objevů, jejich historií, funkcí a využitím v technologiích i praktickém životě. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, z nichž každá věnuje pozornost jednomu jevu, historii jeho objevu, principu a aplikaci v současných i budoucích technologiích. Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímají nejen moderní technologie a jejich funkce, ale také aplikace poznatků soudobých vědců v budoucnosti. Jejím vypracováním jsem chtěl zdokonalit své znalosti v tomto oboru. 7

8 1 Supravodivost 1. 1 Objev a princip supravodivosti Objev jevu Fakt, že při ochlazování kovů klesá jejich elektrický odpor byl znám již v 19. století. Nizozemský fyzik Hejle Kamerlingh-Onnes rou 1911 učinil při pokusech o dosažení co nejnižších teplot nečekaný objev; Při ochlazení většiny testovaných kovů na kriricky nízkou teplotu jejich elektrický odpor zcela zmizel. Vzhledem k vysoké vodivosti elektřiny, která z tohoto faktu vyplývá byl jev nazván supravodivostí. První skutečná teorie supravodivosti se ovšem objevila až roku 1957 (teorie BCS); tvrdící, že za přechod do supravodivého stavu je odpovědná interakce mezi elektronovými páry s opačným spinem Princip Supravodivost materiálů je jev známý z oblasti kvantové mechaniky, při němž materiál klade minimální, či prakticky žádný zaznamenatelný odpor průchodu elektrického proudu., neuvolňuje se žádné ohmické teplo a materiál vypuzuje ze svého objemu magnetické siločáry, čímž, jak bylo později zjištěno, odpuzuje vnější magnetická pole a sám ve svém okolí vytváří magnetické pole s velkou silou Praktické využití supravodivosti Supravodivost nachází uplatnění na mnoha místech. Supravodivé elektromagnety se dnes používají, když chceme dosáhnout silných magnetických polí bez obvyklých ztrát energie, k nimž dochází v elektromagnetech, v jejichž cívkách jsou použity běžné vodiče. Problém vznikne, pokud chceme dosáhnout velice silných magnetických polí. Ve vinutí samotného magnetu dochází k indukování magnetického pole a příliš vysoké magnetické pole může narušit supravodivost cívky. Tento problém lze zmírnit používáním takzvaných supravodičů II. druhu. Jde o supravodiče, v nichž není magnetické pole z daného kovu vytlačeno zcela, nýbrž dokáže do supravodiče proniknout tenkými trubicemi magnetického 8

9 toku. Elektromagnety, které využívají takovýto supravodivý drát, dokáží vytvořit velmi silné magnetické pole. Schopnost supravodičů odstínit magnetické pole lze využít také ke zdokonalení elektronových mikroskopů Neomezené uchování elektrické energie Vzhledem k nulovým ztrátám elektrického napětí při použití supravodivých materiálů je možné uchovávat elektrickou energii neomezeně dlouho. Do cívky tvořené ze supravodivého materiálu stačí jednorázově vpustit proud a poté jeho zdroj odpojit. Zavedený proud by touto cívkou měl teoreticky téct nekonečně dlouhou dobu beze změny. Tato technologie se využívá v elektrárnách, kde vpouštěním a vypouštěním napětí z těchto cívek do sítě lze vyrovnávat fluktuace Setrvačníky ve vesmírné technice Supravodivých vlastností se hojně využívá v družicových setrvačnících. Ve vesmíru jsou velmi příhodně pro efekt supravodivosti nízké teploty, díky čemuž se nemusí materiály nijak chladit. Funkce setrvačníku se spustí v případě neplánovaného pohybu družice. V takovém případě se osa setrvačníku vychýlí z vlastní osy, což upozorní systémy družice ke změně směru. Existují pokusy s využitím kinetické energie setrvačníku k výrobě elektřiny, která by mohla dále zásobovat vesmírnou stanici Vysoce efektivní přenos elektrické energie V dnešní době se ve vedení nejčastěji používají hliníkové dráty. V případě nahrazení těchto materiálů supravodivými kovy by bylo možné používat mnohem nižší napětí; na rozdíl od soudobé metody, kdy se do oběhu kvůli velkým elektrickým ztrátám musí vpouštět mnohem vyšší napětí, než spotřebitel na druhé straně získá. Také supravodivé magnety jsou mnohem efektivnějšími generátory elektřiny než soudobá zařízení. Za použití vysokoteplotních supravodičů se dá s dvakrát menším generátorem dosáhnout několikrát vyšší efektivity než s dnešními monstry. 9

10 SQUID Jedná se o zkratku anglických slov: Superconting Quantum Interference device. Česky by se tento název dal přeložit jako sépie. SQUID je souhrnný název zařízení používaných k měření změn magnetických polí. Tato zařízení jsou velmi citlivá a používají se všude, kde lze měřenou veličinu převést na magnetický tok. Uplatnění nacházejí především v lékařství, kde se pro svoji citlivost používají v magnetické resonanci, či k měření magnetických polí v lidském mozku Využití v budoucnosti V budoucnosti je plánované použití supravodivých materiálů v přechodech, které by mohly tvořit základní pohony futuristických počítačů, ale i motorů aut, lodí a vlaků, či ve vesmírném průmyslu. Další efektivní využití by supravodivost mohla nalézt v armádních zařízeních, kde by mohla být využita jako zbraň rušící nepřátelská zařízení fungující na elektrický proud. Taková zbraň by tedy dokázalo zničit téměř veškerou nepřátelskou techniku. Podle odtajněných dokumentů vložila americká armáda od roku 2006 do vývoje těchto zbraní již 22 miliard dolarů. 10

11 2 Magnetická levitace 2. 1 Objev a princip magnetické levitace Objev jevu Při objevu magnetické levitace hrály velkou roli soudobé pokroky v dosahování velmi nízkých teplot a výzkumu supravodivosti. Až do roku 1933 byly supravodiče považovány pouze za látky s velmi nízkým elektrickým odporem. Tohoto roku ovšem Walter Meissner a R. Ochsenfeld objevili, že supravodiče mají taktéž schopnost dokonale vytlačovat magnetické pole ze svého objemu. Tento jev se nazývá perfektní diamagnetimus a nazývá Meissnerův efekt Princip Magnetická levitace, maglev, nebo magnetická suspenze je metoda, při které je není objekt nadnášen ničím jiným než právě působením magnetického pole. Magnetická síla se tedy v maglevu používá k vyrovnání přirozené gravitační síly. Dva hlavní faktory potřebné k uskutečnění magnetické levitace jsou vztlaková síla, která musí poskytovat dostatečnou sílu překonávající gravitaci a stabilita; magnety musí být stabilizovány, aby jeden z nich spontánně nesklouznul nebo se nepřevrátil, čímž by magnetické působení neutralizovalo. Magnetické materiály i celé systémy jsou schopné se vzájemným působením přitahovat, či odpuzovat v závislosti na velikosti a síle svého magnetického pole a vzájemné vzdálenosti. Ten nejjednodušší příklad tohoto jevu by byl jednoduchý dipólový magnet lokalizovaný uvnitř magnetického pole jiného dipólového magnetu orientovaný právě tak, že by k sobě oba magnety mířily stejným pólem, aby se přitahovaly, či odpuzovaly. Earnshawův teorém dokazuje, že při využívání paramagnetických materiálů (například paramagnetických kovů) je levitace nemožné dosáhnout překonání gravitace. 11

12 V případě použití těchto materiálů jsou na sebe působící magnety silně nestabilní; levitující magnet má tendenci sklouzávat a přetáčet se. Je dokázáno, že v tomto případě nelze dosáhnout stability. Statická stabilita Statická stabilita znamená, že každá drobná odchylka jednoho ze dvou magnetů od rovnovážného stavu zapůsobí na magnety energií, která je posune zpět do rovnovážného bodu. Dynamická stabilita Za dynamicky stabilní se považuje právě taková magnetická levitace, u které při jakýchkoliv vibracích, či jiných jevech narušujících stabilitu magnetů, dojde samovolně k opětovné stabilizaci magnetů pouze efektem magnetické přitažlivosti Praktické využití magnetické levitace Vysokorychlostní železnice Na rozdíl od obyčejných kolových železnic, tratě pro rychlovlaky s originálním názvem Maglev jsou tvořeny pomocí supravodivých magnetů. Tyto magnety jsou zabudovány i na spodní straně vlakové soupravy. Vzájemným působením obou skupin je možné vlak nadzvednut 5 až 10 centimetrů nad povrch tratě a současně přesunovat vpřed. Tyto vlaky jsou teoreticky schopny dosahovat neomezených rychlostí; bohužel jsou ale stále omezovány vlastní hmotností a odporem vzduchu. Nejrychlejší vlak postavený na tomto principu dosáhl v roce 2003 rychlostního rekordu 581 km/h. 12

13 Levitující magnetická ložiska Vývoj tohoto typu ložisek začal již v polovině 20. století. Dnes se magnetická ložiska již běžně vyrábí v širokém sortimentu. Pevná a rotující část ložiska jsou v prostoru udržovány magnetickým polem ve stálé poloze, aniž by s navzájem dotýkaly. U klasických kluzných ložisek vzniká mezi pánví a hřídelí olejový film. Na rozdíl od kluzných ložisek mají magnetická několik zásadních výhod; minimální odpor, při jejich provozu nevzniká hluk, nedochází ke ztrátám třením ani k následnému oteplení. Mají dlouhou životnost, protože se neopotřebovávají, mohou pracovat v extrémních podmínkách, při mimořádně vysokých rychlostech, při vysokých i nízkých velmi teplotách, v chemicky agresivním prostředí, v páře i ve vakuu. Na druhou stranu oproti klasickým ložiskům existuje jedna obrovská nevýhoda magnetických ložisek. Potřebují elektrické zařízení dodávající jejich energii, což snižuje jejich spolehlivost. Zabírají tím více prostoru a jejich cena se podstatně zvyšuje Ultratenké klávesnice využívající magnetickou levitaci Na veletrhu Computex bylo představeno několik nových technologií, které v budoucnu přispějí k výraznému ztenčení notebooků. Tato inovativní technologie má potenciál budoucí generace notebooků ještě zeštíhlit. Prototyp této klávesnice nazvané Maglev od společnosti Darfon byl k vidění právě na Computex. Nižší profil kláves je zajištěn využitím magnetů namísto tradičních gumových membrán, které jsou k vidění u většiny současných běžných notebooků. Tlačítka tak v podstatě levitují díky odpuzujícím se magnetům. Díky využití magnetů tak klávesy nemusí být usazeny v kolébkách, čímž se výrazně ušetří prostor a klávesnice je tak podstatně nižší. Prototyp klávesnice představený na veletrhu Computex měl skutečně velice nízký zdvih i profil. Podle serveru CNET byly ale klávesy tak blízko k samotnému tělu notebooku, že na nich bylo dosti obtížné psát. Po vyjmutí klávesnice z šasi notebooku se na ní ale prý píše dobře. Další nespornou výhodou Maglev klávesnice je také její životnost. Ta by se měla údajně pohybovat kolem 15 milionů úhozů, zatímco životnost tradičních notebookových klávesnice se pohybuje kolem 10 milionů úhozů. Darfon slibuje, že první notebooky s jejich 13

14 klávesnicí by se na trhu mohly objevit v druhé polovině letošního roku. Otázkou zůstává, který výrobce si tuto technologii osvojí jako první a začne tento koncept využívat Využití magnetické levitace v budoucnosti Ve vesmírném inženýrství Magnetická levitace může najít mnohá uplatnění ve projektech kosmického cestování. Vzhledem k velice nízkým teplotám ve vesmíru odpadají problémy s umělým zchlazováním magnetů, což z vesmíru dělá pro technologie založené na tomto jevu téměř ideální prostor. Jedním ze smělých futuristických projektů je například katapult StarTram. Jde doslova o katapultovací zařízení vytvořené z maglevů, které by se mělo tyčit až do výšky dvaceti kilometrů nad povrch země. Projektily vystřelované z tohoto zařízení by podle výzkumů inženýra vesmírných technologií Georgie Maisse měly pohodlně dosáhnout oběžné dráhy země. Momentálně se počítá se dvěma modely této dopravy. Jeden zahrnující pouze převážení nákladu a druhou otevřenou pro vesmírný turismus. V každém případě by šlo o variantu mnohem levnější a elegantnější než moderní vystřelování raket pomocí tun paliva. A ve vesmíru samotném by se maglev dal využít ještě dokonaleji. Například u Mezinárodní vesmírné stanice, kde připojování každé nové součásti trvá hodiny práce, by se mohly dva moduly jen jednoduše spojit pomocí magnetů. Tato metoda by navíc poskytovala i možnost opětovně dvě části rozpojit a znovu spojit. V budoucnosti by tedy mohly existovat gigantické vesmírné stanice elegantně přetvářející svoji vlastní podobu dle momentální potřeby své posádky. 14

15 3 Piezoelektrický jev 3. 1 Objev a princip piezoelektrického jevu Objev jevu Piezoelektrický jev, při kterém materiál generuje elektrické napětí v důsledku teplotních změn byl zkoumán již v 18. století Carlem Linnauesem a Franzem Aepinusem. Z výsledků svých zkoumání vyvozovali, že mezi těmito jevy existuje určitá spojitost, ovšem jejich experimenty tuto teorii nikdy nepotvrdily. První demonstraci přímého piezoelektrického jevu předvedli v roce 1880 bratři Pierre a Jacques Currieovi. Kombinací svých znalostí z oborů pyroelektricky a pochopení krystalových struktur dokázali vytvořit napětí po zahřátí turmalínu, křemene, topazu a dokonce cukrové třtiny. Currieovi ovšem nepředpokládali existenci piezoelektrického jevu v případě deformace krystalu. Existence tohoto jevu musela být matematicky vydedukována Gabrielem Lipmannem roku Currieovi po zjištění této teorie okamžitě začali s experimenty které tuto funkci prokázali jako skutečnou a dále se věnovali studiím spojeným se vznikem elektrického proudu v případě deformací krystalové mřížky. Po několik dalších dekád zůstal piezoelektrický jev pouze jako laboratorní kuriozita. Vědci se více zabývali prací ve výzkumu krystalových mřížek než samotného piezoelektrického jevu. Zlom nastal roku 1910 v souvislosti s vydáním knihy Woldemar Voigt's Lehrbuch der Kristallphysik (Učebnice krystalové fyziky), která popisovala 20 přírodních krystalů schopných produkovat elektrické napětí a vysvětlila princip této funkce Princip Funkce piezoelektrického jevu je spojena s existencí elektrické dipolarity v pevných látkách. Při mechanickém namáhání piezoelektrické látky dochází na stlačených plochách ke generaci elektrického napětí. Jedná se o polarizaci látky tlakem. 15

16 Při příliš vysokých teplotách dochází u krystalů ke ztrátě schopnosti generovat elektrické napětím protože je narušeno uspořádání iontů. Každý materiál má svoji charakteristickou teplotu nazývající se Curieova teplota. Piezoelektrický jev má dvojí dělení: Přímý piezoelektrický jev Přímý piezoelektrický jev vzniká se projevuje generací elektrického náboje na povrchu látky v důsledku její deformace. To znamená, že se od sebe elektrická těžiště kladných a záporných iontů vzdálí. Nepřímý piezoelektrický jev Opak přímého jevu, tedy deformace piezoelektrické látky v důsledku vystavení elektrickému napětí Praktické využití piezoelektrického jevu Piezoelektrický jev v zapalovačích Piezoelektrický jev je využíván dokonce v něčem tak obyčejném jako jsou zapalovače. Součást zapalovače příhodně pojmenovaná piezo se mimo jiné skládá z krystalu syntetického křemene, do kterého při zmáčknutí zapalovače udeří pružinou hnané kladívko a deformací jeho krystalové struktury vznikne jiskra. Ta je odvedena do jiskřiště, kde zapálí plyn. Stejný princip je použit u všech plynových zapalovačů (např. ve sporáku) Piezoelektrické oscilátory ve vysokofrekvenční technice Oscilátory jsou všechna zařízení, která vytvářejí periodicky proměnné průběhy fyzikálních veličin. Jsou to zařízení, které umí generovat napětí sinusového průběhu. Oscilátory řízené krystalem se vyznačují svojí vysokou stabilitou. Řídící člen je tvořen destičkou potřebného tvaru vyříznutou z křemene, umístěnou mezi dvěma kovovými 16

17 elektrodami. Na ně vedené střídavé napětí způsobuje mechanické kmity krystalového výbrusu Elektrické motory Motory elektrických automobilů jsou další technologií využívající piezoelektrický jev. Na rozdíl od svých zážehových protějšků je podstatou jejich funkce elektrickým proudem vyvolaná deformace povrchové vrstvy statoru, která se převede na rotační energii pohánějící motor. Elektrické motory se rozdělují na: piezoelektrické motory využívající stojaté vlny, využívající postupnou elastickou vlnu, využívající mód dvojité vibrace, využívající vícenásobný vibrační mód a hybridní (využívající dva nezávisle pracující vibrační systémy) Budoucí použití Jedním se zajímavých projektů využívajících piezoelektrický jev je například projekt Soundscraper skupiny futuristických francouzských designérů. Soundscraper je návrh gigantického mrakodrapu využívajícího městský ruch (tedy vibrace vyvolané zvukovými vlnami) k výrobě vlastní elektrické energie. Vzhledem k originálnosti této myšlenky nejsou zveřejněny žádné detaily, ale můžeme se domnívat, že uvnitř komplexu bude umístěno zařízení zvyšující resonanci zvukových vibrací natolik, aby krystalické materiály byly schopné vytvořit dostatek elektrické energie pro zásobování svých obyvatel. Další možnosti uplatnění by mohl piezoelektrický jev nalézt v podobě generátoru umístěného na tlumiči každého kola elektromobilu nebo hybridního automobilu. Takto instalovaný piezoelektrický generátor by potom spolu s funkcí tlumiče automobilu využíval rázy kol způsobené při přejíždění po nerovnostech vozovky. Vygenerovaná energie by poté mohla být pomocí elektroniky upravena k použití jako další pomocný zdroj energie k dobíjení akumulátoru hybridních a elektrických vozidel. Dojezd elektromobilů a úspora paliva u hybridních automobilů je závislá na stavu nabytí akumulátoru, a proto každý příspěvek energie k dobíjení je v těchto systémech přínosem ke zvyšování celkové účinnosti pohonu. Piezoelektrický generátor, takto umístěný na tlumičích rázu nebo tlumičích vibrací, by se podobně jako u automobilu dal i u dalších strojů a spotřebičů ke zvýšení využití jejich energie. 17

18 4 Urychlovače částic 4. 1 Vývoj a princip částičových urychlovačů Urychlovač částic je zařízení používající elektromagnetická pole k vysokorychlostnímu pohonu nabytých částic v přesně určených drahách. Nabyté částice (ionty, pozitrony, elektrony) jsou kinetickou energií jednou, či opakovaně urychleny. Jejich pravděpodobně nejznámější využití je k výzkumu elementárních částic, ale hojně se využívají i v technické praxi. Existují dva základní typy rozdělení urychlovačů; lineární a obloukové Lineární urychlovače částic Lineární urychlovače využívají ke svojí funkci pouze elektrické pole. Jsou tvořeny dlouhou trubicí obsahující řadu válcových elektrod, které vystřelenou částici urychlují na několika místech. Délka jednotlivých elektrod je volena tak, aby se při průletu částice trubicí stihla měnit její polarita; s narůstající požadovanou rychlostí částice tedy musí růst velikost elektrod. Výhodou lineárních urychlovačů je jejich poměrně jednoduchá konstrukce. Klasickým příkladem lineárního urychlovače je iontová trubice. Jedná se o jednu z prvních konstrukcí urychlovačů částic založenou na elektrostatickém principu. Původní modely se stavěly ze skla, později se s narůstající náročností na výšku napětí přešlo na porcelán, který se používá i dnes. Velké iontové trubice byly součástí laboratoří minulého století; v dnešní době jsou jejich malé protějšky jedním ze základních komponentů klasických televizních obrazovek Kruhové urychlovače částic Neboli synchrotrony jsou nejvyspělejší a nejsilnější typy částičových urychlovačů. Synchrotrony sestávají z velké kruhově zakřivené trubice, skrz kterou cestují nabyté částice. Trubice je obklopena magnety udržující částice v pohybu jejím centrem. Ty oběhnou kruhový urychlovač než jsou dostatečně nabyté. Aby se dosáhlo zakřivení trajektorie průletu částic, síla magnetů je zvyšována adekvátně k energii nabytých částic. V několika vteřinách částice získají energie vyšší než 1 GeV a jsou vystřeleny proti svým protějškům, aby při kolizi vytvořily směs elementárních částic potřebnou k vědeckému výzkumu. 18

19 Princip synchrotronu může být aplikovaným buďto na elektrony nebo elektrony. Každopádně většina velkých kruhových urychlovačů je konstruována na principu proton synchrotron. Největším urychlovačem tohoto druhu je LHC Praktické využití urychlovačů částic Velký hadronový urychlovač Velký hadronový urychlovač (LHC Large Hadron Collider; v doslovném překladu velký hadronový srážeč) je největší urychlovač částic na světě. Je lokalizován ve Švýcarsku mezi pohořím Jura a Ženevským jezerem a v obvodu měří přibližně 27 kilometrů, jde tedy o největší mechanické zařízení světa. Svoji práci zahájil 10. září v roce Na jeho vývoji a současné udržování ve funkci pracuje přes vědců a inženýrů z celého světa. LHC je instalován v hloubce 150 metrů pod zemí v tunelu původně konstruovaném pro Velký elektron-pozitronový urychlovač, přestože jeho součástí jsou i budovy postavené na povrchu. Tyto obsahují například ventilace, kompresory, chladící zařízení a ovládací stanice. Výsledky měření LHC jsou zásadní pro vědce zabývající se jadernou fyzikou. Výsledky zkoumání elementárních částic mohou otevřít nové dveře vědě a odhalit základní složky vesmíru. Přestože se částice srážejí asi 30 milionkrát každou vteřinu, urychlovač částic produkuje přibližně 20 srážek za každých 200 miliard vystřelených částic. ALICE ALICE je název souhrnný název primárních a veřejnosti nejznámějších experimentů odehrávajících se v urychlovači částic. Jedná se o akronym anglických slov: A large ion collider experiment a jde o jeden z největších světových experimentů fyziky zaměřených na zkoumání hmoty v tom nejmenším měřítku. Tento projekt vyžaduje mezinárodní spolupráci více než 2000 vědců, inženýrů a techniků, zahrnující okolo 350 studentů kvantové fyziky pocházejících ze 154 institutů okolo celého světa. Otázky, které si experiment dává za cíl zodpovědět jsou: 19

20 - co se stane s hmotou při zahřátí krát vyšší než teplota středu Slunce? - Proč protony a neutrony váží stokrát víc než kvarky, ze kterých jsou tvořené? - Mohou být kvarky obsažené v protonech a neutronech odděleny? Hadronová terapie Hadronová terapie je metoda externální částicové radioterapie využívající paprsky nabytých protonů, neutronů a pozitivních iontů k léčení rakoviny. Nejzákladnější formou této metody je protonová terapie existující od roku Přestože fotony užité v x-ray, či gama-ray terapii mohou být také považovány za částice, k protonové terapii se nezapočítávají. Elektronová terapie je většinou zasunuta do svojí vlastní kategorie, a právě proto se k částicvé terapii častěji referuje jako k hadronové. Hadronová terapie funguje na principu vystřelování ionizujících částic na rakovinotvorné buňky. Tyto částice poškodí vnitřní DNA buněk, což vede ve většině případů k jejich okamžité smrti. Vzhledem k částečné schopnosti regenerace rakovinotvorných buněk, ale metoda není definitivním řešením. Předminulý rok slavila San Francizská univerzita Standfort již padesát let od začátku využívání lineárních urychlovačů v boji s nádory. Její lékařský urychlovač nebyl sice úplně první, protože jej o tři roky předběhla Evropa, konkrétně Anglie. Přesto je to ten, který rozhodující měrou přispěl k obrovskému využití těchto zařízení. Elektrony urychlené tímto urychlovačem produkovaly rentgenové záření, které mohlo být velmi přesně zacílené a jen to umožnilo zlikvidovat nádor zasahující zbývající funkční oko dvouletého chlapce, bez toho, aby byla poškozena jeho funkčnost. To umožnilo v roce 1956 zachránit zrak u tohoto prvního pacienta. Dnes jsou tyto urychlovače velice flexibilní zařízení umožňující využití několika energií rentgenového záření i elektronů a nastavení nejvhodnějšího režimu ozařování pro daný nádor. Umožňují velmi přesné zacílení svazku a průběžné korekce na pohyb těch pacientových orgánů, které nelze fixovat. Odhaduje se, že počet pacientů léčených těmito zařízeními se za celou dobu jejich využívání blíží ke stovce milionů a v současnosti jejich počet představuje zhruba polovinu celkově ozařovaných pacientů. 20

21 Betatron byl poprvé léčebně použit v roce Jde o zařízení urychlující elektrony na kruhové dráze. Mezi dvěma póly elektromagnetu je umístěna vzduchoprázdná trubice ze skla nebo porcelánu (urychlovací komora). Do ní se tangenciálně v přesných časových intervalech vystřelují elektrony z katodové trubice, tzv. injektoru. Tím, že se rychle letící elektrony dostávají do magnetického pole, zakřivuje se jejich dráha a pokračují po kruhové dráze, na niž se pak soustavně urychlují. V evakuované urychlovací trubici nenarážejí na žádný odpor a jejich rychlost se dokonce blíží rychlosti světla. Poté se magnetické a elektrické pole oslabuje, elektrony se začnou pohybovat po spirále směrem vně, kde buď vyletují (terapie rychlými elektrony), nebo dopadají na wolframový terčík, na kterém vzniká zabržděním rychlých elektronů velmi tvrdé brzdné rentgenové záření, dosahující energie až desítek MeV. A teď už ke slíbenému využití urychlovačů urychlujících těžší částice než elektrony. V tomto případě se ozařování provádí pomocí těžkých nabitých částic, patřících mezi hadrony. Tyto částice jsou urychleny na velmi vysoké rychlosti (energie). Nejčastěji se využívají protony. V čem spočívá výhoda použití těchto částic? Je dána způsobem jakým různé částice interagují s hmotou. Lehké částice foton nebo elektron mohou předat při srážce s elektronem v obalu atomu velmi velkou část své energie nebo úplně změnit směr svého letu. Foton při fotoefektu veškerou a při comptonovském rozptylu část, elektron při coulombovském rozptylu část. Naopak těžké hadrony, jako je třeba proton, předávají při takových srážkách jen velmi malou část energie a jejich směr letu se mění jen minimálně. Je to dáno čistě zákony zachování energie a hybnosti, tedy kinematikou srážky. Jestliže srážíme v kulečníku stejně těžké koule, předávají si i velmi velkou část energie a mohou i drasticky změnit svoji dráhu. Jestliže bychom vzali velmi těžkou kouli, měnila by při srážce s lehkými koulemi svoji dráhu minimálně. Hadrony tak při průchodu tkání ztrácejí energii postupně a pokud mají stejnou kinetickou energii, tak všechny doletí do zhruba stejného místa. 21

22 5 Závěr Cílem mé práce bylo popsat podle mého hodnocení nejdůležitější mladé fyzikální poznatky tohoto a minulého století. Dle mého názoru se mi povedlo vytvořit přehled nejznámějších z nich. Dále jsem čtenáře seznámil s historií objevů, vytvořil přehled využití těchto fyzikálních jevů při použití v praktickém životě, popsal výhody a nevýhody, které aplikace jednotlivých jevů přináší a předložil své domněnky o jejich možném využití v budoucnosti. Pro mě osobně bylo jedním z hlavních cílů vypracování této práce získání nových informací o moderních i budoucích technologiích a jejich vnitřních funkcích, a přestože jsem ze svých zdrojů nezjistil vše co jsem měl původně v plánu, v závěru jsem se svými poznatky poměrně spokojený. 22

23 6 Prameny 6. 1 Knižní RUBINSTEIN, Ariel. Objevy moderní fyziky (1. díl). Olomouc: Votobia, Objevy moderní fyziky, sv. 1. ISBN: (chybí) BUHKRE, Thomas. Převratné objevy fyziky, od Galileiho k Lise Meitnerové. Praha: Academia, ISBN: KRAUS, Ivo. Století fyzikálních objevů. Praha: Academia, ISBN: Internetové

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic Základní info technické zařízení, které dodává kinetickou energii částicím, které je potřeba urychlit nabité částice jsou v urychlovači urychleny

Více

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 1 I. Úvod Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů do angličtiny. Výsledek byl ale ne moc zdařilý. Bohrova disertační práce byla obhájena na jaře roku 1911

Více

Lineární urychlovače. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 24.11.2011 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.cz/urychlovace

Lineární urychlovače. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 24.11.2011 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.cz/urychlovace Lineární urychlovače Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 24.11.2011 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.cz/urychlovace Lineární urychlovače Elektrostatické urychlovače Indukční urychlovače Rezonanční urychlovače

Více

Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6

Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Dny otevřených dveří 2010 Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Datum a doba otevření: 4. 11. 9 až 16 hod. pro

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-1-3-3 III/2-1-3-4 III/2-1-3-5 Název DUMu Vnější a vnitřní fotoelektrický jev a jeho teorie Technické využití fotoelektrického jevu Dualismus vln a částic Ing. Stanislav

Více

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II. Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Jak funguje baterie?

Jak funguje baterie? Jak funguje baterie? S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Základem baterie

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-07 Téma: vodiče a izolanty Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

postaven náš svět CERN

postaven náš svět CERN Standardní model elementárních částic a jejich interakcí aneb Cihly a malta, ze kterých je postaven náš svět CERN Jiří Rameš, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Czech Teachers Programme, CERN, 3.-7. 3. 2008

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek - Prima Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Tělesa

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil. Experiment ATLAS Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns tj. s frekvencí 40 MHz Počet srážek 40 MHz x 20 = 800 milionů / s Počet kanálů detektoru je 150 mil. Po 1. úrovni rozhodování (L1 trigger)

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

Více

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne 18.10.2007. Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne 18.10.2007. Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne 18.10.2007 Odevzdal dne:... vráceno:... Odevzdal dne:...

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel

Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel 14. 2. 2008, IVANA VEJRAŽKOVÁ Aerogel vypadá jako materiál z nějakého sci-fi filmu nehmotná látka se vznáší v prostoru a výzkumní pracovníci ji přidržují

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: 19 09 29. 1. Součásti solární stavebnice

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: 19 09 29. 1. Součásti solární stavebnice Solární stavebnice New Generation Obj. č.: 19 09 29 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, velice nás potěšilo, že jste se rozhodla (rozhodl) pro koupi této solární stavebnice, která Vaše děti zasvětí (a

Více

Kam kráčí současná fyzika

Kam kráčí současná fyzika Kam kráčí současná fyzika Situace před II. světovou válkou Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie velkého

Více

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE Aleš Franěk, Kristýna Fendrychová 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: Tento článek by měl přiblížit základní myšlenku

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci! Základy magnetohydrodynamiky aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci! Osnova Magnetohydrodynamika Maxwellovy rovnice Aplikace pinče, MHD generátory, geofyzika, astrofyzika... Magnetohydrodynamika

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium Supravodiče doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium 1911 : studium závislosti odporu kovů na teplotě Rtuť : měrný odpor původní publikace : ρ < 10-8 Ω

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Skladování elektrické energie: e: Možnosti

Skladování elektrické energie: e: Možnosti Skladování elektrické energie: e: Možnosti VIDEO! Co s vyrobenou energií ze solárních nebo větrných elektráren, kterou ihned nespotřebujeme? Řešením je skladování. Zatím se ale vymlouváme na to, že nám

Více

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov Zeemanův jev Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov 1 Abstrakt Při tomto experimentu jsme zopakovali pokus Pietera Zeemana (nositel Nobelovy ceny v roce 1902) se

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

(??) Podívám-li se na něj, tak se musím ptát, co se nachází za hranicí prvního prostoru?

(??) Podívám-li se na něj, tak se musím ptát, co se nachází za hranicí prvního prostoru? Samozřejmě vím, že jsem mnoho Vašich dotazů nezodpověděl. Chtěl bych Vás ujistit, že jistě najdeme příležitost v některé z následujících kapitol. Nyní se pusťme do 4. kapitoly o prostoru s názvem Makroprostor

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace Ing. Pavel Oupický Oddělení optické diagnostiky, Turnov Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha Úvod Teorie vzniku a kvantifikace

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Člověk a příroda Fyzika Stacionární

Více

Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu.

Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu. Otázka č. 1 Tělesa můžeme různě upravovat a měnit, můžeme s nimi také pohybovat. Některými úpravami se mění těleso, jinými i látka, ze které je těleso složeno. V následující tabulce doplň ano ne. Postup

Více

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK Jana Nováková MFF UK Proč jet do CERNu? Plán přednášky 4 krát částice kolem nás intermediální bosony mediální hvězdy hon na Higgsův boson - hit současné fyziky urychlovač není projímadlo detektor není

Více

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou Vakuové součástky Hlavní dva typy vakuových součástek jsou obrazovky (osciloskopické, televizní) elektronky (vysokofrekvenční do 1 GHz, mikrovlnné do 20 GHz). Dále se dnes využívají pro speciální oblasti,

Více

Cvičení z fyziky 2013-2014. Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Cvičení z fyziky 2013-2014. Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Cvičení z fyziky 2013-2014 1. seminární práce Lasery Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle laseru 3 3 Kvantové jevy v laseru 3 3.1 Model

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty Známe už definitivní iti model vesmíru? Michael Prouza Klasický pohled na vývoj vesmíru Fid Fridmanovo řešení š í Einsteinových rovnic podle množství hmoty (a energie) se dá snadno určit osud vesmíru tři

Více

Baterie minulost, současnost a perspektivy

Baterie minulost, současnost a perspektivy Baterie minulost, současnost a perspektivy Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Vítězslav Bártl. květen 2013

Vítězslav Bártl. květen 2013 VY_32_INOVACE_VB16_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. <U) (Bl) ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1») (51) Int Cl.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. <U) (Bl) ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1») (51) Int Cl. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1») POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /22/ PřihláSeno 28 12 83 /21/ PV 10 050-83 238044

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Pokusy s indukčním vařičem

Pokusy s indukčním vařičem Pokusy s indukčním vařičem Peter Žilavý Univerzita Karlova v Praze, Matematicko fyzikální fakulta Abstrakt Indukční vařič je dnes snadno dostupným elektrickým spotřebičem. Jak pracuje? Proč na něm nelze

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum: 20.09.2013

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum: 20.09.2013 Název: Školitel: POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD René Kizek Datum: 20.09.2013 Základy počítačové tomografie položil W. C. Röntgen, který roku 1895 objevil paprsky X. Tyto paprsky,

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ 9.1. Snímače síly 9.2. Snímače tlaku 9.3. Snímače kroutícího momentu 9.4. Snímače zrychlení 9.1. SNÍMAČE SÍLY dva základní principy: 9.1.1.

Více

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra 445 37 MOLEKULY Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra Soustava stabilně vázaných atomů tvoří molekulu. Podle počtu atomů hovoříme o dvoj-, troj- a více atomových molekulách.

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Urychlovače nabitých částic

Urychlovače nabitých částic Urychlovače nabitých částic Osnova přednášky 1. Úvod, základní třídění urychlovačů, historie, 2. Pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli, vedení svazků částic 3. Lineární urychlovače elektrostatické,

Více

Koronové a jiskrové detektory

Koronové a jiskrové detektory Koronové a jiskrové detektory Charakteristika elektrického výboje v plynech Jestliže chceme použít ionizační účinky na detekci jaderného záření, je třeba poznat jednotlivé fáze ionizace plynu a zjistit

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Vzdělávací obor -- Obchodní akademie / Informační technologie --

ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Vzdělávací obor -- Obchodní akademie / Informační technologie -- Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Elektrická vodivost, supravodivost Autor Mgr. Emilie Kubíčková Datum 6.

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu 5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se s lineárním absorpčním koeficientem a jeho závislostí na tlaku vzduchu a použitých stínících

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

A Large Ion Collider Experiment

A Large Ion Collider Experiment LHC není pouze Large Hadron Collider ATLAS ALICE CMS LHCb A Large Ion Collider Experiment Alenka v krajině ě velmi horké a husté éjaderné éhmoty a na počátku našeho vesmíru Díky posledním pokrokům se v

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Princip funkce stejnosměrného stroje

Princip funkce stejnosměrného stroje Princip funkce stejnosměrného stroje stator vytváří konstantní magnetický tok Φ B, který protéká rotorem a) motor: do rotoru je přiváděn přes komutátor proud na rotoru je více vinutí, komutátor připojená

Více

Červen 2009 RF048. Robert Bosch GmbH Postfach 10 60 50 70049 Stuttgart

Červen 2009 RF048. Robert Bosch GmbH Postfach 10 60 50 70049 Stuttgart Červen 2009 RF048 Lithio-iontové baterie výzvy a milníky ve vývoji pro použití automobilovém průmyslu Dr. Joachim Fetzer Výkonný Vice prezident SB LiMotive Přednáška k 59. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický

Více

1. přeshraniční Zemská výstava

1. přeshraniční Zemská výstava 1. přeshraniční Zemská výstava Český Krumlov Regionální muzeum v Č. Krumlově: výstava nerealizovaných projektů od středověku do roku 1989 s názvem Co by, kdyby Židovská synagoga: 4 fotografové, 2 země,

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

9. Fyzika mikrosvěta

9. Fyzika mikrosvěta Elektromagnetické spektrum 9.1.1 Druy elektromagnetickéo záření 9. Fyzika mikrosvěta Vlnění různýc vlnovýc délek mají velmi odlišné fyzikální vlastnosti. Různé druy elektromagnetickéo záření se liší zejména

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

Dny vědy a techniky v Plzni 2009 (14. 19. 9. 2009)

Dny vědy a techniky v Plzni 2009 (14. 19. 9. 2009) Dny vědy a techniky v Plzni 2009 (14. 19. 9. 2009) Tisková zpráva ze dne 8. 9. 2009 Dny vědy a techniky v Plzni 2009 jsou již čtvrtým ročníkem úspěšné populárně naučné výstavy, kterou pořádá Západočeská

Více

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásiče kouře Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A 2. Jaderná fyzika 9 2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A V této kapitole se dozvíte: o historii vývoje modelů stavby atomového jádra od dob Rutherfordova experimentu;

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více