BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zpoplatnění letecké dopravy. Eva Jiřincová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zpoplatnění letecké dopravy. Eva Jiřincová"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zpoplatnění letecké dopravy Eva Jiřincová 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Zpoplatnění letecké dopravy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. Eva Jiřincová 2

3 Poděkování Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala především vedoucímu bakalářské práce JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D., za odbornou pomoc, vedení, přínosné konzultace a čas, který mi věnoval při zpracování této práce. Děkuji všem, kteří byli ochotní a vstřícní při poskytování informací a zodpovídání dotazů, díky kterým jsem do své práce mohla vnést stopy praxe a kromě textových částí ji obohatit o číselná data. 3

4 Obsah ÚVOD VLIV LETECKÉHO PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Legislativní úprava Hluk Přímý vliv letecké dopravy na životní prostředí Letiště Praha vs. životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Hluk VEŘEJNOPRÁVNÍ POPLATKY V LETECKÉ DOPRAVĚ Daně na pohonné hmoty Proces harmonizace Celní správa Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Závislost destinace na dodavateli pohonných hmot Důvody pro volbu místa a množství paliva Ekonomičnost tankování ve vazbě na letovou vzdálenost a hmotnost letadla Úhrady za letenky Koupě letenky Z čeho se skládá cena letenky Poplatek za bezpečnost Úhrada ceny letenky EMISNÍ POVOLENKY Vývoj cen emisních povolenek Emisní povolenky výhoda či nevýhoda pro podnikatele Národní program snižování emisí Národní alokační plán Emisní povolenky v letecké dopravě Jak to bude v praxi SOUKROMOPRÁVNÍ POPLATKY V LETECKÉ DOPRAVĚ Poplatky za letadla Poplatky za pouţití letišť Poplatky za letové navigační sluţby

5 4.2 Poplatky za služby pro cestující Poplatky za zavazadla České aerolinie České aerolinie Cargo Iberia Lufthansa Přeprava nákladu ÚSPORNÁ OPATŘENÍ LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

6 ÚVOD Bakalářskou práci na téma Zpoplatnění letecké dopravy jsem zvolila na základě několikaletých zkušeností. Přesto jsem znalosti v oblasti, která je klíčová pro tuto práci, tedy v oblasti daní a poplatků, musela čerpat od základů, neboť se s touto problematikou jednak v praxi nesetkávám, jednak zaznamenala za poměrně krátkou dobu řadu legislativních změn. Kromě zmíněných daní a poplatků, které se pohybují ve veřejnoprávní a soukromoprávní rovině, ale povaţuji za důleţité věnovat pozornost vlivu letecké dopravy na ţivotní prostředí. S touto oblastí souvisí otázka emisních povolenek, do jejichţ systému obchodování bude brzy letecká doprava zahrnuta, ale i otázka vlivu současné ekonomické situace ve světě na oblast letectví. Těţištěm práce jsou daně a poplatky v letecké dopravě, zejména spotřební daně v souvislosti s pohonnými hmotami, dále je charakterizován dlouhodobý proces daňové harmonizace na evropské úrovni a úloha celní správy, která je správcem všech spotřebních daní. Klíčovým zákonem této oblasti je zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. V tomto pramenu nalezneme úpravu všech pěti spotřebních daní, které jsou v současné době v České republice vybírány. Lze jedině souhlasit s tvrzením, ţe právní úprava spotřebních daní není vůbec jednoduchá. Kaţdá z daní má svá specifika a orientace v zákoně jako celku vyţaduje hlubší prostudování. I kdyţ zmíněný zákon upravuje letecké pohonné hmoty a stanovuje jejich sazby, v ustanovení o několik paragrafů dále se dovídáme o osvobození od daně. I v této části, která je na první pohled věnovaná daňové problematice, nacházíme propojení s oblastí ţivotního prostředí, a to v souvislosti se stále se zvyšujícím mnoţstvím pouţitých leteckých pohonných hmot. Provozovatelé letadel (hovořme o českých dopravcích), hlavně pak jejich piloti, se denně setkávají s otázkou, zda palivo potřebné na let do destinace (a ve většině případů i zpět) mají natankovat v destinaci odletu, příletu, na oba úseky či pouze na jeden. Důvody pro rozhodnutí jsou ekonomické; různými výpočty, které berou v úvahu ceny za pohonné hmoty, váhu, obsazenost letadla a počasí, se zjišťuje ta nejekonomičtější varianta. Kromě zmíněných ukazatelů jsou v kaţdé destinaci placeny poplatky za stání letadla na ploše a také za přistavení cisterny. Na kaţdý let je vţdy přiděleno minimální mnoţství paliva, které musí vystačit na nahození motorů, pojíţdění, let na cílové letiště, případný let na záloţní letiště a vyčkávání 30 minut nad záloţním letištěm. Dne 11. ledna 2010 schválila vláda novelu zákona o emisním obchodování, ze které vyplývá, ţe od roku 2012 budou do evropského systému obchodování s emisními povolenkami zařazeni všichni letečtí provozovatelé, jejichţ letadla přistávají nebo odlétají z letišť na území Evropské unie. Obchodování s emisemi funguje tak, ţe se nejdříve stanoví 6

7 hranice celkových emisí z jedné skupiny objektů, přičemţ náklady na emisi kaţdé tuny emisí potom určí trh. Systém obchodování s povolenkami by měl přinést investice do nových technologií, tedy efekt z tohoto zpoplatnění letecké dopravy by měl být významný. Významné částky na fakturách leteckých dopravců tvoří poplatky za pouţití letišť a za letové navigační sluţby. V těchto dvou skupinách se skrývá několik druhů poplatků, mezi které patří přistávací poplatky, parkovací poplatky, poplatky za pouţití letiště cestujícími, poplatky za přibliţovací a letištní sluţby řízení letů a poplatky za pouţití traťových sluţeb. Do této skupiny se dají zahrnout i poplatky související s obslouţením letadla, jako jsou poplatky za úklid letadla, napojení na zdroj energií, odmrazování nebo třeba tankování. Práce je obsahově rozvrţena s důrazem na zmíněné daně a poplatky, ale souběţně je věnována pozornost také oblasti ţivotního prostředí a moţným úsporným opatřením. Letecký průmysl patří mezi ta odvětví, jejichţ vývoj je velice rychlý, technologie jsou den ode dne lepší. Stále se zvyšující poptávka po letecké dopravě ovšem velice zatěţuje právě ţivotní prostředí, ve kterém všichni ţijeme a které bychom měli chránit a snaţit se, aby zůstalo zachováno přinejmenším v takové kvalitě, jako je dnes, i pro další generace. Důvodem pro změnu, vylepšení nebo pokrok obvykle bývá nějaký stimul. Výrobci letadel se snaţí své stroje zdokonalovat nejenom pro cestující, ale není jim lhostejný vliv těchto strojů na ovzduší, ve kterém létají, ani na krajinu, nad kterou přelétávají. Provozovatelé letadel jsou v této souvislosti povinni platit hlukové poplatky a jiţ zanedlouho budou muset pro vypouštění emisí kupovat povolenky. Právě poplatky, které provozovatelé musí platit, jsou jedním z důvodů, proč jsou výrobci nuceni ke změnám, které se projevují šetrnějším vlivem na ţivotní prostředí. Současná nepříznivá ekonomická situace ve světě má negativní vliv i na letecký průmysl. Jak jiţ bylo naznačeno, aby letecké společnosti byly respektovanou součástí leteckého průmyslu jako celku a mohly se účastnit různých společných profesních a obchodních akcí, potřebují získat finanční prostředky, o které vlivem klesající poptávky po osobní i nákladní dopravě přišly. Mnoho z nich se uchýlilo k důslednějšímu dodrţování postupů, upustily od občasné benevolence, jak tomu bývalo například u přepravy zavazadel, dále zavedly zpoplatnění sluţeb, které bývaly součástí standardu a ceny letenky, popřípadě některé sluţby v rámci úspor zrušily. Byly však zavedeny i zcela nové sluţby, které zvýší komfort cestujících. Špatná ekonomická situace některých leteckých společností měla za následek sniţování platů zaměstnanců, zkrácení pracovních poměrů, propouštění, rušení benefitů a v neposlední řadě rušení letů, odstavení či prodej letadel. Cílem této práce je objasnit vztahy v jednotlivých oblastech letecké dopravy, vysvětlit, jak fungují systémy daní a poplatků, dále charakterizovat některé pojmy a shrnout právní předpisy, které sledované oblasti upravují. Při zjišťování právních úprav bylo nutné 7

8 prostudovat i nařízení a směrnice Evropské unie, neboť mnoho českých zákonů je doplňováno transponováním unijních směrnic a nařízení. Zvolené téma je tématem multidisciplinárním. Přesto, ţe není jednoznačným tématem z oblasti finančního práva, na jednotlivá dílčí témata práce je nahlíţeno z různých hledisek, ale v první řadě právě z hlediska finančněprávního. O oblasti letecké dopravy bylo napsáno mnoho publikací, ovšem ţádná z nich nepojednává přímo o oblasti financí v kombinaci s právem. Proto informace pouţité pro tuto práci čerpám kromě několika málo kniţních publikací hlavně z právních předpisů, elektronických pramenů a podstatnou část tvoří údaje poskytnuté em. ová komunikace byla pro tuto práci velice důleţitým zdrojem informací, protoţe mnoho zde uvedených údajů nebylo moţné získat z veřejně dostupných zdrojů, ale pouze na základě oficiální ţádosti o informaci. 8

9 1 VLIV LETECKÉHO PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stav ţivotního prostředí nejenom v České republice, ale i na celé planetě má tendenci k neustálému zhoršování. Znečišťování ovzduší vede k zesílení skleníkového efektu, a tedy urychlení globálního oteplování Země, ke kyselým dešťům a ztenčování ozónové vrstvy. Roste znečištění vody i půdy. Původců znečištění je mnoho. Sektor dopravy je jedním z hlavních znečišťovatelů, a proto i letecká doprava má na negativním vývoji stavu ţivotního prostředí svůj podíl. Ke znečišťování prostředí dochází při spalování pohonných hmot, ale také při pouţití hasicích pěn, odmrazování drah a letadel, plnění leteckých pohonných hmot nebo i čištění toalet. Na jedné straně je zvyšující se poptávka po posílení letových řádů, na druhé straně snaha sníţit zatěţování ţivotního prostředí. S rostoucím počtem leteckých spojů narůstá poškozování ovzduší a vod, narůstá také zatíţení obcí přilehlých k areálu letišť, a to hlukem. Vliv letecké dopravy na ţivotní prostředí i na obyvatele je přísně sledován a díky novým technologiím se daří udrţovat uspokojivé hodnoty nejen v lokální míře, ale i v celoevropském a světovém měřítku. 1.1 Legislativní úprava Ţivotní prostředí je upravováno celou řadou právních předpisů. V 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, je charakterizováno takto: Ţivotní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Ochrana ţivotního prostředí je definována v 9 jako činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých sloţek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ţivotního prostředí jako celku. Mezi další zákony upravující oblast ţivotního prostředí patří např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, nebo zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Obecný základ tvoří Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.), ale také např. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí. 1.2 Hluk Kromě znečišťování půdy, vod a ovzduší má letecká doprava negativní dopad z hlediska hluku. V současné době je hluk povaţován za významný zdroj ohroţení ţivotního prostředí. 9

10 Obecnou právní úpravu ochrany před hlukem obsahuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Souvisejícími předpisy jsou správní řád a soudní řád správní. Zákon o ochraně veřejného zdraví definuje v 30 hluk jako zvuk, který můţe být škodlivý pro zdraví. Snahou kaţdé země, stejně jako kaţdého letiště i leteckého dopravce je sníţit hluk vznikající leteckou dopravou na minimum. Úroveň hluku se reguluje prostřednictvím norem pro hlukovou certifikaci letadel, vhodným územním plánováním okolí letišť, správným stanovením provozních postupů, finančními opatřeními, která nutí dopravce pouţívat tišší letadla, a také protihlukovými opatřeními, jeţ chrání obyvatele ve stanoveném okruhu letiště. Hluk způsobuje celou řadu závaţných zdravotních potíţí, a to jak fyzického, tak psychického rázu. Základní povinností provozovatele zdroje hluku je povinnost zajistit, aby hlukem nebyly překračovány stanovené hygienické limity. Zdroje hluku jsou často zároveň zdrojem vibrací, proto ve spojitosti s touto problematikou je nutné sledovat, zda daný provoz není v rozporu s právní úpravou před vibracemi. Ochrana zdraví a zdravých ţivotních podmínek lidí před hlukem je většinou realizována předpisy práva veřejného. Nadměrnému hluku je ale moţné se bránit i cestou práva civilního, a to především v případě, kdy selhaly orgány veřejné správy. Letadlo vytváří za letu hluk dvojího původu. Nejvýznamnější sloţkou je hluk pohonných jednotek. Aerodynamika letounu je druhým významným zdrojem hluku. U nových generací letounů jiţ moderní technologie umoţnily výrazné sníţení hladiny hluku v obou sloţkách. Provozní omezení a zákazy jsou uplatňovány jako restriktivní opatření, bránící nadměrnému hluku z provozu letadel nad hlukově citlivými místy (např. nemocnice) nebo v určitém čase (noční doba). Uvedená omezení lze porušit jen v případech zajišťujících bezpečnost letu. Nejvýznamněji ovlivňují hlukovou zátěţ v okolí letišť odletové a příletové postupy. Přiměřenost postupů pro sníţení hlukové zátěţe závisí na fyzické podobě letiště a jeho okolí. Bez ohledu na konkrétní specifika daného letiště jsou postupu pro vzlety a přistání zaloţená na následujících zásadách. Pro vzlety letadel jsou pouţitelné postupy v závislosti na tom, v které fázi vzletu má být hluk sníţen. Pro sníţení hlukové zátěţe během přistávání se vyuţívá plynulé klesání beze změn rychlosti a výkonu pohonných jednotek. Cílem je dosáhnout nepřerušovaného klesání při sníţeném výkonu a odporu tak, aby bylo moţné vysunout podvozek co nejpozději. Dodrţování postupů pro sníţení hluku je na odletových a příletových tratích monitorováno. Hladina hluku z provozu letadel je na největším českém letišti Praha-Ruzyně regulována Letištěm Praha a všichni dopravci platí za kaţdé přistání na letišti Ruzyně hlukové poplatky. Jejich výše je odvozena od maximální vzletové hmotnosti daného letadla 10

11 a jeho zařazení do příslušné kategorie hlučnosti podle hlukového certifikátu Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Letiště Praha zodpovídá za protihluková opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha-Ruzyně. K financování těchto opatření vyuţívá fondu hlukových poplatků Přímý vliv letecké dopravy na životní prostředí Obchodní letadla létají ve výšce 8 aţ 13 km, kde vypouštějí plyny a částice, které mění sloţení atmosféry a přispívají ke změně klimatu. Oxid uhličitý (CO 2 ) je vzhledem k velkému mnoţství emisí a dlouhé době, kterou přetrvává v atmosféře, nejvýznamnější skleníkový plyn. Vyšší koncentrace mají obecně známý přímý účinek na zahřívání zemského povrchu. Oxidy dusíku (NO x ) mají na klima dva nepřímé účinky. Při působení slunečního světla vedou ke vzniku ozónu, současně však sniţují koncentraci methanu ve vnější atmosféře. Jak ozón, tak methan jsou významnými skleníkovými plyny. Celkově převaţují účinky ozónu nad účinky methanu, a konečným výsledkem je tedy zahřívání zemského povrchu. Vodní pára vypouštěná letadly rovněţ přímo působí jako skleníkové plyny, protoţe však v důsledku sráţek zůstává v atmosféře jen velmi krátkou dobu, její účinek je malý. Moţnosti dále zmírňovat dopady letectví na klima obsahuje řada stávajících politik Evropského společenství (dále také ES) a členských států Evropské unie (dále také EU). Ty zahrnují kromě zvyšování růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti alternativních způsobů dopravy a rozšiřování obecného povědomí o nich zejména výzkum, řízení leteckého provozu a zdanění energie. Zatímco výzkum můţe zlepšit různé moţnosti do budoucna, efektivnější řízení letového provozu má velký význam v krátkodobé perspektivě. Lze např. sníţit spotřebu pohonných hmot zkrácením čekací doby letadel před odletem, vyuţíváním lepších letových tras a omezením doby, po kterou musí letadla setrvat ve vzduchu, neţ mohou přistát na přetíţených letištích Letiště Praha vs. životní prostředí Provoz kaţdého letiště vţdy významně ovlivňuje jeho okolí v oblasti rozvoje výstavby, dopravy, zaměstnanosti, rozvoje občanské společnosti i ţivotního prostředí, a to pozitivně i negativně. Vliv leteckého provozu na ţivotní prostředí je v zásadě téměř vţdy negativní, 1 České aerolinie : Životní prostředí [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csa.cz/cs/portal/company/about_us/environment.htm>. 2 EUR-Lex. 2006/428/ES : Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2006 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/result.do?t1=v4&t2=2006&t3=428&rechtype=rech_naturel&submit=hledat >. 11

12 Počet cestujících a proto je na místě otázka ochrany vod, ovzduší, protihlukových opatření, odpadového hospodářství, ale i péče o zeleň. V České republice je v této oblasti nejčastěji jmenováno Letiště Praha, které je největší v České republice, s nejvyšším počtem vzletů a přistání, stejně jako s nejvyšším počtem odbavených cestujících. Výkon letiště v počtu odbavených cestujících se ve sledovaném období, tj. od roku 1997 neustále zvyšoval, a to i v letech 2001 a 2002, kdy byl letecký průmysl negativně ovlivněn událostmi, které se staly 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Tento trend pokračoval aţ do roku 2008, kdy bylo na Ruzyni odbaveno celkem cestujících. Na základě čísel, která ukazovala neustálý nárůst cestujících, se po sečtení odbavených cestujících v roce 2007, kdy hodnota ukazovala , a tedy oproti roku 2006 nárůst o 7,4 %, očekávalo v roce 2008 prolomení hranice 13 milionů odbavených cestujících. Cestujících nakonec v roce 2008 bylo odbaveno přibliţně jen o necelých více neţ v roce Rok 2009 poprvé za dlouhá léta přinesl zklamání v počtu odbavených cestujících, neboť v uvedeném roce jich bylo odbaveno , tedy téměř o jeden milion méně. 3 Zpráva za rok 2009 ještě není k dispozici, tedy není znám důvod, kterému Letiště Praha tento pokles přisuzuje. Můţe jím být ona ekonomická krize, která je neustále jmenována ve všech souvislostech, nebo snad často kritizované ceny v české metropoli, či dokonce klesající zájem turistů a obchodních partnerů o srdce Evropy. Na úbytku cestujících se pravděpodobně podílí mnoho faktorů, ale doufejme, ţe v roce 2010 bude mít tato statistika opět stoupající tendenci. Počet odbavených cestujících na Letišti Praha v letech Rok 3 KREJČÍ, Eva. Žádost o poskytnutí informací; Vliv letecké dopravy na životní prostředí [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince března 2010 [cit ]. Letiště Praha : Zpráva o životním prostředí 2007 [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.prg.aero/cs/site/o_letisti/zivotni_prostredi/zpravy_o_zivotnim_prostredi/zivotni_prostredi_07.pdf>. 4 KREJČÍ, Eva. Žádost o poskytnutí informací; Vliv letecké dopravy na životní prostředí [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince 2009 aţ 17. března 2010 [cit ]. 12

13 1.4.1 Ochrana vod V oblasti ochrany vod disponuje Letiště Praha čistírnou kontaminovaných a odpadních vod. Provádí monitoring spotřeby chemických látek k zimní údrţbě ploch a odmrazování letadel, kvality vypouštěných odpadních vod, spotřeby pitné vody, odebrané spodní vody, mnoţství vypouštěných vod a kvality podzemních vod Ochrana ovzduší Letiště Praha je zařazeno do kategorie velkých kombinovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroji znečišťování ovzduší jsou stacionární spalovací zdroje, jako jsou např. výtopna či kotelny, mobilní zdroje (motorová vozidla pohybující se po letištních komunikacích), technologické zdroje (čerpací stanice pohonných hmot), chladicí a klimatizační zařízení Odpadové hospodářství Zvýšená pozornost je na Letišti Praha věnována odpadovému hospodářství, jehoţ cílem je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. V roce 2006 vstoupilo v platnost nařízení Komise Evropského společenství č. 1546/2006, které omezilo objem a mnoţství tekutin a gelů přepravovaných na palubách letadel. Veškeré tekutiny a gely nad stanovené mnoţství jsou při bezpečnostní kontrole cestujícím zadrţeny a končí jako odpad. Níţe uvedený graf zobrazuje celkové mnoţství odpadu na Letišti Praha v porovnání s celkovým mnoţstvím cestujících. Obě hodnoty mají stoupající tendenci a ve srovnání v jednotlivých rocích se příliš neliší, i kdyţ, jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, od roku 2007 jsou v grafu zahrnuty tekutiny a gely, které v předchozích letech nebyly cestujícím odebírány, a tedy se do statistik vyprodukovaného odpadu nezahrnovaly. Počet cestujících a vyprodukované mnoţství odpadu na Letišti Praha Počet cestujících ( tis./rok ) Množství odpadu ( t/rok ) 5 KREJČÍ, Eva, ŢÁKOVÁ, Petra. Žádost o poskytnutí informací, Žádost o informace [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince 2009 aţ 17. března 2010 [cit ]. 13

14 1.4.4 Hluk Dle informací ze zpráv, které na svých internetových stránkách zveřejňuje společnost Letiště Praha, není moţné jednoznačně popsat vývoj počtu pohybů letadel, jenţ má jistě zásadní vliv na hlukové zatíţení okolí letiště. I kdyţ graf obsahující informace o počtu odbavených cestujících na Ruzyni je jasný, cestujících přibývá (vyjma roku 2009), počet pohybů letadel v některých obdobích klesá, pak zase stoupá. Domnívám se, ţe moţným důvodem by mohla být skutečnost, ţe letadla jsou ekonomičtěji vytěţována, a tedy i pro vyšší počet cestujících je dostačující menší počet leteckých spojů. V roce 2009 došlo k 160 tis. pohybům letadel, zatímco o rok dříve to bylo 175 tis. V roce 2007 vzlétlo a přistálo obdobné mnoţství letadel jako v roce 2008 a to znamená 5% nárůst oproti roku I se zvyšováním pohybu letadel je pozitivní to, ţe není potřeba zvětšovat rozsah ochranného hlukového pásma. Ochranné hlukové pásmo vymezuje území, v němţ jsou nebo mohou být překračovány hygienické limity pro hluk z leteckého provozu pro denní nebo noční dobu. 6 Jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení hlukové problematiky je systém kontinuálního měření hluku z leteckého provozu a letových tratí, který se skládá ze stacionárních měřicích stanic, meteorologických stanic a mobilních stanic. 7 6 KREJČÍ, Eva. Žádost o poskytnutí informací; Vliv letecké dopravy na životní prostředí [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince 2009 aţ 17. března 2010 [cit ]. 7 Letiště Praha : Zpráva o životním prostředí 2007 [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.prg.aero/cs/site/o_letisti/zivotni_prostredi/zpravy_o_zivotnim_prostredi/zivotni_prostredi_07.pdf>. 14

15 2 VEŘEJNOPRÁVNÍ POPLATKY V LETECKÉ DOPRAVĚ Tato část práce se zabývá skupinou daní a poplatků, a proto je třeba hned v úvodu tyto dva pojmy vymezit. Daň je pojem ekonomický i právní, avšak v našem právním řádu není nijak přesně definován. Finanční teorie definuje daň jako povinnou, zákonem předem sazbou stanovenou částku, kterou více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněţního fondu bez poskytnutí ekvivalentního plnění. 8 Poplatek je peněţitou dávkou stanovenou zákonem, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů. Poplatek je na rozdíl od daně dávkou nepravidelnou s ekvivalentem, tedy je vybírán za protiplnění. 9 Článek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládá povinnost zákonné úpravy daňové povinnosti a stejně tak i poplatky musí být stanoveny zákonem. Pojmy daň a poplatek nejsou v právním řádu České republiky definovány. Pouze v zákoně o správě daní a poplatků v 1 odst. 1 je vyjádřena legislativní zkratka daň, podle níţ je daní kaţdá daň, poplatek, odvod, záloha na tyto příjmy a odvod za porušení rozpočtové kázně Daně na pohonné hmoty Pohonné hmoty jsou jedním z předmětů spotřební daně z minerálních olejů. Spotřební daně jsou zavedeny do daňového systému České republiky od Jejich reţim byl nejprve upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, který byl několikrát novelizován. Cílem bylo sbliţování právní úpravy spotřebních daní platné v České republice s právním reţimem Evropské unie. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby se přibliţovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se reţim osvobození od daně a podobně. Posledním krokem ve sbliţování právní úpravy spotřebních daní České republiky s právní úpravou Evropské unie bylo přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který byl vyhlášen dne 24. října Dokumentem pro harmonizaci spotřebních daní se stala směrnice Rady 92/12/EHS, o obecné úpravě, drţení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, která byla také jiţ několikrát novelizována Proces harmonizace O procesu harmonizace na úrovni Evropského společenství můţeme hovořit jako o dlouhodobém procesu, který začal jiţ v průběhu 60. let 20. století. Intenzivního rozsahu 8 RADVAN, M.; MRKÝVKA, P.; PAŘÍZKOVÁ, I. at al., Finanční právo a finanční správa-berní právo, 2008, s RADVAN, M.; MRKÝVKA, P.; PAŘÍZKOVÁ, I. at al., Finanční právo a finanční správa-berní právo, 2008, s RADVAN, M.; MRKÝVKA, P.; PAŘÍZKOVÁ, I. at al., Finanční právo a finanční správa-berní právo, 2008, s

16 potom nabyl aţ od roku 1992 po přijetí Maastrichtské smlouvy, která datovala vznik Evropského společenství k 1. lednu V procesu harmonizace byly nejprve vymezeny druhy výrobků, které budou harmonizaci podléhat. K tomu se přidruţila harmonizace základu daně, daňového osvobození a pravidel pro koloběh výrobků a oběh dokladů pro území Evropského společenství. Bylo téţ nutné určit, kdy bude výrobek zdaněn v zemi spotřeby a kdy v zemi původu, a stanovit pravidla pro vracení daně. Další otázkou byly sazby daní. Minimální sazby daní jsou stanoveny ve směrnicích Rady Evropského společenství v eurech. Při přepočtu na národní jednotky se pouţívá kurz prvního pracovního dne měsíce října předchozího roku, který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropského společenství. Po celou první polovinu prvního desetiletí 21. století byly oproti směrničním sazbám niţší sazby daně u zkapalněného plynu vyuţívaného jako pohonná hmota a v letech 2000 a 2001 také u tabáku. Naopak tuzemské sazby zejména u daně z lihu, šumivého vína a méně olovnatých benzinů směrniční sazby významně překračovaly. Vzhledem k tomu, ţe minimální sazby daně jsou přepočítávány z měnové jednotky euro, dalším faktorem ovlivňujícím splnění či nesplnění sazby daně je devizový kurz. Obecně lze říci, ţe posilování koruny vytváří výhodnější pozici pro splnění minimální sazby daně Celní správa Správcem spotřebních daní jsou orgány celní správy, která je v České republice podřízena Ministerstvu financí. Oblast celnictví je upravena zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, který vstoupil v platnost dne Ze zmíněného zákona mimo jiné vyplývá uspořádání státních orgánů v dané oblasti. Toto uspořádání tvoří hierarchická soustava státních orgánů, na jejímţ vrcholu je generální ředitelství cel jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností, následuje 8 celních ředitelství, tj. správní úřady s územní působností, a dále 54 celních úřadů, jejichţ působnost je také územní. 12 Celnímu úřadu se podává daňové přiznání a odvádí daň, oznamují se mu další skutečnosti týkající se povinností v souvislosti se spotřebními daněmi Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Oblast spotřebních daní upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Zákon je vnitřně členěn podle jednotlivých daní. Soustavu spotřebních daní tvoří daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Úvodní 11 SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice, 2009, s Celní správa ČR [online]. [Cit ] Dostupné z: <http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/stranky/zrizeni-ceske-celni-spravy.aspx>. 16

17 část zákona obsahuje pravidla společná pro všech pět spotřebních daní. Zvláštní ustanovení pak výlučně platí pro jednu konkrétní daň. Třetí část zákona je věnována zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků na stáncích, trţištích a jiných definovaných místech. V dalších dvou částech najdeme ustanovení hovořící o značení vybraných minerálních olejů. Tato problematika byla původně předmětem samostatného zákona, později ale byla celá agenda převedena do zákona o spotřebních daních. Šestá část se týká správních deliktů v oblasti tabákových a lihových výrobků. Závěr informuje o nabytí účinnosti zákona, novelách a můţeme zde nalézt odpovědi na některé otázky. Podle 7 zákona o spotřebních daních jsou předmětem daně vybrané výrobky, které jsou vyrobeny na území Evropského společenství nebo na daňové území společenství dovezené. U jednotlivých spotřebních daní je předmět daně vymezen s ohledem na typ vybraného výrobku. Předmětem spotřební daně z minerálních olejů ovšem nejsou pouze vybrané výrobky, zákon hovoří i o směsi. U některých skupin olejů je nutné sledovat i účel pouţití, tyto oleje jsou totiţ předmětem daně pouze v případě konkrétního pouţití, zpravidla pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla. Letecké pohonné hmoty patří do skupiny daní z minerálních olejů. Tato oblast je upravena v zákona o spotřebních daních. Dle tohoto zákona jsou plátci daně fyzické i právnické osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit. Dále 45 odst. 1 písm. a) zmíněného zákona říká, ţe letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury aţ jsou předmětem daně. Pod uvedenými kódy v celním sazebníku najdeme různé typy olejů, oleje pro určité pouţití nebo např. oleje lišící se obsahem síry. Kód nomenklatury definuje zákon o spotřebních daních v 3 písm. m) jako číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a společném celním tarifu. O povinnosti přiznat a zaplatit daň z minerálních olejů hovoří 46 zákona o spotřebních daních. Tato povinnost je vázána na jeden konkrétní den, kterým můţe být např. den pouţití nebo den prodeje olejů. Dle 9 zákona č. 353/2003 Sb. platí, ţe povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamţikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Uvedení výrobku do volného daňového oběhu definuje 3 písm. j) uvedeného zákona takto: kaţdé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z reţimu podmíněného osvobození od daně; kaţdá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo reţim podmíněného osvobození od daně; kaţdý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo reţim podmíněného osvobození od daně. Další povinností spojenou s touto problematikou je povinnost daň státu odvést. V okamţiku, kdy vznikne povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit, se daň stává součástí daňové evidence účetního subjektu. Samotným přesunem finančních prostředků na účet státu se poté naplňuje povinnost daň odvést. Zdaňovacím obdobím dle 17 zákona o spotřebních daních je kalendářní měsíc. Plátce daně musí vypočtenou výši daňové povinnosti přiznat. 17

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od 1. 1. 2012 k tiskopisu 25 540 GŘC - vzor č. 3 1) do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle 18 odstavec 1 zákona č.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Poplatková soustava 2) Ekologické poplatky 3) Poplatky za užívání dálnic a silnic 2 Ad 1) Poplatková soustava poplatky správní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1.1.2008 - k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 1 Hlášení se podává: Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 786/0 Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Novela zákona obsahuje zmocnění na vydání prováděcího právního předpisu, toto zmocnění bude naplněno prostřednictvím novely vyhlášky č. 12/2009 Sb.

Novela zákona obsahuje zmocnění na vydání prováděcího právního předpisu, toto zmocnění bude naplněno prostřednictvím novely vyhlášky č. 12/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Václav Vlček Tel./fax: 267 994 300 / 272 936 386 E-mail: Vaclav.vlcek@sfzp.cz Datum: 14. 7. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2011 k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 3 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU III. ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ, ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠTÁ A ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr)

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Terminologie vývoz zboží poskytnutí služby zahraničním osobám Česká republika Třetí země dovoz zboží přijetí služby od zahraniční osoby (resp. dle zákona:

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Prameny právní úpravy OVZDUŠÍ. Ilona Jančářová. Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Ochrana ozónové vrstvy Země.

Prameny právní úpravy OVZDUŠÍ. Ilona Jančářová. Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Ochrana ozónové vrstvy Země. PRÁVN VNÍ REŽIM OCHRANY OVZDUŠÍ Ilona Jančářová 2012 PRÁVN VNÍ REŽIM OCHRANY OVZDUŠÍ Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek Ochrana ozónové vrstvy Země Ochrana klimatu Prameny právní úpravy

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD do

LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD do LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD 26. 3. 2017 do 24. 3. 2018 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky na období od 26. 3. 2017 do 24. 3. 2018. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Strana 4010 Sbírka zákonů č. 312 / 2012 312 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Mgr. Eva Hejralová Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Praha, 5. prosince 2013 Obsah prezentace Představení

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více