BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zpoplatnění letecké dopravy. Eva Jiřincová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zpoplatnění letecké dopravy. Eva Jiřincová"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zpoplatnění letecké dopravy Eva Jiřincová 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Zpoplatnění letecké dopravy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. Eva Jiřincová 2

3 Poděkování Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala především vedoucímu bakalářské práce JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D., za odbornou pomoc, vedení, přínosné konzultace a čas, který mi věnoval při zpracování této práce. Děkuji všem, kteří byli ochotní a vstřícní při poskytování informací a zodpovídání dotazů, díky kterým jsem do své práce mohla vnést stopy praxe a kromě textových částí ji obohatit o číselná data. 3

4 Obsah ÚVOD VLIV LETECKÉHO PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Legislativní úprava Hluk Přímý vliv letecké dopravy na životní prostředí Letiště Praha vs. životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Hluk VEŘEJNOPRÁVNÍ POPLATKY V LETECKÉ DOPRAVĚ Daně na pohonné hmoty Proces harmonizace Celní správa Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Závislost destinace na dodavateli pohonných hmot Důvody pro volbu místa a množství paliva Ekonomičnost tankování ve vazbě na letovou vzdálenost a hmotnost letadla Úhrady za letenky Koupě letenky Z čeho se skládá cena letenky Poplatek za bezpečnost Úhrada ceny letenky EMISNÍ POVOLENKY Vývoj cen emisních povolenek Emisní povolenky výhoda či nevýhoda pro podnikatele Národní program snižování emisí Národní alokační plán Emisní povolenky v letecké dopravě Jak to bude v praxi SOUKROMOPRÁVNÍ POPLATKY V LETECKÉ DOPRAVĚ Poplatky za letadla Poplatky za pouţití letišť Poplatky za letové navigační sluţby

5 4.2 Poplatky za služby pro cestující Poplatky za zavazadla České aerolinie České aerolinie Cargo Iberia Lufthansa Přeprava nákladu ÚSPORNÁ OPATŘENÍ LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

6 ÚVOD Bakalářskou práci na téma Zpoplatnění letecké dopravy jsem zvolila na základě několikaletých zkušeností. Přesto jsem znalosti v oblasti, která je klíčová pro tuto práci, tedy v oblasti daní a poplatků, musela čerpat od základů, neboť se s touto problematikou jednak v praxi nesetkávám, jednak zaznamenala za poměrně krátkou dobu řadu legislativních změn. Kromě zmíněných daní a poplatků, které se pohybují ve veřejnoprávní a soukromoprávní rovině, ale povaţuji za důleţité věnovat pozornost vlivu letecké dopravy na ţivotní prostředí. S touto oblastí souvisí otázka emisních povolenek, do jejichţ systému obchodování bude brzy letecká doprava zahrnuta, ale i otázka vlivu současné ekonomické situace ve světě na oblast letectví. Těţištěm práce jsou daně a poplatky v letecké dopravě, zejména spotřební daně v souvislosti s pohonnými hmotami, dále je charakterizován dlouhodobý proces daňové harmonizace na evropské úrovni a úloha celní správy, která je správcem všech spotřebních daní. Klíčovým zákonem této oblasti je zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. V tomto pramenu nalezneme úpravu všech pěti spotřebních daní, které jsou v současné době v České republice vybírány. Lze jedině souhlasit s tvrzením, ţe právní úprava spotřebních daní není vůbec jednoduchá. Kaţdá z daní má svá specifika a orientace v zákoně jako celku vyţaduje hlubší prostudování. I kdyţ zmíněný zákon upravuje letecké pohonné hmoty a stanovuje jejich sazby, v ustanovení o několik paragrafů dále se dovídáme o osvobození od daně. I v této části, která je na první pohled věnovaná daňové problematice, nacházíme propojení s oblastí ţivotního prostředí, a to v souvislosti se stále se zvyšujícím mnoţstvím pouţitých leteckých pohonných hmot. Provozovatelé letadel (hovořme o českých dopravcích), hlavně pak jejich piloti, se denně setkávají s otázkou, zda palivo potřebné na let do destinace (a ve většině případů i zpět) mají natankovat v destinaci odletu, příletu, na oba úseky či pouze na jeden. Důvody pro rozhodnutí jsou ekonomické; různými výpočty, které berou v úvahu ceny za pohonné hmoty, váhu, obsazenost letadla a počasí, se zjišťuje ta nejekonomičtější varianta. Kromě zmíněných ukazatelů jsou v kaţdé destinaci placeny poplatky za stání letadla na ploše a také za přistavení cisterny. Na kaţdý let je vţdy přiděleno minimální mnoţství paliva, které musí vystačit na nahození motorů, pojíţdění, let na cílové letiště, případný let na záloţní letiště a vyčkávání 30 minut nad záloţním letištěm. Dne 11. ledna 2010 schválila vláda novelu zákona o emisním obchodování, ze které vyplývá, ţe od roku 2012 budou do evropského systému obchodování s emisními povolenkami zařazeni všichni letečtí provozovatelé, jejichţ letadla přistávají nebo odlétají z letišť na území Evropské unie. Obchodování s emisemi funguje tak, ţe se nejdříve stanoví 6

7 hranice celkových emisí z jedné skupiny objektů, přičemţ náklady na emisi kaţdé tuny emisí potom určí trh. Systém obchodování s povolenkami by měl přinést investice do nových technologií, tedy efekt z tohoto zpoplatnění letecké dopravy by měl být významný. Významné částky na fakturách leteckých dopravců tvoří poplatky za pouţití letišť a za letové navigační sluţby. V těchto dvou skupinách se skrývá několik druhů poplatků, mezi které patří přistávací poplatky, parkovací poplatky, poplatky za pouţití letiště cestujícími, poplatky za přibliţovací a letištní sluţby řízení letů a poplatky za pouţití traťových sluţeb. Do této skupiny se dají zahrnout i poplatky související s obslouţením letadla, jako jsou poplatky za úklid letadla, napojení na zdroj energií, odmrazování nebo třeba tankování. Práce je obsahově rozvrţena s důrazem na zmíněné daně a poplatky, ale souběţně je věnována pozornost také oblasti ţivotního prostředí a moţným úsporným opatřením. Letecký průmysl patří mezi ta odvětví, jejichţ vývoj je velice rychlý, technologie jsou den ode dne lepší. Stále se zvyšující poptávka po letecké dopravě ovšem velice zatěţuje právě ţivotní prostředí, ve kterém všichni ţijeme a které bychom měli chránit a snaţit se, aby zůstalo zachováno přinejmenším v takové kvalitě, jako je dnes, i pro další generace. Důvodem pro změnu, vylepšení nebo pokrok obvykle bývá nějaký stimul. Výrobci letadel se snaţí své stroje zdokonalovat nejenom pro cestující, ale není jim lhostejný vliv těchto strojů na ovzduší, ve kterém létají, ani na krajinu, nad kterou přelétávají. Provozovatelé letadel jsou v této souvislosti povinni platit hlukové poplatky a jiţ zanedlouho budou muset pro vypouštění emisí kupovat povolenky. Právě poplatky, které provozovatelé musí platit, jsou jedním z důvodů, proč jsou výrobci nuceni ke změnám, které se projevují šetrnějším vlivem na ţivotní prostředí. Současná nepříznivá ekonomická situace ve světě má negativní vliv i na letecký průmysl. Jak jiţ bylo naznačeno, aby letecké společnosti byly respektovanou součástí leteckého průmyslu jako celku a mohly se účastnit různých společných profesních a obchodních akcí, potřebují získat finanční prostředky, o které vlivem klesající poptávky po osobní i nákladní dopravě přišly. Mnoho z nich se uchýlilo k důslednějšímu dodrţování postupů, upustily od občasné benevolence, jak tomu bývalo například u přepravy zavazadel, dále zavedly zpoplatnění sluţeb, které bývaly součástí standardu a ceny letenky, popřípadě některé sluţby v rámci úspor zrušily. Byly však zavedeny i zcela nové sluţby, které zvýší komfort cestujících. Špatná ekonomická situace některých leteckých společností měla za následek sniţování platů zaměstnanců, zkrácení pracovních poměrů, propouštění, rušení benefitů a v neposlední řadě rušení letů, odstavení či prodej letadel. Cílem této práce je objasnit vztahy v jednotlivých oblastech letecké dopravy, vysvětlit, jak fungují systémy daní a poplatků, dále charakterizovat některé pojmy a shrnout právní předpisy, které sledované oblasti upravují. Při zjišťování právních úprav bylo nutné 7

8 prostudovat i nařízení a směrnice Evropské unie, neboť mnoho českých zákonů je doplňováno transponováním unijních směrnic a nařízení. Zvolené téma je tématem multidisciplinárním. Přesto, ţe není jednoznačným tématem z oblasti finančního práva, na jednotlivá dílčí témata práce je nahlíţeno z různých hledisek, ale v první řadě právě z hlediska finančněprávního. O oblasti letecké dopravy bylo napsáno mnoho publikací, ovšem ţádná z nich nepojednává přímo o oblasti financí v kombinaci s právem. Proto informace pouţité pro tuto práci čerpám kromě několika málo kniţních publikací hlavně z právních předpisů, elektronických pramenů a podstatnou část tvoří údaje poskytnuté em. ová komunikace byla pro tuto práci velice důleţitým zdrojem informací, protoţe mnoho zde uvedených údajů nebylo moţné získat z veřejně dostupných zdrojů, ale pouze na základě oficiální ţádosti o informaci. 8

9 1 VLIV LETECKÉHO PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stav ţivotního prostředí nejenom v České republice, ale i na celé planetě má tendenci k neustálému zhoršování. Znečišťování ovzduší vede k zesílení skleníkového efektu, a tedy urychlení globálního oteplování Země, ke kyselým dešťům a ztenčování ozónové vrstvy. Roste znečištění vody i půdy. Původců znečištění je mnoho. Sektor dopravy je jedním z hlavních znečišťovatelů, a proto i letecká doprava má na negativním vývoji stavu ţivotního prostředí svůj podíl. Ke znečišťování prostředí dochází při spalování pohonných hmot, ale také při pouţití hasicích pěn, odmrazování drah a letadel, plnění leteckých pohonných hmot nebo i čištění toalet. Na jedné straně je zvyšující se poptávka po posílení letových řádů, na druhé straně snaha sníţit zatěţování ţivotního prostředí. S rostoucím počtem leteckých spojů narůstá poškozování ovzduší a vod, narůstá také zatíţení obcí přilehlých k areálu letišť, a to hlukem. Vliv letecké dopravy na ţivotní prostředí i na obyvatele je přísně sledován a díky novým technologiím se daří udrţovat uspokojivé hodnoty nejen v lokální míře, ale i v celoevropském a světovém měřítku. 1.1 Legislativní úprava Ţivotní prostředí je upravováno celou řadou právních předpisů. V 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, je charakterizováno takto: Ţivotní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Ochrana ţivotního prostředí je definována v 9 jako činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých sloţek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ţivotního prostředí jako celku. Mezi další zákony upravující oblast ţivotního prostředí patří např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, nebo zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Obecný základ tvoří Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.), ale také např. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí. 1.2 Hluk Kromě znečišťování půdy, vod a ovzduší má letecká doprava negativní dopad z hlediska hluku. V současné době je hluk povaţován za významný zdroj ohroţení ţivotního prostředí. 9

10 Obecnou právní úpravu ochrany před hlukem obsahuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Souvisejícími předpisy jsou správní řád a soudní řád správní. Zákon o ochraně veřejného zdraví definuje v 30 hluk jako zvuk, který můţe být škodlivý pro zdraví. Snahou kaţdé země, stejně jako kaţdého letiště i leteckého dopravce je sníţit hluk vznikající leteckou dopravou na minimum. Úroveň hluku se reguluje prostřednictvím norem pro hlukovou certifikaci letadel, vhodným územním plánováním okolí letišť, správným stanovením provozních postupů, finančními opatřeními, která nutí dopravce pouţívat tišší letadla, a také protihlukovými opatřeními, jeţ chrání obyvatele ve stanoveném okruhu letiště. Hluk způsobuje celou řadu závaţných zdravotních potíţí, a to jak fyzického, tak psychického rázu. Základní povinností provozovatele zdroje hluku je povinnost zajistit, aby hlukem nebyly překračovány stanovené hygienické limity. Zdroje hluku jsou často zároveň zdrojem vibrací, proto ve spojitosti s touto problematikou je nutné sledovat, zda daný provoz není v rozporu s právní úpravou před vibracemi. Ochrana zdraví a zdravých ţivotních podmínek lidí před hlukem je většinou realizována předpisy práva veřejného. Nadměrnému hluku je ale moţné se bránit i cestou práva civilního, a to především v případě, kdy selhaly orgány veřejné správy. Letadlo vytváří za letu hluk dvojího původu. Nejvýznamnější sloţkou je hluk pohonných jednotek. Aerodynamika letounu je druhým významným zdrojem hluku. U nových generací letounů jiţ moderní technologie umoţnily výrazné sníţení hladiny hluku v obou sloţkách. Provozní omezení a zákazy jsou uplatňovány jako restriktivní opatření, bránící nadměrnému hluku z provozu letadel nad hlukově citlivými místy (např. nemocnice) nebo v určitém čase (noční doba). Uvedená omezení lze porušit jen v případech zajišťujících bezpečnost letu. Nejvýznamněji ovlivňují hlukovou zátěţ v okolí letišť odletové a příletové postupy. Přiměřenost postupů pro sníţení hlukové zátěţe závisí na fyzické podobě letiště a jeho okolí. Bez ohledu na konkrétní specifika daného letiště jsou postupu pro vzlety a přistání zaloţená na následujících zásadách. Pro vzlety letadel jsou pouţitelné postupy v závislosti na tom, v které fázi vzletu má být hluk sníţen. Pro sníţení hlukové zátěţe během přistávání se vyuţívá plynulé klesání beze změn rychlosti a výkonu pohonných jednotek. Cílem je dosáhnout nepřerušovaného klesání při sníţeném výkonu a odporu tak, aby bylo moţné vysunout podvozek co nejpozději. Dodrţování postupů pro sníţení hluku je na odletových a příletových tratích monitorováno. Hladina hluku z provozu letadel je na největším českém letišti Praha-Ruzyně regulována Letištěm Praha a všichni dopravci platí za kaţdé přistání na letišti Ruzyně hlukové poplatky. Jejich výše je odvozena od maximální vzletové hmotnosti daného letadla 10

11 a jeho zařazení do příslušné kategorie hlučnosti podle hlukového certifikátu Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Letiště Praha zodpovídá za protihluková opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha-Ruzyně. K financování těchto opatření vyuţívá fondu hlukových poplatků Přímý vliv letecké dopravy na životní prostředí Obchodní letadla létají ve výšce 8 aţ 13 km, kde vypouštějí plyny a částice, které mění sloţení atmosféry a přispívají ke změně klimatu. Oxid uhličitý (CO 2 ) je vzhledem k velkému mnoţství emisí a dlouhé době, kterou přetrvává v atmosféře, nejvýznamnější skleníkový plyn. Vyšší koncentrace mají obecně známý přímý účinek na zahřívání zemského povrchu. Oxidy dusíku (NO x ) mají na klima dva nepřímé účinky. Při působení slunečního světla vedou ke vzniku ozónu, současně však sniţují koncentraci methanu ve vnější atmosféře. Jak ozón, tak methan jsou významnými skleníkovými plyny. Celkově převaţují účinky ozónu nad účinky methanu, a konečným výsledkem je tedy zahřívání zemského povrchu. Vodní pára vypouštěná letadly rovněţ přímo působí jako skleníkové plyny, protoţe však v důsledku sráţek zůstává v atmosféře jen velmi krátkou dobu, její účinek je malý. Moţnosti dále zmírňovat dopady letectví na klima obsahuje řada stávajících politik Evropského společenství (dále také ES) a členských států Evropské unie (dále také EU). Ty zahrnují kromě zvyšování růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti alternativních způsobů dopravy a rozšiřování obecného povědomí o nich zejména výzkum, řízení leteckého provozu a zdanění energie. Zatímco výzkum můţe zlepšit různé moţnosti do budoucna, efektivnější řízení letového provozu má velký význam v krátkodobé perspektivě. Lze např. sníţit spotřebu pohonných hmot zkrácením čekací doby letadel před odletem, vyuţíváním lepších letových tras a omezením doby, po kterou musí letadla setrvat ve vzduchu, neţ mohou přistát na přetíţených letištích Letiště Praha vs. životní prostředí Provoz kaţdého letiště vţdy významně ovlivňuje jeho okolí v oblasti rozvoje výstavby, dopravy, zaměstnanosti, rozvoje občanské společnosti i ţivotního prostředí, a to pozitivně i negativně. Vliv leteckého provozu na ţivotní prostředí je v zásadě téměř vţdy negativní, 1 České aerolinie : Životní prostředí [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csa.cz/cs/portal/company/about_us/environment.htm>. 2 EUR-Lex. 2006/428/ES : Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2006 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/result.do?t1=v4&t2=2006&t3=428&rechtype=rech_naturel&submit=hledat >. 11

12 Počet cestujících a proto je na místě otázka ochrany vod, ovzduší, protihlukových opatření, odpadového hospodářství, ale i péče o zeleň. V České republice je v této oblasti nejčastěji jmenováno Letiště Praha, které je největší v České republice, s nejvyšším počtem vzletů a přistání, stejně jako s nejvyšším počtem odbavených cestujících. Výkon letiště v počtu odbavených cestujících se ve sledovaném období, tj. od roku 1997 neustále zvyšoval, a to i v letech 2001 a 2002, kdy byl letecký průmysl negativně ovlivněn událostmi, které se staly 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Tento trend pokračoval aţ do roku 2008, kdy bylo na Ruzyni odbaveno celkem cestujících. Na základě čísel, která ukazovala neustálý nárůst cestujících, se po sečtení odbavených cestujících v roce 2007, kdy hodnota ukazovala , a tedy oproti roku 2006 nárůst o 7,4 %, očekávalo v roce 2008 prolomení hranice 13 milionů odbavených cestujících. Cestujících nakonec v roce 2008 bylo odbaveno přibliţně jen o necelých více neţ v roce Rok 2009 poprvé za dlouhá léta přinesl zklamání v počtu odbavených cestujících, neboť v uvedeném roce jich bylo odbaveno , tedy téměř o jeden milion méně. 3 Zpráva za rok 2009 ještě není k dispozici, tedy není znám důvod, kterému Letiště Praha tento pokles přisuzuje. Můţe jím být ona ekonomická krize, která je neustále jmenována ve všech souvislostech, nebo snad často kritizované ceny v české metropoli, či dokonce klesající zájem turistů a obchodních partnerů o srdce Evropy. Na úbytku cestujících se pravděpodobně podílí mnoho faktorů, ale doufejme, ţe v roce 2010 bude mít tato statistika opět stoupající tendenci. Počet odbavených cestujících na Letišti Praha v letech Rok 3 KREJČÍ, Eva. Žádost o poskytnutí informací; Vliv letecké dopravy na životní prostředí [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince března 2010 [cit ]. Letiště Praha : Zpráva o životním prostředí 2007 [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.prg.aero/cs/site/o_letisti/zivotni_prostredi/zpravy_o_zivotnim_prostredi/zivotni_prostredi_07.pdf>. 4 KREJČÍ, Eva. Žádost o poskytnutí informací; Vliv letecké dopravy na životní prostředí [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince 2009 aţ 17. března 2010 [cit ]. 12

13 1.4.1 Ochrana vod V oblasti ochrany vod disponuje Letiště Praha čistírnou kontaminovaných a odpadních vod. Provádí monitoring spotřeby chemických látek k zimní údrţbě ploch a odmrazování letadel, kvality vypouštěných odpadních vod, spotřeby pitné vody, odebrané spodní vody, mnoţství vypouštěných vod a kvality podzemních vod Ochrana ovzduší Letiště Praha je zařazeno do kategorie velkých kombinovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroji znečišťování ovzduší jsou stacionární spalovací zdroje, jako jsou např. výtopna či kotelny, mobilní zdroje (motorová vozidla pohybující se po letištních komunikacích), technologické zdroje (čerpací stanice pohonných hmot), chladicí a klimatizační zařízení Odpadové hospodářství Zvýšená pozornost je na Letišti Praha věnována odpadovému hospodářství, jehoţ cílem je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. V roce 2006 vstoupilo v platnost nařízení Komise Evropského společenství č. 1546/2006, které omezilo objem a mnoţství tekutin a gelů přepravovaných na palubách letadel. Veškeré tekutiny a gely nad stanovené mnoţství jsou při bezpečnostní kontrole cestujícím zadrţeny a končí jako odpad. Níţe uvedený graf zobrazuje celkové mnoţství odpadu na Letišti Praha v porovnání s celkovým mnoţstvím cestujících. Obě hodnoty mají stoupající tendenci a ve srovnání v jednotlivých rocích se příliš neliší, i kdyţ, jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, od roku 2007 jsou v grafu zahrnuty tekutiny a gely, které v předchozích letech nebyly cestujícím odebírány, a tedy se do statistik vyprodukovaného odpadu nezahrnovaly. Počet cestujících a vyprodukované mnoţství odpadu na Letišti Praha Počet cestujících ( tis./rok ) Množství odpadu ( t/rok ) 5 KREJČÍ, Eva, ŢÁKOVÁ, Petra. Žádost o poskytnutí informací, Žádost o informace [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince 2009 aţ 17. března 2010 [cit ]. 13

14 1.4.4 Hluk Dle informací ze zpráv, které na svých internetových stránkách zveřejňuje společnost Letiště Praha, není moţné jednoznačně popsat vývoj počtu pohybů letadel, jenţ má jistě zásadní vliv na hlukové zatíţení okolí letiště. I kdyţ graf obsahující informace o počtu odbavených cestujících na Ruzyni je jasný, cestujících přibývá (vyjma roku 2009), počet pohybů letadel v některých obdobích klesá, pak zase stoupá. Domnívám se, ţe moţným důvodem by mohla být skutečnost, ţe letadla jsou ekonomičtěji vytěţována, a tedy i pro vyšší počet cestujících je dostačující menší počet leteckých spojů. V roce 2009 došlo k 160 tis. pohybům letadel, zatímco o rok dříve to bylo 175 tis. V roce 2007 vzlétlo a přistálo obdobné mnoţství letadel jako v roce 2008 a to znamená 5% nárůst oproti roku I se zvyšováním pohybu letadel je pozitivní to, ţe není potřeba zvětšovat rozsah ochranného hlukového pásma. Ochranné hlukové pásmo vymezuje území, v němţ jsou nebo mohou být překračovány hygienické limity pro hluk z leteckého provozu pro denní nebo noční dobu. 6 Jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení hlukové problematiky je systém kontinuálního měření hluku z leteckého provozu a letových tratí, který se skládá ze stacionárních měřicích stanic, meteorologických stanic a mobilních stanic. 7 6 KREJČÍ, Eva. Žádost o poskytnutí informací; Vliv letecké dopravy na životní prostředí [online]. Eva Jiřincová. 21. prosince 2009 aţ 17. března 2010 [cit ]. 7 Letiště Praha : Zpráva o životním prostředí 2007 [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.prg.aero/cs/site/o_letisti/zivotni_prostredi/zpravy_o_zivotnim_prostredi/zivotni_prostredi_07.pdf>. 14

15 2 VEŘEJNOPRÁVNÍ POPLATKY V LETECKÉ DOPRAVĚ Tato část práce se zabývá skupinou daní a poplatků, a proto je třeba hned v úvodu tyto dva pojmy vymezit. Daň je pojem ekonomický i právní, avšak v našem právním řádu není nijak přesně definován. Finanční teorie definuje daň jako povinnou, zákonem předem sazbou stanovenou částku, kterou více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněţního fondu bez poskytnutí ekvivalentního plnění. 8 Poplatek je peněţitou dávkou stanovenou zákonem, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů. Poplatek je na rozdíl od daně dávkou nepravidelnou s ekvivalentem, tedy je vybírán za protiplnění. 9 Článek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládá povinnost zákonné úpravy daňové povinnosti a stejně tak i poplatky musí být stanoveny zákonem. Pojmy daň a poplatek nejsou v právním řádu České republiky definovány. Pouze v zákoně o správě daní a poplatků v 1 odst. 1 je vyjádřena legislativní zkratka daň, podle níţ je daní kaţdá daň, poplatek, odvod, záloha na tyto příjmy a odvod za porušení rozpočtové kázně Daně na pohonné hmoty Pohonné hmoty jsou jedním z předmětů spotřební daně z minerálních olejů. Spotřební daně jsou zavedeny do daňového systému České republiky od Jejich reţim byl nejprve upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, který byl několikrát novelizován. Cílem bylo sbliţování právní úpravy spotřebních daní platné v České republice s právním reţimem Evropské unie. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby se přibliţovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se reţim osvobození od daně a podobně. Posledním krokem ve sbliţování právní úpravy spotřebních daní České republiky s právní úpravou Evropské unie bylo přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který byl vyhlášen dne 24. října Dokumentem pro harmonizaci spotřebních daní se stala směrnice Rady 92/12/EHS, o obecné úpravě, drţení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, která byla také jiţ několikrát novelizována Proces harmonizace O procesu harmonizace na úrovni Evropského společenství můţeme hovořit jako o dlouhodobém procesu, který začal jiţ v průběhu 60. let 20. století. Intenzivního rozsahu 8 RADVAN, M.; MRKÝVKA, P.; PAŘÍZKOVÁ, I. at al., Finanční právo a finanční správa-berní právo, 2008, s RADVAN, M.; MRKÝVKA, P.; PAŘÍZKOVÁ, I. at al., Finanční právo a finanční správa-berní právo, 2008, s RADVAN, M.; MRKÝVKA, P.; PAŘÍZKOVÁ, I. at al., Finanční právo a finanční správa-berní právo, 2008, s

16 potom nabyl aţ od roku 1992 po přijetí Maastrichtské smlouvy, která datovala vznik Evropského společenství k 1. lednu V procesu harmonizace byly nejprve vymezeny druhy výrobků, které budou harmonizaci podléhat. K tomu se přidruţila harmonizace základu daně, daňového osvobození a pravidel pro koloběh výrobků a oběh dokladů pro území Evropského společenství. Bylo téţ nutné určit, kdy bude výrobek zdaněn v zemi spotřeby a kdy v zemi původu, a stanovit pravidla pro vracení daně. Další otázkou byly sazby daní. Minimální sazby daní jsou stanoveny ve směrnicích Rady Evropského společenství v eurech. Při přepočtu na národní jednotky se pouţívá kurz prvního pracovního dne měsíce října předchozího roku, který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropského společenství. Po celou první polovinu prvního desetiletí 21. století byly oproti směrničním sazbám niţší sazby daně u zkapalněného plynu vyuţívaného jako pohonná hmota a v letech 2000 a 2001 také u tabáku. Naopak tuzemské sazby zejména u daně z lihu, šumivého vína a méně olovnatých benzinů směrniční sazby významně překračovaly. Vzhledem k tomu, ţe minimální sazby daně jsou přepočítávány z měnové jednotky euro, dalším faktorem ovlivňujícím splnění či nesplnění sazby daně je devizový kurz. Obecně lze říci, ţe posilování koruny vytváří výhodnější pozici pro splnění minimální sazby daně Celní správa Správcem spotřebních daní jsou orgány celní správy, která je v České republice podřízena Ministerstvu financí. Oblast celnictví je upravena zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, který vstoupil v platnost dne Ze zmíněného zákona mimo jiné vyplývá uspořádání státních orgánů v dané oblasti. Toto uspořádání tvoří hierarchická soustava státních orgánů, na jejímţ vrcholu je generální ředitelství cel jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností, následuje 8 celních ředitelství, tj. správní úřady s územní působností, a dále 54 celních úřadů, jejichţ působnost je také územní. 12 Celnímu úřadu se podává daňové přiznání a odvádí daň, oznamují se mu další skutečnosti týkající se povinností v souvislosti se spotřebními daněmi Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Oblast spotřebních daní upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Zákon je vnitřně členěn podle jednotlivých daní. Soustavu spotřebních daní tvoří daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Úvodní 11 SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice, 2009, s Celní správa ČR [online]. [Cit ] Dostupné z: <http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/stranky/zrizeni-ceske-celni-spravy.aspx>. 16

17 část zákona obsahuje pravidla společná pro všech pět spotřebních daní. Zvláštní ustanovení pak výlučně platí pro jednu konkrétní daň. Třetí část zákona je věnována zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků na stáncích, trţištích a jiných definovaných místech. V dalších dvou částech najdeme ustanovení hovořící o značení vybraných minerálních olejů. Tato problematika byla původně předmětem samostatného zákona, později ale byla celá agenda převedena do zákona o spotřebních daních. Šestá část se týká správních deliktů v oblasti tabákových a lihových výrobků. Závěr informuje o nabytí účinnosti zákona, novelách a můţeme zde nalézt odpovědi na některé otázky. Podle 7 zákona o spotřebních daních jsou předmětem daně vybrané výrobky, které jsou vyrobeny na území Evropského společenství nebo na daňové území společenství dovezené. U jednotlivých spotřebních daní je předmět daně vymezen s ohledem na typ vybraného výrobku. Předmětem spotřební daně z minerálních olejů ovšem nejsou pouze vybrané výrobky, zákon hovoří i o směsi. U některých skupin olejů je nutné sledovat i účel pouţití, tyto oleje jsou totiţ předmětem daně pouze v případě konkrétního pouţití, zpravidla pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla. Letecké pohonné hmoty patří do skupiny daní z minerálních olejů. Tato oblast je upravena v zákona o spotřebních daních. Dle tohoto zákona jsou plátci daně fyzické i právnické osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit. Dále 45 odst. 1 písm. a) zmíněného zákona říká, ţe letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury aţ jsou předmětem daně. Pod uvedenými kódy v celním sazebníku najdeme různé typy olejů, oleje pro určité pouţití nebo např. oleje lišící se obsahem síry. Kód nomenklatury definuje zákon o spotřebních daních v 3 písm. m) jako číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a společném celním tarifu. O povinnosti přiznat a zaplatit daň z minerálních olejů hovoří 46 zákona o spotřebních daních. Tato povinnost je vázána na jeden konkrétní den, kterým můţe být např. den pouţití nebo den prodeje olejů. Dle 9 zákona č. 353/2003 Sb. platí, ţe povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamţikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Uvedení výrobku do volného daňového oběhu definuje 3 písm. j) uvedeného zákona takto: kaţdé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z reţimu podmíněného osvobození od daně; kaţdá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo reţim podmíněného osvobození od daně; kaţdý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo reţim podmíněného osvobození od daně. Další povinností spojenou s touto problematikou je povinnost daň státu odvést. V okamţiku, kdy vznikne povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit, se daň stává součástí daňové evidence účetního subjektu. Samotným přesunem finančních prostředků na účet státu se poté naplňuje povinnost daň odvést. Zdaňovacím obdobím dle 17 zákona o spotřebních daních je kalendářní měsíc. Plátce daně musí vypočtenou výši daňové povinnosti přiznat. 17

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu: 29. 3. 2015 26. 3. 2016 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů... 1 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY... 2 1.1 Nová

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

EMISE V LETECKÉ DOPRAVĚ EMISION IN AIR TRAFFIC

EMISE V LETECKÉ DOPRAVĚ EMISION IN AIR TRAFFIC EMISE V LETECKÉ DOPRAVĚ EMISION IN AIR TRAFFIC Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá obecnou problematikou emisí v letecké dopravě. Součástí příspěvku je hledání alternativních zdrojů paliv ve

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Zdanění leteckého paliva

Zdanění leteckého paliva KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 2.3.2000 COM(2000)110 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU PRO REGIONY Zdanění leteckého paliva Pozadí Struktura

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS)

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) Mgr. Jan Šatra Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe 5. prosince 2013, Praha Proč nová legislativní úprava? v ČR od počátku

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL PETROLsummit 2014 1 Struktura příjmů SR ze spotřebních daní minerální oleje líh pivo víno tabák 1-9 2013 % 1-9 2014 % Minerální oleje (MO) 55,4 58,0 58,3 58,0 Líh 4,6 4,8 5,0

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více