VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2008 2009. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

2 Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 6 5. Výsledky vzdělávání 7 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků 7 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 8 8. Činnost školní druţiny Ostatní aktivity směrem k ţákům ve spolupráci s jinými organizacemi Aktivity školy směrem k veřejnosti Inspekční činnost Ostatní Oslavy 50. výročí otevření školy Základní údaje o hospodaření školy 15 1

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Májová 997, Ostrov Charakteristika školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Součásti školy: školní druţina Zřizovatel: Postavení školy: Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov příspěvková organizace REDIZO: IZO: IČO: Kontakty: Telefon: Fax: www: Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Výchovná poradkyně: Mgr. Rudolf Radoň Mgr. Ilona Jarošová Mgr. Květoslava Purkytová Školská rada: Mgr: Ivana Zimmermannová Mgr. Jaroslava Roulová Mgr. Libor Bílek Ing. Jiří Bárnet Ing. Roman Kubišta Romana Balounová 2

4 2. Obory vzdělání Ţáci 3. aţ 5. ročníku a 8. aţ 9. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu: Základní škola, č. j /96-2 Ţáci 1., 2., 6. a 7. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život, č.j. : R 02/2007 Pro práci se ţáky s poruchami učení a chování bylo vyuţito směrnice MŠMT k integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol č. j / , třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů pracovali s těmito ţáky na základě individuálních plánů. Ţáci na 1. stupni měli oddělenou výuku českého jazyka pod vedením speciální pedagoţky, Mgr. Kostkové. Pozornost učitelů byla téţ zaměřena na ţáky se sociálním znevýhodněním, stejně tak i na ţáky nadané. Vzdělávací program 1. aţ 3. ročníků byl obohacen o prvky činnostního učení Tvořivá škola. V kaţdém ročníku byla zařazena tématika ochrany člověka za mimořádných událostí (pokyn MŠMT č. j /03-22) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala škola na základě Minimálního preventivního programu, který se promítal do jednotlivých vyučovacích předmětů, do mimoškolních aktivit a byl také směřován k rodičovské veřejnosti. Systém volby povolání se promítal do výuky jiţ od 1. stupně. Na 2. stupni byla volba povolání začleněna podrobněji v 6. a 7. ročníku do jednotlivých předmětů. V 8. a 9. ročníku byla volba povolání zařazena jako samostatné vyučovací hodiny v rámci předmětu pracovní činnosti. 3

5 Výuka volitelných předmětů: 7. ročník: konverzace v anglickém jazyce ekologické praktikum péče o domácnost historický seminář sportovní hry ruský jazyk anglický jazyk německý jazyk informatika softbal uţité výtvarné činnosti 8. ročník: konverzace v anglickém jazyce ruský jazyk informatika softbal 9. ročník: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk informatika softbal 4

6 3. Přehled pracovníků školy Celkový přehled k Počet pracovníků - fyzických - přepočtených - celkem 45 42,234 - pedagogických (ZŠ) 31 29,636 (ŠD) 4 3,723 - technicko hospodářských 3 2,625 - správních (ZŠ) 6 5,25 - mateřská dovolená 1 1 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků od do Kvalifikovaní Nekvalifikovaní z nich studující Základní škola 74,2 % 25,8 % 62,5 % Školní druţina 100 % 0 % 0 % Vzdělání nekvalifikovaných pracovníků Počet Vzdělání Studující 1. stupeň 2 SPgŠ ano SPgŠ ano 2. stupeň 6 SPŠ ano SPŠ ne SPŠ ne VŠ bak. ne SOŠ ano SPgŠ ano Délka praxe pedagogických pracovníků k Počet let a více Základní škola Školní druţina Věkové sloţení pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let 51 a více let Základní škola Školní druţina Aprobovanost v jednotlivých předmětech (v %) Předmět 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Prvouka

7 Přírodověda Vlastivěda Fyzika Přírodopis Chemie Dějepis Zeměpis Občanská výchova Rodinná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova 82 0 Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Výuka byla zajišťována na základě aprobačního vzdělání, příbuznosti aprobace nebo dlouholeté praxe ve výuce daného předmětu. 4. Zápis do 1. tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání. a) Zápis do prvních tříd Počet zapsaných ţáků do 1. tříd pro školní rok 2009/10 74 Počet ţáků, kterým byl udělen odklad školní docházky 11 Počet ţáků, kteří nenastoupili do 1. třídy v září Počet ţáků prvních třídách ve školním roce 2009/10 58 Počet otevřených prvních tříd 3 Počet ţáků s dodatečným odkladem školní docházky ve školním roce 2008/09 1 Počet ţáků, kteří byli během školního roku 2008/09 přijati do základní školy praktické a speciální 1 b) Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání Přijato z ročníku Počet Škola Počet 5. ročník 8 Gymnázium Ostrov 8 7. ročník 2 SOŠ Nejdek 1 bez podané přihlášky 1 8. ročník 6 SOŠ obchodu K. Vary 1 SOŠ stavební K. Vary 2 SZdr.Š K. Vary 1 6

8 bez podané přihlášky 2 9. ročník 81 Gymnázium Sokolov 1 SPŠ Ostrov 18 OA a VOŠ K. Vary 2 SOŠ logistická K. Vary 5 SOU stravování a sluţeb K. Vary 13 SOŠ stavební K. Vary 8 SOŠ obchodu K. Vary 5 SŠ gastronomická Praha 1 SZdrŠ K. Vary 9 Stř. lesnická škola Ţlutice 2 Soukromá OA Podnikatel K. Vary 1 SOŠ Nejdek 6 SŠ ţivnostenská Sokolov 2 SZemŠ Dalovice 3 TRIVIS K. Vary 4 SPŠ potr. Praha 1 5. Výsledky vzdělávání. Výsledky vzdělávání ţáků ve školním roce 2007/08 jsou uvedeny jako příloha číslo 1 této zprávy. 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Kvalifikační studium pět pedagogických pracovníků studuje VŠ b) Funkční studium c) Specializační studium d) Ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí: I. Národní institut pro další vzdělávání 4 vzdělávací akce jednodenní II. Národní institut pro další vzdělávání 1 vzdělávací akce vícedenní III. Karlovarské vzdělávací středisko 6 vzdělávací akce IV. Středisko ekologické výchovy 1 dlouhodobá vzdělávací akce V. Ekologická konference Praha pracovník VI. Ekologická konference Sokolov 1 pracovník VII. Školení primárních preventistů 1 pracovník VIII. Kurs fotbalových trenérů UEFA 1 pracovník IX. Český červený kříţ 2 vzdělávací akce 7

9 X. Mgr. Hanzelka školení ped. sboru Cesta k modernímu učení XI. Mgr. Dlabola školení ped. sboru Projektové vyučování XII. p. Metlička školení ped. sboru Obsluha a vyuţití interaktivní tabule e) Samostudium samostudium ve školním roce 2008/09 bylo zaměřeno na práci s moderními audiovizuálními technologiemi a jejich uplatnění ve Školním vzdělávacím programu Zelená pro ţivot. 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti. a) Zájmové útvary v rámci školy Zájmový útvar Ročník Vedoucí zájmového útvaru Májová sluníčka pěvecký sbor Mgr. Jana Svobodová Mgr. Eva Jílková Hra na flétnu Mgr. Jana Svobodová Čeština pro cizince Mgr. Markéta Hrušková Softball 2 skupiny Mgr, Rudolf Radoň Florbal 2 skupiny Jiří Sypták Kopaná 2 skupiny Petr Šikýř Anglický jazyk 1. Mgr. Zdena Kostková Keramika Mgr. Lenka Vítková b) Vědomostní soutěţe Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Olympiáda z Čj * okresní Lubinová, Martínková Mgr. I. Jarošová Matematická olympiáda okresní Všetička 6. místo Mgr. K. Purkytová Biologická olympiáda okresní Märzová, Dušková, Růţička Mgr. I. Lederleitnerová Dějepisná olympiáda okresní Barnoky, Kolaříková Mgr. I. Zimmermannová Pythagoriáda okresní Všetička Mgr. K. Purkytová Matematický klokan školní Mgr. K. Purkytová Zeměpisná olympiáda okresní Všetička, Dušková, Mgr. I. Kovářová Barnoky * naše škola byla pořadatelem okresního kola c) výtvarné soutěţe Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Odpady kolem nás očima krajské 1. stupeň Mgr. J. Roulová, Mgr. I. dětí Lederleitnerová 8

10 Starověké státy školní vítěz K. Kelemanová (6.A), R. Brédiková (6.B) O nejlepší husitskou zbraň školní vítěz R. Hynek, D. Martínek (7.A) Mgr. I. Zimmermannová Mgr. I. Zimmermannová d) sportovní soutěţe I. Malá sportovní olympiáda žáků 1. stupně garant: Mgr. Jaroslava Roulová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Běţecké štafety Přespolní běh 2. Přehazovaná 4. pořádali jsme okrskové kolo Gymnastický trojboj 2. pořádali jsme okresní a krajské kolo Plavání Míčový trojboj Florbal dívky Florbal hoši 4. Vybíjená - dívky pořádali jsme okrskové kolo Vybíjená hoši pořádali jsme okrskové kolo Minibasketbal McDonalds cup tř McDonalds cup tř Atletický trojboj pořádali jsme okrskové kolo Celkové umístění školy v Malé sportovní olympiádě 1. stupně: 3. místo v okrese II. Sportovní olympiáda žáků 2. stupně garant: Mgr. Iva Kovářová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Házená - hoši 1. Atletický čtyřboj dívky 4. Atletický čtyřboj hoši 5. Minikopaná Přespolní běh ml. dívky 4. Přespolní běh st. dívky 8. Přespolní běh ml. hoši 9. Přespolní běh st. hoši 7. Šplh - dívky Šplh - hoši Florbal dívky Florbal hoši Halový fotbal - hoši Basketbal dívky pořádali jsme okrskové kolo Basketbal - hoši pořádali jsme okrskové kolo Volejbal dívky Volejbal hoši Pohár rozhlasu ml. dívky

11 Pohár rozhlasu st. dívky 6. Pohár rozhlasu ml. hoši 10. Pohár rozhlasu st. hoši 4. Celkové umístění školy ve Sportovní olympiádě 2. stupně: 1. místo v okrese Nejlepší sportovci 2. stupně: Petr Filák, Petr Klaus, Viktor Horváth, Jan Kaucký, Václav Kučera, Jan Koutný, Daniel Szabó, Lukáš Třeštík, Patrik Přibyl, Marek Třeštík. Celkové umístění školy v kombinaci Malé sportovní olympiády 1. stupně a Sportovní olympiády 2. stupně okresu Karlovy Vary: 2. místo III. Sportovní soutěže MDDM Ostrov O pohár Rady města soutěţ pro ţáky 1. stupně Celkové umístění v rámci ostrovských škol: 2. místo Soutěţe zajišťovali učitelé 1. stupně. O pohár starosty města soutěţ pro ţáky 2. stupně Celkové umístění v rámci ostrovských škol: 2. místo Soutěţe zajišťovali učitelé tělesné výchovy na 2. stupni. IV. Softbalové soutěže garant: Mgr. Rudolf Radoň Softbalové soutěţe jsou zajišťovány Softball Clubem 3. ZŠ Ostrov, který jako samostatný právní subjekt spolupracuje se školou právě v oblasti softbalu, a to jak personálně, tak i materiálně. Regionální soutěţe: Severočeský přebor konečné pořadí: ţáci 3. místo muţi 5. místo Celostátní soutěţe: Mistrovství ČR ţáci 2. místo 2. liga kadetů kadeti 1. místo Celostátních soutěţí se naši hráči zúčastnili ve společném druţstvu s K. Vary. V. Atletické soutěže garant: Mgr. Iva Kovářová Ţáci školy se zúčastňovali atletických soutěţí v rámci atletického oddílu MDDM Ostrov. Aktivně si zvláště počínala druţstva mladších ţáků a ţákyň v oblastním přeboru druţstev i 10

12 někteří jednotlivci v oblastním přeboru jednotlivců. Při těchto soutěţích vypomáhala i naše atletická rozhodčí Mgr. J. Roulová. VI. Ostatní sportovní soutěže a akce Kinderiáda Ţáci 1. stupně nás pod vedením paní učitelky Mgr. J. Roulové reprezentovali na oblastním kole Kinderiády v Chodově a na celostátním kole v Praze (26. místo). Sjezdové lyžování a jachting Na republikové i mezinárodní úrovni naši školu výborně reprezentoval ţák 8. A Štěpán Novotný, a to ve sjezdovém lyţování a jachtingu. Dopravní soutěž V dopravní soutěţi škol okresu K. Vary obsadili ţáci 5. tříd 8. místo. Ostatní Zimní soustředění a lyţařský výcvikový zájezd se letos uskutečnily na Novém Městě u Jáchymova pod vedením p. Sypátka, Mgr. Müllerové a p. Šikýře. Ţáci 1. a 2. stupně vyuţívali pravidelně nový zimní stadion a jedenkrát za čtrnáct dní chodili bruslit. V červnu 2009 proběhly kaţdoroční výběrové testy do třídy se sportovním zaměřením. 8. Činnost školní druţiny Hodnocení činnosti školní druţiny je samostatnou přílohou této zprávy. 9. Ostatní aktivity směrem k ţákům ve spolupráci s jinými organizacemi a) testování ţáků Testování ţáků v letošním školním roce neproběhlo. b) dramatická výchova, kulturní chování I. ţáci se zúčastnili soutěţe Superčtenář, pořádané Městskou knihovnou v Ostrově 11

13 II. ve spolupráci se ZUŠ Ostrov navštěvovali ţáci školy jejich divadelní představení a dramatická pásma, a to i v německém jazyce III. ţáci se zúčastnili v roli diváků i jako členové dětské poroty Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana IV. v předvánoční době shlédli ţáci film Horton a Indiana Jones 4 v DK v Ostrově V. interaktivní výchova probíhala v Letohrádku pro ţáky 1. stupně VI. výstavu Jak se rodí Večerníček navštívili ţáci 1. stupně v Posvátném okrsku VII. ţáci 1. stupně shlédli v DK akademii ÚSP Mariánská VIII. divadelní představení spojené s exkurzí shlédli v K. Varech ţáci 1. stupně IX. výstavu v K. Varech Hry a klamy navštívili ţáci 4. tříd X. ţáci 2. stupně navštívili Vánoční koncert v DK XI. programy pro čtenáře všech ročníků připravila Městská knihovna v Ostrově XII. přehlídku Soukání v Domě kultury navštívili ţáci 5. tříd c) zdravý ţivotní styl, prevence proti sociálně patologickým jevům I. pro ţáky 2. a 3. ročníku zase Policie ČR připravila a realizovala projekt Ajax II. ţáci 3. a 4. ročníků absolvovali ve spolupráci se ZŠ Ostrov, Masarykova plavecké kurzy III. besedy na téma právní vědomí, prevence trestných činů, daktyloskopie, dopravní výchova a zdravověda organizovala na naší škole Policie ČR i Městská policie Ostrov IV. ke Dni Země zorganizovala škola ekologické aktivity spolu s ukázkou dravých ptáků V. ţáci 4. tříd se v rámci dopravní výchovy zúčastnili testů na Dětském dopravním hřišti v Karlových Varech VI. ţáci 1. stupně navštívili hasičskou stanici v Ostrově VII. KÚ zajistil ekologickou exkurzi 6. tříd VIII. ţáci 1. stupně se po celý rok zúčastňovali programů, které pro ně připravilo Ekocentrum v Ostrově 12

14 d) charitativní činnost I. ve spolupráci s Diecézní charitou Praha pokračuje podpora ugandské dívky v oblasti Adopce na dálku II. ve spolupráci s občanským sdruţením Ţivot dětem se škola zapojila do akce Srdíčkový den na pomoc nemocným a postiţeným dětem III. děti pod vedením p. Filipi se zapojili do projektu Stonoţka, nakreslili desítky pohlednic, které pak osobně předaly na školním plese paní Jansen z Norska e) spolupráce se sdruţením rodičů, přátel a dětí školy SRPDŠ je samostatným subjektem vytvořeným ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Po celý rok úzce spolupracovalo se školou, pomáhalo jí zabezpečovat řadu akcí pro děti (kniţní odměny nejlepším ţákům, odměny sportovcům, odměny vycházejícím ţákům, sladkosti na vánoční nadílku ve školní druţině, ke Dni dětí, pro děti do škol v přírodě). Pomáhalo při materiálním vybavení školy a přispívalo ţákům na dopravu při účasti na soutěţích. V rámci oslav 50. let školy uspořádalo SRPDŠ Rodičovský den. f) ostatní I. v rámci volby povolání navštívili ţáci 9. ročníku Úřad práce v Ostrově II. ţáci 6. tříd, tak jako kaţdoročně navštívili hvězdárnu v K. Varech III. ţáci 9. tříd se rozloučili se základní školou Posledními kroky v Letohrádku 10. Aktivity školy směrem k veřejnosti a) koncerty Májová sluníčka a Flétničky b) koncert Májových sluníček při rozsvícení vánočního stromu v Ostrově c) vystoupení Flétniček při vyhlášení soutěţe Kytička pro maminku d) organizace lehkoatletických závodů Ostrovská minitretra e) škola má zaloţeny své internetové stránky (www.3zsostrov.cz), na kterých prezentuje základní informace o škole a zároveň pravidelně informuje veřejnost o celkovém dění v průběhu školního roku 13

15 11. Inspekční činnost Ve školním roce 2008/09 proběhly ve škole dvě veřejnosprávní kontroly interním auditorem MÚ Ostrov za účelem kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky, jedna kontrola pracovníky KÚ Karlovy Vary a jedna kontrola pracovníky OSSZ K. Vary. Výsledkem všech kontrol je zjištění, ţe při pouţití veřejné finanční podpory nebylo zjištěno ţádné porušení ustanovení zákona. Zároveň v roce 2008/09 proběhla na škole kontrola Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, opět bez zjištěných závad, s výjimkou závad, zjištěných při předcházející kontrole, týkajících se bezbariérového prostředí, vybavení hygienických zařízení a nesprávně umístěných světel. Na základě zjištěných nedostatků škola zaţádala o udělení výjimky z poţadavků do Tato výjimka jí byla rozhodnutím KHSKK udělena. 12. Ostatní a) Na škole konala souvislou praxi 1 studentka UJEP v Ústí nad Labem, jedna studentka VOŠ v K. Varech a jedna studentka SPedŠ v K. Varech absolvovala svojí praxi ve školní druţině. b) Škola na výchovných aktivech s rodiči řešila převáţně kázeňské problémy ţáků ve škole a záškoláctví. c) V oblasti péče o děti se specifickými potřebami učení škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. Individuální plán na základě vyšetření škola vytvořila pro 25 ţáků. 13. Oslavy 50. výročí otevření školy a) Rodičovský den b) Školní akademie c) Setkání bývalých pracovníků školy d) Den otevřených dveří e) Školní ples f) Výstava ţákovských prací g) Vydání školního almanachu 14

16 14. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s prostředky na provoz od zřizovatele školy (Město Ostrov), s prostředky na přímé výdaje ve školství (od MŠMT prostřednictvím KÚ Karlovarského kraje) a s fondy, které vytváří ze zlepšeného hospodářského výsledku. Zdroj prostředků Příjmy Výdaje Město Ostrov ,00 Kč ,34 Kč MŠMT ,00 Kč ,60 Kč Vlastní příjmy ,50 Kč ,45 Kč Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě školy dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne za školskou radu Mgr. Rudolf Radoň - ŘŠ 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 2013 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 2014. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 2014. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 2014 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022 Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N O S T I Š K O L Y za školní rok 2013/2014 Části: a) Charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích 5.. 2 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více