Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá čísla Zaokrouhluje čísla na 10 a 100 Sčítá a odčítá v daném oboru pamětně i písemně Ovládá řady násobků, násobí a dělí v oboru násobilek Násobí a dělí 10, 100 Provádí jednoduché převody délky, hmotnosti, objemu a času Říjen Listopad Sčítání a odčítání v oboru do Čtení a zápis čísel v daném oboru, orientace na číselné ose Porovnávání čísel Násobení a dělení 10, 100 a 1000, rozklad čísla pomocí násobků čísel 1000, 100, 10, 1 Čte, píše, porovnává čísla v daném oboru, orientuje se na číselné ose Násobí a dělí přirozená čísla v daném oboru 10, 100, 1000, rozloží číslo pomocí násobků 1000, 100, 10, 1 Prosinec Leden Jednoduché převody jednotek za využití násobení a dělení 10, 100, 1000 Procvičování převodů jednotek Zaokrouhlování na 10, 100, 1000 Sestavení jednoduché tabulky Sčítání a odčítání v oboru do bez přechodu desítky pamětně i písemně Řešení slovních úloh se dvěma výpočty Využívá násobení a dělení 10, 100, 1000 při převodech jednotek, počítá peníze Zaokrouhluje čísla v daném oboru na 10, 100, 1000 Sestaví a orientuje se v jednoduché tabulce Sčítá a odčítá pamětně v daném oboru (jednoduché příklady sčítání a odčítání celých 1000, 100, 10 a jednotek) bez přechodu desítky, sčítá a odčítá písemně bez přechodu desítky Řeší slovní úlohy se dvěma výpočty, provádí stručný zápis řešení

2 Matematika - 6. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Sčítání a odčítání v oboru do s přechodem desítky pamětně i písemně Sčítá a odčítá pamětně v daném oboru s přechodem desítky (pouze příklady na přičítání a odčítání jednotek), sčítá a odčítá písemně s přechodem desítky v daném oboru, provádí zkoušku správnosti Březen Procvičování učiva, řešení slovních úloh, matematických hádanek Odhaduje výsledky, sčítá a odčítá pomocí kalkulátoru, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty se zápisem řešení, řeší jednoduché matematické hádanky Duben Dělení se zbytkem v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru do 100 Nejblíže menší násobek daného čísla k danému číslu Ovládá násoskové řady, násobí a dělí v oboru násobilek, řeší jednoduché slovní úlohy a matematické hádanky s využitím násobení a dělení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Pomocí jednoduché tabulky vyhledá nejblíže menší násobek daného čísla k danému číslu, určí pamětně nejblíže menší násobek Slabší žáci mohou užívat tabulku násobků Květen Dělení se zbytkem v oboru do 100 Dělí se zbytkem v oboru násobilek do 100, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Červen Opakování a procvičování učiva

3 Matematika/geometrie - 6. ročník Září Opakování učiva Bod, přímka, úsečka Vyznačí bod, změří vzdálenost dvou bodů, rozliší přímku a úsečku, narýsuje a popíše je Říjen Rýsování úseček, měření délky úsečky Převody jednotek délky Kolmice, rovnoběžky, úhel Rýsování rovinných obrazců (obdélník, čtverec, kružnice) Rovinné útvary, tělesa Měří úsečky s přesností na cm, mm Provádí jednoduché převodu jednotek délky se zaměřením na cm, mm Rýsuje kolmice a rovnoběžné přímky, rýsuje, popíše a vyznačí libovolný úhel Rozliší čtverec a obdélník, rýsuje čtverec a obdélník, rozliší kruh (kružnici), rýsuje kružnici Pozná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa Jednoduché konstrukce kružítkem Vzdálenost bodu od přímky Změří vzdálenost bodu od přímky Listopad Prosinec Leden Přímka, polopřímka, úsečka Přenášení úseček, porovnávání úseček Grafický součet úseček Grafický rozdíl úseček Násobek úsečky Střed úsečky, osa úsečky Rozliší přímku, polopřímku a úsečku, rýsuje a popíše je, odhadne délku úsečky na cm Pomocí kružítka přenáší a porovnává úsečky, grafické porovnání zapíše, zapíše shodnost pomocí značky Graficky sestrojí součet, rozdíl, a násobek úsečky, grafické znázornění zapíše Pomocí kružítka sestrojí střed a osu úsečky Únor Trojúhelník Konstrukce trojúhelníka ze tří stran (zadání AB=,BC=,AC=) Pozná trojúhelník, správně označí vrcholy a strany trojúhelníka, ví, kdy je možné trojúhelník sestrojit, zhotoví a popíše náčrt, sestrojí trojúhelník ze tří stran Březen Přenášení trojúhelníka pomocí kružítka Přenese trojúhelník pomocí kružítka, zapíše shodnost pomocí značky

4 Matematika/geometrie - 6. ročník Duben Úhel Vyznačování, rýsování a popis úhlu Narýsuje libovolný úhel, označí vrchol a ramena úhlu, určí body náležející a nenáležející úhlu, zná značku pro úhel, zapíše úhel značkou a písmeny velké abecedy, zná písmena řecké abecedy (α, β, γ, δ), užívá je při popisu úhlu Květen Úhel pravý, ostrý, tupý, přímý Osa úhlu Pozná různé druhy úhlů, rozliší různé druhy úhlů vzhledem k úhlu pravému, rýsuje a vyznačí různé druhy úhlů podle zadání Sestrojí osu úhlu Červen Procvičování rýsování, opakování učiva Konstrukce pravého úhlu kružítkem - seznámení S dopomocí sestrojí pravý úhel kružítkem, zná grafickou značku pro pravý úhel Samostatně podle zadání sestrojí základní rovinné obrazce

5 Matematika - 7. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do Čte, píše, porovnává čísla v oboru do , orientuje se na číselné ose, ovládá pamětné i písemné sčítání a odčítání v daném oboru, násobí a dělí 10, 100, 1000, zaokrouhluje na 10, 100, 1000, převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času, ovládá řady násobků, násobí a dělí pamětně v oboru násobilek, dělí pamětně se zbytkem, řeší jednoduché slovní úlohy se dvěma výpočty Říjen Říjen/4 Římské číslice Římské číslice Pozná a správně čte římské číslice I XII, zná princip sestavování římských číslic, pomocí tabulky čte a sestaví jednoduchá čísla z římských číslic Listopad Číselný obor do milionu Čtení a psaní čísel do milionu, číselná osa Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel Čte, píše, porovnává čísla do milionu, pracuje s řádovým počitadlem, zná pojem jedno šesticiferné číslo, zaokrouhluje čísla na desetitisíce Prosinec Leden Písemné sčítání a odčítání v daném oboru Řešení slovních úloh Výpočty pomocí kalkulátoru Procvičování a upevňování učiva Ovládá jednoduché pamětné sčítání a odčítání do milionu (přičítání a odčítání celých tisíců bez přechodu desítky), odhaduje výsledek k určení správnosti výpočtu, písemně sčítá a odčítá do milionu, provádí zkoušku správnosti, řeší jednoduché matematické hádanky, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Leden/3 Únor Písemné násobení a dělení přirozených čísel v oboru do Násobení 10, 100, 1000 v daném oboru Převádění jednotek Násobení 1ciferným činitelem mimo obor násobilek (pamětné) Zná princip násobení 10, 100, 1000, pamětně násobí a dělí 10, 100, 1000, využívá násobení a dělení 10, 100, 1000 k převodům jednotek Zná algoritmus pamětného násobení 2ciferného čísla číslem 1ciferným, vypočítá příklady násobení mimo obor násobilek zpaměti (12x6, 80x6, 32x6 ) Slabší žáci mohou využívat tabulku násobků Písemné násobení 1ciferným činitelem Ovládá algoritmus písemného násobení 1ciferným činitelem, písemně násobí 1ciferným činitelem

6 Matematika - 7. ročník Časový Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Písemné násobení 2ciferným činitelem Ovládá algoritmus písemného násobení 2ciferným činitelem, písemně násobí 2ciferným činitelem, řeší slovní úlohy zaměřené na násobení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty, hledá různá řešení slovní úlohy Březen/3 Písemné dělení 1ciferným dělitelem Ovládá algoritmus písemného dělení 1ciferným dělitelem, písemně dělí 1ciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, provádí zkoušku správnosti násobením Slabší žáci využívají tabulku násobků Duben Duben/2 Písemné dělení 2ciferným dělitelem (násobky 10) Ovládá algoritmus písemného dělení 2ciferným dělitelem (násobky 10), písemně dělí 2ciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, řeší slovní úlohy a matematické hádanky zaměřené na dělení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Květen Zná postup při výpočtu aritmetického průměru, vypočítá aritmetický průměr ze zadaných hodnot, řeší jednoduché Květen/3 Aritmetický průměr slovní úlohy k výpočtu aritmetického průměru, sestaví jednoduchou tabulku a orientuje se v ní Červen Opakování a procvičování učiva Při dělení 2ciferným dělitelem získáme zbytek odčítáním

7 Matematika/geometrie - 7. ročník Září Opakování učiva Jednoduché konstrukce kružítkem Trojúhelník Úhel Rozliší, rýsuje, popíše přímku a úsečku Měří úsečky s přesností na mm, převádí jednotky délky Změří vzdálenost bodu od přímky Graficky přenáší a porovnává úsečky Sestrojí grafický součet, rozdíl, násobek úsečky Sestrojí osu úsečky Rýsuje čtverec, obdélník, kružnici Sestrojí trojúhelník ze tří stran, pomocí kružítka trojúhelník přenáší Rýsuje a popisuje úhly, rozliší druhy úhlů Sestrojí osu úhlu Říjen 1/2 Úhel, velikost úhlu Velikost úhlu, stupeň, úhloměr Měření velikosti úhlu Zná stupeň jako jednotku pro měření velikosti úhlu, pracuje s úhloměrem, změří a zapíše velikost úhlu. Listopad Listopad 1/2 Rýsování úhlů dané velikosti Konstrukce úhlů 60º, 120º, 30º, 90º kružítkem Rýsuje úhly dané velikosti, zapíše velikost úhlu. Sestrojí kružítkem úhly dané velikosti Prosinec Leden Mnohoúhelníky Trojúhelník rozdělení podle délky stran Rozdělení podle velikosti úhlů Rozliší druhy trojúhelníků podle délky stran a velikosti úhlů Únor Konstrukce trojúhelníka ze tří stran (zadání a=,b=,c=) Sestrojí trojúhelník ze tří stran, zhotoví a popíše náčrt, změří úhly v trojúhelníku, ví, že součet úhlů činí 180º Výška trojúhelníka Sestrojí výšku trojúhelníka, ví, že výška je kolmice vedená z vrcholu k protější straně Březen Pravidelný 6 a 8 úhelník Pozná 6 a 8 úhelník, rozliší pravidelný a nepravidelný 6 a 8 úhelník, sestrojí pravidelný 6 a 8 úhelník

8 Matematika/geometrie - 7. ročník Duben Obvody rovinných obrazců Obvod trojúhelníka Zná vzorec pro výpočet obvodu daných rovinných obrazců, vypočítá obvod rovinných obrazců, řeší Pracuje s tabulkou vzorců Výpočty řeší pomocí kalkulátoru Obvod čtverce jednoduché slovní úlohy k výpočtu obvodů rovinných obrazců, řeší praktické úkoly k výpočtu obvodů rovinných obrazců s jedním i dvěma výpočty Květen Obvod obdélníka Červen Opakování a procvičování učiva

9 Matematika - 8. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do milionu Čte, píše, porovnává čísla v daném oboru, orientuje se na číselné ose Zaokrouhluje na 10, 100, 1000, Násobí a dělí v oboru násobilek zpaměti Násobí mimo obor násobilek zpaměti Násobí a dělí 10, 10, 1000, převádí jednotky Písemně sčítá a odčítá v daném oboru Písemně násobí 1 a 2ciferným činitelem Písemně dělí 1 a 2ciferným dělitelem (násobky 10) Pomocí tabulky čte a sestaví čísla z římských číslic Říjen Listopad Písemné dělení 2ciferným dělitelem Písemné dělení 2ciferným dělitelem Ovládá algoritmus písemného dělení 2ciferným dělitelem Dělí písemně 2ciferným dělitelem Provádí zkoušku správnosti násobením, kalkulátorem Řeší slovní úlohy zaměřené na dělení a se dvěma výpočty Řeší jednoduché matematické hádanky a logické úlohy Sestaví jednoduchou tabulku z vypočtených dat Orientuje se v jednoduché tabulce, přečte data Prosinec Slabší žáci využívají tabulku násobků Zbytek při dělení získáme odčítáním Leden Leden/4 Zlomky Zlomek základní pojmy (čtení, psaní zlomků, určení části celku) Zná pojem celek, zlomek, čte a zapíše zlomky, určí vyznačenou část celku, vyznačí určenou část celku Únor Zlomek = 1 Smíšené číslo, převod smíšeného čísla na zlomek a zlomku na smíšené číslo Výpočet zlomku z celku Určí, je-li zlomek = 1, větší čí menší než 1 Zná pojem smíšené číslo, čte a zapíše smíšené číslo, převádí smíšená čísla na zlomek a naopak Vypočítá zlomek z určeného celku, řeší jednoduché

10 slovní úlohy za využití zlomků Matematika - 8. ročník Březen Desetinné číslo (DČ) Desetinné číslo základní pojmy (čtení, zápis, počet desetinných míst) Čte a zapíše DČ, určí počet desetinných míst Duben Porovnání DČ (vztah 0,2 = 0,20 = 0,200) Zaokrouhlování DČ Sčítání a odčítání DČ pamětné Sčítání a odčítání DČ písemné Násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 Porovnává DČ, využívá vztahu 0,2=0,20=0,200 ( dopíše nuly ) Zaokrouhluje DČ na celé číslo, desetiny (případně setiny) Sčítá a odčítá DČ zpaměti v jednoduchých příkladech bez přechodu desítky Správně zapíše DČ při písemném sčítání a odčítání, písemně sčítá a odčítá DČ Zná postup při pamětném násobení a dělení DČ 10, 100, 1000, násobí a dělí zpaměti DČ 10, 100, 1000 Převody jednotek za využití násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 Využívá pamětného násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 při převodech jednotek Květen Násobení DČ číslem přirozeným i desetinným Ovládá algoritmus písemného násobení DČ číslem přirozeným i desetinným Písemně násobí DČ, správně určí umístění desetinné čárky v součinu Řeší slovní úlohy za využití početních úkonů s DČ Řeší slovní úlohy se dvěma (případně více) výpočty Řeší matematické hádanky a logické úkoly Pracuje s kalkulátorem pro ověření správnost výpočtů Červen Opakování a procvičování učiva

11 Matematika/geometrie - 8. ročník Září Opakování učiva Úhel, velikost úhlu Určí druhy úhlů, změří a zapíše velikost úhlu, rýsuje úhly dané velikosti, sestrojí kružítkem úhly 60, 120, 30, 90 Mnohoúhelníky Obvody rovinných obrazců Říjen Čtyřúhelníky Rovnoběžníky (kosodélník, kosočtverec) Lichoběžník Listopad Obsahy rovinných obrazců Jednotky obsahu Rozliší druhy trojúhelníků podle délky stran i velikosti úhlů, sestrojí trojúhelník ze tří stran, sestrojí výšky v trojúhelníku, narýsuje pravidelný šesti a osmiúhelník Vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce a obdélníka, řeší jednoduché slovní úlohy k výpočtu obvodů, převádí jednotky délky Určí vlastnosti stran a úhlů daných rovnoběžníků, sestrojí dané rovnoběžníky a vypočítá jejich obvod Popíše vlastnosti stran a úhlů lichoběžníka, sestrojí lichoběžník (s dopomocí vyučujícího), rozliší a pojmenuje rovnoběžníky, pozná různoběžník Zná jednotky obsahu, převádí jednotky obsahu za pomoci jednoduché tabulky Pracuje s tabulkou vzorců Výpočty provádí pomocí kalkulátoru Tabulka jednotek Prosinec Leden Obsah obdélníka Obsah čtverce Obsah trojúhelníka Zná a používá vzorce pro výpočet obsahů daných rovinných obrazců, vypočítá obsah obdélníka, čtverce a trojúhelníka, řeší jednoduché slovní úlohy k výpočtu obsahu rovinných obrazců s jedním i se dvěma výpočty, řeší praktické slovní úlohy k výpočtu obsahu rovinných obrazců, pracuje s tabulkou vzorců obvodů a obsahů Únor Povrch těles Povrch kvádru Pozná kvádr a krychli na modelu i v praxi, popíše kvádr a krychli (stěny, vrcholy, hrany, úhly ), zná používání vzorce pro výpočet povrchu daných těles, vypočítá povrch daných těles, pracuje s tabulkou vzorců, řeší jednoduché slovní úlohy a praktické úkoly s jedním i dvěma výpočty k výpočtu povrchu těles

12 Březen Povrch krychle Matematika/geometrie - 8. ročník Duben Obvod a obsah rovinných obrazců Obvod kruhu Obsah kruhu Zná a používá při výpočtech číslo π, zná a používá vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, vypočítá obvod a obsah kruhu, pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s jedním i dvěma výpočty k výpočtu obvodu a obsahu kruhu Květen Červen Opakování a procvičování učiva Převody jednotek obsahu Převádí jednotky obsahu za užití desetinných čísel, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s kombinací výpočtu obvodu, obsahu a povrchu těles

13 Matematika - 9. ročník Září Opakování učiva Porovnávání, zaokrouhlování v oboru přirozených čísel (PČ) i desetinných čísel (DČ), převody jednotek Porovnává, zaokrouhluje PČ i DČ, převádí jednotky za využití PČ i DČ Sčítání a odčítání PČ i DČ Násobení PČ i DČ Sčítá, odčítá, násobí pamětně i písemně PČ i DČ v oboru do milionu Říjen Zlomky Dělení PČ Provádí základní operace se zlomky Písemně dělí PČ 1 i 2ciferným dělitelem Řeší slovní úlohy s více výpočty Řeší jednoduché matematické hádanky Listopad Dělení desetinných čísel Dělení dvou přirozených čísel, podíl číslo desetinné Ovládá algoritmus dělení PČ 1 i 2ciferným přirozeným dělitelem tak, že podílem je DČ, rozumí pojmu dělit na 1, 2 desetinná místa, dělí na 1, 2 desetinná místa, zapíše správně desetinnou čárku v podílu Prosinec Dělení DČ číslem přirozeným Ovládá algoritmus dělení DČ 1 i 2ciferným přirozeným dělitelem, dělí DČ přirozeným dělitelem, správně zapíše desetinnou čárku v podílu, provádí zkoušku správnosti na kalkulátoru, řeší slovní úlohy s využitím dělení a více výpočty, řeší jednoduché matematické hádanky Leden Leden/3 Dělení DČ číslem desetinným Zná a využívá zákonitosti, že podíl se nemění, vynásobíme-li dělence i dělitele stejným číslem, upraví dělence i dělitele násobením 10, 100, dělí upravený výraz za využití všech předešlých způsobů dělení, provádí zkoušku správnosti na kalkulátoru, řeší slovní úlohy s využitím dělení a více výpočty, řeší jednoduché matematické hádanky

14 Únor Matematika - 9. ročník Časový Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Poměr Dělení v daném poměru Měřítko u a mapy Dělí čísla v daném poměru, řeší jednoduché slovní příklady a praktické úlohy k využití dělení v poměru, jednoduše vysvětlí pojem měřítko u a mapy, přečte jednoduchý technický výkres a určí podle měřítka skutečné rozměry, určí skutečnou vzdálenost na mapě podle měřítka mapy, řeší jednoduché slovní úlohy s využitím měřítka mapy Březen/4 Duben Procento Základní pojmy, výpočet 1% Výpočet procentové části Úrok, úroková míra Zná základní pojmy, ví, že 1% je setina ze základu, ovládá algoritmus výpočtu 1% a procentové části, vypočítá 1% ze základu, procentovou část z daného celku, řeší slovní úlohy s více výpočty k výpočtu % (praktické úlohy), zná pojem úrok a úroková míra, vypočítá úrok z dané částky, řeší slovní úlohy s více výpočty, sestaví jednoduchou tabulku Květen Lineární rovnice Lineární rovnice Ovládá algoritmus řešení jednoduchých lineárních rovnic, s dopomocí učitele řeší jednoduché lineární rovnice, řeší slovní úlohy za využití lineárních rovnic Červen Závěrečné opakování učiva Provádí základní početní operace v oboru do milionu v oblasti PČ i DČ (pamětně i písemně), pracuje se zlomky a smíšenými čísly, řeší slovní úlohy se 2 výpočty, používá kalkulátor, řeší příklady k výpočtu % části, úroku a úrokové míry, převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času za využití PČ i DČ, rozumí měřítku u a mapy, přečte jednoduchý technický výkres, určí skutečnou vzdálenost bodů na mapě, čte a sestaví jednoduchou tabulku z daných (vypočítaných) hodnot

15 Matematika/geometrie - 9. ročník Září Opakování učiva Rovinné obrazce Sestrojí základní rovinné obrazce (čtverec, obdélník, kružnici, trojúhelník, kosodélník, kosočtverec, 6 a 8úhelník), vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu, obvod kosočtverce a kosodélníka, vypočítá povrch kvádru a krychle, při výpočtech pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy, praktické příklady se 2 výpočty, převádí jednotky délky i obsahu za využití Tabulka vzorců Výpočty provádí kalkulátorem PČ i DČ Říjen Listopad Prosinec Povrch válce Povrch válce Pozná a popíše těleso válec, zná a používá vzorec pro výpočet povrchu válce, vypočítá povrch válce, řeší slovní úlohy a praktické úkoly zaměřené k výpočtu povrchu válce s 1 i 2 výpočty Leden Únor Objem těles Jednotky objemu Zná základní jednotky objemu, převádí jednotky objemu za pomoci jednoduché tabulky a využití PČ i DČ, zná a při převodech využívá vztah 1l = 1 dm 3 Tabulka jednotek Březen Objem kvádru, krychle, válce Zná a používá vzorce pro výpočet objemu těles, vypočítá objem těles, pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy a praktické úkoly k výpočtu objemu těles s 1 i 2 výpočty, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s kombinací výpočtů povrchu a objemu těles

16 Matematika/geometrie - 9. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Květen Závěrečné opakování učiva Geometrie v rovině Rozliší přímku, úsečku, sestrojí grafický součet (rozdíl, násobek) osu úsečky, rýsuje kolmice (rovnoběžky), určí vzdálenost dvou bodů v rovině, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, sestrojí základní rovinné útvary, rozliší druhy úhlů, rýsuje úhly dané velikosti, měří velikost úhlů, sestrojí kružítkem úhly 30, 60, 90 a 120, vypočítá obvod a obsah čtverce (obdélníka, trojúhelníka, kruhu), řeší slovní úlohy k výpočtu obvodu a obsahu, převádí jednotky délky a obsahu za využití PČ i DČ Červen Tělesa Rozliší základní tělesa (kvádr, krychli, válec), vypočítá povrch a objem těles, řeší slovní úlohy k výpočtu povrchu a objemu, převádí jednotky objemu za využití PČ i DČ, při výpočtech a převodech využívá jednoduché tabulky

17

18

19

20

21

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Časová dotace daného předmětu činí 5 hodin týdně na 1. stupni a 4. hodiny týdně

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Vzdělávací předmět: Matematika

Vzdělávací předmět: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací předmět: Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 9.ročníku. Na prvním

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více