Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá čísla Zaokrouhluje čísla na 10 a 100 Sčítá a odčítá v daném oboru pamětně i písemně Ovládá řady násobků, násobí a dělí v oboru násobilek Násobí a dělí 10, 100 Provádí jednoduché převody délky, hmotnosti, objemu a času Říjen Listopad Sčítání a odčítání v oboru do Čtení a zápis čísel v daném oboru, orientace na číselné ose Porovnávání čísel Násobení a dělení 10, 100 a 1000, rozklad čísla pomocí násobků čísel 1000, 100, 10, 1 Čte, píše, porovnává čísla v daném oboru, orientuje se na číselné ose Násobí a dělí přirozená čísla v daném oboru 10, 100, 1000, rozloží číslo pomocí násobků 1000, 100, 10, 1 Prosinec Leden Jednoduché převody jednotek za využití násobení a dělení 10, 100, 1000 Procvičování převodů jednotek Zaokrouhlování na 10, 100, 1000 Sestavení jednoduché tabulky Sčítání a odčítání v oboru do bez přechodu desítky pamětně i písemně Řešení slovních úloh se dvěma výpočty Využívá násobení a dělení 10, 100, 1000 při převodech jednotek, počítá peníze Zaokrouhluje čísla v daném oboru na 10, 100, 1000 Sestaví a orientuje se v jednoduché tabulce Sčítá a odčítá pamětně v daném oboru (jednoduché příklady sčítání a odčítání celých 1000, 100, 10 a jednotek) bez přechodu desítky, sčítá a odčítá písemně bez přechodu desítky Řeší slovní úlohy se dvěma výpočty, provádí stručný zápis řešení

2 Matematika - 6. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Sčítání a odčítání v oboru do s přechodem desítky pamětně i písemně Sčítá a odčítá pamětně v daném oboru s přechodem desítky (pouze příklady na přičítání a odčítání jednotek), sčítá a odčítá písemně s přechodem desítky v daném oboru, provádí zkoušku správnosti Březen Procvičování učiva, řešení slovních úloh, matematických hádanek Odhaduje výsledky, sčítá a odčítá pomocí kalkulátoru, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty se zápisem řešení, řeší jednoduché matematické hádanky Duben Dělení se zbytkem v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru do 100 Nejblíže menší násobek daného čísla k danému číslu Ovládá násoskové řady, násobí a dělí v oboru násobilek, řeší jednoduché slovní úlohy a matematické hádanky s využitím násobení a dělení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Pomocí jednoduché tabulky vyhledá nejblíže menší násobek daného čísla k danému číslu, určí pamětně nejblíže menší násobek Slabší žáci mohou užívat tabulku násobků Květen Dělení se zbytkem v oboru do 100 Dělí se zbytkem v oboru násobilek do 100, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Červen Opakování a procvičování učiva

3 Matematika/geometrie - 6. ročník Září Opakování učiva Bod, přímka, úsečka Vyznačí bod, změří vzdálenost dvou bodů, rozliší přímku a úsečku, narýsuje a popíše je Říjen Rýsování úseček, měření délky úsečky Převody jednotek délky Kolmice, rovnoběžky, úhel Rýsování rovinných obrazců (obdélník, čtverec, kružnice) Rovinné útvary, tělesa Měří úsečky s přesností na cm, mm Provádí jednoduché převodu jednotek délky se zaměřením na cm, mm Rýsuje kolmice a rovnoběžné přímky, rýsuje, popíše a vyznačí libovolný úhel Rozliší čtverec a obdélník, rýsuje čtverec a obdélník, rozliší kruh (kružnici), rýsuje kružnici Pozná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa Jednoduché konstrukce kružítkem Vzdálenost bodu od přímky Změří vzdálenost bodu od přímky Listopad Prosinec Leden Přímka, polopřímka, úsečka Přenášení úseček, porovnávání úseček Grafický součet úseček Grafický rozdíl úseček Násobek úsečky Střed úsečky, osa úsečky Rozliší přímku, polopřímku a úsečku, rýsuje a popíše je, odhadne délku úsečky na cm Pomocí kružítka přenáší a porovnává úsečky, grafické porovnání zapíše, zapíše shodnost pomocí značky Graficky sestrojí součet, rozdíl, a násobek úsečky, grafické znázornění zapíše Pomocí kružítka sestrojí střed a osu úsečky Únor Trojúhelník Konstrukce trojúhelníka ze tří stran (zadání AB=,BC=,AC=) Pozná trojúhelník, správně označí vrcholy a strany trojúhelníka, ví, kdy je možné trojúhelník sestrojit, zhotoví a popíše náčrt, sestrojí trojúhelník ze tří stran Březen Přenášení trojúhelníka pomocí kružítka Přenese trojúhelník pomocí kružítka, zapíše shodnost pomocí značky

4 Matematika/geometrie - 6. ročník Duben Úhel Vyznačování, rýsování a popis úhlu Narýsuje libovolný úhel, označí vrchol a ramena úhlu, určí body náležející a nenáležející úhlu, zná značku pro úhel, zapíše úhel značkou a písmeny velké abecedy, zná písmena řecké abecedy (α, β, γ, δ), užívá je při popisu úhlu Květen Úhel pravý, ostrý, tupý, přímý Osa úhlu Pozná různé druhy úhlů, rozliší různé druhy úhlů vzhledem k úhlu pravému, rýsuje a vyznačí různé druhy úhlů podle zadání Sestrojí osu úhlu Červen Procvičování rýsování, opakování učiva Konstrukce pravého úhlu kružítkem - seznámení S dopomocí sestrojí pravý úhel kružítkem, zná grafickou značku pro pravý úhel Samostatně podle zadání sestrojí základní rovinné obrazce

5 Matematika - 7. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do Čte, píše, porovnává čísla v oboru do , orientuje se na číselné ose, ovládá pamětné i písemné sčítání a odčítání v daném oboru, násobí a dělí 10, 100, 1000, zaokrouhluje na 10, 100, 1000, převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času, ovládá řady násobků, násobí a dělí pamětně v oboru násobilek, dělí pamětně se zbytkem, řeší jednoduché slovní úlohy se dvěma výpočty Říjen Říjen/4 Římské číslice Římské číslice Pozná a správně čte římské číslice I XII, zná princip sestavování římských číslic, pomocí tabulky čte a sestaví jednoduchá čísla z římských číslic Listopad Číselný obor do milionu Čtení a psaní čísel do milionu, číselná osa Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel Čte, píše, porovnává čísla do milionu, pracuje s řádovým počitadlem, zná pojem jedno šesticiferné číslo, zaokrouhluje čísla na desetitisíce Prosinec Leden Písemné sčítání a odčítání v daném oboru Řešení slovních úloh Výpočty pomocí kalkulátoru Procvičování a upevňování učiva Ovládá jednoduché pamětné sčítání a odčítání do milionu (přičítání a odčítání celých tisíců bez přechodu desítky), odhaduje výsledek k určení správnosti výpočtu, písemně sčítá a odčítá do milionu, provádí zkoušku správnosti, řeší jednoduché matematické hádanky, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Leden/3 Únor Písemné násobení a dělení přirozených čísel v oboru do Násobení 10, 100, 1000 v daném oboru Převádění jednotek Násobení 1ciferným činitelem mimo obor násobilek (pamětné) Zná princip násobení 10, 100, 1000, pamětně násobí a dělí 10, 100, 1000, využívá násobení a dělení 10, 100, 1000 k převodům jednotek Zná algoritmus pamětného násobení 2ciferného čísla číslem 1ciferným, vypočítá příklady násobení mimo obor násobilek zpaměti (12x6, 80x6, 32x6 ) Slabší žáci mohou využívat tabulku násobků Písemné násobení 1ciferným činitelem Ovládá algoritmus písemného násobení 1ciferným činitelem, písemně násobí 1ciferným činitelem

6 Matematika - 7. ročník Časový Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Písemné násobení 2ciferným činitelem Ovládá algoritmus písemného násobení 2ciferným činitelem, písemně násobí 2ciferným činitelem, řeší slovní úlohy zaměřené na násobení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty, hledá různá řešení slovní úlohy Březen/3 Písemné dělení 1ciferným dělitelem Ovládá algoritmus písemného dělení 1ciferným dělitelem, písemně dělí 1ciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, provádí zkoušku správnosti násobením Slabší žáci využívají tabulku násobků Duben Duben/2 Písemné dělení 2ciferným dělitelem (násobky 10) Ovládá algoritmus písemného dělení 2ciferným dělitelem (násobky 10), písemně dělí 2ciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, řeší slovní úlohy a matematické hádanky zaměřené na dělení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Květen Zná postup při výpočtu aritmetického průměru, vypočítá aritmetický průměr ze zadaných hodnot, řeší jednoduché Květen/3 Aritmetický průměr slovní úlohy k výpočtu aritmetického průměru, sestaví jednoduchou tabulku a orientuje se v ní Červen Opakování a procvičování učiva Při dělení 2ciferným dělitelem získáme zbytek odčítáním

7 Matematika/geometrie - 7. ročník Září Opakování učiva Jednoduché konstrukce kružítkem Trojúhelník Úhel Rozliší, rýsuje, popíše přímku a úsečku Měří úsečky s přesností na mm, převádí jednotky délky Změří vzdálenost bodu od přímky Graficky přenáší a porovnává úsečky Sestrojí grafický součet, rozdíl, násobek úsečky Sestrojí osu úsečky Rýsuje čtverec, obdélník, kružnici Sestrojí trojúhelník ze tří stran, pomocí kružítka trojúhelník přenáší Rýsuje a popisuje úhly, rozliší druhy úhlů Sestrojí osu úhlu Říjen 1/2 Úhel, velikost úhlu Velikost úhlu, stupeň, úhloměr Měření velikosti úhlu Zná stupeň jako jednotku pro měření velikosti úhlu, pracuje s úhloměrem, změří a zapíše velikost úhlu. Listopad Listopad 1/2 Rýsování úhlů dané velikosti Konstrukce úhlů 60º, 120º, 30º, 90º kružítkem Rýsuje úhly dané velikosti, zapíše velikost úhlu. Sestrojí kružítkem úhly dané velikosti Prosinec Leden Mnohoúhelníky Trojúhelník rozdělení podle délky stran Rozdělení podle velikosti úhlů Rozliší druhy trojúhelníků podle délky stran a velikosti úhlů Únor Konstrukce trojúhelníka ze tří stran (zadání a=,b=,c=) Sestrojí trojúhelník ze tří stran, zhotoví a popíše náčrt, změří úhly v trojúhelníku, ví, že součet úhlů činí 180º Výška trojúhelníka Sestrojí výšku trojúhelníka, ví, že výška je kolmice vedená z vrcholu k protější straně Březen Pravidelný 6 a 8 úhelník Pozná 6 a 8 úhelník, rozliší pravidelný a nepravidelný 6 a 8 úhelník, sestrojí pravidelný 6 a 8 úhelník

8 Matematika/geometrie - 7. ročník Duben Obvody rovinných obrazců Obvod trojúhelníka Zná vzorec pro výpočet obvodu daných rovinných obrazců, vypočítá obvod rovinných obrazců, řeší Pracuje s tabulkou vzorců Výpočty řeší pomocí kalkulátoru Obvod čtverce jednoduché slovní úlohy k výpočtu obvodů rovinných obrazců, řeší praktické úkoly k výpočtu obvodů rovinných obrazců s jedním i dvěma výpočty Květen Obvod obdélníka Červen Opakování a procvičování učiva

9 Matematika - 8. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do milionu Čte, píše, porovnává čísla v daném oboru, orientuje se na číselné ose Zaokrouhluje na 10, 100, 1000, Násobí a dělí v oboru násobilek zpaměti Násobí mimo obor násobilek zpaměti Násobí a dělí 10, 10, 1000, převádí jednotky Písemně sčítá a odčítá v daném oboru Písemně násobí 1 a 2ciferným činitelem Písemně dělí 1 a 2ciferným dělitelem (násobky 10) Pomocí tabulky čte a sestaví čísla z římských číslic Říjen Listopad Písemné dělení 2ciferným dělitelem Písemné dělení 2ciferným dělitelem Ovládá algoritmus písemného dělení 2ciferným dělitelem Dělí písemně 2ciferným dělitelem Provádí zkoušku správnosti násobením, kalkulátorem Řeší slovní úlohy zaměřené na dělení a se dvěma výpočty Řeší jednoduché matematické hádanky a logické úlohy Sestaví jednoduchou tabulku z vypočtených dat Orientuje se v jednoduché tabulce, přečte data Prosinec Slabší žáci využívají tabulku násobků Zbytek při dělení získáme odčítáním Leden Leden/4 Zlomky Zlomek základní pojmy (čtení, psaní zlomků, určení části celku) Zná pojem celek, zlomek, čte a zapíše zlomky, určí vyznačenou část celku, vyznačí určenou část celku Únor Zlomek = 1 Smíšené číslo, převod smíšeného čísla na zlomek a zlomku na smíšené číslo Výpočet zlomku z celku Určí, je-li zlomek = 1, větší čí menší než 1 Zná pojem smíšené číslo, čte a zapíše smíšené číslo, převádí smíšená čísla na zlomek a naopak Vypočítá zlomek z určeného celku, řeší jednoduché

10 slovní úlohy za využití zlomků Matematika - 8. ročník Březen Desetinné číslo (DČ) Desetinné číslo základní pojmy (čtení, zápis, počet desetinných míst) Čte a zapíše DČ, určí počet desetinných míst Duben Porovnání DČ (vztah 0,2 = 0,20 = 0,200) Zaokrouhlování DČ Sčítání a odčítání DČ pamětné Sčítání a odčítání DČ písemné Násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 Porovnává DČ, využívá vztahu 0,2=0,20=0,200 ( dopíše nuly ) Zaokrouhluje DČ na celé číslo, desetiny (případně setiny) Sčítá a odčítá DČ zpaměti v jednoduchých příkladech bez přechodu desítky Správně zapíše DČ při písemném sčítání a odčítání, písemně sčítá a odčítá DČ Zná postup při pamětném násobení a dělení DČ 10, 100, 1000, násobí a dělí zpaměti DČ 10, 100, 1000 Převody jednotek za využití násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 Využívá pamětného násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 při převodech jednotek Květen Násobení DČ číslem přirozeným i desetinným Ovládá algoritmus písemného násobení DČ číslem přirozeným i desetinným Písemně násobí DČ, správně určí umístění desetinné čárky v součinu Řeší slovní úlohy za využití početních úkonů s DČ Řeší slovní úlohy se dvěma (případně více) výpočty Řeší matematické hádanky a logické úkoly Pracuje s kalkulátorem pro ověření správnost výpočtů Červen Opakování a procvičování učiva

11 Matematika/geometrie - 8. ročník Září Opakování učiva Úhel, velikost úhlu Určí druhy úhlů, změří a zapíše velikost úhlu, rýsuje úhly dané velikosti, sestrojí kružítkem úhly 60, 120, 30, 90 Mnohoúhelníky Obvody rovinných obrazců Říjen Čtyřúhelníky Rovnoběžníky (kosodélník, kosočtverec) Lichoběžník Listopad Obsahy rovinných obrazců Jednotky obsahu Rozliší druhy trojúhelníků podle délky stran i velikosti úhlů, sestrojí trojúhelník ze tří stran, sestrojí výšky v trojúhelníku, narýsuje pravidelný šesti a osmiúhelník Vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce a obdélníka, řeší jednoduché slovní úlohy k výpočtu obvodů, převádí jednotky délky Určí vlastnosti stran a úhlů daných rovnoběžníků, sestrojí dané rovnoběžníky a vypočítá jejich obvod Popíše vlastnosti stran a úhlů lichoběžníka, sestrojí lichoběžník (s dopomocí vyučujícího), rozliší a pojmenuje rovnoběžníky, pozná různoběžník Zná jednotky obsahu, převádí jednotky obsahu za pomoci jednoduché tabulky Pracuje s tabulkou vzorců Výpočty provádí pomocí kalkulátoru Tabulka jednotek Prosinec Leden Obsah obdélníka Obsah čtverce Obsah trojúhelníka Zná a používá vzorce pro výpočet obsahů daných rovinných obrazců, vypočítá obsah obdélníka, čtverce a trojúhelníka, řeší jednoduché slovní úlohy k výpočtu obsahu rovinných obrazců s jedním i se dvěma výpočty, řeší praktické slovní úlohy k výpočtu obsahu rovinných obrazců, pracuje s tabulkou vzorců obvodů a obsahů Únor Povrch těles Povrch kvádru Pozná kvádr a krychli na modelu i v praxi, popíše kvádr a krychli (stěny, vrcholy, hrany, úhly ), zná používání vzorce pro výpočet povrchu daných těles, vypočítá povrch daných těles, pracuje s tabulkou vzorců, řeší jednoduché slovní úlohy a praktické úkoly s jedním i dvěma výpočty k výpočtu povrchu těles

12 Březen Povrch krychle Matematika/geometrie - 8. ročník Duben Obvod a obsah rovinných obrazců Obvod kruhu Obsah kruhu Zná a používá při výpočtech číslo π, zná a používá vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, vypočítá obvod a obsah kruhu, pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s jedním i dvěma výpočty k výpočtu obvodu a obsahu kruhu Květen Červen Opakování a procvičování učiva Převody jednotek obsahu Převádí jednotky obsahu za užití desetinných čísel, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s kombinací výpočtu obvodu, obsahu a povrchu těles

13 Matematika - 9. ročník Září Opakování učiva Porovnávání, zaokrouhlování v oboru přirozených čísel (PČ) i desetinných čísel (DČ), převody jednotek Porovnává, zaokrouhluje PČ i DČ, převádí jednotky za využití PČ i DČ Sčítání a odčítání PČ i DČ Násobení PČ i DČ Sčítá, odčítá, násobí pamětně i písemně PČ i DČ v oboru do milionu Říjen Zlomky Dělení PČ Provádí základní operace se zlomky Písemně dělí PČ 1 i 2ciferným dělitelem Řeší slovní úlohy s více výpočty Řeší jednoduché matematické hádanky Listopad Dělení desetinných čísel Dělení dvou přirozených čísel, podíl číslo desetinné Ovládá algoritmus dělení PČ 1 i 2ciferným přirozeným dělitelem tak, že podílem je DČ, rozumí pojmu dělit na 1, 2 desetinná místa, dělí na 1, 2 desetinná místa, zapíše správně desetinnou čárku v podílu Prosinec Dělení DČ číslem přirozeným Ovládá algoritmus dělení DČ 1 i 2ciferným přirozeným dělitelem, dělí DČ přirozeným dělitelem, správně zapíše desetinnou čárku v podílu, provádí zkoušku správnosti na kalkulátoru, řeší slovní úlohy s využitím dělení a více výpočty, řeší jednoduché matematické hádanky Leden Leden/3 Dělení DČ číslem desetinným Zná a využívá zákonitosti, že podíl se nemění, vynásobíme-li dělence i dělitele stejným číslem, upraví dělence i dělitele násobením 10, 100, dělí upravený výraz za využití všech předešlých způsobů dělení, provádí zkoušku správnosti na kalkulátoru, řeší slovní úlohy s využitím dělení a více výpočty, řeší jednoduché matematické hádanky

14 Únor Matematika - 9. ročník Časový Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Poměr Dělení v daném poměru Měřítko u a mapy Dělí čísla v daném poměru, řeší jednoduché slovní příklady a praktické úlohy k využití dělení v poměru, jednoduše vysvětlí pojem měřítko u a mapy, přečte jednoduchý technický výkres a určí podle měřítka skutečné rozměry, určí skutečnou vzdálenost na mapě podle měřítka mapy, řeší jednoduché slovní úlohy s využitím měřítka mapy Březen/4 Duben Procento Základní pojmy, výpočet 1% Výpočet procentové části Úrok, úroková míra Zná základní pojmy, ví, že 1% je setina ze základu, ovládá algoritmus výpočtu 1% a procentové části, vypočítá 1% ze základu, procentovou část z daného celku, řeší slovní úlohy s více výpočty k výpočtu % (praktické úlohy), zná pojem úrok a úroková míra, vypočítá úrok z dané částky, řeší slovní úlohy s více výpočty, sestaví jednoduchou tabulku Květen Lineární rovnice Lineární rovnice Ovládá algoritmus řešení jednoduchých lineárních rovnic, s dopomocí učitele řeší jednoduché lineární rovnice, řeší slovní úlohy za využití lineárních rovnic Červen Závěrečné opakování učiva Provádí základní početní operace v oboru do milionu v oblasti PČ i DČ (pamětně i písemně), pracuje se zlomky a smíšenými čísly, řeší slovní úlohy se 2 výpočty, používá kalkulátor, řeší příklady k výpočtu % části, úroku a úrokové míry, převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času za využití PČ i DČ, rozumí měřítku u a mapy, přečte jednoduchý technický výkres, určí skutečnou vzdálenost bodů na mapě, čte a sestaví jednoduchou tabulku z daných (vypočítaných) hodnot

15 Matematika/geometrie - 9. ročník Září Opakování učiva Rovinné obrazce Sestrojí základní rovinné obrazce (čtverec, obdélník, kružnici, trojúhelník, kosodélník, kosočtverec, 6 a 8úhelník), vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu, obvod kosočtverce a kosodélníka, vypočítá povrch kvádru a krychle, při výpočtech pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy, praktické příklady se 2 výpočty, převádí jednotky délky i obsahu za využití Tabulka vzorců Výpočty provádí kalkulátorem PČ i DČ Říjen Listopad Prosinec Povrch válce Povrch válce Pozná a popíše těleso válec, zná a používá vzorec pro výpočet povrchu válce, vypočítá povrch válce, řeší slovní úlohy a praktické úkoly zaměřené k výpočtu povrchu válce s 1 i 2 výpočty Leden Únor Objem těles Jednotky objemu Zná základní jednotky objemu, převádí jednotky objemu za pomoci jednoduché tabulky a využití PČ i DČ, zná a při převodech využívá vztah 1l = 1 dm 3 Tabulka jednotek Březen Objem kvádru, krychle, válce Zná a používá vzorce pro výpočet objemu těles, vypočítá objem těles, pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy a praktické úkoly k výpočtu objemu těles s 1 i 2 výpočty, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s kombinací výpočtů povrchu a objemu těles

16 Matematika/geometrie - 9. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Květen Závěrečné opakování učiva Geometrie v rovině Rozliší přímku, úsečku, sestrojí grafický součet (rozdíl, násobek) osu úsečky, rýsuje kolmice (rovnoběžky), určí vzdálenost dvou bodů v rovině, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, sestrojí základní rovinné útvary, rozliší druhy úhlů, rýsuje úhly dané velikosti, měří velikost úhlů, sestrojí kružítkem úhly 30, 60, 90 a 120, vypočítá obvod a obsah čtverce (obdélníka, trojúhelníka, kruhu), řeší slovní úlohy k výpočtu obvodu a obsahu, převádí jednotky délky a obsahu za využití PČ i DČ Červen Tělesa Rozliší základní tělesa (kvádr, krychli, válec), vypočítá povrch a objem těles, řeší slovní úlohy k výpočtu povrchu a objemu, převádí jednotky objemu za využití PČ i DČ, při výpočtech a převodech využívá jednoduché tabulky

17

18

19

20

21

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více