5.2.2 Matematika - 2. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2.2 Matematika - 2. stupeň"

Transkript

1 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika na 1. stupni. Je založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělání v předmětu Matematika vede k: rozvoji logického myšlení a rozvíjení paměti žáků používání matematické symboliky a zdokonalování grafického projevu provádění rozboru problému a plánu řešení úloh volbě správného postupu k vyřešení matematického problému využívání matematických poznatků a dovedností v běžném životě Předmět Matematika je vyučován na 2. stupni jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 4 hodiny týdně pro každý ročník (v 9. ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu). Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, představivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku. Metody práce jsou tedy zaměřené na samostatnou práci žáků a na práci ve skupinách, kde se žáci učí vzájemně spolupracovat a zapojovat do diskuzí. Při výuce jsou používány učebnice, v některých ročnících matematické tabulky, kalkulačky a pracovní sešity. V rámci matematiky probíhají školní kola různých soutěží - například Pythagoriáda, Klokan, matematická olympiáda. Výuka probíhá v kmenových třídách Průřezová témata: Předmět Matematika integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení - propojování získaných matematických poznatků se znalostmi z jiných předmětů - operování s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly - vytváření si uceleného pohledu na přírodní jevy - rozvoji logického myšlení a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů

2 - rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení - osvojení standardních matematických postupů a výpočtů Kompetence k řešení problému - samostatnému vyhledávání informací - volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu - aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh - analýze matematických problémů - provádění rozboru problému a plánu řešení - odhadu výsledků a k jejich logické kontrole Kompetence komunikativní - řešení úloh kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému - využití komunikativních a informačních technologií ve výuce - ke správnému užívání matematického jazyka při vzájemné komunikaci - formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu - orientaci v matematickém textu, grafech, tabulkách Kompetence sociální a personální - rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh - respektování názoru ostatních - schopnosti poskytnout i přijmout pomoc - vytváření pozitivní představy o sobě samém, vidět pokrok a nenechat se odradit neúspěchy Kompetence občanské - řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života - úvahám nad ekologickými tématy prostřednictvím slovních úloh - respektování společně dohodnutých pravidel při práci Kompetence pracovní - rozvíjení paměti žáků a osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů - bezpečnému používání vhodných pomůcek - kalkulátory, rýsovací potřeby - samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce

3 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) - správně zapíše desetinné číslo podle diktátu - znázorní desetinné číslo na číselné ose - zaokrouhlí desetinné číslo na desetiny, setiny nebo tisíciny - vyjadřuje vztah celek - část pomocí desetinného čísla - vypočte příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel Desetinná čísla - rozšíření pojmu - znázorňování na číselné ose, zaokrouhlování - operace s desetinnými čísly OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - seberegulace a sebeorganizace OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti F - 6. roč. - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - určí velikost úhlu měřením - narýsuje osu úhlu - přenese úhel k polopřímce - rozlišuje různé druhy úhlů - převádí ze stupňů na minuty a naopak - sečte a odečte úhly početně i graficky Úhel a jeho velikost - druhy úhlů - sčítání, odčítání úhlů (početně a graficky) - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar - určí shodné útvary - sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti - určí osově souměrný útvar Osová souměrnost - shodnost geometrických útvarů - osově souměrné útvary Vv - 6. roč. - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů - modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel - vypočte vzdálenost ve skutečnosti, vzdálenost na mapě nebo měřítko mapy ze zadaných údajů - vypíše všechny dělitele daného čísla - používá znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10) - složené číslo rozloží na součin prvočísel Měřítko plánu a mapy - výpočet vzdálenosti ve skutečnosti - výpočet vzdálenosti na mapě - výpočet měřítka Dělitelnost - prvočíslo - číslo složené Z - 6. roč.

4 - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - určí největší společný dělitel (NSD) a nejmenší společný násobek (nsn) dané dvojice nebo trojice čísel - rozliší vnitřní a vnější úhel v trojúhelníku - využívá znalosti o součtu všech vnitřních úhlů v trojúhelníku - rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníků - narýsuje výšku, těžnici v libovolném trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou libovolnému trojúhelníku - narýsuje trojúhelník zadaný třemi stranami a napíše postup konstrukce - narýsuje krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání - narýsuje síť krychle a kvádru - vypočítá povrch a objem krychle a kvádru - násobek, dělitel - kritéria dělitelnosti - nsn, NSD Trojúhelník - druhy trojúhelníků - výšky, těžnice - kružnice opsaná, vepsaná - konstrukce Krychle a kvádr - krychle a kvádr ve volném rovnoběžném promítání - síť krychle a kvádru - výpočet povrchu a objemu

5 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel - porovnává celá čísla, zlomky i desetinná čísla v oboru racionálních čísel - provádí základní matematické operace v oboru racionálních čísel - převádí desetinná čísla na zlomky a naopak - orientuje se na vodorovné i svislé číselné ose - objasní pojem absolutní hodnota a využívá ji při výpočtech Celá čísla, desetinná čísla a zlomky - čísla opačná - zobrazení na číselné ose - porovnávání - početní výkony OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - seberegulace a sebeorganizace OSV - komunikace - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar - rozhoduje o shodnosti geometrických útvarů - užívá při výpočtech i před konstrukcí věty o sestrojitelnosti trojúhelníků - sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu - sestrojí středově souměrný obraz rovinného útvaru - při výpočtech využívá věty o rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku Shodnost, středová souměrnost - konstrukce trojúhelníků - středová souměrnost - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů - zvětší či zmenší číslo v daném poměru - sestrojí a používá měřítka map a plánů Poměr - měřítko - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) - rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost - využívá trojčlenku při výpočtech - nakreslí graf přímé a nepřímé úměrnosti - užívá pojmy procento a promile - vypočítá základ, procentovou část i počet procent - využívá trojčlenky v procentovém počtu - orientuje se ve výpočtech úroků a výnosů - přímá a nepřímá úměrnost - trojčlenka Procenta - procento, promile - základ, procentová část, počet procent - jednoduché úrokování

6 - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - rozlišuje čtyřúhelníky, shrne jejich základní vlastnosti - vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku - sestrojí trojúhelník Rovinné útvary - čtyřúhelníky - obvod, obsah - konstrukce Konstrukční úlohy

7 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary, načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině - odhaduje a vypočítá jejich objem a povrch - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu - žák využívá vlastnosti kolmých hranolů k sestrojení jejich sítě a k výpočtu objemu a povrchu - určuje druhou mocninu a odmocninu celých a racionálních čísel s pomocí matematických tabulek - porovná druhé mocniny racionálních čísel podle základu mocniny - vypočítá délku přepony a odvěsny pravoúhlého trojúhelníka - účelně používá při výpočtech kalkulátor Hranoly - vlastnosti, síť - povrch, objem Mocniny a odmocniny - druhá mocnina a odmocnina - Pythagorova věta OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - seberegulace a sebeorganizace OSV - komunikace OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Aj - 8. roč. - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním - upravuje a určuje hodnotu číselného výrazu - užívá výrazy s proměnnými - provádí početní výkony s mocninami - zapíše číslo rozvinutým zápisem čísla v desítkové soustavě - rozumí pojmu mnohočlen, stupeň mnohočlenu - vypočte příklady na sčítání, odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem - používá základní vzorce Výrazy - číselný výraz a jeho hodnota - proměnná - výrazy s proměnnými - mnohočleny Aj - 8. roč. - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - rozlišuje vzájemné polohy přímky a kružnice - sestrojí tečnu kružnice - rozlišuje vzájemné polohy dvou kružnic s různými poloměry - vypočte délku kružnice nebo její části a obsah kruhu a kruhové výseče Rovinné útvary - kruh, kružnice

8 - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav - načrtne a sestrojí sítě základních těles - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - řeší lineární rovnice a provádí zkoušky - vypočte neznámou ze vzorce - řeší slovní úlohu pomocí rovnic - zapíše a řeší danou nerovnost - sestrojí síť válce - vypočítá povrch a objem válce Rovnice - lineární rovnice - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - lineární nerovnice Prostorové útvary - válec - využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - rozlišuje základní množiny bodů v rovině - sestrojí Thaletovu kružnici - sestrojí tečnu z bodu ke kružnici - načrtne a sestrojí trojúhelník (se zadanou výškou či těžnicí), načrtne a sestrojí čtyřúhelník - vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, lichoběžníku Konstrukční úlohy - množiny všech bodů dané vlastnosti - konstrukce trojúhelníků a výpočet jejich obsahu - konstrukce čtyřúhelníků - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - vypočítá hodnotu aritmetického průměru ze souboru - vyčte hodnoty z diagramu a sestrojí diagram podle zadaných hodnot - porovnává zpracovaná data, jednoduché soubory dat Základy statistiky - aritmetický průměr, - diagramy Tv - 9. roč.

9 Předmět: Matematika Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů - provádí početní operace s lomenými výrazy - krátí a rozšiřuje lomené výrazy - upravuje složené lomené výrazy - řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací a dosazovací) - řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech - zakreslí bod v PSS - chápe pojem funkce - rozlišuje lineární a kvadratickou funkci - sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce - užívá funkční vztahy při řešení úloh Lomený výraz - definiční obor výrazu - krácení, rozšiřování lomených výrazů - složený lomený výraz, Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - dosazovací, sčítací metoda - řešení slovních úloh pomocí soustavy rovnic - řešení slovních úloh (pohyb, společná práce, směs ) - lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, řešení slovních úloh Funkce - definiční obor, obor hodnot funkce - graf funkce - sestrojování grafu podle tabulek - lineární funkce a její vlastnosti, graf funkce - rostoucí, klesající, konstantní funkce - grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic - kvadratická funkce, nepřímá úměrnost a jejich graf OSV rozvoj schopností poznávání OSV seberegulace a sebeorganizace OSV komunikace OSV řešení problémů a rozhodovací dovednosti F 7. ročník CH 8. ročník F 7., 8., 9. ročník

10 - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí - rozliší shodné a podobné útvary - užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách - užívá goniometrických funkcí při výpočtu stran a úhlů v pravoúhlém trojúhelníku - užívá goniometrických funkcí ve slovních úlohách - charakterizuje jednotlivá tělesa - umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat - vypočítá povrch a objem těles (jehlanu, kužele a koule) - načrtne a sestrojí sítě jehlanu a kužele - načrtne a sestrojí obraz jehlanu, kužele a koule v rovině - navrhne analýzu a provede řešení dané geometrické úlohy - žák řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování - využívá prostorovou představivost - při řešení úloh využívá poznatky z jiných vzdělávacích oblastí Podobnost. Goniometrické funkce. - podobnost, určování podobných útvarů - poměr podobnost - věty o podobnosti trojúhelníků - dělení úsečky v daném poměru - užití podobnosti při konstrukci plánů, zhotovování modelů - goniometrické funkce jako poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku - užití goniometrických funkcí Jehlan, kužel, koule - jehlan, kužel, konstrukce sítí - objem a povrch kužele, jehlanu a koule - řešení úloh z praxe Základy finanční matematiky - úrok, jistina, úroková doba, úrokovací období, úroková míra - jednoduché úrokování - složené úrokování

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více