Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Č. j.: 611/2010 Školní rok Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr V Českých Budějovicích Ing. Jan Matějka předseda školské rady Mgr. Vladimír Čunát ředitel školy

2 Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem zařízení Od je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Statutární město. Škola je zapsána v obchodním rejstříku. Vedení školy Ředitelem školy je od Mgr. Vladimír Čunát, statutárním zástupcem ředitele od Mgr. Marcela Albrechtová a od do Mgr. Jaroslava Procházková. Školská rada V lednu 2006 byla při škole zřízena devítičlenná školská rada. Jejím předsedou byl zvolen Ing. Jan Matějka. V prosinci 2008 se uskutečnily volby 9 členů školské rady na období Za rodiče byli zvoleni Mgr. Eva Vojtová, Mgr. Radek Douda a Dana Svobodová, za pedagogické pracovníky Mgr. Marcela Albrechtová, Mgr. Veronika Dvorská a Mgr. Helena Teplá a za zřizovatele Ing. Leona Trešlová, Ing. Jan Matějka a Mgr. David Kostohryz. Na 1. zasedání nové školské rady si její členové ze svého středu zvolili jako předsedu opět Ing. Jana Matějku. Adresa pro dálkový přístup Adresa školy pro dálkový přístup je kontaktní ová adresa je Kaţdý pedagogický pracovník má zřízenu školní ovou schránku, jednotlivé adresy jsou uvedeny na webových stránkách školy. Charakteristika školy Základní škola J. Š. Baara má bohaté tradice. Vznikla jiţ v roce 1893 jako první obecní česká škola v Českých Budějovicích. V širokém okolí je známá svým zaměřením na hudbu. Školu a město od roku 1957 významně reprezentuje dětský folklórní soubor Bárováček. Škola od roku 1987 ověřovala experimentální osnovy rozšířené výuky hudební výchovy a od roku 1996 měla statut školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Při škole dlouhá léta působí úspěšné dětské pěvecké sbory, instrumentální soubor a Dětský folklórní soubor Bárováček. V letech škola ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sokol zřizovala také třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Od září 2005 se škola rozšířila o pracoviště v Nové ulici. Do školy jsou zařazovány děti z určeného školského obvodu a mimo něj další 2

3 zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a mimoškolní zájmovou činnost. Součástí školy jsou dvě pracoviště školní druţiny, celkem s pěti odděleními. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme úplnou základní školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem na dvou pracovištích v Jírovcově a v Nové ulici. Obě přes sto let staré budovy školy se nacházejí nedaleko od sebe, ve staré zástavbě města, asi 500 severním směrem od známého českobudějovického náměstí. Dostupnost obou budov i dopravní obsluţnost je vynikající. Celková kapacita školy je 900 ţáků. Ve školním roce 2009/2010 školu navštěvovalo 499 ţáků ve 24 třídách. Průměrná naplněnost byla 20,8 ţáka na 1 třídu. Výuka probíhala ve většině ročníků ve 3 paralelních třídách, v 1., 3. a 4. ročníku jen ve dvou. Ke škole náleţí druţina, na obou pracovištích je celkem pět oddělení. Součástí školy je školní dvůr se sportovním zařízením, dvě multifunkční hřiště s běţeckými drahami a doskočišti, prostory pro volný čas pískoviště, dětské prolézačky, stoly pro stolní tenis, lavičky, koše na streetball. Část pozemku je vyuţívána pro výuku pracovního vyučování. Budovy obou škol jsou po celkové rekonstrukci. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké, světlé a vzdušné. Kaţdá třída má svou kmenovou učebnu, navíc škola disponuje odbornými učebnami a samostatnými pracovnami: F Ch, Hv, PC, cizí jazyky, kuchyňka, dílny, keramická dílna, tělocvičny a informační centrum s učitelskou i ţákovskou knihovnou. Ţákům i vyučujícím je k dispozici dostatečné mnoţství počítačů, tiskáren a kopírek v prostorách učeben, sboroven i kabinetů. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti s přístupem na internet. V posledních letech vyuţívali učitelé a ţáci při výuce celkem šest interaktivních tabulí umístěných na obou pracovištích v multimediálních učebnách, v 1. a 2. třídě a také v informačním středisku Fraus. Škola v roce 2007 postavila a zprovoznila nový výtah a stala se tak jednou z mála bezbariérově přístupných škol v Českých Budějovicích. Má kvalitní, zrekonstruované hygienické zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení, včetně WC s bezbariérovým přístupem). Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Charakteristika ţáků Převáţná část ţáků je z obvodu školy, asi pětina z celkového počtu dojíţdí. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Máme bohaté zkušenosti s integrací ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvýšenou péči věnujeme nadaným ţákům, nejčastěji talentovaným instrumentalistům a zpěvákům, kteří se připravují na studium na konzervatoři. Od roku 2007 vzděláváme díky bezbariérovému přístupu do budovy školy také dva tělesně handicapované ţáky. 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dle zápisu ve školském rejstříku): C/001 Základní škola Studium denní, délka studia: 9 roků, 0 měsíců dobíhající obor C/01 Základní škola Studium denní, délka studia: 9 roků, 0 měsíců V 4., 5. a v 9. ročníku se na škole vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola č.j.:16 847/96-2 (dobíhající obor viz bod 1). V a v ročníku probíhalo vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu Škola dětem děti škole z , čj. 423/09 (viz bod 2). 4

5 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor měl ve školním roce 2009/ členů (včetně 5 vychovatelek, 6 asistentek učitele, školního psychologa a speciálního pedagoga). Kromě učitelů zde pracují učitelé specializovaní jako výchovní poradci, metodici prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT metodik a koordinátor, školní zdravotníci a také asistentky učitele. Od škola provozuje školní poradenské pracoviště, na němţ pracují školní psycholog a speciální pedagog. Všichni pedagogičtí pracovníci, kromě jednoho, mají pro svou práci předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost. Věkově je pedagogický sbor vyrovnaný. Průměrný věk učitele je 45 roků. Ve sboru převaţují ţeny, pracuje zde 5 učitelů - muţů. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2009/2010 Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelé 37 35,225 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelky 5 4,7 Asistentky učitele 6 5,5 Psycholog a speciální pedagog 2 1,0 Ekonomové 2 2,0 Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka-sekretářka 2 1,3 Školník-údrţbář a topič 3 2,5 Uklízečky 7 6,125 Celkem 64 58,350 5

6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do školy jsou zařazovány děti ze školského obvodu, dále také zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a o mimoškolní činnost bez ohledu na obvod. Současný školský obvod vznikl sloučením obvodu ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová vyhláška č. 14/2004 Statutárního města Č. Budějovice z , tvoří jej tyto ulice: A. Trägera, B. Smetany, Blahoslavova, Česká, Dolní, Dr. Tůmy, Fráni Šrámka, H. Kvapilové, Heritesova, Horní, Hradební, Hroznová, Hůrská, Husova tř., Jírovcova, J. Hloucha, J. Plachty, J. Š. Baara, K. Světlé, K. Weise, Kamenická, Kanovnická, Klaricova, Kněţská, Kněţskodvorská, Korandova, Kostelní, Krajinská, Krátká, Květná, Libničská, Lipenská, Lomená, Mariánské nám., Mikuláše z Husi, M. Millauera, Mlýnská, Nádraţní, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Nemanická, Nerudova, Nová, Otakarova, Palackého nám., Panská, Pekárenská, Piaristická, Piaristické nám., Plachého, Praţská tř., Puklicova, Radniční, Riegrova, Rokycanova, Rudolfovská tř., Severní, Skuherského, Sokolský ostrov, Suchomelská, Světlíky, Školní, tř. 28. října, Trocnovská, Tyršův sad, U Černé věţe, U Hřbitova, U Kříţku, Vltavská, V. Rabase, Ţerotínova. Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2009/10 proběhl ve dnech 22. a Na obou pracovištích školy bylo zapsáno celkem 44 ţáků, z toho 9 dětí bylo zapsáno po předcházejícím odkladu. Rovněţ pro 9 dětí zákonní zástupci vyřídili do konce května odklad školní docházky. Do dvou tříd 1. ročníku pak nastoupilo celkem 39 nově přijatých ţáků (někteří byli přijati dodatečně). Během 1. pololetí bylo rozhodnuto o dodatečném odkladu tří ţáků. Přijetí žáků do školy přestupy: Na začátku nebo během školního roku 2009/2010 bylo do naší školy přijato dalších 31 ţáků do nejrůznějších tříd. Důvodem jejich přestupu byla většinou změna bydliště, případně ukončení docházky v 5. ročníku na neúplné základní škole (jen s I. stupněm). 6

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka: Souhrnná statistika prospěchu a absence ve 2. pololetí školního roku 2009/2010 třída počet žáků průměrný prospěch prospělo s vyznamen. prospělo žáků neprospělo žáků Průměrná absence omluv. neomluv. vzdělávací program 1.A 23 1, ,26 0 ŠVP 1.B 19 1, ,52 1,26 ŠVP 2.A 18 1, ,27 0 ŠVP 2.B 22 1, ,77 0 ŠVP 2.C 13 1, ,84 0 ŠVP 3.A 21 1, ,09 0 ŠVP 3.B 21 1, ,33 0 ŠVP 4.A 23 1, ,69 0 ZŠ 4.B 24 1, ,45 0 ZŠ 5.A 21 1, ,38 0 ZŠ 5.B 20 2, ,75 0 ZŠ 5.C 19 1, ,73 0,26 ZŠ 6.A 19 1, ,52 0 ŠVP 6.B 18 2, ,66 4,11 ŠVP 6.C 25 1, ,68 0 ŠVP 7.A 19 2, ,47 8,63 ŠVP 7.B 21 2, ,19 6,57 ŠVP 7.C 23 1, ,95 7,30 ŠVP 8.A 21 2, ,33 0 ŠVP 8.B 21 3, ,00 2,24 ŠVP 8.C 25 2, ,68 4,24 ŠVP 9.A 24 2, ,70 0 ZŠ 9.B 17 2, ,94 1,82 ZŠ 9.C 19 2, ,00 0 ZŠ 496 2, ,74 1,53 7

8 Získání školou poskytovaného stupně vzdělání: Stupeň základního vzdělání podle 45 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) získalo 59 ţáků, kteří úspěšně ukončili 9. ročník. 1 ţák 9. ročníku jej nezískal, protoţe na konci 2. pololetí neprospěl. Stupeň základního vzdělání rovněţ nezískalo 17 ţáků, kteří vyšli ze 7. a 8. ročníku. Přijímací řízení na střední školy Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce celkem 77 ţáků. Z toho 60 ţáků ji ukončilo v 9. ročníku, 9 ţáků v 8. ročníku a 8 ţáků v 7. ročníku. Přijímacím řízením do všech typů středních škol prošlo úspěšně celkem 68 vycházejících ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, navíc 5 ţáků z 5. tříd a 1 ţák ze 7. ročníku odešli na víceletá gymnázia. Přihlášku na střední školu si nepodalo 8 ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku. Přehled typů škol a početní zastoupení žáků odcházejících na střední školy Umělecké školy Gymnázia Ostatní střední školy Typ střední školy Počet odcházejících ţáků Konzervatoř 3 Stř. umělecko průmyslová škola 3 Čtyřleté 5 Šestileté 1 Osmileté 5 Školy a studijní obory s maturitní zkouškou Nematuritní učební obor

9 Účast a úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2009/2010, kromě školních kol: Soutěţ Soutěţící Umístění Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Olympiáda v německém jazyce-okresní kolo Jihočeský zvonek - okresní kolo pěvecké soutěţe Jihočeský zvonek - krajské kolo pěv. soutěţe Jihočeský zpěváčekregionální soutěţ Recitační soutěţ Dětská scéna - oblastní kolo Matematická olympiáda - okresní kolo Nejlepší podnikatelský záměr (finále Zlín) Dopravní soutěţ mladých cyklistů oblastní kolo Evropský festival pěveckých sborů v Neerpeltu (Belgie) Přespolní běh druţstevokresní kolo Literární a výtvarná soutěţ Poţární ochrana očima dětí Překladatelská olympiáda ZŠ v AJ Talent Jihočeského kraje 2009 Nejúspěšnější ţáci českobudějovických škol Gabriela Řimnáčová (7.B) Dominik Ţifčák (9.A) M. Binder + K. Kavanová Marek Binder (6.A) Klára Kavanová (7.A) Jaroslav Ďuriš (5.C) Michaela Šimková (7.C) M. Binder + K. Kavanová 3. místo v kategorii B 3. místo v kategorii II.A zlaté pásmo s postupem do kraj. kola v 2. kat. komorní zpěv zlaté pásmo v 2. kategorii sólo stříbrné pásmo v 2. kategorii sólo bronzové pásmo v 1. kategorii sólo bronzové pásmo v 2. kategorii sólo zlaté pásmo v 2. kat. komorní zpěv duo J. Ďuriš (5.C) a M. Binder (6.A) úspěšní účastníci (4. místo) Hosnedlová, Koňariková, Parýzková, Weberová (8.C) Josef Szylar (9.A) úspěšní účastníci úspěšný řešitel v kategorii Z9 Masopustová, Mejda, Miková, 4. místo v celonárodní Lexová (9.C) soutěţi ve Zlíně Lavička, Kubovský, 2. místo Koňariková a Vlková Šlapák, Zeman, Pátková, Vlaţná 4. místo DPS Carmína druţstvo chlapců 8. a 9. tř. druţstvo chlapců 6. a 7. tř. druţstvo dívek 6. a 7. tř. Jan Pátek (6.C) Terezie Vargová (9.A) Barbora Kubíková (6.A) Marek Binder (6.A), Barbora Kubíková (6.A), Klára Kavanová (7.A) 1.místo ve své kategorii 2. místo 4. místo 4. místo 3. místo v kategorii ZŠ3 2. místo 2. místo v kategorii umělecké hudební Ocenění Statutárního města 9

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblasti prevence sociálně-patologických jevů je na škole věnována stálá péče a pozornost. Kaţdoročně je vypracován minimální preventivní program a v něm jsou vyhodnocována rizika sociálně-patologických jevů a zároveň vypracována strategie, jak tyto jevy omezit. Ve školním roce 2009/2010 se na prevenci sociálně-patologických jevů podíleli určitou měrou téměř všichni zaměstnanci školy. Kromě vedení školy (ředitel a zástupci ředitele na obou pracovištích) to byli především metodici prevence, výchovní poradci, školní psycholog a speciální pedagog (školní poradenské pracoviště) ve spolupráci se všemi třídními učiteli. Těm byli samozřejmě nápomocni také všichni netřídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy (asistentky a vychovatelky). Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010, který byl projednán a schválen dne na pedagogické radě. Dle tohoto minimálního preventivního programu byli rodiče prostřednictvím třídních učitelů na první třídní schůzce seznámeni s činností metodiků prevence a výchovných poradců ve škole. Ţákům se výchovný poradce a metodik prevence představili v úvodních hodinách, seznámili je se svou činností. Nabídli jim moţnost konzultovat jejich otázky či problémy v dané oblasti. Na počátku předcházejícího školního roku byl formou dotazníkového šetření pro ţáky, rodiče a pedagogy zjišťován jejich postoj a názor na výskyt sociálně patologických jevů ve škole a v okolí školy. Dle výsledků dotazníkového šetření by se měla škola nejvíce zaměřit na tyto oblasti: násilí, rasismus, kouření, šikana, krádeţe, vandalismus. Během školního roku se ţáci zúčastnili několika přednášek a besed z oblasti sociálně patologických jevů: - Sex, AIDS a vztahy (9. ročník) - Prostituce (8. ročník) - Nenechat si ublíţit (6. ročník) - Čelíme šikaně (5. ročník) - Překročíme bariéry (6.B) - Preventivní vlak - návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ V.I.P. ve Skuherského ulici (6. a 7. ročník) - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět 2010 (6. 9. ročník) 10

11 - Projektový den zaměřený na integrovaný záchranný systém a ochranu člověka v mimořádných situacích - výchovný koncert (6. 9. ročník). Škola téţ zajistila řadu volnočasových aktivit a bohatou nabídku zájmové činnosti pro ţáky školy a uskutečnila celou řadu akcí pro ţáky a jejich rodiče (viz kapitola Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti). Metodik prevence sociálně-patologických jevů se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek školních metodiků prevence sociálně patologických jevů. Projekt školního poradenského pracoviště Na jaře roku 2009 škola uspěla v projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a od zde pracují školní speciální pedagog a školní psycholog. Na škole byly vytvořeny materiální a personální podmínky pro práci školního poradenského pracoviště. Na úvodní pedagogické radě a na třídních schůzkách na počátku školního roku byla představena moţnost spolupráce školních poradenských pracovníků s učiteli, ţáky a rodiči. V úzké spolupráci s pedagogickým sborem se podařilo získat téměř 98 % souhlasů rodičů s prací psychologa s dětmi. Školní psycholog Z nabízených aktivit byla nejčastěji vyuţívána individuální konzultace, u ţáků nejvíce z oblasti poruch chování. Celkem 42 konzultací, z toho u 26 ţáků opakovaně. Konzultace vyuţilo rovněţ 16 rodičů, 7 opakovaně. Zájem o poradenství vyuţilo také 12 pedagogů, z toho 5 opakovaně. Byl navázán kontakt a spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče, kde bylo celkem v osmi případech vyuţito jejich sluţeb. Školní speciální pedagog Speciální pedagog po seznámení se školním prostředím navázal velmi dobrou spolupráci s pedagogy a asistentkami pedagogů. Řešil hlavně problémy výukového charakteru. Během školního roku jím bylo individuálně diagnostikováno 34 ţáků, z toho 28 opakovaně. U 7 ţáků probíhaly konzultace za účelem metodického vedení a uskutečnilo se také několik společných konzultací s pedagogem, asistentem a ţákem. Společně s psychologem bylo řešeno sociální klima ve třídách. Byla navázána spolupráce s PPP, SPC, s programem 5P a s CPIV. 11

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritami dalšího vzdělávání byly hlavně oblasti školního vzdělávacího programu a nových metod práce, v oblasti cizích jazyků, BOZP, evropské spolupráce, informačních a komunikačních technologií (SIPVZ). Pedagogičtí pracovníci školy se celkem zúčastnili 45 vzdělávacích akcí. Jeden pedagogický pracovník ukončil specializační studium pro koordinátory ŠVP. Většina zaměstnanců chápe jako samozřejmost udrţovat si svou odbornou úroveň dalším vzděláváním, sledováním nových trendů ve svém oboru. Oblast ŠVP a nových metod práce: V této oblasti se pedagogičtí pracovníci zúčastnili celkem 14 školení, z nichţ většina byla zaměřena v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech na nové formy a metody práce se ţáky, práce s interaktivní tabulí, s elektronickými učebními materiály apod. Dvě učitelky I. stupně absolvovaly 10 denní školení Program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (80 výcvikových hodin). Oblast cizích jazyků: Průběţně se vzdělávalo 5 pedagogických pracovníků, opakovaně se zúčastňovali různých vzdělávání, celkem na 10 různých vzdělávacích akcích. Jedna pracovnice celoročně navštěvovala semináře programu Brána jazyků otevřená. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zdravotnická školení: Kromě běţných periodických školení se další zaměstnanci zúčastnili školení poţárních preventistů, školení pro vedoucí zdravotnických krouţků, vzdělávání vedoucích lyţařských kurzů. Oblast vzdělávání managementu: Ředitel školy se zúčastnil školení Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči, Archivnictví a spisová sluţba a dalších organizovaných zřizovatelem pro ředitele školy. Zástupkyně ředitele absolvovala jednodenní školení Právo ve škole. 12

13 Oblast ICT: V oblasti informačních a komunikačních technologií se řada učitelů zúčastnila několika prezentací práce s interaktivní tabulí, další se učili s touto technikou pracovat přímo v kurzu ve škole pod vedením metodika ICT. Všichni pedagogičtí pracovníci vedou pedagogickou dokumentaci v evidenčním programu a komunikují prostřednictvím školní internetové pošty. Někteří pracovníci vyuţili k dalšímu vzdělávání informační centrum Fraus v budově naší školy v Nové ulici. Ostatní oblasti vzdělávání: Někteří pedagogové se zúčastnili dalších školení v jiných, výše neuvedených oblastech. Jedná se např. o školení Šikana v praxi školy, Školní zralost, Trénink koordinátora ţákovského parlamentu, Celostátní seminář pro sbormistry, doškolovací kurz pro instruktory lyţování a snowboardingu, environmentální výchova a vzdělávání atd. Výchovná poradkyně úspěšně absolvovala doplňkové školení k dvouletému studiu výchovného poradenství na PF Jihočeské univerzity. Také nepedagogičtí pracovníci si průběţně doplňují znalosti o nových předpisech v oblastech hospodaření škol, mzdového účetnictví, FKSP, bezpečnosti práce, zákoníku práce apod. 13

14 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola si klade za cíl vypěstovat v ţácích návyky ke smysluplnému vyuţívání volného času rozvíjením individuálních zájmů, a tím předcházet závadovému chování. Proto věnuje mimoškolním aktivitám velkou pozornost. Nabídka rozmanitých aktivit vychází ze zájmů ţáků a moţností školy. Nabídku zajišťují z větší části učitelé, ale také se na ní podílejí rodiče a další subjekty. Nadstandardní výuka byla realizována formou volitelných předmětů, nepovinných předmětů a krouţků. Celkem bylo zřízeno 33 oddělení volitelných předmětů pro ţáky na II.stupni (další cizí jazyk-německý, informatika, sportovní výchova, cvičení z českého jazyka a matematiky, sborový zpěv, Bárováček, instrumentální soubor, keramika) 12 oddělení nepovinných předmětů (anglický jazyk, sborový zpěv, Bárováček, rozšířená výuka Hv, pohybové aktivity) a 14 zájmových krouţků. Zájem byl o výuku anglického jazyka v 1. třídách, informatiky, o sportovní krouţky (karate, taekwon-do, sportovní, míčové hry, volejbal, florbal), umělecké (sborový zpěv, Bárováček, keramický krouţek, dramatický krouţek, hra na flétnu). Dále ţáci navštěvovali knihovnický krouţek, dopravní, zdravotnický a krouţky českého jazyka a matematiky (příprava na přijímací zkoušky). Výsledky práce v některých volitelných předmětech, v nepovinných předmětech a krouţcích měli ţáci jako v přecházejících letech moţnost předvést rodičům a veřejnosti na předvánočním koncertu v Koncertní síni O. Jeremiáše a na školní akademii pořádané v KC Bazilika. V programu účinkovalo a na přípravě spolupracovalo velké mnoţství ţáků z obou pracovišť školy. Děti se dále prezentovaly na besídkách jednotlivých tříd (vystoupení i výstavky prací) a na nejrůznějších vystoupeních pro veřejnost. Dobré jméno škole dělají zejména folklórní soubor Bárováček s muzikou, Dětský pěvecký sbor Carmína s jeho odděleními (Notičky, Carmínek, Carmínčata) a třídní sbory na I. stupni Sedmikrásky, Slavíci, Pampelišky a Zvonečci. Bárováček pod vedením Lenky Ďurišové vystoupil celkem 24 krát při různých příleţitostech. Naši školu a město reprezentoval např. na českobudějovickém náměstí dvěma vystoupeními pro Sdruţení onkologických pacientů, na folklorním festivalu Kovářov 2010, na při vánočním koledování v DC Arpida a na předvánočních trzích na radničním nádvoří, na školní akademii, školním plese a při dalších příleţitostech. Bárováček na konci května 2010 vystoupil na slavnostech v rakouském městě Krems-Stein. V červenci Bárováček obohatil 14

15 program na Borůvkobraní v Borovanech a v srpnu na dvakrát na výstavě Země ţivitelka. Další informace o DFS Bárováček naleznete na Pěvecký sbor Carmína a přípravný sbor Carmínek, Carmínčata a Notičky pod vedením Jitky Valentové, vystupoval ve školním roce 2009/2010 více neţ dvacetkrát. Největším uměleckým úspěchem bylo získání 1. místa na 58. ročníku Evropského hudebního festivalu v belgickém Neerpeltu. Dále sbor vystupoval na pěti výchovných koncertech a dvou vánočních koncertech společně s Jihočeskou filharmonií, při oslavách vzniku Československé republiky a také při uctění památky válečných obětí 8. května, u příleţitosti rozsvícení vánočního stromu na českobudějovickém náměstí, na vánočním koncertě Jakuba Smolíka, na vánočních trzích na radničním nádvoří, na školní akademii, na Chodurově festivalu v Českých Budějovicích, na Jarním festivalu pěveckých sborů v Sezimově Ústí. Jako host spřátelených sborů vystupoval také v Č. Krumlově, Dačicích, Plzni a v Netolicích. Carmína rovněţ uspořádala jarní koncert a závěrečný koncert sboru v českobudějovické Koncertní síni O. Jeremiáše. Kompletní informace o činnosti DPS Carmína najdete na Školní soubory se podílely na doprovodných kulturních programech při výstavách na českobudějovickém výstavišti, při akcích pořádaných městem Č. Budějovice, vystupovaly pro spádové školy, pro mateřské školy, pro budoucí prvňáčky apod. Zde byly uvedeny jen některé aktivity. Vystoupení bylo podstatně více. Jiţ několik let působí na škole volená žákovská rada, která spolupracuje s Dětským zastupitelstvem při Magistrátu města (tři ţáci 9. ročníku jsou jeho členy) a s vedením školy. Podílí se na uskutečňování nejrůznějších (ekologických, charitativních, volnočasových i pracovních) aktivit ve škole i mimo školu, např. třídění odpadů na škole, sběrové akce, zapojení do charitativních a humanitárních sbírek, organizace soutěţí a turnajů, řešení kázně a pořádku, spoluúčast na programu třídnických hodin apod. Ve školním roce 2009/10 se ţákovská rada opět podpořila v rámci Adopce na dálku indickou holčičku Mary, které přispěla na studium částkou Kč. Za účelem získání dostatečného mnoţství finančních prostředků na tuto adopci škola a na další charitativní projekty uspořádala kromě sběru druhotných surovin také vánoční a velikonoční jarmark. Dále se ţákovská rada významně angaţovala v charitativních sbírkách Ţivot dětem, CPK Chrpa, Fond Sidus a také tradičně podpořila Dětský domov v Krásné Lípě. Ţáci školy přišli rovněţ s iniciativou pomoci zemětřesením postiţené zemi Haiti, pro niţ za pomoci organizace ADRA vybrali mezi ţáky a učiteli Kč. 15

16 Školní i mimoškolní aktivity jsou četné a rozmanité. Ve výroční zprávě byly zmíněny ty, které jsou z našeho hlediska nejdůleţitější. Snaţíme se nabídnout ţákům aktivity z různých oblastí, aby si kaţdý ţák mohl vybrat podle svého zaměření a zájmu a mohl si vypěstovat návyky ke smysluplnému vyuţívání volného času. Usilujeme o to, aby ţáci cítili sounáleţitost se školou a aktivně se podíleli na jejím ţivotě. Partnerské vztahy se zahraničními školami a Projekt Comenius Naše škola završila práci na projektu Evropské unie SOCRATES COMENIUS I, kdy jsme spolupracovali se svými zahraničními partnerskými školami - z německého Hildburghausenu a maďarského Törökbalintu - na projektu Hodina evropských pohádek. Škola obdrţela od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy za práci na tomto projektu prestiţní Evropskou jazykovou cenu LABEL 2008, jejíţ součástí byla také účelová dotace Kč na mobility pro ţáky školy. Pro ţáky školy byly na jaře 2009 za tyto prostředky zorganizovány dva zahraniční zájezdy pro starší ţáky dvoudenní do Berlína a okolí a do tropického parku a pro mladší ţáky jednodenní do Salzburku a solných jeskyní. Zástupci všech tří škol připravili a podali ţádost o finanční zabezpečení dalšího následného projektu, který má být věnován typickým českým, maďarským a německým jídlům a receptům. Tento projekt však zatím nebyl podpořen. Spolupráce se zahraničními školami přispívá k rozšíření znalostí dětí a učitelů o státech Evropské unie, motivuje ţáky ke studiu jazyků, pohádek těchto národů, naší i jejich historie atd. Zvyšuje aktivitu ţáků ve vyučovacích hodinách i mimo ně, vede ke zlepšení v práci s počítačem, internetem. Nacvičené dramatizace pohádek děti s úspěchem prezentovaly před svými rodiči na školní akademii, ve školním časopise, na výstavkách apod. Pohádky předvedly také pro děti z některých mateřských škol. Další informace k projektu viz Lyžařské zájezdy, poznávací a vzdělávací zájezdy, vodácký kurz Další významnou součástí naší práce je organizování společných zájezdů, které se nám osvědčily nejen z hlediska výchovně vzdělávacího, ale také pro navozování lepších vztahů a spolupráce v kolektivech dětí. Pro ţáky pátých a sedmých tříd škola zorganizovala dva lyţařské výcvikové zájezdy do Jablonce nad Jizerou. 15 ţáků se s učitelkou anglického jazyka zúčastnilo šestidenního studijně vzdělávacího zájezdu po evropských metropolích Amsterdam 16

17 Brusel Paříţ. Třídní kolektivy absolvovaly v rámci vyučování i mimo něj mnoho společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších akcí Někteří třídní učitelé uskutečnili se svými třídami kromě výletů další akce, zájezdy, pochody, společné návštěvy večerních představení Jihočeského divadla apod. Jiţ tradičně se velká skupina ţáků spolu s částí pedagogů zúčastnila pochodu Praha Prčice. Zájemci z řad ţáků 8. a 9. ročníku se v červnu zúčastnili vodáckého výcvikového kurzu na řece Vltavě. Všichni ţáci 2. a 3. tříd jiţ tradičně absolvovali plavecký výcvik, ţáci tříd kurz bruslení. 17

18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/9 byla na škole provedena inspekční kontrola Českou školní inspekcí. Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou dle 175 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Celkové hodnocení školy (závěr inspekční zprávy): Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízení. Škola umoţňuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Zohledňuje vzdělávací potřeby ţáků podle příslušných právních předpisů. Finanční a materiální podmínky školy umoţňují realizaci ŠVP a profilaci školy. Škola nakládá s prostředky ze státního rozpočtu hospodárně. Iniciativně přistupuje k získávání dalších finančních zdrojů z rozvojových programů. Vzhledem k sociálnímu sloţení ţáků však škola postrádá cílenou podporu zaměřenou na prevenci školní neúspěšnosti a s ní souvisejících problémů ţáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Škola dbá na bezpečnost ţáků a zaměstnanců, snaţí se vytvářet vstřícné pracovní, emocionální a sociální klima. Snaţí se v rámci objektivních moţností hledat účinné cesty prevence sociálně patologických jevů. Strategie školy a řízení vzdělávacího procesu směřují k naplňování školního vzdělávacího programu (ŠVP). Vzdělávání probíhá v souladu splatnými učebními dokumenty. Ve sledované výuce je patrné postupné prosazování cílů ŠVP a stylů výuky, které podporují rozvoj kompetencí klíčových pro další ţivot ţáků. Škola plní svoji vzdělávací funkci, kterou rozvíjí širokou škálou nabídky mimoškolních vzdělávacích a zájmových činností. Vynikajících úspěchů dosahuje škola v hudební oblasti. Příkladným způsobem škola podporuje partnerské vztahy se zřizovatelem, zákonnými zástupci ţáků, zájmovými organizacemi, odbornými pracovišti a institucemi a se zahraničními partnery. 18

19 Základní údaje o hospodaření školy za rok PŘÍJMY CELKEM ,36 a) Příspěvky od MM základní ,00 ze SR základní ,00 Asistentky ,00 ostatní Nenárokové složky PP ,00 Nenárokové složky NPP ,00 Bárováček ,00 Carmina ,00 Podpora snížení počtů ,00 Program pro l. třídy ,00 b) Výnosy ,36 c) Fondy zapojení FRIM ,00 zapojení RF 0,00 2. VÝDAJE CELKEM ,19 z MM základní ,19 ze SR základní ,00 Asistentky ,00 ostatní Nenárokové složky PP ,00 Nenárokové složky NPP ,00 Bárováček ,00 Carmina ,00 Podpora snížení počtů ,00 Program pro l. třídy ,00 3. Hospodářský výsledek za organizaci ,17 4. Nedočerpané limity CELKEM ,00 energie 0,00 mzdy+oon ,00 asistentky 0,00 5. Zbytek hospodářského výsledku organizace 2,17 19

20 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola J. Š. Baara přistupuje iniciativně k získávání dalších finančních prostředků na svůj rozvoj. Podařilo se jí získat na podporu své činnosti a také činnosti školních zájmových útvarů a souborů nezanedbatelné mnoţství dalších finančních prostředků z různých mezinárodních a regionálních rozvojových programů. Projekt EU Socrates/Comenius I. Hodina s evropskými pohádkami - Evropská jazyková cena Label 2008 Společný mezinárodní projekt německé, maďarské a naší školy z let vyvrcholil vytvořením společné pohádkové knihy, vydané ve třech jazykových mutacích. Tento projekt vyhrál v celonárodní soutěţi obdobných jazykových projektů a byla mu na podzim roku 2008 v Zrcadlovém sále MŠMT slavnostně udělena prestiţní Evropská jazyková cena Label Součástí ceny bylo získání účelové dotace Kč na mobility ţáků, kterou jsme vyuţili na zorganizování dvou zahraničních zájezdů na jaře Starší ţáci podnikli dvoudenní poznávací zájezd do Berlína, na Tropický ostrov. Mladší ţáci navštívili Salzburk a okolí a solné doly Hallstatt. Projekty Dětského folklorního souboru Bárováček Dětský folklorní soubor spolupracuje se Statutárním městem a je jím pravidelně podporován dotací na podporu kultury. Na svou celoroční činnost získal na rok 2009 dotaci Kč, na rok 2010 příspěvek Kč. Dále Bárováček získal pro svou činnost finanční prostředky z grantového programu Jihočeského kraje v rámci podpory práce s mládeţí pro rok 2009 ve výši Kč. Projekt Propagace jihočeského folkloru na letních festivalových slavnostech v Itálii naopak nebyl krajem podpořen. Projekty Dětského pěveckého sboru Carmína Dětský pěvecký sbor rovněţ pravidelně spolupracuje se Statutárním městem České Budějovice a je podporován dotacemi na podporu kultury. Na činnost v roce 2009 sbor získal příspěvek Kč, dále sbor získal dotaci Kč na projekt na reprezentaci na mezinárodním festivalu v Itálii. V roce 2009 získal sbor Carmína z dotačního programu města na podporu kultury příspěvek Kč na projekt Reprezentace DPS Carmína na 20

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více