Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Č. j.: 611/2010 Školní rok Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr V Českých Budějovicích Ing. Jan Matějka předseda školské rady Mgr. Vladimír Čunát ředitel školy

2 Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem zařízení Od je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Statutární město. Škola je zapsána v obchodním rejstříku. Vedení školy Ředitelem školy je od Mgr. Vladimír Čunát, statutárním zástupcem ředitele od Mgr. Marcela Albrechtová a od do Mgr. Jaroslava Procházková. Školská rada V lednu 2006 byla při škole zřízena devítičlenná školská rada. Jejím předsedou byl zvolen Ing. Jan Matějka. V prosinci 2008 se uskutečnily volby 9 členů školské rady na období Za rodiče byli zvoleni Mgr. Eva Vojtová, Mgr. Radek Douda a Dana Svobodová, za pedagogické pracovníky Mgr. Marcela Albrechtová, Mgr. Veronika Dvorská a Mgr. Helena Teplá a za zřizovatele Ing. Leona Trešlová, Ing. Jan Matějka a Mgr. David Kostohryz. Na 1. zasedání nové školské rady si její členové ze svého středu zvolili jako předsedu opět Ing. Jana Matějku. Adresa pro dálkový přístup Adresa školy pro dálkový přístup je kontaktní ová adresa je Kaţdý pedagogický pracovník má zřízenu školní ovou schránku, jednotlivé adresy jsou uvedeny na webových stránkách školy. Charakteristika školy Základní škola J. Š. Baara má bohaté tradice. Vznikla jiţ v roce 1893 jako první obecní česká škola v Českých Budějovicích. V širokém okolí je známá svým zaměřením na hudbu. Školu a město od roku 1957 významně reprezentuje dětský folklórní soubor Bárováček. Škola od roku 1987 ověřovala experimentální osnovy rozšířené výuky hudební výchovy a od roku 1996 měla statut školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Při škole dlouhá léta působí úspěšné dětské pěvecké sbory, instrumentální soubor a Dětský folklórní soubor Bárováček. V letech škola ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sokol zřizovala také třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Od září 2005 se škola rozšířila o pracoviště v Nové ulici. Do školy jsou zařazovány děti z určeného školského obvodu a mimo něj další 2

3 zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a mimoškolní zájmovou činnost. Součástí školy jsou dvě pracoviště školní druţiny, celkem s pěti odděleními. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme úplnou základní školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem na dvou pracovištích v Jírovcově a v Nové ulici. Obě přes sto let staré budovy školy se nacházejí nedaleko od sebe, ve staré zástavbě města, asi 500 severním směrem od známého českobudějovického náměstí. Dostupnost obou budov i dopravní obsluţnost je vynikající. Celková kapacita školy je 900 ţáků. Ve školním roce 2009/2010 školu navštěvovalo 499 ţáků ve 24 třídách. Průměrná naplněnost byla 20,8 ţáka na 1 třídu. Výuka probíhala ve většině ročníků ve 3 paralelních třídách, v 1., 3. a 4. ročníku jen ve dvou. Ke škole náleţí druţina, na obou pracovištích je celkem pět oddělení. Součástí školy je školní dvůr se sportovním zařízením, dvě multifunkční hřiště s běţeckými drahami a doskočišti, prostory pro volný čas pískoviště, dětské prolézačky, stoly pro stolní tenis, lavičky, koše na streetball. Část pozemku je vyuţívána pro výuku pracovního vyučování. Budovy obou škol jsou po celkové rekonstrukci. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké, světlé a vzdušné. Kaţdá třída má svou kmenovou učebnu, navíc škola disponuje odbornými učebnami a samostatnými pracovnami: F Ch, Hv, PC, cizí jazyky, kuchyňka, dílny, keramická dílna, tělocvičny a informační centrum s učitelskou i ţákovskou knihovnou. Ţákům i vyučujícím je k dispozici dostatečné mnoţství počítačů, tiskáren a kopírek v prostorách učeben, sboroven i kabinetů. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti s přístupem na internet. V posledních letech vyuţívali učitelé a ţáci při výuce celkem šest interaktivních tabulí umístěných na obou pracovištích v multimediálních učebnách, v 1. a 2. třídě a také v informačním středisku Fraus. Škola v roce 2007 postavila a zprovoznila nový výtah a stala se tak jednou z mála bezbariérově přístupných škol v Českých Budějovicích. Má kvalitní, zrekonstruované hygienické zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení, včetně WC s bezbariérovým přístupem). Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Charakteristika ţáků Převáţná část ţáků je z obvodu školy, asi pětina z celkového počtu dojíţdí. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Máme bohaté zkušenosti s integrací ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvýšenou péči věnujeme nadaným ţákům, nejčastěji talentovaným instrumentalistům a zpěvákům, kteří se připravují na studium na konzervatoři. Od roku 2007 vzděláváme díky bezbariérovému přístupu do budovy školy také dva tělesně handicapované ţáky. 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dle zápisu ve školském rejstříku): C/001 Základní škola Studium denní, délka studia: 9 roků, 0 měsíců dobíhající obor C/01 Základní škola Studium denní, délka studia: 9 roků, 0 měsíců V 4., 5. a v 9. ročníku se na škole vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola č.j.:16 847/96-2 (dobíhající obor viz bod 1). V a v ročníku probíhalo vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu Škola dětem děti škole z , čj. 423/09 (viz bod 2). 4

5 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor měl ve školním roce 2009/ členů (včetně 5 vychovatelek, 6 asistentek učitele, školního psychologa a speciálního pedagoga). Kromě učitelů zde pracují učitelé specializovaní jako výchovní poradci, metodici prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT metodik a koordinátor, školní zdravotníci a také asistentky učitele. Od škola provozuje školní poradenské pracoviště, na němţ pracují školní psycholog a speciální pedagog. Všichni pedagogičtí pracovníci, kromě jednoho, mají pro svou práci předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost. Věkově je pedagogický sbor vyrovnaný. Průměrný věk učitele je 45 roků. Ve sboru převaţují ţeny, pracuje zde 5 učitelů - muţů. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2009/2010 Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelé 37 35,225 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelky 5 4,7 Asistentky učitele 6 5,5 Psycholog a speciální pedagog 2 1,0 Ekonomové 2 2,0 Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka-sekretářka 2 1,3 Školník-údrţbář a topič 3 2,5 Uklízečky 7 6,125 Celkem 64 58,350 5

6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do školy jsou zařazovány děti ze školského obvodu, dále také zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a o mimoškolní činnost bez ohledu na obvod. Současný školský obvod vznikl sloučením obvodu ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová vyhláška č. 14/2004 Statutárního města Č. Budějovice z , tvoří jej tyto ulice: A. Trägera, B. Smetany, Blahoslavova, Česká, Dolní, Dr. Tůmy, Fráni Šrámka, H. Kvapilové, Heritesova, Horní, Hradební, Hroznová, Hůrská, Husova tř., Jírovcova, J. Hloucha, J. Plachty, J. Š. Baara, K. Světlé, K. Weise, Kamenická, Kanovnická, Klaricova, Kněţská, Kněţskodvorská, Korandova, Kostelní, Krajinská, Krátká, Květná, Libničská, Lipenská, Lomená, Mariánské nám., Mikuláše z Husi, M. Millauera, Mlýnská, Nádraţní, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Nemanická, Nerudova, Nová, Otakarova, Palackého nám., Panská, Pekárenská, Piaristická, Piaristické nám., Plachého, Praţská tř., Puklicova, Radniční, Riegrova, Rokycanova, Rudolfovská tř., Severní, Skuherského, Sokolský ostrov, Suchomelská, Světlíky, Školní, tř. 28. října, Trocnovská, Tyršův sad, U Černé věţe, U Hřbitova, U Kříţku, Vltavská, V. Rabase, Ţerotínova. Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2009/10 proběhl ve dnech 22. a Na obou pracovištích školy bylo zapsáno celkem 44 ţáků, z toho 9 dětí bylo zapsáno po předcházejícím odkladu. Rovněţ pro 9 dětí zákonní zástupci vyřídili do konce května odklad školní docházky. Do dvou tříd 1. ročníku pak nastoupilo celkem 39 nově přijatých ţáků (někteří byli přijati dodatečně). Během 1. pololetí bylo rozhodnuto o dodatečném odkladu tří ţáků. Přijetí žáků do školy přestupy: Na začátku nebo během školního roku 2009/2010 bylo do naší školy přijato dalších 31 ţáků do nejrůznějších tříd. Důvodem jejich přestupu byla většinou změna bydliště, případně ukončení docházky v 5. ročníku na neúplné základní škole (jen s I. stupněm). 6

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka: Souhrnná statistika prospěchu a absence ve 2. pololetí školního roku 2009/2010 třída počet žáků průměrný prospěch prospělo s vyznamen. prospělo žáků neprospělo žáků Průměrná absence omluv. neomluv. vzdělávací program 1.A 23 1, ,26 0 ŠVP 1.B 19 1, ,52 1,26 ŠVP 2.A 18 1, ,27 0 ŠVP 2.B 22 1, ,77 0 ŠVP 2.C 13 1, ,84 0 ŠVP 3.A 21 1, ,09 0 ŠVP 3.B 21 1, ,33 0 ŠVP 4.A 23 1, ,69 0 ZŠ 4.B 24 1, ,45 0 ZŠ 5.A 21 1, ,38 0 ZŠ 5.B 20 2, ,75 0 ZŠ 5.C 19 1, ,73 0,26 ZŠ 6.A 19 1, ,52 0 ŠVP 6.B 18 2, ,66 4,11 ŠVP 6.C 25 1, ,68 0 ŠVP 7.A 19 2, ,47 8,63 ŠVP 7.B 21 2, ,19 6,57 ŠVP 7.C 23 1, ,95 7,30 ŠVP 8.A 21 2, ,33 0 ŠVP 8.B 21 3, ,00 2,24 ŠVP 8.C 25 2, ,68 4,24 ŠVP 9.A 24 2, ,70 0 ZŠ 9.B 17 2, ,94 1,82 ZŠ 9.C 19 2, ,00 0 ZŠ 496 2, ,74 1,53 7

8 Získání školou poskytovaného stupně vzdělání: Stupeň základního vzdělání podle 45 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) získalo 59 ţáků, kteří úspěšně ukončili 9. ročník. 1 ţák 9. ročníku jej nezískal, protoţe na konci 2. pololetí neprospěl. Stupeň základního vzdělání rovněţ nezískalo 17 ţáků, kteří vyšli ze 7. a 8. ročníku. Přijímací řízení na střední školy Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce celkem 77 ţáků. Z toho 60 ţáků ji ukončilo v 9. ročníku, 9 ţáků v 8. ročníku a 8 ţáků v 7. ročníku. Přijímacím řízením do všech typů středních škol prošlo úspěšně celkem 68 vycházejících ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, navíc 5 ţáků z 5. tříd a 1 ţák ze 7. ročníku odešli na víceletá gymnázia. Přihlášku na střední školu si nepodalo 8 ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku. Přehled typů škol a početní zastoupení žáků odcházejících na střední školy Umělecké školy Gymnázia Ostatní střední školy Typ střední školy Počet odcházejících ţáků Konzervatoř 3 Stř. umělecko průmyslová škola 3 Čtyřleté 5 Šestileté 1 Osmileté 5 Školy a studijní obory s maturitní zkouškou Nematuritní učební obor

9 Účast a úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2009/2010, kromě školních kol: Soutěţ Soutěţící Umístění Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Olympiáda v německém jazyce-okresní kolo Jihočeský zvonek - okresní kolo pěvecké soutěţe Jihočeský zvonek - krajské kolo pěv. soutěţe Jihočeský zpěváčekregionální soutěţ Recitační soutěţ Dětská scéna - oblastní kolo Matematická olympiáda - okresní kolo Nejlepší podnikatelský záměr (finále Zlín) Dopravní soutěţ mladých cyklistů oblastní kolo Evropský festival pěveckých sborů v Neerpeltu (Belgie) Přespolní běh druţstevokresní kolo Literární a výtvarná soutěţ Poţární ochrana očima dětí Překladatelská olympiáda ZŠ v AJ Talent Jihočeského kraje 2009 Nejúspěšnější ţáci českobudějovických škol Gabriela Řimnáčová (7.B) Dominik Ţifčák (9.A) M. Binder + K. Kavanová Marek Binder (6.A) Klára Kavanová (7.A) Jaroslav Ďuriš (5.C) Michaela Šimková (7.C) M. Binder + K. Kavanová 3. místo v kategorii B 3. místo v kategorii II.A zlaté pásmo s postupem do kraj. kola v 2. kat. komorní zpěv zlaté pásmo v 2. kategorii sólo stříbrné pásmo v 2. kategorii sólo bronzové pásmo v 1. kategorii sólo bronzové pásmo v 2. kategorii sólo zlaté pásmo v 2. kat. komorní zpěv duo J. Ďuriš (5.C) a M. Binder (6.A) úspěšní účastníci (4. místo) Hosnedlová, Koňariková, Parýzková, Weberová (8.C) Josef Szylar (9.A) úspěšní účastníci úspěšný řešitel v kategorii Z9 Masopustová, Mejda, Miková, 4. místo v celonárodní Lexová (9.C) soutěţi ve Zlíně Lavička, Kubovský, 2. místo Koňariková a Vlková Šlapák, Zeman, Pátková, Vlaţná 4. místo DPS Carmína druţstvo chlapců 8. a 9. tř. druţstvo chlapců 6. a 7. tř. druţstvo dívek 6. a 7. tř. Jan Pátek (6.C) Terezie Vargová (9.A) Barbora Kubíková (6.A) Marek Binder (6.A), Barbora Kubíková (6.A), Klára Kavanová (7.A) 1.místo ve své kategorii 2. místo 4. místo 4. místo 3. místo v kategorii ZŠ3 2. místo 2. místo v kategorii umělecké hudební Ocenění Statutárního města 9

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblasti prevence sociálně-patologických jevů je na škole věnována stálá péče a pozornost. Kaţdoročně je vypracován minimální preventivní program a v něm jsou vyhodnocována rizika sociálně-patologických jevů a zároveň vypracována strategie, jak tyto jevy omezit. Ve školním roce 2009/2010 se na prevenci sociálně-patologických jevů podíleli určitou měrou téměř všichni zaměstnanci školy. Kromě vedení školy (ředitel a zástupci ředitele na obou pracovištích) to byli především metodici prevence, výchovní poradci, školní psycholog a speciální pedagog (školní poradenské pracoviště) ve spolupráci se všemi třídními učiteli. Těm byli samozřejmě nápomocni také všichni netřídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy (asistentky a vychovatelky). Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010, který byl projednán a schválen dne na pedagogické radě. Dle tohoto minimálního preventivního programu byli rodiče prostřednictvím třídních učitelů na první třídní schůzce seznámeni s činností metodiků prevence a výchovných poradců ve škole. Ţákům se výchovný poradce a metodik prevence představili v úvodních hodinách, seznámili je se svou činností. Nabídli jim moţnost konzultovat jejich otázky či problémy v dané oblasti. Na počátku předcházejícího školního roku byl formou dotazníkového šetření pro ţáky, rodiče a pedagogy zjišťován jejich postoj a názor na výskyt sociálně patologických jevů ve škole a v okolí školy. Dle výsledků dotazníkového šetření by se měla škola nejvíce zaměřit na tyto oblasti: násilí, rasismus, kouření, šikana, krádeţe, vandalismus. Během školního roku se ţáci zúčastnili několika přednášek a besed z oblasti sociálně patologických jevů: - Sex, AIDS a vztahy (9. ročník) - Prostituce (8. ročník) - Nenechat si ublíţit (6. ročník) - Čelíme šikaně (5. ročník) - Překročíme bariéry (6.B) - Preventivní vlak - návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ V.I.P. ve Skuherského ulici (6. a 7. ročník) - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět 2010 (6. 9. ročník) 10

11 - Projektový den zaměřený na integrovaný záchranný systém a ochranu člověka v mimořádných situacích - výchovný koncert (6. 9. ročník). Škola téţ zajistila řadu volnočasových aktivit a bohatou nabídku zájmové činnosti pro ţáky školy a uskutečnila celou řadu akcí pro ţáky a jejich rodiče (viz kapitola Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti). Metodik prevence sociálně-patologických jevů se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek školních metodiků prevence sociálně patologických jevů. Projekt školního poradenského pracoviště Na jaře roku 2009 škola uspěla v projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a od zde pracují školní speciální pedagog a školní psycholog. Na škole byly vytvořeny materiální a personální podmínky pro práci školního poradenského pracoviště. Na úvodní pedagogické radě a na třídních schůzkách na počátku školního roku byla představena moţnost spolupráce školních poradenských pracovníků s učiteli, ţáky a rodiči. V úzké spolupráci s pedagogickým sborem se podařilo získat téměř 98 % souhlasů rodičů s prací psychologa s dětmi. Školní psycholog Z nabízených aktivit byla nejčastěji vyuţívána individuální konzultace, u ţáků nejvíce z oblasti poruch chování. Celkem 42 konzultací, z toho u 26 ţáků opakovaně. Konzultace vyuţilo rovněţ 16 rodičů, 7 opakovaně. Zájem o poradenství vyuţilo také 12 pedagogů, z toho 5 opakovaně. Byl navázán kontakt a spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče, kde bylo celkem v osmi případech vyuţito jejich sluţeb. Školní speciální pedagog Speciální pedagog po seznámení se školním prostředím navázal velmi dobrou spolupráci s pedagogy a asistentkami pedagogů. Řešil hlavně problémy výukového charakteru. Během školního roku jím bylo individuálně diagnostikováno 34 ţáků, z toho 28 opakovaně. U 7 ţáků probíhaly konzultace za účelem metodického vedení a uskutečnilo se také několik společných konzultací s pedagogem, asistentem a ţákem. Společně s psychologem bylo řešeno sociální klima ve třídách. Byla navázána spolupráce s PPP, SPC, s programem 5P a s CPIV. 11

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritami dalšího vzdělávání byly hlavně oblasti školního vzdělávacího programu a nových metod práce, v oblasti cizích jazyků, BOZP, evropské spolupráce, informačních a komunikačních technologií (SIPVZ). Pedagogičtí pracovníci školy se celkem zúčastnili 45 vzdělávacích akcí. Jeden pedagogický pracovník ukončil specializační studium pro koordinátory ŠVP. Většina zaměstnanců chápe jako samozřejmost udrţovat si svou odbornou úroveň dalším vzděláváním, sledováním nových trendů ve svém oboru. Oblast ŠVP a nových metod práce: V této oblasti se pedagogičtí pracovníci zúčastnili celkem 14 školení, z nichţ většina byla zaměřena v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech na nové formy a metody práce se ţáky, práce s interaktivní tabulí, s elektronickými učebními materiály apod. Dvě učitelky I. stupně absolvovaly 10 denní školení Program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (80 výcvikových hodin). Oblast cizích jazyků: Průběţně se vzdělávalo 5 pedagogických pracovníků, opakovaně se zúčastňovali různých vzdělávání, celkem na 10 různých vzdělávacích akcích. Jedna pracovnice celoročně navštěvovala semináře programu Brána jazyků otevřená. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zdravotnická školení: Kromě běţných periodických školení se další zaměstnanci zúčastnili školení poţárních preventistů, školení pro vedoucí zdravotnických krouţků, vzdělávání vedoucích lyţařských kurzů. Oblast vzdělávání managementu: Ředitel školy se zúčastnil školení Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči, Archivnictví a spisová sluţba a dalších organizovaných zřizovatelem pro ředitele školy. Zástupkyně ředitele absolvovala jednodenní školení Právo ve škole. 12

13 Oblast ICT: V oblasti informačních a komunikačních technologií se řada učitelů zúčastnila několika prezentací práce s interaktivní tabulí, další se učili s touto technikou pracovat přímo v kurzu ve škole pod vedením metodika ICT. Všichni pedagogičtí pracovníci vedou pedagogickou dokumentaci v evidenčním programu a komunikují prostřednictvím školní internetové pošty. Někteří pracovníci vyuţili k dalšímu vzdělávání informační centrum Fraus v budově naší školy v Nové ulici. Ostatní oblasti vzdělávání: Někteří pedagogové se zúčastnili dalších školení v jiných, výše neuvedených oblastech. Jedná se např. o školení Šikana v praxi školy, Školní zralost, Trénink koordinátora ţákovského parlamentu, Celostátní seminář pro sbormistry, doškolovací kurz pro instruktory lyţování a snowboardingu, environmentální výchova a vzdělávání atd. Výchovná poradkyně úspěšně absolvovala doplňkové školení k dvouletému studiu výchovného poradenství na PF Jihočeské univerzity. Také nepedagogičtí pracovníci si průběţně doplňují znalosti o nových předpisech v oblastech hospodaření škol, mzdového účetnictví, FKSP, bezpečnosti práce, zákoníku práce apod. 13

14 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola si klade za cíl vypěstovat v ţácích návyky ke smysluplnému vyuţívání volného času rozvíjením individuálních zájmů, a tím předcházet závadovému chování. Proto věnuje mimoškolním aktivitám velkou pozornost. Nabídka rozmanitých aktivit vychází ze zájmů ţáků a moţností školy. Nabídku zajišťují z větší části učitelé, ale také se na ní podílejí rodiče a další subjekty. Nadstandardní výuka byla realizována formou volitelných předmětů, nepovinných předmětů a krouţků. Celkem bylo zřízeno 33 oddělení volitelných předmětů pro ţáky na II.stupni (další cizí jazyk-německý, informatika, sportovní výchova, cvičení z českého jazyka a matematiky, sborový zpěv, Bárováček, instrumentální soubor, keramika) 12 oddělení nepovinných předmětů (anglický jazyk, sborový zpěv, Bárováček, rozšířená výuka Hv, pohybové aktivity) a 14 zájmových krouţků. Zájem byl o výuku anglického jazyka v 1. třídách, informatiky, o sportovní krouţky (karate, taekwon-do, sportovní, míčové hry, volejbal, florbal), umělecké (sborový zpěv, Bárováček, keramický krouţek, dramatický krouţek, hra na flétnu). Dále ţáci navštěvovali knihovnický krouţek, dopravní, zdravotnický a krouţky českého jazyka a matematiky (příprava na přijímací zkoušky). Výsledky práce v některých volitelných předmětech, v nepovinných předmětech a krouţcích měli ţáci jako v přecházejících letech moţnost předvést rodičům a veřejnosti na předvánočním koncertu v Koncertní síni O. Jeremiáše a na školní akademii pořádané v KC Bazilika. V programu účinkovalo a na přípravě spolupracovalo velké mnoţství ţáků z obou pracovišť školy. Děti se dále prezentovaly na besídkách jednotlivých tříd (vystoupení i výstavky prací) a na nejrůznějších vystoupeních pro veřejnost. Dobré jméno škole dělají zejména folklórní soubor Bárováček s muzikou, Dětský pěvecký sbor Carmína s jeho odděleními (Notičky, Carmínek, Carmínčata) a třídní sbory na I. stupni Sedmikrásky, Slavíci, Pampelišky a Zvonečci. Bárováček pod vedením Lenky Ďurišové vystoupil celkem 24 krát při různých příleţitostech. Naši školu a město reprezentoval např. na českobudějovickém náměstí dvěma vystoupeními pro Sdruţení onkologických pacientů, na folklorním festivalu Kovářov 2010, na při vánočním koledování v DC Arpida a na předvánočních trzích na radničním nádvoří, na školní akademii, školním plese a při dalších příleţitostech. Bárováček na konci května 2010 vystoupil na slavnostech v rakouském městě Krems-Stein. V červenci Bárováček obohatil 14

15 program na Borůvkobraní v Borovanech a v srpnu na dvakrát na výstavě Země ţivitelka. Další informace o DFS Bárováček naleznete na Pěvecký sbor Carmína a přípravný sbor Carmínek, Carmínčata a Notičky pod vedením Jitky Valentové, vystupoval ve školním roce 2009/2010 více neţ dvacetkrát. Největším uměleckým úspěchem bylo získání 1. místa na 58. ročníku Evropského hudebního festivalu v belgickém Neerpeltu. Dále sbor vystupoval na pěti výchovných koncertech a dvou vánočních koncertech společně s Jihočeskou filharmonií, při oslavách vzniku Československé republiky a také při uctění památky válečných obětí 8. května, u příleţitosti rozsvícení vánočního stromu na českobudějovickém náměstí, na vánočním koncertě Jakuba Smolíka, na vánočních trzích na radničním nádvoří, na školní akademii, na Chodurově festivalu v Českých Budějovicích, na Jarním festivalu pěveckých sborů v Sezimově Ústí. Jako host spřátelených sborů vystupoval také v Č. Krumlově, Dačicích, Plzni a v Netolicích. Carmína rovněţ uspořádala jarní koncert a závěrečný koncert sboru v českobudějovické Koncertní síni O. Jeremiáše. Kompletní informace o činnosti DPS Carmína najdete na Školní soubory se podílely na doprovodných kulturních programech při výstavách na českobudějovickém výstavišti, při akcích pořádaných městem Č. Budějovice, vystupovaly pro spádové školy, pro mateřské školy, pro budoucí prvňáčky apod. Zde byly uvedeny jen některé aktivity. Vystoupení bylo podstatně více. Jiţ několik let působí na škole volená žákovská rada, která spolupracuje s Dětským zastupitelstvem při Magistrátu města (tři ţáci 9. ročníku jsou jeho členy) a s vedením školy. Podílí se na uskutečňování nejrůznějších (ekologických, charitativních, volnočasových i pracovních) aktivit ve škole i mimo školu, např. třídění odpadů na škole, sběrové akce, zapojení do charitativních a humanitárních sbírek, organizace soutěţí a turnajů, řešení kázně a pořádku, spoluúčast na programu třídnických hodin apod. Ve školním roce 2009/10 se ţákovská rada opět podpořila v rámci Adopce na dálku indickou holčičku Mary, které přispěla na studium částkou Kč. Za účelem získání dostatečného mnoţství finančních prostředků na tuto adopci škola a na další charitativní projekty uspořádala kromě sběru druhotných surovin také vánoční a velikonoční jarmark. Dále se ţákovská rada významně angaţovala v charitativních sbírkách Ţivot dětem, CPK Chrpa, Fond Sidus a také tradičně podpořila Dětský domov v Krásné Lípě. Ţáci školy přišli rovněţ s iniciativou pomoci zemětřesením postiţené zemi Haiti, pro niţ za pomoci organizace ADRA vybrali mezi ţáky a učiteli Kč. 15

16 Školní i mimoškolní aktivity jsou četné a rozmanité. Ve výroční zprávě byly zmíněny ty, které jsou z našeho hlediska nejdůleţitější. Snaţíme se nabídnout ţákům aktivity z různých oblastí, aby si kaţdý ţák mohl vybrat podle svého zaměření a zájmu a mohl si vypěstovat návyky ke smysluplnému vyuţívání volného času. Usilujeme o to, aby ţáci cítili sounáleţitost se školou a aktivně se podíleli na jejím ţivotě. Partnerské vztahy se zahraničními školami a Projekt Comenius Naše škola završila práci na projektu Evropské unie SOCRATES COMENIUS I, kdy jsme spolupracovali se svými zahraničními partnerskými školami - z německého Hildburghausenu a maďarského Törökbalintu - na projektu Hodina evropských pohádek. Škola obdrţela od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy za práci na tomto projektu prestiţní Evropskou jazykovou cenu LABEL 2008, jejíţ součástí byla také účelová dotace Kč na mobility pro ţáky školy. Pro ţáky školy byly na jaře 2009 za tyto prostředky zorganizovány dva zahraniční zájezdy pro starší ţáky dvoudenní do Berlína a okolí a do tropického parku a pro mladší ţáky jednodenní do Salzburku a solných jeskyní. Zástupci všech tří škol připravili a podali ţádost o finanční zabezpečení dalšího následného projektu, který má být věnován typickým českým, maďarským a německým jídlům a receptům. Tento projekt však zatím nebyl podpořen. Spolupráce se zahraničními školami přispívá k rozšíření znalostí dětí a učitelů o státech Evropské unie, motivuje ţáky ke studiu jazyků, pohádek těchto národů, naší i jejich historie atd. Zvyšuje aktivitu ţáků ve vyučovacích hodinách i mimo ně, vede ke zlepšení v práci s počítačem, internetem. Nacvičené dramatizace pohádek děti s úspěchem prezentovaly před svými rodiči na školní akademii, ve školním časopise, na výstavkách apod. Pohádky předvedly také pro děti z některých mateřských škol. Další informace k projektu viz Lyžařské zájezdy, poznávací a vzdělávací zájezdy, vodácký kurz Další významnou součástí naší práce je organizování společných zájezdů, které se nám osvědčily nejen z hlediska výchovně vzdělávacího, ale také pro navozování lepších vztahů a spolupráce v kolektivech dětí. Pro ţáky pátých a sedmých tříd škola zorganizovala dva lyţařské výcvikové zájezdy do Jablonce nad Jizerou. 15 ţáků se s učitelkou anglického jazyka zúčastnilo šestidenního studijně vzdělávacího zájezdu po evropských metropolích Amsterdam 16

17 Brusel Paříţ. Třídní kolektivy absolvovaly v rámci vyučování i mimo něj mnoho společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších akcí Někteří třídní učitelé uskutečnili se svými třídami kromě výletů další akce, zájezdy, pochody, společné návštěvy večerních představení Jihočeského divadla apod. Jiţ tradičně se velká skupina ţáků spolu s částí pedagogů zúčastnila pochodu Praha Prčice. Zájemci z řad ţáků 8. a 9. ročníku se v červnu zúčastnili vodáckého výcvikového kurzu na řece Vltavě. Všichni ţáci 2. a 3. tříd jiţ tradičně absolvovali plavecký výcvik, ţáci tříd kurz bruslení. 17

18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/9 byla na škole provedena inspekční kontrola Českou školní inspekcí. Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou dle 175 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Celkové hodnocení školy (závěr inspekční zprávy): Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízení. Škola umoţňuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Zohledňuje vzdělávací potřeby ţáků podle příslušných právních předpisů. Finanční a materiální podmínky školy umoţňují realizaci ŠVP a profilaci školy. Škola nakládá s prostředky ze státního rozpočtu hospodárně. Iniciativně přistupuje k získávání dalších finančních zdrojů z rozvojových programů. Vzhledem k sociálnímu sloţení ţáků však škola postrádá cílenou podporu zaměřenou na prevenci školní neúspěšnosti a s ní souvisejících problémů ţáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Škola dbá na bezpečnost ţáků a zaměstnanců, snaţí se vytvářet vstřícné pracovní, emocionální a sociální klima. Snaţí se v rámci objektivních moţností hledat účinné cesty prevence sociálně patologických jevů. Strategie školy a řízení vzdělávacího procesu směřují k naplňování školního vzdělávacího programu (ŠVP). Vzdělávání probíhá v souladu splatnými učebními dokumenty. Ve sledované výuce je patrné postupné prosazování cílů ŠVP a stylů výuky, které podporují rozvoj kompetencí klíčových pro další ţivot ţáků. Škola plní svoji vzdělávací funkci, kterou rozvíjí širokou škálou nabídky mimoškolních vzdělávacích a zájmových činností. Vynikajících úspěchů dosahuje škola v hudební oblasti. Příkladným způsobem škola podporuje partnerské vztahy se zřizovatelem, zákonnými zástupci ţáků, zájmovými organizacemi, odbornými pracovišti a institucemi a se zahraničními partnery. 18

19 Základní údaje o hospodaření školy za rok PŘÍJMY CELKEM ,36 a) Příspěvky od MM základní ,00 ze SR základní ,00 Asistentky ,00 ostatní Nenárokové složky PP ,00 Nenárokové složky NPP ,00 Bárováček ,00 Carmina ,00 Podpora snížení počtů ,00 Program pro l. třídy ,00 b) Výnosy ,36 c) Fondy zapojení FRIM ,00 zapojení RF 0,00 2. VÝDAJE CELKEM ,19 z MM základní ,19 ze SR základní ,00 Asistentky ,00 ostatní Nenárokové složky PP ,00 Nenárokové složky NPP ,00 Bárováček ,00 Carmina ,00 Podpora snížení počtů ,00 Program pro l. třídy ,00 3. Hospodářský výsledek za organizaci ,17 4. Nedočerpané limity CELKEM ,00 energie 0,00 mzdy+oon ,00 asistentky 0,00 5. Zbytek hospodářského výsledku organizace 2,17 19

20 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola J. Š. Baara přistupuje iniciativně k získávání dalších finančních prostředků na svůj rozvoj. Podařilo se jí získat na podporu své činnosti a také činnosti školních zájmových útvarů a souborů nezanedbatelné mnoţství dalších finančních prostředků z různých mezinárodních a regionálních rozvojových programů. Projekt EU Socrates/Comenius I. Hodina s evropskými pohádkami - Evropská jazyková cena Label 2008 Společný mezinárodní projekt německé, maďarské a naší školy z let vyvrcholil vytvořením společné pohádkové knihy, vydané ve třech jazykových mutacích. Tento projekt vyhrál v celonárodní soutěţi obdobných jazykových projektů a byla mu na podzim roku 2008 v Zrcadlovém sále MŠMT slavnostně udělena prestiţní Evropská jazyková cena Label Součástí ceny bylo získání účelové dotace Kč na mobility ţáků, kterou jsme vyuţili na zorganizování dvou zahraničních zájezdů na jaře Starší ţáci podnikli dvoudenní poznávací zájezd do Berlína, na Tropický ostrov. Mladší ţáci navštívili Salzburk a okolí a solné doly Hallstatt. Projekty Dětského folklorního souboru Bárováček Dětský folklorní soubor spolupracuje se Statutárním městem a je jím pravidelně podporován dotací na podporu kultury. Na svou celoroční činnost získal na rok 2009 dotaci Kč, na rok 2010 příspěvek Kč. Dále Bárováček získal pro svou činnost finanční prostředky z grantového programu Jihočeského kraje v rámci podpory práce s mládeţí pro rok 2009 ve výši Kč. Projekt Propagace jihočeského folkloru na letních festivalových slavnostech v Itálii naopak nebyl krajem podpořen. Projekty Dětského pěveckého sboru Carmína Dětský pěvecký sbor rovněţ pravidelně spolupracuje se Statutárním městem České Budějovice a je podporován dotacemi na podporu kultury. Na činnost v roce 2009 sbor získal příspěvek Kč, dále sbor získal dotaci Kč na projekt na reprezentaci na mezinárodním festivalu v Itálii. V roce 2009 získal sbor Carmína z dotačního programu města na podporu kultury příspěvek Kč na projekt Reprezentace DPS Carmína na 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy č. j.: 695/08 Školní rok 2007-2008 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školy Přehled oborů vzdělávaní Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 495/2011 Školní rok 2010-2011 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 515/09 Školní rok 2008-2009 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 503/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2013-2014 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 438/2015 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2014-2015 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více