EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 564/2005 Česká republika Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN Pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 8. listopadu 2005, zaslaným prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při Evropské unii, přijatým Komisí 11. listopadu 2005, oznámily příslušné orgány ČR Komisi v souladu s článkem 88 odst. 3 Smlouvy o založení ES existenci schématu podpory uvedeného výše. 2. em zaslaným 9. ledna 2006 Stálému zastoupení ČR požádala Komise orgány ČR o doplňující informace ohledně schématu podpory. Orgány ČR odpověděly 17. ledna Dne 18. ledna 2006 se Komise sešla s představiteli orgánů ČR. V návaznosti na toto jednání poskytly orgány ČR 7. dubna 2006 Komisi další informace ( em). 4. Dopisem z 23. května 2006 adresovaným Stálému zastoupení ČR Komise vyzvala orgány ČR k předložení dalších informací týkajících se podpory. Orgány ČR odpověděly 27. června 2006 a 25. července Komise následně 29. června 2006 uspořádala další jednání s představiteli ČR. 5. Dne 23. srpna 2006, 31. srpna 2006 a 1. září 2006 poskytly orgány ČR prostřednictvím elektronické pošty Komisi doplňující informace týkající se oznamovaného opatření. RNDr. Alexandr VONDRA ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2. POPIS OPATŘENÍ PODPORY Cíl schématu podpory 6. Cílem tohoto opatření podpory je kompenzovat provozovatelům vnitrozemské vodní dopravy ztráty vzniklé v důsledku nedostatečných plavebních podmínek (nízká hladina) na Labi a následně povzbudit provozovatele vnitrozemské vodní dopravy k tomu, aby přepravovali zboží i za méně vhodných podmínek tak, aby byl co nejvyšší objem zboží přepravován vodní cestou a nikoli po silnicích. Právní podklad a správa 7. Právním podkladem schématu podpory je usnesení vlády ČR o poskytnutí dotace ke kompenzaci ztrát v důsledku nevyhovujících plavebních podmínek na úseku toku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN. Usnesení vlády bude přijato po získání souhlasu Komise. 8. Podporu bude poskytovat Ministerstvo dopravy ČR. Příjemci, doba trvání a rozpočet 9. Kromě českých dopravců mohou být příjemci podpory i provozovatelé mezinárodní (přeshraniční) vnitrozemské vodní dopravy, a to bez ohledu na to, pod jakou vlajkou se loď plaví a rovněž bez ohledu na sídlo nebo domicil jejího provozovatele, kteří utrpěli a utrpí ztráty v důsledku plavební nedostatečnosti na úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN. Odhadovaný počet příjemců podpory se pohybuje mezi 11 a Orgány ČR zamýšlejí toto opatření realizovat jako víceletý program pro období , tj. do dokončení realizace plavebního stupně Děčín. 11. Podle odhadů bude průměrný roční rozpočet činit 3 miliony eur. Situace na toku Labe 12. Labská vodní cesta je jedinou vnitrozemskou splavnou vodní cestou v ČR napojenou na evropskou síť vnitrozemských vodních cest a námořní přístavy. Je považována za součást systému vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu. Nicméně kritický úsek řeky (na hranici se SRN) v délce 40 km v současnosti narušuje stabilní mezinárodní provoz z a do jiných zemí za ekonomicky přijatelných podmínek. V důsledku toho Česká republika, která nemá přímý přístup k námořním přístavům, na ně nemá napojení ani prostřednictvím spolehlivé vnitrozemské vodní cesty. 13. Příčinou ztrát vznikajících provozovatelům vodní dopravy jsou klimatické změny. V roce 2004, kdy byli provozovatelé významně postiženi plavební nedostatečností dolního toku Labe, ztráty činily 80 milionů Kč (2,8 mil. eur) z titulu ušlých tržeb. 2

3 Děčín Ústí nad Labem Lovosice Mělník Plzeň Praha Pardubice Ostrava 14. Orgány ČR předložily záznamy o denním stavu vody shromažďované od r Stav vody má krátkodobou a dlouhodobou periodicitu. Pravidelně dochází každoročně ke zvýšení hladiny v jarním období a ke snížení stavu vody v letním a podzimním období. V důsledku toho je nutno v tomto období snižovat ponor plavidel. Vodní přeprava je rovněž často zastavována z finančních důvodů. Kromě zmíněné krátkodobé periodicity statistiky vykazují mimořádně suché roky s velice nízkou úrovní srážek, které nastávají každých osm až deset let. 15. Technické a ekonomické studie, jejichž výsledky české úřady předložily, prokazují, že pokud má být provozování nákladní vodní dopravy na Labi ekonomicky efektivní, je nutné, aby plavidla měla ponor alespoň 140 cm, tedy hladina musí být na úrovni alespoň 200 cm. Prakticky lze vodní dopravu provozovat i při nižším ponoru až 110 cm, tedy v hloubce do 170 cm, avšak za těchto podmínek je provoz ztrátový. Pokud je stav vody nižší než 170 cm, plavba na řece není možná. Ze záznamů předložených českými úřady vyplývá, že v letech , 1973 a 1976, 1983, a a rovněž v letech 2003 a 2004 byl stav vody po více než 180 dní v roce nižší než 200 cm a průměrný stav vody v těchto letech byl nižší než 170 cm, což znamená, že doprava musela být zcela zastavena. 16. Nedostatek srážek ohrožuje existenci labské vodní dopravy v ČR. Podle českých úřadů jsou odpovídající plavební podmínky hlavním a předním předpokladem pro ekonomicky efektivní provoz vnitrozemské vodní dopravy. Pokud tyto předpoklady nebudou po významnou dobu naplněny, dojde ke snížení objemu výkonu provozovatelů vnitrozemské vodní dopravy. 17. Následující tabulka uvádí statistické údaje o objemech přepraveného zboží v letech Zboží přepravené vnitrozemskou vodní cestou celkem (v tis. t): vývoz dovoz Počet dnů, kdy vodočet v Ústí nad Labem ukazoval stav vody nižší než 200 cm (ponor plavidel nižší než 140 cm) 3

4 ,8 542,7 363, ,7 253,3 299, ,1 374,6 239, ,2 417,5 384, ,1 515,2 481,5 98 Komise uznává, že stav vody v kritickém úseku labské vodní cesty má zásadní vliv na objem přepraveného zboží. Nejvyšší objem zboží byl přepraven v letech, kdy byly plavební podmínky nejpříznivější, tedy v letech s nejnižším počtem dnů se stavem vody nižším než 200 cm. 18. V obdobích s nízkým stavem vody nejsou provozovatelé vodní dopravy zabývající se mezinárodní přepravou schopni zabránit ztrátám. Dokonce ani příznivější období s lepšími plavebními podmínkami nedovolují více než provádění základní údržby flotily. 19. V důsledku přerušení přepravy nebo nutnosti snížit objem přepravovaného zboží dochází: a. k tomu, že provozovatelé čelí problému značného technologického zastarání své flotily, způsobeného skutečností, že modernizace stávajících plavidel probíhá pouze ve velmi omezeném rozsahu; b. k odlivu kvalifikované pracovní síly a zároveň se postupně snižuje říslušná kapacita plavidel nebo dokonce dochází k prodeji plavidel mimo abskou vodní cestu; c. k přesunu zboží do jiných způsobů přepravy, zejména do silniční řepravy, což má řadu nepříznivých důsledků zejména dopravní zácpy a oškozování životního prostředí. 20. Podle českých úřadů lze v ČR od roku 1995 sledovat výrazný nárůst silniční dopravy. Vzhledem k nedávnému vstupu země do EU a méně příznivým dopravním podmínkám v okolních zemích lze očekávat další nárůst podílu silniční přepravy zboží. To vede k vysoké míře užívání hlavních silničních tras, zvyšování nákladů na jejich údržbu, růst znečišťování okolního prostředí a vyšší nehodovost. Proto je žádoucí vyšší podíl vodní dopravy jako spolehlivá alternativa k silniční dopravě. 21. Ústecký kraj je navíc jedním ze dvou krajů s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Finanční pomoc, kterou české úřady hodlají poskytnout, bude mít významný vliv na stabilizaci zaměstnanosti. České úřady tvrdí, že současná situace může zavdat vznik nebezpečí dalšího poklesu zaměstnanosti v regionu. Podle prognóz by o práci mohlo přijít přibližně osob, pokud by provozovatelé dopravy nedostali k překonání problémů na řece žádnou státní podporu. 22. České úřady již přijaly některá opatření k zamezení shora uvedených nepříznivých dopadům v budoucnosti. Vláda ČR svým usnesením č. 337 z 23. května 2005 vyjádřila podporu výstavby plavebního stupně Děčín. Tato investice umožní celoroční zachování ekonomicky schůdného spojení mezi děčínským přístavem, ostatními přístavy a evropskou sítí vnitrozemských vodních cest. Podle 4

5 plánů bude výstavba plavebního stupně zahájena koncem roku 2006 a dokončena by měla být koncem roku Intenzita a forma podpory 23. Maximální intenzita podpory bude činit 60% ztrát vzniklých přímo v důsledku nízkého stavu vody. Ztrátami oprávněnými pro účely podpory jsou pouze takové ztráty, které odpovídají nepřepravenému zboží v důsledku plavební nedostatečnosti vodní cesty k dosažení ekonomického rozhraní cm (s ponorem plavidla do 140 cm). České úřady potvrdily, že metodika výpočtu výše kompenzace zaručuje, že podpora nepřesáhne 30% přepravních nákladů. 24. Podpora bude poskytována formou přímé dotace. Postup poskytování podpory 25. Podpora bude provozovatelům poskytována v případě: - omezené plavby (ztrátové jízdy ekonomicky neopodstatněné) po dobu plavebně nedostatečných podmínek (stav vody nižší než 200 cm, tj. ponor plavidla menší než 140 cm) a - zastavené plavby (stav vody nižší než 170 cm, tj. ponor menší než 110 cm). 26. Podpora bude poskytována na kompenzaci ztrát vzniklých nevyužitím nosnosti plavidel. 27. Měření stavu vody zajišťuje správce vodního toku Labe státní podnik Povodí Labe, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. 28. Vodní stav je odečítán v intervalu 15 minut. Stav vodočtu je uváděn na webových stránkách státního podniku Povodí Labe. Údaje jsou navíc každý den zasílány e- mailem všem provozovatelům vodní dopravy na této řece. 29. Provozovatelé žádající o podporu budou povinni prokázat, že vykonali ztrátovou jízdu. Budou také povinni předložit nákladní list, náložní list nebo manifest, z nějž se zjistí skutečné přepravené množství v tunách. 30. Provozovatel vodní dopravy navíc musí předložit cejchovní průkaz plavidla, podle kterého se vypočte rozdíl mezi nosností plavidla při 140 cm ponoru a množstvím skutečně přepraveného zboží při této plavbě. Tento rozdíl představuje neodvezené množství zboží potřebné k dosažení neztrátové jízdy. 31. K žádosti musí být rovněž přiložena faktura za přepravu zboží, která bude použita ke stanovení tarifu na jednu tunu přepravovaného zboží. V případě více druhů zboží v jednom plavidle za různé tunové tarify se vypočte průměrný tarif váženým průměrem z tarifů a dopravovaného zboží. 32. Z kompenzace ztrátových jízd v případě nedostatečných plavebních podmínek (tedy v případě ponoru plavidel pod 140 cm) budou vyloučeny: - plavby, kdy přepravované zboží zaplňuje více než 75% objemu plavidla a 5

6 - přepravy zboží s vysokým sjednaným přepravním tarifem, tedy 850,- Kč/tunu. Kromě toho se v případě skutečného tarifu vyššího než 700,- Kč/tunu při výpočtu kompenzace uplatní pouze 700,- Kč/tunu. Toto pravidlo je podle českých úřadů přijato proto, aby nebyly dotovány jízdy, kdy jízda i přes nedostatečné plavební podmínky není ztrátová. Týká se to například přepravy zboží s nízkou specifickou váhou (stowage factor). 33. Kompenzace ztrátových jízd nebo kompenzace v případě zastavené plavby budou poskytovány až poté, kdy by v daném kalendářním roce proběhlo 20 dnů s nedostatečnými plavebními podmínkami či zastavenou plavbou. Tato podmínka odpovídá technickému řešení připravovaného plavebního stupně Děčín, který má zajistit dostatečné plavební podmínky nejméně po 345 dní v kalendářním roce. 34. Metodika, která bude uplatněna při výpočtu výše kompenzace, byla posouzena nezávislým odborníkem. Z expertízy předložené českými úřady vyplývá, že metodika výpočtu výše podpory je správná, vychází ze zaběhnutých postupů a odpovídá situaci na toku Labe. 3. HODNOCENÍ PODPORY 3.1 EXISTENCE PODPORY 35. Podle Článku 87, odst. 1 Smlouvy o založení ES je jakákoli podpora poskytnutá členským státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo výrobu určitého zboží, neslučitelná se společným trhem, pokud ovlivňuje obchodní styk mezi členskými státy. 36. Dané schéma předpokládá poskytnutí finanční podpory, jejímiž příjemci budou pouze provozovatelé vodní dopravy působící na toku Labe. Podpora kompenzuje provozní ztráty způsobené nedostatečnými plavebními podmínkami na vodním toku, které nelze pokrýt z dosažených příjmů. Tato podpora se neposkytuje provozovatelům, kteří jsou konkurenty příjemců. Podpora je tedy selektivní povahy. 37. Zásah ze strany státu zmírní nepříznivý dopad výkyvů v množství srážek na finanční situaci příjemců. Podpora tedy potenciálně posílí konkurenceschopnost příjemců vůči jiným provozovatelům působícím na trhu, včetně potenciálních konkurentů z jiných členských států. 38. Vzhledem k výše uvedenému Komise stanoví, že oznamované opatření zahrnuje veřejnou podporu ve smyslu ustanovení Čl. 87, odst. 1 Smlouvy o založení ES. 3.2 PRÁVNÍ RÁMEC PRO SCHVÁLENÍ PODPORY 39. Cílem schématu je kompenzace ztrát vzniklých provozovatelům vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na toku Labe. 40. Konečným cílem schématu je zajistit, aby škody způsobené v tomto sektoru nepříznivými výkyvy v množství srážek nebyly nadále významné a aby zůstala zachována činnost provozovatelů vodní dopravy na toku Labe. Poskytování podpory má trvat do realizace plavebního stupně Děčín, tedy do r

7 41. V předloženém oznámení české úřady uvádějí, že by bylo možné v této věci uplatnit výjimku stanovenou v Článku 87, odst. 2, písm. b Smlouvy o založení ES. Komise se však na základě údajů předložených českými úřady domnívá, že situace existující na toku Labe nedovoluje předpokládat, že by nedostatečné plavební podmínky byly způsobeny událostmi nebo živelními pohromami ve smyslu ustanovení Článku 87, odst. 2, písm. b Smlouvy o založení ES. K nízkému stavu vody dochází s krátkodobou a dlouhodobou periodicitou. Skutečnost, že cyklus slabých srážek nemá 100% pravidelnost (byl narušen v roce 2004), rovněž nelze považovat za mimořádnou událost nebo živelní pohromu ve smyslu Článku 87, odst. 2, písm. b Smlouvy o založení ES. Citované ustanovení proto není vhodným právním rámcem pro vynětí tohoto opatření z působnosti Článku 87, odst. 1 Smlouvy o založení ES. Komise má dále za to, že na předmětné schéma podpory se nevztahuje ani žádná jiná z výjimek stanovených v Článku 87, odst. 2 Smlouvy o založení ES. 42. S odkazem na Článek 87, odst. 3 Smlouvy o založení ES Komise sděluje, že cílem podpory není ani povzbuzení hospodářského rozvoje konkrétních regionů, ani podpora realizace významného projektu v obecném evropském zájmu, ani náprava závažného narušení ekonomiky členského státu. Jejím cílem není ani ochrana kulturních památek či kulturního dědictví. 43. Komise se domnívá, že oznámené schéma podpory má kompenzovat ztráty vzniklé soutěžitelům v důsledku událostí, kterým nelze předejít. Tato situace, způsobená nespolehlivým stavem vody na vodním toku Labe, vytváří riziko, že výkon dopravy na Labi se bude postupně snižovat před dokončením plavebního stupně v roce Komise došla k závěru, že podpora má kompenzovat ztráty, které nevznikají konkurenčním způsobům dopravy, nýbrž výlučně soutěžitelům vykonávajícím svou činnost na vodním toku Labe. 44. Komise tedy sděluje, že příslušným právním rámcem pro posouzení slučitelnosti podpory se zásadami společného trhu je Článek 73 Smlouvy. Nařízení Rady č. 1107/70 z 4. června 1970 o poskytování pomoci v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní 1 vyčerpávajícím způsobem provádí ustanovení Článku 73 Smlouvy o založení ES 2. Toto nařízení v čl. 3, odst. 1, písm. b předjímá, že pomoc lze poskytovat soutěžitelům, kteří musí nést náklady týkající se jimi používané infrastruktury, zatímco ostatní soutěžitele podobné břemeno netíží. 45. V souladu se zavedenou praxí 3 musí opatření pomoci splňovat následujících pět podmínek, aby je bylo možno považovat za slučitelné s ustanovením čl. 3, odst. 1, písm. b nařízení Rady č. 1107/70: 1 Úřední věstník EU L 130/1 z Usnesení soudu z , Altmark Trans GmbH, věc C-280/00, ER 2003 p I str Rozhodnutí Komise z , Belgie, N 249/04 Schéma pomoci pro kombinovanou dopravu, Úřední věstník C 280 z , str. 9; rozhodnutí Komise z 16. prosince 2003, N 464/2003, Spojené království - Company Neutral Revenue Scheme (CNRS); rozhodnutí Komise z , N 810/02 - Itálie Pobídkový projekt pro nákladní železniční dopravu - Článek 38 zákona č. 166 z 1. srpna 2002, Úřední věstník C 41 z , str. 6; rozhodnutí Komise z , N 335/03, - Itálie - Friulia-Venezia-Giulia Pomoc pro zavedení poskytování služeb silniční dopravy; rozhodnutí Komise z , Itálie - Provincie Trento, N 64/03, Poskytnutí dotace na podporu kombinované dopravy, Úřední věstník C 284 z , str. 2; rozhodnutí Komise z 19. září 2001, N 500/2001 Spojené království, Síťové dotace licencovaným správcům těžké železniční infrastruktury; rozhodnutí Komise z 21. dubna 1999, N 588/98 Dánsko, Úřední věstník C 166, 12. června 1999, str. 6; rozhodnutí Komise z 8. července 1999, N 121/99 Rakousko, Úřední věstník C 245, 28. srpna 1999, str. 2; rozhodnutí Komise z 8. prosince 1999, N 412/98 Itálie (Marche), Úřední věstník C 55, 26. února 2000, str. 11; rozhodnutí Komise z 22. prosince 1999, N 617/98 Nizozemsko (Utrecht), Úřední věstník C 71, 11. března 2000, str. 7. Viz též COM (2000) 5 konečné znění z 7

8 1) pomoc musí být nutná v zájmu Společenství a musí být přiměřená minimu nezbytnému k dosažení cíle; 2) pomoc se musí omezovat na kompenzaci neuhrazených, externích a infrastrukturních nákladů konkurujících způsobů dopravy; 3) pomoc musí být poskytována bez jakékoli diskriminace; 4) opatření pomoci musí být transparentní a časově omezené; 5) pomoc nesmí vést k narušení hospodářské soutěže v rozsahu odporujícím obecnému zájmu. 1) Nutnost a přiměřenost 46. Bílá kniha dopravní politiky 4 vyzývá k využívání ekologicky šetrných způsobů dopravy. Ochrana životního prostředí je také jedním z cílů dopravní politiky EU uvedených ve Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Udržet Evropu v pohybu - trvale udržitelná mobilita pro náš kontinent, Střednědobé hodnocení Bílé knihy Evropské komise v dopravě Program Marco Polo 6 si rovněž klade za cíl pomoci dopravnímu a logistickému sektoru k dosažení udržitelných přesunů ve způsobu dopravy od silniční dopravy k námořní dopravě na krátké vzdálenosti, železniční a vnitrozemské vodní dopravě. 48. Sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy NAIADES, Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu 7 potvrzuje, že cílem Evropské komise je podporovat a posilovat konkurenceschopnost vnitrozemské vodní dopravy ( ). 49. Komise bere na vědomí, že navrhované opatření má zabránit dalšímu snižování objemů přepraveného zboží na toku Labe a jejich přesunu do jiných způsobů dopravy. Z tohoto hlediska tedy opatření odpovídá politice Společenství vyplývající z dokumentů uvedených výše. 50. Komise bere na vědomí, že cílem opatření je povzbudit provozovatele vnitrozemské vodní dopravy k tomu, aby zboží přepravovali i za méně vhodných podmínek tak, aby bylo po vodní cestě přepravováno co nejvyšší množství zboží a nedocházelo k jeho přepravě po silnici , Návrh Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování pomoci pro koordinaci dopravy železniční, silniční a vnitrozemské vodní. 4 Bílá kniha: Evropská dopravní politika do r. 2010: čas rozhodnout.com (2001) COM(2006) Nařízení (ES) č. 1382/2003 Evropského parlamentu a Rady z 22. července 2003 o finanční pomoci poskytované Společenstvím ke zlepšení působení systému nákladní dopravy na životní prostředí (Program Marco Polo) (Úřední věstník EU L 196/1 z ) 7 COM(2006) 6 8

9 51. Komise dále bere na vědomí, že Česká republika přijala strukturální opatření k trvalé nápravě stávající situace, zejména vybudováním plavebního stupně, který od roku 2010 zabezpečí plavbu v dostatečně příznivých podmínkách. Pomoc tedy bude mít dočasný charakter a bude poskytována výlučně po dobu nutnou k trvalému odstranění problémů na tomto vodním toku, tedy do dokončení výstavby plavebního stupně Děčín. 52. Schéma pomoci stanoví, že kompenzace ztrát vzniklých v důsledku nevyhovujícího stavu vody bude vyplácena provozovatelům. Kompenzace bude omezena na částku nutnou k pokrytí ztrát vzniklých v důsledku nedostatečného stavu vody, při kterém není plavba ekonomicky opodstatněná (méně než 200 cm). Jinými slovy, v situaci, kdy stav vody není nižší než 200 cm, avšak provozovatel utrpí ztrátu kvůli nedostatečné poptávce na trhu, nebude kompenzace v rámci pomoci vyplácena. Mimoto bude pomoc omezena na 60% způsobilých ztrát. Pomoc nebude poskytována v případech, kdy přepravované zboží zaplňuje více než 75% objemu plavidla, a při přepravě zboží s vysokým sjednaným přepravním tarifem (stanoveným na 850,- Kč za tunu). Tím je vyloučeno jakékoli překompenzování poskytnuté dotace. Pomoc se omezí na naprosto nezbytné minimum. Intenzita pomoci nepřesáhne 30% nákladů souvisejících s přepravou. 53. Komise tedy dospěla k závěru, že pomoc se omezuje na výši, která je nezbytná k motivování provozovatelů k tomu, aby ve své činnosti pokračovali, a k omezení procesu přesunu zboží do jiných způsobů přepravy. 2) Omezení na neuhrazené, externí a infrastrukturní náklady 54. Pomoc se bude na náklady vztahovat v tom smyslu, že vzhledem k plavebním podmínkám musí být snížen celkový objem přepravovaného zboží, přičemž se odpovídajícím způsobem zvyšují přepravní náklady, aniž by bylo možné zvýšit tarif za skutečně přepravené zboží. 55. České úřady předložily informace o plavebním stupni Děčín, který umožní nepřetržitou dopravu i v měsících s malými srážkami. Absence tohoto plavebního stupně, která má za následek nedostatečné stavy vody, představuje nedostatečnou infrastrukturu. Ztráty vzniklé provozovatelům lze proto považovat za ztráty související s infrastrukturou. České úřady poskytly odhad dopadu plavebního stupně na provoz na vodním toku, ze kterého vyplývá, že po roce 2010 provozovatelům nebudou vznikat škody v důsledku plavební nedostatečnosti. 56. Komise se domnívá, že tyto ztráty přímo souvisejí s infrastrukturou a nevznikají soutěžitelům působícím v konkurenčních druzích dopravy (železniční, silniční). 57. Komise dospěla k závěru, že výše podpory je omezena na neuhrazené, externí a infrastrukturní náklady, které konkurenční způsoby dopravy nemusejí nést. 3) Zákaz diskriminace 9

10 58. Schéma se vztahuje na všechny provozovatele, včetně zahraničních provozovatelů mezinárodní vnitrozemské vodní dopravy, bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, a bez ohledu na sídlo nebo domicil takového provozovatele. Pomoc bude poskytnuta v případě, že žadatel utrpěl ztráty v důsledku plavební nedostatečnosti v úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN a příslušnému úřadu předložil doklady takovouto ztrátu prokazující. V procesu poskytování dotací se nepočítá s žádnou selektivní rozhodovací pravomocí, nýbrž stanovený postup ukládá stejné povinnosti všem potenciálním příjemcům pomoci a stanoví objektivní pravidla pro výpočet ztrát a výše podpory. Komise je proto toho názoru, že pomoc je poskytována bez jakékoli diskriminace. 4) Transparentnost a časové omezení 59. Komise bere na vědomí, že veškeré údaje týkající se stavu vody v řece jsou zveřejňovány a zasílány všem provozovatelům dopravy. Výpočet výše ztrát a dotací je objektivní. 60. Podpora má výhradně dočasný charakter. Bude poskytována pouze do dokončení výstavby plavebního stupně Děčín, tedy do roku 2010, a to pouze v letech, kdy budou nevyhovující plavební podmínky za předpokladu, že počet dnů s nevyhovujícím stavem vody přesáhne 20. Tato podmínka odpovídá skutečnosti, že technické řešení budoucího plavebního stupně Děčín zajistí dostatečné plavební podmínky nejméně pro 345 kalendářních dnů v roce. 61. Komise proto dospěla k závěru, že navrhované opatření splňuje požadavek transparentnosti a časového omezení. 5) Zákaz narušení hospodářské soutěže v rozsahu odporujícím obecnému zájmu 62. Bez finanční intervence státu bude pravděpodobně docházet k dalšímu přesunu zboží k jiným druhům dopravy, zejména silniční. 63. Intervenci státu lze tedy považovat za nástroj, který brání vytlačení provozovatelů vodní dopravy z trhu, ergo za nástroj, který přispívá k udržení nejvyššího možného počtu soutěžitelů zastupujících různé druhy dopravy, což je v souladu s dopravní politikou Společenství. Komise mimoto bere na vědomí, že silniční doprava v regionu velice rychle roste, a že by tedy omezení přesunu přepravy zboží z vodní cesty na silnice prostřednictvím časově omezené dočasné podpory nemělo na silniční dopravu dopad v rozsahu odporujícím obecnému zájmu. 64. Komise dále bere na vědomí, že podpora má rovněž dopad na situaci v regionu ve smyslu rostoucí míry nezaměstnanosti, a má také ekologický rozměr. 10

11 65. Komise proto dospěla k závěru, že tato forma pomoci nepovede k narušení hospodářské soutěže v rozsahu odporujícím zásadám platným na společném trhu a bude se omezovat na nezbytné minimum nutné ke snížení nepříznivých důsledků, které mají na činnost provozovatelů dopravy přírodní vlivy. Závěr 66. Na základě shora uvedených východisek Komise rozhodla, že ohlášené opatření je slučitelné s ustanoveními Smlouvy uplatněním Čl. 3, odst. 1, písm. (b) nařízení 1107/ Rozhodnutí Komise se proto rozhodla upustit od námitek vůči Českou republikou oznámenému schématu kompenzace ztrát vyplývajících z plavební nedostatečnosti na toku Labe. Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být prozrazeny třetím osobám, uvědomte o tom Komisi do 15 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise za tímto účelem neobdrží v předepsané lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas se sdělením skutečností třetím osobám a se zveřejněním celého dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Energy and Transport Directorate A, Unit A2 B-1049 Brussels Fax: Za Komisi Jacques Barrot Místopředseda Evropské Komise 11

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006.

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15-XI-2006 K(2006) 5574 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 366/2006 - Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN

2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN VODNÍ DOPRAVA v České republice v roce 2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN 2015 / Hřensko hranice Ústí nad Labem Labsko-vltavská vodní cesta Labe 222,90 km (po výstavbě PS Přelouč +24 km) Vltava 84,35 km Labská

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.12.2012 C(2012) 8777 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.12.2012 C(2012) 8777 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.01 C(01) 8777 final Věc: Státní podpora SA.33537 (01/N) Česká republika Přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů za účelem modernizace zařízení

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 510/2006 Česká republika Mapa regionální podpory na období 2007 2013 Pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

136, str. 13-20 2 Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 objasňuje, že výraz příjemce se používá s jiným významem u strukturálních fondů

136, str. 13-20 2 Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 objasňuje, že výraz příjemce se používá s jiným významem u strukturálních fondů Ref. Ares(2012)934142 1. 8. 2012 ANALYTICKÁ TABULKA INFRASTRUKTURY č. 1 VŠEOBECNÁ ANALYTICKÁ TABULKA Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti: Tyto analytické dokumenty platí zejména pro projekty spolufinancované

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

DEKLARACE POROZUMĚNÍ

DEKLARACE POROZUMĚNÍ DEKLARACE POROZUMĚNÍ uzavřená dne 30.10.2006 mezi (1) Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., společností, založenou podle práva České republiky, se sídlem v Ostravě, Hrabová, Axis Office Park Ostrava

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 28.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26.8.2003,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž Generální ředitel V Bruselu dne 09/07/2008*D/52727 GŘ COMP/A3/PS/og D(2008) 122 Jeho Excelence pan Milena VICENOVÁ Stálý zástupce České republiky při Evropské

Více

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.10.2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.10.2002

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 374 04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Č.j. VP/S 10/01-160 V Brně dne 5. dubna 2001

Č.j. VP/S 10/01-160 V Brně dne 5. dubna 2001 Č.j. VP/S 10/01-160 V Brně dne 5. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 22.1. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 18.1. 2001 č.j. 4496/01/2040/118

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více