Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší horka roku.... jak se dostat k loutkovým hrám... jak to vidìla porota... co o sobì napsaly soubory, hodnotící semináø, støípky ze semináøù... soutìžte o mobil a další výhry... nabídka pro loutkohereèky... Štìpán Filcík a Mirka Venclová... do druhé poloviny letošní Loutkáøské Chrudimi Lávka spojuje dva bøehy, které nemají zpravidla daleko od sebe... anketka, výstava v divadle, z redakèní krabièky, historie èasopisu Loutkáø Velký sál Divadla Karla Pippicha Pastýøka (Tlupatlapa, Svitavy) Pastýøka (Tlupatlapa, Svitavy) Malá scéna Divadla Karla Pippicha Okolostola (DNO, Hradec Králové) (DNO, Hradec Králové) Okolostola (DNO, Hradec Králové) (DNO, Hradec Králové) Okolostola (DNO, Hradec Králové) (DNO, Hradec Králové) Divadlo MED Na stropì (Záchvat, Hradec Králové) Rámy + Vernisáž (KALD DAMU, Praha) Jak se Petruška ženil (Podivíni, Podivín) Jak se Petruška ženil (Podivíni, Podivín) Jak se Petruška ženil (Podivíni, Podivín) Letní scéna u Divadla Karla Pippicha Petr Muk Mìš anská restaurace Muzeum KØESLO PRO HOSTA, tentokrát dvojkøeslo pro Jiøího Støedu a Ivu Peøinovou Muzeum loutkáøských kultur Noèní prohlídka Vážení seminaristé, choïte na pøedstavení, která jsou pro Vás vyhrazena viz. Vykøièníèek! Pùsobíte jinak velké komplikace poøadatelùm a napøíštì do sálu už nebudete vpuštìni! VEMTE LAVKU C.3, STR.11 A NASTAVTE JI PROTI SVETLU A STANETE SE SVEDKY ZAJIMAVE zpravodaj04.p65 1

2 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 2 JAK SE DOSTAT K LOUTKOVÝM HRÁM - knihovny - Divadelní ústav, divadelní oddìlení muzeí, èasopis Loutkáø a loutková divadla Jak najít nejbližší knihovnu? Nejlépe pøes internet. Zadejte si adresu Krajské vìdecké knihovny v Èeských Budìjovicích: která má dokonale zpracovaný soupis všech knihoven v ÈSR. Klikem na kolonku Èeská republika (Vlevo na stránce v menu) se dostanete na seznam knihoven, setøídìný podle pùsobnosti (vìdecké, mìstské atd.). Kliknutím do názvu knihovny se dostanete vždy alespoò k adrese, telefonu èi ové adrese knihovny, o kterou máte zájem. Pokud má knihovna elektronický katalog - a dnes už jich je pomìrnì dost - najdete tuto informaci už pøímo v seznamu knihoven. Kliknutím na tento údaj se dostanete do katalogu. Abyste zjistili, jak je na tom knihovna s loutkovými hrami, je nejlepší hledat podle tzv. Klíèových slov - loutky, loutkové divadlo, loutkové hry. Zobrazí se všechno, co má knihovna dle uvedených klíèových slov ve fondu. Nebojte se hledat i ve vìdeckých knihovnách - právì ony mìly pomìrnì dlouhou dobu právo tzv. povinného výtisku, to znamená, že dostávaly všechny knihy, které u nás vycházely, tedy i ty, které vydávala napø. DILIA, organizace zastupující práva autorù, ale také s povinností jejich dílo šíøit a nabízet. Pomìrnì dobrou nabídku her má divadelní oddìlení Mìstské knihovny v Praze, ale i Moravská zemská knihovna v Brnì, èi Vìdecká knihovna v Olomouci. Upozoròujeme na možnost tzv. meziknihovní výpùjèní služby: informujte se ve vaší knihovnì, zda takové služby zprostøedkovávají. (Mohou pro vás vypùjèit z jiné knihovny knihu, kterou potøebujete a ve fondu vaší knihovny není.) Divadelní ústav Praha - Celetná 17 - knihovna. Nachází se též na internetové adrese: Kliknete v menu na kolonku Služby veøejnosti a následnì Knihovna a Hledat v katalogu. Když si zadáte klíèové slovo loutky a oznaèíte typ dokumentu: divadelní hry, zobrazí se vám soupis cca titulù loutkových her ve fondu knihovny Divadelního ústavu. Kliknutím na název se dozvíte upøesòující informace o høe a signatury knihy. Na stránce knihovny DÚ najdete i její pùjèovní dobu a další potøebné údaje. Tato specializovaná knihovna má ve fondu i loutkové hry, které nevyšly tiskem, ale hrály se v loutkových divadlech. Své knihovny s dramatickou literaturou mají i divadelní oddìlení Národního muzea Èmukaøi Turnov v Praze, Moravského zemského muzea v Brnì i Muzea loutkáøských kultur v Chrudimi. Tyto knihovny nejsou pro širokou veøejnost, ale zájemcùm o divadelní literaturu odborníci podle možností poradí a pomohou. Je užiteèné být pøedplatitelem èasopisu Loutkáø - v každém èísle je otištìna loutková hra z poslední doby, vèetnì komentáøe dramaturga a vìtšinou i informace o tom, které divadlo ji právì hraje. Èasopis zájemce víceménì orientuje i v souèasném dìní v èeském loutkáøství a mùže inspirovat k zájmu o konkrétní loutkovou hru a pomoci se k ní dostat. Loutková divadla mají své archivy divadelních her, a mají dramaturgy, kteøí vìtšinou tyto archívy spravují. Doporuèujeme opatøit si v prodejnì Divadelního ústavu publikaci Divadelní adresáø 2003, kde jsou adresy veškerých èeských divadel, souborù, agentur, divadelních škol i institucí, vèetnì ù, telefonù, jmen dramaturgù, èi tajemníkù divadel. Doporuèujeme nevolat do divadla, že potøebujete pùjèit hru, v níž vystupuje: princezna, Honza, drak a Kašpárek, které máte ve svém divadle. (Dramaturgové mají obèas i takovou zkušenost!) Neoèekávejte také, že divadlo vám hru zajistí, pøepíše, zašle, ale dobrou radu jistì rádo poskytne. Jistì vám tímto neposkytujeme vyèerpávající možnosti, vždy je tøeba pracovat iniciativnì, vytrvale a s patøièným nasazení: co hledám najdu. /tyto informace redakci poskytla Eva Janìková, drmaturgynì Divadla Radost a pracovnice oddìlení informací brnìnské knihovny Jiøího Mahena/ Dospìlá embrya Hradec Králové FOTOMONTAZE!VASE VERNA CTENARKA.. *.. KDYBY SE DALO KLONOVAT LOUTKARE,VZALA zpravodaj04.p65 2

3 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 3 Anatomie, DNO Záchvat Hradec Králové Na stropì Pøedstavení zaèalo slibnì. Rozbìhlo se rychlým tempem s náznakem maòáskùm vlastní rakvièkárny (napøíklad zastrkávání babièky, reálné rekvizity ). Pìkná je výprava a nepostrádá vtip. Vtipné je také nastolení situace s ateliérem na stropì. Ale právì od tohoto okamžiku se hra stává více konverzaèkou, než rakvièkárnou. Pøitom pùvodní text Jirky Polehni není urèitì bez šancí. Jen by stálo za úvahu rezignovat na nìkteré sekvence, které celek zbyteènì retardují (napøíklad zbyteènì èasté vstupy sousedek) a hru proškrtat, aby mohla inscenace dostát zvolenému žánru. Také v herectví nejsou principy rakvièkárny dotaženy nejen ve høe s loutkou, ale pøedevším v hlasovém projevu nìkterých postav. V tomto ohledu nejlépe vychází maminka a obì dìti, nejménì pak tatínek a novináøka. Tak zvanì erotickou scénu novináøky pak rozhodnì nelze považovat za zdaøilou. Jinak by ale tato v podstatì anekdota, evokující Doktora Zvonka Burkeho, po urèitých úpravách mohla být skuteènì dobrou zábavou s èitelným hoøce spoleèenským podtextem. Tak co?! Chlumec nad Cidlinou Dokud nás èápi nerozdìlí Chlumeètí nás rozhodnì potìšili a pobavili, jak svou invencí a øadou pìkných nápadù, tak radostí ze hry a vlastní existence na jevišti. Problém vidíme v nevyrovnanosti úrovnì jednotlivých epizod, veršù i nápadù a v kompozici celku, kterému pøece jen chybí gradace. Protože nejlépe, nejèistìji a nejnápaditìji jsou provedeny poèáteèní epizody a pak už se nápady ponìkud opakují. Pokud jde o výtvarnou stránku, líbily se nám loutky z ponožek, èepic Ale prasátko je najednou ponìkud jiného ražení. Možná by také mohlo být více využito skuteènosti, že paraván kryje herce jen èásteènì a pokusit se více se herecky prosadit (øeè nohou). Pøes uvedené pøipomínky je ale nesporné, že inscenace vychází ze založení, možností a schopností mladých hercù, z jejich cítìní práce s loutkou. DNO Hradec Králové Anatomie, Goméz Anatomie je výtvarnì, hudebnì i herecky preciznì vybudovaná miniinscenace. Zaujala nás doslovností metafory (napøíklad sežrání láskou ), loutkohereckým projevem, pøesným timingem i zøetelnou pointou. To jsou vìci, které jsou Dnu vlastní, stejnì jako energie, která z veškerých jeho produkcí vyzaøuje. Goméz se v pøedstavení, které porota vidìla, ponìkud rozpadl ve vyznìní pointy. A to i pøes improvizaèní schopnosti hercù pøi hledání neplánovanì ztraceného Goméze (støapeèku z klobouku). To je jen dùkazem toho, jak dùležitá je u miniinscenací Dna pøesnost provedení. Že to, co na první pohled vypadá jakoby nahodilé, je ve skuteènosti promyšlenì vypracováno. Dospìlá embrya Hradec Králové Nezbedná kùzlátka Je to úžasné loutkové divadlo, kdy se èást tìla hereèky osamostatní a stává se loutkou. Už když se pøed námi rozprostøe paraván-louka z hereèèiných svléknutých šatù, zpozorníme. Sledujeme zodpovìdný oblièej a jakoby vážné vyprávìní dìtem a proti tomu decentní, citlivou a nìžnou práci s marionetami ženskými pùvaby (kùzlátky) vodìnými ramínky podprsenky. Košilka se stává domeèkem pro kùzlátka, lyžaøská rukavice vlkem, který je sežere. Je to pøedstavení esteticky èisté a cudné, protože eros není v žádném pøípadì pornografií. Právì proto, že se hereèka Lenka Koš áková do choulostivých vìcí nepokládá a interpretuje je decentnì a zcela samozøejmì a s èistotou. Èmukaøi Turnov Kam se podìly koèièí jazýèky Je nespornì dobrým nápadem vybrat si pro dìti žánr detektivky. Ale v jeho realizaci shledáváme v inscenaci Èmukaøù øadu problémù, které jsou podle našeho názoru pøevážnì dramaturgicko režijního charakteru. Nejsou zcela jasnì definovány postavy. Jaká je vlastnì èarodìjnice Sáva? Proè klade detektivovi pøekážky? Jen pro své potìšení nebo má nìjaký dùvod a má být jeho záporným protikladem a soupeøem? A kdo je vlastnì vypravìèem pøíbìhu? Taky trochu zaniká zmanipulovanost koèek. Èokoládové koèièí jazýèky jsou nám jasné od poèátku. A proè úvodní módní pøehlídka? Neorientujeme se zcela. Pøitom v detektivce, aby nás bavila, mìli bychom být ve znalosti vývoje pøíbìhu krok pøed detektivem nebo alespoò stejnì s ním. To se nedaøí. Ztrácíme se ve spoustì drobných dìjových zápletek. Ale nìkteré jednotlivosti nás baví Døímal. Celek bohužel pùsobí ponìkud unavenì a pøímo zdlouhavì. Dokud nás èápi nerozdìlí, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou BYCH SI D.N.A.OD DNA A PAK BYCH SE ODRAZILA OD DNA. KATKA P... *.. CMUKARI, KOCICI zpravodaj04.p65 3

4 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 4 Semináø D - Pøíbìhy kolem nás...vstoupili jsme do budovy zdravky a ocitli jsme se ve strašidelném noèním lese, sýèkové, kapradiny, vìtvièky, rùzné zvuky provázeli poutníky na cestì po schodech se zavázanýma oèima Semináø B - Pøedmìt jako loutka...uprostøed uèebny židle v kroužku, všichni soustøedìni, debatují o úterních pøedstaveních. Pavel nám vysvìtluje,že mají mezi sebou èleny dìèínského souboru, téma jasné Mausa Musaka...moc, závist, bohatství, podøízenost, manipulace, dìti pojmenovávají situace, vztahy...v co se promìní hlavní postava oheò? mosaz?, kde zùstali jeho vìrní, vzbouøili se pøece! nebo se promìnili?...dìti se snaží odkrývat symboliku, èlenové souboru pomáhají vysvìtlit nejednotné výklady, Ivana a Pavel jen lehce zasahují svými postøehy, zpøesòují výklady, posouvají témata dál. Vše je tak lehké poslouchají se navzájem, bez ostychu øíkají své názory, jsou si rovnocennými partnery a nikdo je neøídí! Semináø C Divadlo obrazu a zvuku...tak tady je rachot! všichni v pohybu, každý nìco v ruce drží tu loutku, tu hudební nástroj, Jirka drží palièky na buben, buben uprostøed místnosti = dirigentský a režijní pultík zároveò...zkouší se situace Mackie Messer, Jirka radí otoète se na nì a udìlejte takovou tu pózu jako pøichází Karel Gott, bude to tedy tádý, tádyjá tam! A vy zaènete zpívat potom bum bum ta, bum bum ta, tádá dá dá. Musí to být jen takový pink, když je to taková srandièka...všichni poøád ladili, cinkali, Jirky se na nìco ptali. A pak nám tu situaci zahráli. A bylo to pink a bum. Hodnotící semináø Štìpán Filcík - vyzívá k aktivitì i mimo témata vymezená semináøem Luïka Richtera Ludìk Richter nový pokus o vytvoøení kulatého ètverce, nejde o hledání chyb za každou cenu, ale o rozvoj našeho divadelního myšlení Seminaristé téma vypravìè, kladli jsme si otázku, jaký má smysl, aby vypravìè v pøedstavení byl, objevil se u Budulínka (Praha), u beránkù (Rakovník) i u princezny (Liberec), napø. u beránkù jaký byl vztah vypravìèe k pøíbìhu? mìli nám pomoct pochopit, co tím mysleli Robert Smolík usnadòovali cestu k pochopení, ale špatnì Jiøí Vyšohlíd vypravìè mnohdy bývá v pøedstavení proto, aby divadlo nenudilo, ohradil se proti tomu, aby se z inscenací vytahovaly jen segmenty, mìlo by se nejdøív hovoøit o inscenaci jako o celku Po vášnivé debatì auditoria a hlasování vracíme se k hodnocením jednotlivých pøedstavení. Alena Exnarová pøeète hodnocení poroty na pøedstavení Beránci a ospalý èert divadla Pøed branou Ludìk Richter nedramatiènost, vypravìè rozmìlòuje, hudba zpomaluje dìj Karel Makonj vypravìè nebyl dramatickou postavou, ale zdvojoval a retardoval pøíbìh Jiøí Vyšohlíd hudba tomu ublížila nejvíc, hudba na divadle nemùže být normální, tohle byl folklórní soubor a k tomu si udìlali divadlo Blanka Luòáková Josephová soubor nám øekl, že to tak chce dìlat, protože dìti si jejich písnièky po pøedstavení zpívají a je to tìší. Seminaristé je to koncert, divadlo je navíc Pavel Nìmeèek dìti z našeho semináøe mìly problém se scénografií, která pro nì byla zavádìjící Seminaristé tøikrát se divák dozví, o co jde v obraze, od vypravìèe a z písnièek Alena Exnarová hodnocení O princeznì, která mluvila cizí øeèí (Spojáèek Liberec) Karel Vostárek když byly loutky živými obrazy, bylo to fajn Karel Makonj k tématu by staèily plošné loutky Soubor máme sadu loutek, ale jen kvùli tomu s nimi nehrajeme. Nejsme schopni dìlat na každé pøedstavení loutky nové. My jsme marionetáøi a chceme jimi zùstat Ludìk Richter nejzajímavìjší vztahy vypravìèù se vytváøejí autenticky pøed námi, proti tomu stojí plošnost a statiènost loutek Jiøí Vyšohlíd fungovalo to jako akvárium, syndrom divadla Spejbla a Hurvínka Karel Vostárek mìlo by se hledat pøesnìjší využití loutek Alena Exnarová hodnocení Pøed lesem, za lesem (Bateteba Brno) Robert Smolík les na plátnì byl velký nesmysl, moc mì to ale bavilo, protože to nebylo divadlo pøedmìtù, ale byly to loutky, úžasné a skvìle vedené Soubor tohle je ètvrtá verze loutek ze smetištì, Tomáš je dìlal pro sebe a hrál s nimi v plenéru na trávì a pak jsme to rozpracovali pro nás dva Robert Smolík ty loutky jsou úžasný ve stylizovaným prostøedí, na trávì by to bylo pro kotlíkáøe Pavel Nìmeèek dìti nevzaly avantgardní pojetí loutek, líbil se jim boj, ale ztrácely se v pøíbìhu Hledání tématu pøerostlo v hlasování Karel Vostárek téma je dáno i tím, že jsou na jevišti chlap a ženská, je v tom obecná symbolika Alena Exnarová hodnocení Vìci slepièí (Loutkino Brno) Ludìk Richter problém je v autenticitì dìtí na jevišti, mechanicky klapou zobákem a koukají ne na loutku, ne na partnera, ale na nás, jestli se dost smìjem, bylo to nejneautentiètìjší letošní pøedstavení, hejno opièek bez vztahu k tomu, co dìlají Seminaristé mají vùbec vztah k loutkám, které vodí, kdo je dìlal?, - vidìla jsem pøedstavení z boku a vidìla jsem za paraván dìti si vzájemnì pomáhaly, komunikovaly spolu, -mladší i starší dìti dìlaly všechno stejnì, mìly stejný úkol pokraèování na stranì 8 JAZYCKY; 17HOD > NEVSTOUPIL JSEM DO TEZE PU REKY. JE MI LITO, ALE ZOUFALE TO NEFUN- zpravodaj04.p65 4

5 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 5 Regionální loutkáøská pøehlídka v Jeslièkách Hradec Králové Pøedstavení souboru TLUPATLAPA pøi Dramatické školièce ve Svitavách, bylo skuteèným vrcholem letošní regionální pøehlídky.letos nastudovali Jeffersovu Pastýøku (scénáø Jana Mandlová, režie Jana a Karel Šefrna). Volba pøedlohy, zdánlivì tematicky pøesahující vìk a zkušenosti inscenátorù, se ukázala být prozíravá a scénáø, který na jejím základì vznikl, se stal velmi dobrým východiskem k jevištní realizaci. Je to inscenace ve volbì prostøedkù èistá, støídmá, pøesná a právì proto nesmírnì emotivnì pùsobivá. V inscenaci DNA Okolostola (režie Jirka Jelínek) je na jevišti stùl, dvì židle, dva lidé muž a žena. Zaèíná inscenace hraní si se slovíèky a doslovností, s pøedmìty, spolu navzájem. Vrstvení nápadù a ptákovin. Postupnì sledujeme stále menší ochotu partnerky hrát si. Sledujeme postupnou promìnu jejího vztahu k partnerovi. A je to kompaktní inscenace. Jsou tu nápady a hravost jako vždy. Ale je tu navíc jiná a pøesnì zvládnutá herecká poloha. Podobnì existenciálním tématem se zabývá také inscenace hry Tomáše Komárka Sejdou se dva spøátelené manželské páry. I když se na sebe tìšily, hovory váznou. Tak se pustí televize (zprávy), potom video. Text je výborný, ani slovo navíc. Trapnost všeho konání je to hlavní, co si uvìdomujeme. Funguje to pøedevším proto, že herci v èele s režisérem Kamilem Bìlohlávkem nesáhli po prostøedcích grotesky, které by se snad mohly nabízet, ale že jejich herectví je sice stylizované, ale pravdivé a uvìøitelné. Zapsala A.Exnarová XXXVII. Tøebíèské loutkáøské jaro Na prvním místì si vybojoval nominaci k výbìru na Loutkáøskou Chrudim LS Podivíni z Podivína inscenací Jak se Petruška ženil autorù Oskara Ba ka a Zdeòka Øíhy. Skupina šesti hercù projevila smysl pro nadsázku mluveného slova, rasanci pøi práci s loutkou v øadì typicky rakvièkových" špílcù, smysl pro tempo a rytmus hry. Pùsobila vyrovnaným dojmem bez výkyvù. Mirko Matoušek Podivíni, Podivín Jak èasto váš soubor hraje? Podle možností, tento rok jsme sehráli 5 pøedstavení Jak dlouho váš soubor existuje? Od roku 1988 Jak èasto zkoušíte? 2x týdnì, když je potøeba i èastìji Kolik inscenací roènì uvádíte? Jednu Podle èeho vybíráte texty vašich inscenací? Hledáme to, co se nám líbí. Kdo je vaším divadelním vzorem? Všichni kdo hrají dobré divadlo. Co na váš soubor ještì prozradíte? Nic. Vlastik Tlupatlapa, Svitavy Jak èasto váš soubor hraje? Jak kdy, záleží na pøíležitostech. Jak dlouho váš soubor existuje? Od roku Jak èasto zkoušíte? Jedenkrát týdnì. Kolik inscenací roènì uvádíte? Jednu. Podle èeho vybíráte texty vašich inscenací? Záchvat, Hradec Králové Jak èasto váš soubor hraje? V prùmìru jedenkrát mìsíènì. Jak dlouho váš soubor existuje? Dva roky. Jak èasto zkoušíte? Zhruba jedenkrát týdnì. Kolik inscenací roènì uvádíte? Jednu. Podle èeho vybíráte texty vašich inscenací? Podle chuti. Kdo je vaším divadelním vzorem? To teda nevím. Co na váš soubor ještì prozradíte? Je to nepopsatelné spoleèenství (pochopitelnì v tom nejlepším). JiPo Podle toho, co nám padne do oka. Je tìžké oddìlit zrno od smetí. Kdo je vaším divadelním vzorem? Céèko, béèko, déèko a nìkdy i áèko. Co na váš soubor ještì prozradíte? Onemocnìl nám Karel Šefrna, a pokud se do zítra neuzdraví, kdo ví, kdo nás osvítí. Èímž si všichni pøejeme, aby mu bylo dobøe... Tlupatlapa V prvním patøe Divadla Karla Pippicha pøed sálem, kde probíhá hodnotící semináø, prodává Milan Strotzer (ARTAMA) odbornou divadelní literaturu. Nahlédnout a zakoupit si ji mùžete vždy pùl hodiny pøed zaèátkem a po hodnotícím semináøi. Gomez + Anatomie (DNO, Hradec Králové) - jsou hrozný exhibicionisti, - líbilo se mi, jak se dìcka dala dohromady (v závìru i s Tak co?), - já jsem nevìdìla, že jsou spoleènì, - to se daly na místì, ne?, - v Anatomii se mi líbila loutka Nezbedná kùzlátka (Dospìlá embrya, Hradec Králové) - to nevím, co bych na to øek, - jak až se moc dá hrát s tìlem, vidìl jsem dost, hrát s ušima, nohama, rukama, nosem, ale òadrama ještì ne, prùlom, - ještì že na tom nebyly dìti, - zajímavý, jakože bylo zapojený tìlo a dávalo to i smysl dohromady Dokud nás èápi nerozdìlí (Tak co?, Chlumec n. Cidlinou) - já jsem nechápala leckdy kvùli naèasování, že to je konec vtipu, ale nìkdy jo, ale byli šikovný, - všichni byli šikovný, - obojí se mi líbilo Na stropì (Záchvat, Hradec Králové) - pøíjemnej, lehce drsnej humor, bavila jsem se, - sice jsem to už vidìla, ale je to pìkný, loutky i ty pocity jsou na loutkách vidìt GOVALO. TO NEBYLO DOJEMNÉ, ALE SMUTNÉ. SKODA, I TAK VAS MAM RAD. SNAD PRISTE... *.. zpravodaj04.p65 5

6 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 6...aneb soutìžní otázka na ètvrtek Správnou odpovìï na vpravo uvedenou otázku vhoïte do schránky, která je ve foyeru Divadla K. Pippicha nebo doneste do redakce do hodin. Ze správných odpovìdí každý den vylosujeme tøi š astlivce, kteøí vyhrají trièko. Vèerejší správná odpovìï: 2. JAVA Dnes vyhrávají: opìt Milan Zeman, Pavlína Horvátová a Gabriela Göttelová Dnešní otázka: HRDINA FRANCOUZ- SKÉHO MAÒASKOVÉHO DIVADLA SE JMENUJE: 1. JEAN 2. PULCHINELLA 3. GUIGNOLA Kašpárkova hra o mobilní telefon Pravidla: V èísle 1 až 5 zpravodaje 52. Loutkáøské Chrudimi Lávka bude zveøejnìno po pìti soutìžních otázkách. Písmeno, pod kterým budete pøedpokládát správnou odpovìï zapíšete do vašeho soutìžního kupónu. Ten byl zveøejnìn v pondìlním vydání Lávky a je vydán i dnes. Zcela vyplnìné kupóny musíte pak dopravit do redakce Lávky v pátek do hodin. Na kupónu musí být èitelnì vyplnìna písmena správných odpovìdí u všech 25 otázek. Pokud nebudete mít nìkteré z vydání Lávky, je možné v redakci Lávky získat všechny již vyšlé otázky. Z tìch kupónù, které budou mít nejvíce správnì vyplnìných odpovìdí, bude vylosován vítìz hlavní ceny. Hlavní cenou je: pøedplatné èasopisu Loutkáø 2004 a mobilní telefon s aktivovanou Go sadou. Urèení výherce: Vylosování vítìze probìhne pøi slavnostním vyhlášení výsledkù 52. Loutkáøské Chrudimi v sobotu 5. èervence zde odstøihni Ètvrtá sada soutìžních otázek: 16)Ve vsi Libèany na Královéhradecku se na svatého Matìje 24. února narodil Matìj Kopecký. Bylo to roku: a) 1775 b) 1675 c) )Rumunský básník Tristan Tzara byl zakladatelem umìleckého hnutí: a) expresionismus b) futurismus c) dadaismus 18) Céèko, soubor, který je pravidelným úèastníkem LCH od roku 1971, má sídlo ve mìstì: a) Lankšroun b) Svitavy c) Písek 19) Co jsou to FRÒOUSY a) pásky na kníry b) kníry c) knoflíky u krku 20) Autor pohádkových knížek, literární historik, filmový kritik Václav Øíha byl vlastním jménem: a) Václav Thám b) Václav Tille c) Václav Tyl DRUHAK > SUPI ASPIRUJI NA NEJVYCHYTANEJSI LOUTKU. POLEHNA GO! DNO ZASE JSTE ME zpravodaj04.p65 6

7 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 7 LOUTKY A LOUTKÁØI ZE SLOVNÍKU I docela seriózní autoøi psali pro loutkové divadlo. Napøíklad Alois Jirásek napsal pùvodnì pro døevìné herce hru TAJENKA. VODOROVNÌ: A/ angl. olej; oznaèení malých gramofonových desek; kouzelník ze smaragdového mìsta (L.F.Baum); prací prášek B/ jméno zpìvaèky Machálkové; druh sportovní lodi C/ šlechtické znaky; citoslovce smíchu; pohybuji se (autem) D/ TAJENKA E/ Evropanka; zkr. celostátního deníku; plavidla F/ zvuk zvonku; iniciály dirigenta Neumana; dìtské citoslovce; angl. zkr. pro pána; zkr. starší G/ oslí citoslovce; autor Krysaøe; otec otce; legendární èínský soudce SVISLE: 1/ použíti lepidlo 2/ webový prohlížeè zkr.; archivaèní (komprimaèní) program; Hayerdahlùv èlun 3/ pøehození soupeøe (napø. v tenise); tajná policie sovìtského svazu 4/ Janiny noèní pøedstavy 5/ èeledín (pomocník) 6/ díry (na punèoše); okamžitì 7/ vzal mì do vazby 8/ èásti vozù; nìmecky sever 9/ italsky ale; Deník Evropských Demokratù; angl. svatý (zkr.) 10/ ochutnati Pomùcka: IE, MA, RAR Z redakèní krabièky 52. Chrudim, tam se už nenudim. Je tu velká zábava, ale žádná otrava. Semináøe v plném proudu, snad nepùjdem brzo k soudu. Až bude ta sobota, nesmí býti robota. Milan Zeman Brno Z redakèní krabièky Nora a trpajzlík Ej hora hora v ní hluboká nora V té noøe myš, která najde malý rýè. Nechal ho tam trpaslík, který mìl velký košík. Ten košík byl plný malin. Aspoò se dobøe najím. Honza Chumchal 14 let Valašské Meziøíèí Setkání pro všechny, kteøí do toho chtìjí mluvit - témata k diskuzi: komunikace mezi loutkáøi * vzdìlávání loutkáøù mimo LCh * zmìna, respektive úprava statutu regionálních pøehlídek * LCh jako OPEN FESTIVAL * a další Velký sál Divadla Karla Pippicha Kouzelnej mlejn (Støípek, Plzeò) Kouzelnej mlejn (Støípek, Plzeò) Malá scéna Divadla Karla Pippicha Sredni Vaštar (ZUŠ Žerotín, Olomouc) Vesel u vesel den co den (ZUŠ Žerotín, Olomouc) Sredni Vaštar (ZUŠ Žerotín, Olomouc) Vesel u vesel den co den (ZUŠ Žerotín, Olomouc) Sredni Vaštar (ZUŠ Žerotín, Olomouc) Vesel u vesel den co den (ZUŠ Žerotín, Olomouc) Divadlo MED Jak se Petruška ženil (Podivíni, Podivín) Proè mají sloni chobot (Jeden Eda, Hradec Králové) Kašpárek na skalním mìstì (BOÏI, Jaromìø) Proè mají sloni chobot (Jeden Eda, Hradec Králové) Kašpárek na skalním mìstì (BOÏI, Jaromìø) Proè mají sloni chobot (Jeden Eda, Hradec Králové) Kašpárek na skalním mìstì (BOÏI, Jaromìø) Letní scéna u Divadla Karla Pippicha Beatles revival Nepøehlédnutelná nabídka pro zkušené loutkohereèky Rafi Peer Theatre Workshop, jmenovitì pan Faizaan Peerzada (nebo, že by Mrs.?) se prostøednictvím organizací UNIMA a ARTAMA obrací s dotazem, zda by se v Èeské republice našla odvážná loutkáøka, která by v Pakistanu, po dobu tøech mìsícù, vedla loutkáøskou dílnu pro dìti. Poøadatel platí cestu tam a zpìt, diety,úhradu stravování a ubytování. Na adresu Curator museum of puppetry Lahore, Pakistan, je tøeba zaslat informace o loutkáøské praxi a kvalifikaci jakož i pasovou fotografii. ( Hodnì zdaru! DOSTALI JELINEK GO!.. *.. DOSPELA EMBRYA > KDYBYCH MEL SVALY & BYL VETSI ZVIRE PO- zpravodaj04.p65 7

8 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 8 Štìpán Filcík - odborný pracovník, AR- TAMA Praha Co pro tebe znamená loutkové divadlo? Loutkové divadlo je divadlo. A to bych chtìl podtrženì! Když jsem ještì studoval na katedøe, pøišla za mnou Jarka Odvárková, nyní Šiktancová známá režisérka, a povídala: Hele, ty teï dìláš to loutkový divadlo, to je tak úžasný, mì fascinuje divadlo, které se vyjadøuje neživou hmotou. Ona mi to vlastnì takhle tenkrát pomohla odhalit. Je to tedy divadlo, které má specifické prostøedky neživou hmotu, kterou animuje. Kým jsi byl divadelnì odkojen? Když jsem byl malej, našel jsem doma starý Loutkáøe nìkdy z roku 52, 53 (to jsem se zrovna narodil), já jsem to pochopitelnì neèet, ale fascinovaly mì ty loutky, poøád jsem si to prohlížel. Táhlo mì to tenkrát víc k výtvarnu, chodil jsem na lidušku a tam jsem se pøes svoji uèitelku dostal do loutkáøského souboru Hanky Budinské. K ní jsem chodil asi od deváté tøídy a jí jsem byl odchovanej. Tady na Chrudimi jsme mnohokrát hráli. Spolupracoval jsem i s jejím dospìlým souborem, pozdìji i jako muzikant. Po maturitì jsem šel hnedka na katedru, což byl sice omyl, ale jsem za nìj rád. Pochopil jsem, jak všechno na divadle musí sloužit sdìlení. Vyzkoušel jsem si od divadla skoro všechny obory výtvarno, muziku, herectví, a teï mì to nejvíc táhne k dramaturgii. K tomu základu divadla jako takovýmu. Máš nìjaké divadelní pokušení? Mám herecký pokušení, jako každý divadelník, ale vím, že herec dobrej nejsem, a tak je to jen velmi platonický. Herectví miluju na divadle ze všeho nejvíc. Poøád koukám na staré filmy, na ty Marvany a Plachty, co umìj s hlasem, jak sdìlují vnitøní drama postav. Nejvíc mì ale bavilo dìlat muziku pro divadlo. Miluju herectví a strašnì rád mu posloužím muzikou. A to je moje nejvìtší pokušení. Jak se vyrovnáváš s úøednickým životem na Artamì? No je to úøednièina, ale já jsem teï za ni vdìènej. Dostal jsem se k tomu jako slepej k houslím. Ten mùj života bìh mì posledních asi tak tøináct patnáct let odvál od divadla. Toužil jsem udìlat divadlo se svojí rodinou, ale to se nikdy neuskuteènilo. Dostal jsem se až do televize, kde jsem devìt let dìlal redaktora, dramaturga, režiséra i pøed kamerou jsem stál. Byla to neuvìøitelná zkušenost a doufám, že to ještì ve svém životì zúroèím. Reorganizace v èeské televizi zpùsobila, že jsem byl odejit, dodnes nevím proè. Pak jsem pùl roku hledal zamìstnání a naprostou shodou okolností jsem skonèil v Artamì. Ten návrat zpátky je nesmírnì zajímavý, já jsem zjistil, že celou tu oblast loutkového divadla dobøe znám, na to jak dlouho jsem v ní nebyl. A ten odstup mi umožòuje nadhled. Znám se s profesionály, znám se se spoustou amatérù, takže je to návrat domù. Ano je to velká úøednièina, ale vidím v ní smysl. Mirka Venclová - od záøí studentka KALD DAMU, èlenka DNA a Jeslièek Co pro tebe znamená loutkové divadlo? Já ho mám strašnì ráda, protože si dospìláci mohou hrát a je to regulérní a všichni ostatní jim to mohou závidìt. Kdo tì divadelnì odkojil? Už v mateøské školce jsme dìlali besídky pro rodièe a to už bylo nìjaký pøedvádìní se, pak jsme hráli divadlo na základce a díky paní uèitelce na èeštinu jsem se dostala až do hradeckých Jeslièek a do DNA. Prošla jsem èinohrou, ale loutky mám radši, i proto, že se za nì mùžu schovat. Máš nìjaké divadelní pokušení? Urèitì bych chtìla hrát pro dìti v mateøské školce, dìti jsou úžasné a radostné a jsou nejlepší publikum, i když to není jednoduché. Mám nìkolik pøedstavení pro mateøinky a je to úžasný jak to dìti baští. Jsou prostì nejvdìènìjší. V záøí nastupuješ na DAMU, jaká jsou tvá oèekávání? Splnil se mi velký sen, ale je to velký otazník. Tøeba se sejdeme dobrá parta a potáhneme to spolu dál. Jiøí Vyšohlíd mnì chybìla hravost a radost tìch dìtí Seminaristé nemohly být zaujaty hrou, protože nemohly rozumìt tomu, co øíkaly, - kolik toho asi vymyslely dìti a kolik pan uèitel, - vloni tu hrály taky a bylo to na stejném principu, - je to nacvièené a dìti jsou zmanipulované Alena Exnarová hodnocení Mausa Musaka ( ZUŠ Dìèín) Ludìk Richter jsem zmaten, z recenzí, protože to vypadá, že pøedstavení Loutkina i Dìèína jsou stejná Karel Vostárek problém vidí v práci se svìtlem, ale soubor vysvìtlil postojem osvìtlovaèù nic nejde Karel Makonj pokud u Loutkina šlo o manipulaci, tak zde jde o manipulaci s dìtmi daleko rafinovanìjší Robert Smolík - nejvíc mnì vadila práce s maskou, která nabízí více možností Jiøí Vyšohlíd chtìl jsem vtrhnout na jevištì, vytrhnout jim ty masky a zahrát si s nimi, chybìla mi v tom ta èernošština Jana Štrbová nikdy jsem nevidìla nikoho dìlat s maskou je to naše intuice, pokusili jsme se vytvoøit africké divadlo, kde se jednotlivé složky pøelívají Soubor loutky jsme si kašírovali sami, výtvarnì je pojednala výtvarnice ze ZUŠky Jiøí Vyšohlíd vadilo mi, že je hudba mimo obraz, jako v propadle Pavel Nìmeèek chodil jsem k Miladì Mašatové, pøi tvorbì inscenace šlo v koncích vždy o manipulaci, ale dùležitìjší je ta práce na tom a u tak složité inscenace to bez toho nejde, manipulace je zde smysluplná, - dìti ze semináøe mìly problém se závìrem, o èem to je - o závisti, o moci? Karel Vostárek kukátko tomu asi neprospívá Rámy + Vernisáž (KALD DAMU, Praha) skvìlý, živý, mìli spoustu energie, perfektní - bylo to pohybovì perfektnì zvládnutý, je to holt škola - vernisáž byla pìkná a to vedle bylo velmi pìknì pohybový ZVAL BYCH KUZLATKA NA RANDE.EPL.. *.. VERNISAZ A RAMY, KRASNE A ZAJIMAVE!SUPER zpravodaj04.p65 8

9 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 9 DO DRUHÉ POLOVINY LETOŠNÍ LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI Probudili jsme se do chladného dne. Svìží vzduch byl vpravdì osvìžující. A je nám toho osvìžení a køepkosti i v redakci tøeba víc než kdy jindy. Nechceme-li prospat nìkterá pøedstavení, klíží se nám oèi nad korekturami èlánkù. Ano, chybujeme! Zajíèkovi neupadli, ale upadly uši, SPOJÁÈEK nehrál o Nekòubovi,ale o princeznì hovoøící cizí øeèí. Jestliže to nebude po dnešním ochlazení lepší, jsme nenapravitelní a propadneme. S odpolednem pøišel ZÁCHVAT z Hradce Králové. Nešlo již o naši indispozici, ale o pøedstavení hry Jiøího Polehni Na stropì. Dramatický text této grotesky z rodu rakvièkáren ponìkud pøedbìhl herecké možnosti mladého souboru. Absurdita k stropu zavìšeného malíøe pøece jen vyžaduje Kam se podìly koèièí jazýèky (Èmukaøi, Turnov) pìkný, myslím, že to bylo víc pro dìti, ale líbilo se mi to, - DNO se mi líbilo víc teda, - líbilo, - já se pøiznám, že dneska jsem tak unavená..., - já jsem trošku rozpaèitá, protože Èmukaøi, to je pojem Chrudimi a samozøejmì, když pøijdou s nìèím nezvyklým, tak je èlovìk pøekvapenej, ale tady byla spousta vìcí, která to pøedstavení retardovala, a nebyla to taková tøeskutá sranda mnohem vìtší hereckou nadsázku, bystré až staccatové tempo, pøesné rytmické èlenìní rychle se støídajících výstupù. To zatím této inscenaci chybí. Ale nechybí jí vùle proniknout k samé podstatì èisté loutkaøiny. A právì na hledání nìjaké alternativní cesty hry s loutkou zcela rezignovalo vystoupení KALD DAMU, když nám škola nejprve pøedstavila gymnastickou trojici s cvièením na pojízdných stojanech s názvem Rámy, pak hru lidských stínù u pøíležitosti vernisáže v galerii paní Miriam, nazvanou Vernisáž. Rád bych znal zámìr, se kterým nìkdejší loutkáøská katedra DAMU, dnes Alternativa, vyslala na celostátní pøehlídku amatérských loutkových divadel právì tento nepøíliš inspirativní soubor školních prací? Cestou z Muzea, z Medu, nebyl to med, to pøemítání o loutkaøinì. Na štìstí to trvalo jen tøistapadesát metrù na Malou scénu, kde to znovu rozsvítila dìcka z Chlumce nad Cidlinou TAK CO? pásmem žertovných veršovaèek s názvem Dokud nás èápi nerozdìlí. Radost, humor, vtipné loutky, pøesné tempo a mezi jevištìm a hledištìm vzácné porozumìní. To jsem ovšem netušil, že ten podveèer, (tou dobou si zpravidla dávám studenou veèeøi), bude gradovat doslova zahlcujícím nástupem jedineèné party z Hradce Králové DNO. Oni už pøed tím celé odpoledne kolem divadla muzicírováním dìlali pravou festivalovou náladu, která teï pøešla v jedineènou jevištní exhibici. Anatomie to je jedineèná cesta loutkáøské alternativy. Jenom jsem trochu zatrnul, když prùvodce celého poøadu, ten který ostatní strhává a žene, poznamenal: Mirunka jde na Alternativu A všechno to ve mnì vykøiklo: Proboha! A není to škoda? Tihle jedineèní komici, performéøi, muzikanti, co postava to typ k jevištnímu zulíbání, tihle mládenci a krásné panny, ti všichni vypadli z Divadla Jeslièky v Hradci Králové. To je neuvìøitelná líheò talentù, které by mìly vzkvétat a nenechat se nièím a nikým pokazit. A vím jak je to snadné. Nevím, co víc mì z jejich produkce potìšilo Gomez nebo Anatomie? Rozhodnì musím ještì zmínit tu neopakovatelnì cudnou erotickou pohádku Nezbedná kùzlátka, kdy dívka tím nejkrásnìjším, co má, sehraje jedineènou parafrázi u nás tradované pohádky, jak vlk sežral malé kozièky. Mám rád soubor Hradiš an, který koncertoval pøed divadlem od 19.00, ale radìji jsem zùstal s kolegy z redakce a znovu a znovu si pøipomínal tu jeslièkovskou parádu. To až do pøedstavení ÈMU- KAØÙ z Turnova, kteøí uvedli hru Dády Weissové Kam se podìly koèièí jazýèky. Stálice tohoto souboru je nesporná, ale pøece jen tomuto dnešnímu pøedstavení, které je plné loutkáøsky vdìèných nápadù, chybí jiskra, rytmus tolik obdivovaný u jejich Medvídka Pú. Rozhodnì i tato parta bude dál zárukou, že amatérské loutkáøství udrží pøed èasem nastoupenou linii moderní tvorby. I proto mùžeme jít s uspokojením na Loutkáøský bál do Modré hvìzdy. Sladké probuzení do pøíštího dne. JS OHRAZENÍ K UDÁNÍ z è. 2 Pravda je, že kufr jsem zapomnìl. Rád bych však redakci upozornil po svém pøedvèerejším èerném a vèerejším bílém na své dnešní modré a zítøejší béžové trièko. Barvu dùvìrnìjších èástí prádla jsem ochoten konzultovat jen po pøedchozí domluvì v nejužším kruhu odborníkù (odbornic). Celkovou cenu takto vzniklých nákladù ve výši 365,- Kè s dokladem z Asia Shop Resselovo námìstí pøedložím redakci k úhradì v nejbližších dnech. Ludìk PS: Nemám rád udavaèky. Zvláš ty z pánských koupelen. KLUK (BLONDYN) JEN ME MRZELO, ZE DETI MOC RUSILY! DIVADLU ZDAR *.. VECI zpravodaj04.p65 9

10 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 10 Vážená redakce, ocenili jsme, že porota hovoøí se soubory soukromì, to však ztrácí význam, když se pak veškeré pøipomínky zveøejní v Lávce. Navíc kritizovaný soubor nemá možnost se veøejnì obhájit. Proto se na vás tímto obracíme. Strakaté divadlo Jelikož jsme se jaksi nedoslechli o možnosti úèastnit se rozborového semináøe po skonèení pøedstavení, zamrzelo nás, že bychom nemìli možnost veøejnì obhájit naše podání Budulínka tøetího. Rozhodli jsme se tedy nìkolika vìtami pøispìt na stránky Lávky. Uznáváme, že hra s maòásky má v našem podání své rezervy. Zejména lišèata (s výjimkou ráèkujícího Chytrouška) musí své charaktery ještì hledat; sami s každou další reprízou nacházíme momenty, které by šly vygradovat do vìtší grotesknosti a nadsázky. Byla nám mnohohlasnì vytýkána charakterová nevyhranìnost a neèitelnost postav. Budulínek ovšem v našem pojetí nemá být grázl, který prarodièùm škodí úmyslnì. Dìtský divák se s ním ztotožní právì proto, že Budulínkovo zlobení je mu známé z každodenního života doma. Dítì, které domácnost zlomyslnì demoluje, už je spíše pøípadem pro lékaøe, a takového hrdinu dìtem ukazovat nechceme. Proto se Budulínkovy trable skládají z rozlitých povidel, rozbitého džbánu a týrané koèky, nikoli napøíklad postøílených lišèátek. Dìdeèek s Babièkou také nejsou tyrani a mají pùvod ve skuteèném svìtì. Vnouèka sice v afektu odkáží Lišce, následnì toho ale zalitují a hra konèí š astným shledáním, kdy je chlapci odpuštìno. (Obdivujeme ty èleny poroty, které jejich dìti nikdy nerozèílily k afektovanému jednání.) Autor tím dìtem sdìluje, že i rodiè (prarodiè) má své nedostatky. Pøedstavení je starší - vzniklo v sedmdesátých letech (tedy nikoli v padesátých, jak uvádí kritika), nicménì nevšimli jsme si, že by hudba neoslovila souèasné dìtské publikum. Pøedškolní diváci, jimž je inscenace urèena, zpravidla neèiní rozdílu mezi twistem, dixielandem a hiphopem. Hudba je pro nì buï strhující (Budulínkovo vzdorné podání písnì Bìží liška k Táboru) nebo doplòková (pøestavby apod.), pøípadnì symbolizuje dril, v nìmž vychovává své potomstvo Liška. P.S.: Pøekvapil nás pozoruhodný myšlenkový pøenos mezi seminaristy a odbornou porotou. Již jsme si nìkolik kritik a hodnocení vyslechli, ale dosud jsme se nikdy nesetkali s tolika lidmi, kteøí ke høe mìli naprosto stejné výtky a pøipomínky, dokonce prakticky stejnì formulované. S pozdravem a úsmìvem soubor Strakatého divadla Toto je zeï náøkù. Zde mùžete zaznamenat všechny své trable. Asi žádné nemáte, zeï je neustále bílá. První pomoc v divadle Údery elektr.vedením - Vypnouti co nejrychleji vedení, jímž postižený je zachycen, buï vypínaèem nebo povolením pojistky.vedení silného proudu nesmí se pøetínati ani pøestøihovati. Dotýká-li se postižený vedení, lze ho odtáhnout jedinì za šaty. Dbáti jest, abychom se nebožáky nedotkli holou rukou na holém tìle. Pøi nízkém napìtí postaèí ruku obaliti suchou látkou. Tìmto neštìstím se vyvarujme opatrným zacházením s elektrickým proudem a nesvìøovati osvìtlení laikùm. Cizí tìleso v nose: Kýchnutí, šimrání v nose pírkem. Cizí tìleso v hrtanu: Úder do zad nebo kašlem. Cizí tìleso v uchu: Kápnutí mandlového oleje, poslati k lékaøi. Cizí tìleso v hltanu: Umìlým zvracením /pírkem èi prstem/ Doporuèené hry dle témat: K oslavì 28.øíjna Do Prahy za presidentem od Zemana, Probuzení od Plumlovské, Život za republiku od Homolky, Pohádka o našem Honzovi od Rudolfa. Proti alkoholismu Špiritár,pekelný alchymista, Slepá dedina. Pro spoøivost Èert ve spoøitelnì, Kašpárek hledá opatovický poklad Zdravotnictví Bacilínek, Budulínka bolí zoubek, Princezna Bledule, Zázraèný doktor Vitamín. Rady Fr. Jiráska (Odhalená tajemství loutek, nakl. Vilímek 1930) Dnes nevážnì Posbíráno ze starých Loutkáøù: Formalismus používání sádrových forem pøi výrobì loutek Konservatismus smìr usilující o používání hlasových konzerv Sadismus snaha výtvarníkù zobrazit na scénì ovocné stromoøadí Kolonialismus vyhoštìní inventáøe loutkových divadel do místností bývalých maloobchodù Objektivismus podívaná na loutky pouze fotoaparátem Romantismus zpracování hry podle pùvodní literární pøedlohy Propadne-li premiéra, není to ještì tak zlé. Horší je když zapadne. Bylo na nìm znát, že nebyl na vojnì hrál totiž pøíliš civilnì. Kdyby se zrušilo zákulisí, nebylo by místo na kulisy. Ale na drby by to asi vliv nemìlo. Když se zažereme do divadla, neznamená to ještì, že v nìm musíme všechno vyžrat. SLEPICE, LOUTKINO: UZASNE FINALE POD CERNYMI VLAJKAMI. HADAM ZE PAN REZISER SI zpravodaj04.p65 10

11 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 11 Reportáž ze setkání souboru s porotou Pøedevèírem jsem se byl podívat, v jakém duchu se nesou setkání souborù s porotou, zdali zadní cíp stanu u divadla K. Pippicha je místem obávaným anebo naopak snad dokonce pøíjemným. Všem, kdo se snad obávali, musím hned v úvodu øíct, že lidská práva tu pošlapávána nejsou. Štìpán Filcík, v nìmž jsem pro tuto chvíli vidìl skrytého ombudsmana, pøedstavuje obì strany, soubor a porotu. V tu chvíli zaène porota s nevybíravými žerty do vlastních øad. Padají tu výzvy k úplatkùm na smyšlené úèely. Pøedseda poroty prohlašuje o Karlu Makonjovi, že tento staví dùm. K. Makonj zase pøedstavuje jednoho kolegu jako hlavního protagonistu projektu Mohra na ty vaše rody. Soubor se se zjevnou úlevou smiøuje s tím, že je se svým pøedstavením zapomenut. Tady však porota s ïábelskostí všech tyranù neèekanì obrací a od humoru pøechází k tepání inscenace. Ale ani tady to není tak zlé. Porota se zajímá o okolnosti vzniku, zde to bylo konkrétnì pøedstavení Kocourkovské povídaèky Opalu Opava. Pøi vzájemném povídání se leckdy zajímavì odhaluje, proè co jak pùsobí, funguje, pøípadnì nefunguje. Obì strany projevují pro sebe vzájemné pochopení, jak soubor, pokud jde o nároky poroty tak porota, co se týèe okolností práce souboru. Leckterý z výrokù poroty navíc, alespoò jak se zdá, loutkáøe inspiruje. Proto, milé soubory, vìzte, že takové setkání s porotou, které možná právì vás teprve èeká, vám lze jenom závidìt. Petr V. Co pro tebe znamená loutkové divadlo? Jana Štrbová uèitelka ZUŠ Dìèín Jednu z divadelních cest a možností. My nejsme loutkáøský soubor. Nám se loutky a pøedmìty do pøedstavení dostávají pøirozenou cestou, my je potøebujeme, protože mají vìtší možnosti než èlovìk. Jiøí Kniha nemocnièní klaun pro Hradec Králové a Pardubice, herec divadla DNO Divadlo,kde herec pøes jakýkoliv pøedmìt nìco vyjadøuje. A pøedmìt mùže vyjádøit cokoliv, a je to marioneta, hadr nebo tøeba auto. František Kaska èlen divadla Støípek, profesor plzeòského gymnázia Loutkový divadlo, to je taková veliká krása Petr Mlád Divadýlko Kuba Práci, zábavu, potìšení. Robert Smolík scénograf divadla Minor Znamená pro mì hlavnì magii, kouzlo,možnost vytvoøit si vlastní svìt, kde se mùže stát cokoliv. Petr Øezníèek místostarosta mìsta Chrudim Pro mì je loutkové divadlo spojeno zcela urèitì s dìtstvím, kam jsem rád chodil jako malej kluk. A nyní je pro mì spojeno s velmi pøíjemným zaèátkem prázdnin. Náš odborný èasopis vycházející nepøetržitì od roku 1917, nejprve pod názvem Loutkáø, následnì Loutková scéna, po druhé svìtové válce se pøipojil Èeskoslovenský loutkáø, aby se po rozdìlení Èeskoslovenska znovu vrátil k názvu Loutkáø, je nejdéle vycházejícím kulturním èasopisem v Evropì. Jeho poslání, oslovovat nemalé øady amatérských loutkáøù, informovat o svìtovém loutkáøském dìní, pøinášet drobné rady ze všech oblastí loutkáøské tvorby, se v padesátých letech rozšíøil o informace ze života profesionálních scén u nás i v zahranièí. Postupem Výstava O èeském loutkovém divadle rodinném je urèitì dobrou inspirací pro všechny. Krom toho, že na ní uvidíte, jak jsou jednotlivá divadélka pojata, si v jednom mùžete zahrát. Jak mi krátce po otevøení øekl její iniciátor (za vším stojící a všudypøítomný) Štìpán Filcík: Když loutka pomùže nemocným, napøíklad autistickým dìtem, nìkdy jako to poslední, pak pøece mùže pomoct i nám, zdravým. Jsou to tytéž nervové spoje v mozku. Navíc tahle rodinná divadélka byla kdysi standardní souèástí domácností èeských a to ve stavovských a mìš anských rodinách v dobì, kdy v okolních zemích byla teprve výsadou aristokracie. To a mnohem víc se dozvíte v bulletinu O èeském loutkovém divadle rodinném z pera Jaroslava Blechy, který vydalo oddìlení dìjin divadla Moravského zemského muzea Brno. Bulletin je k odebrání ve výstavní síni. Nìkteøí se možná èasu procházel mnoha peripetiemi, tu vyhovoval více povìstnému loutkáøskému hraèièkaøení, v jiném období kladl dùraz na teorii loutkového divadla, vìnoval víc pozornosti profesionální scénì, aby se v posledních letech znovu více obracel k diferencované tvorbì amatérské scény. Po celou dobu své pìtadevadesátileté existence bojoval o pøízeò pravidelných pøedplatitelù, pøesto nikdy nestál pøed tak kritickou situací možnosti ukonèení vydávání jako v posledních tøech ètyøech letech. Zánik takového èasopisu by byl v každém pøípadì oslabením vlivu našeho loutkáøství na celkový kulturní život u nás. Oslabila by se kontinuita vývoje našeho amatérského i profesionálního loutkáøství, pøestala by existovat informovanost mezi jednotlivými tvùrci a loutkáøskými soubory. Zachování existence tohoto èasopisu je však prosté: náš zvýšený zájem o jednotlivá èísla, zajištìní pøedplatného. JS Výstava v divadle K. Pippicha ptáte, kudy se do oné galerie vstupuje. Tak je to zprava od vchodu do divadla a až nahoru. Kdybyste výstavu v rámci hektického programu LCh nestihli, vìzte, že je otevøena až do 27. èervence a pøístupná je po celou dobu zdarma. Petr Vydra RIKA CHE & JEHO MLADE RADIKALY JIZ BRZY UVIDEME V PRVNICH RADACH BOJE PROTI zpravodaj04.p65 11

12 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 4, strana 12 GLOBALIZACI, CHVALIME.. *.. MILUJU MARTINA SKERIKA ZE DNA! MAGDALE VOKURKOVA zpravodaj04.p65 12

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA 11.00 (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

DÌTI A PSI......prý na jevištì nepatøí. Chce se tím øíci, že nejsou schopni divadelního sdìlování. K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevištì patøí. Patøí tam to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých,

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více